100 lat muzeum w Szczecinie

Click here to load reader

 • date post

  18-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

100 lat muzeum w Szczecinie. Publikacja w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie / 100 Jahre Museum in Stettin. Publikation zum hundertjährigen Eröffnungsjubiläum des Hauptgebäudes des Nationalmuseums Stettin, red. / Hrsg. S.P. Kubiak, D. Kacprzak, Szczecin 2013. ISBN 978-83-63365-40-0, język polski i niemiecki, okładka miękka, s. 249, ilustracje czarno-białe 100 lat muzeum w Szczecinie / 100 Jahre museum in Stettin to tom niezwykle ważny dla historii życia kulturalnego w Szczecinie, bowiem po raz pierwszy ujmuje całą historię dzisiejszego Muzeum Narodowego w Szczecinie będącego największą instytucją kultury w regionie. Tom rozpoczyna wprowadzenie Szymona Piotra Kubiaka traktujące o architekturze Gmachu Głównego. O losach instytucji, które poprzedzały muzeum w dzisiejszym kształcie, a także o najnowszej historii Muzeum Narodowego w Szczecinie dowiadujemy się tekstów Bogdany Kozińskiej, to jest między innymi Szczecińscy muzealnicy – współtwórcy dorobku

Transcript of 100 lat muzeum w Szczecinie

 • 3

  100 JAHRE MUSEUM IN STETTIN

 • 4

 • 5

 • 6

  1. Zaproszenie na otwarcie Muzeum Miejskiego w Szczecinie, 1913 Einladung zur Erffnung des Stadtmuseums Stettin, 1913

 • 7

  1. Zaproszenie na otwarcie Muzeum Miejskiego w Szczecinie, 1913 Einladung zur Erffnung des Stadtmuseums Stettin, 1913

 • 8

  Publikacja w stulecie otwarcia

  Gmachu GwneGo

  muzeum narodoweGo w szczecinie

  pod redakcj

  szymona Piotra kubiaka i dariusza kacprzaka

  Publikation zum hundertjhriGen

  erffnunGsjubilum des hauPtGebudes

  des nationalmuseums stettin

  herausgegeben

  von szymon Piotr kubiak und dariusz kacprzak

  szczecin 2013

  Pat r o n at h o n o r o w Y e h r e n Pat r o n at

  b o G d a n z d r oj e w s k i

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Minister fr Kultur und Nationalerbe der Republik Polen

  r d i G e r f r e i h e r r V o n f r i t s c h

  Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Republik Polen

  a l e k s a n d e r a l e k s i e j e w

  Ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Botschafter der Russischen Fderation in der Republik Polen

  P i e r r e b u h l e r

  Ambasador Republiki Francuskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Botschafter der Franzsischen Republik in der Republik Polen

  m a r c i n z Y d o r o w i c z

  Wojewoda Zachodniopomorski Wojewode Westpommerns

  o lG i e r d G e b l e w i c z

  Marszaek Wojewdztwa Zachodniopomorskiego Marschall der Wojewodschaft Westpommern

  P i ot r k r z Y s t e k

  Prezydent Miasta Szczecin Stadtprsident von Stettin

 • 9

  100 JAHRE MUSEUM IN STETTIN

 • 10

  szYmon Piotr kubiak I obraz wiata sYmbol miasta 13 kilka sw o dwch PknitYch neGatYwach abbild der welt sYmbol der stadt ein Paar worte ber zwei Verschrammte neGatiVe

  boGdana koziskaII szczeciskie muzeum wczoraj 19 stulecie Gmachu muzealneGo na waach chrobreGo

  skarbY towarzYstwa historii i staroYtnoci Pomorza

  zbiorY PomorskieGo zwizku sztuki

  miejska Galeria obrazw i Gabinet Grafik

  muzeum Pomorskie kolekcje PrzYrodniczo-naukowe

  i sztuki antYcznej heinricha dohrna

  muzeum miejskie na hakenterrasse tradYcja i awanGarda

  szczeciscY muzealnicY wsPtwrcY dorobku

  muzeum narodoweGo w szczecinie

  aPPendix

  das stettiner museum Gestern hundert jahre museumsGebude auf der hakenterrasse

  die schtze der Gesellschaft fr Pommersche

  Geschichte und altertumskunde

  die sammlunGen des kunstVereins fr Pommern

  stdtische GemldeGalerie und kuPferstichkabinett

  das Pommersche museum heinrich dohrns naturkunde-

  und antikensammlunGen

  das stadtmuseum auf der hakenterrasse tradition und aVantGarde

  stettiner museumsmitarbeiter mitwirkende an den

  errunGenschaften des nationalmuseums stettin

  aPPendix

  s P i s t r e c i i n h a lts V er ze i c h n i s

 • 11

  lech karwowski III muzeum narodowe w szczecinie dzi i jutro 187 das nationalmuseum stettin heute und morGen

  adrianna jdrzejczakiV wYkaz Publikacji (18342013) 215 Verzeichnis der Publikationen (18342013)

 • a d r i a n n a j d r z e j c z a k w Y k a z P u b l i k a c j i ( 1 8 3 4 2 0 1 3 ) V e r z e i c h n i s d e r P u b l i k at i o n e n ( 1 8 3 4 -2 0 1 3 ) 246

  muzeum narodowe w szczecinie instytucja kultury samorzdu wojewdztwa zachodniopomorskiego wspprowadzona przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego

  national museum stet t in kulturinstitution der selbstverwaltung der wojewodschaft westpommern, mitgeleitet vom ministerium fr kultur und nationalerbe

  PublIk acja Publ ik ation

  100 lat Muzeum w Szczecinie. Publikacja w stulecie otwarcia Gmachu Gwnego Muzeum Narodowego w Szczecinie

  100 Jahre Museum in Stettin. Publikation zum hundertjhrigen Erffnungsjubilum des Hauptgebudes des Nationalmuseums Stettin

  wydawnictwo towarzyszce ekspozycji 1913. wito wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Gwnego Muzeum Narodowego w Szczecinie, 21.068.09.2013

  begleitende Verffentlichung zu 1913. Frhlingsweihe. Ausstellung zum hundertjhrigen Erffnungsjubilum des Hauptgebudes des Nationalmuseums Stettin, 21.068.09.2013

  autor zY autoren

  Adrianna Jdrzejczak, Lech Karwowski,

  Bogdana Koziska, Szymon Piotr Kubiak

  redakcja naukowa wissenschaftl iche redaktion

  Szymon Piotr Kubiak, Dariusz Kacprzak

  tum aczenie bersetzunG

  Peter-Christian Seraphim

  redakcja w Ydawnicz a lektor at

  Aleksandra Grzemska, Barbara Kownacka, Beata Magorzata Wolska

  korekta korrektur

  Magorzata Szczsna

  w Ybr zdj auswahl der fotoGr afien

  Szymon Piotr Kubiak, Dariusz Kacprzak

  Projekt Gr aficznY i sk ad Gr afische GestaltunG und satz

  Ludwika Gnyp, Raman Tratsiuk www.studioflow.pl

  Patronat medialnY medienPartner

  mecenat schir mherrschaft

  Dofinansowano ze rodkw Wojewdztwa Zachodniopomorskiego w 2013 roku Subventioniert von der Wojewodschaft Westpommern 2013

  sPonsor zY sPonsoren

 • 247

  druk druck

  Zakad Poligraficzny Mo i uczak sp.j. www.mos.pl

  zdjcia, reProdukcje fotoGr afien, reProGr afien

  Archiwum Pastwowe w Szczecinie | 1

  Biblioteka Instytutu Historii Sztuki, Uniwersytet

  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4, 7, 9, 11

  Kolekcja Aleksego Pawlaka | 5, 32

  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu | 6, 10, 29,

  3336

  W. Seelig Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 13, 14

  Max Dreblow Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 26

  Tewa Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 27

  Paul Biedermann Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 28

  Grzegorz Solecki Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 30

  Lucyna Kopczyska Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 4753, 55

  Teresa Keim Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 54, 57, 62, 65, 67, 69, 70

  Alicja Kube Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 61, 63, 64

  Tadeusz Kowalski, Andrzej Ilnicki Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 71

  Szymon Piotr Kubiak Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 75, 97

  Arkadiusz Pitak Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 76

  Grzegorz Solecki, Arkadiusz Pitak Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 94, 98100

  Maciej Soja Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie | 95, 96

  pozostae / brige Archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego

  w Szczecinie

  zdjcie na ok adce, k arcie Pr zedt Y tuowej i t Y tuowej foto auf dem umschl aG, dem Vortitel- und dem t itelbl at t

  Ekspozycja sztuki romaskiej w gmachu

  Muzeum Miejskiego w Szczecinie, stan pierwotny, fot. arch.

  Dauerausstellung der romanischen Kunst im Stadtmuseum Stettin, ursprnglicher Zustand, Archivfoto

  coPYriGht bY muzeum narodowe w szczecinie & autor zY autoren

  isbn 978-83-63365-40-0

  szczecin 2013

  muzeum narodowe w szczecinie ul. staromyska 27, 70-561 szczecin, tel. (+48) 91 4315 200, fax (+48) 91 4315 204 www.muzeum.szczecin.pl dyrektor | direktor lech karwowski

 • a d r i a n n a j d r z e j c z a k w Y k a z P u b l i k a c j i ( 1 8 3 4 2 0 1 3 ) V e r z e i c h n i s d e r P u b l i k at i o n e n ( 1 8 3 4 -2 0 1 3 ) 248

  kataloG wYstawY jubileuszowej w stulecie otwarcia Gmachu Gwnego

  muzeum narodowego w szczecinie

  kataloG der ausstellunG zum hundertjhrigen erffnungsjubilum des

  hauptgebudes des nationalmuseums stettin

  red. / hrsg. szymon Piotr kubiak, dariusz kacprzak

  autorzy / autoren iwona danielewicz, dariusz kacprzak, bogdana koziska, szymon Piotr kubiak,

  magdalena moskalewicz, beata magorzata wolska

  tumaczenie / bersetzung barbara ostrowska

  projekt graficzny i skad / Grafische Gestaltung und satz ludwika Gnyp, raman tratsiuk, studio flow

  szczecin 2013

 • 249