Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

14
Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846 „Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia.” Herodot Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Propozycja współpracy

description

Propozycja współpracy w ramach Szkół Rozwoju.

Transcript of Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Page 1: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

„Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia.” Herodot

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Propozycja współpracy

Page 2: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Stowarzyszenie CEL Stowarzyszenie nieprzerwanie od 2005 roku, działa w obszarze edukacji, głównie we Wrocławiu. Większość osób skupionych w naszych szeregach to młodzi ludzie, często studenci i absolwenci. Wśród sympatyków, którzy z nami współpracowali są setki osób, z różnych instytucji i środo-wisk. W dużej mierze to osoby, które miały okazję z nami współ-tworzyć realizowane projekty, czy też brać w nich udział. Edukacja jest prawdopodobnie jedyną dziedziną, w której działania mogą teoretycznie i praktycznie, rozwiązać jakiekolwiek problemy, jakichkolwiek jednostek, grup czy społeczności. Odpowiednia edu-kacja i wychowanie zapobiega pojawianiu się problemów lub też może być pomocną przy ich efektywnym rozwiązywaniu. Stowarzyszenie skupia grono ambitnych osób, które rozwijając siebie, chcą stale i trwale wpływać na otoczenie, ulepszając je dla korzyści własnych oraz dla innych. Chcemy rozwijać także naszą organizację, by jej struktury i ludzie się w nią angażujący, mogli robić więcej, lepiej i efektywniej tego, co dobre dla społeczeństwa. Jednym z ważniejszych projektów Stowarzyszenia, którego główna grupa docelowa, to działacze społeczni, są Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL. Jest to dynamicznie rozbudowująca się cała grupa inicjatyw, które mają na celu transfer kompetencji ze środowisk biznesowych i akademickich do tzw. trzeciego sektora - pozarządowego.

Page 3: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia CEL

Profil działalności Szkół Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL, do tej pory stanowią:

Szkoła Trenerów

Szkoła Coachów

Szkoła HRowców

Szkoła PRowców

Szkoła Zarządzania Projektami

Szkoła Konsultingu

Szkoła Liderów

Wszystkie Szkoły realizują wspólne cele: ● Dostarczenie NGO kompetencji managerskich, przywództwa

i pracy zespołowej, poprzez prace z wybranymi jej członkami

● Rozwój liderów społecznych; ich postaw, wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania zespołami projektowymi

● Szerzenie idei działalności społecznej

Page 4: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

● Rozwój współpracy między III sektorem , a środowiskami biznesowymi i akademickimi

● Rozwój innowacyjnych form kształcenia

● Profesjonalizacja III sektora

● Promocja metod edukacji pozaformalnej

● Edukacja działaczy na rzecz usprawniania ich działalności pozarządowej

● Kształtowanie postaw prospołecznych wśród społeczności lokalnej

● Realizacja inicjatyw oddolnych, mających wpływ na rozwiązanie problemów społecznych

Page 5: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia CEL - profil działalności poszczególnych Szkół

Szkoła Trenerów będzie już dziewiątą edycją najstarszego projektu Szkół Rozwoju, poświęconego przekazywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń. W czasie trwania Szkoły Trenerów:

● odbywa się kilkanaście cotygodniowych 3-godzinnych spotkań szkoleniowych i warsztatowych z tematyki prowadzenia szkoleń i rozwijania umiejętności trenerskich,

● uczestnicy projektu realizują praktykę w postaci samodzielnie przeprowadzanych szkoleń (do tej pory były to po 3 szkolenia przeprowadzane przez każdego z uczestników, mające na celu m.in. usprawnienie funkcjonowania innych organizacji pozarządowych),

● ma miejsce Seminarium Szkoły Trenerów, które jest promowane na wrocławskich uczelniach i w środowisku pozarządowym.

Szkoła HRowców to już czwarta edycja projektu, którego celem jest umożliwianie zdobywania kompetencji, przydatnych w zawodach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL). Jej uczestnicy w sposób szczególny wspierają pozostałe Szkoły Rozwoju, poprzez prowadzenie rozmów rekrutacyjnych oraz realizację sesji Development Center dla uczestników innych Szkół. Docelowo rezultaty Szkoły HRowców mają polegać na zmaksymalizowaniu efektywności działania NGOsów, poprzez bardziej umiejętne podejście do procesów rekrutacyjnych i obszaru ZZL. W czasie trwania Szkoły HRowców:

● odbywa się kilkanaście cotygodniowych 3-godzinnych spotkań szkoleniowych i warsztatowych z tematyki HR,

● uczestnicy projektu realizują praktykę w postaci przeprowadzenia rekrutacji do Szkół Rozwoju wiosną każdego roku, na co składa się ok. 200 rozmów rekrutacyjnych,

● ma miejsce Development Center, odbywające się na podstawie merytoryki wypracowanej przez uczestników zajęć, zakończone sesjami feedbackowymi dla osób w nim uczestniczących.

Page 6: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Szkoła PRowców odbędzie się na wiosnę po raz trzeci. Celem projektu jest dostarczenie działaczom trzeciego sektora wiedzy i praktyki w zakresie świadomego i długofalowego budowania wizerunku oraz promowania działalności organizacji. W projekcie uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności, jeśli chodzi o kontakty z mediami, strategie promocji oraz narzędzia wykorzystywane w NGO. W trakcie Szkoły PRowców:

● odbywa się kilkanaście cotygodniowych 3-godzinnych spotkań szkoleniowych i warsztatowych z tematyki PR,

● uczestnicy projektu realizują w 3-4 zespołach praktykę w postaci przygotowywania newsletterów, opieki nad profilami Szkół Rozwoju w mediach społecznościowych,

● uczestnicy realizują też praktykę indywidualną w postaci przygotowywania informacji prasowych, z których najlepsze zostaną wykorzystane przy promowaniu działań organizacji.

Szkoła Zarządzania Projektami to kontynuatorka myśli Szkoły Liderów, dlatego przyjmujemy, że będzie to już piąta edycja Szkoły. Ta Szkoła dostarcza wiedzy i praktyki w zakresie zarządzania projektami, zespołem, umiejętności przywódczych oraz pracy zespołowej. Szkoła Zarządzania Projektami jest bogata w narzędzia niezbędne do przygotowania i realizacji projektów. Składają się na nią:

● szkolenia mające na celu stworzenie projektu od podstaw, poznanie całego procesu od momentu powstania idei do podsumowania i ewaluacji,

● warsztaty z kierowania zespołem, rozwoju osobistego, liderstwa itp. ● praktyka w postaci realizacji stworzonego przez uczestników projektu ● projekty realizowane w ramach praktyki Szkoły Zarządzania Projektami mają

charakter społeczny – są kierowane do grup wykluczonych społecznie, do tej pory realizowano takie projekty jak:

- projekty społeczno-kulturowe (m. in. „Malarze uśmiechu”, „Przeskocz stereotyp”, projekt w Mieszkaniach Usamodzielnienia dla Młodzieży) - projekty dla społeczności lokalnej („Dzieciaki to bystrzaki” festyn dla wychowanków wrocławskich domów dziecka; „Genarator Marzeń”: cykl spotkań dla uczniów IXLO we Wrocławiu; „Artystycznie w pełni sprawny” pokaz talentów osób z niepełnosprawnością)

Page 7: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Szkoła Coachów to projekt, który odbędzie się już po raz piąty. Ma na celu przekazywanie kompetencji coachingowych (tj. wiedzy, umiejętności i postaw) uczestnikom projektu oraz realizowanie przez nich sesji coachingowych. Sesje te mają wspierać działaczy organizacji pozarządowych w ich rozwoju. W trakcie Szkoły Coachów:

● odbywa się kilkanaście cotygodniowych 3-godzinnych spotkań szkoleniowych i warsztatowych z tematyki coachingu,

● uczestnicy projektu realizują praktykę w postaci prowadzenia sesji coachingowych dla działaczy z organizacji pozarządowych,

● uczestnicy przed rozpoczęciem praktyki, odbywają indywidualne sesje, jako klienci coachingu.

Szkoła Konsultingu odbędzie się na wiosnę po raz czwarty. Celem projektu jest dostarczenie działaczom trzeciego sektora wiedzy i praktyki z zakresu prowadzenia badań i usprawnień w organizacjach pozarządowych. W projekcie uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności, jeśli chodzi o narzędzia przydatne w pracy konsultanta, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą i przełamywanie oporu, analizę potrzeb organizacji, kreowanie rozwiązań oraz projektowanie planów ich wdrożenia. W trakcie Szkoły Konsultingu:

● odbywa się kilkanaście cotygodniowych 3-godzinnych spotkań szkoleniowych i warsztatowych z tematyki konsultingu, wprowadzania zmian w organizacjach,

● uczestnicy Szkoły realizują w 3-4 zespołach praktykę w postaci realizacji realnych projektów konsultingowych.

● [Tu wstawić LOGO SK]

Page 8: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Planowany przebieg projektu:

Lato 2012: Pozyskiwanie środków na realizację projektów

Pozyskiwanie partnerów chcących współtworzyć z nami IX edycję Szkół Rozwoju.

Jesień 2012:

Przygotowanie i edukacja przyszłych Koordynatorów i zespołów projektowych Szkół Rozwoju. Transfer know-how organizacji szkoleń, mentoring dla nowych działaczy oraz kompleksowe szkolenia przygotowujące do szybkiego i efektywnego wdrożenia w realizację pełnionej funkcji.

Wiosna 2013:

Realizacja kolejnego semestru Szkół Rozwoju. W ramach każdej ze Szkół, organizacja, trwających trzy miesiące, kompletnych bloków edukacyjnych, nakierowanych na zdobywanie wiedzy, a także doświadczenia. Program projektów obejmuje szkolenia oraz obowiązkową praktykę. Wiosną 2013 równolegle mają wystartować:

- IX edycja Szkoły Trenerów - IV edycja Szkoły Hrowców - V edycja Szkoły Coachów - III edycja Szkoły Prowców - V edycja Szkoły Zarządzania Projektami - I edycja Szkoły Fundraiserów

Page 9: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Grupa docelowa: Szkoły Rozwoju obejmują projekty skierowane głównie do działaczy społecznych oraz osób otwartych na nowe wyzwania i doświadczenia, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności z obszarów kluczowych dla funkcjonowania organizacji. Stawiamy głównie na osoby, które dotąd działały w organizacjach pozarządowych i studenckich, ale dajemy też szansę tym, którzy chcą dopiero się uaktywnić w obszarze NGO.

Takie uściślenie grupy docelowej ma prowadzić do podniesienie stopnia kompetencji osób wzmacniających działanie społeczeństwa obywatelskiego i aktywnych działaczy trzeciego sektora.

Miejsce: Choć szkolenia i warsztaty będą się odbywać we Wrocławiu, grupa do której skierowany jest program nie ogranicza się do mieszkańców miasta. Do udziału w warsztatach zachęcamy wszystkich zainteresowanych z całego Dolnego Śląska.

Page 10: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Dlaczego warto nas wspierać?

Szkoły Rozwoju jest to przedsięwzięcie unikatowe, program, który łączy w sobie dostarczenie wiedzy z realizacją praktyki w obszarach tj. trenerstwo, konsultingi, liderstwo, fundraising, HR, PR, coaching, zarządzanie projektami i wiele, wiele więcej.

Mają Państwo szansę na promowanie się w środowisku ludzi aktywnych, działających z pasją, świadomie kierujących swoją karierą zawodową oraz w pełni zaangażowanych w realizację działań społecznych.

Semestralny projekt Szkół Rozwoju skupia każdorazowo ponad 100 uczestników, kilkudziesięciu trenerów, wiele organizacji wspierających oraz kilkuset pośrednich beneficjentów. W ostatniej edycji Szkól Rozwoju zrealizowaliśmy:

LICZBY

To największy projekt na Dolnym Śląsku, dostarczający tak kompleksową wiedzę połączoną z praktyką w konkretnych obszarach, mający na celu profesjonalizację trzeciego sektora.

Szkoły Rozwoju to niepowtarzalna okazja do kreowania wizerunku biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Jako Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL, które w swoich celach statutowych ma przede wszystkich edukację, mamy doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów szkoleniowych odpowiadających potrzebom beneficjentów.

Chcemy pokazywać, jak skutecznie i efektywnie może przebiegać współpraca między światem biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. Współpraca, która jest owocna dla każdej ze stron.

Stawiamy na transfer know-how między zaangażowanymi partnerami.

Przyczyniają się Państwo do rozwoju każdej osoby, która bezpośrednio lub pośrednio będzie odbiorcą naszych działań.

Page 11: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Edukacja nieformalna kontynuowana przez całe życie staje się coraz ważniejszym elementem polityki społecznej. Potrzebę ciągłego uczenia się zauważają wszystkie Państwa, a Long Life Learning Program wpisał się w politykę Państw Unii Europejskiej.

W okresie od 3 września do 31 października 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził badania, („Raport badań potrzeb i możliwości organizacji pozarządowych”) z którego wynika, że aż 31% organizacji działających na terenie województwa wykazuje potrzebę przeszkolenia swoich działaczy. Aż 40% NGOsów cierpi na brak działaczy z kompetencjami managerskimi. Oferta szkoleniowa naszej organizacji wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Wiele z osób aktywnie działających w organizacjach pozarządowych nie ma możliwości rozwijania swoich kompetencji, gdyż organizacje z reguły działając na korzyść innych zaniedbują rozwój swojej kadry zarządzającej. Projekt Szkół Rozwoju ma być pomocą w uzupełnieniu braków w ich wiedzy, ma umożliwić im podniesienie kompetencji, nie rezygnując z czasu przeznaczonego na realizację własnych działań statutowych.

Page 12: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Korzyści ze współpracy z nami

Udział w inicjatywie typu non-profit - możliwość wsparcia trzeciego sektora, włączenia się w działalność społeczną

Dostęp do szerokiego grona osób, aktywnych ludzi, pragnących się rozwijać i poszerzać swoje kompetencje – ponad 300 osób zainteresowanych udziałem w każdej z edycji Szkół (każdym semestrze)

Wsparcie jednej z prężnie rozwijającej się organizacji – sukcesywna

działalność w realizacji tego projektu od 2007 roku oraz nieustający rozwój

Idea i standardy działania Szkół min. zaangażowanie profesjonalnych

trenerów i coachów w działalność Szkół, duża intensywność szkoleń- przekazanie maksimum wiedzy w krótkim czasie, efektywność uczenia się – powoduje wykształcenie w krótkim czasie profesjonalistów w danej dziedzinie, będących atrakcyjnymi jednostkami na rynku pracy

Możliwość wysyłania materiałów promocyjnych na skrzynki uczestników

Przekazanie materiałów promocyjnych uczestnikom rekrutacji Dostęp do strony – możliwość umieszczania loga, informacji, artykułów

itp.

Ekspozycja banerów, roll-upów podczas eventów organizowanych w ramach Szkół Rozwoju (Gala otwierająca i zamykająca projekt), ewentualnie na szkoleniach

Jesteśmy otwarci również na inne propozycje i formy współpracy, które przyniosą Państwu dostosowane do Państwa potrzeb korzyści.

Page 13: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Czego oczekujemy?

Potrzeby, które prezentujemy poniżej, są konieczne do realizacji przez nas Szkół Rozwoju, na odpowiednio wysokim poziomie. Nasze główne oczekiwania, to:

Przekazanie środków finansowych na rzecz realizacji projektu (dofinansowanie przygotowania zespołów koordynujących, realizacji szkoleń, wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, materiałów promocyjnych i/lub szkoleniowych)

Objęcie Patronatu nad Szkołami Rozwoju (bądź wybraną jego częścią, np. jedną ze Szkół), wsparcie merytoryczne realizowanego projektu

Ufundowanie sprzętu potrzebnego do działań szkoleniowych oraz inne możliwości wsparcia barterowego

Ufundowanie nagród dla uczestników projektu (które miałyby być wręczane na uroczystej Gali, wraz z certyfikatami)

Oferta jest ważna do 31 sierpnia 2012 roku! Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Page 14: Szkoły Rozwoju_Propozycja współpracy

Szkoły Rozwoju Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL ul. Adamieckiego 3b, 52-435 Wrocław KRS 0000246447, REGON: 020191846

Koordynatorzy

Koordynator Główny Karolina Safaryn [email protected] 606-759-880

Koordynator Programowy Ewa Olszak [email protected] 792-502-272

Koordynator Finansowy Ewa Załupska [email protected] 691-820-567

Organizator