Michał Dobrzyński, Michał Parczewski, Katarzyna Piątkowska

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Michał Dobrzyński, Michał Parczewski, Katarzyna Piątkowska

 • 1

  Materiayi Sprawozdania

  Materia

  y i Sprawo

  zda

  nia

  XXXV

  rzeSzowSkiegoorodka

  archeologicznego

  XXXV

 • Muzeum Okrgowe w RzeszowieInstytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Fundacja Rzeszowskiego Orodka Archeologicznego

  Rzeszw2014

  Materiay i SprawozdaniaRzeszowskiego Orodka Archeologicznego

  Tom XXXV

 • Komitet Redakcyjny:Sylwester Czopek, Vclav Furmnek (Sowacja), Diana Gergova (Bugaria),

  Sawomir Kadrow, Micha Parczewski, Aleksandr Sytnyk (Ukraina)

  Zesp staych recenzentw: Jan Chochorowski, Igor Chrapunov (Krym), Wojciech Chudziak, Eduard Droberjar (Czechy),

  ubomira Kaminsk (Sowacja), Przemysaw Makarowicz, Anna Zakocielna

  Pozostali recenzenci tomu XXXV: Wojciech Blajer, Andrzej Kokowski, Maria anczont, Micha Parczewski, Janusz Rieger,

  Marcin Wooszyn, Pawe Valde-Nowak, Jarosaw raka

  RedaktorSylwester Czopek

  ([email protected])

  Sekretarze Redakcji:Joanna Ligoda, Joanna Podgrska-Czopek

  ([email protected])

  Strona internetowa czasopisma: www.archeologia.univ.rzeszow.pl/?page_id=337

  TumaczeniaBarbara Jachym jzyk niemiecki

  Beata Kizowska-Lepiejza jzyk angielski

  Zdjcie na okadce: Naczynie kultury Chim (fot. Maria Szewczuk, Marek Kosior)

  Copyright by Muzeum Okrgowe w Rzeszowie Copyright by Instytut Archeologii UR

  Copyright by Fundacja Rzeszowskiego Orodka Archeologicznego Copyright by Oficyna Wydawnicza Zimowit

  ISSN 0137-5725

  WyDAWCA

  Muzeum Okrgowew Rzeszowie35-030 Rzeszwul. 3 Maja 19tel. 17 853 52 78

  Instytut ArcheologiiUniwersytetu Rzeszowskiego35-015 Rzeszwul. Moniuszki 10tel. 17 872 15 90

  Fundacja Rzeszowskiego Orodka Archeologicznego35-015 Rzeszwul. Moniuszki 10tel. 17 872 15 81

  Oficyna WydawniczaZimowit35-604 Rzeszwul. Zimowita 6/[email protected]

 • W 2014 rokuProfesor Tibor Kemenczeiobchodzi jubileusz 75-lecia urodzin.Z tej okazji wybitnemu badaczowiepoki brzu i wczesnej epoki elazaten tom powicamy

  Redakcja

 • SpiS treci

  tibor Kemenczei 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Studia i materiay

  Jan Chochorowski, Scytowie a europa rodkowa historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistoci 9Janusz Kowalski-Bilokrylyy, pochodzenie kolczykw typu Kyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Josyp J. Koba, Scheibengedrehte graue Keramik der Kutanovice Kultur aus transkarpatien (ukraine) . . . . . 65Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak, remarks on the tarnobrzeg Lusatian culture flintworking with

  particular emphasis on settlement materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Monika Kura, Tomasz Tokarczyk, Osada tarnobrzeskiej kultury uyckiej na stanowisku numer 26

  w Sarzynie, pow . leajski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Anna Bajda-Wesoowska, Tomasz Bochnak, Monika Hozer, Bogaty grb kobiecy z wczesnej epoki elaza

  odkryty w miejscowoci Zabotce, pow . jarosawski, stan . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Agnieszka Reszczyska, Nowe materiay do poznania wkiennictwa kultury przeworskiej z obszaru

  poudniowo-wschodniej polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 . , . , :

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Tomasz Dziekowski, Stan, potrzeby i perspektywy bada archeologicznych nad wczesnym redniowieczem

  zachodniej czci ziemi chemskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Marek Florek, czy grodzisko to dawny, zniszczony grd? O niebezpieczestwach korzystania ze rde

  topomastycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Wojciech Krukar, uwagi historyczno-geograficzne do hydronimii wschodniej czci Karpat polskich . . . . . . 189

  SprawOZdaNia i KOmuNiKaty

  Piotr Gbica, Sawomir Superson, Monika Hozer, Anna Bajda-Wesoowska, Geoarcheologiczny zapis ewolucji doliny wisoka na przykadzie stanowiska nr 19 w Biaobrzegach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

  Sawomir Superson, Znaczenie datowa archeologicznych i radiowglowych w okrelaniu wieku wspczesnych aluwiw powodziowych na stanowisku Budy acuckie iii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

  Marta Potowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Piotr Gbica, Nowy lad osadnictwa magdaleskiego w polsce poudniowo-wschodniej . Stanowisko ka 1116 w powiecie rzeszowskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

  Micha Dobrzyski, Micha Parczewski, Katarzyna Pitkowska, Magorzata Rybicka, Zabytki kultury pucharw lejkowatych wmiejscowoci Jasienica Sufczyska, stan . 5, na pogrzu przemyskim . . . . 249

  Elbieta M. Kosiska, Nieznana szpila brzowa z miejscowoci pasieki, pow . tomaszw Lubelski . . . . . . . . . 259Elbieta M. Kosiska, unikatowa fibula brzowa z terenu Lubelszczyzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Piotr N. Kotowicz, Ostroga elazna z okresu wpyww rzymskich z midzybrodzia, pow . Sanok . . . . . . . . . . . 269Magdalena H. Rusek, Kamil Karski, the double-chambered vessel of the chim culture in the castle

  museum in acut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Oksana Adamyszyn, dziaalno archeologiczna Jurija Zacharuka na zachodzie ukrainy

  (z okazji 100-lecia urodzin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

  receNZJe

  Tadeusz Malinowski, (rec .) alina Jaszewska, Sawomir Kaagate (red .), Wicina. Badania archeologiczne wlatach 20082012 oraz skarb przedmiotw pochodzcych z Wiciny, wyd . Stowarzyszenie Naukowe archeologw polskich Oddzia Lubuski, Fundacja archeologiczna, Zielona Gra 2013, 593 strony, ilustracje, iSBN 978-83-938557-0-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

  Edyta A. Marek, (rec .) Leszek Gardea, Kamil Kajkowski (red .), Motywy przez wieki. Tom 1. Motyw gowy wdawnych kulturach w perspektywie porwnawczej, Bytw 2013, 303 strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

 • Wykaz skrtw

  AAASC Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, BudapestAAC Acta Archaeologica Carpathica, KrakwAAR Analecta Archaeologica Ressoviensia, RzeszwAHP Archaeologia Historica Polona, ToruAMM Acta Militaria Mediaevalia, Krakw SanokAPolski Archeologia Polski, WarszawaAP Archeologia Polski rodkowowschodniej, LublinAR Archeologick Rozhledy, PrahaFAP Fontes Archaeologici Posnanienses, PoznaIA Informator Archeologiczny, WarszawaKwartalnik HKM Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, WarszawaMA Materiay Archeologiczne, KrakwMat. Star. Materiay Staroytne, WarszawaMat. Star. Wcz. Materiay Staroytne i Wczesnoredniowieczne, WarszawaMat. Wcz. Materiay Wczesnoredniowieczne, Warszawa(M)SROA (Materiay) i Sprawozdania Rzeszowskiego Orodka Archeologicznego, Rzeszw PamatkyA. Pamtky Archeologick, PrahaPBF Prhistorische Bronzefunde, MnchenPMMAiE Prace i Materiay Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w odzi, dPom. Ant. Pomorania Antiqua, GdaskPrz. Arch. Przegld Archeologiczny, (Pozna, Wrocaw Pozna)RChemski Rocznik Chemski, ChemRPrzemyski Rocznik Przemyski, PrzemylSil. Ant. Silesia Antiqua, WrocawSlav. Ant. Slavia Antiqua, PoznaSpr. Arch. Sprawozdania Archeologiczne, KrakwWA Wiadomoci Archeologiczne, WarszawaZOW Z otchani wiekw, Warszawa

 • 249

  Sprawozdania i KomunikatyMateriay i Sprawozdania

  Rzeszowskiego Orodka ArcheologicznegoTom XXXV

  Rzeszw 2014

  Micha Dobrzyski*, Micha Parczewski**, Katarzyna Pitkowska***, Magorzata Rybicka****

  Zabytki kultury pucharw lejkowatych zmiejscowoci Jasienica Sufczyska, stan. 5, na Pogrzu Przemyskim

  The artefacts of the Funnel Beaker culture discovered in Jasienica Sufczyska, site 5, in the Przemyl foothills

  The article presents a very interesting collection of artefacts of the Funnel Beaker culture, discovered in April 2003 during the surface fieldwalking conducted by M. Parczewski in the area of the Przemyl Foothills. It is difficult to clearly dated the remains of the settlement from Jasienica Sufczyska, but it is possible to suggest its relationship with an early stage of the Funnel Beaker culture in the described area.

  key words: Funnel Beaker Culture, Przemyl Foothills, Volyn flint, ceramics, surface fieldwalking