Prezentacja firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A

download Prezentacja firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A

of 24

Embed Size (px)

description

Informacje wg stanu na dzień 10.08.2012

Transcript of Prezentacja firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A

 • 1. Prezentacja FirmyOwicim 2012
 • 2. OGLNA CHARAKTERYSTYKA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. jest dynamicznie rozwijajcsi firm, realizujc swoje usugi gwnie w brany chemicznejoraz energetycznej.Podstawowym przedmiotem dziaalnoci Spki jest utrzymanieruchu na instalacjach przemysowych, jak rwnie remontmaszyn i urzdzeo, usugi budowlano-montaowe oraz generalnarealizacja inwestycji.Szerok palet usug przedsibiorstwa dopenia obrbkaskrawaniem elementw metalowych oraz diagnostyka maszyni urzdzeo przemysowych.
 • 3. W ramach poszczeglnych segmentw dziaalnoci firmaCHEMOSERVIS-DWORY S.A. oferuje nastpujce usugi: Nadzr i utrzymanie w sprawnoci Caodobowe maszyn, urzdzeo oraz instalacji,techniczne utrzymanie Monitorowanie warunkw pracy maszyn ruchu na instalacjach i urzdzeo, przemysowych Wykrywanie i usuwanie usterek maszyn. Przywrcenie sprawnoci uytkowej Remonty instalacji, obiektu przemysowego, urzdzeo oraz Remonty instalacji w trakcie postojw armatury technologicznych, przemysowej Wywaanie statyczne i dynamiczne elementw rotacyjnych.
 • 4. W ramach poszczeglnych segmentw dziaalnoci firmaCHEMOSERVIS-DWORY S.A. oferuje nastpujce usugi c.d.: Produkcja jednostkowa i rednoseryjna Obrbka skrawaniem na podstawie dostarczonej przez klientw dokumentacji lub wzorca, elementw Toczenie, frezowanie, dutowanie, strugani metalowych e oraz szlifowanie. Realizacja zadao zwizanych z budow i modernizacj obiektw przemysowych Roboty budowlano- na zasadzie generalnego wykonawstwa, montaowe Wykonywanie oraz monta aparatury przemysowej oraz zbiornikw cinieniowych.
 • 5. HISTORIA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Pocztki firmy sigaj 1946 roku, kiedy to w strukturzeorganizacyjnej prawnego poprzednikiem spki funkcjonowaZakad Wykonawstwa Remontw Aparatury Chemicznej.W 1998 roku w konsekwencji procesu prywatyzacyjnego nabazie wyej wspomnianych zakadw powsta odrbny podmiotgospodarczy, przybierajc form prawn spki z ograniczonodpowiedzialnoci.Po zmianach wacicielskich w 2007 roku firma przeksztacia siw spk akcyjn. Od tego momentu spka zacza realizowadstrategie rozwoju nakrelon przez zarzd, ktra zakadaa m.in.pozyskiwanie nowych rynkw zbytu dla wiadczonych usug.
 • 6. HISTORIA CHEMOSERVIS-DWORY S.A. c.d.:Kluczowym momentem w historii firmy by take debiut akcjispki na rynku rwnolegym Giedy Papierw Wartociowychw Warszawie w 2008 roku.
 • 7. WADZE SPKI ORAZ STRUKTA AKCJONARIATUCHEMOSERVIS-DWORY S.A. :Zarzd Spki dziaa w nastpujcym skadzie:Pan Wojciech Mazur Prezes Zarzdu - Dyrektor NaczelnyPan Mariusz Wandor Czonek Zarzdu - Dyrektor ds. Produkcji Struktura akcjonariatu PETRO Mechnika S.A. 20.00% 48.08% PETROELTECH S.A. 24.68% PETRO Remont Sp. z o.o. 7.24% Free Float
 • 8. GWNI AKCJONARIUSZE CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Gwnymi akcjonariuszami spki jest grupa firm wywodzcychsi kapitaowo z PKN Orlen S.A. a mianowicie: - PETRO Mechanika S.A., - PETROELTECH S.A., - PETRO Remont Sp. z o.o.Gwni akcjonariusze funkcjonuj w grupie przemysowej liczcejponad 15 podmiotw w kraju i za granic w tym m.in. ZakadBudowy Aparatury ZBA z Pocka, Zakad Budowy AparaturyChemicznej ZBACH z Tarnowa czy PetroEnergorem z Pocka.
 • 9. GRUPA KAPITAOWA CHEMOSERVIS-DWORY: Na potencja Grupy Kapitaowej CHEMSERVIS-DWORY skada si blisko 1500 wysoko wykwalifikowanych pracownikw, zatrudnionych zarwno w jednostce dominujcej spce CHEMOSERVIS-DWORY S.A. z siedzib w Owicimiu jak rwnie w jednostkach zalenych. W 2009 roku Chemoservis-Chemoservis S.A. przej 100% pakiet udziaw spki Zakad Energetyczny Zen Sp. z o.o., prowadzcy swoj dziaalnod m.in. na terenie Huty ArcelorMittal w Dbrowie Grniczej. Z kolei w 2010 roku doszo do zakupu rwnie 100% pakietu akcji czeskiej spki K-Protos z Kralup nad Wetaw. W kwietniu 2012 roku zadecydowano o przejciu 13% udziaw firmy PETRO Kor Sp. z o.o., natomiast w lipcu tego samego roku sfinalizowano zakup wikszociowego pakietu udziaw bydgoskiej spce MD-Proeco Sp. z o.o..
 • 10. GRUPA KAPITAOWA CHEMOSERVIS-DWORY:
 • 11. CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA CHEMOSERVIS-DWORY S.A. :
 • 12. CERTYFIKAT SYSTEMUZARZDZANIA JAKOCIWEDUG NORMYISO 9001:2008CHEMOSERVIS-DWORY S.A.posiada dwa certyfikatywdroenia i stosowaniaSystemu Zarzdzania Jakociwedug normy ISO9001:2008, nadane przezjednostk certyfikujce TVRheinland w zakresie:utrzymania ruchu nainstalacjachprzemysowych, remontumaszyn i urzdzeo, obrbkiskrawaniem jak rwniediagnostyki maszyni urzdzeo oraz modernizacjizbiornikw cinieniowych.
 • 13. UPRAWNIENIA NADANE PRZEZ URZD DOZORU TECHNICZNEGOCHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiadauprawnienia do wytwarzania w zakresiemontau staych zbiornikwcinieniowych, rurocigwtechnologicznych i rurocigwtechnologicznych do cieczy; uprawnieniado wykonywania napraw: kotwparowych, kotw wodnych, staychzbiornikw cinieniowych, zbiornikwbezcinieniowych i zbiornikwcinieniowych do materiaw trujcychlub rcych, zbiornikwbezcinieniowych i zbiornikwcinieniowych do materiaw ciekychzapalnych, rurocigwparowych, rurocigwtechnologicznych, rurocigwtechnologicznych do cieczy.
 • 14. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiadarwnie uprawnienia do wytwarzaniaelementw urzdzeo cinieniowych;posiada uprawnienia do wytwarzaniazbiornikw bezcinieniowychi zbiornikw niskocinieniowych domateriaw ciekychzapalnych, zbiornikwbezcinieniowych i zbiornikwniskocinieniowych do materiawtrujcych lub rcych, ciekychzapalnych.Ponadto CHEMOSERVIS-DWORY S.A.posiada wykwalifikowanychpracownikw legitymujcych siCertyfikatem Europejskiego InynieraSpawalnika.
 • 15. REFERENCJE CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
 • 16. Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate dowiadczenie oraz ugruntowanpozycj na rynku, czego potwierdzeniem s liczne listy referencyjne otrzymane odnastpujcych klientw spki: Synthos Dwory Sp. z o.o. Pomiary gruboci zbiornikw na Wydziale Styrenu, Pomiary gruboci zbiornikw na Wydziale Polimeryzacji, Przegldy urzdzeo owietleniowych, Wykonanie ustawieo sterujcych owietleniem, Caodobowe utrzymanie ruchu na instalacjach w zakresie mechanicznym oraz elektrycznym,
 • 17. Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate dowiadczenie oraz ugruntowanpozycj na rynku, czego potwierdzeniem s liczne listy referencyjne otrzymane odnastpujcych klientw spki: PKN Orlen S.A. Wymiana nalewaka oleju napdowego na terminalu kolejowym w Ostrowie Wielkopolskim,
 • 18. Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate dowiadczenie oraz ugruntowanpozycj na rynku, czego potwierdzeniem s liczne listy referencyjne otrzymane odnastpujcych klientw spki: ArcelorMittal Poland S.A. Wykonanie elementw konstrukcyjnych kotw zabudowanych w Zakadzie Stali i Pwyrobw w oddziale ArcelorMittal Poland S.A. w Dbrowie Grniczej,
 • 19. Firma CHEMOSERVIS-