2012 - · PDF file(instytucje rynku pracy) 19 2. Analiza i diagnoza potencjału i potrzeb...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2012 - · PDF file(instytucje rynku pracy) 19 2. Analiza i diagnoza potencjału i potrzeb...

2012

Raport

Legionowskie Forum Dialogu- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w

wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

STAN NA 28 czerwca 2012

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 1 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Spis treci

I. Wprowadzenie cel badania 2

II. Opis bada 4

III. Sytuacja spoeczna, gospodarcza i charakterystyka zatrudnienia miasta Legionowo i

powiatu legionowskiego 5

IV. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich miasta Legionowo i powiatu

legionowskiego

1. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich sektora publicznego

(instytucje rynku pracy) 19

2. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich sektora spoecznego

(organizacje pozarzdowe) 24

3. Analiza i diagnoza potencjau i potrzeb zasobw ludzkich sektora gospodarczego

(prywatne podmioty gospodarcze) 34

V. Diagnoza problemw spoeczno-gospodarczych na terenie miasta Legionowo i powiatu

legionowskiego, ich przyczyny i skutki 44

VI. Moliwe rozwizania problemw spoeczno-gospodarczych na terenie miasta

Legionowo i powiatu legionowskiego propozycje konkretnych dziaa 52

VII. Zaczniki 67

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 2 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

ROZDZIA I. Wprowadzenie- cel badania

Niniejszy raport zosta opracowany w ramach badania realizowanego w ramach

projektu Legionowskie Forum Dialogu- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku

procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie odbywajcego si w ramach

Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dziaanie

8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie 8.1.2 Wsparcie procesw

adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, wspfinansowanego ze rodkw Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Celem projektu jest

przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia, wywoanego procesami adaptacyjnymi i

modernizacyjnymi, poprzez utworzenie partnerstwa lokalnego, ktrego zadaniem jest

opracowanie i wdroenie strategii przeciwdziaania i zarzdzania zmian gospodarcz na

poziomie lokalnym. Realizacja projektu ma rwnie na celu wypracowanie staych

mechanizmw wsppracy pomidzy trzema sektorami: publicznym, spoecznym i

gospodarczym oraz wypracowanie programw zawierajcych diagnoz kadego sektora.

W skad partnerstwa lokalnego Legionowskie Forum Dialogu- przeciwdziaanie

wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

weszli przedstawiciele 73 podmiotw i instytucji, dziaajcych na terenie powiatu

legionowskiego. S to przedstawiciele gmin, powiatu, instytucji rynku pracy, organizacji

pozarzdowych, samorzdu gospodarczego i zawodowego, zwizkw zawodowych i

przedsibiorcw. Zostali podzieleni na trzy zespoy zadaniowe: zesp do spraw

przedsibiorczoci, do spraw organizacji non-profit oraz zesp dziaa rynku pracy. Dla

kadego zespou zadaniowego przewidzianych jest 8 spotka oraz 3 spotkania

midzysektorowe. Dotychczas odbyo si 5 spotka w kadej z grup zadaniowych i 2 spotkania

midzysektorowe. Prace zespow skupiy si na analizie odpowiedniego sektora, identyfikacji

kierunkw zmian w nim zachodzcych, jego problemw i szans na rozwj oraz

zaproponowaniu rozwiza.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 3 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Realizatorzy poniszego badania zostali wczeni do projektu na etapie czwartego

spotkania grup zadaniowych. Badanie byo realizowane w okresie od 16 kwietnia do 28

czerwca 2012.

Celem badania bya analiza i ocena potencjau kadego z trzech sektorw biorcych

udzia w projekcie, jak i diagnoza problemw spoeczno-gospodarczych na terenie miasta

Legionowo i powiatu legionowskiego wraz z zidentyfikowaniem ich przyczyn i skutkw oraz

moliwych rozwiza. Cel badania zosta osignity.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 4 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

ROZDZIA II. Opis bada

Na kadym etapie bada zostay uwzgldnianie 3 obszary: spoeczestwo (w tym

obszar edukacji), gospodarka (w rym rynek pracy), infrastruktura (z naciskiem na

infrastruktur spoeczn).

Diagnoza zostaa przeprowadzona w oparciu o analiz danych pierwotnych i wtrnych,

metody partycypacyjnych i jakociowych, metody pracy grupowej, metody heurystyczne,

badania ankietowe audytoryjne i warsztaty twrcze.

Ta sama rnorodno zostaa zastosowana przy analizie, ocenie sytuacji,

prognozowaniu i wypracowywaniu celw, kierunkw oraz konkretnych mechanizmw,

rozwiza i narzdzi.

We wszystkich rozdziaach zosta wykorzystany materia z dotychczas

przeprowadzonych warsztatw, potencja przeprowadzanych warsztatw i wnioski z nich

uzyskane. Inne metody realizowane poza warsztatami to desk research, PAPI, CATI, IDI.

Przeprowadzono cznie 30 IDI, 21 CATI i PAPI oraz dwie ankiety audytoryjne.

Wszystkie ww. techniki i metody zastosowano w stosunku do trzech sektorw wymienionych

w ofercie i umowie.

Nie zidentyfikowano problemw z docieraniem do respondentw. W badaniu wzili

udzia przedstawiciele podmiotw z caego powiatu.

Wzory IDI, CATI i PAPI zacznikach.

Raport zosta przygotowany przez osoby wskazane w ofercie oraz innych specjalistw.

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 5 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

III. Sytuacja spoeczna, gospodarcza i charakterystyka zatrudnienia miasta

Legionowo i powiatu legionowskiego

Powiat legionowski, wraz z powiatami: nowodworskim, woomiskim, miskim, otwockim

i garwoliskim, naley do obszaru podregionu Warszawskiego Wschodniego (wg

nomenklatury jednostek terytorialnych do celw statystycznych NTS). Zosta utworzony

w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Siedzib powiatu jest miasto Legionowo, jedno

z najmodszych, a zarazem najbardziej zaludnionych miast w wojewdztwie. Miasto ley w

odlegoci 23 km na pnoc od centrum m.st. Warszawy, w pobliu Zalewu Zegrzyskiego i jest

pooone na szlakach komunikacyjnych czcych Warszaw z Gdaskiem (linia kolejowa) i

Pojezierzem Mazurskim (droga krajowa nr 61).

W skad powiatu legionowskiego wchodz gminy:

a) miejskie: Legionowo

b) miejsko wiejskie: Serock

c) wiejskie: Jabonna, Nieport, Wieliszew

d) miasta: Legionowo, Serock.

Powierzchnia powiatu wynosi 39,278 ha. Liczba staych zameldowanych mieszkacw

w poszczeglnych gminach powiatu legionowskiego wg stanu na 23.08.2010 r. wyniosa

cznie 101 161 mieszkacw1, w tym 52% stanowiy kobiety2. Liczebno

w poszczeglnych gminach przedstawia si nastpujco:

Jabonna: 14 956 osb,

Legionowo: 51 135 osb,

Nieport: 12 014 osb,

Serock: 12 293 osb,

Wieliszew: 10 763 osb.

Oglna powierzchnia miasta Legionowo wynosi 1356 ha i jest w 80% zabudowana, w tym

20% zajmuj tereny przemysowe. Tereny lene zajmuj 15% obszaru miasta, natomiast

tereny rolne 5%3. Na podstawie powyszych danych mona stwierdzi du intensywno

zagospodarowania miasta i niewielk rezerw na rozwj ewentualnych przyszych inwestycji, 1 Powiat legionowski. Oficjalny Serwis Informacyjny Starostwa Powiatowego w Legionowie. http://www.powiat-

legionowski.pl/index.php?cmd=zawar tosc&opt=pokaz&id=4&lang=, 16.06.2012 2 Urzd Statystyczny w Warszawie, Ludno, ruch naturalny i migracje w wojewdztwie mazowieckim w 2010 r.,

Warszawa 2011, s. 53 3 Rada Miasta Legionowo, Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do 2015 roku, 2007, s. 5

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU- przeciwdziaanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

str. 6 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

jak np. mieszkalnictwa czy dziaa podejmowanych przez podmioty gospodarcze. Wadze

samorzdowe wiadome tych zagroe, zamierzaj podj wszelkie dziaania4zmierzajce w

kierunku stworzenia pozytywnego klimatu inwestycyjnego5, co jest jednym z warunkw

promocji gospodarczej regionu i jednoczenie wypenieniem postulatw strategii

opracowanych tak dla powiatu6, jak i kraju7. Legionowo przy swojej stosunkowo niewielkiej

powierzchni, jest jednym z najbardziej zaludnionych miast w Polsce - wska