Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych .Kontrola zarządcza Narada...

download Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych .Kontrola zarządcza Narada Dyrektorów

of 51

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych .Kontrola zarządcza Narada...

1 1

Kontrola zarzdcza

Narada Dyrektorw

27-28 listopada 2013

2 2

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 68 stanowi i,

Kontrol zarzdcz w jednostkach sektora finansw publicznych stanowi og dziaa podejmowanych dla zapewnienia realizacji celw i zada

w sposb zgodny z prawem, efektywny, oszczdny i terminowy.

Celem kontroli zarzdczej jest zapewnienie w szczeglnoci:

zgodnoci dziaalnoci z przepisami prawa oraz procedurami

wewntrznymi,

skutecznoci i efektywnoci dziaania,

wiarygodnoci sprawozda,

ochrony zasobw,

przestrzegania i promowania zasad etycznego postpowania,

efektywnoci i skutecznoci przepywu informacji,

zarzdzania ryzykiem.

3 3

Komunikat Nr 23 Ministra Finansw z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardw kontroli zarzdczej dla sektora finansw publicznych.

Standardy kontroli zarzdczej dla sektora finansw publicznych, okrelaj

podstawowe wymagania odnoszce si do kontroli zarzdczej w sektorze finansw publicznych.

Celem standardw jest promowanie wdraania w sektorze finansw publicznych spjnego i jednolitego modelu kontroli zarzdczej zgodnego z midzynarodowymi standardami w tym zakresie, z uwzgldnieniem specyficznych zada jednostki, ktra j wdraa i warunkw, w ktrych jednostka dziaa.

Standardy stanowi uporzdkowany zbir wskazwek, ktre osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarzdczej powinny wykorzysta do tworzenia, oceny i doskonalenia systemw kontroli zarzdczej.

Standardy zostay przedstawione w piciu grupach odpowiadajcych poszczeglnym elementom kontroli zarzdczej:

a) rodowisko wewntrzne,

b) cele i zarzdzanie ryzykiem,

c) mechanizmy kontroli,

d) informacja i komunikacja,

e) monitorowanie i ocena.

4

KOMUNIKAT MINISTRA KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 14 lutego 2011

w sprawie szczegowych wytycznych w

zakresie kontroli zarzdczej dla dziau

administracji rzdowej kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

5

2.

1. Kontrol zarzdcz w dziale stanowi og

dziaa podejmowanych przez jednostki w dziale

we wszystkich rodzajach ich aktywnoci, ktre

konieczne s dla zapewnienia realizacji

podanych celw i zada poszczeglnych

jednostek oraz caego dziau, w sposb zgodny

z prawem, skuteczny i efektywny, oszczdny

oraz terminowy.

6

2.

3. Za najistotniejszy element kontroli

zarzdczej w dziale uznaje si system

wyznaczania celw i zada dla jednostek

w dziale administracji rzdowej kultura i

ochrona dziedzictwa narodowego oraz

system monitorowania realizacji

wyznaczonych celw i zada.

7

5.

Zapewnienie funkcjonowania wewntrznej kontroli zarzdczej naley do obowizkw:

1) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) w jednostkach organizacyjnych podlegych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kierownika jednostki.

8

6

2. Zapewnienie funkcjonowania zewntrznej kontroli zarzdczej naley take do obowizkw:

1) Naczelnego Dyrektora Archiww Pastwowych wobec jednostek organizacyjnych wchodzcych w skad pastwowej sieci archiww;

2) Centrum Edukacji Artystycznej wobec szk i placwek artystycznych;

3) dyrektorw komrek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wobec pozostaych jednostek organizacyjnych w dziale.

9

8

2. Niezalenie od poziomu wykonywanej kontroli zarzdczej, procedury i wytyczne stosowane w tej kontroli su zapewnieniu we wszystkich jednostkach w dziale w szczeglnoci:

1) zgodnoci ich dziaalnoci z przepisami powszechnie obowizujcego prawa oraz przepisami i procedurami wewntrznymi;

2) skutecznoci i efektywnoci ich dziaania;

3) wiarygodnoci sprawozda, raportw i informacji dotyczcych wszystkich aspektw aktywnoci jednostek, w tym sytuacji finansowej jednostek;

4) ochrony wszelkich zasobw wykorzystywanych przez jednostki niezalene od tytuu prawnego, w zwizku z wykonywanymi zadaniami;

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postpowania, w tym wynikajcych z kodeksw etyki zawodowej, ktrej sygnatariuszami s jednostki lub do przestrzegania ktrych zobowizuj odrbne przepisy;

6) skutecznoci i efektywnoci przepywu informacji wewntrz jednostki, midzy jednostkami w dziale oraz midzy jednostkami w tym dziale i innymi podmiotami z otoczenia zewntrznego, w tym podmiotami korporatywnymi (rzd i jego agendy), organami wadzy ustawodawczej oraz kontroli pastwowej i ochrony prawa, ktre na podstawie posiadanych uprawnie mog korzysta z informacji tego rodzaju;

7) zarzdzania ryzykiem w sposb skutecznie ograniczajcy prawdopodobiestwo wystpienia zdarze, ktre mog spowodowa zagroenie dla realizacji zada i osignicia zamierzonych celw.

10

9.

1. System kontroli zarzdczej dla dziau,

niezalenie od poziomu wykonywania,

stanowi zintegrowany zbir procedur i

wytycznych odnoszcych si zgodnie z

2 ust. 3 do wyznaczania celw i zada dla

jednostek w dziale oraz monitorowania

realizacji wyznaczonych celw i zada.

11

12

1. Zarzdzanie ryzykiem jest

nieodcznym elementem zarzdzania

dziaalnoci jednostki i naley do

odpowiedzialnoci najwyszego jej

kierownictwa.

12

12

3. W kadej jednostce w dziale powinien zosta wdroony i kontynuowany w sposb cigy oraz odpowiednio dokumentowany proces zarzdzania ryzykiem, ktry ma suy zwikszeniu prawdopodobiestwa osignicia zaoonych celw jednostki oraz planowanego poziomu realizacji zada.

13

12

8. Proces identyfikacji ryzyka, ktry polega na rozpoznaniu typw ryzyk i niepewnoci, ktre mog wystpi w jednostce, a ktrych wystpienie zmniejsza prawdopodobiestwo osignicia celw i realizacji zada jednostki wymaga, by:

1) we wszystkich jednostkach w dziale jeeli nie stwierdza si istotnej zmiany warunkw, w ktrych one funkcjonuj identyfikacja obszarw ryzyka w odniesieniu do zada i celw dokonywana bya dla kluczowych obszarw dziaania w dziale co najmniej raz na rok na podstawie analizy wszystkich dostpnych danych, za w przypadku istotnej zmiany warunkw funkcjonowania jednostek identyfikacji ryzyka realizacji zada i celw naley dokona ponownie;

2) kierownik jednostki zapewni przeprowadzenie identyfikacji ryzyk w sposb planowy i systematyczny; w celu identyfikacji ryzyka kierownik jednostki moe powoa zesp, ktrego zadaniem bdzie identyfikacja ryzyka oraz wykorzysta metod oddolnej identyfikacji ryzyka, w ktrej ryzyka bd identyfikowane przez pracownikw poszczeglnych komrek organizacyjnych i raportowane przeoonym;

3) sposb, w jaki dokonuje si identyfikacji ryzyka, by zakomunikowany waciwym pracownikom;

4) proces identyfikacji ryzyka by udokumentowany;

14

16

1. Kada jednostka w dziale jest zobowizana

do posiadania w formie pisemnej dokumentacji

dotyczcej kontroli zarzdczej, z zastrzeeniem,

e w obszarach, w ktrych obowizujce w

jednostce regulacje zapewniaj przestrzeganie

kontroli zarzdczej na kadym poziomie jej

dziaalnoci, forma pisemna (np. zarzdzenia

kierownika jednostki) nie jest wymagana.

15

Metodyka zarzdzania ryzykiem, ma na celu podejmowane dziaa

minimalizujcych wpyw zagroe na realizacj:

zada ustawowych,

celw przyjtych w Planie dziaalnoci Naczelnego Dyrektora,

celw przyjtych w Strategii archiww pastwowych na lata 2010-

2020.

15

16

identyfikacja ryzyk,

okrelenie przyczyn ryzyk (podatnoci na ryzyko),

ustalenie Rejestru Ryzyk,

analiza ryzyk obejmujc:

ocen ryzyk,

zestawienie ryzyk,

postpowanie z ryzykiem,

dziaalno Zespou ds. Ryzyka,

zatwierdzenie Planu postpowania z ryzykami nieakceptowalnymi.

16

17

Proces rozpoczyna si z chwil zatwierdzenia przez Naczelnego

Dyrektora Planu dziaalnoci na kolejny rok i realizowany jest

w terminie do dnia 30 stycznia roku kolejnego.

NASTPNIE

wdraany jest plan postpowania z ryzykami nieakceptowanymi

przez Wacicieli Ryzyk.

17

18

Naczelny Dyrektor Archiww Pastwowych.

Zesp ds. Ryzyka - skadajcy si z Zastpcw Naczelnego Dyrektora

i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiww Pastwowych.

Koordynator ds. Ryzyka - ktrego rol peni koordynator Dziau Informatyki

i Zamwie Publicznych Naczelnej Dyrekcji Archiww Pastwowych.

Waciciel Ryzyka ktrego rol peni dyrektorzy archiww pastwowych,

a w Naczelnej Dyrekcji Archiww Pastwowych kierujcy komrk

organizacyjn lub kierujcy wewntrzn komrk w Biurze Dyrektora

Generalnego.

Opiekun Ryzyka osoba wskazana przez Waciciela Ryzyka w celu jego

wsparcia w dokonywaniu oceny i analizy ryzyka w wyznaczonym obszarze

.18

19

zatwierdza Rejestru Ryzyk,

zatwierdza poziom akceptowalnoci ryzyka,

zatwierdza Zestawienia Ryzyk nieakceptowanych,

zatwierdza Plan postpowania z ryzykami nieakce