2012 - legionowo.pl · (instytucje rynku pracy) 19 2. Analiza i diagnoza potencjału i potrzeb...

of 68/68
2012 Raport Legionowskie Forum Dialogu- przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie STAN NA 28 czerwca 2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2012 - legionowo.pl · (instytucje rynku pracy) 19 2. Analiza i diagnoza potencjału i potrzeb...

2012

Raport

Legionowskie Forum Dialogu- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w

wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

STAN NA 28 czerwca 2012

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 1 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Spis treci

I. Wprowadzenie cel badania 2

II. Opis bada 4

III. Sytuacja spoeczna, gospodarcza i charakterystyka zatrudnienia miasta Legionowo i

powiatu legionowskiego 5

IV. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich miasta Legionowo i powiatu

legionowskiego

1. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich sektora publicznego

(instytucje rynku pracy) 19

2. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich sektora spoecznego

(organizacje pozarzdowe) 24

3. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich sektora gospodarczego

(prywatne podmioty gospodarcze) 34

V. Diagnoza problemw spoeczno-gospodarczych na terenie miasta Legionowo i powiatu

legionowskiego, ich przyczyny i skutki 44

VI. Moliwe rozwizania problemw spoeczno-gospodarczych na terenie miasta

Legionowo i powiatu legionowskiego propozycje konkretnych dziaa 52

VII. Zaczniki 67

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 2 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

ROZDZIA I. Wprowadzenie- cel badania

Niniejszy raport zosta opracowany w ramach badania realizowanego w ramach

projektu Legionowskie Forum Dialogu- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku

procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie odbywajcego si w ramach

Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dziaanie

8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.2 Wsparcie procesw

adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, wspfinansowanego ze rodkw Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Celem projektu jest

przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia, wywoanego procesami adaptacyjnymi i

modernizacyjnymi, poprzez utworzenie partnerstwa lokalnego, ktrego zadaniem jest

opracowanie i wdroenie strategii przeciwdziaania i zarzdzania zmian gospodarcz na

poziomie lokalnym. Realizacja projektu ma rwnie na celu wypracowanie staych

mechanizmw wsppracy pomidzy trzema sektorami: publicznym, spoecznym i

gospodarczym oraz wypracowanie programw zawierajcych diagnoz kadego sektora.

W skad partnerstwa lokalnego Legionowskie Forum Dialogu- przeciwdziaanie

wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

weszli przedstawiciele 73 podmiotw i instytucji, dziaajcych na terenie powiatu

legionowskiego. S to przedstawiciele gmin, powiatu, instytucji rynku pracy, organizacji

pozarzdowych, samorzdu gospodarczego i zawodowego, zwizkw zawodowych i

przedsibiorcw. Zostali podzieleni na trzy zespoy zadaniowe: zesp do spraw

przedsibiorczoci, do spraw organizacji non-profit oraz zesp dziaa rynku pracy. Dla

kadego zespou zadaniowego przewidzianych jest 8 spotka oraz 3 spotkania

midzysektorowe. Dotychczas odbyo si 5 spotka w kadej z grup zadaniowych i 2 spotkania

midzysektorowe. Prace zespow skupiy si na analizie odpowiedniego sektora, identyfikacji

kierunkw zmian w nim zachodzcych, jego problemw i szans na rozwj oraz

zaproponowaniu rozwiza.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 3 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Realizatorzy poniszego badania zostali wczeni do projektu na etapie czwartego

spotkania grup zadaniowych. Badanie byo realizowane w okresie od 16 kwietnia do 28

czerwca 2012.

Celem badania bya analiza i ocena potencjau kadego z trzech sektorw biorcych

udzia w projekcie, jak i diagnoza problemw spoeczno-gospodarczych na terenie miasta

Legionowo i powiatu legionowskiego wraz z zidentyfikowaniem ich przyczyn i skutkw oraz

moliwych rozwiza. Cel badania zosta osignity.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 4 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

ROZDZIA II. Opis bada

Na kadym etapie bada zostay uwzgldnianie 3 obszary: spoeczestwo (w tym

obszar edukacji), gospodarka (w rym rynek pracy), infrastruktura (z naciskiem na

infrastruktur spoeczn).

Diagnoza zostaa przeprowadzona w oparciu o analiz danych pierwotnych i wtrnych,

metody partycypacyjnych i jakociowych, metody pracy grupowej, metody heurystyczne,

badania ankietowe audytoryjne i warsztaty twrcze.

Ta sama rnorodno zostaa zastosowana przy analizie, ocenie sytuacji,

prognozowaniu i wypracowywaniu celw, kierunkw oraz konkretnych mechanizmw,

rozwiza i narzdzi.

We wszystkich rozdziaach zosta wykorzystany materia z dotychczas

przeprowadzonych warsztatw, potencja przeprowadzanych warsztatw i wnioski z nich

uzyskane. Inne metody realizowane poza warsztatami to desk research, PAPI, CATI, IDI.

Przeprowadzono cznie 30 IDI, 21 CATI i PAPI oraz dwie ankiety audytoryjne.

Wszystkie ww. techniki i metody zastosowano w stosunku do trzech sektorw wymienionych

w ofercie i umowie.

Nie zidentyfikowano problemw z docieraniem do respondentw. W badaniu wzili

udzia przedstawiciele podmiotw z caego powiatu.

Wzory IDI, CATI i PAPI zacznikach.

Raport zosta przygotowany przez osoby wskazane w ofercie oraz innych specjalistw.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 5 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

III. Sytuacja spoeczna, gospodarcza i charakterystyka zatrudnienia miasta

Legionowo i powiatu legionowskiego

Powiat legionowski, wraz z powiatami: nowodworskim, woomiskim, miskim, otwockim

i garwoliskim, naley do obszaru podregionu Warszawskiego Wschodniego (wg

nomenklatury jednostek terytorialnych do celw statystycznych NTS). Zosta utworzony

w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Siedzib powiatu jest miasto Legionowo, jedno

z najmodszych, a zarazem najbardziej zaludnionych miast w wojewdztwie. Miasto ley w

odlegoci 23 km na pnoc od centrum m.st. Warszawy, w pobliu Zalewu Zegrzyskiego i jest

pooone na szlakach komunikacyjnych czcych Warszaw z Gdaskiem (linia kolejowa) i

Pojezierzem Mazurskim (droga krajowa nr 61).

W skad powiatu legionowskiego wchodz gminy:

a) miejskie: Legionowo

b) miejsko wiejskie: Serock

c) wiejskie: Jabonna, Nieport, Wieliszew

d) miasta: Legionowo, Serock.

Powierzchnia powiatu wynosi 39,278 ha. Liczba staych zameldowanych mieszkacw

w poszczeglnych gminach powiatu legionowskiego wg stanu na 23.08.2010 r. wyniosa

cznie 101 161 mieszkacw1, w tym 52% stanowiy kobiety2. Liczebno

w poszczeglnych gminach przedstawia si nastpujco:

Jabonna: 14 956 osb,

Legionowo: 51 135 osb,

Nieport: 12 014 osb,

Serock: 12 293 osb,

Wieliszew: 10 763 osb.

Oglna powierzchnia miasta Legionowo wynosi 1356 ha i jest w 80% zabudowana, w tym

20% zajmuj tereny przemysowe. Tereny lene zajmuj 15% obszaru miasta, natomiast

tereny rolne 5%3. Na podstawie powyszych danych mona stwierdzi du intensywno

zagospodarowania miasta i niewielk rezerw na rozwj ewentualnych przyszych inwestycji, 1 Powiat legionowski. Oficjalny Serwis Informacyjny Starostwa Powiatowego w Legionowie. http://www.powiat-

legionowski.pl/index.php?cmd=zawar tosc&opt=pokaz&id=4&lang=, 16.06.2012 2 Urzd Statystyczny w Warszawie, Ludno, ruch naturalny i migracje w wojewdztwie mazowieckim w 2010 r.,

Warszawa 2011, s. 53 3 Rada Miasta Legionowo, Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do 2015 roku, 2007, s. 5

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 6 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

jak np. mieszkalnictwa czy dziaa podejmowanych przez podmioty gospodarcze. Wadze

samorzdowe wiadome tych zagroe, zamierzaj podj wszelkie dziaania4zmierzajce w

kierunku stworzenia pozytywnego klimatu inwestycyjnego5, co jest jednym z warunkw

promocji gospodarczej regionu i jednoczenie wypenieniem postulatw strategii

opracowanych tak dla powiatu6, jak i kraju7. Legionowo przy swojej stosunkowo niewielkiej

powierzchni, jest jednym z najbardziej zaludnionych miast w Polsce - wskanik gstoci

zaludnienia wynosi ok. 3674,85 osb na kady km powierzchni miasta.

Blisko Warszawy sprawia, e mieszkacy Legionowa, jak i caego powiatu

legionowskiego, korzystaj z moliwoci, jakie daje ssiedztwo stolicy: dla wielu osb to nie

tylko dostp do edukacji, specjalistycznej opieki medycznej, kultury i sztuki, ale przede

wszystkim do pracy. Atrakcyjno inwestycyjn Legionowa podnosi nie tylko blisko stolicy,

ale te penienie przez miasto funkcji powiatowego centrum edukacji, ochrony zdrowia,

kultury, handlu i usug. Jest to take miejsce koncentracji instytucji otoczenia biznesu, takich

jak banki, instytucje ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, kancelarie prawnicze, biura

rachunkowe. Atrakcyjno inwestycyjna Legionowa zostaa oceniona przez niezalene

zewntrzne instytucje, takie jak: Instytut Bada nad Gospodark Rynkow8, Centrum Bada

Regionalnych i Gazeta Rzeczpospolita (ranking potencjau gospodarczego powiatw

grodzkich i ziemskich z caej Polski, wydanie Nr 231 z dnia 3 padziernika 2001 r.).

Atrakcyjno tego rejonu potwierdzio badanie przeprowadzone przez Instytut

Przedsibiorstwa Szkoy Gwnej Handlowej w 2011 r.9 Potencja ekonomiczny powiatu

legionowskiego zosta rwnie wysoko oceniony w badaniu powiatw zrealizowanym przez

Mazowiecki Orodek Bada Regionalnych w 2010 r. Badaniem zosta objty teren

wojewdztwa mazowieckiego oraz 6 ssiednich wojewdztw. Powiat legionowski znalaz si w

jednej grupie razem z powiatami: warszawskim zachodnim, pruszkowskim, grodziskim,

4 Starostwo Powiatowe w Legionowie, Plan rozwoju lokalnego powiatu legionowskiego na lata 2007-2013, Legionowo,

2007, s. 57 5 Zesp do spraw rozwoju gospodarczego, Strategia promocji gospodarczej powiatu legionowskiego, Legionowo 2004,

s. 3 6 Rada i Zarzd Powiatu Legionowskiego, Strategia rozwizywania problemw spoecznych powiatu legionowskiego do

2015 r., Legionowo 2004

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Warszawa, 2006

8 Za: Zesp do spraw rozwoju gospodarczego, Strategia promocji gospodarczej powiatu legionowskiego, Legionowo

2004 9 Godlewska-Majkowska H., Zarbski P., Atrakcyjno inwestycyjna regionw 2011. Wojewdztwo mazowieckie,

Instytut Przedsibiorstwa SGH, 2011

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 7 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

piaseczyskim oraz m. Kielce jako charakteryzujcy si wysokim potencjaem

ekonomicznym10.

Syntetyczn miar poziomu rozwoju gospodarczego danego regionu jest wielko

regionalnego PKB per capita. Przecitny poziom produktu krajowego brutto w 2009

w przeliczeniu na 1 mieszkaca wynis dla regionu warszawskiego wschodniego, do ktrego

zalicza si powiat legionowski, 28694 z (wobec 24049 z w 2007 r. i 27021 z w 2008 r.), co

stanowi 81,5% wartoci PKD liczonej dla Polski i 50,9% wartoci PKD dla caego wojewdztwa

mazowieckiego 56383 z11. Zatem mona powiedzie, e region cechuje stosunkowo wysoki

poziom rozwoju. Wanym wyznacznikiem wzrostu jest rwnie przecitne miesiczne

wynagrodzenie brutto dostpne dane mwi o wynagrodzeniu brutto w sektorze

przedsibiorstw dla wojewdztwa mazowieckiego w 2011 r. na poziomie 4407,27 z (122%

redniego wynagrodzenia w Polsce), ktre wykazuje tendencj wzrostow w porwnaniu do

lat poprzednich12. Dla porwnania: warto wynagrodzenia brutto w 2009 r. wyniosa dla

wojewdztwa 4179,63 z, natomiast dla powiatu legionowskiego: 3240,22 z13.

W powiecie legionowskim na koniec 2011 r. zarejestrowanych w rejestrze REGON byo

14,7 tys. podmiotw gospodarki narodowej (niewiele ponad 2% wszystkich podmiotw

widniejcych w rejestrze dla caego wojewdztwa), w tym ponad 11,7 tys. stanowiy osoby

fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz14. Podobnie jak w roku 2010, zdecydowan

wikszo podmiotw w 2011 r. skupia sektor prywatny (ponad 95%) przede wszystkim

przedsibiorstwa handlowe. Znana jest liczba podmiotw gospodarczych zarejestrowanych na

obszarze podregionu warszawskiego wschodniego w 2011 r.: 79675 przedsibiorstw, co

stanowi 100,6% wszystkich podmiotw wpisanych do rejestru w poprzednim roku. Jeli

chodzi o wielko przedsibiorstw, mikrofirmy zatrudniajce do 9 pracownikw, stanowiy

96,9% wszystkich zarejestrowanych podmiotw. Pozostae firmy zatrudniajce od 10 do 49,

nastpnie od 50 do 249, powyej 250 pracownikw stanowiy odpowiednio: 2,7%, 0,33% oraz

0,07% podmiotw wpisanych do rejestru REGON dla tego obszaru. Tabela 1 prezentuje

wybrane grupy podmiotw gospodarczych dla powiatu legionowskiego.

10

Mazowiecki Orodek Bada Regionalnych, Analiza potencjau ekonomicznego powiatw wojewdztwa mazowieckiego i powiatw wojewdztw ssiadujcych, Warszawa 2012 11

Gwny Urzd Statystyczny, Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2009 r., Katowice 2011, s. 107 12

Urzd Statystyczny w Warszawie, Raport o sytuacji spoeczno gospodarczej wojewdztwa mazowieckiego

w 2011 r., 2012, s. 45 13

Gwny Urzd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Pracy 2010, Warszawa 2010, s. 65 14

Urzd Statystyczny w Warszawie, Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze regon wojewdztwa mazowieckiego,

Warszawa, 2012, s. 5

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 8 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Tabela 1. Wybrane grupy podmiotw gospodarczych w grudniu 2011 roku

Wyszczeglnienie Powiat

legionowski

Podregion

Warszawski

Wschodni

Wojewdztwo

mazowieckie

Zakady osb

fizycznych

11 725

65 504

472 147

udzia zakadw osb

fizycznych w liczbie

podmiotw ogem w

%

79,8 80,6 69,9

Spki z udziaem

kapitau

zagranicznego

154

725

26 920

udzia spek z

przewag udziau

kapitau

zagranicznego w

liczbie podmiotw

ogem w %

1,0 0,9 4,0

Ogem 14 701

81 319

675 099

rdo: opracowanie wasne, na podstawie danych WUP w Warszawie.

Jeli chodzi o podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 2007, najwiksza ilo przedsibiorstw

z powiatu legionowskiego bya zarejestrowana w 2010 r. w sekcji G: Handel hurtowy i

detaliczny, naprawa pojazdw samochodowych, wczajc motocykle, bo a 30,4%, a

nastpnie w sekcji Budownictwo: 12,4%, sekcji M dziaalno profesjonalna, naukowa i

techniczna; 9,21% oraz w sekcji C przetwrstwo przemysowe: 8,75% (dane Urzdu

Statystycznego w Warszawie).

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 9 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Kolejna zmienna, ktrej warto przekroczya redni dla wojewdztwa mazowieckiego, to

wskanik iloci podmiotw gospodarki narodowej przypadajcych na 1000 ludnoci: dla

powiatu legionowskiego wynis a 137,6 w odniesieniu do 2011 r. Ten sam wspczynnik dla

wojewdztwa to 128,415. Obrazuje to wyranie prno regionu i wikszy rozwj poziomu

przedsibiorczoci wrd mieszkacw w porwnaniu do innych rejonw.

Na poziom rozwoju danego regionu wpywaj take takie czynniki jak: przyrost naturalny,

trendy demograficzne, saldo migracji. Powiat legionowski zanotowa na koniec 2010 r. jeden z

najwyszych w wojewdztwie wskanikw przyrostu naturalnego: 5,17, wobec redniej dla

wojewdztwa 1,4116, co moe wiadczy o duym potencjale demograficznym regionu.

Podobnie sytuacja wygldaa w przypadku salda migracji wewntrznych i zagranicznych na

pobyt stay na 1000 ludnoci na koniec 2010 r. tutaj powiat legionowski rwnie znalaz si

w czowce z wartoci 18,82 w stosunku do redniej dla wojewdztwa mazowieckiego

2,56. Wskazuje to na du skal migracji i zdecydowan przewag napywu ludnoci na

obszar powiatu, w porwnaniu do odpywu. Mona postawi hipotez, e mimo stosunkowo

wysokiej stopy bezrobocia (o czym bdzie mowa w dalszej czci rozdziau), sugerujcej raczej

moliwy odpyw ludnoci, znaczco wicej osb przybywa do powiatu legionowskiego, m.in. z

powodu bliskoci Warszawy jako atrakcyjnego miejsca pracy.

Roczny przyrost ludnoci w powiecie w roku 2010 w stosunku do roku poprzedzajcego

wynis 2,41%. W caym wojewdztwie saldo migracji wewntrznych i zagranicznych ludnoci

na pobyt stay od kilkunastu lat jest dodatnie, co oznacza, e liczba osb, ktre zameldoway si

na pobyt stay w danym okresie przewysza liczb osb, ktre wymeldoway si. Jest to

zjawisko zwizane z napywem ludnoci do stolicy i w jej najblisz okolic w poszukiwaniu

pracy.

To, jak rozwija si region, zaley take w duej mierze od produktywnoci w sektorze

przemysu czy zatrudnienia w sektorach kluczowych dla regionu. Z punktu widzenia

gospodarki Legionowa naley przeanalizowa znaczenie maych i rednich firm handlowych,

usugowych i wytwrczych (miasto synie z bogatych tradycji rzemielniczych), gdy te firmy

s najliczniejsze. Najwicej podmiotw, zarwno na obszarze powiatu, jak gminy Legionowo,

byo zarejestrowanych w sektorze usugowym: 112822 podmiotw w powiecie, 5909 na

15

Urzd Statystyczny w Warszawie, Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze regon wojewdztwa mazowieckiego,

Warszawa, 2012, s. 6 16

Urzd Statystyczny w Warszawie, Ludno, ruch naturalny i migracje w wojewdztwie mazowieckim w 2010 r.,

Warszawa 2011, s. 39

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 10 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

terenie gminy, a nastpnie w brany budowlanej i przemyle. Cenn informacj stanowi liczba

osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz przypadajcych na kade 10 tys.

ludnoci 1115 podmiotw w przypadku obszaru powiatu i 1179 dla gminy Legionowo.

Szczegowy wykaz podmiotw gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze

REGON w 2010 r. na terenie powiatu i gminy w zalenoci od sektora przedstawia grafika

nr 1.

Grafika 1.

rdo: Gmina miejska Legionowo. Powiat legionowski. Statystyczne Vademecum

Samorzdowca, Urzd Statystyczny w Warszawie, 2011.

Dla porwnania, w kocu grudnia 2006 roku liczba jednostek gospodarczych znajdujcych

si w rejestrze REGON zarejestrowanych na terenie miasta wynosia ogem 6956. Wskanik

aktywnoci gospodarczej mierzony liczb przedsibiorstw na 1000 mieszkacw ksztatowa

si w kocu 2006 roku w Legionowie na poziomie 139 i by znacznie wyszy ni rednia

krajowa. wiadczyo to o wyszym ni przecitna stopniu aktywnoci gospodarczej na terenie

miasta, a wic wikszej przedsibiorczoci oraz o duym potencjale rozwojowym powiatu.

Wadze samorzdowe w zaktualizowanej strategii rozwoju gminy Legionowo pooyy

szczeglny nacisk na tworzenie jak najlepszych warunkw do rozwoju przedsibiorczoci

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 11 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

mieszkacw i wzrost atrakcyjnoci miasta dla lokalizacji inwestycji mieszkaniowych,

usugowych i produkcyjnych17 (pierwszy cel strategiczny).

W celach operacyjnych wida wyranie uszczegowienie tej idei m.in. w postaci gotowoci

wsparcia finansowego i organizacyjnego rozwoju przedsibiorczoci. Dane z koca roku 2010

pokazuj wzrost liczby podmiotw gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze

REGON i wyszy wskanik dla obszaru gminy ni dla powiatu. Obrazuje to wiksz aktywno

gospodarcz w samej gminie Legionowo w porwnaniu do obszaru powiatu oraz zmienno na

przestrzeni lat.

Aby dokadniej zrozumie charakterystyk zatrudnienia w powiecie legionowskim, naley

si przyjrze rwnie takim wskanikom jak popyt na prac i zwizana z nim liczba

zatrudnianych pracownikw, wielko podmiotw gospodarczych omwiona uprzednio,

poda pracy. Wpyw na poda maj czynniki demograficzne, takie jak wspomniany przyrost

naturalny, saldo migracji, struktura ludnoci wg wieku, a take czynniki ekonomiczne, do

ktrych naley zaliczy m. in. wysoko pacy realnej czy wysoko podatkw od dochodw.

Naley zaznaczy, i niektre z tych zmiennych s bardzo trudne do dokadnego okrelenia,

chociaby ze wzgldu na ogromn rnorodno i zmienno planw i potrzeb pracodawcw.

Opiera si mona jedynie na szacunkach oraz przyblionych danych. Przykadowo, dostpne

dane statystyczne mwi o liczbie osb pracujcych na obszarze powiatu, w

przedsibiorstwach zatrudniajcych powyej 9 osb, a wic wikszych ni mikrofirmy. Liczba

ta wyniosa na koniec 2010 r. 13950 osb, w tym 7798 kobiet, co stanowio 56% ogu

pracujcych na tym obszarze. Do liczby pracujcych ogem naley doliczy osoby

samozatrudnione i pracujce w mikroprzedsibiorstwach.

Wrd podej do badania popytu na prac mona zasadniczo wyrni dwa: oparte na

danych wtrnych oraz na danych pierwotnych. Przedmiotem analiz w ramach pierwszego

z nich s dane statystyczne gromadzone przez rnego rodzaju instytucje (w szczeglnoci

Gwny Urzd Statystyczny i na poziomie regionalnym Urzd Pracy). Drugie podejcie

koncentruje si na danych zbieranych za pomoc metod ankietowych i wywiadw

pogbionych, bezporednio od pracodawcw w tym przypadku przedstawicieli sektora

przedsibiorstw biorcych udzia w spotkaniach w ramach projektu Legionowskie Forum

Dialogu przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych

i modernizacyjnych w Legionowie. 17

Rada Miasta Legionowo, Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do 2015 roku, 2007, s. 32

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 12 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Struktur popytu i poday pracy okrela wzajemny stosunek liczby osb bezrobotnych

i poszukujcych pracy oraz dostpnych w analogicznym okresie ofert pracy. Liczba osb

bezrobotnych w analizowanych okresie wyniosa 3263, z czego 48,8% stanowiy kobiety.

Zmienno liczby osb poszukujcych pracy zarejestrowanych w oficjalnych rejestrach

obrazuje tabela 2. Zauway si daje niewielki spadek liczby osb poszukujcych pracy

w ostatnich latach. Moe to wynika z niechci osb do rejestrowania w urzdzie wasnej

aktywnoci w poszukiwaniu pracy.

Tabela 2. Osoby poszukujce pracy

Wyszczeglnienie Lata Wzrost/spadek

Grudzie

2007 r.

Grudzie

2008 r.

Grudzie

2009 r.

Grudzie

2010 r.

Grudzie

2011 r.

w

stosunku

do 2010

r. w

osobach

W

stosunku

do 2010

w %

Wojewdztwo

mazowieckie

5 417 5 169 6 325 6 885 5 097 -1 788 -26,0

Podregion

Warszawski

Wschodni

484 468 537 552 496 -56 -10,1

Powiat

legionowski

40 49 62 60 57 -3 -5,0

rdo: opracowanie wasne, na podstawie danych WUP w Warszawie.

Natomiast ilo ofert pracy, jakimi dysponowa wwczas Powiatowy Urzd Pracy

w Legionowie wynis zaledwie 3118. Pokazuje to ogromn dysproporcj pomidzy

zapotrzebowaniem na prac (popytem) a liczb dostpnych ofert pracy (poda), ktre

przekadaj si na wolne miejsca pracy, zgoszone przez pracodawcw: na 1 bezrobotnego

przypada rednio 0,0095 oferty. Poza kierowaniem do bezrobotnych ofert pracy, wsparcie ze

strony urzdu pracy przybiera rnorodne formy. Liczba bezrobotnych aktywowanych

18

Urzd Statystyczny w Warszawie,Powiat legionowski. Statystyczne Vademecum Samorzdowca, Warszawa, 2011, s. 3

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 13 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

w 2011 r. w ramach wydatkw Funduszu Pracy wyniosa cznie 813 osoby, w tym bezrobotni

rozpoczynajcy szkolenia stanowili ponad 30%. Bezrobotni odbywajcy stae

u pracodawcy stanowili grup 85 osb, natomiast osb, ktre otrzymay rodki finansowe na

rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej byo 121.

Liczba osb bezrobotnych w powiecie legionowskim wykazuje tendencj na przemian

wzrostow i malejc. Co ciekawe, podobn tendencj mona czciowo zauway dla caego

podregionu. Moe to wiadczy o okresowo niestabilnym rynku pracy. Bezrobotni

zarejestrowani w powiecie legionowskim na dzie 31.12.2011 to 3 862 osoby, w tym 47,6%

stanowiy kobiety w liczbie 1 838 osb. Nastpi wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych

w stosunku do roku poprzedniego a o prawie 1/5. Przyczyn tego stanu rzeczy mona

upatrywa w zachodzcych zmianach spoeczno-gospodarczych, jak chociaby napyw

ludnoci, okresowo spowalniajcym tempie wzrostu gospodarczego, czy te niska

konkurencyjno na rynku.

Zestawienie liczby bezrobotnych od roku 2007 na tle regionu i wojewdztwa obrazuje

tabela 3.

Tabela 3. Bezrobotni ogem

Wyszczeglnienie Lata Wzrost/spadek

Grudzie

2007 r.

Grudzie

2008 r.

Grudzie

2009 r.

Grudzie

2010 r.

Grudzie

2011 r.

W

stosunku

do 2010

r. w

osobach

W

stosunku

do 2010

w %

Wojewdztwo

mazowieckie

219 924 178 028 224 480 238 341 246 739 8 398 3,5

Podregion

Warszawski

Wschodni

25 823 19 944 27 466 28 636 30 448 1 812 6,3

Powiat

legionowski

3 304 2 215 3 346 3 263 3 862 599 18,4

rdo: opracowanie wasne, na podstawie danych WUP w Warszawie.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 14 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Stopa bezrobocia przekadajca si bezporednio na wielko bezrobocia, na koniec

2011 r. wyniosa 12,9% w powiecie, wobec 11,8% w podregionie, 9,9% w skali wojewdztwa i

12,5% w skali kraju. Wskanik ten wykazuje tendencj wzrostow. Przekrojowy wykaz stp

bezrobocia przez poszczeglne lata poczwszy od 2008 pokazuje tabela 4. Kolejne tabele

obrazuj skale napywu osb do grupy bezrobotnych (tabela 5) oraz odpywu z bezrobocia

(tabela 6) z wyszczeglnieniem wybranych powodw odpywu: podjcia pracy i

niepotwierdzenia gotowoci do pracy. Mona zauway, e liczba osb zasilajcych szeregi

bezrobotnych jest wiksza ni osb je opuszczajcych.

Tabela 4. Stopa bezrobocia

Wyszczeglnienie Lata

Grudzie

2008 r.

Grudzie

2009 r.

Grudzie

2010 r.

Grudzie

2011 r.

wzrost/ spadek

w stosunku do

grudnia 2010 r.

w %

Wojewdztwo

mazowieckie

7,3 9,0 9,7 9,9 0,2

Podregion

Warszawski

Wschodni

8,3 10,8 11,3 11,8 0,5

Powiat

legionowski

8,0 11,5 11,2 12,9 1,7

rdo: opracowanie wasne, na podstawie danych WUP w Warszawie.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 15 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Tabela 5. Napyw do bezrobocia

Wyszczeglnienie Lata Wzrost/spadek

Grudzie

2007 r.

Grudzie

2008 r.

Grudzie

2009 r.

Grudzie

2010 r.

Grudzie

2011 r.

w

stosunku

do 2010

r. w

osobach

W

stosunku

do 2010

w %

Wojewdztwo

mazowieckie

263 263 254 017 326 948 319 149 283 070 9 484 3,0

Podregion

Warszawski

Wschodni

34 729 32 458 43 947 43 193 40 395 -2 798 -6,5

Powiat

legionowski

4 632 4 067 6 330 5 688 5 785 97 1,7

rdo: opracowanie wasne, na podstawie danych WUP w Warszawie.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 16 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Tabela 6. Odpyw z bezrobocia

Wyszczeglnienie Lata Wzrost/spadek

Grudzie

2007 r.

Grudzie

2008 r.

Grudzie

2009 r.

Grudzie

2010 r.

Grudzie

2011 r.

w

stosunk

u do

2010 r.

w

osobach

W

stosu

nku

do

2010

w %

Ogem

Wojewdztwo

mazowieckie

328

951

295 913 280 496 304 870 274 672 -30

198

-9,9

Podregion

Warszawski

Wschodni

47 755 38 337 36 425 42 023 38 583 -3 440 -8,2

Powiat

legionowski

5 907 5 156 5 199 5 771 5 186 -585 -10,1

Z powodu podjcia pracy

Wojewdztwo

mazowieckie

133

797

112 112 102 956 121 150 117 471 -3 679 -3,0

Podregion

Warszawski

Wschodni

18 766 13 392 12 472 15 085 15 309 224 1,5

Powiat

legionowski

2 033 1 636 1 502 1 883 2 078 195 10,4

Z powodu niepotwierdzenia gotowoci do pracy

Wojewdztwo

mazowieckie

- - 99 548 101 426 99 671 -1 755 -1,7

Podregion

Warszawski

Wschodni

- - 14 400 16 174 14 954 -1 220 -7,5

Powiat - - 2 432 2 597 1 998 -599 -23,1

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 17 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Legionowski

rdo: opracowanie wasne, na podstawie danych WUP w Warszawie.

Warto przyjrze si dokadniej wybranym grupom osb bezrobotnych, dziki czemu

obraz problemu bezrobocia bdzie peniejszy. W oglnej kategorii osb bezrobotnych w

powiecie legionowskim mona wyszczeglni nastpujce grupy osb (stan na koniec grudnia

2011, oprac. Urzd statystyczny w Warszawie):

- bezrobotni zamieszkali na wsi: 1702 osb, wrd ktrych zanotowano wzrost w stosunku do

2010 r. o ponad 20%,

- bezrobotni z prawem do zasiku: 734 osoby, rwnie wzrost w porwnaniu do 2010 r.

o ponad 21%,

- bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczcych zakadu pracy: 252 osb: wzrost a o 95,3%,

- osoby dugotrwale bezrobotne: 1433 osb, zanotowano wzrost w wysokoci 37,1%,

- bez kwalifikacji zawodowych: 1273 osb, wzrost o 33%,

- bez dowiadczenia zawodowego: 969 osb, zanotowany wzrost 25,1%,

- osoby niepenosprawne: 183, take wzrost, cho stosunkowo niewielki 4,7%,

- osoby samotnie wychowujce co najmniej jedno dziecko do 18. roku ycia 286, wzrost

o 7,4%,

- kobiety, ktre nie podjy zatrudnienia po urodzeniu dziecka: 255 osb, wzrost w ramach tej

kategorii 6,6%.

Interesujce jest zjawisko dotyczce bezrobotnych kobiet, ktre w ostatnich 3 latach

stanowiy mniejszo w grupie bezrobotnych porwnaniu do mczyzn. Udzia kobiet

w ogle bezrobotnych wynosi odpowiednio: 45,76%, 48,76%, oraz 47,59% w latach 2009-

2011.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 18 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Rwnie respondenci bada zrealizowanych w ramach projektu Legionowskie Forum

Dialogu- potwierdzili istniejcy problem bezrobocia na terenie powiatu. By on najczciej

identyfikowanym problemem spoeczno-gospodarczym regionu; inne sygnalizowane problemy

wg czstotliwoci wskaza to: brak zabezpiecze spoecznych, brak szans na rynku pracy dla

modych, brak wykwalifikowanych pracownikw. Pojedyncze wskazania dotyczyy sabej

oferty edukacyjnej i ubstwa. Jako przyczyny tak wysokiego bezrobocia wskazywano

najczciej brak zakadw pracy w rejonie, szar stref, a take blisko Warszawy i odbieranie

Legionowa jako sypialni stolicy. Dla niektrych badanych przyczyn bezrobocia stanowia

polityka wadz, upadajce firmy, bezradno niektrych grup spoecznych, starzejce si

spoeczestwo. Ankietowani zaznaczali jednak, e s zauwaalne rne dziaania

podejmowane przez instytucje, ktre maj na celu przeciwdziaanie bezrobociu. S to przede

wszystkim: szkolenia podnoszce kwalifikacje zawodowe i umiejtno poruszania si po

rynku pracy, jak rwnie organizacja stay zawodowych i realizacja projektw unijnych.

Wrd grup spoecznych znajdujcych si w najtrudniejszej sytuacji na legionowskim rynku

pracy, uczestnicy bada podawali w pierwszej kolejnoci osoby 50+ oraz absolwentw i

modzie do 24 r. ycia, nastpnie kobiety, niepenosprawnych i rodzicw maych dzieci.

Najwiksze przeszkody na drodze dziaalnoci i rozwoju przedsibiorstw to wg

ankietowanych bariery finansowe, a w dalszej kolejnoci procedury legislacyjne i silna

konkurencja na rynku19.

Jak wida, wyniki analiz dostpnych danych statystycznych gromadzonych przez rnego

rodzaju instytucje, s zgodne z wynikami przeprowadzonych w ramach projektu bada.

Podsumowujc t cz raportu mona stwierdzi, e do gwnych problemw powiatu

legionowskiego naley wysoki poziom bezrobocia i trudna sytuacja niektrych grup

spoecznych, jak chociaby osb w wieku 50+ czy modych wchodzcych na rynek pracy. Do

mocnych stron powiatu i miasta Legionowo naley z pewnoci zaliczy wysoki poziom

przedsibiorczoci, wiadczcy o prnoci i duym potencjale regionu.

19

Wyniki bada CAPI (Computer Aided Personal Interview) zrealizowanych wrd przedsibiorcw z terenu powiatu

legionowskiego w ramach projektu Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku

procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie w czerwcu br.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 19 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

IV. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich miasta Legionowo i

powiatu legionowskiego

1. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich sektora

publicznego (instytucje rynku pracy)

Sektor publiczny obejmuje przede wszystkim Urzdy Gminy, w tym Urzd Miasta

Legionowo, Powiatowy Urzd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminne Orodki

Pomocy Spoecznej, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, szkoy a take mniejsze instytucje

jak biblioteki, orodki kultury i sportu. Ich dziaalno skupia si wok realizacji zada

okrelonych ustawowo, w zalenoci od charakteru instytucji i bdzie to albo bieca obsuga

mieszkacw, bd wspieranie grup najsabszych (PUP, PCPR, OPS-y), bd w mniejszym

zakresie animowanie dziaa kulturalnych, sportowych, adresowanych do rnych grup

odbiorcw. Urzdy Gminy i Urzd Miasta podejmuj dziaania na rzecz promocji regionu,

przycigania inwestorw, budowania infrastruktury, zagospodarowania terenu czy dbaj o

waciwy poziom dziaalnoci placwek zdrowia i owiaty, aby oddziaywa na atrakcyjno

poszczeglnych gmin, a przez to caego powiatu. Suy temu ma te prba zagospodarowania

obszarw przy Zalewie Zegrzyskim.

Jeli chodzi o dziaania ukierunkowane wprost na przeciwdziaanie bezrobociu to

instytucje publiczne wskazuj, e s to: realizacja programw unijnych, szkolenia podnoszce

kwalifikacje, szkolenia podnoszce umiejtnoci poruszania si po rynku pracy oraz

organizacja praktyk i stay zawodowych. Spord wymienionych najwyej zostaa oceniona

skuteczno szkole podnoszcych kwalifikacj.

Wrd najwaniejszych zasobw sektora publicznego, jego przedstawiciele wskazuj

zasoby ludzkie i zasoby techniczne.

Zasoby ludzkie pracownicy instytucji rynku pracy to osoby posiadajce wiedz

merytoryczn, bdce specjalistami w swoich dziedzinach. Pozytywnie oceniony jest te aspekt

organizacyjny funkcjonowania instytucji (podzia obowizkw, jasne kompetencje)..

Niewtpliwie wanym aspektem jest tu stabilno zatrudnienia pracownikw sektora

publicznego.

Zasoby techniczne dziki publicznemu charakterowi funkcjonowania instytucje rynku

pracy maj dostp do budynkw, pomieszcze i sprztu technicznego. Pomimo, i pojawiaj si

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 20 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

gosy, i brak jest nowoczesnego sprztu, nowoczenie wyposaonych lokali, to jednak

podstawowe warunki do dziaalnoci merytorycznej s niewtpliwie zapewnione. Zasoby te po

godzinach funkcjonowania instytucji nie s uywane, podczas gdy mogyby suy np.

organizacjom pozarzdowym, ktre to nie mog si pochwali tyme komfortem

funkcjonowania.

Instytucje publiczne maj take dobrze rozwinit sie kontaktw instytucjonalnych,

ktre pomimo braku staego partnerstwa s dostpne i s wanym potencjaem. Jest to

wsppraca z przedsibiorcami, organizacjami pozarzdowymi, instytucjami szkoleniowymi.

Wsppraca ta opiera dotychczas si gwnie na pojedynczych wsplnych inicjatywach, cho i

s te zalki staej wsppracy (np. szkoy z przedsibiorcami), ktre stanowi dobr

prognoz ku budowaniu partnerstwa. Wsppraca ze wszystkimi instytucjami zostaa oceniona

pozytywnie, jednak najlepiej przedstawiciele instytucji publicznych oceniaj wspprac z

innym podmiotem, ale w ramach tego samego sektora

Ponadto instytucje sektora publicznego maj bogate dowiadczenie w dziaaniach na

rzecz grup, ktre wspieraj, np. programy z obszaru rynku pracy i aktywizacji zawodowej osb

bezrobotnych, aktywizacja i dziaania w zakresie doradztwa zawodowego dla modziey,

pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracownikw o podanych kwalifikacjach.

Dowiadczenie to jest wzbogacone o realizacj projektw unijnych i elementy wsppracy

pomidzy instytucjami, o ktrej wspomniano wczeniej. Obecna jest take wsppraca

midzynarodowa m.in. z gminami partnerskimi.

Innym cennym elementem funkcjonowania jest dostp do funduszy zewntrznych, w

tym funduszy europejskich. To rodki, ktrymi mog dysponowa nie tylko na rozwizywanie

problemw spoecznych, ale take przydziela organizacjom pozarzdowym na realizacj ich

celw statutowych.

Niestety rodki kierowane s gwnie na mikkie dziaania, za mao jest twardych

inwestycji, co powoduje tylko krtkofalowe pozytywne oddziaywanie. Pomimo dostpu do

rodkw pracownicy instytucji publicznych maj poczucie, ze jest ich wci za mao, nie ma

wystarczajcej iloci do realnych potrzeb. I tu pojawia si wtpliwo czy faktycznie dobre jest

ich wykorzystanie pracownikom sektora publicznego brakuje rozeznania w sytuacji i

realnych potrzebach adresatw ich wsparcia. Nie maj pewnoci, e rodki s dysponowane

we waciwych proporcjach. Zauwaaj te w swoim funkcjonowaniu pewne schematy, ktrym

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 21 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

ulegaj. Jedn z przyczyn takich wtpliwoci jest brak wsppracy z pracodawcami (okrelenie

kierunkw ksztacenia przydatnych na rynku pracy) i innymi instytucjami np. organizacjami

pozarzdowymi bdcymi specjalistami w swoich obszarach funkcjonowania.

Organizacje pozarzdowe przyznaj, e jest w instytucjach publicznych otwarto na

nowe pomysy i kierunki dziaa organizacji pozarzdowych, co daje realn szans na

wspprac. Organizacje oczekiwayby, aby byo to poparte finansowaniem tych konkretnych

pomysw i inicjatyw, z funduszy, ktrymi zarzdzaj. Trudnoci, jak wskazuj

przedstawiciele sektora ngo, jest brak zaufania dla nich, ale te brak komunikacji i naleytego

przepywu informacji. Zarzuty stawiane s zatem pracownikom instytucji publicznych, a nie

instytucjom samym w sobie.

Gmina Legionowo realizuje Program wsppracy w 2012r. z organizacjami

pozarzdowymi, ktrego ostateczny ksztat powsta po konsultacjach spoecznych. Program

okrela zasady powierzania i wspierania zada publicznych oraz priorytetowe obszary

dziaalnoci. Przy Gminie dziaa take Rada Poytku Publicznego, w skad ktrej oprcz

przedstawicieli Urzdu wchodz reprezentanci wybranych organizacji pozarzdowych.

Z kolei instytucje publiczne chc zachca instytucje z pozostaych sektorw do

aplikowania o fundusze z niezalenych rde, gdy to zwiksza szanse na pozyskanie rodkw

na rozwj regionu i otwiera drog do funduszy, ktre nie s dostpne dla instytucji

publicznych. Chtnie dziel si swoimi umiejtnociami i dowiadczeniami w tym zakresie, aby

udzieli wsparcia pocztkujcym (organizacja szkole i spotka informacyjnych).

Duym utrudnieniem w funkcjonowaniu instytucji publicznych jest zaleno od

zewntrznych przepisw, uregulowa prawnych, na ktre przedstawiciele instytucji nie maj

wpywu, ktre s nieprecyzyjne, zmienne i nie przystaj do codziennych realiw pracy. Bariera

ta jest wyranie wskazywana i podkrelana. Jako bardziej istotne oceniana jest tylko bariera

finansowa.

Przedstawiciele instytucji sektora publicznego po analizie swoich zasobw okrelili jak

inne sektory (pozarzdowy i przedsibiorcy) mogyby uzupeni ich braki, jak widz

zaangaowanie pozostaych sektorw w popraw sytuacji lokalnej spoecznoci.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 22 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Oczekiwania sektora publicznego

wobec sektora spoecznego (organizacji

pozarzdowych)

Oczekiwania sektora publicznego

wobec sektora prywatnego

(przedsibiorcw)

- aplikowanie po orodki unijne

(samodzielnie lub wsplne wiksze

projekty)

- praca ekspertw - wymiana

informacji, konsultowanie

dziaalnoci, pomoc w diagnozie

problemw i realizacji dziaa

- znajomo problemw spoecznych

(specjalizacja w danej dziedzinie)

- tworzenie nowych miejsc pracy i

zwikszanie zatrudnienia poprzez

tworzenie oddziaw,

- inwestowanie w pracownikw,

dbanie o rozwj pracownikw

(szkolenia, podnoszenie kwalifikacji)

- organizacja miejsc praktyki, stau,

praktycznej nauki zawodu

(wsppraca z edukacj)

Posiadane zasoby pozwalaj te speni oczekiwania innych sektorw, ktre

koncentruj si w duej mierze wok zasobw technicznych i kapitau ludzkiego, jakimi

dysponuje sektor publiczny. Ponadto organizacje pozarzdowe oczekiwayby wikszego

uwzgldnienia ich opinii w diagnozowaniu problemw i potrzeb lokalnej spoecznoci, a co za

tym idzie rozdzielaniu rodkw na najpotrzebniejsze obszary dziaa. Z kolei sektor

przedsibiorcw widziaby instytucje publiczne jako lidera i koordynatora wsplnych dziaa

na rzecz regionu. Oczekiwaby prowadzenia polityki rozwojowej, ktra bdzie wyznaczaa

priorytetowe kierunki dziaa.

Tymczasem wsppraca pomidzy instytucjami przebiega w wikszoci w obszarze

jednego sektora (w tym przypadku publicznego), jest oceniona bardzo pozytywnie, aczkolwiek

zauwaalne jest jej may zakres.

Z bada ankietowych wrd uczestnikw spotka dot. budowania partnerstwa

wyranie wida pozytywne nastawienie do tego partnerstwa niemal wszyscy ankietowani

potwierdzaj, e byoby ono pomocne przy rozwizywaniu problemw lokalnej spoecznoci.

Jako liderzy partnerstwa jednogonie wskazywane s instytucje publiczne: Urzd

Miasta, Urzd Gminy, Powiatowy Urzd Pracy, ewentualnie Orodek Pomocy Spoecznej.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 23 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Dziaania jakie mogoby podj partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji spoecznej

koncentruj si wok trzech obszarw:

- rozwj kapitau ludzkiego (szkolenia dla osb poszukujcych pracy, dla pracownikw, dostp

do instrumentw rynku pracy takich jak stae, prace interwencyjne, itp.)

- wspieranie rozwoju przedsibiorczoci (rozwj samozatrudnienia, tworzenie nowych miejsc

pracy, ulgi dla maych firm, wsparcie dla przedsibiorcw zatrudniajcych klientw pomocy

spoecznej, itp.)

- poprawa przepywu informacji np. organizacja giedy pracy

Gwne atuty lokalnej spoecznoci, ktre mogyby uatwi organizowanie partnerstw

to wg ankietowanych z jednej strony palce problemy spoeczne, a z drugiej strony kapita

wiedzy, jakim dysponuje lokalna spoeczno. Nie bez znaczenia jest te wiadomo

moliwoci lepszego korzystania z funduszy pomocowych

Natomiast przeszkody, nad ktrymi naley pracowa to w ocenie przedstawicieli

sektora publicznego przede wszystkim niska wiadomo atutw dialogu i partnerstwa oraz

niska aktywno organizacji spoecznych.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 24 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

2. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich sektora

spoecznego (organizacje pozarzdowe)

W projekcie udzia wzili przedstawiciele stowarzysze i fundacji o rnym zakresie

dziaania, kierujcy swoj ofert do rnych grup w spoecznoci lokalnej. Do gwnych sfer

zada, ktrymi si one zajmuj, zaliczy naley: pomoc osobom niepenosprawnym,

dziaalno na rzecz dzieci i modziey, promocja walorw turystycznych, rozwj

przedsibiorczoci, aktywizacja zawodowa, rozwj w zakresie kultury i sztuki, wsparcie dla

innych organizacji pozarzdowych czy aktywizacja i pomoc osobom starszym. Naley

podkreli, i organizacje wskazyway gwne sfery swoich dziaa, co nie oznacza, e

ograniczaj si tylko do tych obszarw. Wielokierunkowo dziaa jest bowiem typowa dla

trzeciego sektora w Polsce. Aktywno w wielu dziedzinach mona doda do atutw

organizacji pozarzdowych, poniewa mog dostarczy odbiorcom kompleksowego wsparcia,

nie ograniczajc si tylko do jednej dziedziny20. Ponadto, pracujc w ten sposb, czonkowie

organizacji maja szersz perspektyw potrzeb spoecznoci lokalne.

Powtarzalno powiza pewnych sfer zada publicznych w skali oglnopolskiej

zauway mona rwnie wrd legionowskich organizacji. Zatem dziaania w obszarze

wsparcia innych organizacji czsto wspwystpuje z dziaaniami w obszarze rozwoju

lokalnego, a take z pracami na rzecz aktywnoci zawodowej21. Potwierdza to dziaalno

legionowskiej organizacji IDI1 oraz IDI222. Wyranie powizane s te ze sob dziaania w

sferze kultury i sztuki oraz aktywnoci edukacyjnej, co odzwierciedla dziaanie organizacji

IDI3, IDI4 oraz IDI 5.

Wszystkie prezentowane organizacje s typu lokalnego, czyli terytorialnie ich dziaania

nie wykraczaj poza rodowisko lokalne. W duej mierze opieraj swoj prace na pracy

wolontariuszy i to zarwno wewntrznych jak i zewntrznych. Oznacza to, i czonkowie

stowarzysze i fundacji oraz wolontariusze wykonuj swoj prac nieodpatnie. Warto doda,

i jest to tendencja oglnopolska, gdy organizacje pozarzdowe przede wszystkim bazuj na

20

J. Herbst, J. Przewocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarzdowych. Raport z bada 2010, Warszawa 2011, s. 30, 34. 21

Tame. 22

W celu zapewnienia anonimowoci respondentom, przeprowadzone na potrzeby projektu kwestionariusze wywiadw pogbionych, zestandaryzowanych z przedstawicielami organizacji pozarzdowych zostay zakodowe.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 25 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

pracy spoecznej czonkw i wolontariuszy. Cho jednak blisko poowa polskich organizacji

zatrudnia personel, to organizacje typu lokalnego robi to najrzadziej23.

Dla lepszego zobrazowania potencjau legnionowskich organizacji pozarzdowych

przeprowadzono analiz SWOT pod ktem zasobw ludzkich, technicznych oraz

instytucjonalnych.

Tab.1 Analiza SWOT sektora organizacji pozarzdowych.

MOCNE STRONY SABE STRONY

skupienie w organizacjach osb

aktywnych, spoecznikw, dziaaczy

ktrzy chcieliby zrobi co dla

miejscowej spoecznoci,

moliwo samorealizowania si grup

osb o podobnych zainteresowaniach,

moliwo pozyskiwania rodkw

rzeczowych na preferencyjnych

warunkach (uyczenie),

rnorodno form prawnych dziaania,

moliwo wykorzystania zawodowego i

yciowego na rzecz rodowiska

lokalnego,

wchodzenie w problematyk i

zagadnienia spoecznoci lokalnej, ktre

nie s podejmowane przez administracj

rzdow i samorzdow,

moliwo pozyskiwania finansw z

rnych rde,

dawanie szansy rozwoju konkretnym

mao ludzi zaangaowanych w dziaanie

brak chtnych,

finanse zalene od dobrej woli ludzi

zbirka pienidzy,

brak odpowiedniej liczby wolontariuszy,

podejrzliwo spoeczna o naduywanie

zaufania (np.: przywaszczanie

pienidzy),

protekcja, znajomoci,

brak pomieszcze, urzdze,

wykwalifikowanej kadry (np.:

ksigowych),

brak lub ograniczone rodki finansowe

na realizacj pomysw,

brak wiedzy o moliwociach

zdobywania funduszy unijnych,

samorzdowych,

brak znajomoci przepisw prawnych

zarwno unijnych jak i krajowych,

brak wsppracy pomidzy

23

W Polsce 74% organizacji dziaajcych w skali najbliszego ssiedztwa a take 64% organizacji dziaajcych na terenie gminy czy powiatu nie zatrudnia personelu. Zob. J. Herbst, J. Przewocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarzdowych, s. 55, 58.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 26 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

grupom. organizacjami pozarzdowymi,

brak dobrego kontaktu midzy urzdami,

brak wsppracy w celach realizacji

wsplnych projektw,

brak dowiadczenia w dziaaniu,

brak szkole, modeli waciwego

dziaania,

brak pomysw na rozszerzenie,

usprawnienie dziaalnoci,

brak tradycji dziaania organizacji

pozarzdowych.

SZANSE ZAGROENIA

integracja sektora ngo,

baza zasobw ludzkich,

partnerstwo,

wsppraca wewntrzna i zewntrzna,

baza organizacji legionowskich,

wymiana dowiadcze,

poprawa wizerunku organizacji,

edukacja i wiedza,

rozszerzenie dziaalnoci.

wypalanie si liderw, zanik aktywnoci

wielu czonkw organizacji

pozarzdowych,

brak bazy do dziaalnoci organizacyjnej,

brak wystarczajcych rodkw

finansowych, umoliwiajcych osiganie

okrelonych wynikw,

zmiany prawne uniemoliwiajce rozwj

trzeciego sektora,

brak wsppracy pomidzy samorzdem

a organizacjami,

brak wymiany pokoleniowej w

strukturach organizacji i brak

dowiadczenia,

brak wymiany pokoleniowej w

strukturach organizacji i brak

dowiadczenia,

przyczyny zwizane z kondycj

czowieka:

a) rezygnacja z dziaa dla innych z

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 27 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

powodu kopotw bytowych,

b) zmniejszenie si liczby czonkw

organizacji pozarzdowych

wynikajce z przyczyn

zewntrznych, np.: utrata pracy,

kopoty rodzinne itp.

rdo: Projekt Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w

wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie materiay wypracowane

podczas warsztatw dla organizacji pozarzdowych.

Z przedstawionej powyej tabeli wynika, i legionowskie organizacje pozarzdowe

napotykaj wiele trudnoci w swojej dziaalnoci. Pomimo, i skupiaj osoby aktywne, to jest

ich zbyt mao aby mona byo rozszerzy dziaalno. Nie jest to specyfika spoecznoci

badanej, bowiem generalnie Polacy charakteryzuj si nisk aktywnoci spoeczn. Blisko

trzy czwarte dorosych Polakw nie dziaa w adnej organizacji obywatelskiej (72%).

Interesujca jest rwnie struktura spoeczno demograficzna osb udzielajcych si w

organizacjach. Wedug bada CBOS najczciej udzielaj si osoby aktywne zawodowo,

zazwyczaj zajmujce kierownicze stanowiska. Z osb biernych zawodowo najliczniejsz grup

spoecznikw stanowi uczniowie i studenci, najrzadziej natomiast aktywizuj si w

organizacjach osoby bezrobotne24. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie s trudne do

wytumaczenia. W powyszej analizie SWOT wskazuje si na jedn z nich.. Legionowskie

organizacje pozarzdowe obawiaj, i mog traci czonkw z przyczyn zewntrznych m.in.

utraty pracy a przez to rezygnacji z dziaa spoecznych z powodu kopotw bytowych. Mona

zatem postawi tez, i im lepiej funkcjonuje lokalny rynek pracy, tym bardziej sprzyja to

rozwijaniu si organizacji pozarzdowym. W interesie zatem organizacji jest aktywne dziaanie

na rzecz lokalnego rynku pracy.

Sab stron legionowskich organizacji pozarzdowych s ograniczone rodki

finansowe. Z badanych organizacji tylko jedna wskazaa, i korzystaa ze rodkw z funduszy

unijnych. Realizowany projekt by zwizany z promocj edukacji zawodowej (organizacja

IDI1). Naley podkreli, i generalnie w Polsce finanse stanowi podstawowy kopot 24

Aktywno Polakw w organizacjach obywatelskich w latach 1998 2010, BS/16/2010, Centrum Badania Opinii Publicznej, s.3, 6.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 28 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

organizacji pozarzdowych. Jak wskazuje si w rzdowym raporcie Polska 2030 w czci

powiconej kapitaowi spoecznemu, wikszo polskich organizacji nie posiada rezerw

finansowych ani nie dysponuje majtkiem trwaym25. Jednym z czynnikw, ktre warunkuj

majtno organizacji, jest okres jej funkcjonowania26. Zatem im starsza organizacja, tym

zazwyczaj lepiej sobie radzi finansowo. Z dokonanej analizy wynika, i legionowskie

organizacje s do mode. Potwierdzenie tej tezy jest mae dowiadczenie stowarzysze i

fundacji nie tylko w zdobywaniu funduszy unijnych i samorzdowych, ale rwnie w szeroko

pojtym dziaaniu. W powyej analizie SWOT wskazuje si take na brak wsppracy zarwno

wewntrz samego sektora, jak rwnie na zewntrz. Przekada si to z kolei na nisk

aktywno organizacji pozarzdowych w lokalnej spoecznoci. Zauwaaj to sami

przedstawiciele legionowskich stowarzysze i fundacji. W ankiecie przeprowadzonej 16

kwietnia 2012, 8 na 10 respondentw ocenio t aktywno jako nisk. Natomiast tylko 2

deklarowao, i ta aktywno jest na wystarczajcym poziomie. Naley jednak doda, i w

wywiadach pogbionych, realizowanych w ostatniej fazie projektu respondenci deklarowali, i

taka wsppraca z innymi instytucjami/organizacjami istnieje cho wydaje si,, ze nie ma

jeszcze charakteru pogbionego i systematycznego.

Niewystarczajcy poziom takiej wsppracy, przedstawiciele legionowskich organizacji

pozarzdowych, w pierwszej kolejnoci, upatruj w niskiej wiadomoci atutw dialogu i

partnerstwa, a take brakiem zaufania midzy potencjalnymi partnerami. Warto zauway, i

niski poziom zaufania spoecznego jest generalnie sabym punktem kapitau spoecznego w

Polsce27. Wane jest zatem, aby to zaufanie budowa w sposb oddolny na paszczynie

spoecznoci lokalnych, chociaby przez tworzenie partnerstw lokalnych w oparciu o

przedstawicieli samorzdu, przedsibiorcw i organizacji pozarzdowych. Jednym z

pierwszych krokw do budowy takich inicjatyw jest wzajemne poznanie si, okrelenie

wsplnych celw, ale take oczekiwa wobec potencjalnych partnerw.

25

Raport Polska 2030, red. M. Boni, Warszawa 2009, s. 356. 26

J. Herbst, J. Przewocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarzdowych, s. 64 67. 27

Raport Polska 2030..., s. 351.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 29 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Tab. 2 Oczekiwania organizacji pozarzdowych wobec sektora publicznego oraz

przedsibiorcw

Wobec sektora publicznego Wobec przedsibiorcw

kapita ludzki dos wiadczenie,

wiedza pracowniko w,

pienidze, majtek (pomieszczenia,

sprzt),

wsparcie organizacyjne (np. ludzie),

wiedza, know-how,

przepisy prawne, porady prawne,

spojrzenie na odrbnos c i specyfik

sektora ngo,

zrozumienie specyfiki sektora ngo w

aspekcie ekonomicznym, eksperckim

(organizacje lepiej znaj lokalne

potrzeby, uwarunkowania), biorc

pod uwag wolontariat i prac

spoeczn czonko w ngo,

ujednolicenie i uproszczenie

procedur,

uwzgldnienie dobrej diagnozy

problemo w dokonywanej przez ngo,

docenienie pracy na rzecz realizacji

zadan ,

zwikszenie roli ngo w tworzeniu

prawa miejscowego,

lepsze okrelenie potrzeb regionu, z

uwzgldnieniem tych wskazywanych

przez ngo.

dziaalnos c charytatywna,

pienidze, sponsoring,

baza lokalowa,

potencja gospodarczy,

wiedza, potencja intelektualny,

nieodpatne usugi specjalisto w

(prawnik, ksigowy),

miejsca pracy dla podopiecznych ngo,

dos wiadczenie w rozwizywaniu

problemo w,

zasoby ludzkie wolontariusze,

wyznaczenie obszarw.

rdo: Projekt Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w

wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie materiay wypracowane

podczas warsztatw dla organizacji pozarzdowych.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 30 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Co ciekawe, oczekiwania legionowskich organizacji pozarzdowych wobec swoich

potencjalnych partnerw pokrywaj si ze wskazanymi w analizie SWOT ich sabymi stronami.

Istotne jest zatem nie tylko wsparcie finansowe ze strony zarwno administracji

samorzdowej jak i przedsibiorcw, ale take organizacyjno prawne. Mona rwnie

zauway, i stowarzyszenia i fundacje, oczekuj zwaszcza w kontaktach z administracj

samorzdow, poprawy komunikacji midzy nimi. Powinno si to przejawia m.in. w

uwzgldnianiu opinii organizacji na temat miejscowych aktw prawnych czy diagnozy

potencjau i problemw spoecznoci lokalnej. Jednoczenie, mona odnie wraenie, i

organizacje pozarzdowe nie znaj swoich praw zwaszcza w relacjach z administracj

samorzdow. Potwierdza to chociaby oczekiwanie zarwno od samorzdu jak i od

przedsibiorcw pomocy w uzyskaniu porad prawnych, a take brak konkretnych wskaza

dotyczcych realizacji wsppracy pomidzy organizacjami pozarzdowymi a administracj

samorzdow.

W obecnym stanie prawnym wsppraca pomidzy samorzdem terytorialnym a

organizacjami pozarzdowymi, nie wynika z dobrej woli tych pierwszych lecz jest ich

obowizkiem. Wedug regulacji zawartych w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci

poytku publicznego i o wolontariacie wsppraca ta opiera si na zasadach pomocniczoci,

suwerennoci stron, partnerstwa, efektywnoci, uczciwej konkurencji i jawnoci. Okrelono

formy tej wsppracy m.in.: zlecanie organizacjom pozarzdowym wykonywanie zada z

zakresu administracji publicznej, wzajemne informowanie si o kierunkach dziaania i prba

ich harmonizacji, konsultowanie z organizacjami projektw aktw normatywnych w dziedzinie

dziaalnoci statutowych tych organizacji, tworzenie wsplnych zespow o charakterze

doradczym i inicjatywnym. Na jednostki samorzdu terytorialnego naoono obowizek

uchwalania rocznego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi28.

Wedug oglnopolskich bada Stowarzyszenia Klon/ Jawor kadego roku zwiksza si

liczba jednostek samorzdu terytorialnego, ktre uchwalaj program wsppracy z

organizacjami pozarzdowymi. W 2008 r. byo to 85% gmin i 95% powiatw (w 2010 r. to ju

blisko 90% gmin). Uchwalenie w j.s.t. programu wsppracy nie przesdza o intensywnoci tej

wsppracy. Wyniki bada Stowarzyszenia Klon/ Jawor pokazuj, i cz samorzdw

28

Mog te uchwala wieloletnie programy wsppracy. Zob. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci publicznej i o wolontariacie, (Dz. U. 2003 nr 96, poz. 873 z pn. zm.); M. Sidor, Teoretyczny czy rzeczywisty wpyw samorzdu terytorialnego na rozwj spoeczestwa obywatelskiego?, (w:) Samorzd i gospodarka, red. K. Bondyra, P. liwa, M. Wojtkowiak, Pozna 2011, 151 152.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 31 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

przyja ten dokument bez konsultacji z organizacjami pozarzdowymi29. Brak zaangaowania

przedstawicieli trzeciego sektora oznaczao, i nie byo szerokiej debaty nad ksztatem

dokumentu, a samorzdy potraktowaa to jako kolejne zadanie do wypenienia. Nie jest to

tylko win samorzdw. Z bada nt. wsppracy jednostek samorzdowych z ngo w woj.

wielkopolskim w ramach projektu pt. Zwierciado wsppracy z 2010 r. wynika, i 36%

przedstawicieli badanych organizacji pozarzdowych nie wiedziao czy w gminie w ogle

zosta opracowany taki program30. Wedug szacunkw Klon/Jawor jest to 50%31.

Wydaje si, e legionowskie stowarzyszenia i fundacje mona zaliczy do tego grona.

Tylko jedna z badanych organizacji zadeklarowaa, i braa udzia w konsultowaniu programu

wsppracy organizacji pozarzdowej ze starostwem (organizacja IDI5). Poza tym, biorc pod

uwag wskazane przez legionowski trzeci sektor obszary wsppracy z samorzdem, mona

stwierdzi, i s one do skromne. Organizacje IDI3 oraz IDI5 korzystaj z lokali administracji

samorzdowej na preferencyjnych warunkach. Z kolei reprezentant organizacji IDI2 stwierdzi,

i jest pomoc dla samorzdu w pozyskiwaniu uczestnikw do projektw. Tylko jedna

organizacja IDI1 wykazuje szersz wspprac z samorzdem poprzez wspln realizacj

projektw unijnych. Ponadto, samorzd finansuje wydawan przez ni gazet. Zatem tylko

jedna organizacja pozyskuje rodki z sektora publicznego. Naley jednak doda, i jeli wemie

si pod uwag dokument Sprawozdanie z realizacji programu wsppracy Gminy Legionowo

w 2011 roku z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi

dziaalno poytku publicznego, to ta wsppraca wydaje si nieco szersza. Ot

przedstawiciel jednej z badanych organizacji IDI5 jest czonkiem Gminnej Rady Dziaalnoci

Poytku Publicznego, czego nie wspomniano w ankiecie32. Prawdopodobnie, ze wzgldu na to,

i jest to instytucja stosunkowo nowa (powoana we wrzeniu 2011 r.), nie odgrywa ona

jeszcze tak istotnej roli we wsppracy pomidzy organizacji pozarzdowych a samorzdem.

Porwnujc to ze wskanikami oglnopolskimi, mona ponownie wykaza sabo

legionowskich organizacji. Mona zaryzykowa tez, i nie potrzebuj one rodkw

zewntrznych, aby dobrze funkcjonowa a przez to s bardziej niezalene. Jednak

29

M. Sidor, Teoretyczny czy rzeczywisty wpyw, s. 153 154; J. Herbst, J. Przewocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarzdowych, s. 124. 30

. Zob. Raport z bada nt. wsppracy jednostek samorzdu terytorialnego z organizacjami pozarzdowymi przeprowadzonych w ramach projektu pt. Zwierciado wsppracy http://www.pozarzadowy.pl/ images/stories/d okumenty/ raport_zwierciadlo_ gotowy_190x210_rgb _screen_ min.pdf z dnia 2 grudnia 2010 roku. 31

J. Herbst, J. Przewocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarzdowych, s. 124. 32

Sprawozdanie z realizacji programu wsppracy Gminy Legionowo w 2011 roku z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego, Legionowo 2012, s. 19.

http://www.pozarzadowy.pl/%20images/stories/d%20okumenty/%20raport_zwierciadlo_%20gotowy_190x210_rgb%20_screen_%20min.pdfhttp://www.pozarzadowy.pl/%20images/stories/d%20okumenty/%20raport_zwierciadlo_%20gotowy_190x210_rgb%20_screen_%20min.pdf

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 32 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

przeprowadzona analiza SWOT, a take oczekiwania organizacji wobec samorzdu i

pracodawcw, nie potwierdzaj tej tezy. W polskim trzecim sektorze najbardziej znaczcym

sponsorem dziaa stowarzysze i fundacji jest sektor publiczny, a pierwszestwo w

przyznawaniu tych rodkw maj samorzdy terytorialne33. Wynika, to z tego, i jedn z

najbardziej popularnych form wsppracy jest przelew finansowy w zwizku ze zlecaniem

realizacji zada publicznych partnerom spoecznym34. Na tym etapie bada, mona stwierdzi,

i tego typu formy wsppracy w Legionowie nie wystpuj zbyt czsto. By moe takiego

stanu rzeczy naley upatrywa w procedurze konkursowej. Jak zauway jedne z

respondentw wskazujc bariery w funkcjonowaniu jego organizacji (IDI5): [jest od M.S.]

nacisk na ngo, eby realizoway zadania, cho zmodyfikowano im budety przy procedurze

konkursowej35.

Z kolei, oczekiwania legionowskich stowarzysze i fundacji wobec przedsibiorcw

pokrywaj si ze wskanikami oglnopolskimi. Jedn z gwnych korzyci we wsppracy z

biznesem jest pozyskiwanie funduszy na dziaanie. Dowiadczenia z tym zwizane nie s

jednak zbyt due. Jeden z respondentw wskaza nawet na ich negatywne skutki, gdy

Zdarzaj si sponsorzy, ktrzy chc oszukiwa organizacje pozarzdowe, pozorne wsparcie36.

Jeli jedn z zasad budowania partnerstwa jest zaufanie i otwarto, to tego typu zdarzenia nie

pozwalaj zbudowa dobrego fundamentu.

Oczekiwania organizacji wobec przedsibiorcw nie ograniczaj si tylko do kwestii

finansowych. Podobnie jak w badaniach oglnopolskich37, legionowskie organizacje

podkrelaj, i mogyby czerpa z dowiadczenia i wiedzy potencjalnych partnerw

biznesowych. Ponadto, w ramach takiej wsppracy, przedsibiorcy mogliby zatrudnia

podopiecznych organizacji pozarzdowych. Przykadowo, jeli byaby to organizacja zajmujce

si edukacj zawodow, mogaby w ramach umowy z firm posya do niej na sta najbardziej

uzdolnionych uczniw. Mogaby te organizowa szkolenia dla przyszych pracownikw

wedug potrzeb lokalnych przedsibiorstw. Z kolei organizacja zajmujca si pomoc osobom

niepenosprawnym, mogaby by wyania z tej grupy osoby zdolne do pracy. Firma, ktra

zdecydowaaby si na zatrudnienie takich osb, mogaby skorzysta ze statusu zakadu

33

Tame, s. 74. 34

M. Sidor, Teoretyczny czy rzeczywisty wpyw, s. 154 155. 35

Ankieta IDI5. 36

Tame. 37

Zob. J. Przewocka, K. Piat, Biznes i ngo o idealnej wsppracy, (w:) http://wiadomosci.ngo.pl z dn. 14.06.2012.

http://wiadomosci.ngo.pl/

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 33 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

chronionego. Podane przykady s hipotetyczne i jak wynika z przeanalizowanych ankiet

dowiadczenia wsppracy legionowskich stowarzysze i fundacji s znikome.

Podsumowujc, mona stwierdzi, i kondycja legionowskich stowarzysze i fundacji

nie jest najlepsza. Brak zwarcia i siy wewntrznej samego sektora przekada si z kolei na

jako wsppracy z samorzdem i przedsibiorcami. Organizacje nie stanowi bowiem

rwnorzdnego partnera dla przedstawicieli tych dwch sektorw. Pewna trudnoci moe

by zatem budowanie lokalnego partnerstwa celem rozwizania chociaby problemu

bezrobocia, ktry jest jednym z gwnych bolczek Legionowa czy budowanie lokalnej

tosamoci.

Wydaje si, e przy tym potencjale legionowskich organizacji pozarzdowych kluczow

rol odegra wsppraca z samorzdem. Bez wzgldu bowiem na kondycj trzeciego sektora,

wspprac tak wymuszaj rozwizania instytucjonalno prawne przyjte w Polsce. Zaoy

mona, e przy wzmocnieniu takiej wsppracy, nastpi polepszenie stanu legionowskiego

trzeciego sektora, a to z kolei spowoduje zainteresowanie i nawizaniem wsppracy z

biznesem.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 34 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

3. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich sektora

gospodarczego (prywatne podmioty gospodarcze)

Problemy spoeczno-gospodarcze miasta Legionowa i powiatu

legionowskiego oczami przedsibiorcw

Przedsibiorcy legionowscy objci badaniem zostali poproszeni o analiz

najwaniejszych problemw spoeczno-gospodarczych.

Wikszo problemw, co zrozumiae, koncentrowaa si wok tematyki rynku

pracy. Jako najwaniejsze problemy respondenci wskazali bezrobocie i potrzeby

pracodawcw dotyczce zatrudnienia pracownikw. Duym problemem jest te, w ich

mniemaniu, edukacja i jej nieadekwatno do potrzeb rynku pracy, a take brak

zabezpiecze spoecznych i sytuacja modych osb.

Czsto wymienianym problemem jest ponadto alkoholizm i wyuczona bezradno,

dwie kwestie, ktre w opinii przedsibiorcw s ze soba cile powizane i prowadz do

biedy. Problemy te niestety s przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Sytuacj pogarszaj liczne bariery w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej, jak te

brak pomysw na przycignicie inwestorw. Jedn z barier dla inwestycji s pewne

utrudnienia w komunikacji, cho raczej komunikacja oceniana jest dobrze.

Zdecydowana wikszo przedsibiorcw twierdzi, e partnerstwo spoeczne moe

by pomocne przy rozwizywaniu tych problemw.

Legionowski rynek pracy

Legionowscy przedsibiorcy oceniaj legionowski rynek pracy jako redni. Uwaaj

go za rynek, ktry niczym si nie wyrnia. Nie jest kreatywny, dlatego jego sytuacja nie

ulega poprawie. Jest bardzo duo osb bezrobotnych, natomiast bardzo mao ofert

pracy w PUP. Nie ma duych zakadw, brakuje przemysu, nie ma duych podmiotw,

ktre zatrudniaj pracownikw w okolicy Legionowa. Likwidacja duych zakadw

pracy znacznie pogorszya sytuacj (likwidacja FSO, dywizji wojskowej). Bez duej iloci

inwestycji rynek powoli zamiera.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 35 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Wielu przedsibiorcw ocenia lokalny rynek pracy w kontekcie bliskoci

Warszawy. Dla jednych niewielka odlego od stolicy jest problemem, poniewa

ucieczka do Warszawy jest oglnie przyjt alternatyw wobec bezrobocia, przez co

inicjatywa tworzenia miejsc pracy w lokalnej spoecznoci zamiera. Blisko Warszawy

powoduje te wysokie koszty utrzymania. Cz przedsibiorcw patrzy na ten problem

z drugiej strony - blisko Warszawy ratuje przed bezrobociem poniewa cz osb

znajduje zatrudnienie wanie tam, a z drugiej strony wiele osb sprowadza si z

Warszawy do Legionowa, dziki czemu wzrasta zapotrzebowanie na usugi, co generuje

miejsca pracy dla mieszkacw powiatu.

W opinii przedsibiorcw istniej grupy, ktrych sytuacja na rynku pracy jest

szczeglnie trudna. Te grupy to przede wszystkim modzi ludzie - absolwenci

(szczeglnie ci z oglnym wyksztaceniem) i osoby powyej 50 roku ycia; ich

problematyczn sytuacj dostrzega zdecydowana wikszo przedsibiorcw. Pozostae

defaworyzowane grupy to: zwolnieni z wielkich zakadw i osoby z tzw. dow

spoecznych, najbiedniejsi.

Zapytani o przyczyny wyszej stopy bezrobocia w powiecie legionowskim ni

rednia dla Mazowsza i caej Polski, przedsibiorcy wymieniaj w pierwszej kolejnoci

brak zakadw pracy i upadek tych, ktre do niedawna funkcjonoway.

Wiele osb uwaa szar stref za jedn z gwnych przyczyn tej sytuacji ("Cz

osb pracuje bez podpisywania umw, wystawiania faktur albo waciciel jest

zgoszony, ale pracownicy sezonowi ju nigdzie nie s zewidencjonowani.", "Cz osb

woli pracowa na czarno.").

Kolejn przyczyn jest maa kreatywno wadz, ktre nie dokadaj

wystarczajcych stara, aby cign biznes zagraniczny. Przeszkod w zatrudnianiu

wikszej iloci pracownikw s te zbyt due koszty pracy dla firm.

W kwestii przewidywanych zmian na rynku pracy w najbliszych latach,

przedsibiorcy s zdecydowanie pesymistami. Wielu przewiduje stagnacj. Uboejce

spoeczestwo spowoduje brak popytu na usugi. Zatrudnienie (szczeglnie modym

osobom) moe da planowana galeria handlowa, z drugiej za strony, mae sklepiki nie

wytrzymaj jej konkurencji i upadn.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 36 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Rynek pracy a edukacja

Przedsibiorcy krytycznie oceniaj dopasowanie szkolnictwa w powiecie

legionowskim do potrzeb lokalnego rynku pracy. Oferta edukacyjna rozmija si z

potrzebami rynku pracy. Szkoa nie spenia funkcji porednika midzy pracodawcami i

przyszymi pracobiorcami.

Za duo osb ksztaci si na etapie wyszym, a to nie jest konieczne do pracy w

brany usugowej. Przewaajca wikszo przedsibiorcw ubolewa nad upadkiem

szkolnictwa zawodowego. Obserwuj zjawisko "nadprodukcji magistrw", czego

jednym z powodw jest zbyt atwa matura. Twierdz e jest za duo humanistw, a za

mao specjalistw. Za mao jest natomiast szk zawodowych, ktre przygotowywayby

osoby wykwalifikowane np. sprzedawcw, hydraulikw, monterw itp. Z drugiej strony,

zainteresowanie modziey takimi zawodami nie jest due. Potrzebna jest zmiana

mylenia ("Trzeba by przekona rodzicw i modych, e nie wszyscy musz i na studia

czy do liceum i pjcie do szkoy zawodowej to te dobra droga do rozwoju.", "Nikt nie

chce uczy si zawodu i fachowej pracy, ludzie nie rozumiej tego, e nie kady musi

zarzdza, a kto musi pracowa i wykonywa prace szeregowe.").

Innym problemem jest to, e osoby, ktre kocz szkoy zawodowe, nie chc potem

pracowa w tych zawodach, kocz te szkoy niejako przypadkiem.

Jakie zmiany powinny wic nastpi w systemie nauczania? Przedsibiorcy

proponuj nastpujce rozwizania: rozwj szkolnictwa zawodowego, eby byy to

szkoy, ktre bd zachcay do nauki; dobra reklama dla szkolnictwa zawodowego;

intensywna promocja legionowskich szk przez wadze, aby powstrzyma wyjazdy

modziey do szk w Warszawie; lepiej rozwinita wsppraca szk i wadz lokalnych

z przedsibiorcami; czytelne sygnay dawane szkoom przez sfer rzemiosa odnonie

do tego, jakie zawody bd potrzebne za kilka lat; prowadzenie statystyk, ile osb

aktualnie szkoli si, w jakiej brany i kiedy planuje zakoczy nauk; trudniejsza

matura, aby ograniczy ilo osb uczcych si w liceach i podejmujcych studia wysze;

nacisk na szkolenie techniczne; nacisk na rozwj znajomoci jzykw obcych i

konkretny fach. Naley ograniczy dostp do matury i wyszych studiw, stawiajc na

jako tych dyplomw i jednoczenie rozwin nowoczesne ksztacenie zawodowe

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 37 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Dziaalno gospodarcza w powiecie legionowskim

Co skania mieszkacw powiatu do otwierania wasnej dziaalnoci gospodarczej?

Wedug respondentw, gwne przyczyny rozpoczcia przez nich dziaalnoci

gospodarczej to przede wszystkim potrzeba niezalenoci, bycia na swoim, w drugiej

kolejnoci potrzeba wyszych zarobkw, dobry pomys na biznes, a take ch

wykorzystania wasnej wiedzy. Nie jest to wic alternatyw wobec braku innych

moliwoci zarabiania na ycie, a dobrze przymylan i prawdziwie przedsibiorcz

decyzj.

Jeli chodzi o funkcjonowanie poszczeglnych przedsibiorstw, zarwno waciciele

firm, jak i ich pracownicy podkrelaj ogromn rol zaufania. Wedug ich opinii i

wiedzy, pracownicy zdecydowanie tworz wsplnot opart na zaufaniu wobec siebie.

Te waciciele firm obdarzaj swoich pracownikw penym lub duym zaufaniem.

Legionowscy przedsibiorcy wykazuj ponadto pene lub due zaufanie do lokalnych

wadz.

Przedsibiorcy zdecydowanie stawiaj na kompetencje pracownikw. S one

najwaniejsz wartoci przyjt w firmach przez kierownictwo. Przedsibiorcy s z

reguy zadowoleni z kompetencji ju zatrudnionych pracownikw, uwaajc, e

pozwalaj one na wdroenie w ich firmach innowacyjnych technologii. Drug

najwaniejsz wartoci jest zaufanie, kolejno sumienno, lojalno i szacunek.

Przedsibiorcy ceni te wartoci takie, jak: dobra praca, jako wykonywanej pracy,

wsppraca, dobro klienta, etyka w postpowaniu, rozwj pracownikw i rozwj

dziaalnoci.

Analizujc zasadnicze wartoci podzielane przez pracownikw firmy, znw wida

ogromne znaczenie zaufania. Jest to warto najczciej wymieniana. Pracownicy ceni

te szacunek, wiedz, dobro klienta, uczciwo, lojalno, sumienno, rzetelno,

dowiadczenie, etyk w postpowaniu, pracowito, rozwj zarwno firmy, jak i

pracownikw, a take przyjazne stosunki midzyludzkie.

Wartoci podzielane przez kierownictwo i pracownikw firm w duej mierze si

pokrywaj, co stwarza ogromne szanse na harmonijn wspprac, a co za tym idzie

rozwj firmy.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 38 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Legionowscy przedsibiorcy dosy rzadko sigaj po rodki unijne czy inne formy

wsparcia publicznego. Jeli chodzi o formy zatrudniania pracownikw, dominuj

umowy o prac na czas nieokrelony, w drugiej kolejnoci umowy o prac na czas

okrelony, rzadziej pracownicy zatrudniani s na umowy cywilno-prawne (dotyczy to

najczciej pracownikw sezonowych i doranych zlece). Rotacja pracownikw jest

niewielka i wynika gwnie z sezonowoci prac i zmiennoci tematycznej zlece.

Pracodawcy staraj si zatrzymywa dobrych pracownikw.

Badane firmy z powiatu legionowskiego raczej dobrze oceniaj swoj kondycj

mimo, i trudno wywalczy obecnie zlecenia i utrzyma za stawki z kontraktw

pracownikw. Niektrym firmom udaje si rozwija i rozszerza dziaalno.

Bariery w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej

Najczciej wymieniane bariery w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej zwizane

s z finansami i legislacj, w mniejszej mierze z potencjaem pracownikw i innymi

kwestiami.

Bariery finansowe to przede wszystkim wysokie koszty dziaalnoci, zatrudniania i

przeszkolenia pracownikw; obcienia podatkowe; zatory patnicze i spadek zaufania

do duych wykonawcw; zanianie stawek w ofertach przetargowych przez inne firmy.

Problemem jest zaleganie z opatami przez odbiorcw usug, czy produktw lub te

zleceniodawcw legionowskich firm i zerowe moliwoci egzekucji niewypaconych

przez innych wynagrodze. Postpowanie sdowe jest dugie i mudne, i nie gwarantuje

odzyskania poniesionych kosztw.

Barierami legislacyjnymi s w gwnej mierze: brak stabilizacji prawnej i skarbowej;

brak moliwoci jasnej interpretacji przepisw; brak deregulacji zawodw; denie do

staych umw (przepisy, wg ktrych po 3 umowach na czas okrelony naley

pracownika zatrudni na czas nieokrelony).

Bariera zwizana z potencjaem pracownikw to brak poszukiwanych specjalistw,

wysokiej klasy fachowcw.

Ponadto, zapytani o to, co utrudnia prowadzenie dziaalnoci gospodarczej,

przedsibiorcy wymieniaj kwestie takie, jak brak pewnego etosu waciwego dla

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 39 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

przedsibiorczych postaw, co powoduje, e mieszkacy powiatu s mao

przedsibiorczy.

Rozwj firm hamuje trudny dostp do przetargw - przetargi wygrywaj najtasi, co

utrudnia godziwe wynagrodzenie, jakiego wymaga zaangaowanie specjalistw.

("Przetargi wygrywa firma, ktra nie paci podwykonawcom, bo w przetargach

wygrywaj ci, ktrzy oferuj najnisze stawki.", "Przetargi rozstrzyga si dugo, a potem

wymaga si szybkiej realizacji zamwienia, co szkodzi jakoci wykonanych robt.").

Kapita spoeczny

Legionowscy przedsibiorcy oceniaj stan kapitau spoecznego w Polsce raczej jako

niski.

Pomimo wysokiej stopy bezrobocia w powiecie, legionowscy przedsibiorcy

miewaj problemy ze znalezieniem pracownikw. Jako przyczyn tego stanu rzeczy

podaj prawie wycznie brak kwalifikacji i kompetencji u osb poszukujcych pracy

(czasem brak odpowiednich i aktualnych uprawnie do wykonywania danej pracy).

Tych ju zatrudnionych chwal wic za wysokie kompetencje, natomiast czasem

stawiaj czoa braku odpowiednich kompetencji i kwalifikacji osb poszukujcych

pracy, co moe si czsto koczy zatrudnieniem niekompetentnego pracownika i

ponoszeniem znacznych kosztw jego wyszkolenia.

Wikszo badanych przedsibiorcw napotkaa na problem ze znalezieniem

odpowiedniego pracownika z powodu braku specjalistw, mistrzw w danym fachu.

Problem ten dotyczy przede wszystkim "fachowcw" takich, jak: hydraulicy, murarze,

pracownicy brany budowlanej, glazurnicy, lusarze, fachowcy od remontw drg,

spawacze i inni rzemielnicy, handlowcy i przedstawiciele handlowi zorientowani na

przemys.

Powodem tej sytuacji jest to, e wiele wykwalifikowanych osb wyjeda za granic,

ale te fakt, e nie ma chtnych do nauki lub wykonywania tych zawodw ("Trudno

namwi gimnazjalist eby zosta hydraulikiem, posadzkarzem czy szewcem bd

krawcem; mody chciaby duo zarabia i od razu by wacicielem caej firmy").

Brakuje osb chtnych do pracy w sprzeday, gdy dla wielu poszukujcych pracy jest

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 40 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

to ostateczno. Firmy maj te dowiadczenie zatrudnienia osb, ktre w praktyce nie

odnajdyway si w pracy z powodu braku odpowiedniej wiedzy lub umiejtnoci.

Oprcz braku chtnych i wykwalifikowanych przyczyn braku adekwatnych

pracownikw jest czasem niemono sprostania wymogom pacowym bardziej

wykwalifikowanych pracownikw. Czasem take to, e osoby poszukujce pracy nie

chc pracowa majc legaln umow (np. osoby zarejestrowane w KRUS-ie). Cz osb

nie chce podejmowa prostych prac, kocz studia na ktre nie ma popytu i

jednoczenie maj due ambicje zarobkowe.

Analiza potencjau sektora przedsibiorstw

Objci badaniem przedsibiorcy przeprowadzili analiz SWOT swojego sektora

okrelajc jego mocne i sabe strony oraz szanse i zagroenia, jakie wpywaj na jego

sytuacj.

Mocne strony: wiedza; dowiadczenie; tradycja; marka; orientacja na rynku;

dopasowanie do potrzeb rynku; wsppraca w ramach organizacji (Cech Rzemios

Rnych, Powiatowa Izba Gospodarcza); uproszczenie procedur zwizanych z

prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej (CEIDG).

Sabe strony: maa infrastruktura produkcyjna w stosunku do iloci mieszkacw;

brak inwestorw zainteresowanych tworzeniem infrastruktury produkcyjnej; wysokie

koszty pracy, w tym przerost zatrudnienia; kurczcy si rynek zbytu na polskie

produkty; trudnoci w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej