Adobe Encore DVD. Szybki start

30
Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected] PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ IDZ DO IDZ DO ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNI K CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE SPIS TRECI SPIS TRECI DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Adobe Encore DVD. Szybki start B³yskawiczny kurs tworzenia publikacji DVD Technologia DVD rozwija siê w niesamowitym tempie. Jeszcze ca³kiem niedawno p³yta DVD by³a czym niemal egzotycznym, dzi mo¿e nagraæ j¹ ka¿dy, kto dysponuje nagrywark¹. Ceny nagrywarek spadaj¹ z szybkoci¹ lawiny. Tradycyjny nonik, na którym zapisywano filmy — tama wideo — stopniowo ustêpuje pola znacznie pojemniejszej i bardziej uniwersalnej p³ycie DVD. Wysoka jakoæ dwiêku i obrazu, mo¿liwoæ dodania interaktywnego menu i podk³adu lektorskiego w kilku jêzykach to tylko niektóre zalety technologii DVD. Na p³ytach DVD zapisywane s¹ nie tylko hollywoodzkie produkcje, ale tak¿e filmy z wakacji czy wesela. Przygotowanie p³yty DVD w niewielkim studiu produkcyjnym lub w domu przesta³o ju¿ kojarzyæ siê z czarn¹ magi¹ dziêki coraz ³atwiejszemu w obs³udze i oferuj¹cemu coraz wiêcej mo¿liwoci oprogramowaniu. „Adobe Encore DVD. Szybki start” to przewodnik po aplikacji do przygotowywania publikacji na p³ytach DVD, wyprodukowanej przez firmê Adobe. Encore DVD doskonale integruje siê z innym produktami firmy Adobe, co pozwala na stworzenie wysokiej jakoci publikacji. W ksi¹¿ce opisany jest ca³y proces tworzenia publikacji — od zdefiniowania parametrów projektu, poprzez import i rozmieszczanie materia³ów ród³owych i tworzenie menu, a¿ do zapisania gotowego projektu na p³ycie DVD. Ka¿de zadanie przedstawione jest w postaci ilustrowanych przyk³adów. • Interfejs u¿ytkownika programu Encore DVD • Definiowanie parametrów projektu • Import materia³ów ród³owych • Praca na linii czasu • Tworzenie menu • Umieszczanie ³¹czy w materiale • Zapis publikacji na p³ycie DVD • Wspó³praca z programami Photoshop, After Effects i Premiere • Definiowanie cie¿ek napisów i cie¿ek dwiêkowych Autor: Steve Tomich T³umaczenie: Piotr Pilch ISBN: 83-7361-529-6 Tytu³ orygina³u: Adobe Encore DVD Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 240

description

Błyskawiczny kurs tworzenia publikacji DVD Technologia DVD rozwija się w niesamowitym tempie. Jeszcze całkiem niedawno płyta DVD była czymś niemal egzotycznym, dziś może nagrać ją każdy, kto dysponuje nagrywarką. Ceny nagrywarek spadają z szybkością lawiny. Tradycyjny nośnik, na którym zapisywano filmy -- taśma wideo -- stopniowo ustępuje pola znacznie pojemniejszej i bardziej uniwersalnej płycie DVD. Wysoka jakość dźwięku i obrazu, możliwość dodania interaktywnego menu i podkładu lektorskiego w kilku językach to tylko niektóre zalety technologii DVD. Na płytach DVD zapisywane są nie tylko hollywoodzkie produkcje, ale także filmy z wakacji czy wesela. Przygotowanie płyty DVD w niewielkim studiu produkcyjnym lub w domu przestało już kojarzyć się z czarną magią dzięki coraz łatwiejszemu w obsłudze i oferującemu coraz więcej możliwości oprogramowaniu. "Adobe Encore DVD. Szybki start" to przewodnik po aplikacji do przygotowywania publikacji na płytach DVD, wyprodukowanej przez firmę Adobe. Encore DVD doskonale integruje się z innym produktami firmy Adobe, co pozwala na stworzenie wysokiej jakości publikacji. W książce opisany jest cały proces tworzenia publikacji -- od zdefiniowania parametrów projektu, poprzez import i rozmieszczanie materiałów źródłowych i tworzenie menu, aż do zapisania gotowego projektu na płycie DVD. Każde zadanie przedstawione jest w postaci ilustrowanych przykładów. * Interfejs użytkownika programu Encore DVD * Definiowanie parametrów projektu * Import materiałów źródłowych * Praca na linii czasu * Tworzenie menu * Umieszczanie łączy w materiale* Zapis publikacji na płycie DVD * Współpraca z programami Photoshop, After Effects i Premiere * Definiowanie ścieżek napisów i ścieżek dźwiękowych

Transcript of Adobe Encore DVD. Szybki start

Page 1: Adobe Encore DVD. Szybki start

Wydawnictwo Helion

ul. Chopina 6

44-100 Gliwice

tel. (32)230-98-63

e-mail: [email protected]

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

IDZ DOIDZ DO

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOGZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSI¥¯EKKATALOG KSI¥¯EK

TWÓJ KOSZYKTWÓJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJEO NOWO�CIACH

ZAMÓW INFORMACJEO NOWO�CIACH

ZAMÓW CENNIKZAMÓW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIA

FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINEFRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

SPIS TRE�CISPIS TRE�CI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

Adobe Encore DVD.Szybki start

B³yskawiczny kurs tworzenia publikacji DVD

Technologia DVD rozwija siê w niesamowitym tempie. Jeszcze ca³kiem niedawno

p³yta DVD by³a czym� niemal egzotycznym, dzi� mo¿e nagraæ j¹ ka¿dy, kto dysponuje

nagrywark¹. Ceny nagrywarek spadaj¹ z szybko�ci¹ lawiny. Tradycyjny no�nik,

na którym zapisywano filmy — ta�ma wideo — stopniowo ustêpuje pola znacznie

pojemniejszej i bardziej uniwersalnej p³ycie DVD. Wysoka jako�æ d�wiêku i obrazu,

mo¿liwo�æ dodania interaktywnego menu i podk³adu lektorskiego w kilku jêzykach

to tylko niektóre zalety technologii DVD. Na p³ytach DVD zapisywane s¹ nie tylko

hollywoodzkie produkcje, ale tak¿e filmy z wakacji czy wesela. Przygotowanie p³yty

DVD w niewielkim studiu produkcyjnym lub w domu przesta³o ju¿ kojarzyæ siê z czarn¹

magi¹ dziêki coraz ³atwiejszemu w obs³udze i oferuj¹cemu coraz wiêcej mo¿liwo�ci

oprogramowaniu.

„Adobe Encore DVD. Szybki start” to przewodnik po aplikacji do przygotowywania

publikacji na p³ytach DVD, wyprodukowanej przez firmê Adobe. Encore DVD doskonale

integruje siê z innym produktami firmy Adobe, co pozwala na stworzenie wysokiej

jako�ci publikacji. W ksi¹¿ce opisany jest ca³y proces tworzenia publikacji — od

zdefiniowania parametrów projektu, poprzez import i rozmieszczanie materia³ów

�ród³owych i tworzenie menu, a¿ do zapisania gotowego projektu na p³ycie DVD.

Ka¿de zadanie przedstawione jest w postaci ilustrowanych przyk³adów.

• Interfejs u¿ytkownika programu Encore DVD

• Definiowanie parametrów projektu

• Import materia³ów �ród³owych

• Praca na linii czasu

• Tworzenie menu

• Umieszczanie ³¹czy w materiale

• Zapis publikacji na p³ycie DVD

• Wspó³praca z programami Photoshop, After Effects i Premiere

• Definiowanie �cie¿ek napisów i �cie¿ek d�wiêkowych

Autor: Steve Tomich

T³umaczenie: Piotr Pilch

ISBN: 83-7361-529-6

Tytu³ orygina³u: Adobe Encore DVD Visual QuickStart Guide

Format: B5, stron: 240

Page 2: Adobe Encore DVD. Szybki start

Spis treści

3

Spis tre

ści

Wprowadzenie 9

Część I Podstawy 13

Rozdział 1. Program Adobe Encore DVD — wprowadzenie 15Tworzenie publikacji DVD .......................................................................16

Podstawowe informacje na temat technologii DVD .................................18

Interfejs programu Encore DVD ...............................................................20

Okno Project..............................................................................................21

Okno Timeline...........................................................................................24

Paleta Properties ........................................................................................25

Okno Palette ..............................................................................................26

Paleta Tools ...............................................................................................28

Okno Menu Editor.....................................................................................29

Okno Monitor............................................................................................31

Okno Preview............................................................................................32

Rozdział 2. Początek 33Planowanie ................................................................................................34

Przygotowywanie źródłowych materiałów dźwiękowych ........................35

Przygotowywanie źródłowych materiałów graficznych ...........................36

Przygotowanie źródłowych materiałów wideo .........................................37

Określanie pojemności dysku....................................................................39

Rozpoczęcie realizacji projektu.................................................................41

Importowanie zasobów .............................................................................45

Importowanie menu...................................................................................46

Organizowanie zawartości ........................................................................47

Rozdział 3. Linie czasu 51Tworzenie linii czasu ................................................................................52

Przetwarzanie ścieżek dźwiękowych ........................................................57

Umieszczanie zasobów na ścieżkach linii czasu .......................................59

Zarządzanie liniami czasu .........................................................................63

Spis treści

Page 3: Adobe Encore DVD. Szybki start

Spis treści

4

Spis treści

Przemieszczanie się wzdłuż linii czasu .....................................................65

Obcinanie ścieżek linii czasu ....................................................................66

Przeglądanie linii czasu w oknie Monitor .................................................68

Przetwarzanie punktów rozdziału .............................................................69

Tworzenie pokazów slajdów.....................................................................73

Rozdział 4. Menu 77Podstawowe informacje na temat menu....................................................78

Tworzenie menu........................................................................................83

Przetwarzanie tekstu..................................................................................95

Przetwarzanie przycisków i zestawów warstw..........................................98

Przetwarzanie podobrazów......................................................................106

Przetwarzanie zestawu kolorów ..............................................................110

Rozdział 5. Łącza 115Łącza .......................................................................................................116

Przypisywanie pierwszego odtworzenia .................................................119

Przypisywanie ostatniej operacji .............................................................122

Łączenie przycisków ...............................................................................124

Definiowanie łączy przy użyciu rozwijanych menu ...............................125

Definiowanie łączy przy użyciu kontrolki wyboru .................................126

Definiowanie nakładek............................................................................128

Modyfikowanie wielu łączy ....................................................................130

Sprawdzanie łączy...................................................................................131

Naprawianie łączy ...................................................................................132

Rozdział 6. Zapis publikacji na dysku DVD 135Okno Project Preview..............................................................................136

Wyświetlanie podglądu projektu.............................................................138

Ustawianie dla funkcji podglądu współczynnika kształtu obrazu...........139

Definiowanie łącza przycisku Title .........................................................140

Definiowanie łącza przycisku Menu .......................................................141

Definiowanie łącza przycisków strzałek .................................................142

Transkodowanie ......................................................................................143

Transkodowanie zasobów .......................................................................144

Stosowanie predefiniowanych ustawień procesu transkodowania..........146

Przygotowywanie ostatecznej wersji publikacji DVD............................152

Page 4: Adobe Encore DVD. Szybki start

Spis treści

5

Spis tre

ści

Poszerzanie zawartości publikacji DVD .................................................154

Tworzenie dysku DVD............................................................................155

Tworzenie w katalogu wirtualnego dysku DVD.....................................158

Tworzenie obrazu dysku DVD................................................................159

Tworzenie wzorcowego dysku DVD ......................................................160

Część II Zaawansowane zagadnienia 161

Rozdział 7. Współpraca z aplikacjami firmy Adobe 163Współpraca z Photoshopem ....................................................................164

Zastosowanie polecenia Edit in Photoshop .............................................165

Tworzenie przycisków w Photoshopie....................................................168

Tworzenie podobrazów w Photoshopie ..................................................169

Zastosowanie zestawu kolorów Automatic .............................................170

Zastosowanie masek przy tworzeniu podobrazów..................................172

Tworzenie efektu wyskakiwania .............................................................174

Tworzenie miniatur w Photoshopie.........................................................175

Zastosowanie masek przy tworzeniu miniatur ........................................177

Współpraca z programem Premiere ........................................................179

Współpraca z programem After Effects ..................................................181

Rozdział 8. Ruchome menu 183Ruchome menu........................................................................................184

Umieszczanie w menu zasobu wideo......................................................185

Umieszczanie w menu zasobu dźwiękowego..........................................187

Odtwarzanie zasobów dźwiękowych i zasobów wideo w pętli...............188

Zastosowanie przycisków w ruchomym menu........................................191

Zastosowanie Photoshopa przy tworzeniu ruchomych menu .................193

Definiowanie ramki plakatu ....................................................................195

Renderowanie ruchomego menu .............................................................197

Rozdział 9. Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe 199Napisy .....................................................................................................200

Definiowanie ustawień napisów..............................................................201

Wybieranie zestawu kolorów napisów....................................................202

Dodawanie ścieżek napisów....................................................................204

Przenoszenie klipów napisów na ścieżce ................................................205

Ręczne wstawianie napisów....................................................................206

Page 5: Adobe Encore DVD. Szybki start

Spis treści

6

Spis treści

Tworzenie szablonu napisów ..................................................................208

Importowanie napisów ............................................................................210

Przycinanie napisów................................................................................213

Modyfikowanie napisów .........................................................................215

Wyświetlanie podglądu napisów.............................................................217

Definiowanie domyślnej struktury nawigacji publikacji DVD...............219

Dodawanie łączy napisów i łączy dźwiękowych ....................................221

Rozdział 10. Zaawansowane wybieranie przycisków 225Określanie właściwości związanych z wybieraniem przycisków ...........226

Dostosowywanie sposobu wybierania przycisków .................................228

Zastosowanie funkcji automatycznego uaktywniania .............................230

Dodatki 233

Dodatek A Bitowy budżet — dodatkowe informacje 235Zamiana na megabity ..............................................................................236

Obliczanie wymaganej przestrzeni dyskowej .........................................236

Dodatkowe opcje.....................................................................................240

Skorowidz 241

Page 6: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

199

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

Technologia DVD umożliwia udostępnianiena tym samym dysku wielu różnych wariantówoglądania i słuchania materiału. Taka elastycznośćmoże zostać wykorzystana w trakcie realizowaniaprojektu w programie Encore DVD.

Jeśli publikacja DVD będzie dystrybuowanado innych państw lub różnych grup językowychna obszarze jednego kraju bądź planuje się jąudostępnić osobom z wadą słuchu, konieczne będziezastosowanie napisów. Program Encore DVDoferuje kilka wariantów zastosowania napisów.

W tym rozdziale dowiesz się, jak tworzyći modyfikować napisy przy użyciu narzędziprogramu Encore DVD służących do edycjitekstu. Zademonstruję też, w jaki sposóbimportować napisy z plików tekstowych lubplików przeznaczonych do ich przechowywania(jeśli wolisz z nich korzystać), a także jak zmieniaćpołożenie i rozmiar klipów napisów umieszczonychna linii czasu.

Powiem też, jak wykorzystać możliwośćjednoczesnego zastosowania do ośmiu ścieżekdźwiękowych, którymi mogą być dodatkowejęzyki, inaczej zmiksowane dźwięki, a nawetspecjalna zawartość, taka jak komentarz aktoraw określonej scenie. W dalszej części rozdziałuwyjaśnię, jak rozmieszczać napisy i ścieżkidźwiękowe, aby powiązać je z kontrolkamiodtwarzacza DVD oraz jak udostępnićużytkownikowi ścieżki.

Ścieżki napisówi ścieżki dźwiękowe

Ścieżki napisów i ścieżki dźw

iękowe

Page 7: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

200

Napisy

Oto kilka informacji dotyczących funkcjonowanianapisów w programie Encore DVD.

� Tworzona publikacja DVD może zawieraćmaksymalnie 32 ścieżki napisów, ale w danejchwili można odtwarzać tylko jedną z nich.

� Użytkownik może wybrać ścieżkę napisówz menu lub w panelu sterowaniaodtwarzacza DVD.

� Możliwe jest zaimportowanie jużutworzonych plików napisów zawierającychinformacje dotyczące synchronizacjilub wprowadzenie napisów bezpośredniow oknie Monitor przy użyciu narzędzitekstowych programu Encore DVD.

� Ścieżki napisów, w przeciwieństwiedo ścieżek dźwiękowych i ścieżek wideo,mogą zawierać wiele klipów napisów.

� Możliwe jest przycinanie i zmienianiepołożenia napisów zawartych na linii czasu.

� Napisy są podobrazami posiadającymitakie same charakterystyki i ograniczeniajak podobrazy przycisków (kolorowewyróżnienia) omówione w rozdziale 4.

� Napisy posiadają własny zestaw kolorówlinii czasu, który jest podobny do zestawukolorów menu, ale niezależny od niego.

Budowa napisów

Napis właściwie jest podobrazem,czyli niewielkim plikiem będącymnakładką umieszczoną naścieżce wideo lub na obrazie(rysunek 9.1). Napisy sązapisywane w podkataloguSources katalogu Project.

Każdy napis składa się z trzechczęści — wypełnienia, obrysui anti-aliasu (rysunek 9.2).

Dla każdej z wymienionych częścimożna zdefiniować wartość koloru.W palecie Properties w pewnymzakresie można też określićgrubość obrysu napisów, którazostanie zastosowana.

Rysunek 9.1. Prosty napis. W tymrozdziale napisy są duże i jaskrawe,co służy lepszemu zilustrowaniuomawianych zagadnień.W tworzonych projektach napisybędą o wiele ładniejsze

Rysunek 9.2. Trzy części napisu.Anti-alias jest słabo widoczny. Ma onpostać cienkiej czarnej linii znajdującejsię między wypełnieniem i obrysem

Napisy

Page 8: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

201

Rysunek 9.3. Określanie liczby ścieżek napisów,których będziesz wymagał w zastosowanychliniach czasu

Rysunek 9.4. Język określony w tym menubędzie spełniał rolę domyślnego języka napisówpojawiającego się na samej górze rozwijanychmenu umożliwiających wybranie ścieżki napisów

Rysunek 9.5. Przy definiowaniu napisóww programie Encore DVD pole Default subtitlelength pozwala określić czas wyświetlania(w sekundach) na linii czasu każdego napisu

Definiowanieustawień napisów

Napisy, podobnie jak predefiniowaneustawienia procesu transkodowania, standardutelewizji i innych podstawowych funkcjiprogramu Encore DVD, posiadają domyślneustawienia wyświetlane w oknie Preferences.Ustawienia mogą być modyfikowane zgodniez własnymi wymaganiami. Podobnie jakw przypadku wszystkich innych ustawień, każdazmiana będzie obowiązywała przy wszystkichkolejnych projektach (oczywiście do momentuponownej modyfikacji ustawień).

Aby zdefiniować ustawienianapisów projektu,wykonaj następujące kroki:

1. Z menu Edit wybierz pozycję Preferences,a następnie Timelines.

Zostanie otwarte okno dialogowe Timeline

Preferences.

2. Wykonaj jedną lub kilka poniższych operacji.

� Kliknij rozwijane menu zawierającedomyślną liczbę ścieżek napisówi wybierz żądaną wartość (rysunek 9.3).

� Kliknij pozycję Subtitles (napisy)widoczną po lewej stronie oknai z rozwijanego menu Default subtitle

language (domyślny język napisów)wybierz jedną z wartości (rysunek 9.4).

� Kliknij pozycję Subtitles widocznąpo lewej stronie okna i w polu Default

subtitle length (domyślny czaswyświetlania napisów) wprowadźwartość (rysunek 9.5).

3. Kliknij przycisk OK.

Definiow

anie ustawień napisów

Page 9: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

202

Wybieraniezestawu kolorów napisów

Zestawy kolorów napisów są bardzo podobnedo zestawów kolorów menu. Każda linia czasumoże korzystać z jednego zestawu kolorów.Za pomocą każdego zestawu kolorów możemyprzypisać napisom trzy grupy kolorów. Koloryprzypisane wypełnieniu i obrysowi napisów mogąbyć niezależnie kontrolowane. Przykładowogrupy kolorów mogą posłużyć do rozróżnieniaw dialogu tekstu mówionego przez narratorai przez postaci.

W trakcie realizowania projektu różnegrupy kolorów mogą być stosowane zarównodla importowanego tekstu, jak i tekstuwprowadzanego w palecie Properties.

Aby zdefiniować zestaw kolorów napisów,wykonaj następujące kroki:

1. Z menu Edit wybierz pozycję Color Sets,a następnie Timeline.

W otwartym oknie dialogowym Timeline

Color Set (rysunek 9.6) zostanie wyświetlonydomyślny zestaw kolorów.

Co prawda domyślny zestaw kolorów możemyzmodyfikować, lecz aby zachować zgodnośćustawień bazowych, podczas wykonywaniaponiższych kroków warto utworzyć nowezestawy kolorów i nadać im nazwy.

2. W celu utworzenia niestandardowego zestawukolorów kliknij przycisk New Color Set.

Zostanie otwarte okno dialogowe New Color

Set (rysunek 9.7).

3. Podaj nazwę nowego zestawu kolorówi kliknij przycisk OK.

Ponownie zostanie otwarte okno dialogoweTimeline Color Set.

Rysunek 9.6. W tym oknie rozpoczyna sięprzetwarzanie zestawów kolorów linii czasu.Kontrolki są właściwie takie same jak w przypadkuzestawów kolorów menu

Rysunek 9.7. Nadanie nazwy nowemu zestawowikolorów i zapisanie goW

ybieranie zestawu kolorów napisów

Page 10: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

203

Rysunek 9.8. Kliknięcie pola spowodujewyświetlenie okna Color Picker

Rysunek 9.9. W oknie dialogowym można teżokreślić nieprzeźroczystość

� Oczywiście, mimo wszystkich możliwościkontrolowania kolorów i wyglądu, należypamiętać o tym, że głównym zadaniemnapisów jest przekazywanie informacji bezodwracania uwagi od samej zawartościpublikacji. Zazwyczaj napisy powinnybyć proste i niezbyt się wyróżniające.Stosowanie jaskrawych kolorów w trakciemodyfikowania zestawów kolorów możebyć zabawne, ale raczej nie chciałbyś ichużyć w ostatecznej wersji publikacji DVD.

4. W dowolnej z trzech dostępnych grupkolorów kliknij pola kolorów powiązanychz wypełnieniem, obrysem i anti-aliasemnapisów.

Zostanie otwarte okno Color Picker

(rysunek 9.8).

5. Przy użyciu kontrolek okna Color

Picker zmodyfikuj kolor dla wybranejczęści napisów.

6. Kliknij przycisk OK.

Nowy kolor zastąpi oryginalny kolorwidoczny w oknie Timeline Color Set.

7. W celu określenia wartościnieprzeźroczystości kliknij rozwijanemenu Opacity znajdujące się po prawejstronie dowolnego wybranego pola koloru(rysunek 9.9).

8. Aby w oknie dialogowym Timeline Color

Set zmodyfikować dowolny inny kolor,powtórnie wykonaj kroki od 4. do 7.

9. Kliknij przycisk OK.

Wskazówki

� Zestawy kolorów linii czasu zachowują siębardzo podobnie do zestawów kolorówmenu. Pliki zestawów kolorów mogą byćeksportowane, importowane, usuwanei współdzielone pomiędzy projektami.Przy wykonywaniu tych operacji korzystasię z takich samych kontrolek. W celuuzyskania dodatkowych informacji na tematzarządzania zestawami kolorów wartozajrzeć do rozdziału 4.

� W projekcie można zastosować dowolnąliczbę zestawów kolorów, ale każda linia czasumoże odwoływać się tylko do jednego z nich.Program Encore DVD po zmodyfikowaniuzestawu kolorów uaktualni wszystkie linieczasu, które z niego korzystają.

Wybieranie zestaw

u kolorów napisów

Page 11: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

204

Dodawanie ścieżek napisów

Zanim do linii czasu zostaną dodane napisy,konieczne jest umieszczenie na niej odpowiedniejścieżki. Liczbę ścieżek napisów i język napisówmożna zdefiniować jako ustawienia domyślnew oknie właściwości linii czasu. Późniejstosownie do potrzeb można dodawać ścieżkikażdej linii czasu, usuwać je i modyfikować.

Aby dodać ścieżkę napisów,wykonaj następującą operację:

1. Prawym przyciskiem myszy kliknij w oknieTimeline linię czasu i z menu podręcznegowybierz pozycję Add Subtitle Track(dodaj ścieżkę napisów) (rysunek 9.10).

Na linii czasu zostanie umieszczonaścieżka napisów.

Wskazówka

� Ścieżki napisów pod względem dodawania,usuwania, kopiowania, numerowania (zajrzyjdo rozdziału 3.) zasadniczo zachowują się jakścieżki dźwiękowe. Zarządzanie ścieżkaminapisów różni się przede wszystkim tym,że napisy mają postać pojedynczych klipówumieszczonych na ścieżce i mogą byćprzetwarzane niezależnie.

Rysunek 9.10. Dodawanie nowej ścieżki napisów

Dodawanie ścieżek napisów

Page 12: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

205

Rysunek 9.11. Możliwe jest zaznaczenieklipu napisów

Rysunek 9.12. Zaznaczony klip napisówmożna przeciągnąć w nowe miejsce

Rysunek 9.13. Aby zmienić położenie kilkuzestawów klipów znajdujących się na różnychścieżkach, należy je wszystkie zaznaczyć

Rysunek 9.14. Po zaznaczeniu wszystkich klipównapisów można je przenieść w nowe miejsce

Przenoszenie klipów napisówna ścieżce

Po umieszczeniu klipów napisów na ścieżcemożna je przenosić na kilka sposobów.

Aby klipy napisów przenieść na ścieżce,wykonaj jedną z poniższych operacji:

� Kliknij klip napisów zawarty na linii czasu(rysunek 9.11) i przeciągnij go w nowemiejsce (rysunek 9.12).

� Klikając przyciskiem myszy przy wciśniętymklawiszu Ctrl, zaznacz wiele klipów napisówzawartych na ścieżce i przeciągnij je w nowemiejsce. Zostanie zachowane wzajemnepołożenie przeciąganych klipów napisów.

� Klikając przyciskiem myszy przy wciśniętymklawiszu Ctrl, zaznacz wiele klipów napisówzawartych na wielu ścieżkach i przeciągnijje w nowe miejsce (rysunek 9.13 i 9.14).Zostanie zachowane wzajemne położenieprzeciąganych klipów napisów.

Wskazówki

� Klipy napisów umieszczone na linii czasu sąw kolorze jasnoniebieskim. Po zaznaczeniuklipu jego kolor zmienia się na purpurowy.

� Wklejenie klipu napisów w miejscu na liniiczasu, w którym znajduje się inny klip,spowoduje jego zastąpienie. Położeniesąsiednich klipów napisów nie zmieni się.

� W celu wypełnienia pustego miejsca naścieżce napisów klipy napisów mogą byćdowolnie przesuwane i przycinane. Jedenklip napisów nie może zmienić położeniainnego lub zmodyfikować jego długościpoprzez jego częściowe nadpisanie.

� Gdy klip napisów jest przeciągany na innyklip zawarty na ścieżce (jest to odmiennaoperacja od kopiowania (wklejania) klipuw miejscu występowania innego klipu),oba klipy zamienią się miejscami. Sąsiednieklipy napisów nie zostaną w żaden sposóbzmodyfikowane.

Przenoszenie klipów napisów

na ścieżce

Page 13: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

206

Ręczne wstawianie napisów

Można wyróżnić trzy metody umieszczanianapisów w projekcie — zaimportowanieplików o specjalnym formacie nagłówkowym(utworzonym przez firmę Captions Inc.)lub formacie FAB, zaimportowanie plikówtekstowych lub bezpośrednie wprowadzenietekstu.

Możliwość bezpośredniego wprowadzaniatekstu napisów jest wspaniałą funkcją programuEncore DVD, ale posiada ona swoje ograniczenia.Jeśli na przykład liczba napisów jest spora,metoda wprowadzania okazuje się znaczniemniej praktyczna od importowania napisówz pliku tekstowego lub pliku nagłówkowego.Jeśli jednak postanowisz wprowadzić tekstręcznie, ważne jest utrzymanie spójnościnapisów pod względem położenia i rozmiaru.

Aby w oknie Monitor wprowadzić napisy,wykonaj następujące kroki:

1. Po zaznaczeniu w oknie Timeline linii czasuz menu Window wybierz pozycję Monitor

(jeśli okno Monitor jest zamknięte).

2. Klikając kontrolkę Show Safe Area(wyświetl ramkę bezpiecznego obszaru)w oknie Monitor, wyświetl ramkębezpiecznego obszaru (rysunek 9.15).

3. Wybierając z menu Windows pozycjęCharacter, wyświetl zakładkę lub paletęCharacter (jeśli nie jest aktywna).

4. Wybierz ścieżkę napisów, na której zostanieumieszczony klip napisów, a następnie jąwyświetl (rysunek 9.16).

5. Wskaźnik CTI (Current Time Indicator)umieść na ramce, która będzieidentyfikowała początek klipu napisów.

6. Z palety Tools wybierz jedno z narzędzitekstowych (rysunek 9.17).

7. Umieść kursor w oknie Monitor. Kursorzmieni postać na literę I zawartą w ramceutworzonej z linii punktowej.

Rysunek 9.15. Wyświetlona ramkabezpiecznego obszaru

Rysunek 9.16. Wyświetlenie zaznaczonejścieżki napisów

Rysunek 9.17. Wybieranie narzędzia Text

Ręczne wstawianie napisów

Page 14: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

207

Rysunek 9.18. Ramka ograniczająca, w której możnawprowadzić tekst, widoczna w oknie Monitor

Rysunek 9.19. Określanie atrybutówwprowadzanego tekstu napisów

Rysunek 9.20. Wprowadzanie tekstu napisów

8. W celu zdefiniowania ramki ograniczającejobszar wprowadzania tekstu klikniji przeciągnij kursor (rysunek 9.18).

albo

Umieść kursor mający postać litery Iw miejscu, w którym znajdzie się dolnakrawędź tekstu i kliknij.

9. W zakładce Character wybierz atrybutytekstu (rysunek 9.19). W rozdziale 4.znajdziesz podstawowe informacje na tematzawartości zakładki Character.

10. Wprowadź tekst (rysunek 9.20).

11. Po wprowadzeniu tekstu wskaźnik CTIumieść na linii czasu w miejscu rozpoczęcianastępnego klipu napisów, a następniepowtórz kroki od 6. do 10.

Wskazówki

� Domyślny klip napisów jest tworzonybezpośrednio po zdefiniowaniu ramkiograniczającej lub kliknięciu w oknie Monitor

w celu wprowadzenia tekstu. Jeśli popełniszbłąd i ponownie spróbujesz zdefiniowaćramkę ograniczającą lub określić miejscewprowadzania tekstu, operacja nie dażadnych efektów. Aby ponownie zdefiniowaćramkę lub wprowadzić tekst, należy cofnąćostatnią operację lub usunąć domyślny klip.

� Żadnych efektów nie przyniesie też próbawprowadzenia tekstu w istniejącym klipienapisów. Aby wprowadzić tekst, należyusunąć istniejący klip lub zmienić położenieaktywnego klipu napisów.

� Wartości kolorów, anti-aliasing lub stylkrawędzi napisów są określane wewłaściwościach linii czasu, a nie w zakładceCharacter zawierającej atrybuty tekstu.Zakładka Character umożliwia zarządzanietypem czcionki i jej wielkością, ale niekolorami i stylami krawędzi. Kolory i stylekrawędzi można zdefiniować w palecieProperties.

Ręczne wstaw

ianie napisów

Page 15: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

208

Tworzenie szablonu napisów

Aby zagwarantować spójność napisów podwzględem ich położenia, nie warto próbowaćwprowadzać napisów jeden po drugim.Nie jest możliwe pobranie informacji na tematpołożenia poprzedniego napisu i zastosowaniejej przy wprowadzaniu kolejnego. Efektemtakiego wprowadzania napisów będzie ichprzemieszczanie się po ekranie w trakcieoglądania materiału.

Jeśli jesteś zmuszony do bezpośredniegowprowadzenia napisów w oknie Monitor

i zależy Ci na tym, aby napisy były jednakoworozmieszczone i identycznie wyglądały,skorzystaj z poniższej procedury.

Aby utworzyć szablon napisów,wykonaj następujące kroki:

1. Umieść punkty rozdziału na linii czasuw miejscach, w których zostaną wstawionenapisy (rysunek 9.21).

2. Wykonaj kroki zawarte w podrozdziale„Ręczne wstawianie napisów” i utwórznapis, którego rozmiar i położenie będziezgodne z wymaganiami (rysunek 9.22).

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij utworzonyszablon napisów zawarty na ścieżce napisówi wybierz pozycję Copy (kopiuj).

4. Umieść wskaźnik CTI w innych punktachrozdziałów linii czasu (aby do nich przejść,dla wygody posłuż się kontrolkamiokna Monitor).

Rysunek 9.21. Umieszczenie punktów rozdziałóww miejscach, w których zostaną wstawione napisy

Rysunek 9.22. Tworzenie szablonu w oknie Monitor.Wykorzystywane są wszystkie pokazane okna

Tworzenie szablonu napisów

Page 16: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

209

Rysunek 9.23. Wklejanie szablonu napisóww odpowiednich miejscach linii czasu

5. W celu wstawienia szablonu napisóww każdym punkcie rozdziałów kliknijprawym przyciskiem myszy i wybierzpozycję Paste (wklej) (rysunek 9.23).Czas wyświetlania każdego napisu jestzależny od czasu wyświetlania szablonunapisów wklejanego w punktach rozdziałów.

6. Po wklejeniu szablonu napisów w każdympunkcie rozdziałów linii czasu zaznacz kolejnekopie szablonu i wprowadź tekst napisów.

7. Przytnij każdy klip napisów do odpowiedniejdługości (zapoznaj się z zawartościąpodrozdziału „Przycinanie napisów”znajdującego się w dalszej części rozdziału).

W efekcie uzyska się napisy identycznierozmieszczone na ekranie.

Wskazówki

� Wszelkie modyfikacje dokonane w zakładceCharacter, takie jak wybór typu czcionki,zmiana odstępu pomiędzy parami znaków,zmiana rozmiaru czcionki, mogą dotyczyćwielu klipów napisów zawartych na liniiczasu. Aby zmodyfikować atrybuty wieluklipów napisów, należy kliknąć je przywciśniętym klawiszu Ctrl, a następniezmienić ustawienia dla jednego z klipów.Dokonane zmiany zostaną uwzględnioneprzez wszystkie zaznaczone klipy napisów.

� Modyfikacje, takie jak zmiana wielkościi położenia tekstu, wykonywane przyużyciu uchwytów widocznych na ramceograniczającej będą dotyczyły tylkozaznaczonego klipu napisów.

� Ze względu na to, że napisy są podobrazamii posiadają ograniczoną paletę kolorów,atrybuty powiązane z kolorami nie mogą byćdefiniowane w zakładce Character. Kolorymożna zmieniać jedynie w oknie właściwościzestawu kolorów linii czasu.

� Więcej informacji na temat modyfikowanianapisów zawarto w dalszej części rozdziałuw podrozdziale „Modyfikowanie napisów”.

Tworzenie szablonu napisów

Page 17: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

210

Importowanie napisów

Importowanie plików tekstowych lub plikówobrazów w celu utworzenia napisów oferuje,w porównaniu z ręcznym wprowadzaniem tekstu,wiele korzyści. Podstawową zaletą takiegorozwiązania jest to, że napisy są importowanejako grupa zawierająca informacje na tematsynchronizacji. Dzięki temu koniecznośćdostosowywania każdego klipu napisów jestzminimalizowana. Dostępne są dwa formatyplików zawierających napisy — format FABi format utworzony przez firmę Captions Inc.W obu formatach zamiast tekstu renderowanesą obrazy. Z tego powodu jedynym atrybutem,który można dla tych plików zmodyfikować,jest kolor podobrazu.

W standardowych publikacjach DVD tworzonychna domowym komputerze prawdopodobnie doutworzenia napisów zostaną użyte pliki tekstowe,ponieważ można je dość prosto uaktualniaći modyfikować. Aby importowanie plikówtekstowych zakończyło się powodzeniem,konieczne jest ich właściwe przygotowanie.

� Plik tekstowy musi zawierać informacje natemat synchronizacji napisów i same napisyoddzielone od siebie przy użyciu tabulatora(rysunek 9.24).

� Podstawowa struktura każdego napisuzawartego w pliku składa się z póloddzielonych od siebie tabulatorem. Są tokolejno pola, takie jak czas rozpoczęciawyświetlania napisu, czas zakończeniawyświetlania napisu i tekst napisu.

� Pod względem wymaganej liczby cyfridentyfikujących pozycję na linii czasu,w której napis zostanie umieszczony,program Encore DVD jest raczej elastyczny.Aby jednak uniknąć niejasności, należyzastosować ośmiocyfrowy format będącystandardowym identyfikatorem położeniana linii czasu. Po każdych dwóch kolejnychcyfrach znajduje się średnik (00;00;00;00— godziny;minuty;sekundy;ramki).

Rysunek 9.24. Przykład pliku tekstowegozawierającego importowane napisy

Importowanie napisów

Page 18: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

211

Rysunek 9.25. Wybieranie pliku tekstowegozawierającego napisy

Rysunek 9.26. Okno Import Progress

Rysunek 9.27. Ostrzeżenie to pojawi się,gdy na ścieżce znajdują się już napisy

� Aby zmienić położenie napisów na liniiczasu, należy zapoznać się z zawartościąwcześniejszego podrozdziału „Przenoszenieklipów napisów na ścieżce”. W celuzmodyfikowania zawartości napisówlub ich atrybutów należy użyć procedurzawartych powyżej i w rozdziale 4.

Aby zaimportować plik tekstowy,wykonaj następujące kroki:

1. W oknie Timeline zaznacz ścieżkę napisów.

2. Prawym przyciskiem myszy kliknijw obszarze ścieżki linii czasu i z menupodręcznego wybierz pozycję Import

Subtitles (importuj napisy), a następnieText Script (plik tekstowy).

3. Odszukaj plik tekstowy zawierający napisy,które zostaną zaimportowane (rysunek 9.25).Po zaznaczeniu pliku kliknij przycisk Open.

4. Zostanie otwarte okno dialogowe Import

Subtitles (Text Script) (importowanie napisów— plik tekstowy).

5. Przy użyciu kontrolek zawartych w okniedialogowym określ atrybuty importowanychnapisów.

W celu uzyskania dodatkowych informacjidotyczących funkcji kontrolek należyzapoznać się z zawartością poniższej ramki.

6. Kliknij przycisk OK.

Zostanie otwarte okno Import Progress

(postęp operacji importowania) (rysunek 9.26).W celu przerwania importowania kliknijprzycisk Cancel.

Napisy zostaną umieszczone na zaznaczonejścieżce i zlokalizowane zgodnie z zawartąw pliku tekstowym informacją dotyczącąpołożenia i ustawieniami określonymiw oknie dialogowym Import Subtitles

(Text Script). Nazwą każdego klipu napisówbędzie tekst napisu.

Wskazówki

� Jeśli na wybranej ścieżce znajdują się jużnapisy, zostaną one nadpisane przez napisyzaimportowane. W tym przypadku pojawisię okno ostrzeżenia (rysunek 9.27).

Importow

anie napisów

Page 19: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

212

Kontrolki okna dialogowego Import Subtitles (Text Script)

Przy użyciu kontrolek okna dialogowego Import Subtitles (Text Script) można zmieniaćatrybuty tekstu (rysunek 9.28).

� Atrybuty tekstu. Kontrolki te są zasadniczo takie same jak w zakładce Character(określanie typu czcionki, odstęp pomiędzy parami znaków itp.).

� Grubość obrysu. Kontrolka służy do określania grubości obrysu tekstu napisu.

� Położenie tekstu. Cztery przyciski umożliwiają wyrównanie tekstu względem górnej,dolnej, prawej lub lewej krawędzi pola tekstowego. Obok każdego przycisku znajdujesię pole, w którym można określić oddalenie (w pikselach) tekstu od krawędzi polatekstowego.

� Rozmieszczenie tekstu w poziomie i w pionie. Kontrolki umożliwiają umieszczenienapisów w poziomie lub w pionie.

� Oddalenie tekstu w pionie. Pole umożliwia określenie wartości oddalenia od górnejkrawędzi ramki ograniczającej. Wartość 100% oznacza, że tekst przylega do dolnejkrawędzi ramki.

� Języki azjatyckie. Dostępne menu umożliwiają sformatowanie zaimportowanegotekstu zapisanego w języku azjatyckim. Przykładowo można określić miejsca podziałuwierszy oraz położenie przecinków i kropek.

� Napisy. Rozwijane menu umożliwiają wybranie ścieżki i języka napisów. Wybranewartości nadpiszą wartości zdefiniowane dla zaznaczonej ścieżki napisów zawartejna linii czasu.

� Zestaw kolorów. Napisy, podobnie jak podobrazy, korzystają z zestawu kolorówpowiązanego z linią czasu (należy zapoznać się z zawartością podrozdziału„Wybieranie zestawu kolorów napisów” umieszczonego wcześniej w rozdziale).

� Grupa kolorów. Każdy zestaw kolorów posiada trzy grupy kolorów, które możnamodyfikować. Przy użyciu tego menu można wybrać jedną z grup kolorów, którazostanie powiązana z tekstem.

� Kod czasowy. Jeśli wartości kodu czasowego zawarte w pliku tekstowym są zgodnez kodem czasowym linii czasu, należy wybrać opcję Absolute (bezwzględne położenie).Jeśli zawartość importowanych plików tekstowych ma się rozpoczynać od określonegomiejsca na linii czasu, należy zaznaczyć opcję Relative (względne położenie). W poluznajdującym się obok trzeba wprowadzić kod czasowy identyfikujący to miejsce.

Importowanie napisów

Rysunek 9.28. Przed rozpoczęciemimportowania plików tekstowych należyzdefiniować wszystkie atrybuty tekstu

Page 20: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

213

Rysunek 9.29. Narzędzie Trim

Rysunek 9.30. Ścieżki napisów, podobnie jak innegotypu ścieżki, mogą być wydłużane lub skracane

Przycinanie napisów

Niezależnie od sposobu umieszczenia napisówna ścieżce prawdopodobnie konieczne będziewykonanie zmian związanych z synchronizacją.Aby wydłużyć lub skrócić klipy napisów,należy użyć narzędzia Trim (więcej informacjizawarto w rozdziale 3.). Dostępna jest teżw oknie Monitor funkcja umożliwiająca skrócenieścieżek napisów w szybki sposób nawetw trakcie odtwarzania zawartości linii czasu.

Aby skrócić klipzawarty na ścieżce napisów,wykonaj następujące kroki:

1. W oknie Timeline umieść kursor przy lewejlub prawej krawędzi klipu napisów.

Zostanie uaktywnione narzędzie Trim(rysunek 9.29).

2. W celu wydłużenia lub skrócenia klipunapisów kliknij i przeciągnij jego lewąlub prawą krawędź (rysunek 9.30).

Klipy napisów mogą być przycinane domomentu wypełnienia wolnego miejscazawartego na ścieżce napisów. Przycinanieklipu napisów nie ma wpływu na klipy,które z nim sąsiadują.

Przycinanie napisów

Page 21: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

214

Aby w oknie Monitor przyciąć klip napisów,wykonaj następujące kroki:

1. Zaznacz ścieżkę napisów, klikając w oknieTimeline w obszarze jej nazwy.

Nazwa wybranej ścieżki napisów zostaniepogrubiona, a ponadto kolor obszaru nazwyzmieni się z białego na różowy (rysunek 9.31).

2. Wybierając z menu Window pozycję Monitor,otwórz okno Monitor (jeśli jest zamknięte).

3. Umieść wskaźnik CTI w miejscu, w któryznajduje się klip napisów.

4. Kliknij jeden z przycisków Trim Subtitle(przytnij napis) zawartych w oknie Monitor

(rysunek 9.32).

Ścieżka napisów zostanie przycięta domiejsca, w którym wstawiono wskaźnik CTI(rysunek 9.33).

Wskazówka

� Przyciski służące do przycinania zawartew oknie Monitor mogą posłużyć do skróceniaścieżek napisów w trakcie odtwarzaniazawartości linii czasu. W tej metodziewymagany jest dobry refleks.

Rysunek 9.31. Wybieranie ścieżki

Rysunek 9.32. Kliknięcie przycisku Trim Subtitlezawartego w oknie Monitor

Przycinanie napisów

Rysunek 9.33. Ścieżka napisówprzycięta do miejsca, w którym

wstawiono wskaźnik CTI

Page 22: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

215

Rysunek 9.34. Okna umożliwiające modyfikacjęwłaściwości klipu napisów

Modyfikowanie napisów

Aby edycji poddać napisy, które wprowadzonobezpośrednio lub zaimportowano z plikutekstowego, należy zastosować standardoweprocedury zawarte w rozdziale 4. Proceduryumożliwiają zmianę atrybutów tekstu, a takżezmianę jego rozmiaru i położenia. Jednakistnieje kilka ograniczeń, oto one.

� Polecenia Arrange/Align/Distribute zawartew menu Object są nieaktywne.

� Kolory mogą być modyfikowane tylkow oknie właściwości zestawu kolorów,a nie w zakładce Character.

� Zmiany rozmiaru i położenia tekstuwykonane przy użyciu uchwytów ramkiograniczającej będą dotyczyły tylkoaktualnie zaznaczonego klipu napisów.

Aby wydajnie i konsekwentnie modyfikowaćnapisy, należy zastosować paletę Properties.Modyfikacje mogą dotyczyć jednego napisulub grupy zaznaczonych napisów.

Aby przy użyciu palety Propertieszmodyfikować napisy,wykonaj następujące kroki:

1. Po wyświetleniu palety Properties w oknieTimeline zaznacz klip napisów (rysunek 9.34).

Modyfikow

anie napisów

Page 23: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

216

2. Wykonaj jedną z poniższych operacji.

� Kliknij rozwijane menu Color Group

(grupa kolorów) i dla zaznaczonego klipunapisów wybierz nową grupę kolorów(rysunek 9.35).

� Kliknij rozwijane menu Stroke (obrys)i dla zaznaczonego klipu napisówwybierz nowy styl obrysu (rysunek 9.36).

� W polu Alignment (wyrównanie)wprowadź nową wartość identyfikującąwyrównanie w pionie tekstu zawartegow ramce ograniczającej (rysunek 9.37).

Wskazówka

� Możliwe jest też zmodyfikowanie wartościdla wielu klipów napisów. W tym celu należyprzy wciśniętym klawiszu Ctrl kliknąć kilkaklipów napisów i zmodyfikować wartościw palecie Properties. Nowe wartości zostanązastosowane dla wszystkich zaznaczonychklipów napisów.

Rysunek 9.35. Może nie być to dobrze widoczne,ale z napisem powiązano nową grupę kolorów

Rysunek 9.36. Napis po zastosowaniunowego stylu obrysu

Rysunek 9.37. Możliwe jest ponownewyrównanie tekstu wyświetlonego na ekraniew ramce ograniczającej

Modyfikowanie napisów

Page 24: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

217

Rysunek 9.38. Teraz będzie wyświetlanata ścieżka napisów

Rysunek 9.39. Napisy wyświetlone w oknie Monitor

Wyświetlaniepodglądu napisów

Gdy napisy już zaimportowano, umieszczonona liniach czasu, zmodyfikowano ich rozmiar,przycięto i ustawiono dla nich żądany kolor,warto sprawdzić, jak współpracują z pozostałymielementami projektu. W oknie Monitor możliwejest wyświetlanie podglądu pojedynczychlinii czasu. Przy użyciu okna Project Previewmożna też przeprowadzić bardziej praktycznetesty i sprawdzić, jak napisy współpracująz kontrolkami nawigacji i czy dobrzekomponują się z resztą projektu.

Aby w oknie Monitor wyświetlić napisy,wykonaj następującą operację:

1. W oknie Timeline kliknij przycisk ToggleSubtitle Display (wyświetlanie/ukrywanienapisów) (zostanie uaktywniony stan On)znajdujący się w obszarze nazwy określonejścieżki napisów (rysunek 9.38).

Napisy będą teraz widoczne w oknie Monitor

(rysunek 9.39).

Wskazówki

� Jeśli zawartość linii czasu jest odtwarzanaprzy użyciu klawisza spacji, w trakcietrwania tej operacji ścieżka napisów możebyć wyświetlana lub ukrywana.

� W trakcie odtwarzania w oknie Monitor

zawartości linii czasu możliwe jest teżwyświetlanie i ukrywanie wielu ścieżeknapisów.

Wyśw

ietlanie podglądu napisów

Page 25: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

218

Aby w oknie Project Previewwyświetlić napisy,wykonaj następujące kroki:

1. W celu wyświetlenia napisów w aktywnymoknie Project Preview kliknij przycisk ToggleSubtitle Display (zostanie włączony stan On).

Domyślnym stanem przycisku Toggle SubtitleDisplay wyświetlającego napisy jest Off

(rysunek 9.40).

2. W celu przełączenia się pomiędzy ścieżkaminapisów użyj rozwijanego menu pokazanegona rysunku 9.41.

Wskazówka

� Napisy, podobnie jak w oknie Monitor,mogą być wyświetlane lub ukrywane w oknieProject Preview. W trakcie odtwarzaniazawartości linii czasu można wybierać różneścieżki napisów.

Rysunek 9.40. Niewielka ikona znakuzakazu wjazdu oznacza, że ścieżka napisównie jest wyświetlona w oknie Project Preview

Rysunek 9.41. Przy użyciu rozwijanego menuznajdującego się na dole okna można teżprzełączać się pomiędzy różnymi językami

Wyświetlanie podglądu napisów

Page 26: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

219

Aby zdefiniowaćdomyślną ścieżkę dźwiękowąlub ścieżkę napisów,wykonaj następujące kroki:

1. Po wyświetleniu palety Properties kliknijzakładkę Disc.

Zostaną wyświetlone właściwości dysku(rysunek 9.42).

Definiowaniedomyślnej struktury nawigacjipublikacji DVD

Po spójnym uporządkowaniu ścieżek napisówi ścieżek dźwiękowych zastosowanychw projekcie (zapoznaj się z poniższą ramką)następnym krokiem będzie zdefiniowanieschematu umożliwiającego użytkownikowiwybieranie dostępnych ścieżek. W trakcietworzenia struktury nawigacji konieczne będziekorzystanie zarówno z domyślnych ustawień,jak i niestandardowych łączy.

Nie jest konieczne modyfikowanie domyślnychwłaściwości dysku powiązanych z realizowanymprojektem, ale jeśli się je zmieni, można uzyskaćpewien stopień kontroli nad początkowymstanem odtwarzacza DVD rozpoczynającegowykonywanie operacji pierwszego odtworzenia.

W oknie właściwości dysku można wykonaćnastępujące operacje.

� Ustawić domyślną wartość, tak abyaktualnie wybrana na odtwarzaczu DVDścieżka dźwiękowa i ścieżka napisównie zmieniły się w trakcie wyświetlaniazawartości projektu publikacji DVD.

� Ustawić domyślną wartość określającą,która ścieżka napisów (jeśli taka istnieje)i ścieżka dźwiękowa zostaną wybranew projekcie jako początkowe.

Rysunek 9.42. Zakładka Disc i jej właściwości

Dom

yślna struktura nawigacji

Page 27: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

220

2. Wykonaj jedną z poniższych operacji.

� Aby nie zmieniać ścieżki dźwiękowejlub ścieżki napisów aktualniewybranej przez odtwarzacz DVD,w odpowiednim rozwijanym menuwybierz pozycję No Change (bezzmian). Jest to domyślne ustawieniestosowane w programie Encore DVD.

� Aby zmienić domyślne ustawienie, cospowoduje wyłączenie ścieżek napisóww całym projekcie (do momentuwybrania ścieżki przez użytkownika),w rozwijanym menu Set Subtitle(ustawienie napisów) wybierz pozycjęOff (wyłączona).

Pozycja Off nie jest dostępna dlaścieżek dźwiękowych. Jeśli nie zostanieokreślona ścieżka dźwiękowa,odtwarzacz DVD domyślnie zastosujeścieżkę Audio 1.

� Aby dla całego projektu wybraćdomyślną ścieżkę napisów,z rozwijanego menu Set Subtitlewybierz liczbę z przedziału od 1 do 32.

� Aby dla całego projektu wybraćdomyślną ścieżkę dźwiękową,z rozwijanego menu Set Audio(ustawienie ścieżki) wybierz liczbęz przedziału od 1 do 8.

Spójne uporządkowanie ścieżeknapisów i ścieżek dźwiękowych

Z porządkowaniem ścieżek dźwiękowychi ścieżek napisów związanych jest kilkakwestii, ale najważniejszą z nich jestspójność. W danej chwili odtwarzacz DVDmoże odtwarzać tylko jedną ścieżkędźwiękową i jedną ścieżkę napisów.Gdy zostanie wybrana domyślna ścieżkalub ścieżka użytkownika, pozostanie onaaktywna dla wszystkich linii czasu projektu.Jeśli na wybranej ścieżce nie ma dźwięku,odtwarzacz DVD w trakcie odtwarzaniawybierze ścieżkę dźwiękową Audio 1,która zostanie użyta dla pozostałej częściprojektu. Jeśli na wybranej ścieżce napisówodtwarzacz napotka brak informacji,wybierze domyślną ścieżkę napisówSubtitle 1.

Jeśli na przykład w publikacji DVD zawartotłumaczenie w języku islandzkim, które mazostać umieszczone na ścieżce dźwiękowej4., należy sprawdzić, czy będzie ono na tejścieżce w przypadku wszystkich linii czasuzastosowanych w projekcie. To samobędzie dotyczyło sytuacji, gdy zostanązaimportowane napisy w języku francuskim.Jeśli napisy zostaną umieszczone naścieżce napisów 2. jednej linii czasu,należy się upewnić, czy napisy znajdują sięna takiej samej ścieżce w całym projekcie.W przeciwnym razie mogą wystąpićnieoczekiwane (i prawdopodobniezabawne) zdarzenia.

Spójność dotyczy również miksówdźwiękowych. Niektórzy użytkownicy mogądysponować zestawem kina domowegoumożliwiającym wykorzystanie dźwiękuzmiksowanego w systemie Surround,natomiast wiele osób będzie ograniczonychtylko do stereofonicznych głośnikówtelewizora (są tacy, którzy nadal oglądająpowtórki programu Dobie Gillis i słuchajądźwięku mono). Możliwe jest określenie,ile zostanie zastosowanych różnych miksówdźwiękowych z myślą o odbiorcach.Po wykonaniu tego zadania koniecznebędzie spójne przydzielenie ścieżek różnymmiksom. Każda ścieżka zawarta na dyskuDVD zawiera pełny miks, dlatego też, nawetjeśli w projekcie zastosowano wielokanałowydźwięk Surround, będzie on wymagał tylkojednej ścieżki dźwiękowej.

Domyślna struktura nawigacji

Page 28: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

221

Dodawanie łączy napisówi łączy dźwiękowych

Domyślne ustawienia projektu będąobowiązywały do momentu zmodyfikowaniaich przez użytkownika lub przez łączeidentyfikujące określoną ścieżkę napisówlub ścieżkę dźwiękową. W projekcie możnautworzyć zestaw łączy, takich jak ostatnieoperacje, nakładki i (lub) łącza przycisków,które zawierają informacje na temat ścieżeknapisów i (lub) ścieżek dźwiękowych.Ustawienia wybrane przy użyciu łączynadpisują domyślne ustawienia określonedla dysku lub projektu.

Przykładowo można utworzyć menu zawierającedostępne ścieżki napisów. Użytkownik możenacisnąć przycisk i zdecydować się naoglądnięcie materiału Coming Attractions

z wyświetlonymi napisami w języku japońskim.Gdy po naciśnięciu przycisku zostanie rozpoczęteodtwarzanie zawartości linii czasu Coming

Attractions, która jest połączona z przyciskiem,konieczne będzie też to, aby przycisk uaktywniłodpowiednią ścieżkę napisów. To samo będziedotyczyło wyboru innej ścieżki dźwiękowej.Łącze przycisku będzie musiało też uaktywniaćżądaną ścieżkę dźwiękową.

To jeszcze nie wszystko. Jeśli materiał Coming

Attractions tak naprawdę składa się z kilku liniiczasu, konieczne będzie wybranie dla każdejz nich w ramach ostatniej operacji nakładkiścieżki napisów i (lub) ścieżki dźwiękowej.Dzięki temu w trakcie odtwarzania materiałuprzy rozpoczynaniu kolejnych linii czasu będąwybierane odpowiednie ścieżki napisów lubścieżki dźwiękowe bez pojawiania się przerw.Konieczne będzie też określenie kolejnychelementów, które użytkownik zobaczy w trakcienawigacji po zawartości publikacji DVD.Użytkownik może na przykład zobaczyćmenu Select Scene w języku japońskimlub anglojęzyczną wersję głównego menubądź jeszcze coś innego… Nikt nie powiedział,że definiowanie struktury nawigacji publikacjiDVD będzie prostym zadaniem.

Dodaw

anie łączy

Page 29: Adobe Encore DVD. Szybki start

Rozdział 9.

222

Aby z łączem przycisku powiązaćścieżkę napisów lub ścieżkę dźwiękową,wykonaj następujące kroki:

1. Po wyświetleniu palety Properties w celuzaznaczenia menu w zakładce Menus kliknijje, a następnie zaznacz przycisk znajdującysię w dolnym panelu zakładki Menus

(rysunek 9.43).

albo

W celu wyświetlenia menu w oknie Menu

Editor dwukrotnie kliknij je w zakładceMenus, a następnie zaznacz przyciskwidoczny w oknie Menu Editor

(rysunek 9.44).

Po użyciu jednej z powyższych metodw palecie Properties zostaną wyświetlonewłaściwości przycisku.

2. Kliknij rozwijane menu Link i wybierzpozycję Specify Other.

Zostanie otwarte okno dialogoweSpecify Link.

3. W celu wybrania elementu docelowegołącza kliknij jeden z elementów widocznychw oknie (rysunek 9.45).

4. Kliknij rozwijane menu Subtitle i wybierzżądaną ścieżkę napisów (rysunek 9.46).

albo

W celu dodania ścieżki dźwiękowej wybierzją z rozwijanego menu Audio.

5. Kliknij przycisk OK.

Uaktywnienie przycisku spowodujewykonanie łącza, a także wyświetleniewybranej ścieżki napisów i (lub) ścieżkidźwiękowej.

Rysunek 9.43. Zaznaczenie przyciskuw zakładce Menus

Rysunek 9.44. Zaznaczenie przyciskuw oknie Menu Editor

Rysunek 9.45. Wybieranie punktu rozdziałujako elementu docelowego

Dodawanie łączy

Page 30: Adobe Encore DVD. Szybki start

Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowe

223

Rysunek 9.46. Z łączem może zostać powiązanynumer ścieżki napisów lub inna pozycjarozwijanego menu

Wskazówki

� Ten sam proces może zostać zrealizowanyw ramach ostatniej operacji, nakładkilub pierwszego odtworzenia.

� Ścieżki napisów i ścieżki dźwiękowewybrane w menu obowiązują dla całejpublikacji DVD. Aktualnie wybrana ścieżka,niezależnie od tego, czy domyślna, czyokreślona przez użytkownika, będzie aktywnadla całej publikacji DVD do momentunadpisania jej przez później uaktywnionełącze lub po wciśnięciu przez użytkownikakontrolki odtwarzacza DVD.

� Jeśli w odtwarzaczu DVD wybrano aktywnąścieżkę napisów lub ścieżkę dźwiękowąi rozpoczyna się odtwarzanie zawartości liniiczasu, której ścieżka nie zawiera informacji,odtwarzacz domyślnie zastosuje ścieżkęnapisów 1. lub ścieżkę dźwiękową 1. D

odawanie łączy