Sicherheitsdatenblatt N002 (pl-PL)

download Sicherheitsdatenblatt N002 (pl-PL)

of 96

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sicherheitsdatenblatt N002 (pl-PL)

 • KARTA CHARAKTERYSTYKIodpowiedni Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzdzenie (UE) Nr 2015/830

  Benzyny cikieNumer materiaowy N002

  Opracowano: 2015-7-20Wersja: 5Jzyk: pl-PLWydrukowano: 2015-7-20

  Strona: 1 od 96

  SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa

  SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa

  1.1 Identyfikator produktuNazwa handlowa: Benzyny cikieNumer rejestru REACH.: 01-2119475133-43-XXXX

  Nr. 39 - Benzyny cikie (RB)

  1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneZastosowanie oglne: Substancja uytkowa w petrochemii

  Tylko do uytku przemysowego/dla osb przeszkolonych.

  Zidentyfikowane zastosowania:

  Zastosowanie przemysowe:1 Strona 15Produkcja substancji

  SU 3,8,9; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 1,4; SpERC 1.1.v1

  2 Strona 24Zastosowanie substancji jako pproduktSU 3,8,9; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 6a; SpERC 6.1a.v1

  3 Strona 33Dystrybucja substancjiSU 3; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 1,2,3,4,5,6a,6b,6c,6d,7; SpERC 1.1b.v1

  4 Strona 43Wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji i mieszaninSU 3,10; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 2; SpERC 2.2.v1

  5 Strona 53Zastosowanie w powokachSU 3; PROC 1,2,3,8a,8b,15; ERC 4; SpERC 4.3a.v1

  6 Strona 60Zastosowanie w rodkach czyszczcychSU 3; PROC 1,2,3,8a,8b; ERC 4; SpERC 4.4a.v1

  7 Strona 67Zastosowanie jako paliwoSU 3; PROC 1,2,3,8a,8b,16; ERC 7; SpERC 7.12a.v1

  9 Strona 87Produkcja i przerbka gumySU 3,10,11; PROC 1,2,3,8a,8b,9,15; ERC 1,4,6d; SpERC 19

  Zastosowanie gospodarcze:8 Strona 77Zastosowanie jako paliwo

  SU 22; PROC 1,2,3,8a,8b,16; ERC 9a,9b; SpERC 9.12b.v1

  Nafta, niskowrzca (Benzyna), Sklasyfikowana jako R45 i/albo R46 i/albo R62 i/albo R63; zawiera 0 % do 1 % Benzol

  1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystykiOznaczenie firmowe: Eni Deutschland GmbHUlica, skrytka pocztowa: Theresienhhe 30Kod pocztowy, miejscowo:

  80339 MnchenNiemcy

  Telefon: +49 (0)89-59 07-0Telefax: +49 (0)89-59 63-03Informacja o stacji pogotowia:

  HSETelefon: +49 (0)89-59 07-0, Email: info@agip.de

  wydrukowane przez Eni Deutschland ... z Qualisys SUMDAT

  http://www.qualisys.eu

 • KARTA CHARAKTERYSTYKIodpowiedni Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzdzenie (UE) Nr 2015/830

  Benzyny cikieNumer materiaowy N002

  Opracowano: 2015-7-20Wersja: 5Jzyk: pl-PLWydrukowano: 2015-7-20

  Strona: 2 od 96

  1.4 Numer telefonu alarmowegoBeratungsstelle fr Vergiftungserscheinungen (GIZ)Telefon: +49 (0)228-19240

  SEKCJA 2: Identyfikacja zagroeSEKCJA 2: Identyfikacja zagroe2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyKlasyfikacja zgodnie z rozporzdzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP)Flam. Liq. 2; H225 Wysoce atwopalna ciecz i pary.Skin Irrit. 2; H315 Dziaa dranico na skr.Muta. 1B; H340 Moe powodowa wady genetyczne.Carc. 1B; H350 Moe powodowa raka.Repr. 2; H361 Moze dziaa szkodliwie na podno lub na dziecko w onie matki.STOT SE 3; H336 Moe wywoywa uczucie sennoci lub zawroty gowy.Asp. Tox. 1; H304 Poknicie i dostanie si przez drogi oddechowe moe grozi mierci.Aquatic Chronic 2; H411 Dziaa toksycznie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki.

  2.2 Elementy oznakowaniaOznakowanie (CLP)

  Haso ostrzegawcze: NiebezpieczestwoZwroty wskazujce rodzaj zagroenia:

  H225 Wysoce atwopalna ciecz i pary.H304 Poknicie i dostanie si przez drogi oddechowe moe grozi mierci.H315 Dziaa dranico na skr.H336 Moe wywoywa uczucie sennoci lub zawroty gowy.H340 Moe powodowa wady genetyczne.H350 Moe powodowa raka.H361 Moze dziaa szkodliwie na podno lub na dziecko w onie matki.H411 Dziaa toksycznie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki.

  Zwroty wskazujce rodki ostronoci:P201 Przed uyciem zapozna si ze specjalnymi rodkami ostronoci.P210 Przechowywa z dala od rde ciepa, gorcych powierzchni, rde

  iskrzenia, otwartego ognia i innych rde zaponu. Nie pali.P280 Stosowa rkawice ochronne/odzie ochronn/ochron oczu/ochron twarzy.

  P301+P310 W PRZYPADKU POKNICIA: Natychmiast skontaktowa si z ORODKIEM ZATRU/lekarzem.

  P403+P233 Przechowywa w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity.

  P501 Zawarto/zbiornik dostarczy do punktu utylizacji odpadw specjalnych.

  Specjalne oznakowanieTeksty pomocnicze do etykiet:

  Tylko dla uytkownikw przemysowych

  wydrukowane przez Eni Deutschland ... z Qualisys SUMDAT

  http://www.qualisys.eu

 • KARTA CHARAKTERYSTYKIodpowiedni Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzdzenie (UE) Nr 2015/830

  Benzyny cikieNumer materiaowy N002

  Opracowano: 2015-7-20Wersja: 5Jzyk: pl-PLWydrukowano: 2015-7-20

  Strona: 3 od 96

  2.3 Inne zagroeniaPary s cisze od powietrza, rozprzesrzeniaj si przy podou.Take w niskich temperaturach otoczenia mog tworzy si zdolne do wybuchu mieszaniny pary/powietrza.

  SEKCJA 3: Skad/ informacja o skadnikachSEKCJA 3: Skad/ informacja o skadnikach3.1 SubstancjeCharakterystyka chemiczna:

  Nafta (ropa naftowa), przerobka zachowawcza w pelnym zakresieKompleksowa mieszanina weglowodorw, przewanie z pozostaoci destylacji oleju ziemnego z udziaami procesw krakowania i destylacji prniowej.Wglowodory obszar: C4 do C11. obszar wrzenia -20 do 220 C

  substancja UVCB (substancja o nieznanym lub zmiennym skadzie) - Informacja o skadnikach:

  Skadnik Oznaczenie Zawarto Klasyfikacja

  REACH 01-2119475133-43-xxxxWE-nr. 265-042-6CAS 64741-42-0

  Nafta (ropa naftowa), przerobka zachowawcza w pelnym zakresie

  100 % Flam. Liq. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315. Muta. 1B; H340. Carc. 1B; H350. Repr. 2; H361. STOT SE 3; H336. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411.

  WE-nr. 203-777-6CAS 110-54-3

  n-Heksan < 7 % Flam. Liq. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315. Repr. 2; H361f. STOT SE 3; H336. STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411.

  REACH 01-2119471310-51-xxxxWE-nr. 203-625-9CAS 108-88-3

  Toluen < 2 % Flam. Liq. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315. Repr. 2; H361d. STOT SE 3; H336. STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 3; H412.

  REACH 01-2119447106-44-xxxxWE-nr. 200-753-7CAS 71-43-2

  Benzen < 1 % Flam. Liq. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. Muta. 1B; H340. Carc. 1A; H350. STOT RE 1; H372. Asp. Tox. 1; H304.

  Zwroty H i EUH okrelajce rodzaj zagroenia: patrz rozdzia 16.

  Dodatkowe informacje: Zawiera ok. Naphthenic hydrocarbons 30 %, i-Paraffins 33 %, n-Paraffins 32 %, Aromatic hydrocarbons 7 %

  SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocySEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy4.1 Opis rodkw pierwszej pomocyInformacje oglne: Pierwsza pomoc: stosowa samoochron!

  inhalacja wikszych iloci powoduje: Zaburzenia koordynacji, zamroczenie, ble gowy, mdoci.Przy duszym naraeniu: zawroty, utrata wiadomoci i zatrzymanie oddechu moliwe.

  wydrukowane przez Eni Deutschland ... z Qualisys SUMDAT

  http://www.qualisys.eu

 • KARTA CHARAKTERYSTYKIodpowiedni Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzdzenie (UE) Nr 2015/830

  Benzyny cikieNumer materiaowy N002

  Opracowano: 2015-7-20Wersja: 5Jzyk: pl-PLWydrukowano: 2015-7-20

  Strona: 4 od 96

  Po wdechu: Poszkodowanych przetransportowa na wiee powietrze.W razie trudnoci w oddychaniu poda tlen. Przy zatrzymaniu oddechu lub przy nieregularnym oddechu naley zastosow sztuczne oddychanie. Natychmiast sprowadzi lekarza.W razie utraty przytomnoci uoy i transportowa na boku.

  W nastpstwie kontaktu ze skr:

  Natychmiast zdj ca zanieczyszczon odzie.W przypadku kontaktu ze skr natychmiast przemy uywajc duej iloci wody z mydem. Naley uda si do dermatologa.

  Po podranieniu oczu: Natychmiast przemy przez okoo 10 do 15 minut przy otwartych powiekach pod biec wod. Nastpnie skonsultowa si z okulist.

  Po pokniciu: Nie naley wywoywa wymiotw. W razie poknicia, wzl. wymiotw niebezpieczestwo dostania si do puc. Przy wymiotach i braku przytomnoci naley uoy stabilnie na boku. Zapewni drono drg oddechowych. Natychmiast sprowadzi lekarza.

  4.2 Najwaniejsze ostre i opnione objawy oraz skutki naraeniaPo wdechu: Ble gowy, stan upojenia, mdoci, mdoci, zamroczenie, zawroty, duszno, utrata wiadomoci, zatrzymanie oddechu. Ble gowy, stan upojenia, mdoci, zamroczenie, zawroty, duszno.Przy wystpieniu wyszych ste: Zaburzenia CNS, utrata wiadomoci, narkoza, zatrzymanie oddechu.W przypadku poknicia: zburzenia odkowo-jelitowe, biegunka.Po kontakcie ze skr: Dziaa odtuszczajco na skr.

  4.3 Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeglnego postpowania z poszkodowanym

  przy pokniciu z bezporednimi wymiotami moe nastpi aspiracja do puc, co moe prowadzi do chemicznej pneumoni lub do uduszenia.Leczenie:W danym wypadku sztuczne oddychanie tlenem.W razie podranienia puc pierwsze leczenie dexamethason-em w spray-u.

  SEKCJA 5: Postpowanie w przypadku poaruSEKCJA 5: Postpowanie w przypadku poaru5.1 rodki ganiczeOdpowiednie rodki ganicze:

  Piana, suche rodki ganicze (ABC-proszek), rozpylony strumie wody, dwutlenek wgla.Nie zalecane, ze wzgldw bezpieczestwa, rodki ganicze:

  Peny strumie wody5.2 Szczeglne zagroenia zwizane z substancj lub mieszanin

  Produkt wysoce atwopalny.Moliwe jest powstanie niebezpiecznycych, mogcych eksplodowa oparw/ mieszaniny wybuchowych gazw. Naley zwrci uwag na moliwo ponownego zaponu.Podczas poaru mog powstawa: Tlenki azotu (NOx), tlenki siarki, tlenek i dwutlenek wgla.

  5.3 Informacje dla stray poarnejSzczeglne zabezpieczenia w walce z poparzeniami:

  Nosi przenony aparat oddechowy i odzie odporn na chemikalia.

  wydrukowane przez Eni Deutschland ... z Qualisys SUMDAT

  http://www.qualisys.eu

 • KARTA CHARAKTERYSTYKIodpowiedni Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzdzenie (UE)