labeigrp

Click here to load reader

 • date post

  06-Sep-2014
 • Category

  Documents

 • view

  76
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of labeigrp

Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRPDiagram topologii

Ten router nie istnieje fizycznie

Tabela adresacjiUrzdzenie Interfejs Fa0/0 R1 S0/0/0 S0/0/1 Fa0/0 R2 S0/0/0 S0/0/1 Lo1 Fa0/0 R3 S0/0/0 S0/0/1 PC1 PC2 PC3 NIC NIC NIC Adres IP 172.16.1.1 172.16.3.1 192.168.10.5 172.16.2.1 172.16.3.2 192.168.10.9 10.1.1.1 192.168.1.1 192.168.10.6 192.168.10.10 172.16.1.10 172.16.2.10 192.168.1.10 Maska podsieci 255.255.255.0 255.255.255.252 255.255.255.252 255.255.255.0 255.255.255.252 255.255.255.252 255.255.255.252 255.255.255.0 255.255.255.252 255.255.255.252 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 Brama domylna Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 172.16.1.1 172.16.2.1 192.168.1.1

All contents are Copyright 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

Strona 1 z 17

CCNA Exploration Protokoy i koncepcje routingu EIGRP

Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

Cele nauczaniaPo zakoczeniu tego wiczenia bdziesz potrafi: Wykonywa okablowanie sieci wedug diagramu topologii. Kasowa konfiguracj startow i przeadowa router, aby powrci do stanu domylnego. Wykona podstawow konfiguracj routera. Skonfigurowa i uaktywni interfejsy Skonfigurowa protok EIGRP na wszystkich routerach. Weryfikowa routing EIGRP przy u yciu komend show. Wycza automatyczn sumaryzacj. Konfigurowa rczne podsumowania. Konfigurowa statyczne trasy domylne. Rozpowszechnia domyln tras do ssiadw przy wykorzystaniu EIGRP. Dokumentowa konfiguracj EIGRP.

ScenariuszW tym laboratorium dowiemy si, jak skonfigurowa protok routingu EIGRP w sieci przedstawionej na diagramie. Na routerze R2 za pomoc adresu ptli zwrotnej pozorujemy poczenie z ISP, gdzie wysyana bdzie cao ruchu nieprzeznaczonego do sieci lokalnej. Niektre segmenty sieci zostay podzielone na podsieci za pomoc VLSM. EIGRP to bezklasowy protok routingu, ktry w aktualizacjach routingu wysya mask podsieci. Dziki temu informacja o podsieciach VLSM bdzie ogaszana w caej sieci.

Zadanie 1: Przygotowanie sieci.Krok 1: Pocz sie podobnie jak na diagramie topologii. Mo esz u y dowolnego routera w laboratorium posiadajcego wymagan liczb interfejsw pokazanych w topologii. Krok 2: Wyczy wszystkie istniejce konfiguracj z routerw. Zadanie 2: Przeprowad podstawow konfiguracj routera. Wykonaj podstawow konfiguracj routerw R1, R2 i R3 wedug poni szych zalece: 1. Skonfiguruj nazw routera. 2. Wycz mechanizm DNS lookup. 3. Ustaw haso dla trybu uprzywilejowanego (EXEC mode). 4. Skonfiguruj baner wywietlajcy komunikat dnia. 5. Skonfiguruj haso dla pocze konsolowych. 6. Skonfiguruj haso dla pocze wirtualnych terminali VTY.

All contents are Copyright 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

Strona 2 z 17

CCNA Exploration Protokoy i koncepcje routingu EIGRP

Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

Zadanie 3: Konfiguracja, uaktywnienie i adresowanie interfejsw Serial i Ethernet.Krok 1: Skonfiguruj interfejsy na routerach: R1, R2 i R3. Skonfiguruj interfejsy routerw R1, R2 oraz R3 adresami IP zgodnie z tabel adresw zamieszczon pod diagramem topologii. Krok 2: Zweryfikuj adresy IP interfejsw. U yj komendy show ip aktywnoci interfejsw. interface brief do zweryfikowania poprawnoci adresw IP oraz

Po ukoczeniu konfiguracji pamitaj o zapisaniu jej w pamici NVRAM routera. Krok 3: Skonfiguruj interfejsy Ethernetowe PC1, PC2 oraz PC3. Skonfiguruj interfejsy ethernetowe komputerw PC1, PC2 oraz PC3 adresami IP oraz bramy domylnej zgodnie z tablic adresw dostpn pod diagramem topologii.

Zadanie 4: Konfiguracja protokou EIGRP na routerze R1.Krok 1: Wcz routing EIGRP. U yj komendy router eigrp w trybie konfiguracji globalnej, aby wczy EIGRP na routerze R1. Wprowad ID procesu o numerze 1 jako parametr autonomous-system. R1(config)#router eigrp 1 R1(config-router)#

Krok 2: Skonfiguruj klasow sie 172.16.0.0. W podtrybie konfiguracji Routera EIGRP skonfiguruj klasow sie 172.16.0.0, aby doda j do aktualizacji, ktre s wysyane poza router R1. R1(config-router)# network 172.16.0.0 R1(config-router)# Router zacznie wysya aktualizacyjne wiadomoci EIGRP poprzez ka dy interfejs nale cy do sieci 172.16.0.0. Aktualizacje EIGRP bd wysyane poza interfejs FastEthernet0/0 i Serial0/0/0, poniewa oba te interfejsy znajduj si w podsieciach nale cych do sieci 172.16.0.0. Krok 3: Skonfiguruj router aby ogasza sie 192.168.10.4/30 doczon do interfejsu Serial0/0/1. U yj opcji wildcard-mask z komend network aby rozgasza tylko podsie, a nie ca klasow sie 192.168.10.0. Uwaga: Mask blankietow (ang. wildcard mask) mo na potraktowa jak odwrotno maski podsieci. Odwrotnoci maski podsieci 255.255.255.252 jest 0.0.0.3. Aby obliczy t odwrotno, nale y odj mask podsieci od 255.255.255.255: 255.255.255.255 255.255.255.252 ------------------0. 0. 0. 3

Odejmujemy mask podsieci Maska blankietowa

R1(config-router)# network 192.168.10.4 0.0.0.3 R1(config-router)#

All contents are Copyright 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

Strona 3 z 17

CCNA Exploration Protokoy i koncepcje routingu EIGRP

Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

Po zakoczeniu konfiguracji EIGRP na routerze R1, wr do trybu uprzywilejowanego EXEC w celu zapisania bie cej konfiguracji w NVRAM. R1(config-router)#end %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console R1#

Zadanie 5: Skonfiguruj protok EIGRP na routerach R2 i R3.Krok 1: Skonfiguruj protok EIGRP na routerze R2 przy u yciu komendy router eigrp. Jako ID procesu podaj 1. R2(config)#router eigrp 1 R2(config-router)# Krok 2: U yj klasowego adresu 172.16.0.0, aby zawrze sie dla interfejsu FastEthernet0/0. R2(config-router)# network 172.16.0.0 R2(config-router)# %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency Zauwa , i algorytm DUAL wysya na konsol powiadomienie o tym, ssiedzka z innym routerem EIGRP. Jaki jest adres IP ssiedniego routera EIGRP? ________________________________________ Na jakim interfejsie na routerze R2 zostaa utworzona relacja ssiedzka? ________________________________________ Krok 3: Skonfiguruj router R2, aby ogasza sie 192.168.10.8/30 doczon do interfejsu Serial0/0/1. 1. U yj opcji wildcard-mask z komend network, aby rozgasza tylko podsie, a nie ca klasow sie 192.168.10.0. 2. Kiedy zakoczysz, powr do uprzywilejowanego trybu EXEC. R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 R2(config-router)#end %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console R2# e zostaa utworzona relacja

All contents are Copyright 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

Strona 4 z 17

CCNA Exploration Protokoy i koncepcje routingu EIGRP

Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

Krok 4: Skonfiguruj protok EIGRP na routerze R3 przy u yciu komendy router eigrp oraz komendy network. 1. Jako ID procesu podaj 1. 2. U yj klasowego adresu dla sieci doczonej do interfejsu FastEthernet0/0. 3. Zawrzyj mask blankietow dla podsieci przyczonych do interfejsw Serial0/0/0 i Serial 0/0/1. 4. Kiedy zakoczysz, powr do uprzywilejowanego trybu EXEC. R3(config)#router eigrp 1 R3(config-router)# network 192.168.1.0 R3(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 R3(config-router)# %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.5 (Serial0/0/0) is up: new adjacency R3(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 R3(config-router)# %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.9 (Serial0/0/1) is up: new adjacency R3(config-router)#end %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console R3# Zauwa , e kiedy sieci dla czy szeregowych z R3 do R1 i z R3 do R2 zostan dodane do konfiguracji EIGRP, algorytm DUAL wysya na konsol powiadomienie o tym, e zostaa utworzona relacja ssiedzka z innym routerem EIGRP.

Zadanie 6: Sprawd dziaanie protokou EIGRP.Krok 1: Zobacz ssiadw. Na routerze R1, aby zobaczy tablic ssiadw i sprawdzi, czy router EIGRP utworzy przylego z routerami R2 i R3, wydajemy polecenie show ip eigrp neighbors. Dla ka dego routera powinnimy zobaczy adres IP routera przylegego i interfejs u ywany przez router R1 do komunikacji z ssiadem EIGRP. R1#show ip eigrp neighbors IP-EIGRP neighbors for process 1 H Address Interface 0 172.16.3.2 1 192.168.10.6 R1# Ser0/0/0 Ser0/0/1

Hold Uptime (sec) 10 00:36:51 11 00:26:51

SRTT (ms) 40 40

RTO 500 500

Q Cnt 0 0

Seq Num 13 4

All contents are Copyright 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

Strona 5 z 17

CCNA Exploration Protokoy i koncepcje routingu EIGRP

Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

Krok 2: Przegld informacji o routingu. Na routerze R1, u yj komendy show ip protocols w celu przejrzenia informacji procesu routingu. Zauwa , e informacje ktre zostay skonfigurowane w zadaniu 5, takie jak protok, ID procesu, i sieci, s widoczne w wyniku tego polecenia. Adresy IP przylegych ssiadw s rwnie widziane. R1#show ip protocols Routing Protocol is "eigrp 1 " Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Default networks flagged in outgoing updates Default networks accepted from incoming updates EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0 EIGRP maximum hopcount 100 EIGRP maximum metric variance 1 Redistributing: eigrp 1 Automatic network summarization is in effect Automatic address summarization: Maximum path: 4 Routing for Networks: 172.16.0.0 192.168.10.4/30 Routing Information Sources: Gateway Distance Last Update 172.16.3.2 90 4811399 192.168.10.6 90 5411677 Distance: internal 90 external 170 Zwrmy uwag, e w w