Instrukcja aktualizacji PL / Update manual PL

download Instrukcja aktualizacji PL / Update manual PL

of 13

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Instrukcja aktualizacji PL / Update manual PL

 • Instrukcja aktualizacji online

  TravelPilot, MotoPilot

  Jzyk polski

 • 2

  Aktualizacja krok po kroku Szanowni uytkownicy. Do przeprowadzenia aktualizacji online jest potrzebny komputer z systemem Windows z szybkim dostpem do Internetu. Ilo danych potrzebna do pobrania na komputer przy aktualizacji moe by zalenie od zakupionego przez Pastwa modelu oraz materiau na mapach bardzo dua (ok. 3 GB lub nawet wicej). W zwizku z tym zalecane jest szybkie cze DSL (min. 2.000 bardziej wskazane 16.000), aby czas oczekiwania przy pobieraniu nie by zbyt dugi. Mobilny dostp do Internetu nie jest w tym celu odpowiedni. Naley przy tym uwzgldni, e zalenie od wybranej opcji taryfy dostpu do Internet z pobieraniem danych mog wiza si dodatkowe koszty. Ze strony naszej firmy nie maj miejsca adne koszty, pobieranie narzdzia do aktualizacji BlauUp oraz sama aktualizacja jest dla Pastwa cakowicie bezpatna. System nawigacji naley podczy do komputera po rejestracji i instalacji narzdzia do aktualizacji online (Etap 3 niniejszej instrukcji).

  Etap 1 Rejestracja i logowanie do portalu serwisowego firmy Blaupunkt: W przegldarce naley wej na stron www.blaupunkt.de/navigation/download/. Na tej stronie klikn Konto uytkownika nie zostao jeszcze utworzone?

 • 3

  Nastpnie naley wypeni swoimi danymi pola formularza rejestracji. Wymagane jest wypenienie pl oznaczonych znakiem *, za pozostae pola s fakultatywne. Wybran nazw uytkownika oraz jego haso naley zapamita lub zanotowa. Jeli nie s Pastwo sprzedawc, ikon Typ klienta naley pozostawi ustawion na Klient niekomercyjny. Aktualizacje otrzymuj wycznie klienci zarejestrowani jako niekomercyjni. Nastpnie naley zapozna si z treci postanowie z zakresu ochrony danych i zaznaczy za pomoc kontrolki swoj zgod na nie. W ostatnie puste pole naley wpisa kod bezpieczestwa, a nastpnie klikn Zarejestruj.

 • 4

  Konto uytkownika zostao utworzone w poprawny sposb, po czym otrzymuje on e-mail z linkiem. Naley klikn ten link prowadzcy bezporednio do strony logowania. E-mail z tym potwierdzeniem jest przez nasz wysyany natychmiast. Jeli nie mona go znale, naley ponownie uruchomi program pocztowy i/lub sprawdzi zawarto foldera ze spamem lub kosza. Nastpnie naley wpisa dane do logowania (nazwa uytkownika i haso) ustalone w trakcie rejestracji. Nastpnie do konta uytkownika naley przypisa zakupiony system nawigacji. W tym miejscu mona zarejestrowa kolejno rwnie kilka urzdze. W tym celu naley klikn Zarejestruj w tym miejscu nowy produkt. Wybierz tym urzdzenia i wpisz jego numer seryjny:

  Naley przy tym uwzgldni, e nie mona zarejestrowa starszych modeli TravelPilot takich jak np. TravelPilot Lucca lub TravelPilot 700. Etap 2 Pobranie i instalacja narzdzia do aktualizacji online: Po zakoczeniu rejestracji urzdzenia zostaje ono wywietlone na stronie. W kolumnie Aktualizacje jest umieszczony link Pobierz narzdzie do aktualizacji prowadzcy do pobrania odpowiedniego narzdzia do aktualizacji online:

 • 5

  Plik ten naley zapisa na dysku komputera w folderze z pobranymi plikami. Nastpnie klikajc prawym przyciskiem myszy naley uruchomi plik BlauUp_install.exe i wybra opcj Uruchom jako administrator, aby rozpocz instalacj. W przypadku pobrania pliku za pomoc przegldarki Internet Explorer z wczonym filtrem SmartScreen pojawia si wtedy ostrzeenie, e plik ten nie jest czsto pobierany i moe spowodowa szkody:

  Program ten w rzeczywistoci nie powoduje na komputerze adnych szkd. Ostrzeenie to naley po prostu zignorowa, nastpnie klikn Dziaania, a w kolejnym oknie Uruchom pomimo to. Jeli po uruchomieniu nie ukae si natychmiast okno ze wskazwk Uruchom, a po nim

 • 6

  i nie zostanie natychmiast uruchomiony asystent instalacji, naley w tym miejscu przerwa instalacj i chwilowo wyczy oprogramowanie antywirusowe. Nastpnie naley postpowa zgodnie z instrukcjami zawartymi w programie instalacyjnym.

  Po zamkniciu ostatniego okna, jeli zostaa zaznaczona odpowiednia kontrolka, program BlauUp powinien otworzy si automatycznie. Etap 3 Przygotowanie systemu nawigacji do aktualizacji online: Naley wczy system nawigacji i odczeka do chwili zaadowania programu nawigacyjnego. Przed podczeniem systemu nawigacji do zcza USB komputera naley odczy inne urzdzenia takie jak np. pendrive, czytniki kart pamici itp., poniewa mogoby to ewentualnie spowodowa konflikty lub ograniczenia innego typu. System nawigacji naley podczy do komputera za pomoc dostarczonego przewodu USB. W przypadku nawigacji MotoPilot naley zwrci uwag na poprawne podczenie za pomoc magnetycznego przewodu USB, by nie mg on si odczy w trakcie procesu aktualizacji. Nastpnie zostaje wywietlone pytanie: Czy chcesz podczy urzdzenie do komputera? Po klikniciu Tak zostaje wywietlone okienko z symbolem poczenia. Jeli pytanie to nie pojawia si, naley sprawdzi, czy urzdzenie jest ustawione na tryb pamici masowej USB.

 • 7

  Jeli tak nie jest, urzdzenie naley przeczy na tryb pamici masowej USB wybierajc w menu Ustawienia Sprzt Tryb USB Pami masowa potwierdzajc kolejne pytania za pomoc Tak.

  Jeli wywietla si okno z zaleceniem formatowania wewntrznego nonika danych, naley bezwzgldnie klikn Anuluj. Dysku twardego nie wolno w adnym razie podda formatowaniu. Jeli urzdzenia do nawigacji nie mona potem poczy z komputerem, naley odczy przewd USB od komputera, a nastpnie po chwili podczy go ponownie. Etap 4 Aktualizacja za pomoc programu do aktualizacji online BlauUp: Na ekranie komputera zostaje wywietlone ponisze okno:

  W tym miejscu naley wpisa dane do logowania z rejestracji w portalu serwisowym.

 • 8

  Zamieszczone poniej okno pojawia si po podczeniu urzdzenia do nawigacji z komputerem:

  Nastpnie zostaj wywietlone dane zainstalowanego firmware urzdzenia. Przykad: Model: TravelPilot 40 Wersja oprogramowania: 3.1.1 Dane map: TomTom Europa rodkowa z dat Dodatkowa aktualizacja: TomTom dane o fotoradarach w Europie Jeli posiadaj Pastwo kod z kuponu, naley wpisa go w pole obejmujce 13 miejsc i nacisn Wyszukaj aktualizacj. Jeli pomimo wpisania kodu z kuponu nie zostanie znaleziona aktualizacja, naley sprawdzi, czy kod zosta wpisany w poprawny sposb i w razie potrzeby powtrzy ostatni czynno. Rozrniane s mae i wielkie litery. Uytkownikowi s oferowane do wyboru odpowiednie do danego urzdzenia i jego statusu opcje aktualizacji. W tym celu naley za pomoc niebieskich kontrolek zaznaczy wymagane opcje:

 • 9

 • 10

  Niektre opcje mona wybra wycznie razem z odpowiednimi innymi, inne s wywietlane dopiero po wgraniu potrzebnej aktualizacji. Nastpnie naley klikn Aktualizuj i odczeka do chwili wywietlenia komunikatu Aktualizacja zostaa zakoczona:

  Proces ten zalenie od iloci danych i szybkoci cza internetowego moe potrwa zaledwie kilka minut bd nawet kilka godzin. W midzyczasie mona pracowa na komputerze w normalny sposb, naley przy tym jednak unika pobierania i wysyania duej iloci danych lub np. chatw video. Okno to naley potwierdzi za pomoc OK i po przeprowadzonej w poprawny sposb aktualizacji odczy USB. Urzdzenie zostanie wtedy uruchomione ponownie. Naley wtedy sprawdzi jego dziaanie i zaznajomi si z nowymi funkcjami. Po przeprowadzonej w poprawny sposb aktualizacji mog jeszcze by proponowane dalsze dodatkowe aktualizacje do wykonania po ponownym uruchomieniu programu do aktualizacji online i wyszukiwaniu aktualizacji. W przypadku stwierdzenia niepoprawnego dziaania jakiej funkcji za pomoc opcji Zainstaluj kopi bezpieczestwa mona w wygodny i szybki sposb odtworzy poprzedni stan oprogramowania urzdzenia:

 • 11

  Urzdzenie zostaje wtedy w automatyczny sposb przywrcone do odpowiedniego stanu oprogramowania. Nastpnie mona ponownie przeprowadzi nieudan poprzednio aktualizacj.

 • 12

  Czste problemy i ich rozwizywanie:

  Problem: Rozwizania:

  Aktualizacja zostaje przerwana w trakcie przesyania danych. Naley stwierdzi, e komputer nie przechodzi w tryb upienia lub

  hibernacji, gdy przez duszy czas nie pracuje si na nim. Naley skorzysta z szybkiego cza internetowego, np. DSL. Mobilny

  dostp do Internetu taki jak UMTS i WLAN jest mniej stabilny i mniej odpowiedni.

  Przed rozpoczciem aktualizacji naley wyczy programy antywirusowe i zamkn inne programy, ktre mogyby korzysta z pamici urzdzenia do nawigacji.

  Problem: Rozwizania:

  proces aktualizacji trwa bardzo dugo.

  W czasie pobierania danych nie naley w miar moliwoci uruchamia i korzysta z innych programw wymagajcych pobierania lub wysyania za pomoc Internetu duych iloci danych (np. oglda filmy lub pobiera pliki muzyczne), poniewa powoduje to niepotrzebne dzielenie dostpnego pasma cza internetowego. Wie si to z niepotrzebnym wydueniem czasu pobierania danych.

  W zwizku z tym naley korzysta z szybkiego cza internetowego, np. DSL.

  Problem: Rozwizania:

  urzdzenia do nawigacji nie mona poczy z komputerem.

  Naley upewni si, e urzdzenie jest przeczone na tryb pamici masowej. W tym celu naley wej w menu Ustawienia Sprzt Tryb USB Pami masowa potwierdzajc kolejne pytania za pomoc Tak.

  Odczy od komputera przewd USB a nastpnie po chwili podczy go ponownie. Potwierdzi za pomoc Tak w oknie pytanie Czy chcesz podczy urzdzenie do komputera?

  Problem:

  Rozwizania:

  Program BlauUp zgasza, e jest dostpna nowsza wersja urzdzenia do aktualizacji nie aktualizujc si przy tym samoczynnie.

  Ponownie zainstaluj pobrany z portalu serwisowego program do aktualizacji online BlauUp. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy plik BlauUp_install.exe a nastpnie wybierz Uruchom jako administrator. Zaloguj si ponownie za pomoc swoich danych dostpu na stronie www.blaupunkt.de/navigation/download/ i pobierz aktualn wersj programu do aktualizacji online, klikajc tam Pobier