ZARZĄDZANIA I FINANSÓW - .stanęli reformatorzy w byłych państwach demokracji ludowej. Szybko

download ZARZĄDZANIA I FINANSÓW - .stanęli reformatorzy w byłych państwach demokracji ludowej. Szybko

of 189

 • date post

  02-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZARZĄDZANIA I FINANSÓW - .stanęli reformatorzy w byłych państwach demokracji ludowej. Szybko

STUDIA I PRACE KOLEGIUM

ZARZDZANIA I FINANSW

ZESZYT NAUKOWY 85

Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

Recenzencidr hab. Andrzej Bie, prof. SGH

dr Tomasz Cicirkodr hab. Feliks Grdalski

prof. dr hab. Jerzy Lewandowskidr Jacek Sierak

prof. dr hab. Teresa Sabyprof. dr hab. Hanna Sochacka-Krysiak

prof. dr hab. Zbigniew Staniekprof. dr hab. Maciej S. Wiatrprof. dr hab. Alojzy Zalewski

Opracowanie komputerowe, druk i oprawa:Dom Wydawniczy ELIPSA, ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawatel./fax (0 22) 635 03 01, 635 17 85, e-mail: elipsa@elipsa.pl, www.elipsa.pl

SKAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTW NAUKOWYCH KZiF

RedaktorKrystyna Kawerska

Copyright by Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie, 2007

ISSN 1234-8872

Nakad 320 egzemplarzy

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczcydr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH vice przewodniczcy

prof. dr hab. in. Jan Adamczykdr hab. Stefan Doroszewicz, prof. SGH

prof. dr hab. Jan Guchowskidr hab. Magorzata Iwanicz-Drozdowska, prof. SGH

prof. dr hab. Jan Kajadr hab. Jan Komorowski, prof. SGH

prof. dr hab. Tomasz Michalskiprof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

prof. dr hab. Jerzy Nowakowskidr hab. Wojciech Pacho, prof. SGHdr hab. Piotr Poszajski, prof. SGHprof. dr hab. Maria Romanowska

dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek, prof. SGHprof. dr hab. Teresa Saby

dr hab. Marian ukowski, prof. UMCS

Asystent technicznyEwa Niewiarowicz

SPIS TRECI

Od Rady Naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

CZ PIERWSZA

ARTYKUY PRACOWNIKW NAUKOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Prywatyzacja sektora pastwowego jako sia napdowa gospodarkiw okresie transformacjiLudmia Sobodzian, Monika Stpiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Polityka gospodarcza okresu transformacji: offset cud gospodarczyczy zudne nadzieje?Ludmia Sobodzian, Monika Stpiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Zachowania konsumentw na rynku usug opieki zdrowotnej w wybranych krajachEuropy rodkowo-Wschodniej (w wietle wynikw bada empirycznych)Mirosawa Jano-Kreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Sytuacja dunika w transakcjach faktoringowychKatarzyna Kreczmaska-Gigol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Wzajemne relacje stylu inwestycyjnego i systemu transakcyjnegoKrzysztof Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Inwestycje alternatywne nieruchomoci na Ksiycu,Marsie i innych ciaach niebieskichKrzysztof Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

CZ DRUgA

ARTYKUY UCZESTNIKW STUDIW DOKTORANCKICHW KOLEGIUM ZARZDZANIA I FINANSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Nowe ujcie europejskiej polityki regionalnejWioletta Czemiel-Grzybowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Endogeniczne czynniki jakociowe w ocenie zdolnoci kredytowej speki jednostek samorzdu terytorialnegoRenata Dobrzyska, Zhanna Shakhniuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Rekomendacja S a rynek kredytw hipotecznych w PolsceKonrad Grzelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Gospodarcze znaczenie VAT w PolsceJacek Jdrasik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Determinanty popytu na uywane samochody osobowe nabywane w obrociewewntrzwsplnotowym po 1 maja 2004 rokuWojciech Niemyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Zastosowanie regresji liniowej w badaniach powiza midzyrynkami kapitaowymiJan Kieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Artykuy pracownikw naukowych i uczestnikw studiw doktoranckichopublikowane w zeszytach naukowych Studia i Prace Kolegium Zarzdzaniai Finansw SGH w 2007 roku (numery 7685) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

OD RADY NAUKOWEJ

Przekazujemy w Pastwa rce kolejny zeszyt Studiw i Prac Kolegium Zarzdzania i Finansw. Zawiera on artykuy pracownikw Kolegium oraz uczest-nikw prowadzonych przez Kolegium studiw doktoranckich.

Artykuy s powicone aktualnym zagadnieniom ekonomii, nauk o finan-sach oraz nauk o zarzdzaniu. Stanowi one wynik studiw teoretycznych gboko osadzonych w badaniach empirycznych polskiej gospodarki, a take gospodarek innych krajw, przede wszystkim czonkw Unii Europejskiej.

Pozostajemy w przekonaniu, e przedoone opracowania spotkaj si z Pa-stwa yczliwym zainteresowaniem oraz, co byoby szczeglne cenne, stan si przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych bada.

yczymy Pastwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej Ryszard Bartkowiak

cz pierwsza

artykuy pracownikw naukowych

Ludmia Sobodzian, Monika StpiskaSzkoa Gwna Handlowa

Prywatyzacja sektora pastwowego jako sia napdowa gospodarki w okresie transformacji

1. Wprowadzenie

w okresie transformacji ustrojowej istotne znaczenia maj dwa kracowo rne procesy zmian instytucjonalnych nacjonalizacja i prywatyzacja. nacjonalizacja znana jest w naszej historii z okresu tworzenia zrbw gospodarczych ustroju socjalistycznego. prywatyzacja oznacza przejcie w prywatne posiadanie czci majtku pastwowego, z wykorzystaniem rnych metod praktycznej realizacji. przejmowanie i wykorzystywanie czci zasobw wasnoci pastwowej odbywa si niekiedy w sposb ywioowy, okrelany take jako spontaniczny.

prywatyzacja pastwowego sektora gospodarki w byych krajach socjalistycz-nych od pocztku bya uwaana za priorytetowe zadanie reformatorw. Jednym z celw prywatyzacji przedsibiorstw pastwowych w krajach dokonujcych trans-formacji gospodarczej jest zwikszenie wydajnoci i dochodowoci firm, a co za tym idzie, pobudzenie rozwoju caej gospodarki kraju. Szybko i sprawnie prze-prowadzona prywatyzacja sprzyja wychodzeniu z recesji spowodowanej reformami oraz przywrceniu wzrostu gospodarczego, ktry w wikszoci tych pastw uleg zaamaniu po rozpoczciu transformacji.

w praktyce ycia spoeczno-gospodarczego instytucja wasnoci zaja i utrzy-muje niezwykle wane miejsce oraz odgrywa ogromn rol w procesie formowania nowego ustroju. Majc powysze na wzgldzie, pragniemy w ramach tego arty-kuu zrealizowa nastpujcy cel: wskaza, e transformacja ustrojowa bez prywatyzacji nie byaby moliwa, skupiajc uwag na: wasnoci prywatnej, ktra jest fundamentem gospodarek kapitalistycz-

nych, pozytywnych skutkach przeksztace wasnociowych dla gospodarki

w skali mikro- i makroekonomicznej, dylematach i barierach wystpujcych w trakcie tego procesu.

Szerzej na temat wasnoci zob. w. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna, wyd. pwSBaitk, warszawa 2007.

10 Ludmia Sobodzian, Monika Stpiska

2. Wasno prywatna fundament gospodarki rynkowej

korzystny wpyw wasnoci prywatnej na wydajno produkcji oraz na finanse pastwa zosta dostrzeony ju przez adama Smitha w 2 poowie XViii wieku. w cigu ostatnich 20 lat nawet w krajach zachodnich zdecydowano si sprywaty-zowa wiele przedsibiorstw pastwowych, czego najbardziej znanym przykadem jest wielka Brytania za rzdw Margaret thatcher. Zakrojon na mniejsz skal prywatyzacj przeprowadzono take w niemczech i Francji oraz w wielu krajach rozwijajcych si. pocztkowo taka polityka wzbudzaa olbrzymie kontrowersje, ale obecnie zdecydowana wikszo obserwatorw uznaje j za sukces. Jednak prywa-tyzacja na tak ogromn skal, jaka miaa miejsce w krajach postsocjalistycznych, bya wydarzeniem bezprecedensowym2. na niewiele zday si rwnie dowiad-czenia krajw zachodnich w tej dziedzinie, poniewa prywatyzacja w warunkach ustabilizowanej gospodarki rynkowej rnia si znaczco od zada, wobec ktrych stanli reformatorzy w byych pastwach demokracji ludowej.

Szybko przeprowadzana prywatyzacja w pocztkowym okresie transformacji miaa na celu uwolnienie pastwa od zarzdzania przedsibiorstwami, uspraw-nienie funkcjonowania gospodarki, stworzenie szerokiego poparcia spoecznego dla reform gospodarczych oraz zahamowanie prywatyzacji spontanicznej, ktrej pocztki sigay jeszcze schykowego okresu socjalizmu, kiedy to zaczto podej-mowa pierwsze prby reform. ponadto, prywatyzacja bya sposobem nakada-

2 w ramach transformacji gospodarczej w polsce, rozpocztej 1 stycznia 1