Ratownictwo medyczne i akcje humanitarne - lekarze- · PDF fileRatownictwo medyczne i akcje...

Click here to load reader

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ratownictwo medyczne i akcje humanitarne - lekarze- · PDF fileRatownictwo medyczne i akcje...

Ratownictwo medyczne i akcje humanitarne w czasie zagranicznych misji wczoraj, dzisiaj i jutro

swoj medyczn karier rozpocz na Akademii Medycznej we

--

specjalistw konsultuje szpitale na terenie caych Niemiec.--

ska lekarskiego. Zarwno modzi medycy bdcy na poczt-

LEK. MICHA MARCIN POPRAWSKI

Fot.

z ar

chiw

um M

.P.

Data konferencji nie zostaa wybrana przypadkowo-

-

czy Afganistanie. --

Polskie Centrum Pomocy Midzynarodowej, Polski Czerwony Krzy czy Caritas Polska.

Majc to wszystko na uwadze, Fundacja Lekarze Europy, przy wydatnej pomocy Dolnolskiej Izby Lekarskiej, zorganizowaa 1. Wrocawsk Kon-

-

Bohaterowie misji humanitarnych

-wane projekty na Bliskim Wschodzie, przedstawia take zasady dziaania

--

M MEDIUpadziernik 2018 22

Wydarzyo siFo

t. z

arch

iwum

aut

ora

Duym zainteresowaniem cieszyo si wystpienie zastpcy dyrektora Caritas

-jach dotknitych dziaaniami wojennymi

-

Ukrainie. Jako nastpny wystpi ze swoim wyka-

dem Micha Madeyski, koordynator zespou ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy

-

-dzynarodowym systemie koordynacji dzia-a ratunkowych WHO.

Medycznego Polskiego Czerwonego Krzya --

krewnymi reguy tzw. dobrego wiadczenia pomocy humanitarnej.

Niezwykle interesujc relacj doty-czc bezporedniego niesienia pomocy

uczestnicy konferencji usysze mogli od Roberta Kuriaty, ktry midzy misjami pra-

Podsumowaniem sesji medycznej by -

pt. Good medicine in bad places.Konferencj zamkn panel dyskusyjny

prowadzony przez redaktor Elbiet Oso-

Micha Poprawski, zaoyciel Fundacji Le-karze Europy. Serdecznie podzikowa on uczestnikom za przybycie. Szczeglne po-dzikowania skierowa do zaproszonych ekspertw, ktrzy podzielili si swoimi do-wiadczeniami.

Ambasador Fundacji Lekarze EuropyMiym akcentem podczas konferencji

byo uhonorowanie zaszczytnym tytuem Ambasadora Fundacji Lekarze Europy wy-

-

FLE, wspierajcego lokalne projekty eduka-cyjne dla dolnolskich lekarzy.

Andrzej Dziubaprezes Fundacji Lekarze Europy

Prawa wykonywania zawodu wrczone!-

lskiej lekarskiej korporacji zawodowej. Izbowe szeregi zasilio 289 lekarzy -

-dyplomowego, legitymacj lekarsk, Kodeks etyki lekarskiej oraz odznak DIL. Stali si tym samym penoprawnymi czonkami Dolnolskiej Izby Le-

ubezpieczenia si od odpowiedzialnoci zawodowej na najblisze miesi-ce. Program ubezpieczeniowy Bezpieczny start to wsplna inicjatywa DIL

-

drodze zawodowej.M.J.

Opisy zdj ze stron 24, 25

prezesa DRL dr. n. med. Pawa Wrblewskiego.

4. Uroczysto zaszczyci swoj obecnoci prof. dr hab. Marek Zitek, rektor Uniwersytetu Me-dycznego we Wrocawiu.

-dych adeptw sztuki medycznej prof. Krzysztof Wronecki.7. Uroczysto wrczenia praw wykonywania zawodu lekarzom staystom odbya si 11 wrze-

8. Prawo wykonywania zawodu wrczaa lekarzom dentystom wiceprezes DRL ds. stomatolo-

9. Legitymacj lekarsk wrcza przyszym lekarzom dr n. med. Przemysaw Janusz.

-

fot. M.J.

23 M EDIUM padziernik 2018