Rozdzielnice główne, sterownice i rozdzielnice ... · PDF fileRozdzielnice...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rozdzielnice główne, sterownice i rozdzielnice ... · PDF fileRozdzielnice...

 • Rozdzielnice gwne, sterownice irozdzielnice dystrybucyjne wg normy EN 61439Autor: Alfred Morx

  www.eaton.pl

 • Rozdzielnice gwne, sterownice i rozdzielnice dystrybucyjne wg normy EN 61439

  Przedmowa autora

  Niniejsza publikacja dotyczy zestaww rozdzielnic i sterownic niskiego napicia1, okrelonych w aktual-nym wydaniu normy technicznej IEC EN 61439, jako:

  Zestaw skadajcy si z jednego lub wicej urzdze czeniowych niskiego napicia wraz z dedyko-wanym ukadem sterowania, pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym, wraz ze wszystkimi wewntrznymi poczeniami elektrycznymi, mechanicznymi oraz elementami obudowy.

  Celem nadrzdnym jest wyjanienie w najszerszym moliwym zakresie, w jaki sposb zestawy roz-dzielnic i sterownic niskiego napicia2 mog (lub musz) by wprowadzane na rynek w sposb zgodny z przepisami i bezpiecznie.

  Przede wszystkim naley przedstawi istotne poczenia rozdzielnic gwnych, zestaww sterowniczych oraz tablic rozdzielczych przeznaczonych do obsugi przez osoby niewykwalifikowane. Szczegowe wy-magania dla zestaww pod ktem konstrukcyjnym jak rwnie dla zestaww rozdzielczych stosowa-nych w sieciach publicznych oraz dla systemw szynoprzewodw nie s czci tej publikacji, chocia maj one wiele ze sob wsplnego.

  A ponadto: niniejsza publikacja techniczna nie ma na celu ani te moliwoci zastpienia wyczerpujco szczegowych norm serii IEC EN 61439.

  Niniejsza publikacja zostaa pomylana jako praktyczne wprowadzenie do tematu. Celem publikacji jest przekazanie informacji, e w oparciu o to wanie wprowadzenie, dowolna z zainteresowanych stron moe rozwin indywidualne uczestnictwo w niniejszym temacie, poczwszy od przegldu rozwiza a do dowolnego poziomu szczegowoci.

  Europejskie serie norm EN 61439 zostay zaadoptowane w krajach czonkowskich Unii Europejskiej, lecz maj zastosowanie jako normy krajowe (np. VE.NORM EN, DIN/VDE EN, BS EN itp.). Dlatego te, niniejsza publikacja dotyczy w rezultacie IEC EN 61439. Jednake, techniczna zawarto meryto-ryczna normy EN 61439 jest identyczna we wszystkich krajach czonkowskich Unii Europejskiej.

  Niniejsza publikacja zostaa wydana w dniu 15 maja 2014 r.

  Alfred Morx

  (ur. 1958 w Wiedniu) Od 2001 roku waciciel i dyrektor licencjonowanego biura konsultingowego w za-

  kresie fizyki z ukierunkowaniem na analiz ryzyka i technologi ochrony w zoonych systemach technicz-

  nych. Studiowa fizyk techniczn na Politechnice w Wiedniu. Jako ekspert bezpieczestwa elektrycznego,

  od ponad 25 lat pracuje w krajowych, europejskich i midzynarodowych grupach roboczych w obszarze

  bezpieczestwa w elektryce.

  Online: www.diamcons.com, email: am@diamvons.com

  1 Definicje zgodne z IEC EN 61439-1:2012-07-01, podpunkt 3.1.1.2 Okrelenia zestawy rozdzielnic i sterownic oraz rozdzielnice i sterownicze niskiego napicia s stosowane w niniejszej

  publikacji jako rwnowane.

 • Rozdzielnice gwne, sterownice i rozdzielnice dystrybucyjne wg normy EN 61439

  Strona 2 z 69

  Spis zawartoci

  1 Zgodnoiistniejceprzepisytechniczne ....................................................................................5

  1.1 Uwagi oglne ............................................................................................................................5

  1.2 Normy zharmonizowane jako narzdzie do realizacji wymaga ...............................................5

  1.3 Seria norm IEC EN 61439 ..........................................................................................................6

  1.4 rodowisko elektromagnetyczne ..............................................................................................8

  1.5 Daty wejcia w ycie IEC EN 61439, cz 2 i cz 3 ................................................................9

  2 Produkcjazestawwrozdzielnicisterownic ............................................................................ 10

  2.1 Producent i odpowiedzialno ................................................................................................10

  2.1.1 Producent oryginalny ....................................................................................................... 11

  2.1.2 Producent zestawu ........................................................................................................... 12

  2.1.3 Uytkownik ...................................................................................................................... 13

  2.2 Program 5+1 ............................................................................................................................16

  3 Weryfikacjakonstrukcji ................................................................................................................... 17

  3.1 Uwagi oglne ..........................................................................................................................17

  3.1.1 Zmiany w zestawach rozdzielnic i sterownic ....................................................................19

  3.1.2 Monta zestaww rozdzielnic i sterownic o zweryfikowanej konstrukcji ........................19

  3.2 Ochrona przed poraeniem elektrycznym ...............................................................................20

  3.3 Wytrzymao zwarciowa ........................................................................................................21

  3.4 Weryfikacja przyrostu temperatury ........................................................................................22

  3.4.1 Uwagi oglne .................................................................................................................. 22

  3.4.2 Zaoenia podstawowe dla granicznych wartoci przyrostw temperatury .....................23

  3.4.3 Zasady obliczania krzywej temperaturowej w zestawach rozdzielnic i sterownic ............25

  3.5 Weryfikacja konstrukcji dla zestaww rozdzielnic gwnych i sterownic (PSC) .......................27

  3.6 Weryfikacja konstrukcji dla rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsugiwania przez osoby postronne (DBO) ......................................................................28

  3.7 Weryfikacja konstrukcji i moliwe metody sprawdzania .........................................................29

  4 Weryfikacjawyrobu ........................................................................................................................... 31

  4.1 Uwagi oglne ..........................................................................................................................31

  4.2 Weryfikacja wyrobu i moliwe metody sprawdzania ..............................................................31

  5 Oznaczanieidokumentacja ............................................................................................................ 33

  5.1 Oznaczanie .............................................................................................................................33

  5.2 Dokumentacja ........................................................................................................................33

  6 Deklaracjazgodnoci ........................................................................................................................ 35

  7 Charakterystykaparametrw ........................................................................................................ 36

  7.1 Uwagi oglne .........................................................................................................................36

  7.2 Znamionowy wspczynnik obcienia (RDF) ..........................................................................36

 • Rozdzielnice gwne, sterownice i rozdzielnice dystrybucyjne wg normy EN 61439

  Strona 3 z 69

  7.2.1 RDF dla rozdzielnic gwnych i sterownic (PSC) ...............................................................37

  7.2.2 RDF dla rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsugiwania przez osoby postronne .................................................................................................... 37

  7.3 Charakterystyka parametrw przegld ................................................................................38

  7.4 Charakterystyka parametrw dla rozdzielnic gwnych i sterownic (PSC) ..............................39

  7.5 Wytyczne dla praktycznego zastosowania PSC .......................................................................40

  7.5.1 Dostpno zestaww rozdzielnic gwnych i sterownic .................................................40

  7.5.2 Wymagania w zakresie dostpnoci dla osb uprawnionych .........................................41

  7.6 Charakterystyki parametrw dla rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsugiwania przez osoby postronne (DBO) ......................................................................42

  7.7 Wytyczne odnonie praktycznego zastosowania zestaww DBO ...........................................44

  7.7.1 Opis DBO .......................................................................................................................... 44

  7.7.2 Wyjtki dla DBO ............................................................................................................... 45

  8 Najczciejzadawanepytania ........................................................................................................ 47

  8.1 Ktre aparaty do ochrony przed zwarciami mog by stosowane w obwodach odpywowych w zestawie DBO? ........................................................................47

  8.2 W metalowej obudowie zainstalowano przemiennik czstotliwoci o prdzie znamionowym wikszym ni 1600 A. W tej samej obudowie nie znajduje si adna rozdzielnica lub sterownica. Czy taki ukad rwnie wymaganiom normy EN 61439? ......