GŁÓWNE KIERUNKI NOWELIZACJI

Click here to load reader

download GŁÓWNE KIERUNKI NOWELIZACJI

of 60

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  69
 • download

  1

Embed Size (px)

description

GŁÓWNE KIERUNKI NOWELIZACJI. Kodeksu Karnego Skarbowego. wprowadzonej ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy – Kodeks Karny Skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479 ). IDEA NOWELIZACJI. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of GŁÓWNE KIERUNKI NOWELIZACJI

 • GWNE KIERUNKI NOWELIZACJIKodeksu Karnego Skarbowego wprowadzonej ustaw z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy Kodeks Karny Skarbowy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479 )

 • dostosowanie autonomicznych przepisw KKS do licznych merytorycznych zmian prawnych w bliskim otoczeniu KKS tj. prawie karnym powszechnym, finansowym, dewizowym

  zwikszenie skutecznoci zwalczania najgroniejszych przestpstw skarbowych przez systemow zmian wysokoci ustawowego zagroenia kary pozbawienia wolnoci

  usprawnienie, uproszczenie i przypieszenie postpowania przygotowawczego

  usunicie dotychczasowych niejasnoci i niespjnoci sygnalizowanych przez doktryn i praktyk stosowania prawa karnego skarbowegoIDEA NOWELIZACJI

 • . Zreformowanie instytucji czynu cigego (art. 6 2 kks) wprowadzono nowe, dodatkowe znami w postaci wykorzystania tej samej sposobnoci, nowe okrelenie krtkiego odstpu czasu tj. midzy kadym z czynw zabronionych nastpujcych po sobie, a polegajcych na uszczupleniu lub naraeniu na uszczuplenie nalenoci publicznoprawnej nie moe upyn wicej ni 6 miesicy GWNE KIERUNKI ZMIANCZ OGLNA Nowa konstrukcja tzw. kumulatywnego zbiegu przepisw (art. 7 kks) przypisanie zbiegu na etapie postpowania przygotowawczego, moliwo orzekania rodkw karnych i zabezpieczajcych na podstawie wszystkich zbiegajcych si przepisw

 • Okrelenie sposobu i terminu wykonania obowizku finansowego (art. 14 kks) sd lub organ postpowania przygotowawczego okrela oprcz obowizku rwnie sposb i termin jego wykonania doprecyzowano zasady wykonania przez sprawc obowizku: uiszczenia uszczuplonej nalenoci publicznoprawnej, rwnowartoci pieninej przepadku przedmiotw oraz rwnowartoci przepadku korzyci majtkowej Ograniczona poczytalno (art. 11 2 kks)Rozszerzenie katalogu rodkw karnych od wymierzenia ktrych mona odstpi w przypadku gdy sprawca dziaa w stanie ograniczonej poczytalnoci o: cignicie rwnowartoci pieninej przepadku korzyci majtkowej przepadek korzyci majtkowej

 • Wyganicie obowizku finansowego (art. 15 2 kks) Pocigniecie do odpowiedzialnoci karnej skarbowej nie zwalnia sprawcy z obowizku uiszczenia nalenoci publicznoprawnej do wyjtkw od tej reguy, powodujcych wyganicie obowizku uiszczenia nalenoci publicznoprawnej, dodano take obowizek uiszczenia przez sprawc rwnowartoci pieninej przedmiotw podlegajcych przepadkowi Czynny al (art. 16 6 kks) Rozszerzenie ustawowych przesanek wyczajcych dopuszczalno stosowania instytucji czynnego alu o: sprawc kierowniczego oraz sprawc polecajcego, Wprowadzenie ograniczenia do sprawcy, ktry zorganizowa grup albo zwizek majcy na celu popenienie jedynie przestpstwa skarbowego albo tak grup lub zwizkiem kierowa

 • Dobrowolne poddanie si odpowiedzialnoci (art. 17 1 kks)Doprecyzowanie przesanek ustawowych stosowania rodka karnego w postaci dobrowolnego poddania si odpowiedzialnoci poprzez obowizek: uiszczenia przez sprawc w caoci wymagalnej nalenoci publicznoprawnej, uiszczenia co najmniej zryczatowanej rwnowartoci kosztw postpowania (rzeczywistych kosztw)

  Zezwolenie na dobrowolne poddanie si odpowiedzialnoci (art. 18 1 kks) orzeka sd w formie wyroku obowizek orzeczenia tytuem kary grzywny kwoty uiszczonej przez sprawc

 • Instytucja odpowiedzialnoci posikowej Obligatoryjne stosowanie instytucji odpowiedzialnoci posikowej (art. 24 1 kks) Rozszerzenie przypadkw, w ktrych nie wygasa odpowiedzialno posikowa podmiotu trzeciego tj. take w sytuacji gdy nie zostao wykonane cignicie rwnowartoci pieninej przepadku przedmiotw z powodu nieobecnoci skazanego w kraju (art. 25 3 pkt 2 kks)Zamiana kary pozbawienia wolnoci na kar ograniczenia wolnoci (art. 26 kks) zwikszenie katalogu rodkw karnych o: przepadek korzyci majtkowej i cigniecie rwnowartoci pieninej przepadku korzyci majtkowej wykluczenie moliwoci stosowania kary ograniczenia wolnoci wobec sprawcy, co do ktrego istniej warunki zastosowania nadzwyczajnego obostrzenia kary

 • RODKI KARNEPrzepadek korzyci majtkowejcignicie rwnowartoci pieninej przepadku korzyci majtkowejZmiana okrelenia rodka karnego przepadek osignitych korzyci majtkowych na nowe przepadek korzyci majtkowych (art. 22 2 pkt 4 kks) oraz uzupenienie katalogu rodkw o nowy rodek w postaci cignicie rwnowartoci pieninej przepadku korzyci majtkowej (art. 22 2 pkt 4a kks)

 • Przepadek korzyci majtkowej (art. 33 kks)rodek karny odnoszcy si tylko do przestpstw skarbowych 1 - obligatoryjne orzekanie przepadku korzyci majtkowej osignitej chociaby porednio z popenienia przestpstwa skarbowego niepodlegajcej przepadkowi. W razie niemonoci orzeczenia tego rodka karnego obligatoryjnie orzeka si cignicie rwnowartoci pieninej przepadku korzyci majtkowej 2 definicja korzyci majtkowej duej wartoci 3 - procesowe uatwienie dowodowe, tj. ciar udowodnienia, e mienie, ktre sprawca naby po popenieniu przestpstwa skarbowego nie pochodzi ze rodkw uzyskanych z tego przestpstwa, spoczywa na sprawcy. Podobnie na osobie trzeciej spoczywa ciar przedstawienia dowodu, i nabya te rzeczy zgodnie z prawem 6 zasada pierwszestwa praw podmiotw trzecich przed orzeczeniem przepadku korzyci majtkowej na rzecz Skarbu Pastwa

 • RODEK KARNY PRZEPADEKKORZYCI MAJTKOWEJART. 33 kks dot. korzyci majtkowej niepodlegajcej przepadkowi przedmiotw pochodzcych bezporednio z przestpstwa lub tzw. przedmiotw zakazanych rodek obligatoryjnyjest orzekany wobec kadego sprawcy, po spenieniu przesanek z art. 33 kksw razie niemonoci orzeczenia przepadku korzyci majtkowej, sd (obligatoryjnie) orzeka rodek karny cignicia jej rwnowartoci pieninej

 • Przepadek przedmiotw (przestpstwa skarbowe)

  moliwo orzekania przepadku przedmiotw okrelonych w art. 29 1 3 zostaa rozszerzona w art. 30 2 kks m.in. o tzw. przestpstwo paliwowe polegajce na uyciu oleju opaowego jako oleju napdowego (art. 73 a 1 i 2) przepadek orzeka si take w przypadku prowadzenia dziaalnoci kantorowej bez zezwolenia (art. 30 4 kks) przepadek orzeka si rwnie w przypadku urzdzania lub prowadzenia gier podlegajcych szczeglnemu nadzorowi podatkowemu bez urzdowego sprawdzenia lub bez naoenia wymaganych urzdowych zabezpiecze (art. 30 5 kks)

 • Przepadek przedmiotw (art. 31 kks)

  okrelenie ustawowe przedmioty stanowice przedmiot przestpstwa skarbowego zastpiono na przedmioty okrelone art. 29 pkt 1, 3 i 4 ( 1) obligatoryjny przepadek narzdzi stanowicych wasno osoby trzeciej, ktre suyy do popenienia przestpstwa skarbowego jedynie w sytuacji jeli ich waciciel przewidywa albo mg przewidzie, e mog one suy lub by przeznaczone do popenienia przestpstwa skarbowego (1a) moliwo zarzdzenia zniszczenia przedmiotw w caoci lub w czci gdy sprzeda jest niemoliwa (obligatoryjne zniszczenie wyrobw tytoniowych) (5 - 6) koszty zniszczenia przedmiotw ponosi sprawca czynu zabronionego (7)

 • Przepadek przedmiotw (wykroczenia skarbowe) art. 49 kks

  Wyranie wyczono moliwo orzekania przepadku przedmiotw w postaci, chyba e rodek ten zosta do popenienia czynu zabronionego (art. 49 1 kks)

  Moliwo zastosowania rodka karnego w postaci przepadku przedmiotw w przypadkach:- okrelonych w 2 (rozszerzono/zmieniono o art. 58 4, art. 59 4, art. 63 5, art. 70 5, art. 73a 3) rodka przewozowegospecjalnie przysposobiony

 • Obligatoryjno przepadku przedmiotw wykroczenia skarbowego w odniesieniu do:- przedmiotw pochodzcych bezporednio z przestpstwa oraz narzdzi lub innych przedmiotw, ktre suyy lub byy przeznaczone do popenienia czynu zabronionego ( 2a)

  - wykrocze dewizowych (art. 99 3, art. 106d 2 kks) w odniesieniu do wartoci dewizowych lub krajowych rodkw patniczych ( 4)

  - wykrocze skarbowych z art. 107 4 oraz art. 107a 2 tj. w ktrych przepadek obejmuje dokument lub urzdzenia do gry losowej, gry na automacie, gry na automacie o niskich wygranych lub zakadu wzajemnego oraz wygranych, ktre na podstawie tych dokumentw przypadaj grajcemu, a take rodki uzyskane ze sprzeday udziau w grze lub wpacone stawki ( 5)

 • Stosowanie rodkw zabezpieczajcych Moliwo orzekania przepadku przedmiotw tytuem RODKA ZABEZPIECZAJCEGO: razie umorzenia postpowania z powodu niewykrycia sprawcy (art. 43 2 kks) wobec ukaranego grzywn w drodze MANDATU karnego za czyn zagroony takim przepadkiem (art. 47 4 kks)Przedawnienie wykonania rodkw zabezpieczajcych (art. 45 1a kks) Zakaz wykonywania rodkw zabezpieczajcych, jeeli od uprawomocnienia si orzeczenia upyno 10 latPodstawa prawna wystpienia do sdu z wnioskiem o orzeczenie przepadku przedmiotw tytuem rodka zabezpieczajcego - art. 138 6 kks

 • Kara pozbawienia wolnoci podwyszenie grnej granicy ustawowego zagroenia kar pozbawienia wolnoci z 3 lat do 5 lat wprowadzenie kary aresztu wojskowego do 2 latKary wymierza si w dniach, miesicach i latach

  W zwizku z podwyszeniem maksymalnego wymiaru kary pozbawienia wolnoci, konsekwentnie podniesiono grn granic nadzwyczajnie obostrzonej kary pozbawienia wolnoci do 10 lat (art. 28 2 kks)Kara pozbawienia wolnocinajkrcej 5 dninajduej 5 lat(art. 27 kks)

 • Nadzwyczajne zagodzenie kary (art. 36 kks): rozszerzenie katalogu rodkw karnych o: - przepadek korzyci majtkowej i - cignicie jej rwnowartoci pieninej ( 1 pkt 2) obligatoryjno orzekania w ramach instytucji tzw. maego wiadka koronnego ( 3). Wyjtek stanowi sprawca, ktry nie potwierdzi w postpowaniu ujawnionych przez siebie informacji, kierowniczy, polecajcy i podegacz. Niemono warunkowego zawieszenia wykonania kary w odniesieniu do sprawcy, ktry uczyni sobie z popeniania przestpstw skarbowych stae rdo dochodu lub dziaa w zorganizowanej gru