Kalkulator wzrostowy Instrukcja obsługi - Strona główna...

Click here to load reader

 • date post

  28-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  343
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Kalkulator wzrostowy Instrukcja obsługi - Strona główna...

 • Kalkulator wzrostowyInstrukcja obsugi

  Wersja 1.0

 • Spis treciInstalacja i uruchamianie......................................................................................................................3

  Z uyciem instalatora.......................................................................................................................3Bez uycia instalatora......................................................................................................................4

  Okno gwne........................................................................................................................................5Elementy okna gwnego.................................................................................................................5Menu gwne...................................................................................................................................5Pasek zada......................................................................................................................................7Siatka centylowa i siatka SDS.........................................................................................................7Okno z danymi pacjenta..................................................................................................................7

  Wprowadzanie danych pacjenta...........................................................................................................8Parametry wyliczane przez program..............................................................................................10

  Pomiary wzrostu.................................................................................................................................11Dodawanie pomiaru wzrostu.........................................................................................................11Edycja pomiaru wzrostu................................................................................................................13Usuwanie pomiaru.........................................................................................................................13

  Siatka centylowa.................................................................................................................................14Siatka SDS..........................................................................................................................................15Obliczanie tempa wzrastania..............................................................................................................16Zapisywanie danych...........................................................................................................................17Otwieranie zapisanego pacjenta.........................................................................................................18Drukowanie........................................................................................................................................19Eksport do pliku tekstowego..............................................................................................................19Obliczanie wskanikw auksologicznych..........................................................................................20Literatura............................................................................................................................................23

 • Instalacja i uruchamianieKalkulator wzrostowy mona zainstalowa na 2 sposoby:

  z uyciem gotowego instalatora, co jest wersj prostsz, ale moe wymaga uprawnie administratora komputera,

  bez uycia instalatora.

  Z uyciem instalatoraNaley rozpakowa Kalkulator Wzrostowy Inst.zip. Potem folderze Kalkulator Wzrostowy Inst znale plik setup.exe, uruchomi i przej kolejne etapy instalacji, m.in.:

  1. Wybra, gdzie program ma by zainstalowany (Rys. 1).

  2. Zdecydowa, czy ma by ikona na pulpicie.

  3

  Rys. 1: Instalacja: wybr lokalizacji

  Rys. 2: Instalacja: wybr dodatkowych opcji

 • 3. Po pomylnej instalacji mona uruchomi program.

  Bez uycia instalatoraInstalacja bez uycia gotowego instalatora nie wymaga posiadania uprawnie administratora. Aby j prawidowo przeprowadzi rozpakowa Kalkulator Wzrostowy.zip i skopiowa cay folder Kalkulator Wzrostowy w wybrane miejsce na komputerze. Program uruchamia si klikajc na ikon KalkulatorWzrostowy.exe, ktra znajduje si w tym folderze. Dla uatwienia uywania mona na pulpicie utworzy skrt do pliku KalkulatorWzrostowy.exe:

  1. klikn na pulpicie prawym przyciskiem myszy,

  2. wybra Nowy Skrt,3. wskaza lokalizacj pliku KalkulatorWzrostowy.exe.

  4

  Rys. 3: Zakoczenia instalacji

 • Okno gwne Elementy okna gwnego

  1. Menu gwne Pacjent Przykady Obliczenia

  2. Pasek zada3. Siatka centylowa i siatka SDS4. Okno z danymi pacjenta

  Menu gwnePacjentMenu Pacjent (Rys. 5) zawiera nastpujce funkcje:

  Nowy - wyczyszczenie danych w oknie. Otwrz (Ctrl+O) - wczytanie danych pacjenta zapisanych w bazie Zapisz (Ctrl+S) - zapisanie widocznych w oknie danych pacjenta w bazie, dostpne o ile w oknie

  s niezapisane dane. Drukuj (Ctrl+P) - wydruk siatki centylowej z krzyw wzrastania pacjenta i tabeli pomiarw

  na dowolnej zainstalowanej drukarce (w tym drukarkach plikw PDF). Eksportuj do pliku - eksport danych pacjenta, siatki centylowej i tabeli z pomiarami

  do edytowalnego pliku tekstowego DOCX (zapisany plik najlepiej otwiera si w programie LibreOffice, ale mona rwnie uy Microsoft Word).

  5

  Rys. 4: Wygld okna gwnego programu Kalkulator wzrostowy

 • PrzykadyMenu Przykady pozwala na otwarcie przykadowych, fikcyjnych "pacjentw":

  Przykad 1: chopiec leczonych hormonem wzrostu. Przykad 2: zdrowa dziewczynka.

  ObliczeniaMenu Obliczenia zawiera funkcj pozwalajca obliczy tempo wzrastania midzy dwoma dowolnymi pomiarami wzrostu, ktre zostay uprzednio wprowadzone do programu.

  NarzdziaMenu Narzdzia zawiera funkcj pozwalajc wyeksportowa ca baz danych do pliku CSV, ktry mona otworzy w arkuszu kalkulacyjnym (Microsoft Excel, LibreOffice Calc).

  6

  Rys. 6: Menu Obliczenia

  Rys. 5: Menu Pacjent

  Rys. 7: Menu Narzdzia

 • Pasek zadaIkony na pasku zada maj nastpujce znaczenie:

  Otwrz dane pacjenta z bazy

  Zapisz pacjenta w bazie

  Drukuj

  Eksportuj do pliku

  Oblicz tempo wzrastania

  Okno z danymi pacjenta

  Siatka centylowa i siatka SDSSiatka centylowa i siatka SDS su do wizualizacji wzrastania pacjenta w formie tworzonych automatycznie wykresw. Wicej informacji o nich mona uzyska klikajc ponisze linki:

  Siatka centylowaSiatka SDS

  Okno z danymi pacjentaPo lewej stronie siatek wzrastania znajduje sie okno z danymi pacjenta. Suy ono do wprowadzania danych niezbdnych do obliczania wskanikw auksologicznych oraz do zapisania pacjenta w bazie. Wicej informacji znajduje si na stronach dotyczcych wpisywania danych oraz dodawania pomiarw wzrostu:

  Wprowadzanie i zmiana danych pacjentaDodawanie, modyfikowanie i usuwanie pomiarw

  7

 • Wprowadzanie danych pacjenta Aby wprowadzi nowe dane pacjenta lub zmieni istniejce naley klikn przycisk Wprowad dane pacjenta w oknie z danymi po lewej (Rys. 8).

  Pojawi si okno wprowadzania/zmieniania nastpujcych danych: Imi i nazwisko. PESEL - konieczny do zapisania danych w bazie. Data urodzenia - przy wpisywaniu PESELU pojawia si automatycznie, ale moe zosta rwnie

  wpisana rcznie. Masa i dugo urodzeniowa. Dugo ciy. Pe - do wyboru eska () i mska (M) - domylna. Wzrost matki. Wzrost ojca. Rozpoznanie - do wyboru z listy lub wpisane rcznie. Data rozpoczcia leczenia (po zaznaczeniu, e pacjent by leczony). Data zakoczenia leczenia (po zaznaczeniu, e pacjent zakoczy leczenie.

  Wszystkie powysze dane s opcjonalne, tzn. mona zamkn okno bez ich wpisania.

  8

  Rys. 8: Wprowadzanie danych pacjenta

 • Jeli wczeniej wpisano ju dane pacjenta, bd one widoczne, w przeciwnym wypadku okienka bd puste lub wypenione wartociami domylnymi (jak na Rys. 9).

  UWAGA: Okienko PESEL moe by tylko puste lub zawiera prawidowy numer PESEL, zgodny z dat urodzenia i pci pacjenta. W przypadku podania nieprawidowego numeru, po naciniciu przycisku Akceptuj pojawi si okno z informacj o bdzie, np. po wpisaniu zbyt krtkiego numeru (Rys. 10).

  Wpisanie PESEL-u jest niezbdne do zapisania danych pacjenta w bazie.

  9

  Rys. 10: Przykadowa informacja o bdzie w numerze PESEL.

  Rys. 9: Okno wprowadzania danych pacjenta

 • Parametry wyliczane przez programPo wprowadzeniu powyszych danych i klikniciu przycisku Akceptuj program automatycznie wylicza wskaniki auksologiczne wskazane w Tabeli 1. Ich wartoci pojawiaj si w oknie Dane pacjenta.

  Tabela 1: Wskaniki auksologiczne obliczane po wprowadzeniu podstawowych danych

  Wskanik Dane do jego wyliczenia

  SDS masy urodzeniowejPeMasa urodzeniowaDugo ciy

  SDS dugoci urodzeniowejPeDugo urodzeniowaDugo ciy

  SDS wzrostu matki Wzrost matki

  SDS wzrostu ojca Wzrost ojca

  Wzrost docelowyWzrost matkiWzrost ojca

  SDS wzrostu docelowegoWzrost matkiWzrost ojca

  W przypadku braku ktrej z danych, potrzebnych do obliczenia konkretnego wskanika, pole przeznaczone na jego warto pozostanie puste.Szczegowy opis oblicze wykonywanych przez program mona znale w sekcji:

  Opis oblicze wykonywanych przez program

  10

 • Pomiary wzrostu1. Dodawanie pomiaru2. Edytowanie pomiaru3. Usuwanie pomiaru

  Dodawanie pomiaru wzrostuAby doda nowy pomiar wzrostu pacjenta, naley klikn przycisk Dodaj pomiar (Rys. 11) w oknie z danymi po lewej.

  Pojawi si okno dodawania pomiaru (Rys.