SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Click here to load reader

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH. Okuninka, 13-14.06.2006 r. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY – INFORMACJE OGÓLNE. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

 • SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNYROZWJ ZASOBW LUDZKICHOkuninka, 13-14.06.2006 r.

 • SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY INFORMACJE OGLNESektorowy Program Operacyjny Rozwj Zasobw Ludzkich jest jednym z szeciu sektorowych programw operacyjnych, ktre su realizacji NPR.

  Cele, jakie zostay okrelone w Narodowym Planie Rozwoju dla powyszego Programu odzwierciedlaj priorytety Europejskiej Strategii Zatrudnienia: zdolno do uzyskania i utrzymania zatrudnienia,wspieranie przedsibiorczoci, doskonalenie kadr gospodarki, aktywne dziaania na rzecz promowania rwnoci na rynku pracy, prowadzce do elastycznoci rynku pracy i mobilnoci zawodowej.

 • DZIAANIA, DLA KTRYCH WUP JEST INSTYTUCJ WDRAAJC Dziaanie 1.2 Perspektywy dla modzieyCelem dziaania jest udzielenie moliwie penego wsparcia modziey, w tym absolwentom wszystkich typw szk tak, aby nie stawali si i nie pozostawali bezrobotnymi.Dziaanie obejmuje rnorodne formy wsparcia dla modziey, w tym absolwentw wszystkich szk

  Dziaanie 1.3 Przeciwdziaanie i zwalczanie dugotrwaego bezrobocia.

  Celem dziaania jest ograniczenie zjawiska dugotrwaego bezrobocia i zapobieganie wpadaniu w dugotrwae bezrobocie, jak rwnie ograniczanie przyczyn dugotrwaego bezrobocia poprzez oferowanie bezrobotnym aktywnych form przeciwdziaania bezrobociu oraz dziaa na rzecz poprawy zdolnoci do zatrudnienia

 • PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH SPO RZL:Projekty wojewdzkie (pozakonkursowe)Projekty konkursowe (schemat b)Projekty konkursowe (schemat a)

 • PROJEKTY WOJEWDZKIE:DZIAANIE 1.2"Bd niezaleny" - program dla modziey z wojewdztwa lubelskiego

  DZIAANIE 1.3"Nowy start" dugotrwale bezrobotnych w wojewdztwie lubelskim

  Okres wdraania: 01.04.2004 r. 31.07.2005 r.

 • Dziaanie 1.2Projekt wojewdzki

 • Projekt wojewdzki Dziaanie 1.2

 • Projekt wojewdzki Dziaanie 1.2

 • Projekt wojewdzki Dziaanie 1.2Efektywno 45,0%

 • Formy wsparcia Dziaanie 1.2wykonanieplanok. 100%

 • Projekt wojewdzki Dziaanie 1.2Wykonanie planu 98,4%

 • Dziaanie 1.3Projekt wojewdzki

 • Projekt wojewdzki Dziaanie 1.3

 • Projekt wojewdzki Dziaanie 1.3

 • Projekt wojewdzki Dziaanie 1.3Efektywno 50,1%

 • Formy wsparcia Dziaanie 1.3wykonanieplanok. 100%

 • Projekt wojewdzki Dziaanie 1.3Wykonanie planu 95,2%

 • Dziaanie 1.2Schemat B

 • Projekty Dziaanie 1.2 (schemat b)Umowa nr 2Beneficjent: ConsultorTytu projektu: Aktywnie na starcieOkres realizacji od: 01.02.2005 r.Okres realizacji do: 30.04.2005 r.

  Umowa nr 3Beneficjent: LFRTytu projektu: Wzrost Konkurencyjnoci modziey na Rynku PracyOkres realizacji od: 01.02.2005 r.Okres realizacji do: 30.04.2005 r.

 • Projekty Dziaanie 1.2 (schemat b)

 • Projekty Dziaanie 1.2 (schemat b)

 • Projekty Dziaanie 1.2 (schemat b)Efektywno 15,7%

 • Projekty Dziaanie 1.2 (schemat b)Wykonanie planu 88,8%

 • Dziaanie 1.3Schemat B

 • Projekty Dziaanie 1.3 (schemat b)Umowa nr 1Beneficjent: Fundacja Nasza SzkoaTytu projektu: CV na CD Szansa na PrzyszoOkres realizacji od: 01.02.2005 r.Okres realizacji do: 30.04.2005 r.

  Umowa nr 4Beneficjent: LFRTytu projektu: Nowy zawd, nowe kwalifikacje-gwarancj zatrudnieniaOkres realizacji od: 25.01.2005 r.Okres realizacji do: 30.04.2005 r.

 • Projekty Dziaanie 1.3 (schemat b)

 • Projekty Dziaanie 1.3 (schemat b)

 • Projekty Dziaanie 1.3 (schemat b)Efektywno 17,4%

 • Projekty Dziaanie 1.3 (schemat b)Wykonanie planu 91,4%

 • Dziaanie 1.2Projekty konkursowe schemat A

  zakontraktowane w 2005 r.

 • 26 projektw na 22 mln PLN dla 5,5 tys. osb

 • Projekty zakoczone na dzie 31.05.2006 r.

  Do dnia 31.05.2006 r. zakoczono realizacj 8 projektw skierowanych do blisko 900 osb. Warto w/w projektw wynosia ponad 3,0 mln PLN.

 • Dziaanie 1.3Projekty konkursowe schemat A

  zakontraktowane w 2005 r.

 • 24 projekty na 15 mln PLN dla 3,8 tys. osb

 • Projekty zakoczone na dzie 31.05.2006 r.

  Do dnia 31.05.2006 r. zakoczono realizacj 6 projektw skierowanych do ponad 500 osb. Warto w/w projektw wynosia ponad 1,8 mln PLN.

 • Dziaanie 1.2 Projekty konkursowe schemat A

  zakontraktowane w 2006 r.

 • 21 projektw na 14 mln PLN dla 3,6 tys. osb

 • Dziaanie 1.3Projekty konkursowe schemat A

  zakontraktowane w 2006 r.

 • 21 projektw na 14 mln PLN dla 3,6 tys. osb

 • Podsumowanie wszystkich projektw w ramach Dziaa 1.2 i 1.3 SPO RZL (schemat a i b; projekty konkursowe i pozakonkursowe) na dzie 31.03.2006 r.Dziaanie 1.2Wsparciem w ramach Dziaania 1.2 objto 12,5 tys. osb. Blisko 8,7 tys. osb podnioso kwalifikacjeWydatki poniesione przez beneficjentw przy realizacji projektw w ramach w/w dziaania wyniosy ok. 35,3 mln PLN.

  Dziaanie 1.3W ramach Dziaania 1.3 wsparciem objto ok. 8,7 tys. osb. Ponad 6,5 tys. beneficjentw ostatecznych podnioso kwalifikacjeWydatki poniesione przez beneficjentw przy realizacji projektw w w/w dziaaniu osigny poziom 23,7 mln PLN.

 • Projekty konkursowe realizacja finansowa

 • Wizyty monitorujceLiczba wizytacji - 717

 • Ocena usug szkoleniowych przez beneficjentw ostatecznych

 • Tematyka szkoleHandelPracownicy fizyczniKsigowoGastronomiaInformatykaFundusze UEJzyki obceKosmetyka

 • Struktura tematyczna szkole (wg wizytacji)

  Wykres1

  60

  42

  36

  13

  10

  9

  3

  2

  Arkusz1

  pracownicy fizyczni60

  handel42

  ksigowo36

  hotelarstwo-gastronomia13

  informatyka10

  jzyki obce9

  kosmetyka3

  fundusze UE2

  Arkusz1

  Arkusz2

  Arkusz3

  Arkusz4

  Arkusz5

  Arkusz6

  Arkusz7

  Arkusz8

  Arkusz9

  Arkusz10

  Arkusz11

  Arkusz12

  Arkusz13

  Arkusz14

  Arkusz15

  Arkusz16

  Arkusz17

  Arkusz18

  Arkusz19

  Arkusz20

  Arkusz21

  Arkusz22

  Arkusz23

  Arkusz24

  Arkusz25

  Arkusz26

  Arkusz27

  Arkusz28

  Arkusz29

  Arkusz30

  Arkusz31

  Arkusz32

  Arkusz33

  Arkusz34

  Arkusz35

  Arkusz36

  Arkusz37

  Arkusz38

  Arkusz39

  Arkusz40

  Arkusz41

  Arkusz42

  Arkusz43

  Arkusz44

  Arkusz45

  Arkusz46

  Arkusz47

  Arkusz48

  Arkusz49

  Arkusz50

  Arkusz51

  Arkusz52

  Arkusz53

  Arkusz54

  Arkusz55

  Arkusz56

  Arkusz57

  Arkusz58

  Arkusz59

  Arkusz60

  Arkusz61

  Arkusz62

  Arkusz63

  Arkusz64

  Arkusz65

  Arkusz66

  Arkusz67

  Arkusz68

  Arkusz69

  Arkusz70

  Arkusz71

  Arkusz72

  Arkusz73

  Arkusz74

  Arkusz75

  Arkusz76

  Arkusz77

  Arkusz78

  Arkusz79

  Arkusz80

  Arkusz81

  Arkusz82

  Arkusz83

  Arkusz84

  Arkusz85

  Arkusz86

  Arkusz87

  Arkusz88

  Arkusz89

 • KontroleW ramach SPO RZL do 07.06.2006 r. Oddzia Kontroli EFS w Wojewdzkim Urzdzie Pracy w Lublinie przeprowadzi nastpujc liczb kontroli 91 w tym:kontrole w trakcie realizacji projektu - 50 kontroli;kontrole ex-ante - 5 kontroli;kontrole na zakoczenie realizacji projektu 32 kontrole;kontrole dorane dotyczce prawidowoci naboru BO do udziau w projekcie 4 kontrole.

 • NieprawidowociW trakcie przeprowadzonych kontroli wystpuj nastpujce nieprawidowoci:

  Bdne zakwalifikowanie do udziau w projekcie Beneficjentw Ostatecznych.Bdy w sporzdzaniu protokow z przeprowadzonego postpowania w sprawie zamwienia publicznego.Przekroczenia kosztw budetowych.Bdy w naliczaniu dotacji.

 • Uwagi kocoweW opinii beneficjentw zorganizowane dotychczas spotkania/szkolenia dotyczce rozlicze z zakresu Europejskiego Funduszu Spoecznego daj doskona moliwo wymiany dowiadcze a uzyskane informacje pozwoliy unikn czsto niezamierzonych niedopatrze, ktre wystpiy u innych Beneficjentw.W celu sprawnej realizacji projektw - pracownicy Wydziau OEFS udzielaj konsultacji w punkcie konsultacyjno informacyjnym Europejskiego Funduszu Spoecznego. Dziki tej formie pomocy Beneficjenci maj okazj wyjani nurtujce ich problemy napotkane przy pisaniu i rozliczeniu projektu.

 • Dostp do informacjiUdzielanie informacji i konsultacje dla Beneficjentw

  Informacje podstawowe s udzielane na bieco pod numerem telefonu (0 81)46-35-363.

  Konsultacje dla Beneficjentw dotyczce kwestii problematycznych odbywaj si po wczeniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z pracownikami Punktu Konsultacyjno Informacyjnego terminu i godziny spotkania w siedzibie WUP w Lublinie.

 • Dodatkowe wiadomoci na temat EFS i innych Funduszy StrukturalnychInformacje o dziaalnoci WUP w Lublinie, a take o moliwociach korzystania z pomocy w ramach projektw wspfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego mona uzyska na stronie internetowej www.wup.lublin.pl

  Dodatkowe informacje s take dostpne na nastpujcych stronach internetowych: www.efs.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.lubelskie.pl