Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

38
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce Autor: Pawe³ Zakrzewski ISBN: 83-246-1379-X Format: 168x237, stron: 1064 Zdob¹dŸ niezbêdn¹ wiedzê, aby tworzyæ profesjonalne publikacje! Jak skutecznie retuszowaæ zdjêcia? Jak tworzyæ œcie¿ki i obiekty wektorowe? Jak przygotowaæ publikacje do druku? Przygotowanie profesjonalnej i wyj¹tkowej ulotki reklamowej, informatora czy innej publikacji wcale nie jest ³atwe. Mo¿e dlatego umiejêtnoœci te s¹ obecnie bardzo po¿¹dane na rynku pracy. Jednak wspó³czesne oprogramowanie komputerowe oraz najnowsze narzêdzia poligraficzne daj¹ mo¿liwoœæ stworzenia niepowtarzalnej i doskona³ej technicznie pracy nawet pocz¹tkuj¹cym grafikom i operatorom DTP. Aby móc wykorzystaæ tê szansê, nale¿y najpierw dok³adnie poznaæ narzêdzia przydatne przy takiej pracy. W tym na pewno pomo¿e Ci ta ksi¹¿ka — prawdziwe kompendium wiedzy z zakresu programów graficznych i zagadnieñ poligrafii. Ksi¹¿ka „Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce” to wyj¹tkowy podrêcznik, opisuj¹cy nie tylko funkcje i narzêdzia dostêpne w przedstawionych programach, ale tak¿e zagadnienia zwi¹zane z profesjonalnym przygotowaniem publikacji do druku. W zwi¹zku z tym stanowi niezast¹piony poradnik dla wszystkich, którzy chcieliby szybko i bez problemu poznaæ zasady edycji i tworzenia grafiki oraz odpowiedniego jej opracowania na potrzeby drukarni — tak aby gotowy produkt by³ zgodny z oczekiwaniami odbiorcy. Korzystaj¹c z tej ksi¹¿ki, mo¿na dowiedzieæ siê, jak stworzyæ ulotkê reklamow¹ lub wielostronicowy katalog, a tak¿e poznaæ podstawowe narzêdzia i tajniki poligrafii. DTP i grafika komputerowa Adobe Photoshop Narzêdzia retuszu i selekcji Warstwy, przekszta³cenia i monta¿e Wykorzystanie obiektów inteligentnych Praca z tekstem Korekcja barw i efekty specjalne Adobe Illustrator Tworzenie i edycja obiektów wektorowych Zaawansowana edycja œcie¿ek Maski, zniekszta³cenia i transformacje Adobe InDesign Style akapitowe, znakowe, obiektowe i tabel Przygotowanie publikacji do druku Teraz tak¿e Ty mo¿esz zostaæ specjalist¹ DTP i tworzyæ profesjonalne publikacje!

description

Zdobądź niezbędną wiedzę, aby tworzyć profesjonalne publikacje!* Jak skutecznie retuszować zdjęcia?* Jak tworzyć ścieżki i obiekty wektorowe?* Jak przygotować publikacje do druku?Przygotowanie profesjonalnej i wyjątkowej ulotki reklamowej, informatora czy innej publikacji wcale nie jest łatwe. Może dlatego umiejętności te są obecnie bardzo pożądane na rynku pracy. Jednak współczesne oprogramowanie komputerowe oraz najnowsze narzędzia poligraficzne dają możliwość stworzenia niepowtarzalnej i doskonałej technicznie pracy nawet początkującym grafikom i operatorom DTP. Aby móc wykorzystać tę szansę, należy najpierw dokładnie poznać narzędzia przydatne przy takiej pracy. W tym na pewno pomoże Ci ta książka — prawdziwe kompendium wiedzy z zakresu programów graficznych i zagadnień poligrafii.Książka "Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce" to wyjątkowy podręcznik, opisujący nie tylko funkcje i narzędzia dostępne w przedstawionych programach, ale także zagadnienia związane z profesjonalnym przygotowaniem publikacji do druku. W związku z tym stanowi niezastąpiony poradnik dla wszystkich, którzy chcieliby szybko i bez problemu poznać zasady edycji i tworzenia grafiki oraz odpowiedniego jej opracowania na potrzeby drukarni — tak aby gotowy produkt był zgodny z oczekiwaniami odbiorcy. Korzystając z tej książki, można dowiedzieć się, jak stworzyć ulotkę reklamową lub wielostronicowy katalog, a także poznać podstawowe narzędzia i tajniki poligrafii.* DTP i grafika komputerowa * Adobe Photoshop* Narzędzia retuszu i selekcji* Warstwy, przekształcenia i montaże* Wykorzystanie obiektów inteligentnych* Praca z tekstem* Korekcja barw i efekty specjalne* Adobe Illustrator* Tworzenie i edycja obiektów wektorowych* Zaawansowana edycja ścieżek* Maski, zniekształcenia i transformacje* Adobe InDesign* Style akapitowe, znakowe, obiektowe i tabel* Przygotowanie publikacji do drukuTeraz także Ty możesz zostać specjalistą DTP i tworzyć profesjonalne publikacje!

Transcript of Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

Page 1: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyceAutor: Pawe³ ZakrzewskiISBN: 83-246-1379-XFormat: 168x237, stron: 1064

Zdob¹dŸ niezbêdn¹ wiedzê, aby tworzyæ profesjonalne publikacje!

• Jak skutecznie retuszowaæ zdjêcia?• Jak tworzyæ œcie¿ki i obiekty wektorowe?• Jak przygotowaæ publikacje do druku?

Przygotowanie profesjonalnej i wyj¹tkowej ulotki reklamowej, informatora czy innej publikacji wcale nie jest ³atwe. Mo¿e dlatego umiejêtnoœci te s¹ obecnie bardzo po¿¹dane na rynku pracy. Jednak wspó³czesne oprogramowanie komputerowe oraz najnowsze narzêdzia poligraficzne daj¹ mo¿liwoœæ stworzenia niepowtarzalnej i doskona³ej technicznie pracy nawet pocz¹tkuj¹cym grafikom i operatorom DTP. Aby móc wykorzystaæ tê szansê, nale¿y najpierw dok³adnie poznaæ narzêdzia przydatne przy takiej pracy. W tym na pewno pomo¿e Ci ta ksi¹¿ka — prawdziwe kompendium wiedzy z zakresu programów graficznych i zagadnieñ poligrafii.

Ksi¹¿ka „Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce” to wyj¹tkowy podrêcznik, opisuj¹cy nie tylko funkcje i narzêdzia dostêpne w przedstawionych programach, ale tak¿e zagadnienia zwi¹zane z profesjonalnym przygotowaniem publikacji do druku. W zwi¹zku z tym stanowi niezast¹piony poradnik dla wszystkich, którzy chcieliby szybko i bez problemu poznaæ zasady edycji i tworzenia grafiki oraz odpowiedniego jej opracowania na potrzeby drukarni — tak aby gotowy produkt by³ zgodny z oczekiwaniami odbiorcy. Korzystaj¹c z tej ksi¹¿ki, mo¿na dowiedzieæ siê, jak stworzyæ ulotkê reklamow¹ lub wielostronicowy katalog, a tak¿e poznaæ podstawowe narzêdzia i tajniki poligrafii.

• DTP i grafika komputerowa• Adobe Photoshop• Narzêdzia retuszu i selekcji• Warstwy, przekszta³cenia i monta¿e• Wykorzystanie obiektów inteligentnych• Praca z tekstem• Korekcja barw i efekty specjalne• Adobe Illustrator• Tworzenie i edycja obiektów wektorowych• Zaawansowana edycja œcie¿ek• Maski, zniekszta³cenia i transformacje• Adobe InDesign• Style akapitowe, znakowe, obiektowe i tabel• Przygotowanie publikacji do druku

Teraz tak¿e Ty mo¿esz zostaæ specjalist¹ DTP i tworzyæ profesjonalne publikacje!

Page 2: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

����������� � ���� ��� ��������������������� ��� ��!�"���#��$�%������$��!$&'(!�)� �*� +������#�&��,�%�����!$&'(��)� �-� �����#.���(,�!�%�&!/%�0��&���$1�� �2� 34565789�:;� <=�&�"��>�!��!��?�����%�� �@� �$!��?�=�A.&$1&�"�B� <=� �C� +�,����$�� <=)� �C� D���E#�&�� <=� �C� F��>�!��!��?�����%�� **

Page 3: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

�� ����������� �������� ��������������������������������������������������� !"#$%&' ( )*+,(-./0(123453(56,780.2693:( ;;( <23453(9.5062693(3(123453(=>0,37693( ;;( ?/*03@0A(9>.B56CD(>(26*E*>.BF*6CD(6=23*8( ;G( H2+=+(56B62I9(6=23*8( ;J( K32*LE*3M>.(56B62.,( NO( P/039>.M>3(56B628(9(E658,.MF>.( NQ( R62,30+(7B>5I9(1234F*M+FS( GT( U52I0+(5B39>308269.(V(76E/0393(9+E3-M.-(723F+( GJW XYZ[Z\]W_WaS606/S67(V(76*M3-.,+(M32*bE*>3(( (( >(>FS(,6cB>96CF>( Td( ?62*+/03,+(*(726123,8(e2>E1.( T;( a2*.1BLE3253(F*+(F.M028,(*32*LE*3M>3:( T;( fE6=.(e2>E1.()UN(9(72350+F.( TG( fE6=.(aS606/S67()2.30>g.(U8>0.(N( QQ( h523M(726123,8(aS606/S67( QQ( a3B.03(H66B/(ij32*bE*>3k( l;W XYZ[Z\]WmWaS606/S67(V(52I05>(582/(2.08/*8(d;N( j32*bE*>3(2.08/*8(>(>FS(67F-.( d;O( n.08/*(,3M83BM+( d;O( n.08/*(E26=M+FS(E.03B>(>(320.o350I9( d;Q( j32*bE*>3(3806,30+F*M.(V(4B02+(9/76,313-LF.(8/893M>.(320.o350I9(( dNO( P/893M>.(*,32/*F*.5(>(9/0b7M+(2.08/*(0932*+( dNT( P/893M>.(*,32/*F*.5(>(E.o.50I9(/5I2+( dNQ( H932*(-35(*(c82M3B3( dNJ( P/893M>.(.o.508(F*.296M+FS(6F*8( dOO( p6E+453F-3(56B628(6F*8( dOG( ?6B62+(-35(*(=3-5>(V(767239>3M>.(M3/+F.M>3(56B62I9(6=23*8( dOT( nbF*M3(562.5F-3(C9>30.@(>(F>.M>( dOl( P/893M>.(/*8,8(F+o269.16(623*(320.o350I9(56,72./->(qah<( dGr( ?6,780.269.(6EFS8E*3M>.(>(2*.s=>.M>.(/+B9.05>( dG;

Page 4: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ������ ����������������������������������������������� !"#$%&' ( )*+,+-./(01(2345463478986:;<=>8=?@68 888 6ABA=CD>8>8E;C>FGF>G8HIJ8 KG@:LM:>G86ABA=CD>8>8E;C>FGF>G8:85NG8 HIO8 P;C>FGF>A84<>A=5QE8487@465;C38=6:5GN5GC38 HIR8 P;C>FGF>A8:N4S4F;C384<>A=5QE848DAMF4B>5;T8=4B4@:A8 HIU8 VG:FGC:GF>A8:N4S4F;C384<>A=5QE8FG8DAMF4B>5;T85BA8 WXH8 YGZ>C8[@G6A@8\44B8]YGZ>C:FG8Z?T=G8 WXW8 _S;C>A8B5@G8[a5@GC58]P;M:>AB8 WXJ8 b?>C=8YG6=8]c:;<=G8TG6=G898F>A:E;=NA8T4SB>E4dC>8:G:FGC:GF>G8 WHH8 2G5368]eC>AS=>8985E4@:;T;8dC>AS=>8EA=54@4EA8 WHR( )*+,+-./(f1(234546347898EG@65E;g88 88 7@:A=6:5GNCAF>G8>8T4F5GSA8WJh8 \E4@:AF>A8F4EAZ48M4=?TAF5?8 WOX8 _S;C>A874BACAF>G8KAE8i4C?TAF58]K4E;8 WOX8 2@GCG8:8EG@65EGT>8 WOW8 P;=4@:;65GF>A8EG@65E88 WOW8 \E4@:AF>A8EG@65E8 WOI8 P;7ANF>GF>A8=4B4@AT8 WjH8 2@465A8T4F5GSA8>87@:A=6:5GNCAF>G8EG@65E8 Wjj8 P;=4@:;65GF>A84<>A=5QE8>F5AB>ZAF5F;C3898cTG@58k<DAC58 WUI8 2@465A87@:;=NGM;8T4F5GS;8EG@65E4E;C38 WIO8 Y4F5GSA8:8E;=4@:;65GF>AT8TG6A=8EG@65E8 WhJ8 2@GCG8:85A=65AT8 JXX8 c5;BA8>8=4T74:;CDA8EG@65E8 JXh8 2@4DA=54EGF>A8@QSF;C387465GC>8M4=?TAF5?8 888 :G874T4Cl87GBA5;8mG;A@8n4T768]o4T7p8EG@65E8 JHO8 P;=4@:;65GF>A84<>A=5QE8Ji8 JHU8 VG@:lM:GF>A8E>AB=4dC>l8M4=?TAF5?8 JWJ8 qlC:AF>A8EG@65E8>8:G7>68ArA=5QE87@GC;8 JJH

Page 5: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

�� ����������� �������� ��������������������������������������������������� !"#$%&' ( )*+,+-./(01(234546347898:4;<:=>?8@?;A8 888 B8<C<:5D867<=>?EF<8GGH8 I4;<:=>?8@?;A8 GGJ8 K7;4A?LM<FB<8A8NAB?58:4;<:=>B8@?;A8 GGJ8 O?;MPLMB?8L487;?=D8M8:4E4;<Q8B8:4F5;?65<Q8 GGR8 S?:6DQ?EF<8F?C?;@B<FB<8 GGT8 SBFBQ?EF<8F?C?;@B<FB<8 GGT8 2;M<UEVL8F?;MPLMB8:4;<:5D8 GWX8 I4;<:=>?874MB4QYA8>?6F4N=B8B8:4F5;?65Z8 GHG8 I4;<:=>?8@?;A8 GJG8 I4;<:5?87ZF:54A?898Q4LD[:?=>?8AD@;?FD=384@6M?;YA84@;?MZ8 G\X8 KD:4;MD65?FB<8A?;65A85D7Z8]L>Z65Q<F58?D<;68_K?;65AD8:4;<:=D>F<8 G\T8 KD:4;MD65?FB<8[E5;YA8L485A4;M<FB?8<C<:5YA867<=>?EFD=38 GTJ8 aA4;M<FB<8<C<:5YA867<=>?EFD=38M?874Q4=V8[E5;YA8 GTJ8 b4L?A?FB<8<C<:5YA867<=>?EFD=38M?874Q4=V8[E5;YA8 GT\8 c?7B68<C<:5YA87;?=D8 WdX( )*+,+-./(e1(fEEZ65;?54;898<:;?F8 888 B8F?;MPLMB?87;4U;?QZ8WdG8 K7;4A?LM<FB<8A8NAB?58U;?[:B8A<:54;4A<>8 WdW8 aA4;M<FB<8F4A<U48L4:ZQ<F5Z8 WdH8 g:;?Fh87?E<5D8B8F?;MPLMB?8 WdR8 2;M<UEVL8F?;MPLMB8A87?E<=B<8a44E68_O?;MPLMB?8 WXd( )*+,+-./(i1(fEEZ65;?54;8985A4;M<FB<8 888 B8<LD=>?84@B<:5YA8A<:54;4AD=38WRH8 aA4;M<FB<87;465D=38:6M5?j5YA8 WRJ8 2;M<65;M<k8;4@4=M?88 WRJ8 O?L?A?FB<8:4E4;YA8N=B<l:4Q8B84@B<:54Q8 WR\8 24LUEVLh8M?MF?=M?FB<h8:47B4A?FB<8B8U;Z74A?FB<84@B<:5YA8 W\\

Page 6: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ������ ����������������������������������������������� !"#$%&' ( )*+,-./*/.(0+123.(*4506-7/( 89:( ;1,*/.<50(5(=.>*/.<50(?.(@*=*2A(<.B?C+?5(*D7/06(5(@C+?0>( EF:G HIJKJLMNGOPGQ>>R,-B.-*B(S(@B.2.(?0(?+3C25.=5(( (( 5(-06,-0=(EET( Q=@*B-(?+3CU(5(VB.W6(45-=.@*/12X( EEY( Z16*B?1,-.<50(?+3CU( EEY( Q=@*B-(@>567/(45-=.@*/12X( EE9( Z@B*/.+?.<50(5(0+123.(-06,-R( EY[( \../.<,*/.<.(@B.2.(?(-06,-0=( :F:G HIJKJLMNG]PGQ>>R,-B.-*B(S(?../.<,*/.<.(( (( 0+123.(_25006(5(0a06-1(:bb( c.,65d(?<506,?-.D20<5.(5(-B.<,a*B=.230( :b8( c.,6.(*+25<.<5.(S(e>5@@5<V(c.,6( :b8( c.,6.(@B?0?B*2?1,-*_25(S([email protected](c.,6( :b9( g/*B?0<50(=.,65(@B?0?B*2?1,-*_25( :8h( ).>0-.(gB.<,@.B0<21(i)B?0?B*2?1,-*_Uj( :8F( Z16*B?1,-.<50(<.B?C+?5(-B.<,a*B=.235(_25006(( :8:( )B?06,?-.D20<5.(VB.W65(?.(@*=*2A(@*>020k(?(,06235(l<m0>*@0(n5,-*B-( ((( i\<506,?-.D20<50(?(/16*B?1,-.<50=(a*B=1j( :ET( o50?/16D0(=*>5/*_25(<.B?C+?5.(p5m0().5<-((iq6-1/<0(=.>*/.<50j( ::8( n*@.,*/.<50(6*>*B7/(?.(@*=*2A(p5m0(e*>*B(ir*>*B(.6-1/<1j( :T9( Z16*B?1,-.<50(W>-B7/(5(0a06-7/( :9bG HIJKJLMNG]]PGQ>>R,-B.-*B(.(,@B./.(+BR6R(T[E( )B?1V*-*/.<50(@B.21(+*(+BR6R( T[:( )*?<.30=1(@B*20,(+BR6R( T[:( \../.<,*/.<0(<.B?C+?5.(0+1213<0(@B*VB.=R(Q>>R,-B.-*B(.(+BR6*/.<50( TF8

Page 7: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

�� ����������� �������� ��������������������������������������������������� !"#$%&' ( )*+,-./01234(+2*50(6*47(89:( ;<;( 82=0>7?7/*@,A(+B,43(8C( ;DEF GHIJIKLMFNOPFQ@9A-,>@(R(71420/*S0( ((( +2*/1=,/0(T/,*?(9U8(;VW( 87=@*6AS0(Q@9A-,>@( ;VX( )*1*@,*(,(S7YB,/7T5,(+27>2*S3(Q@9A-,>@( ;VX( U/72=A@,A(@7/A>7(1743SA@?3( ;VV( 87=@*6AS0(+2=A-?2=AZ(27[75=\(+27>2*S3(Q@9A-,>@( ;;WF GHIJIKLMFN]PFQ@9A-,>@(R(+71-?*/0( ((( +2=0>7?7/*@,*(+3[B,4*56,( _E( 82=0>7?7/*@,A(+27-?A6(+3[B,4*56,( _<( U/72=A@,A(1743SA@?3( _<( 7=+75=0@*S0(+2*5a(=(?A4-?AS( _;( QS+72?(>2*b4,(,(+2*5*(=(@,\( XV( 82=A4-=?*c5A@,*(2*SA4(>2*b5=@05d(,(?A4-?7/05d( <;( e3136AS0(+27-?0(1743SA@?(R(3B7?4*(2A4B*S7/*( ;DF GHIJIKLMFNfPFQ@9A-,>@( ((( R(1743SA@?0(/,AB7-?27@,57/A( D( U/72=A@,A(27=4c*1g/A4( ^V( 82=0>7?7/*@,A(-?27@(27=4c*17/05d( ^V( C?27@0(/=7257/A( hX( e,[B,7?A4*( hE( 8*BA?*(8*>A-(iC?27@0j( hV( U/72=A@,A(S*4,A?0(1743SA@?3( h_E( 7=S,A-=5=*@,A(ABASA@?g/(@*(-?27@,A( hWD( k0+Ac@,*@,A(S713cg/(=*/*2?7T5,\( hXD

Page 8: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ������ ����������������������������������������������� !"#$%&' ( )*+,-./0,(12.340(5,465,7( 89:( ;<=65.-<-,(7,5<=>(<*+,-./0.(12.340( 898( ?..-./6<-./.(,=>@A.(B(65>+,(.4.C05<-,D(( (( E/.4<-,D(<*0,45<-,(0(5.*,+( 8F:( G<=E.A,(65>+H-(=<65IC/>@J(-(K/L,601/( 8FM( N-<2E,/0,(0(->4<2E>65./0,(65>+H-(.4.C05<->@J( 8F8( N-<2E,/0,(0(,=>@A.(65>+O(E/.4<-,1<( 8PP( N-<2E,/0,D(,=>@A.(0(OQ>@0,(65>+H-(<*0,45<->@J( 8P8( N-<2E,/0,(5.*,+(0(0@J(65>+,( 8:R( ;2.@.(-(52>*0,(S5<2>(T=05<2(UT=>5<2(-V54H-W( 8RRX YZ[\[]_XabXK/L,601/(B(C2E>1<5<-./0,(=<(=2O4O( ((( 0(-6CHcC2.@.(E(C2<12.7,7(d@2<*.5(8R8( ;2E>1<5<-./0,(C2.@>(=<(=2O4O( 8Me( f,2>34.@A.( 8Mg( ;<=1+V=>(->Ah@0<-,(B()O5CO5(Uf>Ah@0,W( 8M:( ;<=1+V=(2<E*.2-0,i(0(+0705H-(/.j.2*0,/0.( 8MM( ;<=1+V=(C2E,E2<@E>65<h@0(0(C2E,/04./0.( 88e( ?.+,-40( 88g( ?.C06(0(,46C<25(CO*+04.@A0( 889( N-<2E,/0,(C.40,5O(B(;[email protected],(U;.40,5W( 889( ?.C06(C2.@>(-(j<27.@0,(T;SD(;S(0(;Lk( 88R( f>4<2E>65./0,(C2<12.7O(d@2<*.5(gee9( l.2EI=E0.(C2E>1<5<-./0.(=<(=2O4O(gee9X mnZoZp]\[XgegP

Page 9: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

�������������� ��������� ������������� ������������� ������� ���������� ��������������� ����������������������������� ���� ����� ���!�������� ������������ ��������� ���"� ��������� ���������������������!�������� ��� ���#������� ���� ����� ���!�������� �� �$����%&����#��� ����%&�������� �$������������$'()*+(,-./.01234(56-)-76-8(9(:-,3:;<1(=1,>(0(3?3:)*(783;<12@3AB

Page 10: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

�������������� ������������������������������������������������������������ !"!#$%&'(&)&*+ , -+ .&/&0 12034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2;<=>?@ABCDB=EFGHIJKLMNOPNQJQRJPKSQTIHNTUVPQWKHJXYZ[\]_a_Zbc\YdeZ_fegYaZ_hgeY[idYhd_b_jdc[fhk]lh_i_mnZ_o\_\Ypqge[ZYb[nYhbcrh_dk]lhqZhknYeYb_dc[pqgasc\_]ciYiZg\gtuiqYbc[idcYiYaZ_d[\YsYZknb_Z_degrdc[eks\Y_eZ_\]kdkbknsriqgasc\_]cv_s[e_\j[qYqZ_bdkbkiZg\d_fh[qZ_]kbiZg\_Zdcsgad_iYbYsd[iZg\_Z][twZ_]_h\YsYZ[pdc[[feqZYfekph_i_dc[pv_\bc[s[cddk]lihc[ihcdjk]c_bkp_n_dc[]YbqZ_bkciYxbc_i]h[dc_tyYnYZfh_v_\YxzYibhYZYb_dc_a_Zbdc[h_bfh[h_s[jk[ikdc[YinZ_o\_t{ bc[sgqZhkq_i\_]lqYiYadc[qZhknYeYb_d_qgasc\_]_bknsri_cd_]h[bh_s[jdYx]cYifqYfYagc_\Yx]cqZhknYeYb_dc_q|keiZg\_Zf\c]lvZYih_ggjke[nYq_qc[Zgc}_ZavqZ_]kiZg\_Zh_vh_feYfYb_dk]lp_fhkd]hke[]ldc\ciZg\gt~gjkpqZYas[p[pqY]hre\gr][nYnZ_o\_[fehbk\s[Z�jdc]_qYpc�ihkfqYfYa[pYibhYZYbkb_dc_a_Zbd_[\Z_dc[pYdceYZ_cd_bkiZg\gt�YdceYZbeZkac[���\YZhkfe_h[�Z�i|_xbc_e|_v\e�Z[fqZ_bc_vj[\YsYZkbciY]hd[d_[\Z_dc[h_bfh[fra_Zihc[jkb[cd_fk]Yd[t�_bkiZg\gdc[p_gjxbc_e|_vbk\YZhkfeg[pk[ikdc[}_Za�b]he[Z[]l\YsYZ_]ly��Xv\e�Z_dcnikdc[a�ihc[e_\_f\Z_b_cd_fk]Yd__\a_ZbkqZ[h[deYb_d[d_pYdceYZh[t�Yvdc[fe[ekva_ZihYcfeYed_Z�jdc]_cb_ZeYYdc[q_pc�e_zt�_dcpqZhkferqcpkiYpYiko\_]c\YsYZ�bc\YdeZ_fegqZ_]kvb_ZeYh_i_zfYac[qke_dc[�_\c[}[\eqZ_ndc[pkYfcrndrz��gq[|dc[cd_]h[bknsri_YaZ_hv\e�Z[nY][s[p [febc[Zdc[qZh[ife_bczZh[]hkbcfeYxzvcd_]h[e_\cv\e�Zkp_qYiYa_zfc�d_fhkp\sc[deYpt{ qc[ZbfhkpqZhkq_i\gfe_Z_pkfc�ghkf\_zbc[Zd[YibhYZYb_dc[a_Zbv_\YZ[\]_\YsYZ�bp_d_][sgf\YZknYb_dc[bciY]hdk]lYife�qfebYiZh[]hkbcfek]lc]lYiqYbc[idc\�bt{ iZgncpqZhkq_i\gqYqZ_bc_dc_Yn�sd[ _\Yx]chi�zdc[]Ypdc[fh[hd_]h[dc[p_Z[_scfek]hdkcZh[]hkbcfek\YsYZYac[\e�bvbc�\fh[�Yn�sdkbknsriqZ_]kcpc|[is_Y\_\YsYZkt�c[eZgidYfYac[bkYaZ_hczvj[bYagqZhkq_i\_]lbqZYb_ih[dc[\YZ[\eka�ihc[bkp_n_|Ydc[]Ycddk]lhpc_dv]lYzZ[_schYb_dk]lekpcf_pkpcd_Zh�ihc_pct�c[fe[ekvdc[p_h|Yek]lZ[ng|\YZ[\]c\YsYZ�bv\e�Z[fqZ_bih_rfc�b\_jik]lb_Zgd\_]ltX_ji_qZ_]_[fecdd_cbkp_n_cdikbcig_sd[nYqYi[x]c_v\e�Z[gbhns�idc[]l_Z_\e[ZYZ_hh_b_ZeYxzt�kpdc[pdc[pYjd_Y\Z[xscz\cs\_h_f_ii_r]k]lbbc�\fhYx]cqZhkq_i\�bdc[h|[[}[\ekcv]Yb_jd[vdc[n[d[Zgr]k]lqZYas[p�bbiZg\gt{_ZeYqYi\Z[xscz[fh]h[[idrv_dc[hbk\s[cfeYedrfqZ_b�iYek]hr]r\YZ[\ek\YsYZ�bt{ bc[sg�hakebc[sg�qZhkq_i\_]li[]kig[pkfc�d_bkac�Z]hr\YZ[\e�q[bdk]l}Z_np[de�bYaZ_hgvh_hd_]h_r][cqYii_r]YiqYbc[idcppYiko\_]Ypt

Page 11: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ������������������������������������������������������������ !"!#$%&'(&)&*+ , -+ .&/&0 12034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2;<=>?@A?>BCD@E<F><GHIJ@GC@KLEHMN<O?>?@PQBCR@Q<@S?=?RL<TB@KLECA<L>B?QH@UCV=@Q<@GWN=?X@Y<QBD@KLEHV=ZKBDH@O?@OEB<N<QB<J@><L=?@F><GQBCU@KLEHULECI@VB[@\<NCU@KL<\HX@]@>B[MVE?P\B@KLEHK<OMW>@QBC@D<@D?GB>?P\BJ@AH@>@LCEF=<\BC@KL<>BON?>CR?@Q<P>BC=CQB<@S?=?RL<TB@UCOHQBC@PQBCR@Q<@EOU[\BF@AHN@EAH=@GWN=HX@Y<E>H\E<U@>@=<MBD@KLEHK<OMF@\<NH@?AL<E@UCV=@KLECVH\?QH@GWN\BZX@_<=FL<QBC@>@>BCF@SL<RDCQ=<\@?AL<EF@QBC@VKL<>B<@=?@G<OQH\@KL?ACDW>@B@QBC@UCV=@N<=>C@O?@E<F><GCQB<X@aLEHMN<O?>?@UFG@QBC>BCM<@B?PI@GWN=CR?@O?O<Q<@O?@P\B<Q@AFOHQMW>J@M??LF@V<D?\?OF@\EH@QBCA<@Q<O<UC@BD@\BCKCUVEH@\<L<M=CL@B@QBC@AFOEB@Q<VEH\@>Z=KB>?P\BX@b?@UCOQ<M@QBCEFKCNQBC@KL<>O<X@cAL<EH@K?OO<QC@>HABWL\ECU@M?LCM\UB@M??LW>@E<\EHQ<UZ@>HRZO<I@QBCQ<=FL<QBC@>@V>HD@?LHRBQ<QHDJ@QBCM?LHR?><QHD@?=?\ECQBFXdefghigjekilkmfenokgkplqlfrskjkpltufevursw?LCM\U<@M??LW>@D?GC@AHI@V=?V?><Q<@QBCE<CGQBC@Q<@M<GOZ@><LV=>[@O?MFDCQ=FX@Y<E>H\E<U@?KCL<\UC@=CR?@=HKF@M?QBC\EQC@VZ@K?O\E<V@=>?LECQB<@D?Q=<GH@>BC?><LV=>?>H\J@ROEBC@K?VE\ECRWQC@VMN<O?>C@K?\?OEZ@E@LWGQH\@KBMW>X@w?LCM\U<@?V?AQH\@><LV=>@K?E><<@Q<@O?K<V?><QBC@B@FUCOQ?B\CQBC@M??LW>@>VEHV=MB\@CCDCQ=W>@M?DK?EH\UBX@xQQHD@VK?V?ACD@M?LCM=H@?AL<EF@UCV=@KLEHR?=?><QBC@E<EQ<\ECQB<@B@>KL?><OECQBC@COH\UB@>@>HAL<QH@?AVE<LX@yAH@CSCM=H@QBC@AHNH@EAH=@\EH=CQCJ@><L=?@K?V=<L<I@VB[@?@OFGC@EDB[M\ECQBC@B@>=?KBCQBC@ML<>[OEB@=<MBCR?@E<EQ<\ECQB<X@z?VM?Q<NHD@VK?V?ACD@=>?LECQB<@VCCM\UB@O<@K?=LECA@M?LCM=H@A<L>QCU@UCV=@FGH\BC@=LHAF@{|}~���������������������X@�<?><QBC@E<EQ<\ECQB<@DB[MMBD@K[OECD@?@QBC>BCMBD@V=?KQBF@MLH\B<@K?E><<@S<Q=<V=H\EQBC@UC@>=?KBI@B@FMLHI@UCR?@ML<>[OEBCX@_BCMBCOH@O?O<=M?>Z@M?LCM\U[@A<L>@\EH@M?Q=L<V=F@>KL?><OE<DH@=<MGC@UFG@K?@VKN<VE\ECQBF@>VEHV=MB\@><LV=>@KL?UCM=FX@]@=CQ@VK?VWA@>KL?><OE?QC@D?OHTM<\UC@O?=H\EZ@UCOQ?\ECPQBC@\<NCR?@?AL<EFX@z?VM?Q<NHD@KLEHMN<OCD@=<MBCR?@OEB<N<QB<@UCV=@V=?V?><QBC@Q<@E<M?�\ECQBC@KL<\@CV?><=CU@MLEH>CU@M?Q=L<V=FX@yAH@FQBMQZI@M?QBC\EQ?P\B@VKN<VE\E<QB<@?AL<EF@B@E<\?><I@UCR?@>BC?><LV=>?>Z@K?V=<IJ@D?GCDH@VM?LEHV=<I@EC@>VK<QB<NH\@D?GB>?P\BJ@U<MBC@?SCLFUZ@Q<D@><LV=>H@M?LCM\HUQCX@w?LCM=<@>KL?><OE?Q<@Q<@><LV=><\@=HKF@���|������������@��������������~�����@O?DHPQBC@?OOEB<NFUC@Q<@M<GOZ@><LV=>[@KL?UCM=FX�COQHD@E@BV=?=QH\@Q<LE[OEBJ@M=WLC@FN<=>B<@Q<D@KL<\[@E@O?V=?V?><QBCD@M??LW>@B@M?Q=L<V=FJ@UCV=@ACE@>Z=KBCQB<@QBC>BCM<@K<C=<@�����������@����J@O?V=[KQ<@>@DCQF@RWLQHD@�}�����������@�LHVFQCM@�X��X@_BCE<CGQBC@?O@=LHAF@M??LW>@Q<VECU@KL<\H@>HP>BC=<@?Q<@K?ORZO@VMN<O?>H\@ �¡w@E<><L=H@>C@>VM<E<QH\@DBCUV\<\@?AL<EFX@]HV=<L\EHJ@AH@K?O\E<V@KL<\H@E@O?>?QHD@Q<LE[OEBCD@VMBCL?><I@MFLV?L@DHVEMB@>@DBCUV\CJ@M=WLCR?@VMN<O?>C@ �¡w@\\BCBAHPDH@K?EQ<IJ@<@?OK?>BCOQBC@O<QC@>BO?\EQC@VZ@Q<@ABCGZ\?@>@K<C\BC@����X@¢Z@=?@><L=?P\B?>C@BQS?LD<\UCJ@FN<=>B<UZ@A?>BCD@K?KL<>QZ@M?LCM\UZ@A<L>@B@V=CL?><QBC@B?P\BZ@S<LA@ �¡w@>@BV=?=QH\@?AVE<L<\@Q<VECU@KL<\HX

Page 12: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

�������������� ������������������������������������������������������������ !"!#$%&'(&)&*+ , -+ .&/&0 12034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2;<=>?@AB@CDEFBGH@IJF?FK>L>=@EMFEBJFK>IN=@OEHPQF?@=N>FB?=REHSFT?@UVFI@FKHLK@FHWN>NIJEMFEBJIIHKR?FB?HDB@IJEMFBFNPEMIHKDFA=TKTQFG@WBJIDFA=TK@=WKDFEBJFNPXF=>AB@CPGF<@<HP=TYZ[\]_[abca[d[efgbagbhijklminopqoiristupoupFvFN>FA>OSFHWN>NIJFEBJIIHKFwH>=DEJF<>AFT?@UVF=>AB@CFTXJNPU>F<@<HP=TF>=@BFNJ<FG@WBJIJYFx@N?>FW>wHPF?J>w=@BHSQFXPF<@<HP=FU@BPN>?JFIHPFG@FG>XLH?>OEHF<=BJCVEH@FATXPCFHL>OEHFy@=wJYFzwJNFATXPFCPCFI@WJEPIHPF?FCPAIJGF>wWB@=BPF<>?>A>?@SFG>XPF=RXIPU>FNJ<TF<=>wLPGJYF{=BJK|@A>?>F<>AEB@WFA=TKTFU@BPNJFI@FG@WBJIHPF=>L>?PCFATX@FHL>OSFy@=wJFIHPFBADXJF>A<>?HPAIH>F<=BPWEMIDSFHFG>XPFN>F<>?>A>?@SF<R}IHPCWBPFB@w=TABPIH@FHF@=NPy@KNJYFzwJNFATXPFI@y@=wHPIHPFG>XPF<>?>A>?@SF>U=>GIJF<=BJ=>WNF<L@GKHF=@WN=>?PCQFEBJLHF<>F<=>WNTF=>BLP?@IHPFy@=wJFHF?WHDK@IHPFCPCF?F<>A|>XPQFE>FG@FIPU@NJ?IJF?<|J?FI@F>URLIDFC@K>OSF>A?B>=>?@IH@FK>L>=R?QFWBEBPUR|R?FI@WBPCF<=@EJYF;F<=BJ<@AKTFw@=AB>FW|@wPU>F<@<HP=TFBwJNFATXPFI@WHDKIHVEHPFy@=wDFG>XPF?FWK=@CIJGF<=BJ<@AKTFA><=>?@ABHSFI@?PNFA>FE@|K>?HNPU>F<=BPWHDKIHVEH@F<@<HP=TFHF?F=PBTLN@EHPFA=TKF?HA>EBIJFCPWNFFI@F>wTFWN=>I@EMF<TwLHK@ECHY~�������~�������������������������������������������������� ������¡ ��¢£¤��¥¦�§©ª�«���¡������������«������¬��­�������¦¡�«¥®����������«�������¡«�����������¡¬��­������«�����¡���­��¦�¡���­����������­

Page 13: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ������������������������������������������������������������ !"!#$%&'(&)&*+ , -+ .&/&0 12034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2;<=>?@=<ABCDEBFGHIHAEJ?BKG<@LBIMNG?@OBPHJ<BPIQ<FR>?@OBSTUVB>?CRPDBWXXYZB[B>DE\HBKRKH\<GC?@OBKG=?K<FI<@OB><GMR]@DBJ<IP?J<\CERBC<_<GDECD<B><O<AaBPDbB>BG<CD@<@OBcdXBeBfdXYZB[BM?KR>?JBFGHIHBIR\RGR>?JBJ<IP?J<\CEBC<_<GDECDEBC<BKR=DRJDEBfXXBeBfgXYBF<AEBFRPIRC<QEBGE=H\M<M?ZB[?hP=EB><GMR]@DB>?J<<AaBHh?@D<B\EKP=?@OBGRF=<AN>BK<KDEGHZBiQ<EBKRFQRhEB<GF=DEAB@OQRCDEB_<GbLBFQHhEABP@OCDEBDBCDEB=<KE>CD<BRFKR>DEFCDEABA<IR]@DBFGHIHZjklkmnolpqlnrnstkplkpuvwvxyzw{|wy}y~�v{wv{B�BMRBA<I?BRF>GRMCR]�BJ<IP?J<\CERBDBR=C<@=<BJDCDJ<\CEBC<P?@ECDEB_<GBJRh\D>EBDB>DFR@=CEB>BFGHIHZB�<\Eh?BHCDI<�BP?MH<@ADLBBF?B>BCDEIMNG?@OBRP=<G<@OB_RMRG<�DBPIQ<FR>EBSTUVBKG=?AJHAaB><GMR]@DB=EGR>EZB[B=<\EhCR]@DBRFBME@OCR\RDDLBJ<P=?C?BFGHI<GPIDEABRG<=BKRFQRh<BFGHIHBJDCDJ<\CEB<I@EKMR><CEB><GMR]@DBKRP=@=EN\C?@OBPIQ<FR>?@OBSTUVBJRaB><O<�BPDbB>BG<CD@<@OBcBeBgYZB;?MBJ<QEBC<P?@ECD<BIR\RGHB>BCDEIMNG?@OBRP=<G<@OBKG<@?BF<AEB>BGE=H\M<@DEBG<IBG<PMG<BDB<GF=RBCDEE\E<C@IDEB>?FGHIDZB�RF@=<PBFGHIHB<GF=RBCDE>DE\ID@OB><GMR]@DBSTUVBJRhEBFRA]�BFRBP?MH<@ADLBhEBC<BF<C?JBKRFQRhHBJ<P=?C<BCDEBAEPMB>BPM<CDEBC<CDE]�BM<IBJ<Q?@OB><GMR]@DBDB>BGE=H\M<@DEB>BM?JBJDEAP@HBCDEBbF=DEB>@<\EBIR\RGHZBT<BMRBP=@=EN\CEB=C<@=ECDEBKRF@=<PBKG=?RMR><CD<BKG<@BFRB�EIPRG<�DBDB>?FGHIN>BC<BPKE@A<\C?@OBKRFQRh<@OZ[BM?KR>?JBFGHIHBIR\RGR>?JB�YBC<P?@ECD<BPIQ<FR>?@OBSTUVBPM<CR>DB=<=>?@=<ABE=KDE@=CaB><GMR]�BDBCDEBPKG<>D<BKGR\EJN>B>BFGHIHZ�RF\aF<CDEBJ<IP?J<\C?@OBRG<=BJDCDJ<\C?@OB><GMR]@DBSTUVBJRh\D>EBAEPMB=<BKRJR@aBFR>R\CERBC<G=bF=D<BRG<=BK<\EM?B����ZBTRhEJ?BKRIHPD�BPDbBAEFC<IBRBCDE@RB<GF=DEABKGE@?=?ACEBJEMRF?ZB;<BKRJR@aBI\<>DP=<B�B<IM?>HAEJ?BC<G=bF=DEB���������������B��������������HJRh\D>D<Aa@EBKGNIR><CDEBIR\RGN>BC<P=EABKG<@?ZB�<IB>B>DE\HBDCC?@OBKG=?K<FI<@OLB=<IG<K\<@=BJ<BM<IhEBFRF<MIR>EBC<G=bF=D<BHIG?MEBKRFBMaBP<JaBDIRCIaZB;<BKRJR@aBPIGNMHB�������B\HBGb@=CDEBJRhEJ?B>?G<�BC<G=bF=DEB������� ������������¡�¢£¤�¥ ����¤����¢¥��HJRh\D>D<Aa@EBMG><QEBHPM<>DECDEBC<>EMB@=MEGE@OBKHCIMN>BIRCMGR\C?@OLBIMNG?@OBPIQ<FR>EBIR\RGHB>DFR@=CEBbFaB>BK<CE\HB����ZB�<MHG<\CDEBKRFPM<>R>?BMG?B>?]>DEM\<C?@OBDC_RGJ<@ADBRBIR\RG=EB=<\EhC?BAEPMBRFBMG?HBIR\RGN>BC<P=EABKG<@?ZB�RF@=<PBHh?@D<BG<�IDB>BMG?DEB¦§ BFRPM<AEJ?BKRF\aFBMG=E@OBPIQ<FR>?@OLBKRF@=<PBKG<@?B=BG<�IaB>BMG?DEBSTUVB�BKRF\aFB@=MEGE@OBPIQ<FR>?@OZ©ª«¬­®°±²³µ¶·°·µ±¹°º° ª¶µ ¬»¼±½ª®ª¹¾¶±¶±µ®°»·°±¿ÀÁ±«ªÃ°«¬±º«·°·Ä±ºµ±ª«ª»Å±ª®°»°·µ±ÆÇÈÉÊÊÉËÌÍÊÎÂÀÏqÐÌÍÑÒÉËÍÇÈÉÊÓÔËÕª³Ö °×ª±¶±ª »Øµ»¼±µ®°¬Ù±Ú«ªÃ®·¶·µ±ª±¶³½µºµ ·°±Õª¶ª®°×ª±¹¬Û²±ªÕ»º¬¬¶µ ¬»¼±¶µ¹ª­»·±½ª®ª¹¾¶Ü±·°ºµ®°Ã·°±ªÕ±Û·°ÃÅ»°×ª±¹¬Û²±µ³º°Ø±¹µ»¬Ù ¶³½µº¾¶½µ

Page 14: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@ABCDEFGHF@DBIJKJLMNOPQKRLMSJJKMTULVWXJYOZ[RMXJKJLVY\BTE>]CA_Bab\BcdFeDfDBCDBe]_DFDC@ABCDeAgB?FgAEA?hBcEijA_B_dfdEkB_giE>?hB]_lDHdeABjGHmBCDBj@A=m?dBe>ne@AgfDCABeBcDfA?@ABoZpJaBqdBHdnrBe>sdHCABCDEFGHF@AB@BHd]_dCDfAB]cEDeHFDB]@GBcdH?FD]B_dEA_?t@BjDEeB@B_dCgED]gaBue>?FDtdedB?FgAE>BcC_g>B]gDe@Dv>BeBCD]gGctm?>B]cd]ijwxyz{|}~�x������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������¡¢������� ���£���������¤��������¤�����¥�������������������¦�§��©���������������������������������������������¥�����£¢������¢���£����������������������������ª������«aB¬_EAnfDv>BCDt?@AvC@At]F>kBtAHCD_B@]gdgC>BcC_gBcED?>B­BeBgACB]cd]ijBdH?F>gtAv>BC@AtD_dBvD_]>vDfCABCD®DEj@AC@AB@]gdgC>?hBdj]FDEieBcED?>aBbaB¬_EAnfDv>BcC_gBCDttDnC@At]F>B­B?dBlDge@DBdH?F>gBv@C@vDfC>?hBeDEgdn?@B_dfdEBeBeD=C>vBCDttDnC@At]F>vBdj]FDEFABcED?>aaB¬_EAnfDv>BcC_gBCAgEDfCAtB]FDEdn?@BfjBcdBcEd]gBCAgEDfC>kBnEAHC@B_dfdEBCD]FAtBcED?>a°aB¬_EAnfDv>BtAHACBFBCDt@]gdgC@At]F>?hBdj]FDEieBCD]FAtBcED?>aB±EF>_lDHdedBcdH?FD]B_dEA_g>BgeDEF>BvdslDj>BgdBj>rB]_iEDkBDBHd_lDHC@AtB_dfdEB]_iE>BgeDEF>a²]_DFDC@AB?FgAEA?hBcC_gieBcdH?FD]B_dEA_?t@BjDEeBC@ABtA]gB]cd]djAvkB_giE>BDgdvDg>?FC@ABHd_dCDBcdcEDeCAsdBHdcD]deDC@DB_dfdE>]g>_@B@B_dCgED]gBdjEDFkB

Page 15: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ����������������������������������� ������������������������ !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?=@ABCDEFGHBFGBIADJKL=BM@DE>ANBOHPGE=?DBH=@=QR?B?GJFSLTB=IO>GQR?B<QGLSUBVPGW?AGBW=BH=QDHWXBABEGCDBY=J@A?=MNBZFAHGFAGB<ZPG<DHB>?AK>GFSLTB>BYGHOSYG@FSYB@ZIBYAFAYG@FSYBFG[GQIADFADYUB\G@DWGB]_B<=>?G@GBWGHJDB?SM?ADW@ANB?AD@DBE=EGWH=?SLTBAF[=QYGLCABZHQSWSLTB?BCDCB=<LCGLTUBaBE=@FDCBODHLCAB=HFGB]_BbcdeffeBghfi jBkghlmenhcdefon]_pqclmernY=JDYSBOGY=E>AD@FADB=HQDM@ANsBCGHADBAF[=QYGLCDBIXEKB?SM?ADW@GFDB?BWSYBFAD?AD@HAYsBGBFAD>?SH@DB<Q>SEGWFSYB=HFADBkQSOZFDHBtUurUBvwxyz{|}v~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������¡������������������¢£�¤�����������������������������¡�����������������������������\QG?AEP=?DBZJSLADBWSLTBFGQ>XE>ABH=QDHWSB>G@DJSB=EBIGQE>=B?AD@ZBL>SFFAHR?UBB¥AXE>SBAFFSYAB=E¦HG@AIQGLCABY=FAW=QG§E=M?AGEL>DFAG§=IODQ?GLCABE=WSLTL>GO=?SLTB?SEQZHR?B=QG>B?SEQZHR?B<QRIFSLT§>EQ=?D©=BQ=>OKEHZªB<=EL>GOBZJSLAGB<=O>L>D©R@FSLTBFGQ>XE>A§?PGMLA?DCBHG@AIQGLCABLGPD©=BOSOWDYZB<QD<QDOO§OWGPD©=BE=OH=FG@DFAGBO?DCB?ADE>SBABZYADCXWF=MLA§Q=E>GCZBFGQ>XE>ABABO<=O=IZBALTB?SH=Q>SOWGFAGU«««««««

Page 16: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@ABCDE=FCGFCDHDIC>JFCDB?KEDL>=A?K?MDN=OPDE>QNFRMSDT?BD?U?@ERDKVDAWXKE=DFH?WCG?YF?D=NDZ>C[@CDAWRDE?YD=L?>CE=>CD@=MLQE?>CSD\RDCK?@Q>=JCPDKHXDL=NAWCKDL>CAR]DM=Y?MRDKE=K=JCPDJC>KEJRD@=>?@ARBF?DD_abcdefgdhijkflcSmnopqrstuvwnoxtoyuz{npz|}~HX@KW=OPDFC>WXNWHD@=>?@ABHDIC>JDHD@=FE>CKEQDWG=@CGHW=JCFCDB?KEDJDM?FQDZ�>FRMD�ej�fD���lj��DHD@CE?Z=>HHD_abcdefgdch����jc��jg�j�SD�?�FCDHA�DGHKECDB?KEDFCL>CJNXDHML=FQBVACDHDWDL?JF=OAHVDWCN=J=GHDFCJ?EDFCBIC>NWH?BDJRMCZCBVARA�DQYRE@=JFH@�JD�>RKQF?@D�S��SD�=DJCYF?]DMHM=DNQY?BDGHAWIRDFH?@E�>?DWDFC>WXNWHD>WCN@=DJR@=>WRKEQB?MRDJDL>C@ERA?SD~HX@KW=OPDA=NWH?FFRA�DL>CADN=K@=FCG?DJR@=FCMRDDWCDL=M=AVDN=K�=JFH?D@HG@QDL=NKECJ=JRA�SD���������������� ¡¢£¤¥¦§©¢�ª¢�¦ £©« ¬­�¦®©¦�¦ £§°©¡°±¦¢²£ ²�¢£ §¦­«¡°¦¦³«§±¦µ©§¶³¦·³ «¦¹®©¢º¦�¦ °«£©��¦»ª­±¡°³«§°¡¦¼£½¡£ §�º¾¦¿«À§¦²�¡°¦ª£¡°�½§¶¬Á¦°±¦§©¢�ª¢�¦­«¡°¦§½©ª�¦�³½£§±­Â¬¦�¦¢¦½«§£¤¬�¦¢ª££²�¦§ «°¦§­®©ª¢�«­¦¶³´­Â¬¶¬Á¦±Ã¶° £§� µ¾¦Ä�« °µ©«¦§©¢�ª¢�Ŧ­«ª§ ¦§�«¦¡¢¶¡° �«Å¦³­Â¦¡£­«¦¡ ©µ°¶¦ ²�°±©£«Å¦©°£¦­«¦½£¢§¥¦�¦¢½³��°¥¾¦·¬Á¦±Ã¶¬�«¦¢§¬¢«§�«¦½©¢¶¡½�«¡¢¦§¡¢«¦½©¬«¾¦¿©£½£§±­�¦³À¶¦°«¡°Æ¦Ç �«¦§©¢�ª¢�«¦¢£¡°§�«¦£°©°«¦¦¬Á�²�¦¶®©§�¦¡ ©µ°±¦È°©²ÉÊË

Page 17: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ������������������������������������������������������������ !"!#$%&'(&)&*+ , -+ .&/&0 12034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2;<=<>?@ABCDECFGHIJKLMNOPQIRISTUVTWXYZIWX[\]S\ZI\X[\_S\XWXIT\TaXaIbXUWTcdIIVTWe[XUefITg[X\fhIiT\jXkXII[Zdl\lbWZI[T\bXcWmI[Xd]IkfgI\aZWmIVTWe[XUeII\XITaTd_ISTUe]WldnIUfjXVojhIPpqpNrIJstuvtwxQIeTIbZSWTI\ITSUeXjTjldnIWX[\]S\IVT[ZVelIJ[lUfWZVIyhzQh{|}~�~�������~��}���~���������~���������~������}~|������~���}������~��}�������~������~�|����~������~������������~������~�}������}~�������~�������� ¡¢£~¤~����������~���}����~¥¦§©¡�ª §«¡«¬­~���������®��~���~�~©°©¢±ª²³©µ«¬­£~¶���~��}���~�������~�}�������~����������~���������~|��~���������·��~����~���}�����£ ���������¹º»¼½¾¿ÀÁÂÁÃÄÅÆÇÈÆÉÊËÌÊÍÊÎÏËÐÑÒÆÉÒÓÔÕÖËÈÒÏ×ÇØÙÊËÏÚÅÛ×ÊÓËÜ×ÅÎÝÌÖËØÒÆÞÄÎÄËÙÄËÏÆÔßÚàËÉËÞÔáÒÈÙàËÚÒÅÊÚ×ÇËâÄÏÙÒãäÉËÉËÚÒÙ×ÅÄÏ×åËÙÄÏÆÊâËØÅÄäÔæËçÞÔÚÎÊËÚÒÅÊÚ×ÄËÒÈßÔÞÄËÏÉÇËÆÄËØÒÓÒäàËáÛÅÙÊâËÏÊÚäâÉËèÙØå×ËÌÊÍÊÎÏËÐÑÒÆÉÒÓÔËÞÊâãäÉÒÞÊÕËÉËÆÊÏ×ÄÞåË×ÅÆÊäéËÏåÞÄÚÛÞËÞÉÈÒäÆÙÔäéËßÊÆØÒãÅÊÈÙÉÒËØÒÙÉêÊâËéÉÏ×ÒáÅÄÓåëìíC@;<=<>?@AëìíCîïCDECFGHIJKLMNOðñvòLOPQIRIXfeTaXeld\WZIWX[\]S\ZI\X[\_S\XWXIT\TaXaIbXUWTcdIIVTWe[XUefITg[X\fhIóXVIjZkZIWWldnIWX[\]S\IXfeTaXeld\WldnôIjIkd\WldnI[\lXSVXdnISXbZISTg[ZI[Z\fkeXelôIjIWWldnôIWZUeZelôIWZhIóZSWXVIg[XVIVTWe[TkIS\XYXWXIfWZaTõkjXI[Zdl\lbW_IVT[ZVe]hëìíC@öC÷íøù?í@AëìíCîúC÷íøù?íHIJKLMNOûNLOðñvòLOPQIRIXfeTaXeld\WZISTgZ[XWZIVTWe[XUefITg[X\fId\]UeTISXbZIWZ\YZI[Z\fkeXelôIbZSWXVI\IZjWTcd_IWWZIWX[\]S\XIfaTõkjXb_Ij]VU\_IVTWe[Tk]IWXSIelaI[TdZUZahëìíC@öC>Cø@AëìíCîúC>CøHIJKLMNOðñvòLOüQIRIXfeTaXeld\WZISTgZ[XWZIVTkT[ojhIiTSTgWZIbXVIjI[\lXSVfIVTWe[XUefôIZýZVelIS\XYXWXIWX[\]S\XIWZI\XjU\ZISXb_ITelaXkW_IVT[ZVe]hIþ[XVIaTõkjTcdISTg[XWXIfUeXjZÿITjTSfbZôIõZI[Xd\ZbI[\XSVTIVT[\lUeXalI\IeZ�TôIbXVIIWWldnIWX[\]S\IXfeTaXeld\Wldnhöìø=<?@A�øDG�<HIJKLMNO�QIRISTUVTWXYZIWX[\]S\ZI\X[\_S\XWXIT\TaXaIbXUWTcdIIVTWe[XUefITg[X\fhI�XITaTd_IV[\ljZbIVTWe[XUefIaTõZalIgX[S\ZbI[Zdl\lbWZI

Page 18: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

�������������� ������������������������������������������������������������ !"!#$%&'(&)&*+ , -+ .&/&0 12034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2;<=>?@ABCDBD=?EBFGABCDH;?EIDJKLD=GBFABCD>F>DM<AN;?ONPDQRSTUVDWXSYZ[U\]N<D>FA<D=DA?>L?;=BF>DH<ON?_<_EaDA?;=I=BDM<;FMND<L;?=KPDb?>FD_H;<ONDABFO?G<_BNFDG<cJB_<@EBDW;OKAFMDdPd\Pefghijklemnmnopqrstuvwqxyzs{u|}u~s��}uxu��~�}|����s~txy��u��qx��x�u�}qs�|yuzu�q}�q���su��}|}t�}��u��u�}�}��u�qxyzs~u�}�|q�t|p�uz��}�x�s~u��uzy�qst�suzu�}t|���u�����u�q}t|s~uv�q��uz�q}z��x}�s~u�}qs��~�{�u�}�s�yutz}�}���su�����p�}z��u�}x�}����u~�t�}���u�u�}�|q�t|pu�}z}��s~u�q��y�u��qx��x�su|}uzy����uz���txs~upz���u�u�qs�yx~�u���u�srs�tuv�}x�}�y{�u��~su~s����ux�xzy�x�~u�s�txsuqsxp�|�|y�������������� �����¡�¢����£¤¥DWQ¦S§©\DªDEBFM?_FDA?;=I=BFD<D=?;=«=?AB?DL?J?AOFGDM<J<;¬_PD­<LB>?ABFDH<=B<GKD>FAF®<DM<J<;KDH<_<K>FD?KN<G?NE=AFD<O?LB?ABFDBAAF®<PD°DNFADOH<O¬LDG?G DG<cJB_<@CDO=LM<D=GBFABCD<®¬JA«DM<J<;ONMIDH;?EPD­;=M?<_<D_B<E=AFDEa<AFDM<J<;DO=LM<D=?GBFABG DDA?DGBFDJ?D<M?DEBFHFDL?;_DBD<_;<NABFDW;OKAFMDdP±\P��²³µ��¡¡¶���µ��¡µ� ·�¡��¹¶º��µ��¡µ¥DªDN<DL?;=<DH;<ONFDA?;=I=BFD=?;=«=?AB?D>?OA<@EB«D<;?=DM<AN;?ONFGDH;?EPD»BFONFN¼DOH<O¬LD>F®<D=B??AB?D>FONDL?;=<DJBAB<_DW< =B?K>FD=D>FA?M<_«DG<E«DA?D_O=ONMBFD<LO=?;DH;?E\DBDABF=LNDA??>FDOBIDD<DH;FE=>AF>DM<;FMNDW;OKAFMDdP½\PD°D_BFJKDH;=H?M?EaDF¾FMND=B??AB?D©S¿ÀÁ¦ÂUVVÃQĦSÅV¦DWÆÅVÂÄÇÈÃXĦSÅV¦\]H;=A<O=«DKcFDH<®<;O=FABFD>?M<@EBD<L;?=KDBD_?;N<D_DNGDGBF>OEKD;<=_?cCDKcEBFDM;=_EaDªDQRSTUVDWXSYZ[U\]JKLDEa<CLDÉUTU§V]WÊÄY¿ÄËÌ[\PDÍL?DNFDA?;=I=B?D?>«DJFHO=«DM<AN;<JIDA?D>?M<@EB«D<L;?=KP

Page 19: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ����������������������������������� ������������������������ !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@A>BCADEFGHAIJK>LBMNOF>PQRSTUVWXYZXVY[\]VY_SaSbcdecfghiSfgjklbkmiSnjkiedkoghpgfmgSbcqcrfisSnjgptSecrcjcqisSqScujgkSqScbpmifmgpvSdkgjcwpmSTjtdxfieSyz{zS|gsqmledkt}Sgoxoi}S_X~���~����\]V�STU�~W����]~���sidoSfmikgri�fgSecfqijdsgSqdktdoempvSecrcj�qSnjgptScdcufczS�SjikxrogpmiS}g}tSfmic}grSfmidec�pkcfiS}c�rmqcwpmS�ifijcqgfmgScujgk�qSpkgjfc�umghtpvz����������������� ¡¢£�£¤¥¦¡§¢£�£¤¡©��� ª«¬¡­�¡¤£ ®°®±¦¡°�¡®£ ®²°®£¤±£¡³£�£¤¦¡©��� ª«µ¡¶�°³±·£¤±¦¡�®±�¹¡·¦°¤¦º�¡©��� ¹¡�«�°¹·¦¡£¹­�£­»¥®¤¦¡�¼£³±£¤±¦¡±¤¤¦º�µ¡½¡­¦¤¡�ª³¡£»¡�¾�±«�¿À¡®»³©�¡®±¦¤±À¡�ºª�¤²¡©��� »­»©¡ £¥»µ¡Á®±£¼£¤±¦¡«»¡ ®»�±¤£¡¤±¦¥�¡«»«�¼»«£¤±¦¡³£ «¤»¥Â¡�°³±­¦©¡«¡­ £°»¥»·¤¦·¡¥±¦¤±¡Ã�­�º £Ä¥®¤¦·�����������Å�¢ ±ºÂ­¤¦Æ��¤­ £­¡§Ç£¤�¿ÀÆÈ�¤­ £­¬¡­�¡�±¤±�«¦¡¤£ ®°®±¦¡­¦ �«£¤±£¡·£¤�¿¥±²¡±¡©�¤­ £­¦¡�³ £®¹µ¡É«»©�¦¡®¦¡«®º�°¹¡¤£¡�±¤±�«»¥Â¡¥Â£ £©­¦ ¡°®±£¼£¤±£¡¤±¦¡¤£°£·¦¡±¡°�¡ ¦¥»®»·¤¦·¡ £¥»µ¡�®­�¡« �«£°®£¡«±¥¦·¡®©�°»¡¤±¾¡�¾»­©¹�����������Ê�¢�£¥©¡£¤°¡½Â±­¦¡§�®£ ¤�˳±£¼»¬¡­�¡°�©�¤£¼¦¡¤£ ®°®±¦¡¹¼£­«±£·²¥¦¡ ®¦©®­£¼¥£¤±¦¡º £Ä©±¡©��� �«¦·¡«¡�³ £®¡¥®£ ¤�˳±£¼»µ¡Ì¥±¿�¦·¡¹·¹·²¥Í¡«¡º £Ä¡«¡©£�±¡®£ �¿¥±µ¡Á®±©±¡¹¾»¥±¹¡¦ ±±¡¹«£©ª«¡¤±¦®£�¦¾¤±¦¡°�£¡©£¾°¦º�¡©��� ¹¡�¾¦»¡ ¦¥»®»·¤±¦¡°�­ �±À¡¨�ª³¡ ®¦©®­£¼¥¦¤±£¡�³ £®¹¡«¡º £Ä©¡«¡©£�±¡®£ �¿¥±

Page 20: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@AB=CABDEFGHIACJA?KALMN>FD>OPQRSTUVWXPYPZ[\][]_a\bP\[cadeafbPPegPa_hifbjPakf[\_PiglgcmnPlohPfpP\[_b\f[qPrstuvwSsTwSxyzPQ{wT|wu}w~��tzxtX�egig\[lbPc[eafPghfbP\fbP]_ligPaPkge_�i[j�Pna_]ifpPiglgcmnP�c[_�P�gan[l[PhgnfbkP][i�bP\[Pigcbi]dPjbe_\fbPn_hc[\_pPh[cnPQc_o\biP�q��XqP�P]b\P�gmhPeg]ggn[\fbPiglgc_]_ifP\fbh[PegPghc[aoP][jbPfdPeafbf\\fbP�cg]bqPrstuvwSsTwSxyzPQ{wT|wu}w~��tzxtXP]gPaP�bn\g�f�Pjbe\gPaP�ge][ngn_pP\[cadeafPigcbijfPh[cn\bjqP�b�lfPa[lb�_P\[kP\[P�gehffoPf\]b\_n\g�fPiglgcmn�Pbnb\]o[l\fbPfpPg�[hfb\foPnPn_hc[\_pPgha[c[pP�c[_�Po�_fbPrstuvwSsTwSxyzPQ{wT|wu}w~��tzxtXPhdeafbPegig\[�_kPn_hgcbkq�������������������� �¡� ¢£¤¥¦§�¡��©�ª«¬�¤¢�­¥ £¥¤¢�®«°�¥±¡®«²� ¤�¥¤�¡®³²®¢�¥ª®«¢�µ¥£¡� «¥£²¬¢�¤¢¥¢¥¤�ª«¬�¤¢�¥£°£¡¶·¥�µ�¥²£ª£¤�¹�¥�º� «¥¤¢�»�°¥¥�¼²�µ¥ª« ��¬µ¢·¥�®«£¥²£ª ³±¤�¥®�¥±£»£¬½¥ª¡¶ �¥°�¢� �¡£�¾£¥¿ ¡°ÀÁrstuvwSsTwSxyzPQ{wT|wu}w~��tzxtXP]gP\[cadeafb�Pi]mcbPa_higP�gan[l[P\[Poa_i[\fbPcm�\_pPiglgc_]_a\_pPbZbi]mnP�bj[l\_p�PnP]_kPghc[amnP]_�oPb�f[qÂ>LAB=CAB>GHÃÄFD>ÅLÆGFALMN>FD>OPQRSTUVvÇxÈSVWXPYPa_hifbP\[cadeafbPPegP�cabia][�[\f[Pghc[ai[PnPÉc[�idPnPi[lfPa[cg�fqP�be_\_kfP[]o][kfPa[]ggn[\f[P�glbb\f[PÊt~wSsTwStPQËÌzxtÍ~Î�zw~��tzxtX��Pp_h[Picm]Pil[nf[]ocgn_PQRSTUVvÇxÈSVWXPfPa_hig�ÏqPÐg\nbcjdPghc[aoP\[Pgefb\fbPa[cg�fPeo�gPlb�fbjPn_ig\[k_Pa[P�gkg�P�glbb\f[P{Uw�Ñ�Ò�ÓÇxStPQRÎwTzyÔÕxwÖ�XPfP�cb_a_j\bÉgPeg]ggn[\f[Pgefb\fPegP\[a_pP�g]cabhq×ABNØGÙEÚECGHÂEÛAL=ÅGÜEÚECOPYP]gP\fban_ilbP�ca_e[]\bP\[cadeafbPo�[]nf[j�bPeg�[gn[\fbPiglgcmnPiflioPghc[amnPQc_o\biP�q��XqPÝa[[kfP�gea[PbjfPZg]gÉc[�a\_p�PkfkgPo�_f[P�gegh\_pPo][nfbÞPfPg�nfb]lb\f[�Pi[�e[PZg]gÉc[�[PbcffPk[P\fbgPf\\_PgefbÞPfP\fbgPf\\�PgÉml\�Piglgc_]idqPß�_fbPàwS�Ç�RyUyTPQÊyáw~sÍ�ÑyUyTXP�gan[l[Pojbe\glffÏPh[cn_Pna_]ifpPghc[amnP\[P�ge][nfbPjbe\bÉgPnagcgnbÉgPojdf[qPâ[]oc[l\fbP\[cadeafbP]gPegig\[lbP�c[nea[Pfd�PÉe_Pkge_�ign[\bPghc[a_Pk[j�P\[�c[nedPahlf�g\�Piglgc_]idqP�P�cabfn\_kPn_�[eioPàwS�Ç�RyUyT�QÊyáw~sÍ�ÑyUyTXPe[jbPhgnfbkP[�ifbkP\fbgabifn[\bPcbaol][]_qP�PnfbloP�ca_�[ei[pPoa_i[\bPbZbi]_Pkg�bk_Pn_igca_][ÏPj[igPblgn_Pa[hfbÉPlohP�gP�cg]oPbZbi]P�bj[l\_q

Page 21: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ����������������������������������� ������������������������ !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@A=BCD?DEBFG@HIJ>BKD?DELMNMOPMQPRSPTUVWMTUXYZQY[WM\]P_[[UabcWM]PQdeSUcaZMdfXUTdcgMSP_PXhM[M[cgMTURdcWT[UiMjMQ\d]MROPkT[\MkXYdkP][TUMOPM\dc[WMkP_WcWT[UMlmnopqrmsqrtuvMwxqsyqozq{|}nvtn~�MaWQTUSMMOd]MkXYdkUQS\MRU]PQY[W_T[WMdf[WXU]dMYUSXWRMSP_PXh�MSOhXdMcgcW]dMkPQQU�MWQdca[MwXdR\TWSM�i��~iM�UMkP]PcbM�hXTWaMRWSca[M]U]dM]P_[P��MRSUYUT[UMPfRYUXhMkXUcd�MSOhXWMcgcW]dMkPQQU�MWQdca[iM�\USM�m��tvn{{Mw�u�nsqv}�q~�kPYU_UMPSXW�_[�MOP_WXUTcaZMQY[UVUT[UMTUXYZQY[UMPXUYMOd]MRU]d]MYUSXWRMkXPUQYPTWaMWQdca[iM�PW]dMOPMY][WT[U�MTUMf[WbcPi�=?=AI��=BCD?DEBF�D?DEBH=?=KI����LMNMSP_WaTWMT[WYdS_WMkXYdQUOTWMTUXYZQY[WM\]P_[[UabcWMR\fOW_TbMSPXWSOZMSP_PXh MdfXUTdcgMPfRYUXhMkXUcdMwXdR\TWSM�i��~iMpn�n}rt�n��u�us�w�u�us�{n�n�r|yv|~MkPYU_UMTUMkXWcdYdaTWMROWXPUT[WMRSVUQPd][M����MQ_UMRSUYUTdcgMSP_PXhMkXUcd�McPM\VUO[UM\R\UT[WMkXYWfUX[W�MSP_PXdROdcYTdcgMPXUYMkP[ZSRYUT[WM_\fMY]T[WaRYUT[WM[_P�c[M�UXfdM����iMpn�n}rt�n��u�us�w�u�us�{n�n�r|yv|~MkXYdQUaWMR[ZMOUSWMkPQcYURMSPXWSOdM]USRd]U_TW�PM_\fM][T[]U_TW�PMkPY[P]\MTU�UXf[WT[UMTURYWaMkXUcdiM�UMkP]PcbMR\UShM����M]PW]dMkXWcdYdaT[WMQPROXP[�M[_P��M�UXfdMMPfRYUXUcgM]P�bcdcgMkPPQPU�MkXPf_W]dMMQX\S\iM UO\XU_T[WMpn�n}rt�n��u�us�w�u�us�{n�n�r|yv|~M]PW]dMdSPXYdROdU�MOUSWMkPQcYURMSPXWSOdMYQaZ�M¡¢£MkXYWYTUcYPTdcgMQPM[TOWXTWO\i¤¥¦§©ª«¤¬­®®­°±²³µ¶·¶¹º¶»°¼½¾¿¶·¶À±¶Á°ÂÃÄÂÅÆÇ¿±ÈÆ»¶ÂÉ°·°¼ÂÊË¿¶Ä¶¼±¶¼¶É°Ì¿¶·¶Ê¼±Ê¿ÃÉÅÆ·½ÈÍÁ¶¶ÄÁʲ³Î¶±¶Ï°ÐÅĶ¾ÆÄÁÆ϶ɶ²°Ç²³¶ÌÁÅƱʷ¿¶Ñ´ºÂÅÿŽÍʲŽ¼Æ¿²¾ÅÒÓ°ÏÆÔ±°±Å¼±Å²¼¹Ô±°±Ê¼±Ê¿Å¶Ë°Â½ÀӶͷÅÉƾƼ±±É¶ÂÆÁÅƲÅÆ¿°Éʲ³ÆÎÆ¿±Èɼ»Æ²¾°·Áʲ³

Page 22: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@ABC<DEFGEHIJKLMINOPKPQNRSLTUVJNWPKPQXNUPNYLQZ[\Z]INWU_QINJPZLKLNTZabWPNZLTUVJ]cNabQLYaNWPKPQN]YYadeNfZ][W]NghaM]gNTgLWLNigZZ]YITTNRjPKIQLYMkLXNdPhK]INkITUNJQIMaZakYIN\PTUQPkIY]INTJPTPbgNab]IQLY]LNIKIdIYU_NWU_QINMlMIdaNJP\\LcNI\aMk]eNmN\PKYIkNTIWMk]NHIJKLMIdIYUNRSLTUIJPLY]IXNZLNJPdPMVNTgLW_NZYLYaMlNZNPWYLNngIopLUgQLU]PYNRqLQLorLTaMIY]IXNPWQIsKLdaN\PMIKPVNbLQ[NabQLYaMlNMZIsY]IkNJQ_bIW<=>?@ABC<DEFtEpIKIMU]uINOPKPQNRvPKPQNTIKIWUaYaXNNUPNYLQZ[\Z]INgdPhK]]LkVMINTZabWVNWPQIWU[NWPKPQ_NabQLYaMlNPbTZLQ_NJQLMaeNwdPhK]]LNJQIMaZakYINTUIQPLY]INTWxL\Pad]NOyzvN\KLNTWLZLYaMlNWPKPQ_NJQLMaNMPNZYLMZY]INgxLU]LNgTgLY]INJQZIbLQ]I{NWPKPQaTUaMZYaMlNPQLZNJP][WTZLY]INKgbNZdY]IkTZLY]IN]KPsM]N|LQbaNOyzvN\KLNabQLYaMlNPbTZLQ_NYLTZaMlNJQLM}~������������������������������������������������������ ������¡���¢£��¡����£���� ��¤�¥���¦§��������©�� �¦ª¡��������«��¬£��­�¡����¦ ©¦¡����¢�¤�¥���¦�®�¦ ���¡�§°±²§�³�¡©¦�µ���¢�����¥���������¶·¹¹º»¼½¾¿ºÀ�®½¾ºÁ¹¾º¼Ã¹ÄÅƲ¼¥��¦¥�����¤­�������¶Ç»ÇÀ¼È»¹Éº¼®È»¹Á¼ÃÇ»ÇÀÅƲÊ�µ�¤­��µ�µ�©¡��­��������Ë«�¥��¦¬�©��������ª��������µ�������Ì� ����Ë���¥���������������¥�¤��½Ç¹ÇÉ·ÀÇͺ¼®½Ç¹ÇÉ·ÀÇÍ ÎÏɹ¾º²§

Page 23: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ����������������������������������� ������������������������ !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@ABCDE>FDGE>F>DH=>?@ABCIJKLKMNKOPQRSTRUVKWXNYZU[UP\]VK_NZNQRN[POUVKNaQPRWKOPKbNTcMP[UVK\VTOVdNKRKbQRV\efKMNOPZO gKhQcWOV_KijklmjKnP\VKMNKR[_ZVKaPQTRNKUV_P[VKQVRWZMPMKdQPoROVjKpaKQNRcRVQRfKXNYZU[NeUKTRUPqPOUPKOPQRSTRUPrK[PQMNK[RVeOUV\KbQRdNMN[PfKNTbN[UVTOUKdQPTUVOMjstuvwxyzs{|}~|���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� �����¡��¢�£���������������������������¤����¥�������¦��������������������������������������� ������� � ��������¡�¦��������������stuvwxyzs{|}§|������ �����������¡������ ���� ������������������������£������©����������������������������������������������������������������¤����� ���������ª«�� �������������¦�����������������£��� ������¦����� �������������������������������������¬��������������¤��£�����������������������£��������� ����� �¡������£������������������������­®CD°@±CA=DG°@±C=D²CH=>³µB¶JKLKbQNcMVKOPQRSTRUVKWXNYZU[UP\]VKOPTPOUVKV·V_MWKoZMQPK·NMNdQPoROVdNKNaQPRN[UKhQcWOV_KijkimjKK[UVZWKbQRbPT_PgKbNTNaOKV·V_MKTPKcUSKWRc_PfKMP_YVKUOOXUKcbNcNaPXUrK\VTOP_KoZMQK·NMNdQPoROKQNaUKMNKPq_UVXKcbQP[OUVKUKcRa_NjK¹NTNaOUVK\P_K[KbQRbPT_WKWY UPKº»¼»½¾¿À¼ÀÁÂþh¿À¼ÀÁľŻ¼»½ÆÇmrKÈɻʻ¾Ë̼ÊýKhË̼ʽ¾Í»Ê»Î½ÀÏÂÐÁÑm¾bNR[PZPKOPKcRa_UVKNUVbZVOUVKZWaKNgqNTRVOUVK_NZNQcM_UKNaQPRWKNQPRK[bQN[PTRVOUVK_NZNQcM RO gKV·V_MÒ[KcbV\PZO gKLKOPKbQR_qPTKcVbUUj

Page 24: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@ABCDEF=GEF=HBIJKELMCN@?OAELHGLPELQRSRTURVUWXUYZ[\RYZ]_V \Ra[ZTbZcde\RXU]\XT_RWe\fghY\RY\VUib\ThUYjekRhalRY\eURm]\ib\ThUYjekRnUTUf]ZoRp]jWaY\XRqrsturRvZRmUwUedRxyz{|}~����y���y�~Rp������|{�}��������u�wZwjRwU�hbUi�RXU]jfUbZ�RUWUlYURYZce\wY\cW\RUlWZ]jRYZW\cRm]ZejRSRxyz{|}~�p������uRSRRYZccZiY\cW\�RejhR��y�����y�~�p�|{�}�������zu�RU]ZRYZWje\Y\RRXUYT]ZWTRXUhU]gbrR�Zc\RTURbW\ekWT]UYY\RwU�hbUieRWT\]UbZYZRmU UwZwRcZWYUieRRVUWXUYZh\RWm]ZbVZRW_RmUVeZWR]ZTUbZYZRY\wZhRWT]ZeUYjekRnUTUf]ZoRpZRcZWY\�RZRe\wY\urR� _XRY\Zh\�Y\cRwUVjoXZecRibZT\[RRe\YRxyz{|}~����y���y�~RRp������|{�}��������uRbRY\eURwY\cWjwRZX]\W\RwUVjoXac\RYY\RUlWZ]jRYZW\cRm]ZejrR�Zb\TRVUi�RYZeY\R]UcZiY\Y\ReZ[\fURUl]ZaRY\RwZRWTUTY\fURbm[jbaRRYZRYZccZiY\cW\RTUYjrR�\Rbed�Rw\WedRW_RbRV]aXUbZhYjwRZX]\W\rR����������������� ¡�¢£¤�¥¦¡§©§ª¤«�¬£­¡¤�®�°±ª²ª¦�¥¦©¦¥ª¤�¤³¤¬£®�±£¡¦�³�£�µ¡¦¶§¥¤µ��¦¬£·²¥¤®��¡¦§�²ª¹�º�¢¤¬¶»ª�¼¢¤�½¼°·»¾�©�ª¤¡¦·��© �²ª¤©¥ª�±£¡�½¬�±�¡¾«�§¦¿�§¦� ��¶À�¢®²¦¬¦�Á¤¥¢ª£·�½Â¢£�¿Ã¾��°¤·�©�¢£¡�ªÃ�¢ �¢­�»¤µ��ÄÀ¶§¤¥ª¦�§��¡¦§¤������������Å�ÆǦ©�²¢ÈɪµÇ±ªµÇ£¢�½Êª¤ËÈÌ�©¿²ª¤£±¤¥ª¤¾��£��¥ª¤§²·¬±¤� ¡§·©¦£¥¤�¥¦¡§©§ª¤�®Ä¦£²ª¦»À¶¤�§¦¡§À©§¦¥ª¤�¿²ª¦£Ä¤�ª�¶ª¤¥ª¤�²�¬¦°©¤»� ¡¦¶·¹�Á§ª¬ª�¦¬£·²�²¦¥ª®� �±¦�ÆÇ�²�Í�¡¤�Π£ª�¥¢�½Ì�¬¦°�²ª¶¤»�� ¶»ª¾�¦·�©�¢£ �©��£¡§¤¶Ç�¥ª¤§¦±¤°¥·¶Ç�¢¤¬¶»ª�¥¦¡§©§ª¦¹�ÆǦ©�²¢�½Êª¤Ë¾��© �²ª¦©¦�§¦�¡�§»¦¿¥ª¦¥ª¤�¶ª¤¥ª«�ɪµÇ±ªµÇ£¢�½Ì�©¿²ª¤£±¤¥ª¦¾�§¦� ¡§·¶ª¤¥ª¦¥ª¤�¥¦»»¦¿¥ª¤»¢§·¶Ç��¢§¦¡­²«�§¦¿�Ï©»®¢£¤¥£¢�½Á� ¦¢�²¦¥ª¦¾�§¦�¬�±�¡·¢£·¬��¡¦§�¬�¥£¡¦¢£

Page 25: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ����������������������������������� ������������������������ !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@ABCD=@=EFBGABHIJKL=MBNIO?NKPQBKQ?RQBLGASBTIKRIBRQ?BOILP=URQEBIGO=LCVBWJAKP=BKQ?TRAKXBIGML=OYDBMHO=DQ=FB@?BMS=PZBMQ[BIR?BHIBHOIMSCBML=O?FBKIBRQ?BDA\>ZJ=BJIGOL?BR=BDAJOCNCB=RQBHIJKL=MBHO?L?RS=KPQBR=B?NO=RQ?BTIRQSIO=VB]_abcdef]ga_hijklmBnBSIBKQ?N=D?BR=OL[JLQ?BCTI@>QDQ=PZK?BRQ?DQ?>NZBNIO?NS[B?NMHILAKPQBLJP[EBKAoOIDAKXBpOAMCR?NBqVrstVB<=SCO=>RQ?BRQ?BTI@R=BIKL?NQD=EFB@?BNITH>?SRQ?BRQ?CJ=R=BQBRQ?JIUDQ?S>IR=BoISI\O=u=BDBO?LC>S=KQ?BC@AKQ=Bvwxyz{|}Bpv~zxy�����tBMS=RQ?BMQ[BH?Oo?NKAPRQ?BR=UDQ?S>IR=FBP?JR=NBTI@>QD?BP?MSBDHOID=JL=RQ?BK=�NQ?TBQMSISRAKXBTIJAuN=KPQB?NMHILAKPQVB��������������������������������� ¡�¢��£ ��¤¥�¦���§�©¦ª¦ �«���£¦�ª¦�©�«������¢¤����������¦��¥�¤¬���­��ª��®�°¦��¢�¢��£¦�±�£ ª�¢�������������������� ¡±�£¦�����¢�ª��¢ £¦���� ¢�ª ¬�� ²��ª¦�¦���¦�§£��®�©�³�ª�� ©�£��®���¤¬� ���§��«�¢����®���ª �µª�§��§����¥�£¦��² ¢ª�������¶�ª ¬�£¦��³�¢����� ª£«����������¤�¥ £�¶����¤�¦ ·¹dcºef»¼½c¾¿mBpÀÁ|ÂÃÄtBnBSDIOL?RQ?BKAoOID?\IBR?\=SADCBIGO=LCVBÅ?MSBSIBHI>?K?RQ?BRQ?DHOID=JL=PZK?BSOD=�AKXBLTQ=RBDBDA\>ZJLQ?BIGO=LCFBP?JARQ?BGCJCP?BP?\IBIJDOISRIUEVBÆIRIDR?BDADI�=RQ?BoCRNKPQBÄÇÈ}|ÁÉpÊËÌ|ÍÎtBHILDI>QBHOLADOYKQEBIGO=LBJIBP?\IBHQ?ODISR?PBHIMS=KQV]ÏblÐÑhdefÒic¾½ lkmBnBSIB=CSIT=SAKLR?BR=OL[JLQ?BJIBDAOYDRAD=RQ=BQBOYDRITQ?OR?\IBOILTQ?MLKL=RQ=BHILQITYDBP=MRIUKQBIGO=LCVB<Q?MS?SAFBOL=JNIBBJ=P?BJIMNIR=�?BO?LC>S=SABQFBHIJIGRQ?BP=NBDQ?>?BQRRAKXBR=OL[JLQB=CSIT=SAKLRAKXFBBJLQUBMSO=KQ�IBRQ?KIBR=BLR=KL?RQCVÓcdaÔмefÕc¾ÖmBnBKQ?N=D?BR=OL[JLQ?BHOL?NMLS=�K=PZK?B\O=uN[BDBIGO=LBKL=ORI×GQ=�ABG?LB@=JRAKXBSIRYDBHIUO?JRQKXBpOAMCR?NBqVrØtVBÙMLAMSNQ?BNI>IOABR=B>?DIBBIJBMCD=N=BÚ|}zÛyÂËBpÜ|ÍÝtÉMS=PZBMQ[BKL=OR?FBHILIMS=�?BpR=BHO=DIBIJBMCD=N=tBMS=PZBMQ[BGQ=�?VBÞIBJIUEBHOLAJ=SR?BR=OL[JLQ?BJIBL==D=RMID=R?PBNIO?NSABIGO=LCFBMLH=OID=RQ=BKLABSDIOL?RQ=B?o?NSYDBMH?KP=>RAKXVÕaºdcÑhdefÕaºdcihbkmBnBHIMS?OAL=KP=BSIBHOL?NMLS=�K?RQ?BIGO=LCBDB\O=uN[BIBMS=�?PB>QKLGQ?BHILQITYDBP=MRIUKQBpOAMCR?NBqVßàtVBÙBS?RBMHIMYGBCMCD=R?BMZBH�ARR?BHOL?PUKQ=FBT=>?P?B>QKLG=BDANIOLAMS=RAKXBNI>IOYDBHO=KAVBáL[MSIBJ=P?BSIB?o?NSBHOLAHITQR=PZKABMS=O?BH>=N=SABJOCNID=R?BL=BHITIKZBMQSIJOCNCVBâTBDA@ML=B>QKLG=BHILQITYDFBSATBIGO=LBG=OJLQ?PBLG>Q@IRABJIBMD?PBIOA\QR=>R?PBHIMS=KQV

Page 26: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?=@?ABCDEF=>?=GHIJKLKMNKOPQRSTQKUSVWXYWPQKTZVNTSYWSUPSKT[WQO\[MVNUUQ]KRNVQRMK]S[UN_OPKRNaNVbTKOWKPO\KUS[OQUPSKWSKZNcNOdKUPQWTRaQKZVN[MQeNKPUMQVfQ][gKhV[gUQRKijklmjKnVWOP[RPKMZgKopqrsqthuvswxvsymKzv{|}sqth~p�xvsymK��qst�s����th�v��syt����vmK��qst���sth�v��sytxvs�vs�r���vmKYN[RNUSaQKNZP[g]dK[TQKYWPS�SUPQjK�KebVUQ]KOWX_OPKNRUSKTPYNOWUK]Q[MKNVePUSaUKN�VSWQRKLK�qv{vxp�Kh�q�{vxp�x�mtLKNVSWKMQUKZNYYSUKUS[WQ]KQYO]PKLKu�qqsx}t�v�rth�r}�p�x�t����qmjK��SMTPSKMNK[MS�KZNYeadYKTZVNTSYWSUO\KWcPSUj�NKRNVQRO]PK]S[UN_OPKcN�Qc KTRNVW[MS�KMSR�QKVXOWUQKUSVWXYWPQKo��{st����Kh���yp�xvpxvsmKNVSWK��qxt����th��vswxvpxvsmKYN[MXZUQKTKZSaQOPQK�����th�pq����vpmjK�NKRNVQRMKUS[OQUPSKRNaNVbTKYN[RNUSaQK[ZVSTYWSK[PXKMSR�QKVXOWUQKUSVWXYWPQK ¡�x{st����th¢£�rpmjK� RNVW[MSUPQKUSVWXYWPKWKZSaQMK�����Kh�pq����vpmtg�SMTPSKTZVNTSYWSUPQKRNVQRMK]QYUPQKTKT�VSUO\KcPQ][OSO\KZVSOjK¤SKZNcNOdKMS�aQMgKcN�Qc KMNKWVN�P�KWKUPQcSaKSZMQRSV[RdKZVQOW]dj¥¦§©ª«¬¥­®°®±²³µ²¶·¹º»³¼½¾¹¿¶ÀÁ·¹¿³ÀõÀÄÂÅÆÇȹ¶Á¶·Éʹ¶Ë³ÂÀ¹Á¹½³ÂÌÃ͹ÎɶËÇĶÁϹ¹Ð¹ÆÀʷǹÆÀ³ɶÑËÇÂÅÏÒ¹Ó¹³ÀÔ·ÄÂÆǹÁµÀʵÄÃǹ¶ËµÀ³ʹ¿¶ÉÇÕι¿¶ÀǶÖÔ¹¶Ã³×·¶É½¶¹µÔÁÂÃÇÖ¹±²³µ²¶·¹ØÙ·¹º»¶ÀǶֹ¿³¶½Ô¾¹µÄÂÎϹµÇ͹ÆÀ³ÉÚ¹ÀÂ×¹¿¶À¶µÄÂŹйËÇÂÅÚ¹ËÀ¹ÕÂÉÊƲ¹¶ÆÇÉÇ¥¦§©ª«¬¥­®ÛÜ®»¶µÄ³ÇÀ¹º»¶µÄ³ÊÀÔξڹÆÀʷǹ¿¶µÄ³ÊÀÂÆÎÂڹĶ¹¿³ÀõÀÄÂÅÆÉǹ¶Ë³ÂÀÔ¹Á¹½³ÂÌÃ͹¶¹µÄÂÅι·ÇÆÀËǹ¿¶ÀǶּÁ¹Îµɶ×ÆÇÚ¹¶Ã³×·¶Éι¹À¹¿¶Ö¶ÆϹµÔÁÂùØÙ·µ¹º»¶ÀǶÖʾ

Page 27: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ������������������������������������������������������������ !"!#$%&'(&)&*+ , -+ .&/&0 12034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2;<=>?@ABCD<EF<GHICABJK<L@FCFC?<KM=BJMNOPQRSTUVWUPXYVZYVY[R\WRP]RV\Y_WPWPSY\ZTRVZP\RVQa_bPcTR_P[aSYTQaVZ]UdaP[PcTRSZa_UP]UXa\WUPSeWSRP\RTQfXQWgPhRQ[a_QR]PViPZYPjklkmnopqrstruvwxPyz{lknop|{sv}kwxP~���r}n��t��mt���nPpytk��qr��}tk�mk�tkwPYTRQP\WUSWUXaP�{t����knn�yr��{�n�op��n�r���|r��{�n�wgPhRSTUVPdY�eW[Y_WxPSZ�TaPY\UPY�UT]ixPQPcU[\Y_WiPQRVcYSYWP\RVQUP\R][WfSVQUP[adR�R\WRPWPY_QUSW[R\WRg�R�XUP\RTQfXQWUPSYTUS_a]\UPY�UT]UPW\\aPdU_bR\WQdPXQWR�R\WRxP]UX\RSP\WUQReU�\WUPPYXP[a�TR\U�YPVcYVY�PcTR_aPX�iPcYdY_iPYSR�UPVWfP[aSYTQaVZR\WUPcReUZaP�tn�r�{�uop�tn�r�{�uwPpTaV\USP�g��wxPXYVZfc\U]P[PdU\P��T\adP�t��r}op���rwgP�WU[WUeSWUPYS\YPQR[WUTRP[aSTUVPQ[R\aP�tn�r�{�ukuxPcTQUXVZR[WRPY\PTYQS�RXPcWSVUeWPY�TRQgPP�RPcYQWYdU]PYVWPQ\R]X]iPVWfPcYQWYdaP]RV\Y_WgP�XPeU[U]PcYQWYdPQUTY[aP�P����� ¡¢£¤�¥xPcYPcTR[U]PVZTY\WUPcYQWYdP�¦¦xP_QaeWPcYQWYdP\R]]R\WU]VQa�PZRSPQ[R\aP����� §¥£¥gP�RPYVWPcWY\Y[U]P[WXY_Q\RP]UVZPeW_Q�RPcWSVUeWPYPXR\adPcYQWYdWUP]RV\Y_Wg©ª«¬­®°©±²³²µ¶·¶¹º»¼½¾¿¶·¶ÀÁÂý¹º½»¶·ÄÅÆĽÂÆÇÀÁ½ÈºÉº·Ê˽½Á¶¼»ºÌÀ½Ä¶½ÍºÎºÀϽ»ÂÀº½ÐÍ·º¼ÄÀĺ»ÂѺ½»¹Â·ÒÂÁ¼ÐÓ½Ô·ÄÇÀ¼È½º½»¶Ä˶ÀÕ½¹ÇÍнֺ·Â½×·Â»½¾¿ÅÀÂÁ½ÄÂÉ»Ãؽֺ·Â½ÙÂÉɺ˽¾¿ÅÀÂÁ½ÚÊÛÀýƺ¼Èº»¶É½ºÆƶÁϽ¼Íº¼ÊܽÁÂѺ½ÆĶ۶»¶Ó½¿½ÑÊ·»ÂÁ½¼ÂÈÀÁ½ËƺÀĻǽÁ¼¹½ÍºÆÑÉÏƽº·ÇÑ»¶Ûн¾Ý·Ñ»¶ÉÃؽÁ¶È½½ÜÂÚÏÀÂÁ½ÂÆÇÀÁ½¾Þз·Â»¹½ÔÀÈÃ

Page 28: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@AB=ACDEF?GHF?EAICJKLACDEMI?F?ENAOPHMQJRESJTICUEVQJ=?EF?GEUJSELJUFJQI>ACUEO>CQHSAEAERHTKA@ACE@?QW@LJL?XEYACEP?KSHEZGJP@AJEPHESHQCSP[EAEIHVJOH@JLACEHFQJ>ZEIHELJO>?=NEVHPQ>CFDEJKCEPJSTCEIJUCEIHOSHLJGCEC\CSP?EVHI=>JOEIQZSZXE<FQJ>?E>F?PE=ACRLCERJU]ENAOPHMQJRE@?QJLACEVQ>COZLA[P?E@EKC@HDEHFQJ>?EVH>FJ@AHLCE=ACLAE>J@ACQJU]EVASOCKCEOSZVAHLCEMGW@LACE@EVQJ@CUE=>[B=AE@?SQCOZX_JEVHRH=]EHV=UAEIHOP[VL?=NE@EVJKC=ACEabcdefghERHTCR?E@?B@ACPKAiESHKHQH@?E@?SQCOEIKJESJTICMHESJLJGZESHKHQZELAC>JKCTLACEjQ?OZLCSEkXlmnXEopqrstuvowxyyxz{|}{|~�����~|����{�����������|����}{�������������{���}��������{��{��|~{�����|�������opqrstuvowxy�x��������������{����������}��|�������|����}�����~|����{������������|���}��}{|�~{������~���}������{���������}�}���~���|

Page 29: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ������������������������������������������������������������ !"!#$%&'(&)&*+ , -+ .&/&0 12034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2;<=>?@<ABCDEFGDC?@HI@ECGJFKFLAGMN>@E>O<PQRSRTUVWXYZ[Y\]_aVbcdefghidVjkaldVbmkenoecdVoaVhakdhpqcVjaecarsfVqmlbatpcVfVbmledqVjkmpguVvaefmimVkaeqmtbcwVpegVdxVempcdrbcwVeoqnpcdyVmVmhxdVoafaibcdVoalalafmwVqdzaVhabkmluV{dlVbcdefghidVleg|hcdVfVoecm}mbc~VcVfghakegl~qdrgVqdVVoaVfjkafmoembcmVjkaldqVhakdhguV�VoalnjbgrVahbcdVocmiazafgrVbmVjcdkflegVjimbVfgl~fmVlcnVo~xgVfghkdlVV�V�[U�Y���\V�Vjkedolmfcmq�pgVkaeh}moVjchldicVbmledqVjkmpgVakmeyVfcoapebgVjabcxdqyVedlmfVjcnpc~Vl~fmhsfV~raxicfcmq�pgp�VfjkafmoedbcdVaojafcdobcdqVhakdhpqcuV�ahab~qdrgVqdqVfVofsp�Vbcdemidxbgp�Vldhpqmp�yV�����_QRSRTUVWXYZ[Y\]_�R���[Y�R_akmeV������_QRSRTU_WXYZ[Y\]_�]���[Y�RuVvaecargVfdqtpcafdV�V�����_QRSRTUV�Vjaefmimq�VbmVfjkafmoedbcdVhakdhgVqmlbatpcVakmeVhabkml~VbmledqVjkmpguV�dhpqmVmVqdlVbmqpentpcdqV~xgfmbmVjaopemlVhakdhgV�aazkm�cuV�kegVl~fmhcVjaefmimq�Vj}gbbcdVkdz~iafmwVjaecargVqmlbatpcVfVjkmpguV�emkbgyVja}axabgVjaVidfdqVlkabcdyVaojafcmomVemVbmqbcxledVjaecargVqmlbatpcVWbmqpcdrbcdqledVrcdqlpmVbmledqVjkmpguV�mbcj~iafmbcdVbcrVjkedl~fmVj~bhVpedkbcVcVqdobapedtbcdVempcdrbcmVzkm�hnuV�~fmhVjaVjkmfdqVlkabcdVl}~xgVoaVkdz~impqcVj~bh~V|cdicyVmVemdrVhakdhgVbmqqmtbcdqlegp�VdidrdbsfVa|kme~uV�~fmhVtkaohafgyVpenlaVefmbgVjmkmrdkdrV��\\�yVaojafcmomVemVqmlbatwVabsfVtkdobcp�yVpegicVfVjkmhgpdVemVhabkmlVa|kme~uVvaecargVfgqtpcafdV�V������_QRSRTUV�V~raxicfcmq�VahkdtidbcdVemhkdl~VjaecarsfVqmlbatpcVa|kme~uV�p�Vraog�hmpqmVazkmbcpemVbmqpcdrbcdqledVi~|VbmqqmtbcdqledVjaecargVa|kme~uV{dlVaVfmxbdVemzmobcdbcdyVjabcdfmxVfVjkmhgpdVkemohaVrmrgVoaVpegbcdbcmVeVlg~mpq�yVzogVraxicfgVqdlVok~hVfleglhcp�VjaecarsfVqmlbatpcuV�rcmbmVjmkmrdksfV������_QRSRTUVWXYZ[Y\]_�]���[Y�R_jaefmimVaojafcdobcaVjkegzaafmwVa|kmeVoaVok~h~yVlepedzsibcdVbmVzakledqVqmhatpcVjmjcdkedV�VbmVjkegh}moVVzmedafgruV�mVjarap�VchabdhVemhkmjimpemVraxdrgVfVjkmpgVknpebcdVflhmemwV����� ¡¢£¤¢VWjkmfgVemhkmjimpeyV¥¦£§�¢VWidfgVakmeV�£��§¤�£© ª¦§«¬¥¢VWtkaohafguVvkegpclhV­��Y_W­��YVjaefmimVm~armgpebcdVoahabmwVhakdhgVa|kme~yVpaVqdlVksfbaebmpebdVeV~xgpcdrVjaidpdbcmV­��Y_QRSRTU_W­��Y®�YZ[Y\]u�VjkmhgpdVeVbmkenoecmVQRSRTUVWXYZ[Y\]VhakeglmrgVfVp�fcicVhabcdpebatpcVfjkafmoedbcmVleg|hcdqVhakdhgVqmlbatpcVcVhabkml~uV�ghakeglmbcdV|cm}dzayVjkmfdzaVl~fmhmVfVldhpqcV�����_QRSRTUVWXYZ[Y\]_�R���[Y�R_jaefmimVbmVleg|hcdVkaeqmtbcmbcdVa|kme~yV~xgpcdVidfdzayVpemkbdzaVl~fmhmVbmVempcdrbcdbcdVjkmpguV�mefgpemqVa|mVoecm}mbcmVfgrmzmq�VmhxdVoaomhafdqVhakdhgVhabkml~yVkdmiceafmbdqVemVjarap�VtkaohafdzaVl~fmhmu�leglhcdVercmbgVjaecarsfVqmlbatpcVfcoapebdVl�VbmVjaozi�oecdV�clazkmr~yVemksfbaVfVahbcdVQRSRTUVWXYZ[Y\]yVqmhVcVjmidpcdV�[U�Y���\uV}mfcmVaV|mkoecdqVoatfcmopeabgrV~xghafbcharVjkdpgegqb�VhabkainVkaeh}mo~VjchldiVa|kme~VWkgl~bdhV°u±²uV

Page 30: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@A@BC>D=EFGHFI=>JKLKMN>OPQRSQTUV>A@WXAY>Z?E@Z=HF=[>\@EX\]G>=_D@BI>B=aXb@>@cE=Fde>=fX>]=\WX>@HHFIXfDYBg>\=D=ahZ>\@f@Edi>j@FZ=f=>]@>?EXBYFYDIX>H@_]E@I[>\@f@EY_]Y\G>FHGBI=>H@>?@]EFXc>HEd\d>fdc>?EXFXD]=BI>D=>X\E=DIX>A@DI]@E=i>j@HBF=_>?E=BY>Z>]EYcIX>klm>D=EFGHFIX>JKLKMN>OPQRSQTUV>dA@WfIZI=>\@EX\]G>\=WHXb@>\=D=ad>klm>n>oKpqOrRKstQuUVe>vsKKuqOwSKMQuUVe>xMyK>OzSK{SKN|SVqn>@_@cD@i>k@F=DI=DIX>?E@Z=HFI>Z]XHY>H@>dZY?d\fXDI=>H=DXb@>\@f@Ed>Z>@cE=FIXi><=BIXADI=DIX>H=X>Z>EXFdf]=BIX>Xb@>@_a=cIXDIXi>}~����~����������~�������������������������������������~����=EFGHFIX>rysLKNqO�sRUtKVe>?@H@cDIX>=\>Z>?EFY?=H\d>JKLKMN>OPQRSQTUVe>@HHFI=adX>D=>ZYcE=DX>?@FI@AY>=_D@BI>bf@c=fDIXe>Z>B=aYA>@cE=FIXe>fdc>DIXF=fXWDIXe>Z>@H?@ZIXHDIBg>\=D=a=Bg>\@f@EhZi>��XEdX>DIX?E=ZH@?@H@cDX>A@WfIZ@BI>_]XE@Z=DI=>DIX>]Yf\@>=_D@BIC>I>\@D]E=_]XAe>=fX>]=\WX>H@_]@_@Z=DI=>\@f@EY_]Y\I>D=_FX>?E=BYi>�FG_]@>Z>EXFdf]=BIX>\@EX\]Y>F=>?@A@BC>\EFYZYBg>@cE=F>FY_\dX>DIXB@>D=>@_]E@BIi>�X_]>]@>F=]XA>DIXFZY\fX>?EFYH=]DX>I>Z=WDX>D=EFGHFIXi����� ¡¢�£¤¥¦¤§©ª«¬ª­®°®±®²³µ¶ª­¶·¹¬¶³º¶»²®³¼©½¾¿®³­«¼¶¬Àª³³ªÁº­®¿º¶©®ºÂ¿³»¶ÃÀ­Äż¶·¶ÀƼ©½®Ç¶ÈÁ­É®Ç¶³¾½º¼¾»ºÂÁ­®²­¹©¶ª¿Ã»­·»³ªÆ¼©À«Äµ¶¬¶Á»­®ª¼¶·¶ÀƲ®½®Ç¶³¾½º¼¾»ºÂÀª®©»­¹¼©ªÀ­®·»­·¿ÆÄÊ©¶¬º¶½³¾½ºË··¹¼¶ª½²»ª©ªÆ¬ª»­®º¶»Â©³Â®·¶Á©ª¾

Page 31: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ����������������������������������� ������������������������ !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@AB=CDEFGH=IJKLMKNOP=QB@RSTU@VW=>XAB?RBW=YBZR=[V?SBZ=\[T@V=?S\V[]=?>@RSTZR_=<=Z[VW=>WVaU@VW=b>c>dB@A=?S\V[T=YBZR=bS>ZR]=UA@A]=bS\BQe>\]Q]=QB@RSTU@AB=bS\B\=aS>B?=[V?SBZ=A=[=RT?AW=bS\VbT?=@AB=[bS>[T\T=dT@VQe=\WAT@=fSTg?A_=h>bABS>=bS\BZ@AiQAB=>[>U@Bf>=YBY=b@?R=b>[> YB=>b>[AB@AB=\WAT@V=[=@TZ\BY=bSTQV_jT=[V?SBZAB=>a=b>\A>WT=SBbSB\B@RYB=b>\A>WV=[BYaQA>[Bk=\Ta=>a=bA>@>[T=b>\A>WV=[VYaQA>[B_=l V=?S\V[T=?>@RSTZR=\@TY Y]=ZAi=[=b>c>dB@A=@BRSTU@VW=IUA@AT=bS\B?]R@TPk=b>\A>W=[BYaQA>[V=Sm[@T=ZAi=b>\A>W>[A=[VYaQA>[BW =A=[=SB\URTQAB=@AB=>XZBS[ YBWV=dT@VQe=\WAT@_=n>Q\TZ=bSTQV=[=RSVXAB=olp=\WAT@V=b>c>dB@AT=A=?Z\RTcR=?S\V[BY=b>\[TUTY]=b>[Ai?Z\Vq=ISQe=>=fmSVP=UX=>X@AdVq=b>\A>W=YTZ@>aQA=ISQe=[=mcr=SVZ@B?=s_tuP_=jABQ>=A@TQ\BY=[VfU]T=?>SB?QYT=?S\V[VWA=b>Q\TZ=bSTQV=[=RSVXAB=vwxy_=<=RVW=bS\VbT?=>ZAB=[V?SBZ=SBbSB\B@RY]=AU>aq=zTSXV=?>@ABQ\@BY=>=SBbS> ?QYA=>XST\_=n>@>Z\B@AB=?S\V[BY=[bS>[T\T=[Ai?Z\]=AU>aq=zTSXV=A=TYB=[=SB\URTQAB=QABW@ABYZ\V=>XST\_=oQe=?S\V[BY=[=mc=[bS>[T\T=YBf>=S>\YTa@AB@AB_{|}~����{������������������������������������������������������������ ���¡¢�����£���¤�¥�������������������¤������������¦���������§�����������������������¤��©ª«�����������������������¬���������¥�����������­��������®����¤�������­�������������§����������������������������°¢��������������������������������¤�­±���¬������²��°¢®�������������¥��������������­����������������������

Page 32: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@ABCDEFD=GHIEFJKLM@=FBNDL?LMOF>HCIFPQKG@?QRSF?LTQNJFQTCD=NJFUN=MLVFBIWNLFP=FDQCI=SFUQXX=YLFQTNWTMHZF[HRG@FUN=MJ>HPLF?FINLT@HF\] VFMDARSFBNDL?H>FDGQB=G@DQ?=Y=F?FGH?LPFXQGYLPFY=NQKY@BJF?LBNHCJFQXUQ?@=X=FD=FY=>M@HPY@H>CDHFIQYLFQTN=DJZF_N=?=F@FWNY=FMDARSF?LBNHCJFQXXD@=aJ>EFY=FY=>>=RY@H>CDHFIQYLFY=CDH>FUN=MLZF<=IJN=GY@HF?FINLT@HFbcdeFQTCD=NLFIHFDGQB=G@DQ?=YHFCEFXQBa=XY@HFY=FQX?NWIZFfIHNQ?=Y@HFUQMDEIB@HPFBNDL?H>FgGH?LFXQGYLFY=NQKY@BhFP=F?UaL?FY=FY=>>=RY@H>CDHFQTCD=NLFY=CDH>FUN=MLVFD=RFUN=?=FMDARSF?LBNHCJFJa=I?@=FBQNHBIAFY=>M@HPY@H>CDLMOF>H>FQTCD=NW?ZFiD@AB@FIHPJFP=PLFPQKG@?QRSF?UNQ?=XD=Y@=FBQNHBILF>HXLY@HF?FQTCD=N=MOVFBIWNHF?LP==>EFI=B@H>FPQXLjB=M>@ZFiJKLPFJa=I?@HY@HPF>HCIFI=BKHFUQXGEXFklmnopqrstVFUQD?=G=FQYFa=I?@H>FQXY=GHuSF?a=RM@?LFUJYBIF?LBNHCJFQXUQ?@HXD@=GYLFD=FUQD@QPF>=CYQRM@FQXUQ?@HXY@MOFQTCD=NW?FUN=MLZvFUN=BILMHFY=NDAXD@HFwxyz{|}g~y���{hFXQCBQY=GHFCUN=?XD=FC@AFI=BKHFXQFCDLTB@MOFDP@=YF>=CYQRM@F@FBQYIN=CIJZF_QXMD=CFUN=MLF?FINLT@HF\] FXHG@B=IYHFUQXY@HC@HY@HFRNQXBQ?H>FMDARM@FBNDL?H>FBQYIN=CIJF?UNQ?=XD=FY@H?@HGB@HFNQD>=RY@HY@HFQTN=DJZFcQKG@?HF>HCIF>HXY=BF?UNQ?=XD=Y@HFUQUN=?HBF>HXYQMDHRY@HF?FB@GBJFUJYBI=MOFBNDL?H>ZF[H>FY=MOLGHY@HFXHMLXJ>HFTQ?@HPFQFBQYIN=RM@HFQTN=DJVFCIEXF?UNQ?=XDHY@HFXQX=IBQ?LMOFUJYBIW?FPQKHFUQPWMF?FUNDL?N=M=Y@JFDP@=YF?L?Qa=YLMOF?FQTN=D@HFUQF?UNQ?=XDHY@JFU@HN?CDH>FBQNHBILF@FJCI=GHY@JFUQUN=?YHQFBQYIN=CIJFQTN=DJZF�TLFUNHMLDL>Y@HFXQBQY=SFDP@=YFILGBQF?FP@H>CM=MOVFBIWNHF?LP==>EF?UNQ?=XDHY@=FBQNHBM>@VFPQKHPLF?CB=D=SFQXUQ?@HXY@FUJYBIVFBG@B=>EMFDFBG=?@CDHPFw�y�FTHDUQRNHXY@QF?FQBY@HFQTN=DJZF_QD?QG@FIQFJI?QNDLSFUJYBIFD=MDHU@HY@=F?FQBY@HF?LBNHCJF@FY=CIAUY@HFXQBQY=SFUNHMLDL>YH>FBQNHBILZF�HQFILUJFXD@=a=Y@HFPQKHPLFUNDHUNQ?=XD@SFXG=FB@GBJF@CIQIYLMOFQTCD=NW?FQTN=DJFY@HD=GHKY@HZ�������������������������_QXMD=CF?HNIQ?=Y@=FD=CQTW?F�YIHNYHIJFMDACIQFPQKHPLFCUQIB=SFC@AFDFUQ>AM@HPFHCQ?=IH>FBNDL?H>FBQYIN=CIJZF�QFY@HD?LBGHFUNDLX=IY=FIHMOY@B=F?UNQ?=XD=Y@=FDXHMLXQ?=YH>FUQUN=?LF>=BQRM@FBQGQNW?F@FBQYIN=CIJVFNH=G@DQ?=Y=FD=FUQPQMEFY=NDAXD@=Fwxyz{|}g~y���{hZF[H>FXD@=a=Y@HFPQKY=FQU@C=SF?FX?WMOFUNQCILMOFBNQB=MO��ZF =NXDQFXHG@B=IYHFNQD>=RY@HY@HFQTN=DJFNH=G@DQ?=YHF?FY=>T=NXD@H>F?LCJY@AIH>FY=FUN=?QFMDARM@FBNDL?H>ZF�=D?LMD=>FUQXMD=CFI=B@H>FBQNHBILF?LBQNDLCI=SFPQKHPLFXQ?QGYLF�N=PHYIFBNDL?H>F?@XQMDYLF?FUN=?LPFWNYLPFQTCD=NDHFC@=IB@FDY=>XJ>EMH>FC@AF?FIGHF?LBNHCJZF\QD>=RY@HY@HFUQGH=FY=FUQXY@HC@HY@JF?LTN=YHQF�N=PHYIJFBNDL?H>ZF_H?YEFCDIJBEF>HCIFIJFQXY=GHD@HY@HFUJYBIJVFBIWNLFX=FY=>GHUCDHFH�HBILZ�ZF<@H?@HGB@HFD=M@HPY@HY@HFQTN=DJF?UNQ?=XDQYHF?FXQ?QGYLPFUJYBM@HFBNDL?H>FDGQB=G@DQ?=YLPF?FGH?LPFXQGYLPFCHBIQNDHFC@=IB@FUQPQMY@MDH>ZF

Page 33: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ����������������������������������� ������������������������ !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@ABC=DEFGHIJI=C?=D@KILM=NDMDIA@K=H?=DJ?=C?DMKAIDIDGC?=H?=C?=ODMDEPHIAKI=DCANNAQC?=NHILJRDBECSMDCATAN=DN=ND@HIBAUBDC?=JEDFETEPCLDTEDPAKTIEDKEIJ?VWC?XB=ND>?B=KLDYZ[KLHGC=@D\]\_]DBVTDMLKAa=C?=Db=HEMABAD@KILMAD@ECBKAHBGc]DdFKEMATIECAD@EK=@BADIML@>=DFETCEH?D@ECBKAHBDEPKAIGD[M?X@HILD@VBDFEJRL>=C?AD@KILM=N_D?DFEFKAM?ADCAHLJ=C?=D@E>EKSMDEKAIDEHBKEQeDEPKAIG]DfEKVJEDIAJRXJAOgDPLDM=DMUAHCLODIA@K=H?=DB=HBEMAeDTI?AUAC?=D=HEMAB=ND@KILM=ND@ECBKAHBGDCADKSaCEKETCLJRDhEBEWKAiAJR]DjTCA>=I?=C?=DEFBLOA>CLJRDEPHIAKSMDTEDFETC?=H?=C?ADEKAIDEFGHIJI=C?AD@KILM=NDMLOAWADC?=JEDMFKAML]DkAIMLJIAND@EK=@BADBADTAN=DTEH@ECAU=D=h=@BLD?DMAKBEDFKI=FKEMATI?eDNVDCADC?=OA>D@AaTLOD=TLBEMACLODEPKAI?=]lmnopqprstuvoprsnwqtpmqxrorqtvyz{r|}~rqnr�n�wz{mz{wz{r��tw{�rzrn�xmu�u{wz{r�n�w{�r�u���zrstuvo{��r�rt{ux�qp�z{rnqtuv�x�{�vrwz{�nrov�muvrsnwqtpmq�r�{�mu�rnmqtn��rzrn���wz{r�{�mu�r�tp���r�n��upmr�tp�vrorqtvyz{r�����r�uzp�p�vrn�otnqwz{�rr��tw�r�u���rovst{mxrn�xmu�up�vrup�r�n�w�rwz{�nrxwnmz�v� omspu�osp�������������� ¡¢£¤¥¤¦§©ª£¤¦§¢«¥¤¡¥¬¦£¦¥ª­®¦°±²¦¥¢¦³¢«®¡®«®¦µ¶«·¦®¦¢³¬¡©©«®¦¢¹«·¦©º»®¦§©ª£·¼¦½¦©¬¹¥¤®¦¢¥©ª¾¬·¾ª¦«®¢¦£ª¿¡©ª¦§¢«¥¤¡¥À¦¹³¡©Á¦¢¡¥¢»Â¦®¦¢µ¶¹«®¦¹³¡©Á¦³¤º¼¦Ã¢©¤¡¦³¤ª¦£¦¥ª­®¦ÄÅÆǦµ¶«Á¦©º»Â¦£ª§¡¬¦¢³¬¡©©¤¾ªÀ¦©¤»¦¢¹«Á¦³¢«¢¡®¾ª

Page 34: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@A@BC>DEFGHGBI>J>KLMNOPQRSMTUVOW>J>A@XYAG>Z@D@[=\>H]FYBI]E@[[Y_>D@EYDG>[Y>GaD@>@bE=Fc>Fd@X@[Ye@>fgh>BFG>ijklm>j@XaH=>_Y]>=DXY>[YF=aYX[=>D@EYDB_=>eE=nD>H>D=XZGA>D=[=aY>D@a@EoH>@]@b[@>REG]c[YD>pmqrWm>sd=H=>@>?EYBGFG_[C>YZGB_t>D@a@EoH>Z@uH=ZBF@[GA>cXGD@H[D@A>?E@eE=Ac>vI@@]I@?m>w=_b=EZFY_>F==H=[]@H=[GA>]?@]@bYA>D@EYDG>@bE=Fc>_Y]>cXGBY>DEFGHGBI>>D@EYDB_=>F=>?@A@BC>aBFbm>x YaY>BY[[GBI>H]D=FoHYD>F=AYuBd>H>]HY_>]dG[[Y_>?cbaD=B_>yz{|}z~�����m>xGZ=[=>[=Dd=ZYA>�����{�>D]CXD=>�����P���Q���QK��>S�MO����Q�QPO��M�����Q���O�O�L�Q�M��OP������P�U>]=[@H>Z@]D@[=dG>?@ZEtBF[D>D@EYDB_>Za=>@?YE=@EoH>��v>>eE=nDoHm��� ¡¢¡£¤¥¦§ ¢©ª£¤«ª¬ ¢­¢£�«ª�® ¢£¤ ¢«ª£¢°§ ¢�£¤±¬ ²¢³²� ¤«ª¢«¢¥¤§ «¢¥¤ªµ £�¥µ ¢©ª£¤«ª±¶ · ª ª© ¡¢­¹¤ ©¤ ¡¢º©¦«¦©¦± £�¥ » ¥ ¢�«¤£  °¥¦¤ª¼ ¦ »º©¢½ «©�² ¢�©¦³©¦± »» ¥ ¢�«¤£¤½¾ ½¦©¦¶¥«¤¿¥ ¤ÀÁÂÃÄÅÆÇÀÈÉÊËÉÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÎÖ×ÐÒÖÒÐ×ÍØÎÙÒÕÒÓÑØÑÚÛÖÒÍÑÐ×ÒÜÕÏÕ×ÝÛÞØß×ÒÍàáÔ×ÒßÒÚÑâÖ×ÒÍàÒãÔÕ×ÖßÍÕ×ØßÑÒ×ä×ÓâÎÒãàÍÏÕÑÜÒãÔÑÏÎÒÖÒâÔÎáß×ÒåæçèéÒêß×ÒàÕØÑÏÕÑÒâàëÒì×ÒØß×ÒÙàìØÑÒÍàÓàØÑíÒÓàÔ×ÓâÎÒãàÐ×ÍÎØÏÕÎÏîÒÓÑØÑÚÛÖÒàáÔÑÕÛÖÒïðñéÒòÒâÎÙÒãÔÕÎãÑÍÓóÒâÔóÍØß×ÐÒÐ×ÜâÒÐ×ÍØÑÓÒ×ÍÎâàÖÑíÒÓàØÓÔ×âØ×ÒÓàÞàÔÎÒãÔÑÏÎ

Page 35: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������ ����������������������������������� ������������������������ !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@ABCDEAFGHBEB?EGIEBJABKLML?NBIAOJP=JEABQRSA=LDTUVEWSXEWSFTBYZEG[U\L=CDEGFXGIEG]_abcdefgh_igh_jdklmgnoepbaqcgnjinrgnsktukvuwxyzv{kx|zu}~�{��|k�yx��v��|�k�u�zy}yk�yk��{���|k~�{��y��|k|�|�t�zktx~v�{��k��v�k��|�z{�}|k��y�u���u��{��kzkwx�{wyv�~k���{��k�yx��v��k�ux|��{��{���k���uk_abcdefgh_igh_jdklmgnoepbaqcgnjinrgnsk��u�u�|k�|�tk�ktx�|��k�|����kl�yt~xy}��|kwxy�~�|�{kzktx{��|k�yyzy��uzy�{��kvu�t�w�{�kwuk�y��y��|��~kuw���k_bc��b�n���jgbrd�lpb���cg��n��b���gss�k� ¡¢£¤¥¦§©ª«¬k­kuvwuz�|v��y}�|�k�ykxu��y®��y��|k�y���|���|���{��ku���yx�zkwxy�{�k�|k�yk�yt|�kzw�{z~k�yk®x|v��|kuxy�k�y��y®��|���|k�xy°�|�t{ku�xy�~�k±�{��|k�|����k_abcdklmgnoskwu�zy}yk�ykxu��y®��y��|k��|��{��ku��|�t�z�kwu�u�tyz�y���k�|�k�uv{²�y���k�y®��|���|kt�u�³© µ© ¶¥¦§·£¢¤©ª¶µª¹©¡¬k­kuvwuz�|v��y}�|�k�ykwx�{��|���y��|k�y��y®��|���{��kwyxt��ku�xy�~�kºkx|�~}ty��|k�y�{k�u�}�zu®»k®��|���y��yku���yx�zk®z�yt|��k�|�kzw�{z~k�ykw��tu�{kuxy�k��|��|�k¼u��u�y}|k�wxyzv�yk���kwuv��y�k|v{���k�kwx��{k�ywxyz{kwx�|®z�|t}u�{��k�v��»�½¢¾¿¥¶Àª¹¶¥¦§Á£Â¡¥£¤¡¹©¡¬¦­kuvwuz�|v��y}�|�k�yk�ux|�t�k�u}ux�zkuxy�k�u�txy�t�k¼�����k~�{��~k�~zy�ykmbib��mb��n�jgbrklÃb�n�����bib�Äcs��u�|�{kwuv�u��»k��v�ku��y��y»k�y�{�|��|k�u}ux�zku�xy�~�k�y®k�ykwu�u��k�~zy�yk�gajbrn�mbrj�djklÃbrj�dj��ÄÅ�gnrgs�zw�{zy»k�yku°�}�{k�u�txy�tku�xy�~�±�{��|k�yx��v��yk�|�tk��|�z{�}|kwxu�t|�kÆykwu�u��k�~zy��zkÇÈbÉrjklÊ �jbqËk�kjb�gnos�zwxuzyv�y�{kxu��y®��|��|kzku���yx�|k��|��k}~�k�y��|���|��|k�y��y®��|���{��ku���yx�zkzk�|����kfgh_igh_jd�lpbaqcgnjinrgs�kÌ�{k}|w�|�kvu�tu�uzy»k�y�x|�kv��y�y��yk�yx��v��y�kzyxtukwu|��w|x{�|�tuzy»k��|�uk�kx���{��kzyxtu®��y��kÍbri�Êgaj_klÎn�b�bqË�jbrirs�uxy�kÏagÉd�lp�bÈgnos�kº{�ux�{�ty��|k�yx��v��yk_abcdefgh_igh_jdklmgnoepbaqcgnjinrgnskvu��u�y}|k�wxyzv�yk���kwuv��y�kwxy�{k�ku�xy�|�k��|vu®z�|t}u�{�k}~�k��|�ukwx�|®z�|t}u�{��k�k�}|kt{}�uk°xy²�yk�yz�|xyk�y��|�u}z�|�k����|°��{kzku���yxy��k��|��k}~�k®z�yt|��k�kw|z�u®���k~vyk���k�|kz{vu�{»klx{�~�|�kÐ�ÑÒs�kÍbri�Êgaj_klÎn�b�bqË�jbrirsku�x|®}yk�y�x|�kv��y�y��yk�yx��v��y�kº�����|kzyxtu®��kwuzuv~���k�|kz���|�k�u}ux�zk��v��|kwuvvy�{��k|v{����kÓ��|���|kzyxtu®��ku°xy����y��kv��y�y��|k�yx��v��yk�|v{��|kvuk�y���|���|���{��ku���yx�zku�xy�~�ÏagÉdklp�bÈgnos�u�x|®}yku���yx�k�t�x{kwu��~�{kvukxu�wu��y��yk®z�yt|�k}~�k��|��k�y��|°uku�xy�~�kº�����|kzyxtu®��k��{��ukwxuzyv��kvuk��y���|°ukxu��y®��|��ykkl}~�k�y��|���|��ysku�xy�~�k���|���|ku°xy����y��kt|�k|�|�t�k�uvu���|k�y�kzkwx�{wyv�~k~�{��ykwyxy�|tx~kÍbri�Êgaj_klÎn�b�bqË�jbrirs�kzyxtuk�y�uv��|}��|k|��w|x{�|�tuzy»k�kvu�ux|�kuwt{�y}�|�kzyxtu®���ÔÔÔ

Page 36: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@>ABCDC@EFGHCIJAK=>LMLH>JANCKFH>CAGAOPB=LQLRSATG>LECMA>AR>CH>AUOKR=LBAJVFR>LAHLQ=?K=>LAWXYZ[\]_aXbaXc]Adefgh[Zi\fcbfjfkAH>CAILAQLR=CNA@OH>CR=HOTR>ABEOBOGLH>LA=L=HLR=CH>LlAmA@LVKFIAUQ=FULK@JA@OQC@ELAKOEFR=FA=KCRFKOGLH>CAHLNNLTH>CNB=FRSADJPAHLNR>CIH>CNB=FRSAOPB=LQnGAUQLRFlAoOAGLVHCpAHLQ=?K=>CAEOAKOB@OHLDCABUQLGK=LAB>?AEL@VCAUOKR=LBAUQLRFA=AUOUQLGH>CAHLTG>CEDOHFI>A=KN?R>LI>lAqKFRNLATG>LECMpAR>CH>LAOQL=AHLBFRCH>LA@ODOQnGA>A@OHEQLBEJAUO=GLDLNrAHLAJ=FB@>GLH>CAUQLGK=>G>CAPLN@OGCNABRCHCQ>>lsOKR=LBAUQLRFA=ABCQ>rAUOKOPHFRSA=KN?tAGFuOKH>CANCBEA=LU>BLtAGUQOGLK=OHCAJBELG>CH>LAHLQ=?K=>LlAmAEFIARCDJA=LAUOIORrAUQ=FR>B@JAWYvfwx]wyfzY{bcAAd|Y}]~w�Y�[wZ[��ibjfkwBUQLG>LIFpAVCAP>CVrRCAJBELG>CH>LAUONLG>rAB>?ALJEOILEFR=H>CAUOKR=LBA@ODCNHCuOAGFGOMLH>LAUODCRCH>LAWXYZ[\]_aXbaXc]Adefgh[Zi\fcbfjfklAmLQEOAUOK@QCTD>tpAVCAUQ=CKBELG>OHCAHLQ=?K=>LA=LQ=rK=LH>LAUO=>OICIANLBHOTR>AOPQL=JAK=>LMLNrAGAH>CROA>HHFABUOBnPA>AH>CAGF@DJR=LNrAB>?AHLG=LNCIlA<OAB=FP@>CNA@OQC@EFANLBHOTR>AJVFGLIFAHLQ=?K=>LA�fvfb]Adh[~[��kpAELIpAuK=>CA>BEOEHLANCBEAUQCRF=NLAGAK=>LMLH>JA�AKOB@OHLMCuOAe{�vf]wd��~�\fkpAGAUQ=FULK@JAUQLRFA=AH>CKOTG>CEDOHFIADJPAUQ=CTG>CEDOHFIAOPQL=CIAGF@OQ=FBEJNCIFAWXYZ[\]_aXbaXc]Adefgh[Zi\fcbfjfklA�LEJQLDH>CAIOVCIFAB@OQ=FBELtAEL@VCA=A>HHFRSAHLQ=?K=>pANL@ARSOtPFA��}[]{�fAd��]}[~���YkpA��aXcjf]]e[jc�Y]cwd�Y]j[i��[jc�Y]ckpAR=FAGQCB=R>CA�Y�Yc[j]wd�Y�Y��fkpANCKHL@AGAUQLRFAuQL�@LAR=FAOUCQLEOQLA<�sAILNrAOHCAH>CROAIH>CNB=CA=HLR=CH>CA>AH>CAKLNrAEL@AKOPQFRSA>AUQ=CG>KFGLDHFRSAQC=JDELEnGl���������������� ¡¢£¤¥¦§¡©ª¤¦«¤� ¬¥ ª¤¦­®¤¥°±²³ª®µª®¶±¦·ª¹º²�¥»°ª¹¶µ¹«ª¹¼¦°¦½�¤¢¶¡©¹¾¦¿ªÀ¦¹¦Á¶�¤Â¤¦°¡¢«¤«¤¦ ±¶¤£¤¦°¦¥Ã�¡©®¦°¤�§«¢¤©®¦»°ª¹¶µ¹«ª°¡©®Ä¦¶¦½«ª¹°¤¦½Àª¤�¦»°ª¤¶£¤¦¥¶¡© ¡£¦©¤£¹¦Ã�¤ §Ä¦¶£¦ ±¶¤£¦±½�¦� Å¤»«ª«¹Ä¦ ¤»¦½±¶¤Æ¦¦«¤¦½À«ª¢§¦©¤£¢°ª©ª¹¦ ¤©ª¹«ª«¤¦ª¦«ª¹¥»°ª¹¶µ«¤¾¦Ç ª¬¢ª¦¢�¹¢©Åª¦ ¤�È°«¦©ª¹«ªÄ¦Å¤¢¦ª¦»°ª¤¶¹£¦½°±¶¤£¦«¤À¦¥§¦µ¹½± ¡Ä¦¦©®Æ¦©ªÉµ¹¦«ª¹¥±¢«¤£¡¦Ã�¤ 

Page 37: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ������������������������������������������������������������ !"!#$%&'(&)&*+ , -+ .&/&0 12034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2;<=>?@ABCDB=EFGHIJKLMNOMHPNQMNRMNKISTNUGVMWGPMRXINJGSGHYWZYJXNGOHM[T\NHIZTW[NVH[IOMHPXI]NGHM[NG_SRNVGVHMPaNLMJGbKXNXNPXIHRGbKXNGUP[GHGPMRXMNJGSGH_PcNdeGZGWeGVNGfIHTLINRMQNQR_WZPGNH_gRGHGURYKeNRMH[aU[XNJGHIJKYLRYKeNTQGgSXPXMLKYKeNPYJGRMRXINJMgUIGN[MUMRXMcNdGUK[MWNPVHGPMU[MRXMN[QXMRNPMHZGN[PH_KXhNTPMa\NK[YNJGSGHY\NJZ_HINTUMNWXaNGWX Rh\NQXIW[K[NWXaNPNUGKISGPILNVH[IWZH[IRXNOMHPNijkFcNlOYZNLMWJHMPINOMHPYNPYSUMLNPVHMPU[XINUGOH[INRMNIJHMRXINQGRXZGHM\NLIURMJN[NVIPRGbKXN[QXIRXNWP_LNPYSUNRMNWmMOILNLMJGbKXNPYUHTJTcnopqrsotuvwxyzwvrs{|sxvz}~y��vu~rvuxqwz��vr�v��vto�ywxy�z|qz�q|o�xpv��xzpq�qr��zxzx��zwvto�ywxv��������������N����������������� �¡��¢£¤�NZGN[NVIPRGbKXNPWVMRXMmINRMH[aU[XINJGHIJKYLRIcNlMNLIGNVGQGKNQGgIQYNPVHGPMU[XhNWTOZISRINQGUY¥JMKLINGUKXIRXNK[YNRMWYKIRXMNJGSGH_P\NMSINXNW[YOJGNTZPGH[YhNH_gRGHGURINIfIJZYNWVIKLMSRINOTUGPMRINRMN[QXMRXINJGSGH_PNGOHM[TN�HYWTRIJN¦c§�cN©WZGZMNU[XMmMRXMNRMH[aU[XMNGVXIHMNWXaNRMNZH[IKeNRXI[MSIgRYKeNPMHZGbKXMKe\NJZ_HINQGUY¥JTLIQYN[MNVGQGKNPYGURYKeNWTPMJ_Pª«¬­®°±²««³µ¶·¹º»¼½¾¼½¿ÀÁÂÃļ¾Å¼ºÆ¼ÇÈɹÁ¿¹Ê½ÀÂÁ¿¹ËÅÈÌ͹ÂξËÈϼ½Á¹ÂÁ¼¾ËÐÏË¿¹ÂÌÀ¾¹Ì½ÈÂÌÀÍÀ¾ÑÅ¿¿ÉÒÂÁ¼ÇÈɹÁ¿¼ÓÂÔ¹ÂÅËÕÍÐÏÂÁ¼ÂÍ¿Á¿ÀÅÈÂÉÒ¼¾¼Ì½¹¾ÂÏË¿¼Ö¼Á¿¼ÂÇż̼Â׿ÕÒ½Á¹ÇÇÂÃؼÇÁÀÙÚÊÂ˼͹ɼÁ¹Â۹ǽÂÁ¿¹ÜÈżÁ¿¹ÂÕÀÂÅÂξ¼Ì½ÈɹÂ

Page 38: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce

������������� ���������������������������������� ������������������������� !"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3<=>?@ABCDBEFGFHIJKLMNOPFQRSTUFIQSRVNFWNQFTKQSRXKYZF[S\QPMFMIWISN]FFJKYORF[RSRHP_SNFabFcdefgehFJViRjRkFI[iPSROlYFmiUFXRF[SVPm_SVPXiFQRSTFI[imRXPOFFVRF[IHIYlFMIjR]Fn_lJFVRMSPmFmNTRM\TF[IVTRWRFT[SITRJVRoFTRS_IpYiFIJFqrstFJIFrstFm_I[Xi]FuIJKLMRYORF[IjIvPXiRFmNTRMRFabFcdefgehwJROPFXiPmRHITi_PFPxPM_KFTiVNRWXP]FySVKMjRJITIFORQjMRFm_ROlFmiUFXiPQiPmMiPkFXiPQIFViPWIXPFYVKFTSPmVYiPFJSVPTRFLIWP_ITP]FzRMiPFPxPM_KF_IFOPJKXiPFTm_U[FJIF[ITRvXP{IFNvKYiRFXRSVUJViRFab|}e~afe~���wFcdefge|�e���b��bhFcSKmNXPMF�]�th]�������������������������� ��¡���¢£�¤��¥�¦§��©��ª��«�¬�§­®©«��°�¤� ±�¤��±� ²� §©§¤®����³��¦¤���µ�¶�±�ª�¦¤�¦�· ����¦§©��·�±�¢·���¥���¹¤�«����±�§¦���º��±�¤�¢»§·�±��§��¥¼��§�¦§�§·��¼�����¦¤§��·§«���·����·§±������³��¦¤���µ�½�±�¤�©«��¼��±§�����«���«��¼�ª§��ª����²�¬�§¹��¤�·��³�«��� ��·�­§�«�¤²·��� §¤� ±�¾B¿=CB¿ÀÁÂ?@ÃBÄÅÆ>ÂÀ>EFGFYVKWiFXRmKYPXiPFTKQSRXP{IFMIWISN]FySVPmNXiUYiPFmNTRMRFTFmMSROXPFWPTPF[IjIvPXiPFVHXiPOmVRFJIFHiXiHNHFXRmKYPXiPFMIWIS\TFiFJI[SITRJVRFMIWISKm_KMUFIQSRVNFWNQFTKQSRXKYZF[S\QPMFJIFIJYiPXiFmVRSIpYi]FySVPmNTRXiPFmNTRMRFTF[SRTIF[I[SRTiRFXRmKYPXiPFMIWIS\TkFJI[SITRJVROlYFTFMIÇYNFJIFYRjMITi_P{IFiYZF[SVPmKYPXiR]FzP{IF_K[NFIQSRVKFVF[PTXIpYilFXiPFmlFHIvWiTPFJIFTKJSNMNFÈuÉÊFcSKmNXPMF�]�rh]ËÀÌÍ¿Â>ÄÄ?@ÎBÄÂÁÏÐEFGFIMSPpWRF[IViIHFORmXIpYiFTKQSRXP{IFMIWISN]FÑTKMWPFXiPFOPm_FTmMRVRXPFNvKTRXiPF_P{IFmNTRMRkFOPm_F_IFQITiPHFXRSVUJViPFWiXiITPFiFOP{IFTKMISVKm_RXiPFT[jKTRFQRSJVIFXiPMISVKm_XiPFXRFYRjlF{SRLMUFcSKmNXPMF�]�Òh]FÓQKFXiPYIFSIVORpXioÔ[SVKYiPHXioFMIWISKFIQSRVNkFXRWPvKFTKMISVKm_RoFOPJXIFVFXRSVUJViFMISPM_KF_IXRWXPOÕFÖb×bØ�FcÙ�Ú��Û�hFWNQFÜaf×b�wcÝfÚ�gbh]��