Prowadz…cy: Micha‚ Rutkowski

download Prowadz…cy: Micha‚ Rutkowski

of 124

 • date post

  29-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  48
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Prowadzący: Michał Rutkowski. Dokumenty w Internecie. http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo. Archiwizacja 2007-2013. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Prowadz…cy: Micha‚ Rutkowski

Slajd 1

Rozliczanie projektw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Prowadzcy:Micha Rutkowski#WOJEWDZTWO PODKARPACKIE

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIE2

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEDokumenty w Interneciehttp://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEArchiwizacja 2007-2013

Beneficjent jest zobowizany do przechowywania dokumentacji zwizanej z realizacj projektu do 31 grudnia 20??r. a ad. pomocy publicznej przez okres 10 lat od podpisania umowy (rozp. 1083/2006 art. 90 ust. 1a)

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIE5Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajce przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajce szczegowe zasady wykonywania Rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajcego przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci i uchylajcego rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999Akty prawne i dokumenty#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEAkty prawne i dokumentyRozporzdzenie Rady (WE) NR 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektrych projektw generujcych dochodyRozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do uproszczenia niektrych przepisw oraz w odniesieniu do niektrych przepisw w zakresie zarzdzania finansowego Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1783/1999#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEAkty prawne i dokumentyUstawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwojuUszczegowienie Programu wydane przez Ministra Rozwoju RegionalnegoKrajowe wytyczne dotyczce kwalifikowania wydatkw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w okresie programowania 2007-2013Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkw w ramach RPO WPZasady promocji projektw dla beneficjentw RPO WP

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIE

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEDefinicjeDochodu standardu w UE/nowoci w PLPatnociHarmonogramuRachunku bankowego beneficjenta wyodrbniony lub nieZakoczenia realizacji projektuWydatkw kwalifikowalnych#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEProjekty generujce dochd w perspektywie finansowej 2007-2013

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEProjekty generujce dochdprojekt generujcy dochd oznacza jakkolwiek operacj (czytaj projekt) obejmujc inwestycj w infrastruktur, korzystanie z ktrej podlega opatom ponoszonym bezporednio przez korzystajcych lub jakkolwiek operacj pocigajc za sob sprzeda gruntu lub budynkw lub dzieraw gruntu lub najem budynkw, lub jakiekolwiek inne odpatne wiadczenie usug (rozp.1083/2006 art. 55 ust. 1)

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEKwalifikowalne wydatki na projekty generujce dochd nie przekraczaj biecej wartoci kosztu inwestycji pomniejszonej o biec warto dochodu netto z inwestycji w danym okresie odniesienia dla:inwestycji w infrastruktur; lubinnych projektw, w przypadku gdy moliwe jest obiektywne oszacowanie dochodu z wyprzedzeniem.

Projekty generujce dochd (rozp.1083/2006 art. 55 ust. 2)

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEProjekty generujce dochd (rozp.1083/2006 art. 55 ust. 2)W przypadku gdy nie wszystkie koszty inwestycji s kwalifikowalne do wspfinansowania, dochd netto zostaje przyporzdkowany pro rata do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych czci kosztu inwestycji.Przy obliczeniach instytucja zarzdzajca uwzgldnia okres odniesienia waciwy dla danej kategorii inwestycji, kategori projektu, zwykle oczekiwan rentowno dla danej kategorii inwestycji, zastosowanie zasady zanieczyszczajcy paci oraz, w stosownych przypadkach, zasad sprawiedliwoci w powizaniu ze wzgldn zamonoci danego pastwa czonkowskiego.

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIECel prezentacjiPrzedstawienie istoty luki w finansowaniu projektw Przedstawienie podstaw metodyki wyliczenia poziomu dofinansowania projektw generujcych dochd#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEPlan prezentacjiPodstawowe definicjePodstawowe zasady obliczania luki finansowejLuka finansowa - okrelenie poziomu dofinansowania projektuZasady okrelenia poziomu dofinansowaniaWyczenia ze stosowania luki finansowejEwentualne bdy w prowadzonych analizach #WOJEWDZTWO PODKARPACKIEDefinicje pojDochd, dochd nettojest rnic pomidzy przychodami (w tym warto rezydualna) a kosztami operacyjnymi, poziom dofinansowania jest obniany wycznie w przypadku wystpienia dochodu, nie przychodu,wyliczany jest dla projektu, a nie dla caego przedsiwzicia,#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEDefinicje pojOkres odniesienia przyjty na potrzeby analizy rozumiany jest jako okres, za ktry naley sporzdzi prognoz przepyww pieninych generowanych przez projekt, liczc od roku poniesienia pierwszych wydatkw zwizanych z faktyczn realizacj projektu.#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEDefinicje pojOkresy odniesienia w sektorach:Gospodarka wodno-ciekowa min. 30 latOdpady min. 15 latEnergetyka 15-25 latKoleje 30 latPorty morskie i lotnicze 25 latDrogi 25- 30 latPrzemys 10 latInne 15 lat#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEDefinicje pojWarto rezydualnaMa okreli, ile projekt jest wart na koniec okresu podlegajcego analizie (warto zomu, ale take warto dochodw wykraczajcych poza okres analizy, jeli ekonomiczna ywotno danej infrastruktury jest dusza, np. dla kanalizacji.)Szczegowa prognoza wolnych przepyww pieninych sporzdzana jest bowiem na okres od kilkunastu do kilkudziesiciu lat. Po ich upywie zakada si, e przedsiwzicie nadal bdzie generowa dochody i dlatego ich warto nie sposb pomin#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEDefinicje pojDyskontowanieDyskontowanie to proces obliczania obecnej wartoci (biecej wartoci) dochodw/nakadw, ktre wystpi w przyszoci. Jeeli znamy przysz warto korzyci (lub straty) to obecn warto moemy obliczy z wykorzystaniem odpowiednich wzorw matematycznych.Warto bieca = warto zdyskontowana#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEOkrelenie rzeczywistego (waciwego) poziomu dofinansowania EFRRArt. 55 ust. 2 Rozporzdzenia przyjmuje metod luki w finansowaniu jako podstaw obliczania dotacji UE, przewidujc, i wydatki kwalifikowane nie mog przekracza biecej wartoci kosztu inwestycji pomniejszonej o biec warto dochodu netto z inwestycjiWydatki kwalifikowane odnosz si do wartoci zdyskontowanej (biecej) poniewa inwestycja realizowana moe by przez kilka lat,Wykorzystuje si je wycznie dla wyliczenia poziomu luki finansowej (w %).#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEOkrelenie rzeczywistego (waciwego) poziomu dofinansowania EFRRIstota luki w finansowaniuluka w finansowaniu w danym projekcie oznacza zdyskontowan cze kosztu inwestycji, ktra nie jest pokryta dochodem netto z projektu,luka i poziom dofinansowania okrelany jest przez wzr matematyczny,#WOJEWDZTWO PODKARPACKIELuk finansow:Stosuje si do wszystkich projektw, niezalenie od wielkoci dochodu,Stosuje si jednakowo do wszystkich projektw, niezalenie od funduszu (EFRR i Fundusz Spjnoci)Obnia si poziom wydatkw kwalifikowanych, a nie stop dofinansowania.#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEPodstaw okrelenia luki finansowej i poziomu dofinansowania s przepywy pienine uwzgldniajce:Zdyskontowane nakady inwestycyjneZdyskontowane przychody projektuZdyskontowane koszty operacyjne projektuZdyskontowan warto rezydualn#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEPodstawowe zasadyBrane s pod uwag wycznie elementy zwizane z przepywami finansowymi oraz warto rezydualna,Nie bierze si pod uwag, amortyzacji i tworzonych rezerw, gdy nie wi si bezporednio z wydatkowaniem rodkw.#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEPodstawowe zasadyWszystkie projekty maj jednakowy poziom dofinansowania odnoszcy si do wydatkw kwalifikowanych Poziom ten jest odzwierciedlony w tabelach finansowych programu/ dziaania,Kady projekt ma indywidualnie wyliczan kwot decyzji, zalen od dochodw ktra okrela maksymalny poziom wydatkw kwalifikowanych,Wydatki wykraczajce poza luk finansow nie s kwalifikowane do dofinansowania,#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEPodstawowe zasadyDochd uwzgldniany jest na etapie skadania wniosku o dofinansowanie (na podstawie prognoz),Powinien obejmowa wszystkie dochody, take te np. porednio zwizane z realizacj inwestycji (moe to by np. sprzeda drewna powstaego z wycinki drzew),Tylko w sytuacji, w ktrej dany dochd nie zosta uwzgldniony na etapie wniosku, bdzie konieczne jego odliczenie w ramach wniosku o patno.#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEKroki przy ustalaniu dotacji z UEWyliczenie stopy luki finansowej, tj. wyliczenie wartoci biecej dochodw (przychody koszty operacyjne+ warto rezydualna),Odniesienie jej do wartoci biecej inwestycji.Okrelenie kwoty decyzji, tj. pomnoenie kosztw kwalifikowanych przez stop luki finansowej.Okrelenie maks. kwoty dofinansowania: pomnoenie kwoty decyzji przez stop dofinansowania z priorytetu/dziaania (najczciej 85%).#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEI. Wyliczenie stopy luki finansowejNiezbdne dane:DIC zdyskontowany (biecy) koszt cakowity inwestycji.DNR zdyskontowany (biecy) dochd netto (dochody-koszty operacyjne+ warto rezydualna).Max EE maksymalne kwalifikowane wydatki = zdyskontowany koszt inwestycji (DIC) zdyskontowany dochd netto (DNR).Luka finansowa: Maksymalne wydatki kwalifikowane (Max EE) /zdyskontowany (biecy) koszt inwestycji DIC#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEKroki przy ustalaniu dotacji z UEPodstawa poziomu dofinansowania tj. kwota decyzji (DA) = Luka finansowa (R) * koszty kwalifikowane (EC)Obliczenie wielkoci (maksymalnej) dotacji UEDotacja UE = DA* Max CRpa (maksymalna wielko wspfinansowania dla osi priorytetowej/dziaania, np. 85%)#WOJEWDZTWO PODKARPACKIEPrzykad

#WOJEWDZTWO PODKARPACKIE32Wyczenia ze stosowania luki finansowejProjekty podlegajce zasadom pomocy publicznej, art. 55 ust. 6 rozp. 1083, Niniejszego artykuu nie stosuje si do projektw podlegajcych zasadom dotyczcym pomocy publicznej w rozumieniu art