instrukcja obsługi silnika kubota d1105

of 35 /35
Instrukcja obsługi silników KUBOTA D905E, D1005-E, D1105-E, V1305-E, V1505-E, V1505-TE Niniejsza instrukcja obsługi stanowi własność Aries Power Equipment i nie może być powielana lub odsprzedawana bez pisemnej zgody Aries Power Equipment.

Embed Size (px)

Transcript of instrukcja obsługi silnika kubota d1105

 • Instrukcja obsugi silnikw KUBOTA

  D905E, D1005-E, D1105-E, V1305-E,

  V1505-E, V1505-TE

  Niniejsza instrukcja obsugi stanowi wasno Aries Power Equipment i nie moe by powielana lub odsprzedawana bez pisemnej zgody Aries Power Equipment.

 • SPIS TRECI STRONA BEZPIECZNA OBSUGA OZNACZENIE SILNIKA 1 NAZWY CZCI 2 SPRAWDZENIE SILNIKA PRZED URUCHOMIENIEM 2 DOCIERANIE 2 KONTROLA CODZIENNA 2 OBSUGA SILNIKA 3 URUCHAMIANIE SILNIKA (NORMALNE) 3 URUCHAMIANIE SILNIKA W NISKIEJ TEMPERATURZE OTOCZENIA 4 ZATRZYMYWANE SILNIKA 5 KONTROLA W CZASIE PRACY 6 Pyn chodzcy 6 Lampka kontrolna cinienia oleju 6 Paliwo 6 Kolor spalin wydechowych 6 Natychmiastowe zatrzymywanie silnika 7 WSTECZNE OBROTY SILNIKA I RADY 7 Wskazanie rozpoczcia wstecznej pracy silnika 7 Rady 7 KONSERWACJA 8 OKRESY WYKONYWANIA KONSERWACJI 9 KONSERWACJA OKRESOWA 10 PALIWO 10 Sprawdzanie poziomu paliwa i napenianie 10 Odpowietrzanie ukadu paliwowego 11 Kontrola przewodw paliwa 12 Czyszczenie miski filtra paliwa 12 Wymiana wkadu filtra paliwa 13 OLEJ SILNIKOWY 13 Sprawdzanie poziomu oleju i uzupenianie oleju silnikowego 14 Wymiana oleju silnikowego 14 Wymiana wkadu filtra oleju 15 CHODNICA 16 Sprawdzanie poziomu pynu chodzcego i uzupenianie 16 Wymiana pynu chodzcego 17 Rady dotyczce szybkiego ubywania pynu chodzcego 18 Sprawdzanie przewodw gitkich i zacisku chodnicy 18 rodki ostronoci dotyczce przegrzania 18 Czyszczenie rdzenia chodnicy (na zewntrz) 18 rodek przeciwzamarzajcy 18 Szczelno chodnicy 19 FILTR POWIETRZA 19 Zawr prniowy 20 Wskanik zapylenia (opcja) 20 AKUMULATOR 20 adowanie akumulatora 21 Zalecenia dotyczce dugookresowego skadowania 22 POCZENIA ELEKTRYCZNE 22 PASEK WENTYLATORA 22 Regulacja nacigu paska wentylatora 22 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 23 TRANSPORT 23 PRZECHOWYWANIE 23 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 24 DANE TECHNICZNE 27 SCHEMATY POCZE 28 AUTORYZOWANE PUNKTY SERWISOWE 28

 • WSTP

  Niniejszy silnik jest wysokiej jakoci urzdzeniem firmy KUBOTA, wyprodukowanym wedug

  najnowoczeniejszej technologii. Silnik wyprodukowany zosta z najwyszej jakoci materiaw i przy surowym systemie kontroli jakoci, co zapewnia jego dug ywotno. W celu uzyskania najlepszej

  pracy silnika naley dokadnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsugi. W instrukcji przedstawiono sposb obsugi silnika oraz rady dotyczce jego konserwacji. W firmie KUBOTA stosowana

  jest zasada jak najszybszego wdraania wynikw zaawansowanych bada. Szybkie wprowadzania nowych technik w produkcji silnikw moe spowodowa nieaktualno niektrych czci niniejszej

  instrukcji. Wszystkie najnowsze informacje posiadaj dystrybutorzy firmy KUBOTA. Prosimy o kontaktowanie si z nimi.

  UWAGI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA Przedstawiony wyej "Symbol bezpieczestwa przemysowego" uywany jest w caej niniejszej instrukcji oraz na tabliczkach zamocowanych do urzdzenia dla ostrzeenia o moliwoci doznania obrae przez operatora urzdzenia lub osoby postronne. Przed zmontowaniem i rozpoczciem uywania urzdzenia, naley dokadnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsugi oraz z obowizujcymi przepisami bhp.

  OSTRZEENIE:

  Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, ktrej wystpienie MOE spowodowa mier lub powane obraenia.

  PRZESTROGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, ktrej wystpienie MOE spowodowa mae lub rednie obraenia.

  WANE: Wskazuje, e nie przestrzeganie instrukcji moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia oraz inne szkody materialne.

  UWAGA: Podaje pomocne informacje.

 • BEZPIECZNA OBSUGA SILNIKA

  Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jest uwana obsuga silnika. Przed uruchomieniem silnika naley dokadnie zapozna si z niniejsz czci instrukcji. Wszyscy operatorzy, bez wzgldu na posiadane dowiadczenie, przed rozpoczciem obsugi silnika i przyczonych do niego urzdze, powinni zapozna si z niniejsz instrukcj i z innymi zwizanymi instrukcjami. Naley przestrzega poniszych zalece dotyczcych bezpiecznej obsugi.

  PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZESTWA

  Przed uruchomieniem i rozpoczciem obsugi silnika naley dokadnie zapozna si z niniejsz "INSTRUKCJ OBSUGI" oraz z "TABLICZKAMI ZAMONTOWANYMI DO SILNIKA".

  Naley dokadnie pozna bezpieczn obsug i prac silnika. Naley pozna wyposaenie i jego ograniczenia. Silnik naley zawsze utrzymywa w dobrym stanie technicznym.

  Przed umoliwieniem innym osobom obsugi silnika, naley wyjani im sposb jego obsugi oraz zapozna dokadnie z niniejsz instrukcj.

  Silnika NIE WOLNO modyfikowa wasnorcznie. NIEZATWIERDZONE MODYFIKACJE silnika mog negatywnie wpyn na jego prac i/lub bezpieczestwo oraz ywotno.

  CZYSTO WOK SILNIKA

  Przed rozpoczciem czyszczenia, silnik naley wyczy. W celu uniknicia poaru, silnik naley utrzymywa w stanie czystym,

  nie dopuszcza do zbierania si na nim zabrudze, smaru ani odpadkw. Pyny atwopalne naley przechowywa z dala od miejsc wystpowania iskier oraz ognia.

  Silnika NIE NALEY zatrzymywa bez biegu luzem (jaowego); Temperatura wok silnika wzrasta gwatownie. Przed zatrzymaniem, silnik naley podtrzyma na biegu jaowym przez ok. 5 minut.

  UBRANIE OCHRONNE

  Przy urzdzeniu NIE NALEY nosi lunego, rozerwanego ani niewygodnego (obszernego) ubrania, ktre moe zaczepi si o regulatory robocze lub wystpy powodujc obraenia osobiste.

  Naley nosi dodatkowe wyposaenie zabezpieczajce, np. hemy, zabezpieczenia, rkawice, itp., zgodnie z wymaganiami.

  Urzdzenia, ani adnego jego wyposaenia NIE WOLNO obsugiwa po spoyciu alkoholu, lekw oraz innych rodkw farmaceutycznych ani w stanie zmczenia.

  W czasie obsugi silnika NIE NALEY nosi suchawek radiowych ani muzycznych.

  SPRAWDZENIA PRZED OBSUG I URUCHOMIENIEM SILNIKA

  Przed rozpoczciem obsugi naley sprawdzi silnik. Wszystkie uszkodzenia naley szybko naprawi.

  Przed uruchomieniem silnika naley zaoy wszystkie jego osony i pokrywy. Wymieni wszystkie uszkodzone oraz brakujce.

  Przed uruchomieniem, naley sprawdzi czy istnieje bezpieczna odlego od silnika.

  Silnik naley ustawi przynajmniej w odlegoci 1 metra (3 stp) od budynkw i innych obiektw (urzdze).

  W czasie pracy silnika, do urzdzenia NIE WOLNO dopuszcza dzieci ani zwierzt.

  Silnika NIE NALEY uruchamia przez zwarcie zaciskw rozrusznika. Urzdzenie moe zaczy bieg i ruszy.

 • BEZPIECZNE POSUGIWANIE SI PALIWEM I RODKAMI SMARNYMI

  PALIWO NALEY PRZECHOWYWA Z DALA OD OGNIA - Przed uzupenieniem paliwa i/lub wykonaniem smarowania naley

  zatrzyma silnik. W miejscu pracy NIE NALEY pali papierosw ani zblia si z

  pomieniem ognia oraz wytwarza iskier. Paliwo jest szczeglnie atwopalne i w niektrych warunkach staje si wybuchowe.

  Paliwo naley wlewa w dobrze wentylowanym i otwartym miejscu. W przypadku rozlania paliwa lub oleju, napenienie naley wykona po ochodzeniu si silnika.

  NIE WOLNO miesza oleju diesla [napdowego] z benzyn ani alkoholem. Mieszanina taka moe spowodowa poar.

  GAZY SPALINOWE I ZAPOBIEGANIE POAROM

  Gazy spalinowe silnika mog by bardzo szkodliwe, w przypadku dopuszczenia do ich gromadzenia si. Silnik mona uruchamia wycznie w dobrze wentylowanym miejscu,

  Gazy spalinowe wydobywajce si z tumika s bardzo gorce. W celu zapobieenia poarowi, spalin takich nie naley kierowa na such traw, skoszon traw, olej ani na aden inny atwopalny materia.

  W celu uniknicia poaru, naley sprawdza przewody gitkie pod wzgldem wyciekw.

  W celu uniknicia poaru nie naley zwiera kabli i przewodw elektrycznych. Kable i przewody elektryczne naley sprawdza pod wzgldem waciwego stanu technicznego. Wszystkie zcza elektryczne naley utrzymywa w stanie czystym.

  ULATNIAJCE SI PALIWO

  Przed zdemontowaniem lub odczeniem jakiegokolwiek przewodu, osprztu lub elementu, naley odprowadzi cae cinienie z ukadu powietrza, oleju i chodzenia.

  Naley uwaa na istnienie cinienia przy odczaniu kadego urzdzenia z ukadu, w ktrym wykorzystywane jest cinienie. Wyciekw cinienia NIE WOLNO sprawdza go rk. Olej lub paliwo pod wysokim cinieniem moe spowodowa obraenia.

  Wyciekajcy pod cinieniem pyn hydrauliczny posiada wystarczajc si do wniknicia w skr powodujc powane obraenia osobiste.

  Pyn wydobywajcy si z bardzo maych otworkw moe by niewidoczny. Do odnalezienia wyciekw naley uy kawaka kartonu lub drewna: nie naley uywa rk ani ciaa. W czasie sprawdzania wyciekw naley nosi okulary ochronne lub inne zabezpieczenie oczu.

  W przypadku doznania obrae od wydobywajcego si pynu, naley natychmiast uda si do lekarza.

  (1) Karton (2) Szko powikszajce (3) Przewd hydrauliczny

  PRZESTROGI PRZED POPARZENIAMI I EKSPLOZJ AKUMULATORA W celu uniknicia poparze, w czasie pracy i tu po wyczeniu

  silnika, naley uwaa na gorce czci, np. tumik, pokryw tumika, chodnic rury, korpus silnika, pyn chodzcy, olej silnikowy, etc.

  W czasie pracy silnika oraz bezporednio po jego wyczeniu, NIE NALEY odkrca korka chodnicy. Odkrcenie spowoduje wydobycie si gorcej wody z chodnicy. Przed odkrceniem korka chodnicy, naley odczeka 10 minut na ochodzenie si chodnicy.

  Przed uruchomieniem, naley zamkn zawr spustowy pynu chodzcego i oleju, zamkn korek cinieniowy, zamocowa tam rurki. Zdjcie lub poluzowanie si tych czci spowoduje powane obraenia osobiste.

  Podczas adowania akumulator stwarza niebezpieczestwo wybuchu. Do akumulatora nie naley zblia si z otwartym pomieniem ognia

  ani nie wytwarza w jego pobliu iskier, szczeglnie w czasie jego adowania.

  Naadowania akumulatora NIE NALEY sprawdza przez umieszczanie przedmiotw metalowych na jego zaciskach. Do tego celu naley uywa woltomierza lub areometru.

  NIE NALEY adowa akumulatora zamarznitego. W przypadku zamarznicia, akumulator naley podgrza powyej 16oC

 • NIE ZBLIA RK ANI INNYCH CZCI CIAA DO OBRACAJCYCH SI CZCI URZDZENIA Przed sprawdzeniem i wyregulowaniem nacigu paska i wentylatora

  chodzcego, naley wyczy silnik. Rce i inne czci ciaa naley trzyma z dala od obracajcych si

  czci, takich jak wentylator chodzcy, pasek klinowy, koo pasowe paska napdowego wentylatora oraz koo zamachowe, gdy mog one spowodowa obraenia osobiste.

  Silnika NIE NALEY uruchamia przy zdjtych osonach bezpieczestwa. Naley zaoy wszystkie osony bezpieczestwa.

  RODEK PRZECIWZAMARZAJCY I USUWANIE PYNW

  Pyn przeciwzamarzajcy zawiera trucizn. W celu uniknicia obrae, naley nosi rkawice gumowe. W przypadku zetknicia si ze skr, rodek ten naley natychmiast zmy.

  NIE NALEY miesza ze sob rnych pynw przeciwzamarzajcych. Mieszanina taka moe spowodowa reakcj chemiczn wytwarzajc szkodliwe zwizki.

  Naley pamita o ochronie rodowiska i ekologii. Przed spuszczeniem pynw, naley wiedzie w jaki sposb naley je usun. Olej, paliwo, pyn chodzcy, pyn hamulcowy, filtry i akumulatory naley usuwa zgodnie z wymaganiami odpowiednich, obowizujcych przepisw z zakresu ochrony rodowiska.

  Przy spuszczaniu pynw z silnika, pod silnikiem naley ustawi odpowiedni pojemnik.

  Zuytych pynw nie naley spuszcza na ziemi, do kanalizacji ani do kanaw wodnych.

  SPRAWDZENIA BEZPIECZESTWA I KONSERWACJA

  W celu sprawdzenia lub wykonania konserwacji, silnik naley ustawi na szerokim i poziomym podou. NIE NALEY wykonywa adnej pracy na czci, ktra podparta jest TYLKO za pomoc podnonikw lub wycigu. Przed wykonaniem obsugi, silnik zaley podeprze za pomoc blokw lub odpowiednich statyww.

  Przed wykonaniem obsugi, od silnika naley odczy akumulator. W celu zapobieenia przypadkowemu uszkodzeniu, na wczniku naley zamocowa przywieszk ostrzegawcz "NIE WCZA".

  W celu uniknicia iskier od przypadkowego zwarcia, zawsze najpierw naley odczy przewd uziemiajcy akumulatora (-) i przyczy go jako ostatni.

  Przed wykonaniem codziennej lub okresowej konserwacji, obsugi lub czyszczenia naley wyczy silnik i wyj kluczyk zaponowy.

  Sprawdzenia i konserwacj naley wykona po cakowitym ochodzeniu si silnika, pynu chodzcego, tumika oraz pokrywy tumika.

  Mycia silnika naley zasadniczo unika. Jeli jednak wystpi potrzeba umycia silnika, usug tak naley zleci autoryzowanemu serwisowi ARIES POWER.

  Do prac serwisowych naley uywa odpowiednich narzdzi i zamocowa w dobrym stanie technicznym. Przed ich uyciem naley dokadnie pozna sposb posugiwania si nimi.

  Naley stosowa TYLKO waciwe techniki rcznego obracania silnika. NIE NALEY prbowa obraca silnika przez cignicie lub naciskanie na wentylator chodzcy i pasek klinowy.

  Przewody paliwa i rodkw smarnych naley wymienia razem z ich zaciskami co 2 lata lub wczeniej, bez wzgldu na to czy s uszkodzone czy nie. Przewody te wykonane s z gumy i ulegaj naturalnemu procesowi stopniowego starzenia si.

  W przypadku wykonywania konserwacji przez dwie lub wicej osb, naley uwaa, aby wszystkie prace wykonywane byy w bezpieczny sposb.

  Zawsze w zasigu rki powinna znajdowa si apteczka pierwszej pomocy i ganica poarowa.

 • TABLICZKI OSTRZEGAWCZE I Z PRZESTROGAMI (1) Cz nr 9077-8724-1

  (rednica 55 mm) lub 16667-8724-1 (rednica 37 mm)

  OSTRZEENIE NIEBEZPIECZESTWO: Nie otwiera, gdy gorce.

  Cz nr TA040-4957-1. Nie zblia si do wentylatora silnika i paska wentylatora

  DBAO O TABLICZKI OSTRZEGAWCZE I Z PRZESTROGAMI (1) Tabliczki ostrzegawcze i z przestrogami naley utrzymywa w stanie czystym i wyranie czytelnym. (2) Tabliczki ostrzegawcze i z przestrogami naley czyci mydem z wod i wyciera mikk ciereczk. (3) Tabliczki uszkodzone lub zagubione naley wymieni na nowe nabyte u lokalnego dystrybutora firmy

  KUBOTA. (4) W przypadku wymiany elementu posiadajcego tabliczk ostrzegawcz na now cz, do nowej

  czci naley zamocowa tabliczki w tym samym miejscu. (5) Nowe tabliczki ostrzegawcze naley zamocowa na czystej suchej powierzchni, usuwajc przez

  przyciskanie wszystkie pcherzyki w kierunku krawdzi.

 • STRONA 1

  OZNACZENIE SILNIKA Dystrybutor zainteresowany jest wsparciem uytkownika w zakresie uzyskania najlepszych osigw silnika. Po dokadnym zapoznaniu si z niniejsz instrukcj obsugi, uytkownik sam bdzie mg wykona niektre regularne konserwacje silnika. Jednake, w celu zakupu czci zamiennych lub wykonania naprawy gwnej, naley zwrci si do dystrybutora firmy KUBOTA. W celu uzyskania pomocy serwisu, naley skontaktowa si z centrum dystrybucyjnym firmy KUBOTA gdzie zakupiony zosta silnik lub do lokalnego dystrybutora firmy KUBOTA. Przy zamawianiu czci zamiennych, dystrybutorowi naley poda numer seryjny silnika. Numer silnika naley wpisa w przeznaczonym do tego celu miejscu.

  (1) Numer seryjny silnika Typ Nr seryjny Silnik _______________ _________________________ Data zakupu _____________________________________ Nazwa dystrybutora _______________________________ (Wypenia Nabywca)

 • STRONA 2 NAZWY CZCI

  (1) Kolektor dolotowy (2) Dwignia regulacji prdkoci (3) Dwignia zatrzymania silnika (4) Pompa wtryskowa (5) Pompa paliwa (6) Wentylator chodzcy (7) Koo pasowe napdowe wentylatora (8) Wkad filtra oleju (9) Zawr spustowy wody (10) Korek wlewu oleju

  (11) Kolektor wylotowy (12) Alternator (13) Rozrusznik (14) Wskanik poziomu oleju (15) Czujnik cinienia oleju (16) Koo zamachowe (17) Korek spustu oleju (18) Miska olejowa (19) Uchwyt do podnoszenia silnika

  SPRAWDZENIE SILNIKA PRZED URUCHOMIENIEM DOCIERANIE W okresie docierania silnika, naley bezwzgldnie przestrzega poniszych zalece: 1. Wymieni olej silnikowy i wkad filtra oleju po pierwszych 50 godzinach pracy (Patrz "OLEJ

  SILNIKOWY" w czci dotyczcej Konserwacji okresowej). 2. Przy niskiej temperaturze otoczenia, podczenie obcienia roboczego moe nastpi dopiero po

  penym rozgrzaniu silnika. KONTROLA CODZIENNA W celu uniknicia uszkodze, naley dobrze pozna stan silnika. Stan ten naley sprawdza przed uruchomieniem. OSTRZEENIE: W celu uniknicia obrae osobistych: Przed uruchomieniem, naley zamocowa wszystkie osony i zabezpieczenia silnika. Silnik naley sprawdza po jego ustawieniu na paskiej, szerokiej powierzchni. W celu zapobieenia poarowi, do akumulatora, przewodw elektrycznych, tumika i silnika

  nie naley zblia paliwa ani dopuszcza pyw. Przed codziennym uruchomieniem silnika, powysze czci naley sprawdzi i wyczyci. Naley zwrci uwag na ciepo promieniujce z rury wydechowej oraz na gazy spalinowe, aby nie spowodoway one zaponu odpadkw (zanieczyszcze).

 • STRONA 3

  Pozycja 1. Czci sprawiajce trudnoci w poprzednim uruchomieniu

  (1) Wycieki oleju lub wody (2) Poziom oleju silnikowego i zanieczyszczenia (3) Ilo paliwa (4) Ilo pynu chodzcego (5) Py w kopule pyowej filtra powietrza

  2. Sprawdzi przechodzc wok urzdzenia

  (6) Uszkodzone czci oraz poluzowane ruby i nakrtki (1) Waciwe funkcjonowanie wskanikw i lampek kontrolnych 3. Sprawdzi przez woenie

  kluczyka do stacyjki (2) Waciwe funkcjonowanie regulatora czasowego lampki jarzenia (1) Kolor gazw spalinowych

  4. Przez uruchomienie silnika (2) Nienormalny haas silnika

  OBSUGA SILNIKA URUCHAMIANIE SILNIKA (NORMALNE) UWAGA: Do uruchomienia silnika nie naley uywa eteru ani adnego innego pynu do uruchamiania, gdy

  mog one spowodowa powane uszkodzenia. W przypadku uruchamiania silnika po dugim okresie przechowywania (duej ni 3 miesice),

  najpierw naley dwigni zatrzymania ustawi w pooenie "STOP" i nastpnie uruchomi rozrusznik na ok. 10 sekund w celu doprowadzenia oleju do kadej czci silnika.

  1. Ustawi dwigni paliwa na "ON" [WCZENIE]

  (1) Dwignia paliwa (A) "ON" [OTWARTY] (B) "OFF" [ZAMKNITY]

  2. Ustawi dwigni zatrzymania silnika w pooenie "START". 3. Ustawi dwigni regulacji prdkoci w pooenie wiksze od poowy PRACA.

  (1) Dwignia regulacji prdkoci (2) Dwignia zatrzymania silnika (A) PRACA JAOWA

  (B) PRACA

  (C) START

  (D) STOP

 • STRONA 4 4. Woy kluczyk do stacyjki i obrci w pooenie "ON" [WCZENIE]

  (A) WYCZENIE OFF (A) PODGRZEWANIE GL (B) PRACA ON (B) WYCZENIE OFF (C) PODGRZEWANIE GL (C) PRACA ON (D) URUCHAMIANIE ST (D) URUCHAMIANIE ST 5. Obrci kluczyk zaponowy w pooenie "PODGRZEWANIA" i odczeka a do zganicia lampki

  kontrolnej. 6. Obrci kluczyk zaponowy w pooenie "URUCHOMIENIE" - powinien zosta uruchomiony silnik.

  Zwolni kluczyk natychmiast po uruchomieniu si silnika. 7. Sprawdzi czy zgasy lampki cinienia oleju i adowania. W przypadku wiecenia si tych lampek,

  naley natychmiast wyczy silnik i odnale przyczyn. (Patrz "SPRAWDZENIA W CZASIE PRACY" w czci "Obsuga silnika") UWAGA: W przypadku, gdy nadal wieci si bdzie lampka cinienia oleju, naley natychmiast wyczy

  silnik i sprawdzi: - czy w silniku znajduje si waciwa ilo oleju silnikowego - czy olej silnikowy nie jest zanieczyszczony - nie s uszkodzone przewody elektryczne

  8. Podgrza silnik przy redniej prdkoci bez obcienia. UWAGA: W przypadku, gdy lampka arzenia stanie si czerwona zbyt szybko lub zbyt wolno, naley

  bezzwocznie zwrci si do dystrybutora firmy KUBOTA w celu dokonania sprawdzenia i naprawy. Jeeli silnik nie zaczy si lub nie uruchomi w 10 sekund po ustawieniu przecznika rozrusznika

  w pooenie "URUCHAMIANIE", naley odczeka kolejne 30 sekund i nastpnie ponownie wykona uruchomienie silnika. Rozrusznika nie naley uruchamia w sposb cigy na duej ni 20 sekund.

  URUCHAMIANIE W NISKIEJ TEMPERATURZE W przypadku, gdy temperatura otoczenia bdzie poniej* -5oC (23oF) i silnik bdzie bardzo zimny, naley go uruchomi w poniszy sposb: Wykona operacje z pkt. (1) do (4) jak wyej. 5. Obrci kluczyk zaponowy w pooenie "PODGRZEWANIE (ARZENIE) i przytrzyma w tym

  pooeniu zgodnie z zaleceniami podanymi w tabeli (str.6). UWAGA: Podane niej czasy s czasami standardowymi podgrzewania dla rnych temperatur. Operacji tej

  nie naley wykonywa, gdy silnik bdzie ciepy.

 • STRONA 5 Czas podgrzewania Temperatura

  otoczenia Ogrzewanie zwyke Z regulatorem czasowym wiec arowych Powyej 10oC NIE MA POTRZEBY 10oC do -5oC Ok. 5 sekund * Poniej -5oC Ok. 10 sekund Maksymalny czas cigego uruchomienia 20 sekund

  Podgrzewanie automatyczne wykonywane jest przez ok.6 sekund po obrceniu kluczyka rozrusznika w pooenie podgrzewania.

  6. Obrci kluczyk w pooenie "ST (URUCHAMIANIE)" i silnik powinien zosta uruchomiony. (Jeeli silnik nie zostanie uruchomiony po 10 sekundach, kluczyk naley wyczy na 5 do 30

  sekund. Nastpnie naley powtrzy pkt. (5) i (6). UWAGA: Rozrusznika nie naley uruchamia w sposb cigy duej ni 20 sekund. Silnik naley podgrzewa nie tylko w zimie, lecz rwnie w sezonach cieplejszych.

  Niewystarczajce podgrzanie silnika moe skrci jego ywotno. W przypadku przewidywania obnienia si temperatury poniej - 15oC (5oF), od urzdzenia naley

  odczy akumulator i przechowa go w budynku w OGRZANYM miejscu, do czasu zainstalowania przed nastpnym uruchamianiem.

  ZATRZYMYWANIE SILNIKA 1. Ustawi dwigni regulacji prdkoci w pooenie niskiej prdkoci jaowej i uruchomi silnik w

  warunkach pracy jaowej. 2. Ustawi dwigni zatrzymania silnika w pooenie "STOP". 3. Przy wczniku rozrusznika ustawionym w pooeniu "OFF", wyj kluczyk.

  (Dwigni zatrzymania silnika naley ustawi w pooenie "START" dla przygotowania nastpnego uruchomienia).

  (1) Dwignia regulacji prdkoci obrotowej (A) BIEG JAOWY (2) Dwignia trybw pracy silnika (B) PRACA (C) URUCHOMIENIE (D) STOP

  UWAGA: W przypadku wyposaenia silnika w turbodoadowanie, przed jego wyczeniem po pracy pod

  penym obcieniem, silnik naley wprowadzi na 5 minut na bieg jaowy. Nie wykonanie powyszego zalecenia moe spowodowa uszkodzenie turbosprarki.

 • STRONA 6 KONTROLA W CZASIE PRACY W czasie pracy, naley wykona ponisze sprawdzenia w celu upewnienia si o waciwej pracy wszystkich czci. Woda chodzca chodnicy (pyn chodzcy) OSTRZEENIE: W celu uniknicia obrae osobistych: Nie naley odkrca korka chodnicy do momentu, gdy temperatura pynu chodzcego nie

  obniy si znacznie poniej temperatury wrzenia. Nastpnie, korek naley poluzowa lekko w pooenie stop [zatrzymania] dla uwolnienia pozostaego cinienia przed penym wykrceniem korka.

  W przypadku przegrzania silnika, gdy gorcy pyn chodzcy wypywa bdzie z chodnicy i przewodw gitkich, natychmiast naley zatrzyma silnik i wykona ponisze sprawdzenia w celu odnalezienia przyczyny: Sprawdzenie

  1. Sprawdzi czy nie ma wyciekw pynu chodzcego; 2. Sprawdzi czy przy otworze wlotowym oraz wylotowym powietrza chodzcego nie ma adnych

  przeszkd; 3. Sprawdzi czy nie ma zanieczyszcze midzy eberkami chodnicy i rurk; 4. Sprawdzi czy nie poluzowany jest pasek wentylatora; 5. Sprawdzi czy nie jest zatkana rura wody chodnicy; i 6. Sprawdzi czy pyn przeciwzamarzajcy jest wymieszany w proporcji 50/50% wody i rodka

  przeciwzamarzajcego.

  Lampka kontrolna cinienia oleju

  Lampka ta zawieci si w celu ostrzeenia operatora e cinienie oleju silnika obniyo si poniej wyznaczonego poziomu. W przypadku, gdy takie obnienie nastpi w czasie pracy i nie minie, nawet po wprowadzeniu silnika na obroty powyej 1000 obr/min., naley natychmiast zatrzyma silnik i sprawdzi:

  1. Poziom oleju silnikowego (patrz "OLEJ SILNIKOWY w czci dotyczcej konserwacji). 2. Ukad smarowania (patrz "OLEJ SILNIKOWY" w czci konserwacji).

  Paliwo PRZESTROGA: W celu uniknicia obrae naley przestrzega poniszych zalece: Paliwo wyciekajce z mikrootworkw moe by niewidoczne. Wyciekw paliwa nie naley

  sprawdza goymi rkoma; do sprawdzenia wyciekw naley uy kawaek tektury lub drewna. W przypadku doznania obrae wskutek zetknicia si z paliwem, naley natychmiast uda si do lekarza. Paliwo jest przyczyn powstania zgorzeli oraz powanych reakcji alergicznych.

  Sprawdzi przewody paliwa oraz przewody wtryskowe paliwa pod wzgldem wyciekw. Przy sprawdzaniu wyciekw naley nosi okulary ochronne.

  Zbiornika paliwa nie naley cakowicie oprnia. Oprnienie zbiornika paliwa moe spowodowa przedostanie si powietrza do ukadu paliwa, co wymaga bdzie odpowietrzenia ukadu paliwa. (Patrz "PALIWO w czci dotyczcej konserwacji). Kolor gazw spalinowych W przypadku pracy silnika w zakresie znamionowej mocy wyjciowej: Gazy spalinowe s bezbarwne. W przypadku, gdy moc wyjciowa przekroczy nieznacznie poziom znamionowy, gazy spalinowe

  mog zosta nieznacznie zabarwione przy staym poziomie mocy wyjciowej. Ciga praca silnika przy wydobywaniu si ciemnych spalin moe prowadzi do uszkodzenia

  silnika.

 • STRONA 7 Silnik naley natychmiast zatrzyma, gdy:

  Silnik nagle zwolni lub zwikszy prdko obrotow. Pojawi si nagle niezwyky haas. Gazy spalinowe stan si nagle bardzo ciemne. Zawieci si lampka kontrolna cinienia oleju lub lampka alarmowa temperatury wody. WSTECZNE OBROTY SILNIKA PRZESTROGA: W celu zapobieenia doznaniu obrae, naley przestrzega poniszych zalece: Wsteczne obroty silnika mog spowodowa odwrotn prac urzdzenia. Moe to prowadzi

  do powanej awarii. Wsteczna praca silnika moe spowodowa wyprowadzanie gazw spalinowych do strony

  wlotowej i spowodowa zapon filtra powietrza; moe powsta poar. Odwrotne obroty silnika naley natychmiast zatrzyma, gdy szybko nastpuje odcicie obiegu oleju silnikowego, co prowadzi do powanego uszkodzenia. Wskazania rozpoczcia odwrotnej pracy silnika 1. Nagy spadek cinienia oleju smarujcego. Zawiecenie si, jeeli bdzie uywana, lampki

  ostrzegawczej cinienia oleju, 2. Wskutek obrcenia strony wlotu i wylotu, zmieni si dwik silnika i gazy spalinowe wydobywa si

  bd z filtra powietrza. 3. Przy rozpoczciu si wstecznej pracy silnika, sycha bdzie goniejsze stuki. Rady 1. Dwigni zatrzymania silnika naley natychmiast ustawi w pooenie "STOP" w celu zatrzymania

  silnika. 2. Po zatrzymaniu silnika, naley sprawdzi filtr powietrza, gumow rur wlotu oraz inne czci;

  wymieni czci, w razie potrzeby.

 • STRONA 8

  KONSERWACJA PRZESTROGA: W celu uniknicia obrae osobistych: Naley wykona codzienne sprawdzenia, konserwacj okresow, uzupenienie paliwa lub

  czyszczenie na poziomej powierzchni przy wyczonym silniku i wyjtym kluczyku zaponowym.

  Przed dopuszczeniem innych ludzi do obsugi silnika, naley wyjani im sposb jego

  obsugi i zleci dokadne zapoznanie si z niniejsz instrukcj obsugi. Do czyszczenia adnych czci nie naley uywa benzyny, lecz odpowiedniego rodka

  czyszczcego. Naley uywa waciwych narzdzi o dobrym stanie technicznym. Przed wykonaniem

  obsugi, naley dobrze pozna sposb uywania odpowiednich narzdzi. W czasie montau, naley waciwie dokrci wszystkie ruby, tak aby nie byy lune. ruby

  naley dokrci podanym momentem obrotowym. Na akumulatorze nie naley ka adnych narzdzi, gdy mog one spowodowa zwarcie

  jego zaciskw. Moe to prowadzi do powanych obrae lub poaru. Przed wykonaniem konserwacji, akumulator naley odczy od silnika.

  Naley uwaa, aby nie dotkn gorcego tumika ani rur wydechowych; mona dozna

  powanych poparze.

 • STRONA 9 OKRESY WYKONYWANIA KONSERWACJI

  Okres czasu

  Lp Sprawdzanie co 50 godz.

  co 50

  godz.

  Co 100

  godz.

  co 200

  godz.

  co 400

  godz.

  co 500

  godz.

  co 800

  godz.

  co 1000 godz.

  co 1 rok

  co 2 lata

  1 Sprawdzenie przewodw paliwa i obejm zaciskowych

  2 Wymiana oleju silnikowego

  3 Czyszczenie wkadu filtra powietrza

  4 Sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorze

  5 Sprawdzenie nacigu paska wentylatora

  6

  Sprawdzenie przewodw gitkich chodnicy i tama zaciskowych

  7 Wymiana wkadu filtra oleju

  8 Wymiana wkadu filtra paliwa

  9 Usuniecie osadw w zbiorniku paliwa

  10 Wyczyszczenie paszcza wody (wntrze chodnicy)

  11 Wymiana paska wentylatora

  12 Sprawdzenie luzu zaworowego

  13 Wymiana wkadu filtra powietrza **

  14 Sprawdzenie uszkodze w poczeniach przewodw elektrycznych i poluzowanych pocze

  15 Wymiana przewodw paliwa i obejm zaciskowych

  16 Wymiana przewodw gitkich chodnicy i tama zaciskowych

  17 Wymiana akumulatora 18 Wymiana pynu chodzcego (LLC)

  19 Czyszczenie filtra paliwa

  20 adowanie akumulatora

  1. Prace wskazane przez musz by wykonane po pierwszych 50 godzinach pracy przez APS. 2. Wykona sprawdzenie i kontrol okresow po pierwszych 500 godzin pracy lub 2 lat uywania. 3. ** Co rok lub co 6 czyszcze. UWAGA: Okresy wymiany oleju silnikowego zale od poniszych warunkw.

  Wysoko miski olejowej Modele Powyej 125 mm (standard) poniej 101 mm Wszystkie modele 200 godzin 150 godzin

  Pocztkowo 50 godzin Klasyfikacja serwisowa API: powyej klasy CD Temperatura otoczenia: poniej 35oC .

 • STRONA 10

  KONSERWACJA OKRESOWA PALIWO Paliwo jest atwopalne i z tego wzgldu moe by niebezpieczne. W czasie posugiwania si paliwem, naley zachowa odpowiedni ostrono. PRZESTROGA: W celu uniknicia obrae osobistych naley: Nie miesza benzyny ani alkoholu z olejem napdowym (diesla). Mieszanina taka moe

  spowodowa eksplozj. W czasie napeniania, naley uwaa, aby nie rozla paliwa. Rozlane paliwo naley

  natychmiast wytrze, gdy moe ono spowodowa poar. Przed wlaniem paliwa naley wyczy silnik. Silnik naley zachowywa z dala od ognia. Przed rozpoczciem wlewania paliwa lub spuszczania oraz przed rozpoczciem czyszczenia

  i przed wymian filtra paliwa lub przewodw paliwa, naley wyczy silnik. W czasie uzupeniania paliwa i pracy przy akumulatorze, nie naley pali papierosw.

  Ukady paliwa naley sprawdza w dobrze wentylowanym i przestronnym miejscu. W przypadku rozlania paliwa lub oleju, napenienie naley wykona po ochodzeniu si

  silnika. Rozlane paliwo i rodek smarny naley zachowa z dala od silnika. Sprawdzanie poziomu paliwa i uzupenianie paliwa 1. Naley sprawdzi czy poziom paliwa znajduje si powyej dolnej wartoci granicznej na

  wskaniku paliwa. 2. W przypadku zbyt niskiego poziomu paliwa, naley go uzupeni do grnej wartoci granicznej.

  Nie przepeni. No.2-D jest destylowanym olejem paliwowym o niskiej lotnoci dla silnikw przeznaczonych do pracy w rodowisku przemysowym i przy duym obcieniu. (SAE J313JUN87) Klasa oleju napdowego Diesla zgodnie z ASTM D975. Temperatura zaponu

  oC Objto wody i

  osadw %

  Osad wgla, 10% Pozostao, %

  Popi, ciar %

  Min. Maks. Min. Maks. 52 0.05 0.35 0.01

  Temperatury destylacji, oC

  Punkt 90%

  Lepko kinematyczna CSt lub mm2/s

  w 40 oC

  Lepko Sayboit

  SUS W 100oF

  Ciar siarki,%

  Korozja paska

  miedzianego Liczba

  cetanowa

  Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min.

  282

  338

  1.9

  4.1

  32.6

  40.1

  0.50

  Nr 3

  40 Wymagane jest, aby liczba cetanowa nie bya mniejsza od 45. UWAGA: Do napeniania zbiornika paliwa, naley uywa filtr siatkowy, gdy zanieczyszczenia lub piasek

  znajdujce si w paliwie mog spowodowa uszkodzenie pompy wtryskowej paliwa. Jako paliwa naley uywa oleju napdowego (diesla). Nie naley uywa paliwa alternatywnego

  (zastpczego), gdy nieznana jest jego jako lub moe by ono gorszej jakoci. Negatywnie na silnik wpywa nafta, posiadajca bardzo niska liczb cetanow. Paliwo diesla rni si klasami, w zalenoci od temperatury.

  Nie naley dopuszcza do oprnienia zbiornika paliwa, gdy do ukadu paliwa moe przedosta si powietrze, powodujc konieczno odpowietrzenia przed nastpnym uruchomieniem silnika.

 • STRONA 11 Odpowietrzanie ukadu paliwa

  PRZESTROGA: W celu uniknicia obrae: Nie naley spuszcza paliwa z gorcego silnika, gdy moe to spowodowa wlanie paliwa

  do gorcego kolektora wylotu stwarzajc niebezpieczestwo poaru.

  Powietrze naley odprowadzi z ukadu paliwa: po odczeniu i przyczeniu filtra paliwa i rur; po oprnieniu zbiornika paliwa; oraz przed uyciem silnika po dugim okresie jego przechowywania.

  [SPOSB (A)]-(tylko zbiorniki z doprowadzaniem grawitacyjnym paliwa)

  1. Napeni zbiornik paliwa do maksymalnego poziomu. Otworzy dwigienk filtra paliwa. 2. Poluzowa korek odpowietrznika filtra paliwa o kilka obrotw. 3. Wkrci z powrotem korek, gdy nie bd ju wydobywa si pcherzyki. 4. Otworzy korek odpowietrzajcy na grze pompy wtryskowej paliwa. 5. Dokrci korek, gdy nie bd ju wydobywa si pcherzyki.

  UKAD ZASILANIA GRAWITACYJNEGO

  (1) Korek odpowietrzajcy (2) Pompa wtryskowa (3) Filtr paliwa

  [SPOSB (B)]-(zbiorniki paliwa poniej pompy wtryskowej)

  1. Dla zbiornikw poniej pompy wtryskowej. Do ukadu paliwa naley wprowadzi cinienie za pomoc elektrycznej pompy paliwa ukadu paliwa.

  2. W przypadku nie uywania elektrycznej pompy paliwa, pomp naley uruchomi rcznie za pomoc dwigni rcznej pompy paliwa.

  3. Jeeli zbiornik paliwa znajdowa si bdzie poniej pompy wtryskowej, podstawowy filtr paliwa (3) musi znajdowa si na stronie pompy paliwa.

  4. W celu spuszczenia, naley wykona (2) do (5) jak wyej.

  UWAGA: Dokrci korek odpowietrzajcy pompy wtryskowej paliwa, za wyjtkiem spuszczania, gdy moe

  on spowodowa dostanie si powietrza do ukadu paliwowego i zatrzymania silnika. ZBIORNIK PONIEJ UKADU POMPY WTRYSKOWEJ

  (1) Zbiornik paliwa poniej pompy wtryskowej (2) Filtr wstpnego czyszczenia (3) Pompa elektryczna lub mechaniczna (4) Filtr gwny (5) Pompa wtryskowa

 • STRONA 12 Kontrola przewodw paliwowych

  PRZESTROGA: W celu uniknicia obrae naley: Przewody paliwa naley sprawdza lub wymienia po wyczeniu silnika. Pknite przewody

  paliwa mog spowodowa poar. Przewody paliwa naley sprawdza co 50 godzin pracy. 1. W przypadku poluzowania si obejmy zaciskowej, na rub obejmy naley wprowadzi olej i

  dokrci obejm. 2. W przypadku zuycia si przewodw paliwa, wykonanych z gumy, naley je wymieni wraz z

  obejmami co 2 lata. 3. W przypadku zuycia si lub uszkodzenia przewodw paliwa i obejm zaciskowych przed upywem

  2 lat, naley je natychmiast wymieni lub naprawi. 4. Po wymianie przewodw i obejm, naley odpowietrzy ukad paliwa. UWAGA: W przypadku nie zainstalowania przewodw paliwa, naley je zakorkowa na obu kocach

  czystym materiaem lub papierem, w celu zapobieenia wprowadzania zanieczyszcze. Zanieczyszczenia w przewodach mog spowodowa niewaciw prac pompy wtryskowej paliwa.

  (1) Obejma zaciskowa (2) Przewd paliwa

  Czyszczenie miski filtra paliwa Filtr paliwa naley wyczyci w czystym miejscu, w celu zapobieenia wprowadzeniu zanieczyszcze, co 100 godzin pracy.

  (1) Dwignia zaworu paliwa (2) Miska filtra paliwa (A) ZAMKNITY (B) OTWARTY

  1. Zamkn dwigni zaworu paliwa. 2. Zdj grn pokrywk i przepuka wntrze olejem napdowym (diesla) 3. Wyj wkad i przepuka olejem napdowym (diesla) 4. Po wyczyszczeniu, zmontowa filtr paliwa, uwaajc aby nie wprowadzi pyw i zanieczyszcze. 5. Odpowietrzy pomp wtryskow.

 • STRONA 13 UWAGA: Wprowadzenie pyw i zanieczyszcze moe spowodowa wadliwe funkcjonowanie pompy

  wtryskowej paliwa oraz dyszy wtryskowej. Okresowo naley przemywa misk filtra paliwa.

  (1) Piercie samouszczelniajcy o przekroju okrgym (2) Wkad filtra (3) Spryna (4) Czasza filtra (5) Piercie gwintowy

  Wymiana wkadu filtra paliwa 1. Wkad filtra paliwa naley wymienia na nowy co kade 400 godzin pracy. 2. Na uszczelk naley naoy cienk warstewk oleju napdowego (paliwa) i dokrci wkad tylko

  rcznie. 3. Odpowietrzy filtr. UWAGA: Wkad filtra paliwa naley wymienia okresowo w celu zapobieenia zuyciu trzpienia pompy

  wtryskowej paliwa lub dyszy wtryskowej, przez zanieczyszczenia znajdujce si w paliwie.

  (1) Wkad filtra paliwa (2) Korek odpowietrzajcy (3) Piercie samouszczelniajcy o przekroju okrgym (4) Zczka rurkowa (5) Pokrywa

  OLEJ SILNIKOWY

  OSTRZEENIE:

  W celu uniknicia doznania obrae naley: Zatrzyma silnik przed sprawdzeniem i wymian oleju silnikowego oraz wkadu filtra oleju. Nie dotyka tumika ani rur wylotowych, gdy s gorce; mona dozna powanych

  poparze. Przed wykonaniem sprawdze, konserwacji oraz czyszczenia, naley zatrzyma silnik i odczeka do jego ochodzenia si.

  Zetknicie si oleju silnikowego ze skr moe spowodowa obraenia skry. Przy posugiwaniu si olejem silnikowym naley zaoy rkawice ochronne. W przypadku zetknicia si z olejem silnikowym, naley natychmiast przemy takie miejsce.

  UWAGA: Naley sprawdzi silnik, umieszczajc go na poziomej powierzchni. W przypadku ustawienia na

  powierzchni pochylonej, nie bdzie mona zmierzy iloci oleju.

 • STRONA 14 Sprawdzanie poziomu oleju i uzupenianie oleju silnikowego 1. Poziom oleju silnikowego naley sprawdzi przed uruchomieniem lub ponad 5 minut po

  zatrzymaniu silnika. 2. Wyjc wskanik poziomu oleju, wytrze i woy. 3. Wyj ponownie wskanik poziomu oleju i sprawdzi poziom oleju.

  (1) Korek wlewu oleju (2) Wskanik poziomu oleju [Dolny koniec wskanika poziomu oleju] (A) Waciwy poziom oleju silnikowego znajduje si w tym zakresie

  4. W przypadku zbyt niskiego poziomu oleju, naley odkrci korek wlewu oleju i dola oleju do

  oznaczonego poziomu. 5. Po uzupenieniu oleju, naley odczeka ponad 5 minut i ponownie sprawdzi poziom oleju.

  Spynicie oleju do miski olejowej trwa pewien czas. Ilo oleju silnikowego

  Model Ilo D905-E, D1005, D1105-E 5.1l

  V1205-E, V1305-E, V1505-E 6.0 l V1205-TE, V1505-TE 6.7 l

  Podane iloci oleju dotycz standardowych misek oleju. UWAGA: Naley uywa olej silnikowy MIL-L-2104C lub posiada waciwoci klasyfikacji API gatunku CD

  lub wyszego. Typ oleju silnikowego naley wymienia zgodnie z temperatur otoczenia.

  powyej 25oC SAE30 lub SAE10W-30 SAE10W-40

  0 do 25 oC SAE20 lub SAE10W-30 SAE 10W-40

  poniej 0oC SAE10W lub SAE10W-30 SAE10W-40

  W przypadku uywania oleju innej marki od poprzednio uywanego, naley dokadnie spuci olej poprzedni przed wlaniem nowego oleju silnikowego.

  Wymiana oleju silnikowego UWAGA: W celu uniknicia obrae osobistych naley: Przed spuszczeniem oleju silnikowego naley wyczy silnik. Olej silnikowy naley spuci do pojemnika ustawionego pod silnikiem i usun go zgodnie

  z wymaganiami lokalnych przepisw. Oleju nie naley spuszcza bezporednio po zakoczeniu pracy silnika. Naley odczeka na

  wystarczajce ochodzenie si silnika.

 • STRONA 15 1. Olej naley wymieni po pierwszych 50 godzinach pracy i nastpnie co kade 200 godzin pracy. 2. W celu spuszczenia oleju, naley wykrci korek spustu oleju znajdujcy si w dolnej czci silnika.

  Olej atwiej jest spuszcza, gdy bdzie on jeszcze ciepy.

  (1) Korek spustu oleju

  3. Nowy olej naley wla do grnego poziomu granicznego na wskaniku poziomu oleju. Wymiana wkadu filtra oleju PRZESTROGA: W celu uniknicia doznania obrae naley: Przed wymian wkadu filtra oleju wyczy silnik. Odczeka do wystarczajcego ochodzenia si silnika, gdy olej moe by gorcy i

  spowodowa poparzenia. 1. Wkad filtra oleju naley wymienia co 200 godzin pracy. 2. Zuyty wkad filtra oleju naley wyj za pomoc klucza do filtra. 3. Na uszczelk nowego wkadu filtra naley naoy cienk warstewk oleju. 4. Wkrci wkad rcznie. Po zetkniciu si uszczelki z powierzchni uszczelnienia, naley rcznie

  dokrci odpowiednio wkad. Dokrcenie wkadu kluczem jest zbyt mocne.

  (1) Wkad filtra oleju Wykrci za pomoc klucza do filtrw (Dokrci rcznie)

  5. Po zamontowaniu nowego wkadu filtra, zmniejszy si nieco poziom oleju silnikowego. Z tego

  wzgldu, przed sprawdzeniem poziomu oleju silnikowego, silnik naley na chwil uruchomi i sprawdzi wycieki oleju przez uszczelk.

  UWAGA: Z urzdzenia naley cakowicie wytrze cay olej.

 • STRONA 16 CHODNICA Poziom pynu chodzcego naley sprawdza - z zasady - przed kadym uruchomieniem silnika. OSTRZEENIE: W celu uniknicia doznania obrae naley: Silnika nie naley zatrzymywa gwatownie; naley go zatrzyma po ok. 5 minutach pracy

  jaowej (bez obcienia). Przy silniku mona pracowa tylko po cakowitym ochodzeniu si silnika i chodnicy (po

  upywie ponad 30 minut od zatrzymania). Korka wlewu chodnicy nie naley wykrca, gdy pyn chodzcy jest gorcy. Po

  ochodzeniu si tego pynu na dotyk, korek naley obrci najpierw w pooenie Stop w celu odprowadzenia cinienia. Nastpnie naley wykrci cakowicie korek. W przypadku przegrzania, z chodnicy lub ze zbiornika rezerwowego moe wydobywa si para; Moe ona spowodowa powane poparzenia.

  Sprawdzanie poziomu pynu chodzcego 1. Odkrci korek chodnicy po cakowitym ochodzeniu silnika i sprawdzi, czy pyn chodzcy siga

  do otworu wlewu.

  (1) Korek cinieniowy chodnicy

  3. W przypadku wyposaenia chodnicy w zbiornik rezerwowy, naley sprawdzi poziom pynu

  chodzcego w zbiorniku rezerwowym. W przypadku, gdy znajdowa si on bdzie w zakresie midzy oznaczeniami "PENY" i "NISKI", pynu chodzcego wystarczy na prac 1 dniow.

  (1) Zbiornik rezerwowy (A) "PENY" (B) "NISKI POZIOM"

  3. W przypadku obnienia si poziomu pynu chodzcego wskutek parowania, naley dola tylko

  wody do penego poziomu. 4. Sprawdzi dwa kurki spustowe: jeden po stronie skrzyni wau korbowego a drugi w dolnej czci

  chodnicy, tak jak pokazano na poniszych rysunkach.

 • STRONA 17

  (1) Kurek spustowy pynu chodzcego

  UWAGA: W przypadku koniecznoci wykrcenia korka chodnicy, naley przestrzega podanych rodkw

  ostronoci i odpowiednio wkrci ponownie korek. W przypadku wycieku pynu chodzcego, naley skonsultowa si z lokalnym dystrybutorem firmy

  KUBOTA. Sprawdzi czy do chodnicy nie przedostaa si woda zamulona ani woda morska. Zbiornik regeneracyjny naley napeni czyst, wie wod i w 50% rodkiem

  przeciwzamarzajcym. Zbiornika rezerwowego nie naley napenia pynem powyej oznaczenia poziomu "PENY". Naley dokadnie wkrci korek chodnicy. Korek luny lub niewaciwie wkrcony spowoduje

  wyciek pynu chodzcego i jego szybki ubytek.

  Wymiana pynu chodzcego 1. W celu spuszczenia pynu chodzcego, naley odkrci oba kurki spustowe oraz jednoczenie

  odkrci korek chodnicy. Przy wkrconym korku chodnicy, nie bdzie moliwe cakowite spuszczenie wody.

  2. Zdj rurk przelewow korka cinieniowego chodnicy w celu spuszczenia pynu ze zbiornika zapasowego.

  3. Objtoci pynu chodzcego

  Modele Ilo D905-E, D1005-E, D1105-E 3.1 l V1205-E, V1305-E, V1505-E 4.0 l V1205-TE, V1505-TE 5.0 l UWAGA: Podane iloci pynu chodzcego dotycz chodnic standardowych.

  4. Niewaciwie dokrcony korek chodnicy lub szczelina midzy korkiem i gniazdem, przyspieszaj strat pynu chodzcego.

  5. Pyn chodzcy (rodek czyszczcy dla chodnicy i rodek przeciwzamarzajcy)

 • STRONA 18 Okres Pyn chodzcy

  Lato Woda lub rodek czyszczcy dla chodnic Zim (Przy spadku temperatury poniej 0oC )) lub

  w caym okresie Woda i rodek przeciwzamarzajcy (Patrz

  "rodek przeciwzamarzajcy" w czci CHODNICA)

  Rady dotyczce szybkiego ubywania pynu chodzcego 1. Sprawdzi czy nie ma zanieczyszcze midzy eberkami i rurkami chodnicy. Usun wszystkie

  zanieczyszczenia. 2. Sprawdzi nacig paska wentylatora. Nacign w przypadku poluzowania. 3. Sprawdzi przewd gitki chodnicy pod wzgldem zablokowania. W przypadku tworzenia si

  kamienia w gitkim przewodzie rurkowym, naley go usun za pomoc inhibitora do kamienia lub odpowiednika.

  Sprawdzanie przewodw gitkich chodnicy i zacisku PRZESTROGA: W celu uniknicia doznania obrae: Naley sprawdza okresowo przewody gitkie chodnicy oraz zaciski tych przewodw.

  Uszkodzony przewd gitki chodnicy lub wycieki pynu chodzcego mog spowodowa przegrzania lub powane oparzenia.

  Co kade 200 godzin pracy lub co 6 miesicy, w zalenoci co nastpi wczeniej, naley sprawdzi gitkie przewody chodnicy pod wzgldem waciwego zamocowania 1. Dokrci zaciski przewodw gitkich w przypadku ich poluzowania lub istnienia wyciekw wody. 2. Przewody gitkie naley wymieni i dokrci waciwie zaciski tych przewodw, w przypadku

  stwierdzenia ich wydcia, stwardnienia lub pkni Przewody gitkie i zaciski naley wymieni co 2 lata lub wczeniej, w przypadku stwierdzenia wydcia, stwardnienia lub pkni. rodki ostronoci dotyczce przegrzania W przypadku, gdy temperatura pynu chodzcego znajdowa si bdzie w pobliu lub powyej temperatury wrzenia, tzw. przegrzanie, naley wykona ponisze czynnoci. Czynnoci te naley wykona, gdy rozlegnie si brzczyk alarmowy lub gdy zawieci si lampka alarmowa. 1. Silnika nie naley zatrzymywa nagle. Naley go zatrzyma po ok. 5 minutach pracy jaowej. 2. W przypadku zganicia silnika w cigu 5 minut pracy jaowej, naley natychmiast oddali si od

  urzdzenia. Nie otwiera pokrywy ani adnej innej czci. 3. Do urzdzenia nie naley podchodzi przez nastpne 10 minut oraz w czasie wydobywa si pary. 4. Sprawdzajc czy nie ma niebezpieczestwa w postaci np.: poparze, naley usun przyczyny

  przegrzania, zgodnie z podanymi zaleceniami - patrz cz "Wykrywanie i usuwanie usterek". Nastpnie naley ponownie uruchomi silnik.

  Czyszczenie chodnicy (na zewntrz) Zanieczyszczenia midzy eberkami lub rurkami, naley zmy wod biec. UWAGA: Chodnicy nie naley czyci ostrymi narzdziami takimi jak szpachle czy rubokrty. Mog one

  uszkodzi ebra lub rurki. Moe to prowadzi do wyciekw pynu chodzcego lub zmniejszenia wydajnoci chodzenia.

  rodek przeciwzamarzajcy

  PRZESTROGA: W celu uniknicia obrae osobistych: Przy uywaniu rodka przeciwzamarzajcego naley nosi rodki ochronne, takie jak np.

  rkawice gumowe. W przypadku spoycia rodka przeciwzamarzajcego, naley natychmiast wywoa wymioty

  i uda si do lekarza. W przypadku zetknicia si rodka przeciwzamarzajcego ze skr lub ubraniem, naley go

  natychmiast zmy.

 • STRONA 19 Nie naley miesza rnych typw rodkw przeciwzamarzajcych. Do rodka przeciwzamarzajcego nie naley zblia ognia i naley przechowywa go w

  miejscach niedostpnych dla dzieci. Naley wzi pod uwag ochron rodowiska i ekologi. Przed spuszczeniem

  jakiegokolwiek pynu, naley pozna sposb jego usunicia zalecany przez przepisy lokalne.

  Olej, paliwo, pyny chodzce, pyn hamulcowy, filtry i akumulatory naley usuwa zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisw z dziedziny ochrony rodowiska.

  W przypadku zamarznicia, pyn chodzcy moe uszkodzi cylindry i chodnic. W przypadku obnienia si temperatury poniej 0oC konieczne jest usunicie pynu chodzcego po zakoczeniu pracy lub dodanie do niego rodka przeciwzamarzajcego.

  1. Przed pierwszym dodaniem rodka przeciwzamarzajcego, naley wyczyci wntrze chodnicy i silnika przez wlanie czystej wody i spuszczenie jej kilka razy.

  2. Sposb mieszania wody i rodka przeciwzamarzajcego rni si wg skadu rodka przeciwzamarzajcego i temperatury otoczenia. Patrz norm SAE J1034 oraz SAE J814c.

  3. Zmiesza rodek przeciwzamarzajcy z wod i wla do chodnicy.

  UWAGA: Przy mieszaniu rodka przeciwzamarzajcego z wod, stosunek ten musi by mniejszy od 50%.

  Temperatura zamarzania Temperatura wrzenia * Obj. % rodka

  przeciwzamarzajcego oC oC

  40 -24 106 50 -37 108

  * Przy cinieniu 1.013 x105Pa (760 mmHg) (atmosferycznym). Wysz temperatur wrzenia uzyskuje si przez zastosowanie korka cinieniowego chodnicy, umoliwiajcego wzrost cinienia w ukadzie chodzenia.

  UWAGA:

  Przedstawione wyej dane s standardami przemysowymi, w ktrych wymagana jest minimalna zawarto glikolu w zagszczonym rodku przeciwzamarzajcym.

  W przypadku obnienia si poziomu pynu chodzcego wskutek parowania, naley dola tylko wody dla utrzymania stosunku mieszaniny ze rodkiem przeciwzamarzajcym na poziomie poniej 50%. W przypadku wycieku, naley doda rodka przeciwzamarzajcego i wody w podanym stosunku, przed napenieniem chodnicy.

  rodek przeciwzamarzajcy absorbuje wilgo. Nieuywany rodek przeciwzamarzajcy naley przechowywa w szczelnie zamknitym pojemniku.

  Po dodaniu rodka przeciwzamarzajcego do pynu chodzcego, nie naley uywa rodkw do czyszczenia chodnicy. (rodek przeciwzamarzajcy zawiera rodek przeciwkorozyjny, ktry wejdzie w reakcj ze rodkiem do czyszczenia chodnicy tworzc szlam, ktry wpynie ujemnie na czci silnika).

  Szczelno chodnicy

  Poniewa chodnica posiada mocn konstrukcj, moliwo wycieku wody jest niewielka. W przypadku wycieku, zatrzymany on zostanie skutecznie przez uszczelnienie chodnicy. W przypadku powanego wycieku, naley skontaktowa si z serwisem firmy KUBOTA.

  FILTR POWIETRZA

  Poniewa w silniku niniejszym zastosowano suchy filtr powietrza, nie naley go olei. 1. Otworzy raz na tydzie zawr prniowy przy eksploatacji w normalnych warunkach - lub

  codziennie, w przypadku uywania w miejscach zapylonych. Celem otwarcia zaworu jest usunicie duych czsteczek zanieczyszcze i brudu.

  2. Wytrze wntrze filtra powietrza ciereczk, w przypadku zabrudzenia lub wystpowania wilgoci. 3. Nie naley dotyka wkadu filtra, za wyjtkiem jego czyszczenia. 4. W przypadku przylgnicia suchego pyu do wkadu filtra, czyszczenie naley wykona za pomoc

  spronego powietrza doprowadzanego od rodka, obracajc wkad. Cinienie spronego powietrza musi by poniej 686 kPa (7kgf/cm2, 99 psi).

  5. W przypadku przylgnicia wgla lub oleju do wkadu filtra, wkad naley zanurzy w detergencie na 15 minut i nastpnie przemy go kilka razy w wodzie, spuka czyst wod i wysuszy w sposb naturalny.

 • STRONA 20 6. Po cakowitym wysuszeniu wkadu, naley sprawdzi jego wntrze przez owietlenie pod

  wzgldem uszkodzenia (wg instrukcji podanych na etykiecie zamocowanej do wkadu). 7. Wkad naley wymieni co rok lub co 6 czyszcze.

  (1) Korpus filtra powietrza (2) Wkad (3) ruba motylkowa (4) Zawr prniowy

  UWAGA: Naley wystarczajco mocno dokrci rub motylkow wkadu. Jeeli bdzie poluzowana, do

  wntrza przedostanie si py i zanieczyszczenia powodujc szybsze zuycie si tulei cylindra i piercieni toka, co spowoduje zmniejszenie mocy wyjciowej.

  Nie naley zbyt czsto wykonywa konserwacji wkadu filtra powietrza. Zbyt czsta konserwacja moe prowadzi do wprowadzania zanieczyszcze do silnika, powodujc jego przedwczesne zuycie si. Konserwacj naley wykonywa wedug wskaza wskanika zapylenia.

  Zawr prniowy Zawr prniowy naley otwiera raz na tydzie przy eksploatacji w normalnych warunkach - lub codziennie, w przypadku uywania w miejscach zapylonych. Celem otwarcia zaworu jest usunicie duych czsteczek zanieczyszcze i brudu. Wskanik zapylenia (opcja) Ukazanie si czerwonego wskanika na wskaniku zapylenia zamocowanym do filtra powietrza, oznacza konieczno wyczyszczenia filtra powietrza. Wkad filtra naley natychmiast wyczyci i przestawi wskanik za pomoc przycisku "RESET" [ZEROWANIE].

  (1) Przycisk "ZEROWANIA" (2) Wskanik zapylenia (3) Dwignia obsugowa (4) Sygna

  AKUMULATOR

  Niewaciwa obsuga akumulatora skraca jego ywotno i zwiksza koszty konserwacji. W celu uzyskania maksymalnej wydajnoci i ywotnoci akumulatora, naley posugiwa si nim waciwie i dbale.

  PRZESTROGA: W celu uniknicia doznania obrae, naley: Nie dopuci do zetknicia si elektrolitu akumulatora ze skr ani z ubraniem. Przy adowanym akumulatorze naley nosi okulary ochronne i rkawice gumowe, gdy

  rozcieczony kwas siarkowy powoduje poparzenia skry oraz wypala otwory w ubraniu. W takim przypadku, naley natychmiast przemy miejsce styku ze skr biec woda i uda si do lekarza.

  Przy niskim naadowaniu akumulatora trudno bdzie uruchomi silnik. Akumulator naley naadowa jak najszybciej.

 • STRONA 21 adowanie akumulatora

  OSTRZEENIE: W celu uniknicia doznania obrae osobistych naley:

  Przy adowanym akumulatorze, wodr i tlen znajdujce si akumulatorze staj si szczeglnie wybuchowe. Do akumulatora, szczeglnie w czasie jego adowania, nie naley zblia si z pomieniem ognia ani wytwarza przy nim iskier.

  Przy adowaniu akumulatora, naley wyj korki odpowietrzajce. Przy odczaniu kabla od akumulatora, najpierw naley odczy zacisk ujemny a przy

  przyczaniu, najpierw naley przyczy zacisk dodatni. Naadowania akumulatora NIE NALEY sprawdza przez pooenie przedmiotu metalowego

  na zaciskach. Do sprawdzenia naley uy woltomierza lub aerometru.

  1. Sprawdzi czy poziom elektrolitu w kadej komrce znajduje si pod otworem odpowietrzajcym; w razie potrzeby, naley doda tylko destylowanej wody, w dobrze wentylowanym miejscu.

  (1)Poziom elektrolitu w akumulatorze (A) "ZBYT NISKI (B) "WACIWY" (C) "ZBYT WYSOKI"

  2. W celu powolnego naadowania akumulatora, zacisk dodatni urzdzenia do adowania naley poczy z zaciskiem dodatnim akumulatora a ujemny z ujemnym i naadowa w standardowy sposb.

  3. Szybkie adowanie akumulatora polega na adowaniu duym prdem w krtkim czasie. Naley stosowa tylko w nagych (awaryjnych) przypadkach.

  4. Akumulator naley adowa jak najszybciej, gdy w przeciwnym przypadku znacznie skrci si ywotno akumulatora.

  (1) Gruby czerwony kabel (+) (2) Akumulator (3) Czarny kabel uziemiajcy (-)

  (1) Korek (A) "NAJWYSZY POZIOM" (B) "NAJNISZY POZIOM"

  UWAGA: Zacisk dodatni urzdzenia do adowania naley poczy z zaciskiem dodatnim akumulatora, a

  ujemny z ujemnym.

 • STRONA 22 Przy odczaniu kabla od akumulatora, najpierw naley odczy zacisk ujemny.

  Przy przyczaniu kabla do akumulatora, naley rozpocz od zacisku dodatniego. W przeciwnym przypadku (odwrotnie) zetknicie si narzdzia z akumulatorem moe spowodowa zwarcie.

  Zalecenia dotyczce przechowywania dugookresowego

  W przypadku przechowywania silnika w dugim okresie czasu, naley zdemontowa akumulator, ustawi elektrolit na waciwym poziomie i przechowa akumulator w suchym i ciemnym miejscu.

  POCZENIA ELEKTRYCZNE

  PRZESTROGA: W celu uniknicia doznania obrae, naley wzi pod uwag, e: Zwarcie kabla elektrycznego lub przewodw moe spowodowa poar. Sprawdzi kable elektryczne i przewody pod wzgldem rozdcia, stwardnienia oraz pkni. Zczy elektrycznych nie naley zanieczyci ani zala wod.

  Poluzowane zaciski przewodw elektrycznych stanowi ze poczenia. Naley je wykona waciwie przed uruchomienie silnika.

  Uszkodzone oprzewodowanie zmniejsza wydajno elementw elektrycznych. Uszkodzone przewody naley natychmiast wymieni lub naprawi. PASEK WENTYLATORA Regulacja nacigu pasa wentylatora PRZESTROGA: W celu uniknicia doznania obrae:: Przed sprawdzeniem nacigu paska naley zatrzyma silnik i wyj kluczyk zaponowy. Po wykonaniu konserwacji i sprawdze naley zaoy wszystkie osony bezpieczestwa.

  Waciwy nacig paska wentylatora Ugicie w zakresie 7 do 9 mm przy naciniciu na pasek w rodku jego rozpitoci.

  1. Zatrzyma silnik i wyj kluczyk zaponowy. 2. Nacisn w sposb umiarkowany kciukiem na pasek midzy koami pasowymi. 3. W przypadku niewaciwego nacigu, naley poluzowa ruby mocujce alternatora i, za pomoc

  dwigni znajdujcej si midzy alternatorem i blokiem silnika, pocign alternator a ugicie paska znajdzie si w dopuszczalnym zakresie.

  4. Wymieni pas wentylatora jeeli jest uszkodzony. UWAGA: Luny lub uszkodzony pasek i uszkodzony wentylator mog spowodowa przegrzanie lub

  niewaciwe adowanie. Poprawi lub wymieni pasek.

  (1) Pas wentylatora (2) ruba i nakrtka (A) 7 do 9 mm pod obcieniem 10 kgf

 • STRONA 23 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE TRANSPORT PRZESTROGA: W celu uniknicia doznania obrae osobistych naley: Zamocowa silnik bezpiecznie, tak aby nie spad w czasie pracy. W czasie transportu (przenoszenia) silnika nie naley przebywa pod nim ani w pobliu. Silnik jest ciki. W czasie obsugiwania silnika naley uwaa, aby nie przytrzasn rk

  oraz innych czci ciaa. 1. Do przenoszenia silnika naley uywa dwigw; prba rcznego przenoszenia moe

  spowodowa doznanie powanych obrae. Na czas przenoszenia, silnik naley zabezpieczy (zamocowa) odpowiednio za pomoc liny.

  2. Przy podnoszeniu silnika, haki naley zaczepi w elementach metalowych zamocowanych do

  silnika w tym celu. Do zawieszenia silnika naley uy odpowiednio mocnych hakw i zamocowa.

  PRZECHOWYWANIE PRZESTROGA: W celu uniknicia doznania obrae: Nie czyci urzdzenia w czasie pracy silnika. W celu uniknicia zatrucia gazami spalinowymi, silnika nie naley uruchamia z

  pomieszczeniach zamknitych nie posiadajcych odpowiedniej wentylacji. W przypadku przechowywania silnika bezporednio po jego uyciu, naley odczeka na

  jego ochodzenie si. Przed rozpoczciem przechowywania silnika na okres duszy od kilku miesicy, naley wyczyci urzdzenie i: 1. Spuci pyn chodzcy z chodnicy. Odkrci kurek na spodzie chodnicy oraz wykrci korek

  cinieniowy, w celu cakowitego spuszczenia wody. Nie zakrca kurka. Na korku cinienia naley zawiesi przywieszk z napisem "Bez wody". Poniewa woda moe zamarzn przy spadku temperatury poniej 0oC (32oF), bezwzgldnie konieczne jest cakowite spuszczenie wody z urzdzenia.

  2. Usun zanieczyszczony olej silnikowy, napeni nowym olejem i uruchomi silnik na ok. 5 minut w celu doprowadzenia oleju do wszystkich czci.

  3. Sprawdzi wszystkie ruby i nakrtki; dokrci w razie potrzeby. 4. Wyj akumulator z silnika, wyregulowa poziom elektrolitu i naadowa go. Akumulator naley

  przechowywa w suchym i ciemnym miejscu. 5. W przypadku, gdy silnik nie bdzie uywany w dugim okresie czasu, naley uruchomi go na

  okres 5 minut bez obcienia co 2-3 miesice w celu nie dopuszczenia do powstania rdzy. Nie uruchamianie silnika w czasie jego przechowywania, znajdujca si w powietrzu wilgo moe skropli si na czciach lizgowych silnika, powodujc powstanie rdzy.

  6. W przypadku nie uruchomienia silnika w okresie duszym ni 5-6 miesicy, do prowadnicy zaworu oraz do uszczelki trzpienia zaworu, naley wprowadzi wystarczajca ilo oleju silnikowego, w celu zapewnienia pynnej pracy zaworu przed uruchomieniem silnika.

  7. Silnik naley przechowa na paskim podou i wyj z niego kluczyk zaponowy. 8. Silnika nie naley przechowywa w miejscach, w ktrych znajduj si materiay atwopalne, takie

  jak trawa czy soma. 9. Przed przykryciem silnika na czas przechowywania, naley odczeka na cakowite ochodzenie si

  silnika i tumika. 10. Silnik mona uruchomi po sprawdzeniu i naprawieniu uszkodzonych przewodw elektrycznych

  oraz rurkowych oraz usuniciu materiaw atwopalnych.

 • STRONA 24

  WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK W przypadku, gdy silnik nie bdzie funkcjonowa waciwie, przyczyn naley odnale posugujc si poniszymi tabelami. W przypadku trudnoci w uruchomieniu silnika

  Przyczyna Rada

  Gste paliwo i nie wypywa

  - Sprawdzi zbiornik paliwa i filtr paliwa. Usun wod, brud i inne zanieczyszczenia.

  - Poniewa cae paliwo filtrowane jest za pomoc filtra, wod i inne zanieczyszczenia naley usun przez wyczyszczenie go naft.

  Powietrze lub woda wymieszane w ukadzie paliwa

  - Powietrze w przewodach wtryskowych spowoduje niewaciw prac pompy paliwa. W celu utrzymania waciwego cinienia wtrysku paliwa, naley sprawdzi dokadnie zcza przewodu paliwa pod wzgldem poluzowania, czy nie poluzowane zostay nakrtki kopakowe, etc.

  - Poluzowa rub zczn na grze filtra paliwa oraz ruby odpowietrzajce pompy wtryskowej paliwa, w celu usunicia caego powietrza z ukadu paliwa.

  Gruby osad wgla w otworze dyszy wtryskowej

  - Spowodowane jest to przez zmieszanie wody lub zanieczyszcze z paliwem. Wyczyci element wtryskowy dyszy, uwaajc, aby nie uszkodzi otworka.

  - Sprawdzi dyszk pod wzgldem waciwej pracy. W razie potrzeby, zainstalowa now dysz.

  Niewaciwy luz zaworowy - Ustawi luz zaworowy w zakresie 0.145 do 0.185 mm przy zimnym silniku.

  Wycieki z zaworw - Przeszlifowa zawory. Niewaciwy punkt synchronizacji wtrysku paliwa

  - Wyregulowa synchronizacj punktu wtrysku. - Synchronizacja wtrysku 0.3 rad (18o) przed grnym martwym punktem.

  Olej silnikowy staje si gsty w zimnych warunkach i wolny rozruch silnika.

  - Zmieni gatunek oleju wedug warunkw pogodowych (temperatura).

  Niskie cinienie spranie - Nieszczelny zawr lub nadmierne zuycie piercieni, tokw lub cylindrw powodujce niewaciwe spranie. Wymieni na nowe czci.

  Rozadowany akumulator i nie mona uruchomi silnika

  - Naadowa akumulator. - Na okres zimy, akumulator naley wyj z urzdzenia, naadowa cakowicie i

  przechowywa w ciepym pomieszczeniu zamknitym. Zamontowa w urzdzeniu w czasie uywania.

  UWAGA: W przypadku nie odnalezienia przyczyny uszkodzenia, naley skontaktowa si z serwisem

  KUBOTA.

 • STRONA 25 Niewystarczajca moc wyjciowa

  Przyczyna Rada Przylgnicie wgla w otworze elementu dyszy

  - Wyczyci otwr i zawr iglicowy, uwaajc aby nie uszkodzi otworka dyszy. - Sprawdzi dyszk pod wzgldem stanu technicznego.

  Niewystarczajce cinienie sprania. Wycieki z zaworw.

  - Nieszczelny zawr lub nadmierne zuycie piercieni, tokw lub cylindrw powodujce niewaciwe spranie. Wymieni na nowe czci.

  - Przeszlifowa zawory.

  Niewystarczajca ilo paliwa. - Sprawdzi ukad paliwa.

  Przegrzanie ruchomych czci

  - Sprawdzi ukad smarowania. - Sprawdzi filtr oleju smarujcego pod wzgldem waciwej pracy. - Ze smarowanie moe powodowa wkad filtra, na ktrym osiady zanieczyszczenia. Wymieni wkad.

  - Sprawdzi czy luz oyskowy znajduje si w zakresie podanym przez fabryk. - Sprawdzi punkt synchronizacji wtrysku.

  Niewaciwy luz zaworowy

  - Ustawi waciwy luz zaworowy w zakresie 0.145 do 0.185 mm przy zimnym silniku.

  Zanieczyszczony filtr powietrza - Wkad filtra naley czyci co 100 godzin pracy.

  Niewaciwe cinienie wtrysku paliwa - Ustawi waciwe cinienie - 13.7 MPa (140 kgf/cm

  2, 1991 psi)

  Zuyta pompa wtryskowa

  - Nie naley uywa zej jakoci paliwa, gdy powoduje ono zuycie pompy. Naley uywa tylko paliwo diesla No.2-D.

  - Sprawdzi wkad pompy wtryskowej paliwa oraz zesp zaworu doprowadzania; wymieni w razie potrzeby.

  W przypadku nagego zatrzymania si silnika

  Przyczyna Rada

  Brak paliwa - Sprawdzi zbiornik paliwa i uzupeni paliwo, w razie potrzeby. - Sprawdzi ukad paliwa pod wzgldem zapowietrzenia oraz wyciekw. Niewaciwa dysza - Wymieni dysz na now, w razie potrzeby. Przegrzane czci ruchome wskutek braku smarowania olejem lub niewaciwego smarowania

  - Sprawdzi ilo oleju silnikowego za pomoc wskanika poziomu. - Sprawdzi ukad olejenia. - Co kade 2 wymiany oleju naley wymieni wkad filtra. - Sprawdzi czy luzy oysk silnikowych znajduj si w zakresie podanym przez

  fabryk. UWAGA: W przypadku nagego zatrzymania si silnika, z silnika naley odprowadzi cinienie za pomoc

  dekompresora i obrci silnik nieznacznie przez pocignicie za pas wentylatora. W przypadku, gdy obrci si atwo bez oporw, przyczyn usterki jest zwykle brak paliwa lub za dysza.

  Niewaciwy kolor gazw spalinowych

  Przyczyna Rada Uszkodzone wtrysku paliwa - Skontaktowa si z dystrybutorem w sprawie naprawy.

  Paliwo o bardzo zej jakoci

  - Dobra dobrej jakoci paliwo. Naley uywa tylko oleju napdowego (diesla) Nr 2-D.

  Za dysza - W razie potrzeby, wymieni dysz na now.

  Niecakowite spalanie

  - Przyczyn jest niecakowite rozpylenie paliwa, niewaciwa jako wtrysku, itp.Ma to miejsce wskutek uszkodze w ukadzie wtryskowym, zego wyregulowania zaworu, wyciekw przy spraniu, niewaciwego sprania, itp.

  Odnale przyczyn.

 • STRONA 26 W przypadku natychmiastowego zatrzymania silnika

  Przyczyna Rada Nagy spadek lub wzrost obrotw silnika - Sprawdzi ustawienie, rozrzd wtrysku i ukad paliwa.

  Nage pojawienie si nienormalnego dwiku - Sprawdzi dokadnie wszystkie czci ruchome.

  Naga zmiana koloru spalin na ciemny - Sprawdzi ukad wtrysku paliwa, szczeglnie dysz wtrysku.

  Przegrzane czci oyskowe - Sprawdzi ukad smarowania.

  Zawiecenie si lampki oleju w czasie pracy

  - Sprawdzi ukad smarowania. - Sprawdzi czy luzy oysk silnika znajduj si w zakresie podanym przez

  fabryk. - Sprawdzi funkcjonowanie zaworu nadmiarowego w ukadzie olejenia. - Sprawdzi uszczelk podstawow filtra.

  Przegrzanie silnika

  Przyczyna Rada Za niski poziom oleju silnikowego - Sprawdzi poziom oleju. Uzupeni olej, w razie potrzeby.

  Pknity lub wyduony pasek wentylatora - Wymieni pasek lub wyregulowa nacig paska.

  Niewystarczajca ilo pynu chodzcego - Uzupeni pyn chodzcy

  Nadmierne stenie rodka przeciwzamarzajcego

  - Doda tylko wody lub wymieni pyn chodzcy na podan mieszanin (stosunek wymieszania).

  Zatkana pyem kratka lub eberka chodnicy - Wyczyci dokadnie krat lub eberka.

  Skorodowane wntrze chodnicy lub przewody przepywu pynu chodzcego

  - Wyczyci lub wymieni chodnic lub czci.

  Uszkodzony wentylator, chodnica lub korek chodnicy. - Wymieni uszkodzon cz.

  Uszkodzony termostat - Sprawdzi termostat; wymieni w razie potrzeby. Uszkodzony wskanik temperatury lub czujnik

  - Sprawdzi temperatur za pomoc termometru; wymieni w razie potrzeby.

  Praca przy przecieniu - Zmniejszy obcienie.

  Uszkodzona uszczelka gowicy lub wycieki wody - Wymieni czci

  Niewaciwy kt wtrysku - Ustawi waciwy kt wyprzedzenia wtrysku. Nieodpowiednie paliwo. - Naley uywa zalecane paliwo.

 • STRONA 27

  DANE TECHNICZNE

  Model D905-E D1005-E D1105-E Typ Ilo cylindrw 3 rednica otworu i skok mm 72 x 73.6 76 x 73.6 78 x 78.4 Pojemno skokowa cm3 898 1001 1123 Komora spalania Typ kulisty (E-TVCS) Chwilowa SAE NET kW/min-1 KM (SAEJ1349) (KM/min-1

  14.9/3000 (20.0/3000)

  17.5/3600 (23.5/3600)

  16.8/3000 (22.5/3000)

  19.4/3600 (26.0/3600)

  18.7/3000 (25.0/3000)

  Ciga SAE NET kW/min-1 KM (SAEJ1349) (KM/min-1

  12.7/3000 (17.0/3999)

  15.3/3600 (20.5/3600)

  14.2/3000 (19.0/3600)

  16.8/3600 (22.5/3600)

  16.4/3000 (22.0/3000)

  Maksymalna prdko (obr./min.) 3200 3800 3200 3800 3200 Minimalna prdko biegu jaowego (obr./min.) 850 ~ 950

  Kolejno zaponu 1-2-3

  Kierunek obrotw (Przeciwny do kierunku obrotu wskazwek zegara (Patrzc od strony koa zamachowego) Pompa wtryskowa Bosch MD typ mini pompy Cinienie wtrysku 13.73 MPa (140 kgf/cm2, 1991 psi) Rozrzd wtrysku (Przed T.D.C.) 19o 22o 19o 22o 19o Stopie sprania 23 : 1 Paliwo Paliwo Diesla No.2-D (ASTM D975) rodek smarny (KlasyfikacjaAPI) powyej klasy CD Wymiary mm (D.xSzer.xWys.) 497.8 x 396 x 608.7 Ciar w stanie suchym kg 93 Ukad uruchamiania Rozrusznik komrkowy (ze wiec arow) Rozrusznik 12 V, 1.0 kW Prdnica adujca 12V, 360 W Zalecana pojemno akumulatora 12V, 65 AH, lub odpowiednik

  Model V1305-E V1505-E V1505-TE Typ Pionowy, chodzony ciecz, 4 suwowy silnik wysokoprny Ilo cylindrw 4 rednica otworu i skok mm 76 x 73.6 74 x 78.4 Pojemno skokowa cm3 1335 1498 Komora spalania Typ kulisty (E-TVCS) Chwilowa SAE NET kW/min-1 KM (SAEJ1349) (KM/min-1

  22.4/3000 (30.0/3000)

  25.0/3000 (33.5/3000)

  31.3/3000 (42.0/3000)

  Ciga SAE NET kW/min-1 KM (SAEJ1349) (KM/min-1

  19.0/3000 (25.5/3000)

  21.6/3000 (29.0/3000)

  27.2/3000 (36.5/3000)

  Maksymalna prdko (obr./min.) 3200 Minimalna prdko biegu jaowego (obr./min.) 800-900

  Kolejno zaponu 1-3-4-2

  Kierunek obrotw (Przeciwny do kierunku obrotu wskazwek zegara (Patrzc od strony koa zamachowego) Pompa wtryskowa Bosch MD typ mini pompy Cinienie wtrysku 13.73 MPa (140 kgf/cm2, 1991 psi) Kt wtrysku (Przed T.D.C.) 19 22 19 Stopie sprania 23:1 22.5:1 Paliwo Paliwo Diesla No.2-D (ASTM D975 rodek smarny (KlasyfikacjaAPI) powyej klasy CD Wymiary mm (D.xSzer.xWys.) 583.8 x 396 x 613.7 591.3 x 396 x 613.7 591.3 x 439.2 x 631.3 Ciar w stanie suchym kg 110 114 Ukad uruchamiania Rozrusznik komrkowy (ze wiec arow) Rozrusznik 12 V, 1.2 kW Prdnica adujca 12V, 360 W Zalecana pojemno akumulatora 12V, 70 AH, lub odpowiednik UWAGA: Dane techniczne mog ulec zmianom bez powiadomienia.

 • STRONA 28 SCHEMATY POCZE Standard EC

  Poczenie wewntrzne stacyjki KOLOR PRZEWODU

  B Czarny L Niebieski R Czerwony W Biay

  (1) Alternator (6) Akumulator (11) Wcznik (2) wiece arowe (7) Rozrusznik (12) Lampka (3.4W lub mniej) (3) Lampka kontrolna wiec arowych (8) Kluczyk zaponowy* (13) Czujnik cinienia oleju (4) Regulator czasowy wiec arowych (9) Bezpiecznik (14) Czujnik temp. wody (5) Lampka adowania (3.4 W lub mniej) (10) Cewka cylindryczna (opcja) (15) Przekanik

  UWAGA: Cewka . Wzbudzi w celu zatrzymania Nowy tyo : wzbudzi w celu uruchomienia

  AUTORYZOWANE PUNKTY SERWISOWE Adresy oraz telefony do Autoryzowanych Punktw Serwisowych Aries Power Equipment znajdziesz na stronie internetowej: www.ariespower.pl lub pod podanymi poniej telefonami. Centrala: Serwis Centralny: Warszawa 01-493 Warszawa 02-844 ul. Wrocawska 25 ul. Puawska 467 tel. (0 22) 861 43 01 tel. (0 22) 894 08 90 [email protected] [email protected]