Micha‚ Bukowski

download Micha‚ Bukowski

of 34

 • date post

  16-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  189
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Micha‚ Bukowski

 • Proces formuowania pryncypiw architektury od czego zaczd... i na czym nie skooczyd.

  Micha Bukowski

 • Studium przypadku

  Jeden rok pryncypiw architektury korporacyjnej podmiotw publicznych w 30 minut.

  1 rok 30 min.

 • Prelegent Przewodniczcy Zespou ds. rozwoju strategii

  informatyzacji administracji publicznej MAiC.

  Wyksztacenie: filozofia, informatyka, zarzdzanie.

  Dowiadczenie: 6 lat w biznesie, 11 lat w administracji.

  Specjalizacja: elektroniczne usugi publiczne.

  https://pl.linkedin.com/in/michalbukowski

  https://pl.linkedin.com/in/michalbukowski

 • Agenda

  Architektura korporacyjna paostwa:

  Wprowadzenie metodyczne

  Co udao si osignd?

  Jak udao si to osignd?

  Dlaczego udao si to osignd?

  Co?

  Jak?

  Dlaczego?

 • Cel prac MAiC

  Planowa transformacja cyfrowego paostwa

 • Perspektywa usugowa e-paostwa

 • Architektura korporacyjna paostwa

  Narzdzie strategicznego zarzdzania rozwojem e-paostwa:

  wspiera osiganie celw informatyzacji poprzez ich operacjonalizacj,

  dotyczy zbioru wsppracujcych podmiotw publicznych,

  wykorzystuje modele i zasady rozwoju,

  odnosi si do obszarw: biznesowego, danych, oprogramowania i rozwizao technicznych.

 • Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotw publicznych

  Bazuj na celach strategicznych w zakresie informatyzacji paostwa.

  Dotycz projektowania, budowy i wiadczenia elektronicznych usug publicznych.

  Odnosz si do tworzenia i eksploatacji systemw teleinformatycznych wspierajcych e-usugi publiczne.

 • Co udao si osignd?

  1. Zwikszenie zrozumienia podejcia architektonicznego.

  2. Opracowanie pryncypiw i mechanizmw zarzdzania pryncypiami.

  3. Przyjcie pryncypiw przez Komitet Rady Ministrw ds. Cyfryzacji (KRMC) i rekomendacja stosowania przez administracj rzdow.

  4. Zastosowanie pryncypiw w kwalifikacji projektw do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).

 • Co udao si osignd?

  5. Zastosowanie pryncypiw jako podstawy dla Regionalnych Programw Operacyjnych (RPO).

  6. Elementy architektury korporacyjnej w Katalogu Cyfrowych Kompetencji Urzdu MAiC.

  7. Druga wersja pryncypiw i mechanizmw zarzdzania: konsultacje publiczne. Uproszczone sformuowania pryncypiw.

 • Co udao si osignd?

  8. Oddziaywanie na e-usugi PO PC o budecie > 5 mln z:

  monitoring zgodnoci z pryncypiami wszystkich usug,

  weryfikacja zgodnoci z pryncypiami dla kluczowych usug.

  9. Prototyp Wizji architektury korporacyjnej.

 • Jak udao si to osignd?

  Od czego zaczd, co zrealizowad i na czym nie skooczyd...

 • Jak udao si to osignd?

  Opracowanie pryncypiw to projekt:

  Pozyskanie zaangaowanego, wysoko umocowanego sponsora.

  Identyfikacja i analiza interesariuszy.

  Zapewnienie zespou i wsparcia metodycznego.

  Stworzenie i formalne zatwierdzenie uzasadnienia biznesowego: kontrakt architektoniczny.

 • Kontrakt architektoniczny

  Biznesowy kontekst projektu.

  Powody do zmiany: potrzeby i problemy. Planowane korzyci.

  Cel, zakres, produkty i budet projektu.

  Sposb (model metodyczny) realizacji projektu.

  Struktura projektowa, zakres odpowiedzialnoci stron.

  Gwne ryzyka projektowe.

 • Jak udao si to osignd?

  Prowadzenie od pocztku dziaao komunikacyjnych:

  Czym jest architektura korporacyjna? Czym s pryncypia?: definicja i wyjanienie jzykiem zrozumiaym dla biznesu.

  Pokazanie przykadowych pryncypiw - najlepiej z brany.

  Przedstawianie korzyci ze stosowania pryncypiw.

  Wskazanie kontekstu: opracowanie pryncypiw jako pierwszy etap prac architektonicznych.

 • Jak udao si to osignd?

  Komunikacja wizualna: przekazuje wartoci, pobudza wyobrani.

  Ksiga znaku architektury korporacyjnej paostwa

  https://mac.gov.pl/files/architektura_korporacyjna_panstwa_-_ksiega_znaku_z.pdfhttps://mac.gov.pl/files/architektura_korporacyjna_panstwa_-_ksiega_znaku_z.pdf

 • Pryncypia: model metodyczny projektu

  Inwentaryzacja Analiza Projektowanie

  (tworzenie)

  Komunikacja

  Doskonalenie Doskonalenie

 • Inwentaryzacja

  Inwentaryzacja dokumentw rdowych:

  strategii informatyzacji i innych dokumentw zawierajcych elementy architektur korporacyjnych liderw informatyzacji,

  architektur korporacyjnych wybranych krajw, ktre wdroyy z sukcesem architektur korporacyjn (Holandia, Wielka Brytania, USA).

 • Analiza

  Analiza dokumentw - w celu wychwycenia powtarzajcych si rekomendacji oraz dobrych praktyk:

  Doskonalenie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Paostwa,

  strategii informatyzacji i innych dokumentw kluczowych interesariuszy,

  architektur korporacyjnych wybranych krajw.

 • Projektowanie pryncypiw

  Projektowanie (tworzenie):

  szablonu opisu pryncypiw,

  propozycji pryncypiw,

  mechanizmw weryfikacji pryncypiw,

  modelu dziedziny dla pryncypiw,

  sownika pojd.

  Doskonalenie

 • Komunikacja

  Uzgodnienia z liderami informatyzacji kandydatw na pryncypia architektury korporacyjnej.

  Udzia w wybranych spotkania sponsora projektu.

  Ponad 20 spotkao warsztatowych

  Jednolite rozumienie pojd

  Budowa wiedzy

  Zwikszanie zaangaowania

 • i to nie koniec!

  Przegld pryncypiw i mechanizmw zarzdzania:

  Konsultacje publiczne: szersze zaangaowanie podmiotw spoza administracji.

  Dodatkowo: uproszczone, skrcone sformuowania pryncypiw.

  Ulepszenie pryncypiw.

  Model weryfikacji uwzgldniajcy metodyki zwinne.

 • Dlaczego udao si to osignd?

  Kluczowe czynniki sukcesu tworzenia pryncypiw

 • Dlaczego udao si to osignd?

  Korzyci biznesowe

  Ludzie/wsppraca

  Pryncypia projektowe

  Skupienie na jednym zadaniu

 • Korzyci biznesowe

  Czytelne korzyci dla sponsora i interesariuszy:

  Wskazanie zastosowao pryncypiw w konkretnych inicjatywach: podniesienie jakoci usug w ramach PO PC, zwikszenie wspdziaania systemw IT administracji.

  Jasne pokazanie, e pryncypia nie su do wyboru projektw do realizacji.

  1

 • Pokazanie big picture - kontekst prac:

  Faza wstpna: zaoenia i pryncypia architektoniczne.

  Wizja architektury.

  Architektury: biznesowa, systemw IT (aplikacje i dane), techniczna.

  Iteracyjny plan przejcia.

  Zarzdzanie architektur.

  Korzyci biznesowe Cykl projektowania architektury wg TOGAF

 • Ludzie/wsppraca

  Zaangaowany sponsor:

  Wysoko umocowany.

  Widzi sens inicjatywy.

  Duo pyta: weryfikacja zaoeo i ulepszanie komunikacji.

  Przedstawia perspektyw interesariuszy (biznesu) - tych, ktrzy bd korzystad z pryncypiw.

  2

 • Ludzie/wsppraca

  Dowiadczony kierownik projektu w roli architekta:

  Skupienie na: korzyciach, modelu metodycznym, zakresie i czasie!

  Optymizm!

  Otwartod na konstruktywn krytyk.

  Odpornod na krytykanctwo.

  2

 • Ludzie/wsppraca

  Zaangaowany kierownik projektu w roli architekta:

  Regularne spotkania ze sponsorem (1-2 w tygodniu).

  Udzia we wszystkich spotkaniach z interesariuszami.

  Determinacja w osiganiu celu.

  Bardzo dobra znajomod dziedziny: biznes i IT.

  Wielka wiara w sensownod przedsiwzicia.

  Cige uczenie si i koncepcyjna praca weekendowa.

  2

 • Ludzie/wsppraca

  Zesp projektowy: regularne spotkania, merytoryka i pracowitod.

  Ciga wsppraca: realizacja kadego etapu prac z interesariuszami.

  2

 • Pryncypia projektowe

  1. Iteracyjnod tworzenia mierzalnych produktw.

  2. Bliska wsppraca: naley docierad do rde, tj. do osb z kluczowych interesariuszy odpowiedzialnych za cele, strategie i architektur korporacyjn.

  3. Formalizm: wskazywanie rde, dokumentowanie prac i zatwierdzanie dokumentw przez sponsora.

  4. Jawnod: informowanie otoczenia o pracach (cele i zakres), publikowanie wynikw.

  3

 • Skupienie na jednym zadaniu

  Wolna rka w prowadzeniu prac: brak obcienia dodatkowymi, rozpraszajcymi zadaniami.

  Moliwod zleceo dla eksperta - konsultanta w zakresie architektury korporacyjnej:

  Wsparcie metodyczne przedsiwzicia.

  Konsultacje na bieco telefoniczne.

  Ekspert konsultuje, ale w zasadzie nie wykonuje merytorycznych prac (wiedza w organizacji).

  4

 • Dzikuj za uwag!