1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE

download 1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE

of 37

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE

 • Memorandum Finansowe Miasta Szczecin

  1

  1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE

  Szczecin jest stolic wojewdztwa zachodniopomorskiego, zlokalizowan w pnocno - zachodniej czci Polski, przy ujciu rzeki Odry do Zalewu Szczeciskiego. Stanowi wschodni cz historycznie uksztatowanego regionu Przedpomorza. Pooenie miasta okrelane jest jako strategiczne blisko ldowej i morskiej granicy Unii Europejskiej w odlegoci: ok.12 km od przejcia granicznego w

  Kobaskowie, ok. 7 km od przejcia w Lubieszynie, 65 km od linii brzegowej Morza Batyckiego, 130 km od Berlina, 274 km od Kopenhagi,

  454 km od Sztokholmu, 507 km od Pragi, 516 km od Warszawy.Miasto zajmuje powierzchni 300,8 km2,

  z czego 41,8 % stanowi tereny zielone, za 23,8 % - tereny pod wodami. Najwiksze z nich to Jezioro Dbie, jedyne w kraju, gdzie mog cumowa jachty penomorskie; zajmuje ono powierzchni 65 km2.

  rednie wzniesienie Szczecina nad poziom morza wynosi 25 m. Do najwyszych wzniesie w miecie zalicza si: Bukowiec o wysokoci 147 m n.p.m. oraz Wielecka Gra - 131 m nad poziom morza.

  agodny klimat oraz rozlege tereny zielone i wodne stwarzaj dogodne warunki ycia i zamieszkania, dajc moliwo uprawiania sportw wodnych, turystyki pieszej i motorowej. Miesz kacy Szczecina maj do dyspozycji plae nadmorskie w zasigu ok. 1 godziny jazdy samochodem, dogodne poczenia ldowe (kolejowe, autobusowe) i wodne z miejscowociami wypoczynkowymi nad morzem oraz Zalewem Szczeci skim, a take innymi, jak np. nad Jeziorem Miedwie.

  Do zasobw naturalnych miasta - poza kopalinami (zoa ceramiki budowlanej - iy septariowe, gliny zwaowe) - nale: akweny wodne, plae oraz bogate we flor i faun rodowisko przyrodnicze w bezporednim s siedztwie akwenw oraz wok miasta. Znaczna cz terenw miasta posiada status obszarw chronionych, do ktrych nale parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, zespoy przyrodniczo-krajobrazowe, uytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz wiele stanowisk archeologicznych. Zasoby te stwarzaj bardzo korzystne warunki do rozwoju gospodarki morskiej oraz rekreacji i turystyki.

  Szczecin jest najwikszym miastem wojewdztwa zachodniopomorskiego (24%ludnoci wojewdztwa) i jednoczenie stanowi centrum wanej aglomeracji przemysowo -turystycznej: Szczecin Goleniw winoujcie Stargard.

  Miasto jest wanym orodkiem kultury; dysponuje dziewicioma placwkami teatralnymi i muzycznymi: Opera na Zamku 538 miejsc na widowni, Filharmonia Szczeciska im. M. Karowicza

  427 miejsc, Teatr Wspczesny 404 miejsca na widowni

  (dysponuje dwoma scenami z widowni odpowiednio na 344, 60 miejsc),

  Teatr Polski 504 miejsca na widowni (Dua Scena 324 miejsc; Maa Scena 100 miejsc, scena kameralna 80 miejsc),

  Teatr Lalek Pleciuga 331 miejsc na widowni (Dua Scena 281 miejsc, Scena na pi trze 50 miejsc),

  Piwnica przy Krypcie 60 miejsc na widowni,

  Teatr Krypta 30 miejsc na widowni, Teatr Kana 100 miejsc na widowni, Teatr Kameralny 60 miejsc na widowni,oraz 581 podmiotami prowadzcymi dziaalno w zakresie usug kulturalno artystycznych, w tym 68 przedsibiorstwami (agencjami) estradowymi. Szczecin dysponuje rwnie 5. kinami.

  W Szczecinie zlokalizowana jest 3. oddziaoweMuzeum Narodowe z nastpujcymi oddziaami: Galeria Sztuki Wspczesnej, Muzeum Miasta Szczecina , Muzeum Morskie.

  W Szczecinie ukazuje si 11 dziennikwi periodykw o zasigu lokalnym i 1 lokalny oraz lokalne wydanie Gazety Wyborczej. Dziaa tu rwnie 5 lokalnych stacji radiowych: Polskie Radio Szczecin, Radio Maxxx, Radio Na Fali, Radio Vox, Radio Eska, oraz 3 oddziay rozgoni oglnopolskich,

 • Memorandum Finansowe Miasta Szczecin

  2

  a take stacje telewizyjne: Telewizja Polska Szczecin S.A. bdca

  regionalnym oddziaem Telewizji Polskiej S.A.,

  Oddzia regionalny telewizji TVN i TVN-24,

  Telewizja GRYF, UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. powstaa

  w 2001 roku z Polskiej Telewizji Kablowej, nadajca kilkadziesit programw rnych stacji TV krajowych i zagranicznych.

  Miasto jest wanym centrum naukowym Pomorza; na jego terenie siedzib ma 16 uczelni wy szych: Uniwersytet Szczeciski, Politechnika Szczeciska, Akademia Rolnicza, Pomorska Akademia Medyczna, Akademia Morska, Zachodniopomorska Szkoa Businessu, Wysza Szkoa Sztuki Uytkowej, Wysza Szkoa Administracji Publicznej, Wysza Szkoa Humanistyczna TWP, Wysza Szkoa Zawodowa PTE

  Oeconomicus, Wysza Szkoa Integracji Europejskiej, Wysza Szkoa Zarzdzania, Wysza Szkoa Zawodowa - Collegium

  Balticum, Wysza Szkoa Ekonomiczno Turystyczna, Wysza Szkoa Jzykw Obcych, Wysza Szkoa Techniczno Ekonomiczna.Studiuje w nich ogem 75 232 studentw, w tym ponad 37 tys. na studiach dziennych. Na terenie Szczecina funkcjonuj take 2 filie innych uczelni oraz 1 punkt konsultacyjny: Akademia Muzyczna im. I. Paderewskiego

  w Poznaniu filia w Szczecinie, Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego

  w Warszawie Punkt Konsultacyjny w Szczecinie,

  Wysza Szkoa Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie - Instytut Pedagogiki w Szczecinie,

  W Szczecinie zlokalizowanych jest: 161 szk ponadgimnazjalnych (publicznych

  i niepublicznych), w tym 109 szk zawodowych rnego typu,

  17 881 punktw sprzeday detalicznej i hurtowej oraz punktw napraw, w tym 17 865 podmiotw prywatnych,

  46 obiektw noclegowych (hoteli, pensjonatw, schronisk itp.) oraz 1 541restauracji, klubw nocnych, pubw, barw, punktw gastronomicznych,

  2 182 firm porednictwa finansowego, w tym 2 178 prywatnych,

  51 bankw i 13 biur maklerskich, 1 818 podmiotw zajmujcych si

  dziaalnoci z zakresu ubezpiecze i reasekuracji,

  2. INFRASTRUKTURA

  2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

  Szczecin jest wanym midzynarodowym wzem transportowym, wyposaonym we wszystkie rodzaje infrastruktury technicznej transportu, charakterystycznej dla tzw. transportu kombinowanego.

  Szczeglne znaczenie, ze wzgldu na pooenie geograficzne miasta i przemys morski ma transport wodny. Obejmuje on tor wodny na Zatoce Pomorskiej i Zalewie Szczeciskim, akweny zespou portowego i stoczniowego, odrzask drog wodn. Do dzi s to najbardziej ekonomiczne szlaki komunikacyjne.

  W transporcie kolejowym waniejsz rol odgrywaj: trzy zelektryfikowane magistrale cz ce Szczecin ze lskim Okrgiem Przemysowym i Krakowem, Warszaw, Gdyni i Gdaskiem. Ponadto Szczecin jest po czony bezporednio ze wszystkimi wikszymi miastami i orodkami gospodarczymi w kraju oraz posiada bezporednie poczenia zagraniczne z Berlinem, Prag, Budapesztem.

  Regionalne lotnisko w Goleniowie - oddalone ok. 45 km od centrum Szczecina - peni rol portu lotniczego dla miasta i regionu. Dysponuje regularnymi poczeniami krajowymi oraz posiada status lotniska midzynarodowego (dokonywanie odpraw celnych). Natomiast w Szczecinie w czci prawobrzenej znajduje si lotnisko sportowo sanitarne Szczecin Dbie.

  Dobrze rozwinity jest transport samochodowy, w tym take autobusowy, oferujcy mieszkacom Szczecina oraz regionu poczenia o zasigu lokalnym, regionalnym i midzynarodowym. Do najwaniejszych bezporednich pocze midzynarodowych ze Szczecina nale: Hamburg - Bremen - Bremerhaven, Hamburg - Kiel - Lubeka - Flensburg, Stuttgart - Kolonia - Dortmund -Dsseldorf, Pary, Londyn, Manchester, Rzym, Neapol, Barcelona.

  Waniejsze drogi krajowe o znaczeniu midzynarodowym to: autostrada A-6 z Berlina i dalej w kierunku wschodnim do Gdaska; Nr 3: winoujcie Goleniw poudnie Polski Czechy; a take drogi krajowe: Nr 10: Stargard Szczeciski poudniowy wschd Polski; Nr 13: granica pastwa (Lubieszyn) Szczecin - Stargard Szczeciski Wacz Pia Toru Posk -Warszawa; Nr 31: Szczecin Chojna Kostrzy.

 • Memorandum Finansowe Miasta Szczecin

  3

  2.2. UZBROJENIE TECHNICZNE

  System wodocigowy funkcjonujcy w miecie korzysta z 6 uj wody. czna produkcja dobowa wszystkich uj wynosi ok. 90 tys. m3/d. Z sieci wodocigowej korzysta ok. 97% mieszkacw miasta. Sie wodoci gowa jest w znacznym stopniu zuyta, pomimo to system zaopatrzenia w wod jest dobry. Problemem pozostaje jako wd, ktrych uzdatnianie wymaga kosztownych i skomplikowanych procesw technologicznych. W ostatnich latach zuycie wody ma tendencj malejc.

  Teren miasta obejmuje trzy odrbne obszary o rnie rozwinitej sieci kanalizacyjnej. Lewobrzena cz miasta posiada kanalizacj rozdzielcz i oglnospawn, ktre s zakoczone prostymi oczyszczalniami ciekw. Z prawobrzenej czci miasta cieki odprowadzane s do trzech oczyszczalni ciekw. Natomiast z czci portowo przemysowej miasta odprowadzane s do oczyszczalni ciekw Ostrw Grabowski. Cz pnocna Szczecina jest nieskanalizowana.

  W celu kompleksowego rozwizania problemw Miasta w zakresie gospodarki wodno-ciekowej Rada Miasta przyja w dniu 15 maja 2000 roku Uchwa Nr XXXIV/652/2000 w sprawie Master Planu gospodarki wodno-ciekowej. W roku 2000 Miasto Szczecin wystpio do Unii Europejskiej z wnioskiem o dofinansowanie przedsiwzi inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ciekowej. Miasto wystpio do UE z wnioskiem o dofinansowanie tych zada z bezzwrotnych rodkw ISPA. Przewidywana warto przedsiwzicia Programu Poprawy jakoci wody w Szczecinie- wynosi ok. 1 089,8 mln z, z czego na realizacj z funduszu ISPA (obecnie z Funduszu Spjnoci) przewiduje si ok. 618,9 mln z. Pozostae rodki to preferencyjne kredyty z BO oraz rodki wasne ZWiK s-ka z o.o.

  System ciepowniczy podzielony jest na cz lewobrzen i prawobrzen. Gwnymi rdami zasilajcymi w ciepo cz lewobrzen miasta s dwie elektrociepownie: EC - I Szczecin i EC - II Pomorzany oraz 19 kotowni lokalnych. Natomiast w czci prawobrzenej podstawowymi rdami s ciepownie rejonowe: przy ul. Dbskiej, Ssiedzkiej oraz Gierczak, a take 2 lokalne kotownie opalane gazem.

  Energia elektryczna dostarczana jest z Elektrowni Dolna Odra w Gryfinie, Elektrociepowni Szczecin i Elektrowni Pomorzany . Najwiksze zapotrzebowanie na ni odnotowuje si w sektorze przedsibiorstw (73%) oraz w gospodarstwac