Sicherheitsdatenblatt D001 (pl-PL)

download Sicherheitsdatenblatt D001 (pl-PL)

of 232

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sicherheitsdatenblatt D001 (pl-PL)

 • KARTA CHARAKTERYSTYKIodpowiedni Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzdzenie (UE) Nr 2015/830

  Paliwo do silnikw dieslaNumer materiaowy D001

  Opracowano: 2015-6-26Wersja: 18Jzyk: pl-PLWydrukowano: 2015-7-20

  Strona: 1 od 232

  SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa

  SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa

  1.1 Identyfikator produktuNazwa handlowa: Paliwo do silnikw dieslaNumer rejestru REACH.: 01-2119484664-27-XXXX

  Ta karta charakterystyki dotyczy nastpujcych produktw:Nr. 118 - Super Diesel z addytywNr. 119 - DieselNr. 120 - Agip Super Diesel ForteNr. 241 - Diesel bez addytyw, 'Bio' > 4,4%, AustriaNr. 242 - Diesel z addytyw, 'Bio' > 4,4%, AustriaNr. 247 - Agip Super Diesel Forte bez 'Bio'Nr. 248 - Super Diesel z addytyw bez 'Bio'Nr. 249 - Diesel bez 'Bio'Nr. 251 - Diesel fuel for ships, colouredNr. 272 - Super Diesel B5 z addytyw, ExportNr. 273 - Diesel B5 Export

  CAS-numer: 68334-30-5EG (Wsplnota Europejska)-numer:

  269-822-7Numer indexowy UE: 649-224-00-61.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneZastosowanie oglne: Paliwo do silnikw diesla

  wydrukowane przez Eni Deutschland ... z Qualisys SUMDAT

  http://www.qualisys.eu

 • KARTA CHARAKTERYSTYKIodpowiedni Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzdzenie (UE) Nr 2015/830

  Paliwo do silnikw dieslaNumer materiaowy D001

  Opracowano: 2015-6-26Wersja: 18Jzyk: pl-PLWydrukowano: 2015-7-20

  Strona: 2 od 232

  Zidentyfikowane zastosowania:

  Zastosowanie przemysowe:1 Strona 16Produkcja substancji

  SU 3,8,9; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15; ERC 1,4; SpERC 1.1.v1

  2 Strona 26Zastosowanie substancji jako pproduktSU 3,8,9; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15; ERC 6a; SpERC 6.1a.v1

  3 Strona 36RozmieszczenieSU 3; PROC 1,2,3,4,8a,8b,9,15; ERC 1,2,3,4,5,6a,6b,6c,6d,7; SpERC 1.1b.v1

  4 Strona 47Wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji i mieszaninSU 3,10; PROC 1,2,3,4,5,8a,8b,9,14,15; ERC 2; SpERC 2.2.v1

  5 Strona 59Zastosowanie w powokachSU 3; PROC 1,2,3,4,5,7,8a,8b,9,10,13,14,15; ERC 4; SpERC 4.3a.v1

  7 Strona 90Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach gazowych i naftowychSU 3; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15; ERC 4; SpERC -

  9 Strona 116Zastosowanie jako rodki smarneSU 3; PROC 1,2,3,4,7,8a,8b,9,10,13,15,17,18; ERC 4,7; SpERC 4.6a.v1

  12 Strona 154Pyny do obrbki metali / Oleje walcowniczeSU 3; PROC 1,2,3,4,5,7,8a,8b,9,10,13,15,17; ERC 4; SpERC 4.7a.v1

  13 Strona 169Zastosowanie w lepiszczach i rodkach antyadhezyjnychSU 3; PROC 1,2,3,4,6,7,8a,8b,10,14,15; ERC 4; SpERC 4.10a.v1

  15 Strona 185Zastosowanie w paliwachSU 3; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15,16; ERC 7; SpERC 7.12a.v1

  18 Strona 207Pyny funkcjonalneSU 3; PROC 1,2,3,4,8a,8b,9,15; ERC 7; SpERC 7.13a.v1

  21 Strona 217Produkcja i przerbka gumySU 3,10,11; PROC 1,2,3,4,5,6,7,8a,8b,9,13,14,15,21; ERC 1,4,6d; SpERC 4.19.v1

  Zastosowanie gospodarcze:6 Strona 73Zastosowanie w powokach

  SU 22; PROC 1,2,3,4,5,8a,8b,10,11,13,15,19; ERC 8a,8d; SpERC 8.3b.v1

  8 Strona 103Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na polach gazowych i naftowychSU 22; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15; ERC 8d; SpERC -

  10 Strona 133Zastosowanie jako rodki smarne(Sabe uwolnienie do atmosfery/Silne uwolnienie do atmosfery)SU 22; PROC 1,2,3,4,8a,8b,9,10,11,13,15,17,18,20; ERC 8a,8d,9a,9b; SpERC 8.6c.v1,9.6b.v1

  14 Strona 181Zastosowanie w lepiszczach i rodkach antyadhezyjnychSU 22; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15; ERC 8a,8d; SpERC 8.10b.v1

  16 Strona 193Zastosowanie w paliwachSU 22; PROC 1,2,3,4,8a,8b,15,16; ERC 9a,9b; SpERC 9.12b.v1

  Stosowanie przez konsumenta:17 Strona 202Zastosowanie w paliwach

  SU 21; PC 13; ERC 9a,9b; SpERC 9.12c.v1

  Oleje gazowe (prnia, paliwa hydrokrakowane i destylowane)

  wydrukowane przez Eni Deutschland ... z Qualisys SUMDAT

  http://www.qualisys.eu

 • KARTA CHARAKTERYSTYKIodpowiedni Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzdzenie (UE) Nr 2015/830

  Paliwo do silnikw dieslaNumer materiaowy D001

  Opracowano: 2015-6-26Wersja: 18Jzyk: pl-PLWydrukowano: 2015-7-20

  Strona: 3 od 232

  1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystykiOznaczenie firmowe: Eni Deutschland GmbHUlica, skrytka pocztowa: Theresienhhe 30Kod pocztowy, miejscowo:

  80339 MnchenNiemcy

  Telefon: +49 (0)89-59 07-0Telefax: +49 (0)89-59 63-03Informacja o stacji pogotowia:

  HSETelefon: +49 (0)89-59 07-0, Email: info@agip.de

  1.4 Numer telefonu alarmowegoBeratungsstelle fr Vergiftungserscheinungen (GIZ)Telefon: +49 (0)228-19240

  SEKCJA 2: Identyfikacja zagroeSEKCJA 2: Identyfikacja zagroe2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyKlasyfikacja zgodnie z rozporzdzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP)Flam. Liq. 3; H226 atwopalna ciecz i pary.Acute Tox. 4; H332 Dziaa szkodliwie w nastpstwie wdychania.Skin Irrit. 2; H315 Dziaa dranico na skr.Carc. 2; H351 Podejrzewa si, e powoduje raka.STOT RE 2; H373 Moe powodowa uszkodzenie narzdw poprzez dugotrwae lub naraenie

  powtarzane.Asp. Tox. 1; H304 Poknicie i dostanie si przez drogi oddechowe moe grozi mierci.Aquatic Chronic 2; H411 Dziaa toksycznie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki.

  2.2 Elementy oznakowaniaOznakowanie (CLP)

  Haso ostrzegawcze: NiebezpieczestwoZwroty wskazujce rodzaj zagroenia:

  H226 atwopalna ciecz i pary.H304 Poknicie i dostanie si przez drogi oddechowe moe grozi mierci.H315 Dziaa dranico na skr.H332 Dziaa szkodliwie w nastpstwie wdychania.H351 Podejrzewa si, e powoduje raka.H373 Moe spowodowa uszkodzenie grasica, krew, wtroba w przypadku

  duszego lub powtrnego naraenia .H411 Dziaa toksycznie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki.

  wydrukowane przez Eni Deutschland ... z Qualisys SUMDAT

  http://www.qualisys.eu

 • KARTA CHARAKTERYSTYKIodpowiedni Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzdzenie (UE) Nr 2015/830

  Paliwo do silnikw dieslaNumer materiaowy D001

  Opracowano: 2015-6-26Wersja: 18Jzyk: pl-PLWydrukowano: 2015-7-20

  Strona: 4 od 232

  Zwroty wskazujce rodki ostronoci:P102 Chroni przed dziemi.

  P261 Unika wdychania oparw.P280 Stosowa rkawice ochronne/odzie ochronn/ochron oczu/ochron twarzy.

  P301+P310 W PRZYPADKU POKNICIA: Natychmiast skontaktowa si z ORODKIEM ZATRU/lekarzem.

  P331 NIE wywoywa wymiotw.

  P501 Zawarto/zbiornik dostarczy do punktu utylizacji odpadw specjalnych.

  2.3 Inne zagroeniaRozlany/wysypany produkt moe powodowa polizgnicie lub upadek.

  SEKCJA 3: Skad/ informacja o skadnikachSEKCJA 3: Skad/ informacja o skadnikach3.1 SubstancjeCharakterystyka chemiczna:

  Paliwo do silnikw diesla zgodna DIN EN 590.Kompleksowa mieszanina z parafinowych, cykloparafinowych, aromatycznych i olefinowych wglowodorw. Moe zawiera dodatki.Koncetracja FAME (Biodiesel) do 7 Vol%.

  CAS-numer: 68334-30-5EG (Wsplnota Europejska)-numer:

  269-822-7Numer indexowy UE: 649-224-00-6

  SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocySEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy4.1 Opis rodkw pierwszej pomocyInformacje oglne: Pierwsza pomoc: stosowa samoochron!

  Natychmiast zdj ca zanieczyszczon odzie.W razie utraty przytomnoci uoy i transportowa na boku.

  Po wdechu: Osoby poszkodowane wynie na wiee powietrze, rozluni ubranie i uoy w spokoju. W razie trudnoci w oddychaniu poda tlen. Przy zatrzymaniu oddechu lub przy nieregularnym oddechu naley zastosow sztuczne oddychanie. Natychmiast sprowadzi lekarza.

  W nastpstwie kontaktu ze skr:

  W przypadku kontaktu ze skr natychmiast przemy uywajc duej iloci wody z mydem.Naley uda si do dermatologa.

  Po podranieniu oczu: Natychmiast przemy przez okoo 10 do 15 minut przy otwartych powiekach pod biec wod. Nastpnie skonsultowa si z okulist.

  Po pokniciu: Nie naley wywoywa wymiotw. Niebezpieczestwo aspiracji! Natychmiast sprowadzi lekarza.Przy wymiotach uoy gow w pozycji bocznej. Zapewni drono drg oddechowych.Charakterystyczny zapach pozwala ustali sposb doustnego spoycia produktu.

  4.2 Najwaniejsze ostre i opnione objawy oraz skutki naraeniaBle gowy, mdoci, zamroczenie, zawroty, duszno, utrata wiadomoci.

  wydrukowane przez Eni Deutschland ... z Qualisys SUMDAT

  http://www.qualisys.eu

 • KARTA CHARAKTERYSTYKIodpowiedni Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i Rozporzdzenie (UE) Nr 2015/830

  Paliwo do silnikw dieslaNumer materiaowy D001

  Opracowano: 2015-6-26Wersja: 18Jzyk: pl-PLWydrukowano: 2015-7-20

  Strona: 5 od 232

  4.3 Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeglnego postpowania z poszkodowanym

  przy pokniciu z bezporednimi wymiotami moe nastpi aspiracja do puc, co moe prowadzi do chemicznej pneumoni lub do uduszenia. W razie podranienia puc pierwsze leczenie dexamethason-em w spray-u. Regulacja dziaania ukadu krenia ewentualnie przy zastosowaniu terapi szokowej.W wyniku zakrztuszenia: Natychmiast wypi obficie wod z du iloci aktywnego wgla. W adnym wypadku nie naley aplikowa mleka lub tustych olei. Moliwie szybko udroni jelita.Naley zachowa ostrono przy stosowaniu (Nor-)adrenaliny i jej pochodnych.

  SEKCJA 5: Postpowanie w przypadku poaruSEKCJA 5: Postpowanie w przypadku poaru5.1 rodki ganiczeOdpowiednie rodki ganicze:

  Piana, suche rodki ganicze, ABC-proszek, rozpylony strumie wody, dwutlenek wgla, piasek.

  Nie zalecane, ze wzgldw bezpieczestwa, rodki ganicze:

  Peny strumie wody5.2 Szczeglne zagroenia zwizane z substancj lub mieszanin

  atwopalna ciecz i pary. Pary z powietrzem tworz mieszaniny wybuchowe, cisze od powietrza. Przemieszczaj si one ku ziemi i przy zaplonie rozprzestrzeniaj si na duej powierzchni.Podczas poaru mog powstawa: Tlenki azotu (NOx), tlenki siarki, tlenek i dwutlenek wgla, sadza.