Program Operacyjny Rozwój Potencjału Twórczego i Wsparcia

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Program Operacyjny Rozwój Potencjału Twórczego i Wsparcia

 • 1

  PROGRAM OPERACYJNY

  ROZWJ POTENCJAU TWRCZEGO

  I WSPARCIA TWRCW

  WERSJA 29.03.2016

  OPRACOWANIE:

  EDWIN BENDYK,

  KATARZYNA WOJNAR,

  KAROLINA WERETA,

  PIOTR DWORZASKI,

  KRZYSZTOF GUBASKI

 • 2

  WPROWADZENIE 3

  UWAGI WSTPNE 4

  OKRELENIE PROBLEMU 6

  WARTOCI 10

  ZASADY WDRAANIA I REALIZACJI 11

  CELE 11

  UWAGI DOTYCZCE REALIZACJI PROGRAMU 13

  ZESP PROJEKTOWY 14

  PROGRAM. PRZEGLD DZIAA 15

  PROGRAM. KONTEKST NORMATYWNY 19

  ANALIZA SWOT 24

  LUDZIE 25

  KREACJA 26

  MIEJSCA 28

  KOMUNIKACJA I WIZERUNEK 29

  ZARZDZANIE 30

  ZADANIA I SPOSB REALIZACJI 31

  PRIORYTET 1: LUDZIE 32

  PRIORYTET 2: KREACJA 38

  PRIORYTET 3: MIEJSCA 50

  PRIORYTET 4: KOMUNIKACJA I WIZERUNEK 58

  PRIORYTET 5: ZARZDZANIE 65

  HARMONOGRAM WDRAANIA PROGRAMU Bd! Nie zdefiniowano zakadki.

  76

  SOWNIK 76

  NAJWANIEJSZE TERMINY 77

  /Users/edwinbendyk/Downloads/_Program%20operacyjny_WERSJA%2029.03.2016_%20(1).docx#_Toc447200164/Users/edwinbendyk/Downloads/_Program%20operacyjny_WERSJA%2029.03.2016_%20(1).docx#_Toc447200173/Users/edwinbendyk/Downloads/_Program%20operacyjny_WERSJA%2029.03.2016_%20(1).docx#_Toc447200179/Users/edwinbendyk/Downloads/_Program%20operacyjny_WERSJA%2029.03.2016_%20(1).docx#_Toc447200187

 • 3

  WPROWADZENIE

 • 4

  UWAGI WSTPNE

  Program Operacyjny Rozwj Potencjau Twrczego i Wsparcia Twrcw jest

  dokumentem wykonawczym Programu Rozwoju Kultury (dalej PRK) przyjtego przez

  Warszaw w 2012 r. PRK przedstawia ogln diagnoz potencjau twrczego

  Warszawy, a jej autorzy konstatuj: warszawska kultura rozwija si w znacznym

  stopniu dziki wsparciu finansowemu ze strony m.st. Warszawy, a jej pozycja w kraju

  jest silna, jednak potencja twrczy stolicy wci nie jest w peni wykorzystany i

  stwierdzaj: celem w tym obszarze jest wspieranie rozwoju twrczoci oraz

  upowszechniania kultury i sztuki, a take rozwj sektora kreatywnego. Ponadto w

  wizji podanego stanu twrczoci w roku 2020 PRK stwierdza, e Warszawa jest

  miastem czynicym z twrczoci swj priorytet, co oznacza wielowymiarowe

  rozumienie tego pojcia: od zdolnoci do wytwarzania dzie sztuki po ksztatowanie

  oryginalnych trendw i zjawisk o zasigu midzynarodowym, a rozwijany potencja

  twrczy jest podstaw nie tylko rozwoju kultury, lecz take opartej na twrczoci

  innowacyjnoci i zwizanych z ni form aktywnoci gospodarczej (sektor kreatywny).

  WARSZAWA. EFEKT METROPOLITALNEJ ZOONOCI

  Przygotowanie Programu Operacyjnego Rozwoju Potencjau Twrczego i Wsparcia

  Twrcw dla m.st. Warszawy poprzedziy prace badawcze, ktrych wyniki umoliwiy

  nie tylko zaprojektowanie instrumentw polityki miejskiej ale take zrozumienie

  kontekstu ich wdraania i stosowania.

  Po pierwsze, przestrze warszawskiej kultury i zachodzce w niej procesy s

  doskona ilustracj szybkiego wzrostu metropolitalnej zoonoci miasta. Aspektem

  metropolitalnoci jest to, e w miecie nie ma jednego dominujcego orodka, ktry

  miaby kluczowy wpyw na rozwj kultury. Najwaniejszy aktor, Biuro Kultury

  odpowiedzialne za miejsk polityk kulturaln zarzdza ok. 25 proc. rodkw

  publicznych, jakie przeznaczane s w Warszawie na kultur. Silny sektor rynkowy

  oraz relatywnie zamona, aktywna publiczno tworz kolejne bieguny pola

  oddziaywa na kultur i procesy kulturotwrcze. Wielo, sia i pluralizm tych

  oddziaywa stay si konstytutywn cech warszawskiej kultury i strukturalnym

  gwarantem jej autonomii. Jednoczenie jednak s czynnikiem zwikszajcym

  zoono. Skuteczne oddziaywanie na tak przestrze wymaga wykorzystania

  rnych trybw zarzdzania, ze szczeglnym uwzgldnieniem mechanizmw

  wsprzdzenia angaujcego interesariuszy we wsptworzenie rozwiza oraz

  wykorzystujcego rne logiki zarzdzania.

  Po drugie, podobnie jak zoono warszawskiej metropolii, szybko ronie zoono

  warszawskiej kultury, co zwizane jest m.in. z obiektywnymi trendami wzrostu liczby

  talentw kadego roku wkraczajcych do przestrzeni warszawskiej kultury. Ten

  wzrost wzmaga presj konkurencyjn i przyczynia si do szybkiego rnicowania

  sceny kultury, co wyraa si wzrostem liczby nowych inicjatyw twrczych oraz

 • 5

  innowacji organizacyjnych. Niestety, za wzrostem tym nie idzie proporcjonalny wzrost

  nakadw finansowych. W efekcie rosnca liczba podmiotw twrczych konkuruje o

  praktycznie niezmieniajce si zasoby materialne, co ju prowadzi do prekaryzacji.

  Jednym ze skutkw jest to, e dziaalno twrcza nabiera coraz bardziej klasowego

  charakteru (coraz wikszego znaczenia w rozpoczciu dziaalnoci twrczej maj

  pocztkowe zasoby materialne, np. wsparcie rodziny). W konsekwencji proces ten

  prowadzi moe do wyczerpania potencjau twrczego miasta.

  Po trzecie, efekt wzrostu zoonoci i rnicowania si przestrzeni warszawskiej

  kultury wzmacniany jest dodatkowo przez procesy zachodzce w kulturze pod

  wpywem zmian technologicznych. Cyfryzacja kultury otwiera przed twrcami i

  podmiotami twrczymi liczne moliwoci, jednoczenie jednak take znosi bariery,

  jakie oddzielay twrczo profesjonaln od nieprofesjonalnej i domowej,

  amatorskiej. Demokratyzacja kultury oznacza nie tylko zwikszon presj

  konkurencyjn o ograniczone zasoby czasu i pienidzy odbiorcw, lecz take

  radykalnie zmienia kontekst dziaalnoci twrczej. Efektem tych gbokich przemian

  jest wzrost zachowawczej postawy czci istniejcych instytucji kultury i sztuki, ktre

  prbuj wykorzysta sw pozycj, by utrzyma status arbitrw dysponujcych

  legitymacj do orzekania, co jest nowe i wartociowe, a co nie. W rezultacie

  przeksztaceniom pola kultury towarzyszy rwnie gbokie przeksztacenie

  metakultury, czyli sposobw i instytucji, za pomoc ktrych kultura mwi sama o

  sobie. Analiza warszawskiej kultury potwierdza obserwacje badaczy, stary ad w

  kulturze ulega erozji, co wywouje sytuacje kryzysowe, ktrych istotnym rdem jest

  kryzys legitymizacji instytucji.

  Po czwarte, wymienione wczeniej procesy twrczego rnicowania i przeksztace

  strukturalnych warszawskiej kultury maj silny potencja kryzysogenny. Jednym ze

  strukturalnych powodw takiej sytuacji jest fakt, e za rnicowaniem si kultury nie

  nada rozwj wydajnych sposobw komunikowania midzy interesariuszami.

  Prowadzenie racjonalnego dialogu pomidzy uczestnikami warszawskiej kultury jest

  utrudnione i staje si rdem potencjalnych konfliktw.

  Po pite, sytuacj dodatkowo utrudnia fakt, e mimo wysokiego statusu kultury

  w polityce miejskiej, jaki jest zapisany w dokumencie strategicznym Program

  Rozwoju Kultury, status ten nie znajduje potwierdzenia materialnego. Kultura take

  nie jest definiowana jako obszar priorytetowy w realnej polityce miejskiej, co wyraa

  si m.in. niskim prestiem twrcw, ktrzy maj poczucie e w perspektywie polityki

  miejskiej s problemem, a nie rdem rozwojowego potencjau Warszawy.

 • 6

  ZAOENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

  OKRELENIE PROBLEMU

  PRK definiuje pojcie twrczoci i potencjau twrczego w sposb caociowy i

  szeroki, umoliwiajcy wczenie polityki kulturalnej miasta w aspekcie rozwoju

  potencjau twrczego i wspierania twrcw do caociowej polityki rozwojowej miasta.

  Podejcie takie jest wspbiene z duchem dokumentw strategicznych wyszego

  rzdu, jak Strategia Rozwoju Kapitau Spoecznego, projekt Krajowej Polityki

  Miejskiej czy dokumenty Unii Europejskiej1. Wskazuj one, e twrczo oraz

  twrcze uczestnictwo w kulturze jest podstawowym sposobem realizowania

  autonomii osoby ludzkiej i jej penej samorealizacji, co decyduje o autotelicznym

  charakterze twrczoci, sztuki i kultury. Jednoczenie jednak twrczo i oparte na

  niej formy ekspresji kulturowej maj fundamentalne znaczenie wiziotwrcze i

  decyduj o potencjale rozwojowym spoecznoci.

  Zoona dynamika midzy wymiarem autotelicznym twrczoci i kultury a ich

  wymiarem pragmatycznym powoduj, e kultura i sztuka w realnym yciu

  spoecznym peni funkcje instrumentalne i mog suy zarwno opresji, jak i

  emancypacji; wspieraniu procesw segregacji spoecznej i ich legitymizacji, jak i

  wczaniu; uczestniczy w dziaalnoci komercyjnej, jak i angaowa si w krytyk

  wolnego rynku. wiadomo tej zoonoci i wynikajcych z niej napi pozwala

  uchroni si przed utopijn wiar w moliwo ksztatowania czystej polityki

  kulturalnej kierujcej si zasad wspierania sztuki dla sztuki i kultury tylko ze

  wzgldu na jej autoteliczn warto. Z drugiej strony umoliwia uniknicie puapek

  uwikania polityki kulturalnej i rozwoju twrczoci w technokratyczne projekty

  zarzdzania publicznego rozwijane w ramach dyskursw gospodarki opartej na

  wiedzy, gospodarki kreatywnej, etc.

  Nie istnieje zatem czysta, neutralna polityka kulturalna, a w konsekwencji wszelkie

  dziaania na rzecz rozwoju potencjau twrczego bd miay szerszy, spoeczny,

  polityczny i gospodarczy wymiar. Najnowsza literatura analizujca skutki polityk

  kulturalnych realizowanych w krajach rozwinitych w ostatnich dwch dekadach

  pokazuje, e nadmierna ich instrumentalizacja i zastpienie podejcia

  humanistycznego, indywiduacyjnego podejciem nadmiernie promujcym

  indywidualizm prowadzi do regresu i atrofii potencjau twrczego.2

  POTENCJA TWRCZY - PODEJCIE SYSTEMOWE

  Zrwnowaona polityka kulturalna polegajca na wspieraniu rozwoju potencjau

  twrczego zapewnia nie tylko rozwj kultury i sztuki na najwyszym poziomie. Nie

  tylko sprzyja wzmocnieniu pozycji metr