Analiza potencja‚u instytucji wsparcia

download Analiza potencja‚u instytucji wsparcia

of 31

 • date post

  31-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  31
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Analiza potencjału instytucji wsparcia. Jadwiga Twardowska. Badane instytucje według prowadzonej działalności. Badane instytucje według zatrudnienia w 2002 r. (instytucje wsparcia poza finansowego). Badane instytucje według zatrudnienia w 2002 r. (instytucje wsparcia finansowego). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Analiza potencja‚u instytucji wsparcia

 • Analiza potencjau instytucji wsparciaJadwiga Twardowska

  Modu III

 • Badane instytucje wedug prowadzonej dziaalnoci.

  Modu III

 • Badane instytucje wedug zatrudnienia w 2002 r.(instytucje wsparcia poza finansowego)

  Modu III

 • Badane instytucje wedug zatrudnienia w 2002 r.(instytucje wsparcia finansowego)

  Modu III

 • Znaczenie dziaa podejmowanych przez badane instytucje1. Wsparcie dla bada podstawowych2. Wsparcie dla bada stosowanych3. Wsparcie dla prac rozwojowych4. Doradztwo w zakresie ochrony lub nabycia praw wasnoci intelektualnej lub innej wiedzy przez przedsibiorstwa (wniosek patentowy, znaki towarowe, wydawanie licencji na technologie do innych przedsibiorstw)5. Doradztwo w zakresie wprowadzenia innowacji na rynek (wstpne badania rynkowe, testy rynkowe, reklama)6. Wsparcie w zakresie standaryzacji oraz certyfikacji technicznej/ testowania produktw (wsparcie dla uzyskania wiadectwa standaryzacyjnego, technologicznego, wiadectwa jakoci na produkty firmy)7. Doradztwo w zakresie nabywania maszyn i wyposaenia8. Szkolenia ukierunkowane na wprowadzanie nowych technologii i wiedzy w przedsibiorstwach9. Zabezpieczanie funduszy na dziaania innowacyjne w przedsibiorstwach (poyczki, gwarancje, itp.)10. Planowanie biznesowe, konsultacje w zakresie zarzdzania, itp.

  Modu III

 • Wielko firm adresatw oferty wsparcia (instytucje wsparcia poza finansowego)

  Modu III

 • Wielko firm adresatw oferty wsparcia (instytucje finansowe)

  Modu III

 • Struktura budetu

  Modu III

 • Poziom kompetencji technologicznych firm (odbiorcw usug)

  Modu III

 • Poziom wiedzy badanych instytucji na temat potrzeb przedsibiorstw

  Modu III

 • Gwne rda wiedzy na temat dziaa innowacyjnych1. Inne przedsibiorstwa z tej samej brany (konkurenci)2. Kontakty personalne3. Profesjonalne konferencje, spotkania4. Dostawcy wyposaenia, materiaw, komponentw lub oprogramowania5. Stowarzyszenia (branowe, zawodowe, naukowe itp.)6. Klienci lub nabywcy7. Czasopisma naukowe i inne wydawnictwa specjalistyczne

  8. Targi, wystawy, 9. Biznesowe centra innowacji lub inne centra doradztwa biznesowego10. Komputerowe sieci informacyjne11. Wewntrzne rda informacji (pracownicy firmy)12. Firmy konsultingowe13. Publiczne/prywatne/non-profit jednostki B+R 14. Ujawniania patentowe15. Jednostki uniwersyteckie i inne instytuty uczelni wyszych

  Modu III

 • Bariery dla dziaa innowacyjnych w przedsibiorstwach1. Brak kapitau2. Wysokie koszty innowacji3. Dugi czas zwrotu nakadw inwestycyjnych4. Wysokie ryzyko przedsiwzicia5. Utrudniony dostp do technologii6. Brak zainteresowania klientw7. Brak specjalistw lub waciwych ekspertyz i wiedzy w przedsibiorstwie

  8. Brak potrzeby wprowadzania innowacji w przedsibiorstwie 9. Brak informacji o nowych technologiach10. Brak moliwoci kooperacji11. Nieodpowiednie regulacje prawne12. Brak wsparcia wyspecjalizowanego personelu z zewntrz13. Innowacje s atwe do naladowania14. Problemy w komunikacji i wsppracy midzy dziaami wewntrz firmy

  Modu III

 • Skala potrzeb regionalnych przedsibiorstw 1. Technologiczne wsparcie dla rozwoju nowych procesw 2. Technologiczne wsparcie dla rozwoju nowych produktw 3. Pomoc w zidentyfikowaniu partnerw technologicznych 4. Zawodowe, ustawiczne szkolenie personelu 5. Promocja eksportu nowych lub zmodernizowanych produktw 6. Doradztwo marketingowe w zakresie wprowadzania nowych lub zmodernizowanych produktw 7. Wsparcie w zakresie zarzdzania innowacj 8. Wsparcie wprowadzania nowych technologii informatycznych (CAD/CAM itd.) 9. Doradztwo inynieryjne w celu wprowadzenia nowego kompleksowego wyposaenia w firmie10. Wsparcie w zakresie wprowadzania nowych technik zarzdzania (benchmarking, systemy zarzdzania informacj, planowanie zarzdzania zasobami firmy itp.)11. Doradztwo w zakresie rekrutacji wykwalifikowanego personelu

  Modu III

 • Dziaania promocyjne usug wrd przedsibiorstw1. Wizyty indywidualne w przedsibiorstwie (nieformalne rozmowy, audyty technologiczne itp.)2. Konferencje lub prezentacje dla grup przedsibiorstw3. Materiay drukowane (broszury)4. Internet (lub inne multimedia-CDROM)5. Lokalne i regionalne media (TV, prasa, radio)6. Targi lub inne wydarzenia handlowe

  Modu III

 • Bariery we wsppracy z przedsibiorstwami

  Modu III

 • Bodce wsppracy z przedsibiorstwami

  Modu III

 • Dziaania wpywajce na popraw relacji (instytucje wsparcia przedsibiorstwa)1. Tworzenie finansowych zacht, uatwie wsppracy midzy firmami i instytucjami wspierajcymi2. Promowanie dziaa instytucji wspierajcych3. Tworzenie informacyjnej bazy danych na temat usug oferowanych przez instytucje wspierajce4. Powoanie osb odpowiedzialnych za "pierwsze kontakty" z przedsibiorstwami5. Wzbogacanie i zrnicowanie propozycji oferowanych przez instytucje wspierajce dla poszczeglnych sektorw6. Obnianie kosztw usug instytucji wspierajcych7. Lokalizacja instytucji wspierajcych w pobliu centrali firm

  Modu III

 • Instytucje finansowe wedug form organizacyjnych

  Modu III

 • Ocena wsppracy z innymi instytucjami wsparcia(ostatnie 3 lata)Systematyczna wsppraca:Formalne kontakty z;Instytucjami finansowymi (w tym fundusze inwestycyjne)Agencjami rozwoju regionalnego i lokalnegoInkubatorami przedsibiorczociOgraniczone kontakty:Formalne i nieformalne kontakty z:Izbami przemysowo-handlowymiStowarzyszeniami gospodarczymiBrak kontaktwCentra transferu technologiiSzkoy wysze/laboratoria/instytuty badawcze

  Modu III

 • Bariery w wykorzystaniu dostpnych funduszy 1. Wymagane gwarancje (dodatkowe zabezpieczenia) 2. Czas zwizany z procedur zaatwiania 3. Wymagania administracyjne i prawne (np. zmiany prawa) 4. Koszt przygotowania wniosku/biznes planu 5. Poziom odsetek 6. Brak dowiadczenia we wsppracy z instytucjami finansowymi 7. Brak lub ograniczona liczba tego typu instytucji w regionie 8. Brak zaufania instytucji finansowych w stosunku do lokalnych firm 9. Utrata kontroli nad przedsibiorstwem spowodowana zbytnim zaufaniem do instytucji finansowych

  Modu III

 • Najwaniejsze istniejce instrumenty wsparcia finansowego

  Modu III

 • Czynniki wpywajce na wspprac (wewntrz systemu wsparcia)1. Brak zasobw finansowych2. Ograniczona liczba instytucji wspierajcych w regionie3. Wysokie koszty usug konsultingowych /innych usug4. Brak korzyci ze wsppracy z tego typu instytucjami5. Innowacyjne potrzeby nie koresponduj z moliwociami instytucji wspierajcych6. Trudnoci w zarzdzaniu otrzymanym wsparciem finansowym7. Saby przepyw informacji midzy instytucjami wsparcia8. Nieufno potencjalnych partnerw wobec wsppracy9. Skomplikowane i trudne procedury wsppracy

  Modu III

 • Czynniki wpywajce na wspprac przedsibiorstw z instytucjami wsparcia1. Brak zasobw finansowych2. Ograniczona liczba instytucji wspierajcych w regionie3. Brak korzyci ze wsppracy z tego typu instytucjami4. Wysokie koszty usug konsultingowych /innych usug5. Nieufno potencjalnych partnerw wobec wsppracy6. Innowacyjne potrzeby nie koresponduj z moliwociami instytucji wspierajcych7. Skomplikowane i trudne procedury wsppracy8. Trudnoci w zarzdzaniu otrzymanym wsparciem finansowym

  Modu III

 • Bariery dla przedsibiorstw w wykorzystaniu dostpnych funduszyWymagane gwarancje (dodatkowe zabezpieczenia)Uwarunkowania administracyjne i prawne (np. zmiana prawa)Czas zwizany z procedur zaatwianiaPoziom odsetek Brak zaufania instytucji finansowych w stosunku do lokalnych firmBrak dowiadczenia we wsppracy z instytucjami finansowymiKoszt przygotowania wniosku/biznes planuBrak lub ograniczona liczba tego typu instytucji w regionieUtrata kontroli nad przedsibiorstwem spowodowana zbytnim zaufaniem do instytucji finansowych

  Modu III

 • Ocena istniejcych instrumentw finansowychWsparcie uczestnictwa w projektach finansowanych z UESubsydiowanie usug doradczychDotacje dla dziaa marketingowych lub eksportu produktw innowacyjnychDotacja na sfinansowanie szkole dla zaogiPreferencyjne kredyty i poyczki, linie kredytoweFundusze porczenioweVenture capital/seed capital (kapita pocztkowy na rozpoczcie i wstpn faz produkcji dla nowo powstajcych firm)Dotacje zwizane ze wspprac zagraniczn (np.joint-ventures)Publiczne gwarancje dla poyczek bankowychVenture capital (dla ekspansji i rozwoju istniejcych firm w celu uruchomienia nowych linii produkcyjnych itp.)Inkubatory przedsibiorczoci / centra technologii (obnione koszty wynajmu itp.)Obligacje

  Modu III

 • WnioskiInstytucje wspierajce swoj ofert kieruj gwnie do sektora maych i rednich przedsibiorstw. Poziom kompetencji technologicznych przedsibiorstw, z ktrymi wsppracuj instytucje wspierajce jest niski i bardzo niski.

  Instytucje wsparcia w naszym regionie s w wikszoci jednostkami maymi (do 10 pracujcych), a oglny potencja kadrowy jest niewielki biorc pod uwag ilo dziaajcych przedsibiorstw.

  Jedynie 1/3 badanych instytucji stale wsppracuje z przedsibiorstwami w celu rozwoju ich innowacyjnego potencjau, a a 15% o potrzebach innowacyjnych wie od osb trzecich lub w ogle nie ma rzeczywistego rozeznania tym zakresie.

  Modu III

 • Wnioski ( c. d.)Jednostki sektora nauki i bada zostay uznane zostay za najmniej istotne rda wiedzy na temat dziaa innowacyjnych, co wiadczy o braku informacji, braku wiedzy na temat oferty tego sektora i oznacza stosunkowo nisk wiadomo innowacyjn.

  Oferty instytucji wsparcia w bardzo ograniczonym zakresie zajmuj si problematyk zwizan z transferem technologii, co wynika z braku specjalistw w tym zakresie w naszym regionie. Bardzo skromna baza instytucji zajmujcych si procesami transferu technologii w regionie jest niewtpliwie wskim gardem procesu innowacyjnego.

  Modu III

 • Wnioski ( c. d