Retail Trends Polska STY-LUT 2015

of 60 /60
R E K L A M A 1-2/2015/STY–LUT

Embed Size (px)

description

Jedyny w Polsce magazyn o nowoczesnych technologiach i trendach w handlu detalicznym.

Transcript of Retail Trends Polska STY-LUT 2015

 • Retail Trends PolskaSTY LUT 2015

  R E K L A M A

  1-2/2015/STYLUT

 • 22 23 / 04 / 2015 Hotel Sound Garden, Warszawa

  Retail Connect 2015 jest kontynuacj dwch wydarze organizowanych przez Idea Ahead: Retail Technology Days oraz Retail Design Trends. To najwiksze w Polsce coroczne miejsce spotka

  osb decydujcych o ksztacie rynku handlu detalicznego. Dwa pene inspiracji dni, na ktre skadaj si konferencja, wystawa firm, networking oraz Retail Evolution Awards 2015.

  OMNICHANNEL. DIGITAL. TECHNOLOGY.

 • ZAREJESTRUJ SI JU DZI!retailconnect.pl

  PROFIL UCZESTNIKW* czonkowie zarzdw, dyrektorzy w dziaach IT, rozwoju, marketingu w sieciach handlowych (food i non-food)

  specjalici ds. IT

  dostawcy oprogramowania, technologii, usug i sprztu dla sieci handlowych

  handel internetowy

  pozostali, w tym media

  WIZJE Stunning Shopping Experience w kadym z kanaw sprzedaowych. Nie po to, eby sprzeda i zapomnie. Po to, aby angaowa.

  KONFERENCJA

  52 proc.19 proc.

  12 proc.12 proc.

  5 proc.

  DLA KOGO?

  Dynamiczne sesje, inspirujce tematy, komfortowe otoczenie. Dla zrozumienia istoty

  dzisiejszego handlu detalicznego.

  W ubiegych latach w wydarzeniu udzia brao 500+ profesjonalistw sektora retail.

  Niemal wszyscy z nich (91 proc.*) potwierdzaj ch uczestnictwa w kolejnych edycjach.

  WYSTAWAGotowe moduy wystawowe dla skutecznej prezentacji oferty osobom decydujcym o inwestycjach w sieciach handlowych.

  * Dane na podstawie edycji 2014

  Partner Zoty

 • 4STYCZE LUTY 2015

  Dyrektor zarzdzajcy Robert apiski [email protected]

  Redaktor prowadzcy Marcin Zoch [email protected]

  Kierownik dziau reklamy Marlena Kwiatkowska [email protected]

  Opracowanie graficzne i DTP DFG Studio

  Koszt rocznej prenumeraty 216 PLN (w tym 8% VAT)

  Redakcja nie zwraca materiaw niezamwionych oraz zastrzega sobie prawo do skrtw i redakcyjnego opracowania tekstw przyjtych do druku. Za tre reklam i ogosze redakcja nie odpowiada.

  Idea Ahead. All rights reserved.

  WydawcaIdea AheadAl. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok 93A02-797 [email protected]

  codziennie nowe informacje

  TEMAT NUMERU

  it & technologieBiznes bez chmury nie istnieje?

  Dlaczego cloud computing to najlepszy model dla sieci handlowych?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Partner po przejciachNa podstawie jakich kryteriw wybiera firm, ktra wdroy internetowy kana sprzeday? . . . . . . .20

  Prorok na prdSystem IT moe, na podstawie wiedzy o kliencie i dobrze skrojonych algorytmw, trafnie, szybko i bezbdnie podpowiedzie, czego dany konsument bdzie potrzebowa w danym momencie. . . . . . . . .22

  e-commerceKlient nasz pan

  Nowe prawo wprowadza sporo zmian, jeli chodzi o przejrzysto ofert internetowych. . . . . . . . . . . . . .26

  Porozumienie ponad granicamiW e-handlu granice nie obowizuj. Jak z sukcesem dziaa globalnie? . . . . . . . . . . . . . . .28

  design & wyposaenieGra w kolory

  Wpyw kolorw na otoczenie firmy i klientw.. . . . . .32

  Wydoby z mrokuOwietlenie jest jednym z bardzo istotnych czynnikw aranacji wntrz sklepowych. . . . . . . . . .36

  bezpieczestwoWszystko naraz

  Modna strategia omnichannel ma wiele zalet, ale niesie take zagroenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Inteligentny jak budynekPolem dziaania BMS jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie. . . . . 44

  marketingcieki klientw

  Inteligentna technologia wspiera skuteczne zarzdzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

  Wsplny interesProgram lojalnociowy to inwestycja, ktra przyniesie korzyci w pniejszym okresie.. . .52

  retail radarPrzegld najnowszych rozwiza dla sektora retail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

  06 Producenci przewiduj dalsz integracj funkcji urzdze fiskalnych.SPOKOJNIE DO PRZODU

  14 Moliwoci wywietlania prezentacji towarw to cigle dodatkowy bajer. Jak bdzie w przyszoci?NONIK REKLAMOWY?

  10 Uytkownicy staj si bardziej wymagajcy, poszukuj rozwiza odpowiadajcych nie tylko ich potrzebom technicznym, ale take coraz bardziej wyrafinowanym gustom.

  MNIEJSZE I ADNIEJSZE

  12 W ktr stron zmierza ewolucja urzdze fiskalnych?CENTRUM WSPPRACY

  NOWE GRUPY UYTKOWNIKW KASA W KIESZENITrwa gorcy okres sprzeday, w ktrym nowe grupy podatnikw musz zaopatrzy si w urzdzenia fiskalne i rozpocz rejestracje dochodw.

  Smartfon jako stanowisko kasowe? To ju moliwe.09 16

  KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

  dla sektora retail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

 • HEALTHCARE MANUFACTURING RETAIL T & L

  JOYA SELF-SHOPPING Datalogic posiada unikalne rozwizanie do Samoobsugowych Zakupw umoliwiajce interakcje sprzedawcw z kupujcymi w rnych punktach procesu zakupowego. Kluczem rozwizania jest Joya, mobilny terminal rczny.

  Intuicyjna i ergonomiczna Joya umoliwia dostarczanie spersonalizowanych promocji i zbieranie informacji o przyzwyczajeniach kupujcych. Shopevolution-oprogramowanie Datalogic, jest atwe w integracji i umoliwia klientom samodzielne korzystanie z urzdzenia Joya, jak ze smartfona.

 • Jakie zjawiska byy najwaniej-sze w ostatnich miesicach na rynku urzdze fiskalnych?

  Rafa Stasiak, kierownik zespou wsparcia produktw systemowych, Po-snet Polska: Zdecydowanie najwa-niejszym wydarzeniem jest wprowa-dzenie przez Ministerstwo Finansw obowizku instalacji kas fiskalnych przez nowe grupy podatnikw. Od 1marca 2015 r. obowizkowo bd je musieli zainstalowa: lekarze i stoma-tolodzy, prawnicy i doradcy podatkowi, kosmetyczki i fryzjerzy, mechanicy samochodowi, firmy cateringowo-gastronomiczne.

  Przepisy, ktre obliguj do stoso-wania urzdze fiskalnych nowe grupy podatnikw, bardzo silnie wpywaj na popyt, co pociga za sob naturalne zwikszenie produkcji i sprzeday przez producentw fiskalnych.

  Arkadiusz Hruszowiec, meneder ds. rozwoju rynku, Intel Technology Poland: W kwestii nowych urz-dze praktycznie jedyn przeomow nowo zaprezentowalimy wsplnie zPosnetem, pokazujc poczenie komputera PC z drukark fiskaln. Do-datkowo urzdzenie to ma funkcjonal-no odtwarzacza cyfrowych reklam, co jest absolutnie unikatow funkcj.

  Co nas czeka w najbliszej przyszoci? Jakich nowych funk-cjonalnoci moemy spodziewa si wniedugim czasie?

  R.S.: Przewidujemy dalsz integra-cj funkcji. W ofercie Posnet w najbli-szym czasie pojawi si kasa fiskalna poczona z wag. Koncepcja zostaa entuzjastycznie przyjta przez naszych partnerw handlowych.

  W ktr stron zmierza ewolucja urzdze fiskalnych, na co zwracaj uwag kupujcy?

  A.H.: Myl, e w najbliszej perspektywie czasowej bdziemy mogli zaobserwowa realny rozwj technologiczny urzdze fiskalnych. Zastosowanie wydajnych procesorw, tak jak w naszym wsplnym terminalu zbudowanym na bazie komputera Intel NUC, umoliwi wykorzystanie terminali w nowych zastosowaniach.

  R.S.: Coraz mocniej na rynku retailowym widoczne s prby migracji zaawansowanych systemw sprzeday na platform Android. Urzdzenia z tym systemem ciesz si popularnoci ze wzgldu na nisk cen zakupu. Produ-cenci oprogramowania nie mog jednak zapanowa nad nieprzewidywalnoci tej platformy, ktra w otwartej , powszechnie dostpnej postaci sprawia wraenie nie-dojrzaej do rozwiza profesjonalnych.

  Czy kasy i wagi stay si zauwa-alnym nonikiem reklamowym? Czy moliwoci wywietlania prezentacji towarw s istotne w momencie zakupu urzdzenia, czy cigle jest to dodatkowy bajer, na ktrym nie zaley wacicielowi?

  SPOKOJNIE DO PRZODU

  PRODUCENCI PRZEWIDUJ DALSZ INTEGRACJ FUNKCJI URZDZE FISKALNYCH.

  TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

  6

  RAFA STASIAK kierownik zespou wsparcia produktw systemowych, POSNET POLSKA

  ARKADIUSZ HRUSZOWIECmeneder ds. rozwoju rynkuINTEL TECHNOLOGY POLAND

  STYCZE LUTY 2015

 • Communication matters.

  exhibitions / confereces / events / bussiness publications / on-line services

  idea-ahead.com

  Communication matters.

  exhibitions / confereces / events / bussiness publications / on-line services

  idea-ahead.comidea-ahead.comidea-ahead.com

  40-47 bezpieczenstwo.indd 47 2014-11-26 13:14:27

 • rne rozmiary itd. Specjalistyczne oprogramowanie potrafi precyzyjnie adresowa reklam, analizowa ogl-dalno z podziaem na dane demo-graficzne, sterowa czasami emisji dla poszczeglnych typw treci itd. Narzdzia takie s niebywale skuteczne w poczeniu ze sprawnie zaplanowan kampani reklamow.

  Tego typu rozwizania sprztowe s rwnie bardzo czsto wykorzystywane przez systemy sprzeday do reklamy kontekstowej typu cross-selling. Na podstawie dokonanych przez klienta wsklepie zakupw podpowiadane s

  A.H.: Punkt sprzeday i reklama s zagadnieniami, ktre w naturalny spo-sb cz si ze sob. Zupenie rnie wyobraaj sobie ich obecno na rynku poszczeglni producenci sprztu. Gene-ralnie mona wyoni dwie koncepcje. Pierwsza to zaawansowane systemy reklamy, gdzie wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie, dedy-kowany sprzt i precyzyjne sterowanie treci reklamow. Druga to proste systemy reklamowe, ktre s zdolne do wywietlania treci reklamowych, ale za-rzdzanie nimi i realny pomiar skutecz-noci s praktycznie niemoliwe.

  R.S.: Pierwsza koncepcja repre-zentowana jest przez specjalistyczne terminale kasowe lub komputery PC zpodczonym wywietlaczem LCD, ktrym zarzdza dedykowane oprogra-mowanie. Wywietlacze takie w zale-noci od potrzeb mog by instalowane w rnych lokalizacjach, mog mie

  POSNET WERIONWprowadzony niedawno do oferty Posnet weryfika-tor cen WeriON to interaktywny system komuni-kacji z klientem, dedykowany firmom, ktre poszukuj niezawodnego narzdzia do efektywnego zarzdzania przekazem reklamowym czy te informacj o towarze. Skada si on z multimedialnego urzdzenia wyposa-onego w sprawdzark cen oraz oprogramowanie do zarzdzania informacj wywietlan na ekranie weryfi-katora. WeriOn posiada duy, czytelny, dotykowy ekran wysokiej rozdzielczoci, ktry wietnie sprawdza si przy prezentacji zdj, filmw, skadu surowcowego towarw i biuletynw reklamowych.

  POSNET MOBILE HS EJ Ogromnym hitem na rynku w ostatnich miesicach jest kasa Posnet Mobile HS EJ najmniejsza kasa fiskalna, jaka kiedykol-wiek bya dostpna na rynku, majca pen funkcjonalno, czsto przewyszajc wiele wikszych modeli. Dostpna od niedawna w ofercie Posnet biaa wersja kolorystyczna rozchodzi si wrd podatnikw niczym ciepe bueczki. Klienci majc obowizek posiadania kasy fiskalnej, zaczli dobiera je do swojej dziaalnoci niczym kolejny gadet.

  produkty powizane kontekstowo (np. przy zakupie kawy wywietlana jest reklama pczka).

  Druga koncepcja to zupenie inna rzeczywisto. Dobrym przykadem prowizorycznych systemw Digital Signage jest prba publikacji reklamy na wywietlaczu drukarki fiskalnej. Wywie-tlacz jest may i przez to niewidoczny z wikszej odlegoci, zatem odbiorca reklamy moe j zauway dopiero, gdy stoi przy kasie. Przydatno tego typu rozwizania w systemach reklamowych jest naszym zdaniem znikoma.

  STYCZE LUTY 2015

  8

  TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

 • Marcin Zoch | [email protected]

  Rynek urzdze fiskalnych wostatnich miesicach z pew-noci przede wszystkim yje fiskalizacj nowych grup podatnikw, ktrzy od 1 marca powinni stosowa kasy. Ten proces ite grupy podatnikw bardzo wyranie wskazay aktualny trend na rynku wkategorii prostych kas.

  Rzdz mae gabaryty urzdze, solidno konstrukcji i design. Najpopu-larniejsze s aktualnie kasy prawdziwie mobilne, zajmujce niewiele miejsca, mieszczce si nawet w kieszeni. Klienci czciej ni dotd duo uwagi przywi-zuj do wygldu kasa ma pasowa do punktu sprzeday, gabinetu, a nawet do posiadanego telefonu komrko-wego. Np. panie posiadajce biay telefon komrkowy chtnie wybiera-j rwnie bia kas fiskaln inie jest to ju domena tylko lekarzy informuje Piotr Marzec, dyrektor handlowy ds. dystry-bucji, Posnet.

  GORCY OKRES Obecnie mamy

  gorcy okres sprze-day, w ktrym nowe grupy podatnikw

  musz zaopatrzy si wurzdzenia fi-skalne i rozpocz rejestracj dochodw od 1 marca 2015 r. Nowe regulacje s impulsem do zakupu kasy lub drukarki fiskalnej dla nowych grup podatnikw, a producenci oferuj gam maych kas, ktre odpowiadaj na potrzeby np. leka-

  rzy, prawnikw, mechanikw samocho-dowych czy te zakadw fryzjerskich ikosmetycznych potwierdza Patrycja Targosz-Odrzywoek, communication manager, Jantar.

  Druga istotna zmiana prawna to nowe wersje rozporzdze Ministerstwa Finansw oraz Ministerstwa Gospo-darki dotyczce wymaga technicznych dla nowych modeli urzdze, stoso-wane przez Gwny Urzd Miar.

  DUGA HOMOLOGACJA Zmiana ta doprowadzia do znacz-

  nego wyduenia procesu homologacji i istotnych opnie, ktre utrudniaj wprowadzanie nowoci na rynek. Jest to problem bardzo frustrujcy dla produ-centw, poniewa hamuje on rozwj nowych projektw jeszcze przed ich rynkow premier i doprowadza do niepotrzebnego skostnienia dostpnej oferty. W efekcie uytkownicy otrzymuj innowacyjne rozwizania i najnowsze technologie z duym opnieniem, aprzecie w ofercie urzdze fiskalnych istnieje ogromny potencja w tym zakre-sie. Z opnieniem uzyskiwane s take rehomologacje dla tych urzdze, ktre s ju bardzo dobrze znane na rynku zauwaa Pawe Supek, kierownik dziau marketingu, Novitus.

  NOWE GRUPY UYTKOWNIKW

  TRWA GORCY OKRES SPRZEDAY, W KTRYM NOWE GRUPY PODATNIKW MUSZ

  ZAOPATRZY SI W URZDZENIA FISKALNE I ROZPOCZ REJESTRACJ DOCHODW.

  STYCZE LUTY 2015

  9

  TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

 • MNIEJSZE I ADNIEJSZE

  UYTKOWNICY STAJ SI BARDZIEJ WYMAGAJCY, POSZUKUJ ROZWIZA

  ODPOWIADAJCYCH NIE TYLKO ICH POTRZEBOM TECHNICZNYM, ALE TAKE CORAZ BARDZIEJ WYRAFINOWANYM GUSTOM.

  Marcin Zoch | [email protected]

  Wybr kas i drukarek fiskalnych jest na rynku ogromny. W zaleno-ci od potrzeb i wielkoci dziaalnoci przedsibiorcy maj do wyboru szerok gam urzdze. Rozwj technologii wpywa te na zakres urzdze fiskal-nych: moliwo komunikacji przez Wi-Fi i Bluetooth, panele dotykowe, logo sprzedawcy czy tekst reklamowy na paragonie, programowanie rnego typu przypomnie, drukowanie faktur

  czy w kocu stopniowe zastpowanie kopii papierowej paragonu jego elektro-niczn wersj.

  POCZONE SIY Nadal popularne s urzdzenia fi-

  skalne z tzw. kopi elektroniczn. Wod-rnieniu od tych tradycyjnego typu maj one tylko jedn rolk papieru, arol-k kopii zastpiono kart pamici SD, na ktrej zapisywane s wszystkie operacje wykonywane na urzdzeniu informuje Patrycja Targosz-Odrzywoek, communi-cation manager, Jantar.

  Zauwaalnym trendem jest inte-gracja urzdze mona zaobserwo-wa czenie rnych typw urzdze, np. kasy z terminalem patniczym. Rozwizania tego typu mog znacznie usprawni sprzeda w wielu branach. Prosz sobie wyobrazi sytuacj, gdy np. w Empiku kasjerzy chodz wrd pek z produktami i od rki sprzedaj

  towar klientowi kocowemu, wystawiajc paragon

  fiskalny oraz jedno-czenie przyjmujc patno kart pat-nicz lub telefonem przekonuje Marcin Gugler, specjalista ds. rozwoju produktu, Edata Polska.

  Obecnie od strony me-chanicznej urzdzenia fiskal-

  ne s do dobrze dopaso-wane do potrzeb uytkownikw.

  Zarwno mechanizmy drukujce, jak i obcinacze paragonw stanowi

  sprawdzon baz i raczej trudno si tutaj spodziewa znaczcych innowacji w najbliszym czasie. Zmiany dotycz gwnie obnienia kosztw uytkowania

  ELZAB K10Kasa fiskalna Elzab K10 to innowacyjna kasa z ekranem dotykowym. Urzdzenie jest mo-bilne, a jego gwne cechy to: panel dotykowy, elektroniczna kopia paragonw, solidna, anty-polizgowa obudowa, do pracy stacjonarnej i w terenie, kilka opcji kolorystycznychobudowy.

  STYCZE LUTY 2015

  10

  TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

 • urzdze i poprawy ergonomii pracy, jednak trudno tutaj mwi o rewolucji technologicznej.

  Postpowa bdzie w przyszoci miniaturyza-cja urzdze i podzespow elektronicznych. Wzrost moliwoci obliczeniowych procesorw stoso-wanych w urzdzeniach take bdzie wpywa na nowe funkcje urzdze fiskalnych, m.in. w zakresie wykorzystania multimediw twierdzi Pawe Supek, kierownik dziau marketingu, Novitus.

  Producenci coraz wiksz uwag przywizuj do designu swoich urzdze, a rosnca rola nowo-czesnego wygldu daje si zauway przy kadej kolejnej premierze. Uytkownicy staj si bardziej wymagajcy, poszukuj rozwiza odpowiadajcych nie tylko ich potrzebom technicznym, ale take coraz bardziej wyrafinowanym gustom.

  LEPSZA KOMUNIKACJACay czas ronie rola moliwoci komunikacyj-

  nych w urzdzeniach fiskalnych. Uytkownicy prefe-ruj rozwizania, ktre daj moliwo wsppracy iwymiany danych z rnymi urzdzeniami mobilny-mi lub sieciami informatycznymi. Kada technologia umoliwiajca efektywne agregowanie danych zwielu urzdze oraz ich szybk analiz znajdzie zpewnoci entuzjastw wrd uytkownikw.

  Systematycznie wprowadzamy zupenie nowe, innowacyjne rozwizania w urzdzeniach fiskalnych, ale nie takie, ktre pozostan marketingowym bajerem, tylko takie, ktre otwieraj naszym klientom nowe moliwoci. Jako pierwsza firma na rynku Posnet na nowo zdefiniowa wywietlacze wdru-karkach fiskalnych i cigle jako jedyny producent proponuje peen wachlarz moliwoci w tym zakresie: wolnostojce, zintegrowane, kompaktowe OLED itd. Wszystko dla ergonomii pracy uytkownikw. Idc dalej pokazany niedawno zupenie nowy produkt, zaprojektowany wsplnie z Intelem, terminal fiskalny Posnet, to pomys niby prosty, ale szalenie zmienia-jcy podejcie klientw do kwestii rozplanowania izabudowy stanowisk kasowych, owygodzie pracy nie wspominajc przekonuje Piotr Marzec, dyrektor handlowy ds. dystrybucji, Posnet.

  HICRON POSBOXTo pakiet aplikacji instalowanych w punkcie kasowym, umoliwiajcy realizacj procesw sprzedaowo-zakupo-wych, zbudowany zgodnie z zaawansowanymi rozwizaniami technologicznymi. W POSBox zaszyte s procesy biznesowe kluczowe dla osoby zarzdzajcej dan placwk sprzedao-w (Shop Manager) oraz istotne dla pracy w punkcie sprzeday detalicznej (Terminale POS). Za pomoc rozwizania Hicron POSBox mona midzy innymi realizowa operacje sprzedaowe, reklamacje, zwroty, ope-racje magazynowe, generowa raporty, wykona czynnoci zwizane z zaopatrzeniem sklepu, m.in. zamwienia towaru zcentrali, dostaw do sklepu, przyjcie dostawy itd.

  STYCZE LUTY 2015

 • 12

  Micha Struzik | [email protected]

  Przedsibiorcy ju nie patrz na urzdzenie fiskalne jak na przedmiot, ktry zapewni im wywizanie si z obowizku narzuco-nego przez rozporzdzenie Ministra Finansw. Traktuj je aktualnie jak kolejne narzdzie pracy. Ma by solidne bo pracowa na nim bd przez kilka lat. Ma mie funkcje, ktre rzeczywicie usprawniaj prac, a nie s nic niewno-szcym bajerem. Coraz czciej da-j, by byo po prostu adne i pasowao do ich koncepcji punktu sprzeday. Chc, by urzdzenia fiskalne komuniko-way si ze wiatem dlatego coraz powszechniejsze stosowanie przez producentw kart sieciowych Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi i modemw GPRS.

  Oczywicie za dostawc urz-dzenia ma sta profesjonalny i solidny serwis. Na przykad w przypadku firmy Posnet to sie ok. 2000 punk-

  tw wPolsce i kilku tysicy dobrze przeszkolonych serwisantw twierdzi Piotr Marzec, dyrektor handlowy ds. dystrybucji, Posnet.

  MOBILNO SPRZTUPawe Supek, kierownik dzia-

  u marketingu, Novitus, jest zdania, e najwaniejsze zmiany, jakie nas czekaj, to obecnie stae zwikszanie kompatybilnoci urzdze fiskalnych zrnymi rodowiskami pracy i opro-gramowania. Urzdzenia s bardziej przyjazne i coraz szerzej bd wyko-rzystywa uniwersalne technologie komunikacyjne, takie jak Bluetooth czy Wi-Fi. Dziki rozwojowi rozwiza sie-ciowych coraz popularniejsze jest take zarzdzanie centralne rozproszonymi sieciami drukarek fiskalnych. Funkcje te s coraz doskonalsze i znajduj coraz wicej zadowolonych uytkownikw. Rosnce moliwoci zaawansowanej analizy danych, monitoringu czy ob-

  sugi serwisowej to przede wszystkim spadek kosztw obsugi IT.

  Drugi trend to z pewnoci rozwizania mobilne rozumiane jako mobilno samych urzdze fiskal-nych, a wic dalsza miniaturyzacja i rosnca rola ergonomii, ale take jako wsppraca z rnymi urzdze-niami mobilnymi, takimi jak tablety czy smartfony. Jest to obszar dajcy ogromny potencja zarwno inynie-rom, jak i subom marketingowym najwikszych producentw urzdze fiskalnych. Zapewne tu naley si niedugo spodziewa wielu ciekawych premier innowacyjnych rozwiza zapowiada Pawe Supek.

  PEWNY ROZWJ W przyszoci cz sklepw bdzie

  zaopatrzonych w istniejce ju w tej chwili stanowiska bezobsugowe, gdzie po przejciu przez stref skanowania, np. z uyciem technologii RFID,

  W KTR STRON ZMIERZA EWOLUCJA URZDZE FISKALNYCH?

  CENTRUM WSPPRACY

  STYCZE LUTY 2015

  12

  TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

 • urzdzenie fiskalne w sposb automatyczny wysta-wi dokument sprzeday.

  Czego si spodziewa? Rozwoju! Wszystko si rozwija i urzdzenia fiskalne na pewno nie pozostan w tyle. Na pewno trzeba si liczy zroz-wojem technologicznym podzespow urzdze fiskalnych, nowoczeniejszymi wywietlaczami, panelami dotykowymi i systemami atwej wymiany rolek papieru. Od strony uytkownika na pew-no mona spodziewa si uproszcze wikszy wywietlacz sprzedawcy pozwoli na rne metody wygldu menu gwnego, np. dodanie piktogra-mw. Kolejn spraw jest miniaturyzacja urzdze. Moliwoci technologiczne zapewne pozwol na zmniejszenie urzdzenia fiskalnego. Pytanie tylko, czy faktycznie tego potrzeba? Kasy fiskalne s ju niewielkich rozmiarw, a przeciganie si, kto stworzy mniejsze urzdzenie, jest niepotrzeb-ne podsumowuje Marcin Gugler, specjalista ds. rozwoju produktu, Edata Polska.

  E u r o S h o pT r a d e F a i r s

  The Leading Trade Fair for Retail Technology

  Dsseldorf, Germany www.eurocis.com

  2426 February 2015

  EuroC IS

  Its not the muscle that succeeds.Its the technique.Rely on EuroCIS 2015. The Leading Trade Fair for Retail

  Technology offers retailing excellent ideas and innovations

  for analogue and digital solutions, as well as showcasing

  the dynamic multichannel and e-commerce landscape.

  Come and experience live what technological advances

  can do for retail as always in Dsseldorf.

  Sponsor:

  www.ehi.org 2014

  -12-01

  EuroC

  IS 201

  5_Po

  len_

  Gewichthe

  ber_98

  x 280

  +3m

  m_R

  etail T

  rend

  s Po

  lska _4c

  _393

  5

  Przedstawicielstwo targw w Polsce:

  A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.

  ul. Kazachska 1/57 _ 02-999 Warszawa

  tel. 22 855 24 90, 22 642 24 99

  fax: 22 855 47 88

  [email protected] _ www.as-messe.pl

  2014-12-01 EuroCIS 2015_Polen_Gewichtheber_98 x 280 +3mm_Retail Trends Polska _4c_3935.indd 1 17.10.14 13:53

  POSNET THERMAL HDJest to uniwersalny terminal kasowy, ktry czy w sobie drukark fiskaln oraz komputer PC oparty na podzespo-ach Intel zamknite w jednym urzdzeniu. Zaletami zinte-growanego terminala fiskalnego s mae gabaryty, atwo instalacji, swoboda konfiguracji i wybr mocy obliczeniowej. Gwne cechy: dwie wersje wywietlacza standardowy/wol-nostojcy, wytrzymay mechanizm drukujcy, mae gabaryty, grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych, wydruk faktur VAT, szeroka gama wydrukw niefiskalnych, elektroniczna kopia paragonw.

  STYCZE LUTY 2015

 • Marcin Zoch | [email protected]

  W ocenie Novitusa pocze-nie funkcji multimedialnych zmoliwoci wywietlania reklam na urzdzeniach fiskalnych to bardzo oczekiwane przez rynek rozwi-zanie. Firma wci rozwija t technolo-gi w swoich najnowszych drukarkach Novitus HD E. Multimedialny ekran

  oduych moliwociach i dedykowana dla rozwiza sieciowych aplikacja Broker to rozwizania docenione ju przez wielu klientw sieciowych w Pol-sce. Dziki zaawansowanym funkcjom zdalnego zarzdzania sie drukarek HD E rozproszonych w wielu detalicz-nych punktach handlowych staje si uniwersalnym nonikiem reklamowym, idealnym dla wszelkich dbr FMCG, ale take dla rnego rodzaju usug.

  ODPOWIEDNI CZAS Rozwizania tego typu s doce-

  niane przede wszystkim przez klientw sieciowych dysponujcych du liczb placwek. Tam najatwiej wykorzysta ogromny potencja tego rozwizania, np. wspierajc wasne programy mar-ketingowe lub emitujc reklamy produ-

  centw poszczeglnych towarw. Przyszo bdzie zdecydo-wanie nalee do rozwi-za, ktre bd wspiera podejmowanie decyzji konsumenckich, wpywa na postrzeganie sieci przez jej klientw i poprawia

  wzajemn komunikacj. Istotn rol odgrywa tutaj take system

  zarzdzania, ktry poza sterowaniem wywietlanymi reklamami pozwala tak-e na zbieranie danych zwrotnych, ich wygodn agregacj oraz monitoring urzdze przekonuje Pawe Supek, kierownik dziau marketingu, Novitus.

  Jednak wedug innych producentw kasy i drukarki fiskalne nie s aktualnie istotnym nonikiem reklamy.

  MOLIWOCI WYWIETLANIA PREZENTACJI TOWARW TO CIGLE DODATKOWY BAJER. JAK BDZIE W PRZYSZOCI?

  NONIK REKLAMOWY?

  STYCZE LUTY 2015

  14

  NOVITUS NANO ENowoczesna kasa fiskalna przeznaczona do pracy w mobilnych punk-tach handlowych, gastronomicznych i usugowych. Jest to najmniejsza kasa w ofercie NOVITUS, a zarazem jedna z najmniejszych na rynku i jedyna kasa przenona realizujca rejestracj kopii wydrukw na elektronicznym noniku danych.

  TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

 • I nie chodzi tutaj o to, co kasa moe wydrukowa na paragonie czy co jest wydrukowane na rewersie. Wywietlacze urzdze fiskalnych maj spenia konkretn, zdefiniowa-n funkcj informacyjn dla klientw, zwizan z dokonywan transakcj. Prba rwnolegego wykorzystania wy-wietlaczy do celw reklamowych jest po prostu w praktyce zupenie nieefek-tywna twierdzi Piotr Marzec, dyrektor handlowy ds. dystrybucji, Posnet.

  INNA DROGAWedug niego nawet z punktu

  widzenia niewielkiego sklepu znacz-nie efektywniejsze jest umieszczenie wpunkcie kasowym, na wysokoci oczu klienta, np. tabletu. Stanowi to bar-dzo tanie rozwizanie pozwalajce na wywietlanie wsposb cigy informacji reklamowych co wane, na znacznie

  wikszym ekranie. Samo zarzdzanie takimi informacjami, rwnie zdalne, przez Internet, jest aktualnie do proste. Oczywicie wiksze punkty maj mo-liwo skorzystania w tym zakresie ju z zupenie innych rozwiza systemo-wych, a nawet wykorzystania ich jako rdo dodatkowego przychodu.

  Jeli chodzi o reklamy, uwaam, e w chwili obecnej jest to traktowane jako dodatek, a nie stanowi kluczowej funkcji dla osb kupujcych urzdzenia. W zalenoci od biznesu, w niektrych przypadkach bdzie to mniej lub bardziej istotna funkcjonalno. Moliwe, e wprzyszoci bdzie to odgrywa wik-sz rol ni w chwili obecnej. Z uwagi na zoone przepisy techniczne moliwoci wykorzystania kasy fiskalnej jako nonika reklamy s dosy ograniczone prze-konuje Marcin Gugler, specjalista ds. rozwoju produktu, Edata Polska.

  PRZYSZO BDZIE ZDECYDOWANIE NALEE DO ROZWIZA, KTRE BD WSPIERA PODEJMOWANIE DECYZJI KONSUMENCKICH,

  WPYWA NA POSTRZEGANIE SIECI PRZEZ JEJ KLIENTW I POPRAWIA WZAJEMN KOMUNIKACJ.

  STYCZE LUTY 2015

  15

  TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

  System zarzdzania poza sterowaniem

  wywietlanymi reklamami pozwala take,

  na zbieranie danych zwrotnych, ich wygodn agregacj oraz

  monitoring urzdze.

 • Marcin Zoch | [email protected]

  Prawie co drugi telefon w Polsce to smartfon. Wedug najnowsze-go raportu eMarketer mamy ju w Polsce 12,7 mln ich uytkownikw i znajdujemy si w pierwszej 25-tce pastw na wiecie. Za cztery lata smartfonw na polskim rynku ma by ju 20,8 mln. Wysoki wzrost liczby inte-ligentnych komrek w Polsce potwier-dza take najnowsze badanie Urzdu Komunikacji Elektronicznej, zktrego

  wynika, e ju 88 proc. Polakw w wie-ku ponad 15 lat wykorzystuje telefon komrkowy, z czego 44 proc. wanie smartfony. Na przestrzeni ostatnich czterech lat odsetek ten wzrs nie-mal czterokrotnie (w porwnaniu do 11,7proc. w 2011 r.).

  M-PUNKT KASOWYStale rosnca popularno smart-

  fonw sprawia, e przestaj by trak-towane jako zabawki, a coraz czciej pojawiaj si w powanej, biznesowej

  roli. Jednym z sektorw dostrzegaj-cych w nich potencja jest handel. Czy smartfon moe zastpi punkt kasowy w sklepie? Anna Franek z Payleven zwraca uwag, e przede wszystkim wane jest rozrnienie pomidzy tra-dycyjnym punktem kasowym atermi-nalem patniczym typu mPOS (mobile Point of Sales). Wszystko tak naprawd zaley od indywidualnych potrzeb ka-dego sprzedawcy. Niekoniecznie nawet sklepu, ale takswki, zakadu fryzjer-skiego czy nawet stoiska targowego.

  SMARTFON JAKO STANOWISKO KASOWE? TO JU MOLIWE.

  KASA W KIESZENI

  STYCZE LUTY 2015

  16

  TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

 • Mobilna aplikacja na smartfona pozwa-la take na rozszerzenie moliwoci ponad proste przyjmowanie patnoci.

  Takie funkcje jak analiza sprzeda-y czy program lojalnociowy wykra-czaj nawet poza tradycyjny punkt kasowy w sklepie. Poza tym rozwi-zanie mPOS pozwala na ograniczenie zbdnej biurokracji, a take jest duo atwiejsze w montau czy obsudze. Co do zastpienia punktu kasowego zupenie w Europie tego typu apli-kacje ju funkcjonuj zauwaa Anna Franek.

  Mamy w skali globalnej do czy-nienia ze zjawiskiem tzw. smartfoni-zacji. Polega ono na dokonujcej si w zawrotnym tempie popularyzacji urzdze mobilnych, ktrej towarzyszy przenoszenie na smartfony i tablety licznych funkcji zarezerwowanych dotd dla specjalistycznego hardwareu. W tej sytuacji pytanie o moliwo wykorzy-stania wyej wymienionych urzdze do obsugi stanowisk kasowych rodzi si w sposb naturalny ijest w peni uzasadnione.

  Naley przede wszystkim podkre-li, e z technicznego punktu widzenia jest to moliwe ju dzi. Dlaczego zatem telefony komrkowe i tablety nie s jeszcze standardowym narzdziem obsugi kasowej? Przyjrzyjmy si pod-stawowym barierom, z jakimi mamy do czynienia, oraz rozwizaniom, za pomoc ktrych moemy je przezwy-ciy. Tematem, w ktrym nie ma inigdy nie moe by mowy o kompro-misach w obszarze rozwiza patni-czych, jest bezpieczestwo. Wszelkie przypadki jego naruszenia skutkuj nie tylko stratami finansowymi po stronie konsumentw, ale rwnie podwaaj zaufanie do firm odpowiedzialnych za procesowanie transakcji, czyli do akceptantw kart oraz do patnoci

  bezgotwkowych w ogle informuje Piotr Wa, country manager na Polsk, Wgry i kraje batyckie, Ingenico.

  Majc ten fakt na uwadze, dostar-czyciele rozwiza patniczych oferuj klientom te zapewniajce najwyszy poziom zabezpiecze, czyli na chwil obecn bazujce na urzdzeniach zewntrznych. Dobrym przykadem jest tu mPOS (ang. Mobile Point of Sale) Ingenico iCMP terminal o kom-paktowych rozmiarach umoliwiajcy akceptowanie patnoci kartowych za pomoc smartfona lub tabletu. Operacje niezwizane bezporednio zzabezpieczeniem patnoci realizo-wane s po stronie urzdzenia mobil-nego, jednak do szyfrowania danych dochodzi ju po stronie iCMP. Transak-cja jest dziki temu wolna od zagroe, jakie mogyby wystpi wprzypadku ewentualnej obecnoci na urzdzeniu mobilnym koni trojaskich bd wiru-sw. Kieszonkowe rozmiary, atwo obsugi i niskie koszty eksploatacji czyni zmPOS idealn propozycj dla drobnych przedsibiorcw, dla ktrych akceptowanie kart byo dotd zbyt kosztowne i skomplikowane.

  Nietrudno wyobrazi sobie zestaw smartfon + mPOS w roli gwnego moduu stanowiska kaso-wego w maym sklepie lub u drobnego usugodawcy, gdzie liczba obsugiwa-nych klientw jest ograniczona. Zgoa odmiennie to zagadnienie przedstawia si w przypadku duych sieci handlo-wych, obsugujcych tysice klientw. Smartfony i tablety to w wikszoci przypadkw urzdzenia stworzone zmyl o uytkownikach indywidual-nych. Pamitajmy, e produkty do tzw. uytku domowego s z zaoenia mniej trwae od tych zaprojektowanych dla biznesu, zwaszcza do obsugi klienta masowego zauwaa Piotr Wa.

  Twrcy smartfonw przewiduj, e uytkownicy ich produktw w okrelo-nym czasie wykonaj za ich pomoc ograniczon liczb operacji i w toku zwyczajnej eksploatacji najczciej tak wanie jest. Terminale patnicze natomiast tworzone s ze szczegln trosk o trwao. Z zaoenia musz by w stanie obsuy setki transakcji dziennie. O ile zatem smartfony s nie-wtpliwie przyszoci segmentu ma-ych i rednich przedsibiorstw, o tyle w przypadku duych sieci handlowych stanowiyby prawdopodobnie najsab-sze ogniwo caego systemu wyma-gayby czstej wymiany, generujc tym samym dodatkowe koszty.

  BARIERA LEGISLACYJNAKolejn barier, ktrej nie sposb

  pomin w analizie, jest obowizujce w wikszoci pastw prawo podatko-we. Transakcje wymagaj fiskalizacji, atej dokonywa mona wycznie za pomoc certyfikowanych, podlega-jcych kontroli urzdu skarbowego urzdze. Pozostaj one niezbdnym elementem kadego punktu kasowego.

  Drog do smartfonizacji obsugi kasowej znacznie uatwiaby zmiana przepisw w tym zakresie. Jest jednak regu, e legislacja nie nada za technologi. Innowacyjne rozwizania potrzebuj innowacyjnych przepisw. Ju dzi mona budowa rozwizania obsugujce patno i pozwalajce na fiskalizacj, oparte na smartfonie czy tablecie, jednak poziom komplika-cji powoduje powstanie barier w ich upowszechnieniu. Bardziej racjonaln ciek jest wprowadzanie funkcji rejestrujcej do terminali patniczych. Pracujemy nad tego typu urzdzeniem przekonuje Piotr Wa.

  TERMINALE PATNICZE TYPU MPOS S SKIEROWANE DO MAYCH I REDNICH FIRM, Z KTRYCH NIE WSZYSTKIE S OBJTE OBOWIZKIEM POSIADANIA KAS FISKALNYCH.

  STYCZE LUTY 2015

  17

  TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

 • Micha Struzik | [email protected]

  Cloud computing zagoci w biz-nesie na dobre. Przedsibiorca moe zrealizowa z wykorzysta-niem chmury niemal wszystkie swoje procesy biznesowe. Wedug usugo-dawcw to atwiejsze, szybsze i tasze ni uywanie tradycyjnych metod.

  Cloud computing to nie tylko technologia, ale pewien model bizne-sowy, oferujcy sieciom handlowym nowe moliwoci rozwoju prowa-dzonego biznesu. Przy niewielkich nakadach finansowych pozwala on na realizacj wielu usug, podnoszc przy tym wydajno pracownikw i jako obsugi klientw, co wpywa na pozycj rynkow przedsibiorstwa. Chmura oferuje firmom handlowym nieprawdo-

  podobn elastyczno dziaania iwiele moliwoci wyboru usug, a take zapewnia oszczdnoci oraz moliwo pracy zdalnej z dowolnego miejsca, co jest niezwykle przydatne w pracy sprzedawcw. Dziki temu firma jest na bieco informowana o dziaaniach realizowanych przez przedstawiciela handlowego na rzecz klienta, co ma due znaczenie w wykorzystywaniu szans sprzedaowych i realizacji trans-akcji przekonuje Agnieszka Zarzycka, CRM business development manager w polskim oddziale Microso .

  Z kolei sami sprzedawcy wrd gwnych atutw chmury wymieniaj mobilno, niezawodno dziaania oraz prostot obsugi. Biecy dostp do danych o klientach, planowanych spotkaniach, podgld statusu reali-zowanych dziaa i moliwo pracy zdalnej z dowolnego miejsca pozwa-laj im bowiem na szybk i skuteczn realizacj dziaa. Dziki takim udogod-nieniom pracownicy mog by w peni mobilni, zapewniajc swoim klientom ekspresow i profesjonaln obsug.

  ROSNCA POPULARNOChmura obliczeniowa niesie ze

  sob liczne korzyci, od skrcenia cza-su realizacji projektu i zwikszania jego elastycznoci, poprzez dowolno skali, a do oszczdnoci kosztw. Wprak-tyce przekonay si o tym ju nie tylko wielkie korporacje, ale i firmy MP. Naj-lepszym dowodem popularnoci tego modelu IT jest dynamika wzrostu clo-ud computing ronie wtempie okoo 30 proc. rok do roku, podczas gdy cay sektor IT cechuje 5proc. wzrostu.

  Chmura obliczeniowa, dzi-ki moliwoci uruchomienia mocy obliczeniowej, w cigu kilku sekund po-zwala na uwolnienie si od dugotrwa-ego procesu zamawiania, transporto-wania, instalacji i testowania sprztu IT. W efekcie wymiernie skraca si czas realizacji projektw IT, a firma jest

  LEK NA CAE ZO?MICHA GUZEK, managing partner, HICRON

  Cloud computing, odmieniany w ostatnich latach przez wszystkie przypadki, czsto jest traktowany jako lek na cae zo i jedynie suszne rozwizanie. Firmy wiadczce usugi cloud computing to czsto znane marki, ktre czciej padaj ofiar atakw z zewntrz. Wystarczy wspomnie choby gony wyciek prywatnych zdj gwiazd Hollywood z iCloud czy niedostpno jednej z najwik-szych platform e-commerce. W odniesieniu do rynku sieci handlowych w pierwszej kolejnoci nasuwa si pomys poczenia centralnego utrzymania infrastruk-tury z elementami chmury w zalenoci od rodzaju przetwarzanych informacji.

  Dane strategiczne, do ktrych dostp ma niewielka liczba osb i ktre nie musz by stale mo-dyfikowane, mona wic zostawi w centralnym, silnie zabezpieczonym systemie IT. Informacje, ktre wymagaj szybkiego dostpu i pynnej wymiany pomidzy wieloma odbiorcami, warto powierzy zaufanemu dostawcy, ktry utrzyma je na zewntrznych serwerach. Elementy systemu osadzone w chmurze sprawdz si zwaszcza w duych sieciach, gdzie rozwinita sie punktw handlowych czy dystrybucyjnych wymaga sprawnie dziaajcego rozwizania bez koniecznoci budowania infrastruktury IT w kadym z nich.Poczenie insourcingu z outsourcingiem pomaga take odpowiednio wyskalowa wydajno systemu. Finansowanie wasnej serwerowni jest dla firmy drosze, ale niekoniecznie bezpieczniejsze. Zachowujc tylko najwaniejsze dane w murach centrali, a pozosta cz utrzymujc na zewntrz, sie handlowa zapewni waciw wydajno systemu informatycznego bez zbdnych kosztw. Przed wdroeniem warto przeanalizowa wszystkie za i przeciw, aby wiadomie wybra najwaciwsze rozwizanie i zdecydowa, gdzie chcemy przechowywa poszczeglne zasoby.

  DLACZEGO CLOUD COMPUTING TO NAJLEPSZY MODEL DLA SIECI HANDLOWYCH?

  Biznes bez chmury nie istnieje( IT & TECHNOLOGIE )

  18

  STYCZE LUTY 2015

 • wstanie w czasie rzeczywistym reago-wa na zmiany zachowania konsumen-tw. Po poczeniu tej zwinnoci ze skutecznie prowadzonymi analizami BI dla ktrych wymogw cloud rwnie stanowi doskonae wsparcie handel jest w stanie jeszcze lepiej dopasowa si do np. efektu ROPO/odwrconego ROPO i skutecznie dostarcza warto poszukiwan przez odbiorcw twier-dzi Micha Grzybkowski, prezes zarzdu firmy Beyond.pl, dostawcy usug data center i cloud computing dla biznesu.

  Samo zastosowanie cloud wsekto-rze retail moe mie wieloraki charak-ter. Poczwszy od wsparcia narzdzi pozwalajcych na prac grupow iwspdzielenie oraz udostpnianie plikw, utrzymanie systemw ERP a dziki dostpnoci ich swobodny rozwj w nowych lokalizacjach przez platform dla aplikacji mobilnych i roz-wiza e-commerce, baz dla dziaa marketingowych online i o ine, po efektywny finansowo backup. Przy czym model OPEX, w ktrym dziaa cloud, dziki brakowi dugotrwaych zobowiza, jakie wi si z zaku-pem i utrzymaniem sprztu, gwaran-tuje zmniejszenie barier wyjcia dla nietrafionych decyzji. Ta minimalizacja ryzyka sprzyja innowacyjnoci, co przekada si bezporednio na rozwj sektora zkorzyci dla handlowcw ikonsumentw. Udane pomysy mona swobodnie skalowa, rozszerzajc sukces na kolejne rynki, bez ryzyka zwizanego z bdn estymacj po-trzebnych zasobw czy ograniczeniem dostpnoci.

  Cloud computing umoliwia dostp do nowoczesnych rozwiza informatycznych, ktrych wdroenie wmodelu tradycyjnym byoby nieosi-galne z powodu wysokich kosztw. Wykorzystanie tych samych rozwi-za w modelu usugowym pozwala zaoszczdzi nie tylko rodki ponoszo-ne na inwestycje w infrastruktur, ale

  take czas niezbdny na ich wdroenie. Popularno chmury ronie, a wraz ztym upadaj kolejne mity dotyczce wynajmu oprogramowania. Zdarza si, e firma nawet nie jest wiadoma, i wswojej codziennej pracy wykorzystuje model cloud computing to pokazuje, jak naturalna staje si chmura wdzi-siejszym wiecie. Z oprogramowania oferowanego w modelu cloud korzysta-j firmy kadej wielkoci, ale oczywicie najpowszechniej sigaj po nie przed-sibiorstwa w segmencie MP. Wedug bada przeprowadzonych przez PMR a 64 proc. maych i rednich przedsi-biorstw korzysta z chmury zauwaa Jacek Sowik, business development manager cloud, Comarch.

  KLUCZOWY WYBR Na rynku funkcjonuje wiele pod-

  miotw oferujcych usugi w modelu cloud computing. Jak zatem wybra dostawc, ktry bdzie optymalny dla naszych potrzeb? Wybierajc miejsce, wktrym bd skadowane nasze cenne dane, powinnimy kierowa si przede wszystkim renom usugodaw-cy. Warto sprawdzi, ilu ma klien-

  tw, jakie s ich opinie i czy posiada referencje. Wane jest rwnie miejsce przechowywania danych, poniewa to od niego zaley, jakim systemem prawnym zostan one objte. System ten chroni lub nakada na usugodaw-cw dodatkowe obowizki. Z tego wzgldu warto ze szczegln uwag analizowa zapisy umw z zagranicz-nymi podmiotami, ktrych systemy prawne nie s nam znane. Kluczowym elementem przy wyborze dostawcy chmury s rwnie zabezpieczenia chronice transmisj danych, aby pod-czas przepywu (do chmury, z chmury i wewntrz chmury) nie byy one nara-one na podsuchanie, przechwycenie czy wyciek.

  Rwnie wane jak bezpieczestwo s kwestie formalne. Przed zawarciem umowy z usugodawc warto sprawdzi zawarty w niej okres wypowiedzenia najlepiej niech bdzie on miesiczny. W przypadku relatywnie tanich usug okres ten moe wynie maksymalnie 12 miesicy. Punktem wartym uwagi jest rwnie zakres odpowiedzialnoci zapisany w umowie. Warto zweryfiko-wa, gdzie koczy si odpowiedzialno dostawcy, a zaczyna uytkownika.

  Wiele firm coraz czciej wy-korzystuje chmur, aby usprawni wspprac z partnerami i klientami integracja pracownikw z odlegych oddziaw, praca zdalna, wspdzie-lenie zasobw, automatyzowanie prostych zada w przedsibiorstwie i przenoszenie ich do chmury to ju zjawisko powszechne podsumowuje Jacek Sowik.

  DANE POD RKTOMASZ SOKOOWSKI, dyrektor ds. sprzeday marketingu, INSERT

  Jednym z gwnych czynnikw sprawnie dziaajcego handlu jest niezawodno oprogramowania. Bez wzgldu na to, czy dany punkt sprzeday ma w okrelonym momencie dostp do Internetu czy nie, wszystko powinno dziaa bez zarzutu. Dlatego rozwiza-nie desktopowe jest zdecydowanie korzystniejszym wyborem ni system czysto chmurowy. Oczywicie aktualizacje systemu czy ska-dowanie kopii zapasowych mog odbywa si z uyciem chmury. To wrcz idealne rozwizanie. Rekomenduj jednak uycie systemu zainstalowanego na komputerach w poszczeglnych sklepach. Mog one korzysta z jednej bazy lub synchronizowa lokalne bazy z dany-mi z centrali. W ten sposb pracuje wiele firm uytkujcych nasz

  system, prowadzc sprawnie dziaalno handlow nawet w kilkuset lokalizacjach.

  Biznes bez chmury nie istnieje( IT & TECHNOLOGIE )

  19

  STYCZE LUTY 2015

 • Micha Ktny | [email protected]

  Sprzeda internetowa ma ju mocn, ugruntowan pozycj na polskim rynku handlowym. Po-dobnie jak sprzeda poprzez urzdzenia mobilne, czyli smartfony i tablety. Cho rynek m-commerce w Polsce dopiero zaczyna si rozwija, to jego perspek-tywy s bardzo obiecujce. Badania przeprowadzone przez firm Zanox po-kazuj, e 50 proc. uytkownikw iPada wykorzystuje go do przeprowadzania transakcji. Nie gorzej wypadaj urzdze-nia z systemem Google 43proc. Ztych statystyk wida, e warto poszerzy dziaalno o sfer internetow. Jednak jakimi kryteriami kierowa si, wybiera-jc partnera projektu?

  DOBRE RADYWedug Marcina Cichonia, dyrek-

  tora operacyjnego Ideacto (Grupa Divante), przy wyborze firmy wdro-eniowej powinnimy oprze si na trzech podstawowych kryteriach. Po pierwsze portfolio i dowiadczenie. Sia agencji to przede wszystkim jej dowiadczenie i wczeniejsze realiza-cje. Kluczowe pytania to: czy agencja ma portfolio wczeniejszych realizacji? Ktre z przedstawionych realizacji dziaaj do dnia dzisiejszego? Jakie przynosz wyniki? Czy agencja realizo-waa podobny projekt pod wzgldem skali, stopnia skomplikowania etc.?

  Po drugie, sposb prowadzenia projektu i podejcie do jego realizacji. W trakcie rozmw z agencj dobrze ustali odpowiedzi na pytania: czy agencja korzysta z metodyki zarzdza-nia projektem? Jak wyglda projekto-wanie funkcjonalne, graficzne i etap wdroenia? Czy agencja zapewni dedy-kowanego project managera do obsu-gi projektu? Jakim zespoem dysponuje agencja? Kto bdzie zaangaowany do realizacji projektu? Czy wszystkie prace bd prowadzone w agencji czy moe bd zaangaowani podwykonawcy? wylicza Marcin Cicho.

  Po trzecie, wany jest wybr tech-nologii wdroenia. Nawet najpikniej zaprojektowany serwis nie osignie sukcesu bez warstwy technologicznej. Warto wic odpowiedzie sobie na pytania: czy agencja poleca rozwiza-nie open source czy moe zamknit technologi? Jakie s koszty dodatko-we, np. ewentualnych licencji, abona-mentw etc.? Jak due dowiadczenie ma agencja we wdraaniu rekomendo-wanej technologii?

  PO KOLEICzy budowa sprzeda internetow

  maymi krokami czy od razu wdroy maksimum funkcjonalnoci?

  W idealnym wiecie z nieogra-niczonym budetem oraz czasem uruchomienia nowego kanau sprze-day wonline jak najbardziej naley wdroy maksimum funkcjonalnoci.

  NA PODSTAWIE JAKICH KRYTERIW WYBIERA FIRM, KTRA WDROY INTERNETOWY KANA SPRZEDAY?

  Partner po przejciach

  Jak rol w naszym biznesie bdzie odgrywa mobilny kana sprzeday? Jakich korzyci oczekujemy po jego wdroeniu? Jaki rodzaj obecnoci w kanale mobilnym bdzie najod-powiedniejszy prezentacyjny czy transakcyjny? W jakim czasie bdzie wdraany?

  Czy wdroenie mobilnego kanau sprzeday wpisuje si w nasz obecn strategi konkurowania na rynku? Jakich zmian i korekt w stra-tegii konkurencji wymaga wdroenie kanau mobilnego?

  Jak powinny si zmieni infrastruktu-ra informatyczna i zestaw procedur zwizanych z wdroeniem mobilne-go kanau sprzeday?

  * podczas tworzenia dziaalnoci e-commerce

  rdo: Proseed

  NAJWANIEJSZE PYTANIA*

  1

  2

  3

  STYCZE LUTY 2015

  20

  ( IT & TECHNOLOGIE )

 • Pytanie jednak, czy oby na pewno yjemy w wiecie idealnym? Wrzeczywistoci dobrze wic wdroy platform e-commerce z podstawo-wymi funkcjonalnociami oraz kilkoma dodatkami zapewniajcymi przewag rynkow mona oprze si na meto-dyce MVP (Minimum Viable Product). Dopiero po uruchomieniu serwisu isprawdzeniu, czy jego model bizneso-wy si sprawdza, mona skupi si na cigym rozwoju platformy i budowaniu coraz lepszego produktu zauwaa Marcin Cicho.

  Analizujc wprowadzenie kolejnego kanau sprzeday do swojego bizne-su, naley rozway kilka istotnych aspektw. Budow strategii najlepiej rozpocz od zdefiniowania celw, ktre stawiamy przed nowym kanaem sprzeday.

  PRZY WYBORZE FIRMY WDROENIOWEJ NAJWANIEJSZE S TRZY PODSTAWOWE KRYTERIA. PO PIERWSZE

  PORTFOLIO I DOWIADCZENIE, PO DRUGIE, SPOSB PROWADZENIA PROJEKTU I PODEJCIE DO JEGO REALIZACJI,

  PO TRZECIE, WANY JEST WYBR TECHNOLOGII.

  21

  ( IT & TECHNOLOGIE )

  STYCZE LUTY 2015

 • Micha Ktny | [email protected]

  Analizy predykcyjne su prze-widywaniu, w jaki sposb bd ksztatoway si w przyszoci procesy lub zdarzenia. Tego typu roz-wizania analityczne s coraz czciej wykorzystywane w sektorze handlo-wym.

  Zastosowanie do wspomaga-nia decyzji modelu predykcyjnego, w porwnaniu do stosowania regu zdroworozsdkowych lub zapropo-nowanych przez eksperta, daje zysk rzdu 1030 proc. wikszy. W kadej brany, w szczeglnoci w handlowej, bdc profesjonalist, trzeba umie in-terpretowa dane i podejmowa trafne decyzje oparte na faktach przekonuje Marcin Grzyski, sales executive, bu-siness analytics, IBM So ware Group, Poland & Baltics.

  SPOJRZENIE W PRZYSZOAnalizy predykcyjne mog przewi-

  dywa szans wystpienia dowolnego zjawiska lub sam fakt jego wystpienia: zaniechania spat, wystpienia wy-padku, odejcia klienta czy dokonania zakupu. System IT moe, na podstawie

  wiedzy o kliencie i dobrze skrojonych algorytmw, trafnie, szybko i bez-bdnie podpowiedzie pracownikowi, czego dany klient bdzie potrzebowa w danym momencie. Pracownik musi mu t potrzeb fachowo zaprezento-wa, np. w ramach promocji zindywi-dualizowanej na wywietlaczu na kasie lub na wydruku na paragonie przy na-stpnym zakupie. Moe te zwikszy efektywno sprzeday wizanej, czyli oferowa klientowi zindywidualizowane pakiety rozwiza, ktre ten przyjmo-waby z radoci, odnoszc wraenie, e sklep czyta w jego mylach. Celem zastosowania analityki biznesowej jest wycignicie wnioskw z posiadanej wiedzy o klientach i jak najszybsze podstawienie im tego, czego akurat potrzebuj.

  Handel w Polsce wykorzystuje znikom cz dostpnych rozwiza. Moliwoci pozyskania i analizy danych o kliencie s tak due, e niewykorzy-stanie tej technologii, niebudowanie wiedzy o kliencie, moe by wielkim bdem. Na przykad po co oferowa promocje osobie, ktrej w ogle dane produkty s niepotrzebne? To s tylko koszty, a klient dostaje wiele zupenie nietrafionych ofert zauwaa Marcin Grzyski.

  ZESTAW DO ANALIZNie dziwi wic, e analizy predyk-

  cyjne s obszarem informatyki wzbu-dzajcym szczeglne zainteresowanie u potencjalnych uytkownikw i trosk u dostawcw. Wedug analitykw Cisco kontekstowa analiza predykcyjna jest jednym z gwnych trendw rozwoju rynku IT w najbliszych latach.

  SYSTEM IT MOE, NA PODSTAWIE WIEDZY O KLIENCIE I DOBRZE SKROJONYCH ALGORYTMW, TRAFNIE, SZYBKO I BEZBDNIE PODPOWIEDZIE, CZEGO DANY KLIENT BDZIE POTRZEBOWA W DANYM MOMENCIE.

  Prorok na prd

  MOLIWOCI POZYSKANIA I ANALIZY DANYCH O KLIENCIE S TAK DUE, E NIEWYKORZYSTANIETEJ TECHNOLOGII, NIEBUDOWANIE WIEDZY O KLIENCIE, MOE BY WIELKIM BDEM.

  STYCZE LUTY 2015

  22

  ( IT & TECHNOLOGIE )

 • Podstawowy problem z jakim boryka si brana e-commerce, to czas realizacji transakcji poczwszy od zoenia zamwienia, akoczc na dostarczeniu towaru do klienta. Na czas ten, wpyw ma wiele procesw pozornie niezalenych od sie-bie, jednak ich wykonanie determinuje oczekiwanie w kolejnym etapie.

  Na prost procedur realizacji zamwienia moe skada si wiele podprocesw: zarejestrowanie zamwienia, rejestracja rozlicze (bank lub

  patno elektroniczna), weryfikacja patnoci (przed-

  pata, bank lub patno elektro-niczna), weryfikacja i kompletacja to-

  waru (na magazynie lub w centrum logistycznym), realizacja dostawy (zamwienie

  do dostawcy / przyjcie dostawy / realizacja zamwienia od odbiorcy), rejestracja i realizacja przesyki (kurier

  lub poczta, nadanie numeru listu przewo-zowego, wydruk etykiety logistycznej, ledzenie przesyki), rejestracja rozlicze pobra (kurier lub poczta).System ERP Streamsoft Verto jest rozwizaniem stanowicym

  back office dla e-commerce. Streamsoft Verto pozwala na pen integracj z zewntrznym otoczeniem wspomagajcym realizacj zamwienia zoonego zarwno za porednictwem sklepu interneto-wego jak rwnie platform aukcyjnych. System Streamsoft Verto jest zintegrowany z: Platformami aukcyjnymi e-commerce (Amazon, eBay, Allegro).

  Serwisy integracyjne (technologia Web Services) pozwalaj na wysanie i aktualizacj na platformie aukcyjnej oferty handlowej (asortyment, cena, opis, ilo oferowana) zarwno w formie aukcji jak ioferty sklepu (Allegro, eBay). Zwrotnie serwisy umoliwiaj rejestracj danych kontrahenta i zamwienia, jak rwnie wymian statusw patnoci czy realizacji. Platformami sprzedaowymi e-commerce (IAI Shop, Pre-

  staShop, Magento). Serwisy integracyjne pozwalaj na wysanie iaktualizacj na platformie oferty handlowej (asortyment, cena, opis, ilo oferowana) jako oferty sklepu. Zwrotnie serwisy umoliwiaj rejestracj danych kontrahenta i zamwienia, jak rwnie wymian statusw patnoci czy realizacji. (IAI Shop, PrestaShop). Serwisy integracyjne (technologia Web Services) wykonuj operacje jak wyej jednak wyzwalane s z poziomu e-commerce (Magento). Rozwi-zanie takie pozwala na optymalne obcienie platformy e-commerce zadaniami zwizanymi z komunikacj back office.

  Platform B2B e-commerce (Streamsoft Connect). Serwisy in-tegracyjne pozwalaj na zalogowanie zarejestrowanego uytkownika, co w efekcie oprcz wysania i aktualizacji na platformie B2B oferty

  handlowej pozwala rwnie na przekazanie informacji o umowach, zarejestrowanych zamwieniach,

  wystawionych dokumentach sprzeday czy rozrachunkach. Serwisy umoliwiaj take

  rejestracj zamwienia. Dostawc system Streamsoft

  Verto umoliwia rejestracj i wysanie zamwienia do dostawcy zarwno standardem EDI (EDIFACT, xml) jak rwnie Web Services. Verto umo-liwia rwnie przyjcie dokumentu od dostawcy (awizo dostawy, PZ, FA zakupu) zarwno standardem EDI (EDIFACT, xml) jak rwnie Web

  Services. Bankiem system Verto umoliwia

  wstpn rejestracj patnoci dokumentu rozliczenia ipowizanie z zamwieniem,

  rwnie poprzez indywidualne subkonta. Systemem patnoci elektronicznych (PayU,

  PayPal, MoneyBookers, MyBenefit, Karty Rabatowe, inne). System umoliwia wstpn rejestracj patnoci dokumentu rozlicze-nia i powizanie zzamwieniem. Kurierem (m.in. DHL, DPD PL, DPD DE, Sidemka, UPC, InPost,

  Poczta Polska, Poczta Czeska, inne). System Streamsoft Verto umoliwia rozliczenie patnoci za pobraniem na podstawie informacji zwrotnej z systemu firmy kurierskiej oraz rejestracj listu przewo-zowego wraz z nadaniem numeru i zwrotnym przekazaniu etykiety logistycznej (rejestracja jako zacznik w systemie Streamsoft Verto), technologia Web Services. Klientem system umoliwia przekazanie dokumentu sprzeday

  faktura/paragon w formie elektronicznej klientowi EDI (EDIFACT, xml) lub Web Services, jak rwnie emaila automatycznego z wydrukiem. Bankiem serwisy integracyjne pozwalaj na rozliczenie patno-

  ci z klientami, zaimportowanych zarwno w formie wycigw EDI, jak rwnie on-line za pomoc Web Services dla wybranych bankw. Systemem patnoci elektronicznych (PayU, PayPal, Money-

  Bookers, MyBenefit, Karty Rabatowe, inne) serwisy integracyjne pozwalaj na rozliczenie patnoci z klientami, zaimportowanych w formie wycigw EDI, pozwalaj rwnie na rozliczenie prowizji naliczanych przy transakcjach.

  Zastosowanie wielu poziomw integracji systemu ERP Streamsoft Verto w punktach styku z aplikacjami zewntrznymi partnerw, po-zwala na pen automatyzacj procesw, a co za tym idzie na szybk realizacj zamwienia. Skracamy czas obsugi: Zamw i Odbierz.

  Materia przygotowany przez firm Streamsoft

  System ERP wsparciem dla e-commerce

  ROZWj INTERNETU PODPOWIADA NOWE SPOSOBy jEgO WyKORZySTANIA W RNyCH DZIEDZINACH yCIA I BIZNESU. FORMA WyKORZySTANIA TEgO MEDIUM, KTRA W OSTATNIM CZASIE ROBI KARIER TO E-COMMERCE. jEDNI KORZySTAj Z TEj MOLI-WOCI W CELU ZMINIMALIZOWANIA KOSZTW PROWADZENIA DZIAALNOCI, INNI ROZSZERZENIA ZASIgU DZIAANIA SWOjEj

  FIRMy. DLA KLIENTA, TO WygODA W ZAATWIANIU SPRAWy BEZ WyCHODZENIA Z BIURA CZy DOMU.

 • Commerce, Customer Digital Expe-rience i Enterprise Marketing Ma-nagement, a take usugi doradcze, realizowane m.in za porednictwem praktyki IBM Interactive Experience. Rozwizanie jest rezultatem prac badawczych IBM, rozwoju sieci 10 laboratoriw Interactive Experience, wktre IBM zainwestowa 100 mln dol., a take wartych 3 mld dol. prze-j specjalistycznych firm.

  IBM ExperienceOne jest podzielone na trzy podstawowe zestawy rozwi-za. Understand Your Customers: jego podstaw s narzdzia analityczne, pozwalajce wykorzystywa dane cyfrowe, informacje na temat zacho-wa klientw oraz ich aktywnoci w serwisach spoecznociowych do analizy predykcyjnej w tym w czasie rzeczywistym. Oprcz tego rozwiza-nie dostarcza narzdzi analitycznych dla urzdze mobilnych, dziaajcych wsystemie Android albo iOS.

  Wedug raportu w cigu najbliszych czterech lat kontekstowa analiza pre-dykcyjna stanie si jedn z gwnych kategorii na rynku aplikacji. Rozpozna-wanie aktywnoci i lokalizacji uytkow-nika napdzaj jej rozwj innowacje skoncentruj si gwnie na brany transportowej i handlu detalicznym.

  Rozwizania majce rzetelnie pro-gnozowa zachowania rynku i klientw pojawiaj si w portfolio najwaniej-szych dostawcw systemw IT. Firma SAP poinformowaa o wprowadzeniu do sprzeday oprogramowania SAP Predictive Analysis. Jest to zaawanso-wane rozwizanie do analiz predykcyj-nych, ktre uatwia firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej dziki odkry-waniu i przewidywaniu trendw w ich dziaalnoci. SAP Predictive Analysis moe by wdroone jako samodzielne rozwizanie albo cznie z innymi na-rzdziami SAP, w tym z platform SAP HANA, ktra pozwala na uruchomienie

  jeszcze szerszych i szybszych moliwo-ci prognozowania.

  Uywamy rozwiza SAP do analityki biznesowej, a wdroenie SAP HANA przynioso nam w tym zakresie wymierne korzyci. Obecnie potrze-bujemy narzdzi do dokadniejszego przewidywania fluktuacji popytu izachowa klientw. Pozwoli nam to optymalizowa cykl sprzeday oraz lepiej przydziela pracownikw do po-szczeglnych zada powiedzia Luca Baccarini, dyrektor ds. informatycznych w firmie CIR Food.

  Z kolei firma IBM zaprezentowa-a IBM ExperienceOne, czyli nowe portfolio rozwiza dla inteligentne-go handlu dziaajcych w chmurze, lokalnie i w rodowisku hybrydowym. Jest to zestaw predefiniowanych rozwiza opracowany zgodnie znajlepszymi praktykami oraz przez wspprac z 800 firmami, obejmuj-cy oprogramowanie WebSphere

  STYCZE LUTY 2015

  24

  ( IT & TECHNOLOGIE )

 • Drugi zestaw nazwano Maximize Sales, Profit and Loyalty: rozwizanie to daje moliwo szybkiego analizowania sytuacji oraz wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez rne kanay sprzeday z wykorzystaniem merchandisingu, za dziki optymalizacji polityki cenowej klienci w odpowiednim czasie bd mogli otrzymywa dopasowane do nich oferty.

  Ostatni zestaw Deliver Empowe-ring Digital Experiences to rozwi-zanie zwikszajce satysfakcj klienta wkadym etapie kontaktu. Marketerzy i sprzedawcy mog atwiej wykorzysta dane analityczne dotyczce klien-tw, cen i wynikw sprzedaowych, dostarczajc spersonalizowane oferty w czasie rzeczywistym, za pored-nictwem rnych kanaw cyfrowych i urzdze mobilnych. Tym samym moliwa jest automatyzacja procesu kierowania ofert, a nastpnie wiksze zaangaowanie klientw i wzrost wyni-kw sprzeday.

  STYCZE LUTY 2015

  25

 • Klient nasz pannoWe PraWo WProWadza sPoro zmian, jeli chodzi o PrzejrzYsTo oFerT inTerneToWYch.

  Micha Ktny | [email protected]

  Do tej pory waciciele e-sklepw byli zobowizani do przestrze-gania przepisw prawnych tego pastwa, w ktrym mieci si sklep. Wzwizku z tym klienci, ktrzy dokonywali zakupw online w sklepach zlokalizowanych np. w Grecji, Holandii czy Francji, nieraz napotkali problemy wzakresie dokonania zamwienia. Chcc to zmieni, Unia Europejska przygotowaa now dyrektyw regu-lujc prawa konsumenta wkrajach czonkach UE. Od 25 grudnia 2014r. zacza obowizywa ustawa

  o prawach konsumenta, wprowadzaj-ca przepisy zawarte w dyrektywie Par-lamentu Europejskiego i Rady Europy. Wejd wycie nowe regulacje prawne zwizane z prowadzeniem handlu, take za porednictwem Internetu.

  Zaimplementowanie tych zmian w strukturze i funkcjonowaniu sklepw internetowych z pewnoci wie si zdodatkowym nakadem pracy ze strony przedsibiorcw, pewnymi zmianami organizacyjno-logistyczny-mi. W przyszoci jednak zaprocentuje to wieloma korzyciami zarwno dla przedsibiorcw, jak i samych klien-tw sklepw internetowych. Bd

  STYCZE LUTY 2015

  26

 • one zwizane nie tylko z oczywistym unikniciem sankcji prawnych, ale iwieloma moliwociami, jakie otworz si przed merchantami. Dostosowanie si do wymogw unijnych umoliwi rozwj biznesu nie tylko w obrbie wa-snego kraju, ale i pozostaych pastw czonkowskich komentuje Dagmara Kruszewska, country manager, Sofort.

  Nowa ustawa wprowadzi sporo zmian, jeli chodzi o przejrzysto kosztow ofert internetowych. Przede wszystkim wprowadzony zostanie wymg wyranego potwierdzenia ze strony klienta, e jest poinformowany o obowizku zapaty w momencie finalizowania przez niego zamwienia. Oznacza to, e przycisk, ktrym osta-tecznie potwierdza si zakup, powinien by zatytuowany np. transakcja zobowizkiem zapaty. Oprcz tego sprzedajcy najpniej w momencie zoenia zamwienia przez klienta musi otrzyma jego zgod na wszyst-kie ewentualne dodatkowe patnoci czyli np. nie mog istnie adne domylne opcje, ktre trzeba wiado-mie odrzuci, aby nie zostay dodane do koszyka. Ponadto sprzedawca nie bdzie mia prawa da dodatkowych kosztw za wybr okrelonego spo-sobu zapaty. To znaczy, e nie bdzie mg nakada wikszych prowizji za np. patno kart ni te, ktre sam ponosi z tego tytuu.

  WICEJ OBOWIZKW Wraz ze zmian przepisw klient

  bdzie musia zosta poinformowany owszelkich warunkach zamwienia ju w chwili otrzymania oferty. Co za tym idzie, wszystkie informacje wpro-wadzone za porednictwem ustawy powinny znajdowa si na stronie internetowej sklepu. S to m.in.: pene dane kontaktowe przedsibiorcy (take numer telefonu), termin odstpienia od umowy, koszty zwrotu, pena cena towaru (zawierajca podatek), sposb oraz termin zapaty, a take wskazanie sytuacji, w ktrych klient nie moe od-stpi od umowy. Co wane, najpniej w chwili dostarczenia towaru lub dobra przedsibiorca bdzie mia obowizek przekazania klientowi potwierdze-nia zawarcia umowy, zawierajcego m.in. wszystkie wymienione powyej informacje. Jeszcze wczeniej, bo maksymalnie w momencie przejcia do skadania zamwienia, kupujcy bdzie

  musia zosta poinformowany o ewen-tualnych ograniczeniach zwizanych z dostarczeniem towaru, np. moliw odlegoci.

  Dziki nowej ustawie konsument zyska prawo do obejrzenia towaru wtaki sam sposb, jak gdyby miao to miejsce w sklepie stacjonarnym. Wprzypadku stosowania go w sposb dowolny i doprowadzenia do uszko-dzenia bdzie on musia ponie koszt zmniejszenia wartoci rzeczy.

  W odniesieniu do handlu treciami cyfrowymi sprzedajcy bdzie musia poinformowa klienta o sposobie ich funkcjonowania czy biecej ochro-ny oraz niezbdnych wymaganiach sprztowych.

  WYDAWANIE I ZWROTYJasno i klarownie zostay okrelone

  rwnie terminy i zasady dotyczce wydawania zakupionego towaru oraz ewentualnego jego zwrotu. Zgodnie zwchodzc w ycie w grudniu ustaw sprzedajcy bdzie zobowizany wyda kupujcemu rzecz niezwocz-nie i na pewno nie pniej ni w cigu 30dni. Z kolei od 6 do 12 miesicy zostaje wyduony okres domniemania to znaczy przyjcia, e ewentualna wada, ktr ma towar, istniaa ju wmomencie zakupu.

  Rwnie, co bardzo istotne, kupuj-cy bdzie mia wicej czasu na od-stpienie od zakupu, ktrego dokona

  przez Internet dzisiaj jest to 10 dni, a po wprowadzeniu zmian bdzie to 14 dni. Warto podkreli, e termin ten liczony jest od daty otrzymania towaru, a nie, jak wydawa by si mogo, od zawarcia umowy. Konsument nie ma obowizku podawania przyczyny swojej decyzji. Wystarczy wic, e zmienimy zdanie co do produktu i bez przeszkd moemy go zwrci. Jedyny obowizek lecy po stronie nabywcy to zoenie we wskazanym terminie stosownego owiadczenia wobec sprzedawcy.

  Powysze uregulowania dotycz tylko tych towarw, ktre nie nosz jakichkolwiek oznak uytkowania (maj wic firmowe metki, naklejki itp.), maj oryginalne opakowanie i nie byy wykonane na zamwienie. Dyrektywa przewiduje wyduenie terminu do 14 dni. Brak informacji o moliwoci zwrotu ijego terminie skutkuje wydu-eniem a do 12 miesicy. W interesie sprzedawcy ley wic poinformowanie konsumenta o jego prawach.

  Za niedostosowanie si do nowych przepisw bd groziy rwnie inne sankcje. Pierwsz z nich jest grzywna wwysokoci do 5000 z, ktr przewi-duje znowelizowany Kodeks wykrocze. Ponadto Urzd Ochrony Konkurencji iKonsumentw bdzie mg wniosko-wa w sdzie o ukaranie sklepu kolejn grzywn o rwnowartoci 10 proc. przy-chodw za ubiegy rok.

  STYCZE LUTY 2015

  ( E-COMMERCE )

  27

  MIDZYNARODOWY E-COMMERCE

  ANDRZEJ OGONOWSKI, dyrektor ds. marketingu i PR, SMSAPI.PL

  Trudno mwi o e-handlu w ujciu innym ni midzynarodowe. Przecie to wanie dziki sprzeday w Internecie dysponujc jedynie kart kredytow, moemy kupi praktycznie wszystko, bez patrzenia na kraj, z ktrego pochodzi produkt lub gdzie znajduje si magazyn. Dziki temu dostpno i lokalizacja interesujcego nas produktu staj si drugorzdnym kryterium wyboru. Pierwszym jest jako. Podobnie jest z samymi systemami i usugami zwizanymi ze-commerce. Dla klientw korzystajcych z naszych powiadomie SMS, bez znaczenia jest, czy numer odbiorczy znajduje si w Lon-dynie, Warszawie czy Dublinie. Dziki nowoczesnym rozwizaniom telekomunikacyjnym i sieci internetowej miejsce, z jakiego logujemy

  si do sklepu, panelu usugowego czy konta w banku, przestaje mie znaczenie to jedna z najwik-szych zalet e-commerce.

 • W e-handlu granice nie oboWizuj. jak z sukcesem dziaa globalnie?

  Porozumienie ponad granicami

  STYCZE LUTY 2015

  ( E-COMMERCE )

  28

 • Micha Ktny | [email protected]

  Wedug badania przeprowadzo-nego przez ICAN Research na zlecenie Poland, Go Global! zjednej strony w 2014 r. wskanik przed-sibiorstw prowadzcych zagraniczn dziaalno obniy si z 39,5 proc. do 32,1 proc. Z drugiej za warto polskiego eksportu w ostatnich latach ronie i w 2013 r. przekroczya po raz pierwszy warto importu. Obecnie eks-portujemy usugi i produkty na prawie 800 mld z i wysyamy je zwaszcza do krajw strefy euro. Pomimo sabncej chci firm do podjcia zagranicznej ekspansji przedsibiorstwa, ktre ju funkcjonuj za granic, decyduj si na kolejne globalne wyzwania. Nic dziw-nego blisko 40 proc. z nich deklaruje, e ich zyski z dziaalnoci zagranicznej wcigu ostatniego roku wzrosy.

  WSTPNE ROZPOZNANIECoraz czciej swoj obecno

  za granic zaznaczaj take polskie e-sklepy. Tymczasem zdaniem Anny Rak, country manager Trusted Shops w Polsce, polskie sklepy internetowe czsto rozpoczynaj dziaalno za granic bez odpowiedniej wiedzy na temat danego rynku i zwyczajw za-kupowych mieszkacw. Czsto jest to tylko inna wersja jzykowa serwisu bez dostosowania pozostaych elemen-tw. Jak pokazuj przykady, nie jest to waciwe podejcie. Ekspansja na inne rynki wymaga wiedzy i odpowiedniego przygotowania.

  Rozpoczynajc dziaalno w innym kraju, przede wszystkim trzeba pozna zwyczaje zakupowe nowych klientw, ktrzy mog by np. przyzwyczajeni do

  innej struktury sklepu. Poszczeglne parametry potrafi rni si nawet w europejskich krajach. Dodatkowo warto pozna gwnych konkurentw i dokadnie przyjrze si dziaaniom, jakie prowadz. Istotna jest rwnie znajomo aspektw prawnych. Prze-tumaczenie regulaminu nie wystarczy, gdy przedsibiorcy s zobligowani do przestrzegania zapisw obowizujcych w danym kraju, np. z zakresu ochrony konsumentw.

  Pomimo e europejskie pastwa wprowadziy ju postanowienie unijne dyrektywy o prawach konsumenta, ktra ujednolicia przepisy prawne z zakresu e-commerce, to nadal w poszczegl-nych krajach s rnice, na ktre naley zwrci uwag. Dla przykadu we Francji nie istnieje tzw. zaproszenie do ska-dania ofert, ktre wystpuje w polskich e-sklepach. We francuskich sklepach internetowych wraz z wystawieniem towaru w sklepie przedsibiorca skada wic ofert, a umowa zostaje zawar-ta w chwili zoenia zamwienia przez klienta.

  Sprzedawcy internetowi powinni opracowa rwnie realistyczny plan dziaania i aktywnie testowa narzdzia, ktre pozwol zrealizowa zaoenia. Warto pamita, e rozwizania, ktre dobrze dziaaj na rynku polskim, nie zawsze sprawdz si na rynku zagra-nicznym. Konsumenci z wszystkich krajw przywizuj jednak du wag do bezpieczestwa transakcji. Sprze-dawcy internetowi powinni wic dba ozaufanie konsumentw, aby nie mieli oniobaw przed robieniem zakupw wich sklepach. Przeprowadzilimy wiele rozmw z naszymi klientami, zktrych wynika, e zaufanie ma

  sPrzedaWca inTerneToWY PoWinien WYsTrzega si nie TYlko bdW W Tumaczeniach, ale i PuaPek kulTuroWYch.

  STYCZE LUTY 2015

  ( E-COMMERCE )

  40 proc. u tylu polskich przedsibiorcw zyski z dziaalnoci zagranicznej w cigu ostatniego roku wzrosy.

  29

 • STYCZE LUTY 2015

  czsto bezporedni wpyw na wsp-czynnik konwersji. Konsument, ktry czuje si bezpiecznie w e-sklepie, chtniej dokona zakupu izodwiedzaj-cego stanie si kupujcym informuje Anna Rak.

  KOLEJNY KROKWielu sprzedawcw internetowych

  postrzega rozpoczcie sprzeday na in-nych rynkach jako kolejny etap rozwoju sklepu. Otwierajc sklep internetowy na zagranicznych rynkach, warto pamita o kilku zasadach. Przede wszystkim przedsibiorcy powinni oferowa formy dostawy preferowane przez mieszka-cw danego kraju. Realizowanie wysyek za pomoc usug lokalnego dostawcy

  moe by dla e-sprzedawcy duym wyzwaniem organizacyjnym, ktre zna-czco wpywa na koszty.

  Konsumenci zwracaj rwnie uwag na oferowane w sklepie metody patnoci. Teoretycznie w caej Europie kupujcy mog paci za pomoc syste-mu patnoci PayPal lub kart kredytow. W praktyce wiele krajw ma wasne rozwizania i konsumenci chc paci w wygodny i znany dla siebie sposb, np. poprzez swj bank. Dodatkowo wszystkie funkcjonalnoci itreci na stronie powinny by profesjonalnie prze-tumaczone. Kupujcy czuj si wwczas pewniej i chtniej dokonaj zakupu.

  Sprzedawca internetowy powinien wystrzega si nie tylko bdw w tu-

  maczeniach, ale i puapek kulturowych. Warto wczeniej upewni si, czy nazwa sklepu nie bdzie le si kojarzy kupu-jcym z innych rynkw. Wielu przedsi-biorcw zastanawia si take, czy sklep internetowy powinien zachowa gwn domen i udostpnia kilka wersji jzykowych czy te zakupi osobne domeny na rne rynki. Decyzja ta moe przeoy si na sprzeda. Dla przykadu kupujcy z Francji w wielu wypadkach chtniej odwiedz sklep z domen francusk, z ktr si utosamiaj, ni witryn z domen np. innego kraju. Wa-runkw, jakie naley speni, aby z suk-cesem wej na zagraniczny rynek, jest znacznie wicej. Z tego wzgldu wane s rwnie wiedza na temat zwyczajw zakupowych mieszkacw danego kraju oraz odpowiednie przygotowanie strony sklepu komentuje ukasz Strzelec, dyrektor zarzdzajcy w ebexo.

  Wedug badania Poland, Go Global! firmy, ktre z sukcesem wchodz na rynki zagraniczne, za kluczowe czynniki swojego powodzenia uwaaj innowa-cyjny produkt, marketing strategiczny i dowiadczon kadr. Ekspansja mi-dzynarodowa nie jest jednak zarezerwo-wana tylko dla duych przedsibiorstw. W listopadzie Bank Gospodarstwa Krajowego ogosi wsplnie z Minister-stwem Skarbu start programu Inwe-stycje Polskie, ktry bdzie wspiera polskie inwestycje za granic, a mae irednie firmy bd mogy skorzysta ze wsparcia od kilku do kilkunastu milionw zotych. Program formalnie wystartuje wI kwartale 2015 r.

  30

  ( E-COMMERCE )

  NOWE ZAPISY PRAWA W E-COMMERCE

  WOJCIECH KACZMAREK, dyrektor zarzdzajcy, COMVISON

  Myl, e bardzo wanym elementem wprowadzonych wanie przepisw jest ich niezbywalno. To znaczy, e nawet jeeli klient wiadomie i z wasnej woli podpisze niekorzystn umow, to i tak bdzie ona bez znaczenia. Taka ochrona moe przycign do handlu internetowego wicej klientw, co zrobi dobrze caej brany.W mojej opinii nowe przepisy pozytywnie wpyn na rozwj e-commerce w Polsce. Nawet jeli dla sprzedawcw bd wizay si z nieco wyszymi kosztami, to rnic zrekompensuje im zwiksze-nie zaufania do e-sklepw ze strony osb, ktre wczeniej podcho-dziy sceptycznie do zakupw w Internecie. A nowi klienci i ochrona prawna taka jak na zachodzie Europy, to kolejny bodziec do rozwoju

  naszego rynku, ktry pod tym wzgldem, i tak jest jednym z najszybciej rozwijajcych si.

  WarTo PamiTa, e rozWizania, kTre dobrze dziaaj na rYnku Polskim, nie zaWsze sPraWdz si na rYnku zagranicznYm.

  ( E-COMMERCE )

 • SHOPPING MALL E X P E R T

  BEZPATNY CYKLICZNY RAPORT BRANOWY OPISUJCY ROZWJ CENTRW I SIECI HANDLOWYCH

  NA DYNAMICZNIE ROZWIJAJCYM SI POLSKIM RYNKU

  zapisz si

  > Informacje gospodarcze dotyczce rynku RETAIL

  > Informacje o nowych sieciach handlowych

  > Zestawienie otwar lokali w polskich galeriach handlowych

  > INDEKS ZAMKNITYCH SKLEPW

  > Informacje o rozwoju i specyfice inwestycji handlowych na polskim rynku

  > Rozbudowy i rewitalizacje

  > Informacje o ekspansji polskich sieci handlowych

  > Analizy i badania konsumentw

  > Wypowiedzi i komentarze ekspertw branowych i niezalenych zarwno z Polski jak i zagranicy

  WWW.SHOPPINGMALLEXPERT.COM

 • STYCZE LUTY 2015

  32

  Wprowadzajc kolory, moemy poprawi odbirmarki przez konsumentw czy wprowadzi wicej emocji.

  Przy owietleniukluczowe znaczenie

  ma kolorystyka towarw.

  ( DESIGN & WYPOSAENIE )

 • Marcin Zoch | [email protected]

  Podczas targw Color Expo w2004r. w Seulu przeprowadzo-no na uczestnikach badanie, ktre pokazao, e 92,6 proc. z nich zwraca najwiksz uwag na wygld przedmio-tw, 5,6proc. na to, jakie s w dotyku, a0,9proc. na odgosy i zapach. Wpniejszym badaniu potwierdzono, e najwikszy wpyw na dokonanie wyboru ma wanie kolor z tym stwier-dzeniem zgodzio si 84,7 proc.

  Powiedzenie, e jeden obraz wart jest 1000 sw, znajduje potwierdze-nie w badaniach: kolorowe obrazy bardziej stymuluj nasz mzg, dziki czemu atwiej je zapamita. Co wicej, zastosowanie kolorw zwiksza czy-telno informacji o 40 proc., zdolno do jej zapamitania od 55 do 78 proc., aprzyswojenie i zrozumienie treci a

  o73 proc. Tyle internetowych staty-styk. Wrzeczywistoci wizerunek firmy tworzony jest przez wiele elementw. Jednym z nich jest waciwie dobrana kolorystyka.

  Dlatego te, tworzc wystrj firmy, jej logo, stron internetow czy ulotki reklamowe, powinnimy zwrci du uwag wanie na ten aspekt wizerun-ku. Odpowiednio dobrana kolorystyka to doskonay chwyt psychologiczny wpywa na sposb, w jaki klienci bd postrzega firm.

  KOLOR SPRZEDAJEWarto wic pozna kilka oglno-

  dostpnych zasad, jakimi naley si kierowa, dobierajc kolorystyk, z ktr wiza si bdzie dana firma. Kolory: czarny, czerwony i niebieski zgodnie zpsychologi przemawiaj najmocniej do klientw, ktrzy lubi dokonywa zakupw pod wpywem impulsu. Nie warto wic wybiera tej kolorystyki do sklepw spoywczych czy kosmetycz-nych, natomiast doskonale sprawdza si ona w takich miejscach jak fast foody czy due sklepy wyprzedaowe. S to kolory bardzo silnie dziaajce i niosce ze sob du moc. Zwaszcza kolor niebieski, ktry wyranie wskazuje klientom, e maj do czynienia z miejscem solidnym, bezpiecz-nym, rwnie biznesowym.

  Zielony kolor jest psychologicznie zarezerwowany dla punktw zwiza-nych ze zdrowiem, kosmetyk, terapia-mi i sportem. Odcienie ru i bkitny s kierowane przede wszystkim do kobiet i dzieci. Warto je wykorzystywa w przy-padku sklepw odzieowych, z biuteri czy zakadw fryzjerskich.

  Gra w kolory

  33

  ( DESIGN & WYPOSAENIE )

  STYCZE LUTY 2015

  WPYW KOLORW NA OTOCZENIE FIRMY I KLIENTW.

  DOBIERAJC KOLORYSTYK DLA SWOJEJ FIRMY, WARTO ZADBA O SPJNO, CZYLI EBY TE SAME

  BARWY BYY WYKORZYSTYWANE NIE TYLKO DO WYSTROJU WNTRZ, ALE RWNIE DO LOGO FIRMY,

  ULOTEK REKLAMOWYCH CZY NAWET JAKO TO DLA FIRMOWEJ STRONY INTERNETOWEJ.

  rdo: piri.biz

 • CZERWONY midzynarodowy kolor kupujcych. Odzwierciedla emocje takie jak gniew, podanie, pasja i sia. Zdecydowanie i silnie przyciga uwag. Uywany w maych ilociach najlepiej stymuluje sprzeda, jednak ju stosowany w wikszej dawce na stronie odstraszy bardziej subtelnych klientw. To najlepszy kolor, by przycign uwag klienta do okrelonego obszaru lub informacji.

  POMARACZOWY niesusznie uwaany za jeden z bardziej irytujcych kolorw. Dobrze przyciga uwag, szczeglnie uywany w maych dawkach lub jako akcent w motywie bd szablonie. Stymuluje impulsywno. Powizany z energi seksualnoci i kreatywnoci.

  ODCIENIE PURPURY I FIOLETU zwizane s z prestiem i zdrowiem, czsto stosowane, by agodzi i uspokaja.

  NIEBIESKI uwaany za ulubiony kolor ludzi na caym wiecie niezalenie od kultury. Kojarzony ze spokojem, zaufaniem, bezpieczestwem, dlatego stosowany czsto przez banki czy systemy patnoci. Jest to rwnie najlepiej rozrniana barwa, take dla osb z zaburzeniami postrzegania kolorw. Bkitny odcie zmierza w kierunku lekkoci, fantazji, nato-miast ciemny wpadajcy w granat budzi odczucie autorytetu, wadzy, prestiu.

  ZIELONY barwa pasywna, niestymulujca, naj-atwiejsza w odbiorze przez czowieka. Kojarzy si zwykle z relaksem, przestrzeni, natur, wieoci.

  TY najszybciej dostrzegany kolor przez siat-kwk oka, dziki czemu wietnie przyciga uwag. Zwizany z energi i optymizmem.

  ROWY ten symbol wdziku uznawany jest za subteln, romantyczn i kobiec barw. Budzi zaufanie i spokj.

  BRZOWY kojarzy si z tradycj i natur. W janiejszym odcieniu powizany z przystpnoci cenow, natomiast przy ciemniejszych odcieniach z bogactwem i obfitoci.

  KOLORY NEUTRALNE BIEL I CZER uwaane s za bezpieczne i czsto dodawane w roli akcentu kolorystycznego, wzmacniajc gwn zastosowan barw. Czer kojarzona jest z luksusem i prestiem, biel natomiast z czystoci, niewinnoci. Najczciej stosowane jako to do kontrastujcych kolorw.

  PASTELE dziki agodnemu dopasowaniu do kolo-rw podstawowych pozytywnie wpywaj na odbir przez konsumentw. S popularne, szczeglnie dziki atwemu czeniu z dominujcymi w danym sezonie kolorami.

  KRTKI PRZEWODNIK PO KOLORACH

  1

  2

  34

  56789

  10

  Kolory jaskrawe, agresywne to ty i pomaraczowy warto mie na uwadze fakt, e takie barwy najbar-dziej przycigaj uwag.

  Jednak krzykliwe kolory nie najlepiej nadaj si do punktw luksusowych, ktre powinny kojarzy si klientom z wysok jakoci, elegancj i solidnoci. W innych przypadkach te nie warto przesadza ztakimi barwami, aczkolwiek dobrym rozwizaniem mog okaza si jaskrawe elementy.

  SPJNA KONCEPCJADobierajc kolorystyk dla swojej firmy, warto

  zadba o spjno, czyli eby te same barwy byy wykorzystywane nie tylko do wystroju wntrz, ale rwnie do logo firmy, ulotek reklamowych czy nawet jako to dla firmowej strony internetowej.

  Wprowadzajc kolory, moemy poprawi odbir marki przez konsumentw czy wprowadzi wicej emocji.

  W tekcie wykorzystano zdjcia firmy Trilux.

  STYCZE LUTY 2015

  34

  ( DESIGN & WYPOSAENIE )

 • 35

  STYCZE LUTY 2015

  ( DESIGN & WYPOSAENIE )

  ZAPROSZENIE DO ZAKUPWFILIP GABRYELCZYK, meneder sprzeday segmentu retail TRILUX Polska oraz ekspert owietlenia Polskiego Komitetu Owietleniowego

  Kolorystyka wntrza nie tylko ma wpyw na samopoczucie konsumentw, ale moe wrcz decydowa o tym, czy klient wejdzie do sklepu. Trudno jednak sformuowa uniwersalne zasady oddziaywania barwami. Naley dobra wystrj do grupy docelowej czego innego bd oczekiwa odbiorcy artykuw modzieowych, czego innego osoby odwiedzajce ekskluzywne butiki.Kolory cian i mebli maj rwnie istotne znaczenie dla ekspozycji towaru. Odpowiednio wspgrajc z dominujcymi barwami produktw oraz zastosowanym owietleniem, wystrj moe mie pozytyw-ny wpyw na postrzeganie artykuw przez klientw, a w konsekwencji wyniki sprzedaowe.Niemoliwe jest jednoznaczne przyporzdkowanie barw otoczenia do okrelonych grup produktw. Przy owietleniu kluczowe znaczenie ma raczej kolorystyka towarw. Przykadowo, ekspozycja ciemnych obiektw na jasnym tle pozwala na wykorzystanie efektu kontrastu negatywnego,

  w naturalny sposb kierujcego uwag na produkt. W przypadku wystaw, gdzie produkty prezentowane s na ciemnych pkach, warto zastosowa owietlenie punktowe, gwarantujce ich wysok widoczno.Najbardziej zoon kwesti jest eksponowanie ciemnych produktw umieszczonych na ciemnym tle. Nie ma tu uniwersalnych zasad. Koncepcj trzeba wypracowa na miejscu, eksperymentujc z rnymi parametrami.

 • Marcin Zoch | [email protected]

  Rola owietlenia nie ogranicza si wycznie do uatwienia poruszania si w sklepie. Odpo-wiednie wiato moe z powodzeniem peni istotn funkcj wspomagaj-c komunikacj z klientem. Jednak wzalenoci od rodzaju sklepu trzeba

  OWIETLENIE JEST JEDNYM Z BARDZO ISTOTNYCH CZYNNIKW ARANACJI WNTRZ SKLEPOWYCH.

  Wydoby z mrokuodpowiednio dobra nie tylko owie-tlenie oglne, ale przede wszystkim akcentujce, ktre kierujc nasz wzrok na wybrany produkt, wspomaga jego sprzeda. Naley zastanowi si nad poziomem natenia owietlenia, rw-nomiernoci w poszczeglnych stre-fach sprzeday, temperatur barwow i stopniem oddawania barw.

  ( DESIGN & WYPOSAENIE )

  STYCZE LUTY 2015

  36

 • Warto pamita o bardzo ogl-nych zasadach owietlania rnych typw produktw. Wiadomo, e przed-mioty uytkowe kojarzce si z nowymi technologiami najlepiej prezentuj si przy wysokich poziomach natenia owietlenia, o temperaturze barwowej 40006500 K. Z kolei produkty takie jak wina powinny by prezentowane wciepym, subtelnym wietle, tworzc komfortow i przyjazn atmosfer

  STYCZE LUTY 2015

 • wyjania Micha Nowosad, business leader segment retail, Philips Lighting.

  NOWE RDAWiele z tych zasad znamy od daw-

  na, lecz dotychczas dostpne rodki techniczne w postaci tradycyjnych rde wiata i opraw owietleniowych nie pozwalay ich w peni realizowa. Dopiero teraz moemy korzysta z tej wiedzy dziki najnowszym rozwiza-niom LED. Owietlenie to, dziki swojej bardzo wysokiej trwaoci, wyjtkowo niskiemu zuyciu energii oraz moliwo-ci penego sterowania minimalizuje koszty energii elektrycznej i zachca do wprowadzania do wntrz handlowych wikszej iloci zrnicowanego wiata.

  Obecnie technologia LED osigna ju peen stopie rozwoju techniczne-go. Do dyspozycji mamy bogat gam opraw owietlenia oglnego LED linie wietlne, oprawy typu downlight, indywidualne oprawy montowane na sufitach podwieszanych lub zwieszane, a nawet panele wietlne symuluj-

  ce wiato dzienne. Do owietlenia akcentujcego dostpne s oprawy projektorowe zasilane z szynoprzewo-dw, oprawy downlight o staym lub regulowanym kierunku wiecenia oraz oprawy zwieszane.

  Warto zwrci tu szczegln uwag na oprawy owietlenia akcen-tujcego LED przeznaczone specjalnie do owietlania rnych rodzajw wieych produktw spoywczych. Firma Philips opracowaa specjalny

  ( DESIGN & WYPOSAENIE )

  STYCZE LUTY 2015

  38

  NALEY ZASTANOWI SI NAD POZIOMEM NATENIA OWIETLENIA, RWNOMIERNOCIW POSZCZEGLNYCH STREFACH SPRZEDAY, TEMPERATUR BARWOW I STOPNIEM ODDAWANIA BARW.

 • rodzaj owietlenia, ktry wyjtkowo skutecznie zachca do zakupu takich towarw, np. owocw i warzyw, pieczywa, misa iwdlin, drobiu, ryb i owocw morza, atake mroonek. Owietlenie akcentujce przyciga

  klientw do stoisk ztymi artykuami, a wiato o parametrach barwowych dostosowanych do poszczeglnych produktw podkrela ich naturalny kolor i wieo, zwikszajc sprze-da. W niektrych przypadkach wy-

  korzystujc odpowiedni technologi ze wzgldu na charakterystyk emisji ciepa, mona opni proces starzenia ywnoci, wyduajc jej atrakcyj-no. Zawsze przy owietlaniu wieej ywnoci jest to oczywicie wiato biae, ale nie zawsze takie samo. Warto wiedzie, e wiato biae moe mie rny charakter, zmieniajc si od cie-pego po chodno niebieskie. Jest ono okrelane wartoci tzw. temperatury barwowej.

  ODDA WALORY Walory produktw w dziaach

  zmisem i wdlinami odda specjalne owietlenie. Mimo przechowywania wladach chodniczych, we waciwych warunkach termicznych, w peni wiee produkty misne z czasem trac atrakcyjny wygld na skutek przebar-wie powstajcych w wyniku dziaania wiata o niewaciwych parametrach. Owietlenie Philips LED Rose elimi-nuje ten problem skutecznie dziki zoptymalizowanemu widmu wiata. Spowalnia proces przebarwie, a nie zmniejsza jedynie ich widoczno. Dziki tej technologii wiey wygld misa i wdlin moe by zachowany przez duszy czas przy rwnocze-snym obnieniu intensywnoci wiata przekonuje Micha Nowosad.

  Wykorzystano zdjcia GE Lighting.

  ( DESIGN & WYPOSAENIE )

  Rola owietlenia nie ograniczasi wycznie do uatwieniaporuszania si w sklepie.

  39

  STYCZE LUTY 2015

 • Micha Struzik | [email protected]

  Nieumiejtne wdroenie strategii omnichannel w biznesie, ktry dotychczas bazowa przede wszystkim na tradycyjnych kanaach sprzeday, niesie w sobie zagroenia. jak wynika z raportu the omnichannel dilemma przygotowanego przez firm lcP consulting, firmy sprzedajce wsystemie omnichannel zanotoway w cigu ostatnich 12 miesicy wzrost sprzeday na poziomie 1020 proc.

  wprowadzenie strategii wielokanaowej wie si jednak z pewnym ryzykiem. okazuje si, e a 37 proc. brytyjskich firm odnotowao w tym okresie wzrost zaale od klientw, ktrych oczekiwa-nia nie zostay w peni zrealizowane.

  to jasny przekaz dla detalistw, ktrzy wdraaj strategi sprzeday wielokanaowej: wszystko musi by spjne i dopite na ostatni guzik. ina-czej reputacja marki moe zosta nad-wyrona. samo przycignicie uwagi konsumentw nie wystarczy. to tylko

  poowa sukcesu. te wnioski potwierdza raport omnichannel commerce przy-gotowany przez grup unity w 2014r. zwraca si w nim uwag na kilka wy-zwa w tym obszarze, analizujc je na przykadzie konkretnych sieci detalicz-nych dziaajcych w Polsce.

  SPJNE DZIAANIA bazujc na wynikach naszego

  badania, zwrcibym uwag na dwa podstawowe zagroenia. Pierwsze zwizane jest z konsekwencjami braku

  MODNA STRATEGIA OMNICHANNEL MA WIELE ZALET, ALE NIESIE TAKE ZAGROENIA.

  Pojedyncze narzdzie omnichanneljest jednoczenie pojedynczym

  punktem potencjalnej awarii, tzn.gdy jedno ogniwo nie funkcjonuje

  nic nie dziaa.

  WSZYSTKO NARAZ

  ( BEZPIECZESTWO )

  40

  STYCZE LUTY 2015

 • spjnoci informacji o ofercie prezen-towanych klientowi w poszczeglnych punktach styku proponowanych przez detalist. klienci le odbieraj sytuacje, gdy np. wskutek bdw w synchroni-zacji polityki cenowej cena prezento-wana online i cena w sklepie tradycyj-nym s rne, szczeglnie jeeli obie opcje realizowania zakupw wzajemnie si promuj. rwnie le odbierane s przez klientw sytuacje, gdy infor-macja o dostpnoci danego towaru prezentowana online okazuje si

  nieprawdziwa podczas wizyty w sklepie tradycyjnym. klienci oczekuj bowiem, e wszelkie benefity, czyli promocje, kupony rabatowe, zniki lojalnociowe, bd dla nich dostpne niezalenie od tego, jak ostatecznie drog finalizacji transakcji wybior przekonuje Piotr wrzalik, wiceprezes grupy unity.

  drugim czstym problemem jest niejednolity poziom merytorycznego przygotowania personelu w sklepach tradycyjnych i w telefonicznych contact center do aktywnego wykorzystywania

  nowoczesnych punktw styku w bie-cej obsudze klienta.

  w trakcie naszego badania stwier-dzalimy nadzwyczaj czsto przypadki niedoinformowania sprzedawcw wza-kresie zawartoci firmowego sklepu, szczegw oferty online i dostpnych tam dla klienta korzyci, a nawet racy brak znajomoci podstaw wposu-giwaniu si firmow stron www. rzadszym, ale rwnie wystpujcym problemem by brak moliwoci wgldu w histori wczeniejszych zakupw

  ( BEZPIECZESTWO )

  41

  STYCZE LUTY 2015

 • tak 70 proc. jej czonkw. wdroenie strategii omnichannel moe by jednak kosztowne. 53 proc. przedstawicieli ka-dry zarzdzajcej sklepw twierdzi, e jednym z najwikszych wyzwa, jakie niesie ze sob przystosowanie firmy do tego modelu, s koszty i zoono wprowadzanych usprawnie technolo-gicznych.

  coraz wikszym problemem jest te bezpieczestwo. 77 proc. dyrekto-rw przyznaje, e ich firma przekazuje

  klienta przez operatorw call center informuje Piotr wrzalik.

  WSPLNE PARCIEwikszo kadry zarzdzajcej

  sklepw detalicznych zamierza rozwi-ja biznes w modelu omnichannel. jak wynika z raportu 2014 retail outlook survey opublikowanego przez kPmg (odzwierciedla opinie 100 przedsta-wicieli wyszej kadry zarzdzajcej sektora handlu detalicznego), deklaruje

  STYCZE LUTY 2015

  42

  Klienci le odbieraj sytuacj,gdy cena prezentowanaonline i cena w sklepie tradycyjnym s rne,

  szczeglnie jeeli obie opcje realizowania zakupw

  wzajemnie si promuj.

 • zwrcibym take uwag na aspekt organizacji procesw bizneso-wych i odpowiedzialnoci biznesowej. wdroenie omnichannel wymaga zmiany mylenia po stronie organizacji. niektrzy dotychczasowi waciciele biznesowi mog straci swoje obszary i jeli nie zarzdzi si tym aspektem mog oponowa wobec wdroenia. Podobnie moe sta si z zespoami technicznymi twierdzi marcin jaru-szewicz.

  trzeba te zaplanowa i zarz-dzi komunikacj klientorganizacja. Podejcie omnichannel to take inne oczekiwania organizacji co do kontak-tu z klientem. ma si on przecza midzy kanaami, ale nie tak jak chce,

  dane klientw rnymi kanaami po to, aby usprawni dowiadczenie zakupo-we. jednak w sytuacji przeprowadza-nych na szerok skal cyberatakw wymierzonych w sektor e-handlu sprzedawcy musz zweryfikowa swo-je strategie udostpniania informacji oraz wprowadzi zabezpieczenia na wyszym poziomie.

  dyrektorzy sklepw zidentyfikowali wiele wyzwa i przeszkd, z ktrymi bd musieli si upora w kolejnych la-tach. 41 proc. z nich uwaa, e najwik-szym zagroeniem jest utrata klientw na rzecz konkurencji oferujcej tasze produkty. w opinii ekspertw pojawiaj si take inne zagroenia.

  Pojedyncze narzdzie omnichan-nel jest jednoczenie pojedynczym punktem potencjalnej awarii, tzn. jedno ogniwo nie funkcjonuje nic nie dziaa. rozwizaniem w tej sytuacji jest zachowanie biznesowo i logicznie spjnego, jednorodnego rozwiza-nia omnichannel. naley jednake, technicznie, podzieli je na niezale-ne komponenty, ze zdublowanymi kluczowymi funkcjami, tak aby awaria w pojedynczym wle nie wyczaa wszystkich kanaw zauwaa marcin jaruszewicz, dyrektor, outbox.

  kolejna rzecz, na ktr naley zwrci uwag, to skala wdroenia. wdraanie kana po kanale nieza-lenych rozwiza zintegrowanych ze sob moe by drosze, ale jest projektowo bezpieczniejsze. natomiast omnichannel moe nie by tak atwy do wdroenia. trzeba szuka rozwiza moduowych albo dojrzaych, oferuj-cych funkcje z pudeka, co rwnoway ryzyka projektowe.

  tylko jak organizacja chce, tzn. kierujc ruch na kanay selfcoreowe i