Szymon Chudziak, kl. 3C Michał Łuba,kl. 2B

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  56
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Jak uczniowie Gimnazjum nr 4 w Pile mog ą aktywnie uczestniczyć w demokracji oraz wpływać na rzeczywistość?. Szymon Chudziak, kl. 3C Michał Łuba,kl. 2B. Wyniki ankiety przeprowadzonej w naszej szkole. Czy uważasz,że debaty są dobrą formą uczestnictwa młodzieży w demokracji?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Szymon Chudziak, kl. 3C Michał Łuba,kl. 2B

Jak uczniowie Gimnazjum nr 4 w Pile mog aktywnie uczestniczy w demokracji ?

Szymon Chudziak, kl. 3CMicha uba,kl. 2B

Jak uczniowie Gimnazjum nr 4 w Pile mog aktywnie uczestniczy w demokracji oraz wpywa na rzeczywisto?1Wyniki ankiety przeprowadzonej w naszej szkoleCzy uwaasz,e debaty s dobr form uczestnictwa modziey w demokracji?Z wykresu wynika, e nasi gimnazjalici w 78 % uwaaj debaty za dobr form uczestnictwa modziey w demokracji. Tylko 16 % uczniw myli przeciwnie, a 4 % nie ma zdania.

Czy wedug ciebie marsze lub protesty mog jako wpyn na rzeczywisto?Wedug owego wykresu ponad poowa uczniw uwaa,e marsze lub protesty mog wpywa na rzeczywisto. Niecae 30% uwaa przeciwnie, a 10% nie ma zdania.W jaki sposb najefektywniej modzie moe wpywa na rzeczywisto?15%3%Z powyszego wykresu mona stwierdzi,e wedug naszych uczniw najlepszym sposobem na wpynicie na rzeczywisto jest uczestnictwo w marszach i protestach(42%).Czy Twoim zdaniem modzie naleca do Szkolnego Klubu Debat poszerza swoj wiedz i zdobywa nowe umiejtnoci?36%20%Wedug 36% uczniw modzie,ktra uczestniczy w Szkolnym Klubie Debat poszerza swoj wiedz i zdobywa odwag oraz charyzm. A 33 % gimnazjalistw nie miao zdania na ten temat. Oznacza to,e bardzo duo uczniw nie interesuje si zajciami dodatkowymi w naszej szkole.W jaki sposb mona zmotywowa modzie do aktywnego uczestniczenia w demokracji?Wedug naszych uczniw najlepszym sposobem na zmotywowanie modziey do aktywnego uczestnczenia w demokracji jest wprowadzenie spotka z politykami, na ktrych modzie mogaby zadawa pytania dotyczce swoich problemw. Myli tak a 55% ankietowanych. Po 22% uwaa,e wizyty modziey w miejscach pracy politykw oraz wprowadzenie warsztatw traktujcych o mechanizmach demokracji byoby wskazanymi metodami.

Wymie moliwoci jakie stwarza nam demokracja.Wedug wykresu a 51% nie wie jakie moliwoci stwarza nam demokracja. Jest to bardzo duo dlatego teraz mamy zamiar si nad tym zastanowi jak to zmieni. 28% ankietowanych odpowiedziao,e wyraanie wasnego zdania, poniej 10% jest wolno gosowania,kultury.Dziaalno, ktr ju prowadzimy w Gimnazjum nr 4Wybory do Samorzdu UczniowskiegoKorzyci udziau w wyborach SU:

Umiejtno gosowaniaRozpoznawanie interesw spoecznoci uczniowskiejUczenie si wybierania odpowiednich kandydatw

Co roku w szkole odbywaj si wybory do Samorzdu Uczniowskiego. Uczniowie gosuj na swoich kandydatw. Dziki tym wyborom, gimnazjalici osigaj pewne korzyci.

Brania spraw we wasne rcePodejmowania susznych decyzji dla dobra uczniw i szkoyWspdecydowania o pewnych wsplnych kwestiachUczestniczenie w Samorzdzie Uczniowskim ksztatuje nasze umiejtnoci:

Dziki temu, e uczestniczymy w debatach, zdobywamy cenne dowiadczenie, ktre moe si przyda w przyszoci. Zwikszamy swoj pewno siebie, a take umiejtno wypowiadania si.

Debaty KLUB DEBAT VENDETTAW naszej szkole dziaa klub debat Vendetta. Jego gwne zaoenie to udzia w dyskusjach i debatach, w ktrych rywalizujemy z rnymi szkoami z caej Wielkopolski. Czonkowie naszego klubu debat poszerzaj swoj wiedz i umiejtno dojrzaego przemawiania.

Ciekaw form, z ktr spotyka si ucze gimnazjum, jest dyskusja. To dobra chocia nieatwa forma wymiany pogldw wrd uczniw.

DyskusjaUdzia w dyskusji przynosi wiele korzyci dla samych jej uczestnikw, a s to:Rozwijanie sztuki retoryki i erystykiPozyskiwanie informacji na wiele rnych tematwDoskonalenie sztuki argumentacji Rozwijanie umiejtnoci suchania i wycigania wnioskw

Uwaamy,e Sejm Dzieci i Modziey jest wspania moliwoci wpywania na rzeczywisto, poniewa w ten sposb moemy przedstawi swoje lokalne problemy na forum publicznym.

Sejm Dzieci i Modziey Uczestnictwo w programie Sejm Dzieci i Modziey przynosi wiele korzyci. Jedn z nich jest sprawdzenie umiejtnoci prowadzenia debaty. Innym, ale take wanym aspektem, jest moliwo spotkania wielu interesujcych ludzi. Niebagateln spraw jest rwnie uczestnictwo w tym programie, poniewa moe pomc uczyni pierwszy krok w stron politycznej kariery.

Z demokracj spotykamy si codziennie m.in. w szkole. W gimnazjum najczciej mamy z ni do czynienia na lekcjach wychowawczych poprzez podejmowanie decyzji wikszoci gosw np. przy wybieraniu trjek klasowych.

Szkolna DemokracjaDemokracj poznajemy take dziki telewizji. Jest bardzo duo programw, ktre emituj obrady sejmowe lub dyskusje posw. Dziki temu mamy podstawow wiedz o tym, jak wygldaj obrady Sejmu i jak poprawnie dyskutowa nad konkretnymi problemami.Nasza lokalna telewizja emituje m.in. Sesje Rady Miasta Piy i Powiatu Pilskiego.

Uczniowie Gimnazjum nr 4 ucz si demokracji w nastpujcy sposb:Wybory do Samorzdu UczniowskiegoUdzia w dyskusjach i debatach oksfordzkichPoprzez Sejm Dzieci i ModzieyNa co dzie w szkole lub w domu: Ogldajc wiadomoci dotyczce polityki Na lekcjach wychowawczychS to wszystkie przejawy dziaalnoci, ktr prowadzimy w naszym gimnazjum. Teraz przyszed czas na pokazanie pomysw, ktre chcemy wprowadzi w ycie.Chcemy, aby zmotywoway one modzie do aktywniejszego uczestnictwa w demokracji oraz podejmowania prb realnego wpywu na rzeczywisto.Pomysy do zrealizowaniaCzsto w mediach syszymy wanie to pytanie. Pomimo tego, e odpowied jest bardzo prosta, wielu uczonych ma problemy ze znalezieniem rozwizania. Przedstawimy kilka propozycji, jak na nie odpowiedzie.

JAK ZMOTYWOWA MODZIE, ABY CHTNIEJ UCZESTNICZYA W DEMOKRACJI?Pierwszym pomysem jest wprowadzenie spotka, na ktrych modzie bdzie moga si swobodnie wypowiada o zagadnieniach dotyczcych demokracji w naszym pastwie. Na takich spotkaniach mona by byo porozmawia przede wszystkim o problemach dotyczcych naszego gimnazjum. Spotkania te nosiyby nazw ,,Modzie o polityce.

Drugim projektem jest wprowadzenie zaj, na ktrych bdzie mona spotka si i porozmawia z osobami, ktre peni wane funkcje w naszym lokalnym samorzdzie oraz ekspertw w dziedzinie prawa, kultury, polityki i ekonomii. Na takich zajciach uczniowie bd mogli zadawa pytania dotyczce ich pracy(obowizki, prawa itp.), a take sami gocie bd przedstawia realne propozycj wsppracy w celu rozwizania naszych problemw. Nazwa dla takich zaj brzmiaaby ,,Czwartki polityczne.

30Moemy rwnie rozwin poprzedni projekt o wizyty w miejscach pracy zaproszonych goci. Takie wycieczki pozwol gimnazjalistom zobaczy, jak wyglda codzienna praca osb przybyych do naszej szkoy. Gocie udowodni, e ich praca jest nie tylko wymagajca, ale i bardzo interesujca. Dlatego warto wdroy ten pomys.

Kolejnym pomysem jest wprowadzenie warsztatw, na ktrych bdzie mona wzbogaci swoj wiedz o naszym pastwie oraz demokracji. Warsztaty te pomogyby w lepszym poznaniu i zrozumieniu naszego ustroju politycznego. Dziki temu uczniowie mogliby aktywniej uczestniczy w demokracji. Dlatego naprawd warto wprowadzi te warsztaty.

Odpowied na to pytanie jest oczywista. Niestety, wielu modych ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Szukaj trudnych rozwiza, a nie sigaj po najprostsze. Zaprezentujemy kilka z nich.

Rzeczywisto jak modzi mog na ni wpywa?Jednym z pomysw jest uczestniczenie w protestach i marszach. Dziki takim formom demonstracji, uczniowie poczuj, e mog co osign, jeli si tylko postaraj. Rwnie dziki takim wydarzeniom zobacz, jak pewna ilo osb czy si, aby osign razem konkretny cel. Dodatkowo poprawi umiejtno pracy w grupie.

Inn moliwoci jest skadanie petycji dotyczcych zmian, ktre powinny zachodzi w naszym miecie. Wniosek ten moe zoy kady, jedynym warunkiem jest to, e musi zgromadzi odpowiedni ilo podpisw. Jest to idealny pomys dla modziey, ktra jeszcze nie ma dowiadczenia w poruszaniu si w wiecie polityki. Dziki temu zaczn wierzy, e da si zmieni rzeczywisto na lepsz.

Wyej wymienione pomysy mamy zamiar wprowadzi w ycie ju teraz, aby gimnazjalici szybciej zaczli zmienia istniejc rzeczywisto.

Dzikujemy za uwag!!!