Wyznaczanie sprawności termicznej silnika Stirlinga

of 18 /18
LABORATORIUM TERMODYNAMIKI Silnik Stirlinga (opracował J. Zmywaczyk, P. Sapiński) LT-- 1 Wyznaczanie sprawności termicznej silnika Stirlinga Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania silnika Stirlinga oraz praktyczne wyznaczenie jego sprawności termicznej. 1. WSTĘP Silnik Stirlinga, wymyślony i opatentowany przez Roberta Stirlinga w 1816 roku, jest maszyną przetwarzającą energię cieplną na mechaniczną. Jego cechą charakterystyczną odróżniającą go od innych silników cieplnych jest to, że jest w nim zamknięta stała ilość gazu (wodór, hel, powietrze). Nie ma w nim cyklicznie spalanej mieszaniny powietrza z gazowym lub ciekłym paliwem, natomiast w sposób ciągły doprowadzane jest ciepło z zewnątrz (np. ciepło pochodzące ze spalania paliwa stałego ciekłego lub gazowego, ciepło dostarczane przez kolektor słoneczny, ciepło fermentacji nawozu) do ogrzewanego czynnika roboczego, który przepływa między dwoma cylindrami z tłokami, zwanymi pompującym i roboczym bądź ciepłym i zimnym. Stąd nie ma on zaworów wydechowych przez które ulatniają się gazy pod wysokim ciśnieniem ani też nie występują spalania detonacyjne mieszanki paliwowej. Do zalet silnika Stirlinga można zaliczyć: - bardzo niski poziom hałasu; - bardzo niski poziom emisji szkodliwych składników spalin przy dużej różnorodności wykorzystywanych źródeł ciepła; - wysoka sprawność cieplna; - brak układu zapłonowego (względnie drogiego i wysoce skomplikowanego); - dopuszczalność luźnego pasowania gorącego tłoka, przepompowującego czynnik roboczy; - praca (praktycznie bez żadnych zmian konstrukcyjnych) jako pompy ciepła lub urządzenia chłodniczego Do wad silnika Stirlinga można zaliczyć: - trudność w uzyskaniu płynnej zmiany prędkości obrotowej; - stosunkowo duże gabaryty silnika w stosunku do uzyskiwanej mocy; - potrzeba intensywnego schładzania czynnika roboczego przepływającego do komory nad tłokiem roboczym ze względu na sprawność silnika oraz względnie duży jego ciężar własny w przypadku gdy ciśnienie czynnika roboczego przewyższa 2 MPa [1] Biorąc pod uwagę zalety jakie posiada silnik Stirlinga znajduje on zastosowanie w następujących obszarach 1 1 http://www.kmciso.ps.pl/stirling/index_stirling_zastosowania.html

Embed Size (px)

Transcript of Wyznaczanie sprawności termicznej silnika Stirlinga

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 1

  Wyznaczanie sprawnoci termicznej silnika Stirlinga

  Celem wiczenia jest zapoznanie si z budow i zasad dziaania silnika Stirlinga oraz praktyczne wyznaczenie jego sprawnoci termicznej.

  1. WSTP

  Silnik Stirlinga, wymylony i opatentowany przez Roberta Stirlinga w 1816 roku,

  jest maszyn przetwarzajc energi ciepln na mechaniczn. Jego cech

  charakterystyczn odrniajc go od innych silnikw cieplnych jest to, e jest w nim

  zamknita staa ilo gazu (wodr, hel, powietrze). Nie ma w nim cyklicznie spalanej

  mieszaniny powietrza z gazowym lub ciekym paliwem, natomiast w sposb cigy

  doprowadzane jest ciepo z zewntrz (np. ciepo pochodzce ze spalania paliwa staego

  ciekego lub gazowego, ciepo dostarczane przez kolektor soneczny, ciepo fermentacji

  nawozu) do ogrzewanego czynnika roboczego, ktry przepywa midzy dwoma

  cylindrami z tokami, zwanymi pompujcym i roboczym bd ciepym i zimnym. Std

  nie ma on zaworw wydechowych przez ktre ulatniaj si gazy pod wysokim

  cinieniem ani te nie wystpuj spalania detonacyjne mieszanki paliwowej.

  Do zalet silnika Stirlinga mona zaliczy:

  - bardzo niski poziom haasu;

  - bardzo niski poziom emisji szkodliwych skadnikw spalin przy duej

  rnorodnoci wykorzystywanych rde ciepa;

  - wysoka sprawno cieplna;

  - brak ukadu zaponowego (wzgldnie drogiego i wysoce skomplikowanego);

  - dopuszczalno lunego pasowania gorcego toka, przepompowujcego

  czynnik roboczy;

  - praca (praktycznie bez adnych zmian konstrukcyjnych) jako pompy ciepa lub

  urzdzenia chodniczego

  Do wad silnika Stirlinga mona zaliczy:

  - trudno w uzyskaniu pynnej zmiany prdkoci obrotowej;

  - stosunkowo due gabaryty silnika w stosunku do uzyskiwanej mocy;

  - potrzeba intensywnego schadzania czynnika roboczego przepywajcego do

  komory nad tokiem roboczym ze wzgldu na sprawno silnika oraz wzgldnie

  duy jego ciar wasny w przypadku gdy cinienie czynnika roboczego

  przewysza 2 MPa [1]

  Biorc pod uwag zalety jakie posiada silnik Stirlinga znajduje on zastosowanie w

  nastpujcych obszarach1

  1 http://www.kmciso.ps.pl/stirling/index_stirling_zastosowania.html

  http://www.kmciso.ps.pl/stirling/index_stirling_zastosowania.html

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 2

  energetyka:

  - stacjonarne i przenone generatory energii elektrycznej,

  - systemy skojarzonej produkcji ciepa i energii elektrycznej,

  - systemy przetwarzania energii sonecznej,

  przemys samochodowy:

  - napd gwny pojazdw samochodowych,

  - hybrydowe zespoy napdowe pojazdw samochodowych,

  przemys morski:

  - napd okrtw podwodnych,

  - pomocnicze zespoy napdowe i prdotwrcze,

  - systemy utylizacji ciepa spalin wylotowych silnikw okrtowych,

  - generatory do adowania akumulatorw odzi aglowych,

  - napd maych robotw podwodnych,

  przemys kosmiczny:

  - pomocnicze rda energii w systemach elektroenergetycznych pojazdw

  kosmicznych,

  medycyna:

  - pompa sztucznego serca,

  urzdzenia chodnicze, klimatyzacyjne i kriogeniczne,

  pompy ciepa i pompy wodne,

  modelarstwo:

  - napd miniaturowych modeli pojazdw samochodowych,

  - napd miniaturowych modeli jednostek pywajcych.

  2. BUDOWA I ZASADA DZIAANIA SILNIKA STIRLINGA

  Rysunek 1 przedstawia widok zakupionego silnika Stirlinga w firmie PHYWE. W

  podstawowej konfiguracji (Rys. 1) silnik ten skada si z dwch cylindrw (ciepego i

  zimnego). Cylinder ciepy (poziomy) jest podgrzewany w sposb cigy w wyniku

  spalania spirytusu w metalowym palniku a zimny (pionowy) jest chodzony

  powietrzem atmosferycznym. Komory obydwu cylindrw s poczone tak, e gaz

  swobodnie przepywa pomidzy nimi (przez pionow szklan rurk Rys. 1).

  Widoczny na kocu tej rurki radiator uatwia odprowadzanie ciepa do otoczenia. Toki

  s poczone waem korbowym w taki sposb, aby tok w cylindrze ciepym

  (nieszczelny) wyprzedza ruch toka w cylindrze zimnym (szczelny) o kt 900. W celu

  podtrzymania ruchu tokw, gdy silnik nie generuje siy napdowej korbowd jest

  poczony z koem zamachowym (Rys. 2). Na przedueniu osi obrotu przymocowane

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 3

  Rys. 1. Widok silnika Stirlinga firmy PHYWE

  Rys. 2. Schemat silnika Stirlinga widocznego na Rys. 1

  jest tarcza cylindryczna wykonana z pleksi poczona paskiem gumowym z

  generatorem prdu i licznikiem obrotw. Dodatkowo na powierzchni zew. cylindra

  ciepego (Rys. 1) znajduj si miejsca mocowania gorcych kocw termoelementw

  paszczowych typu K do pomiaru temperatury T1 i T2. Teoretyczny oraz rzeczywisty

  cykl pracy silnika Stirlinga przedstawia (Rys. 3).

  Rys. 3a. Teoretyczny obieg Stirlinga Rys. 3b. Rzeczywisty obieg silnika Stirlinga

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 4

  Obieg Stirlinga jest realizowany w wyniku wykonania nastpujcych przemian:

  I. przemiana izotermiczna (T1 = idem) podczas ktrej dostarczane jest ciepo (z zewntrz) do ukadu oraz wykonywana jest praca zmiany

  objtoci (Rys. 4_I)

  II. przemiana izochoryczna (V2 = idem) w ktrej nastpuje ochodzenie czynnika roboczego w wyniku gwatownego spadku cinienia (Rys.

  4_II)

  III. przemiana izotermiczna (T2 = idem) podczas ktrej dostarczana jest praca i odprowadzane jest ciepo do otoczenia (Rys. 4_III)

  IV. przemiana izochoryczna (V1 = idem) w ktrej nastpuje ogrzewanie czynnika roboczego w wyniku gwatownego wzrostu cinienia (Rys.

  4_IV)

  Zgodnie z pierwsz zasad termodynamiki energia dostarczona z zewntrz na sposb

  ciepa dQ do nieruchomego ukadu zamknitego jest zuywana na wzrost jego energii

  wewntrznej dU oraz na wykonanie pracy zewntrznej dL, ktra rwna jest pracy

  zmiany objtoci pdV

  pdVdUdQ (1)

  W trakcie realizacji obiegu Stirlinga (silnik f-my PHYWE) silnik w sposb cykliczny

  podgrzewa i chodzi czynnik roboczy uzyskujc energi w trakcie jego ekspansji i

  kompresji.

  Rys. 4. Kolejne fazy cyklu Stirlinga (por. Rys. 3a)

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 5

  Biorc pod uwag fakt, e energia wewntrzna nie ulega zmianie w trakcie przemiany

  izotermicznej (dlaczego?) praca przemiany izotermicznej odbywa si kosztem ciepa

  doprowadzonego lub odprowadzonego (faza I oraz III).

  Analizujc kolejne fazy cyklu Stirlinga (Rys. 4) moemy zauway, e:

  Faza I: Ogrzany gaz w cylindrze ciepym (poziomy cylinder, nieszczelny tok)

  rozszerza si i przechodzi (moliwa jest w tym miejscu opcja z

  wykorzystaniem regeneratora w postaci skrconej siatki drucianej, ktra to

  czasowo przechowuje ciepo) do cylindra zimnego (pionowy cylinder,

  szczelny tok) wypierajc go do gry. Wykonywana jest w tym czasie praca

  izotermiczna zmiany objtoci LT, I o wartoci

  11

  211121I, KmolJ3,8314R),/ln(R)/ln(R ppTnVVTnLT (2)

  gdzie n liczba kilomoli gazu zawartego w ukadzie, a znak () oznacza, e praca jest

  dostarczana do ukadu

  Faza II: Tok w cylindrze zimnym pozostaje prawie w spoczynku, poniewa znajduje

  si w swym grnym pooeniu zwrotnym. Gaz wypenia niemal ca objto

  cylindra zimnego i zaczyna si ochadza. To powoduje spadek cinienia w

  warunkach zblionych do izochorycznych. W trakcie zachodzcej przemiany

  izochorycznej ilo oddawanego ciepa przy zaoeniu niezalenoci ciepa

  waciwego przy staej objtoci od temperatury wynosi

  )(1

  R)( 1212II, TTnTTCnQ vv

  (3)

  gdzie = cp/cv wykadnik izentropy (dla powietrza = 1,4)

  Faza III: Ruch koa zamachowego i kurczenie si gazu powoduj przemieszczenie si

  toka zimnego w d, przy czym, tok ciepy znajduje si w swym prawym

  pooeniu zwrotnym (prawie w bezruchu) gdzie ogranicza on dopyw ciepa z

  palnika. Gaz ciepy i zimny (pod wpywem ruchu toka zimnego) mieszaj si

  i oddaj ciepo przez radiator otoczeniu a dodatkowo zostaje wykonana praca

  izotermiczna zmiany objtoci LT, III o wartoci

  )/ln(R)/ln(R 212122III, ppTnVVTnLT (4)

  przy czym zachodzi relacja LT, III < LT, I poniewa T2 < T1

  Faza IV: Tok w cylindrze zimnym dochodzi do swojego dolnego zwrotnego pooenia,

  a tok ciepy przesuwajc si w lewo powoduje spranie gazu w warunkach

  niemal izochorycznych, a zatem nastpuje wzrost temperatury gazu w

  zwizku z wydzielaniem si ciepa i powrt do fazy I. Ilo ciepa

  wydzielonego w trakcie przemiany izochorycznej IV jest ciepem

  dostarczonym do ukadu o wartoci

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 6

  )(1

  R)( 2121IV, TTnTTCnQ vv

  (5)

  Pamitajc oglnie przyjt konwencj co do znakw ciepa i pracy w przypadku ich

  dostarczania lub odprowadzania od ukadu moemy ciepo doprowadzone do ukadu

  zapisa jako

  )(1

  1R)/ln(R 21121IV,I, TTnVVTnQQQ vTd

  (6)

  a ciepo odprowadzone od ukadu w postaci

  )(1

  1R)/ln(R 21122II,III, TTnVVTnQQQ vTod

  (7)

  Zgodnie z definicj sprawnoci termicznej silnika cieplnego mamy

  )(1

  1)/ln(R

  )(1

  1)/ln(R

  11

  21121

  21122

  TTVVTn

  TTVVTn

  Q

  Q

  Q

  QQ

  Q

  L

  d

  od

  d

  odd

  d

  obtS

  tCT

  T

  TTVVT

  TTVVT

  1

  2

  12121

  21122 1)/1()/ln()1(

  )1/()/ln()1(1 (8)

  a zatem sprawno termiczna obiegu Stirlinga jest mniejsza od sprawnoci termicznej

  obiegu Carnota. W przypadku obiegu Stirlinga naley mie jednak na uwadze, e tylko

  cz cakowitej pracy Lob jest wykonywana efektywnie poprzez zadane silnikowi

  obcienie a dodatkowo naley uwzgldni bezpowrotne straty energii zuywane na

  pokonanie si tarcia.

  3. PRZYGOTOWANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO PRACY

  Stanowisko pomiarowe (Rys. 5) skada si z modelu silnika Stirlinga (Rys. 1) oraz

  bloku pomiarowego zakupionego od firmy PHYWE. W skad stanowiska wchodzi

  take wyposaenie zwizane z moduem akwizycji danych firmy National Instruments.

  Stanowisko wyposaone jest take w komputer klasy PC, na ktrym zainstalowane

  jest rodowisko LabVIEW wraz z programem wspomagajcym eksploatacj stanowiska

  laboratoryjnego do bada silnika Stirlinga. Na wstpie dokonujemy montau kart

  pomiarowych NI 9205 (karta do pomiaru napicia) oraz NI 9211 (karta do pomiaru

  temperatury) w module NI cDAQ-9172 (Rys.6).

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 7

  Rys. 5. Stanowisko pomiarowe do bada silnika Stirlinga.

  Karta NI 9205 wyposaona jest w gniazda umoliwiajce podczenie do niej

  wczeniej specjalnie przygotowanych przewodw na potrzeby stanowiska

  laboratoryjnego zakoczonych pinami (Rys. 7-9). Piny przewodw podczamy do

  karty w nastpujcej kolejnoci:

  Piny przewodu I ACH 0 na karcie pomiarowej

  Piny przewodu II ACH 1 na karcie pomiarowej

  Piny przewodu III ACH 2 na karcie pomiarowej

  Przewody zakoczone pinami, na ktrych widnieje rowy pasek, przeznaczone s

  dla wartoci + przesyanego sygnau (Rys. 8) dlatego piny tych przewodw

  podczamy do gniazd znajdujcych si od strony numeracji kanaw, czyli po lewej

  stronie patrzc na kart od gry (Rys. 9). Przewody biae ( bez widocznego rowego

  paska) wpinamy w odpowiednie gniazda

  Dwa z przygotowanych przewodw (czarne) zakoczone s na drugim kocu

  wtyczkami oscyloskopowymi, ktre podpinamy do odpowiednich gniazd

  oscyloskopowych p i V znajdujcych si na bloku pomiarowym firmy PHYWE (Rys.

  10) . Pozostay biay przewd zakoczony jest wtyczk w postaci szybko-zczki, ktr

  podpinamy do przewodu wychodzcego bezporednio z podzespou czujnikw

  znajdujcego si na silniku Stirlinga (Rys. 11). Do bloku pomiarowego podpinamy

  take 8-pinow wtyczk typu DIN, ktr zakoczone s przewody poprowadzone we

  wsplnej osonie, odpowiedzialne za przesyanie sygnaw z podzespou czujnikw, ale

  take stanowice rdo zasilania czujnika obrotw i czujnika cinienia

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 8

  Rys. 6. Monta kart pomiarowych NI 9205 Rys. 7 Gniazda karty NI 9205

  i NI9211 w module NI cDAQ-9172 z numeracj kanaw

  Rys. 8 Przewd z widocznym rowym Rys. 9. Gniazda karty NI 9205 z wpitymi

  paskiem przeznaczony dla wartoci + odpowiednio pinami przewodw.

  przesyanego sygnau

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 9

  Rys. 10. Przewody z wtyczkami oscyloskopowymi Rys. 11. Wtyczka i gniazdo w

  oraz 8-pinowa wtyczka typu DIN ( z lewej), postaci szybko-zczki.

  w gbi gniazda bloku pomiarowego.

  Karta do pomiaru temperatury NI 9211 posiada ju przewody ze specjalnymi

  kocwkami umoliwiajcymi podczenie termoelementw (zcze eskie) (Rys. 12).

  Termoelementy zaopatrzone s w podobne kocwki (zcze mskie) (Rys. 13). Cztery

  termoelementy paszczowe typu K (chromel/alumel) umieszczone w odpowiednich

  punktach pomiarowych mierz nastpujce wartoci temperatury:

  temperatur TH gorcego koca cylindra

  temperatur TK zimnego koca cylindra

  temperatur T0 otoczenia

  temperatur TP palnika

  Wtyczki przewodw s dodatkowo oznakowane. Kolejno podczenia przewodw

  jest nastpujca:

  przewd 40 termoelement do pomiaru temperatury TH

  przewd 41 termoelement do pomiaru temperatury TK

  przewd 42 termoelement do pomiaru temperatury T0

  przewd 43 termoelement do pomiaru temperatury TP

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 10

  Rys. 12. Karta NI 9211 do pomiaru Rys. 13. Wtyczka do podczenia

  temperatury wraz z przewodami zakoczonymi termoelementw (gra zcze enskie,

  specjalnymi kocwkami. d zcze mskie)

  Nastpnie podczamy modu NI cDAQ-9172 za pomoc zasilacza na prd stay do

  sieci elektrycznej, a take za pomoc przewodu USB do komputera klasy PC.

  Wczamy modu przyciskiem umieszczonym na jego panelu przednim.

  Podczamy blok pomiarowy do sieci elektrycznej, po czym wczamy go

  przyciskiem umieszczonym na tylnej ciance obudowy. Na wywietlaczu bloku

  pomiarowego wywietla si napis CAL.

  Przystpujemy do kalibracji bloku pomiarowego. Przy pomocy koa

  zamachowego silnika Stirlinga ustawiamy tok w cylindrze pionowym w jego

  najniszym, minimalnym pooeniu (Rys. 14). Wciskamy odpowiednio przyciski

  oznaczone T oraz V umieszczone na panelu przednim bloku pomiarowego pod

  napisem KALIBRIEREN/CALIBRIATION (Rys. 15). Nastpuje kalibracja czujnika

  objtoci po czym na wywietlaczu bloku pomiarowego pojawiaj si wartoci

  temperatur oraz prdkoci obrotowej.

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 11

  Rys. 14. Pooenie minimalne toka w Rys. 15. Przyciski T i V na bloku

  cylindrze pionowym silnika Stirlinga pomiarowym firmy PHYWE

  Wczamy komputer, po czym uruchamiamy program zatytuowany Silnik

  Stirlinga za pomoc ikony umieszczonej na pulpicie (Rys. 16).

  Rys. 16. Ikona programu Silnik Stirlinga na pulpicie komputera

  Uzupeniamy metalowy zbiorniczek palnika czystym alkoholem etylowym. Za

  pomoc pokrta umieszczonego na obudowie wysuwamy knot palnika na dugo

  r=6 [mm] (Rys. 17).Dokonujemy pomiaru jego masy 1pm za pomoc wagi

  laboratoryjnej MENSOR LWK 02 (Rys.18) co pozwala na pniejsze okrelenie

  zmiany masy palnika pm , co za tym idzie zmiany masy spirytusu.

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 12

  Rys. 17 Palnik spirytusowy z wysunitym Rys. 18. Waga laboratoryjna MENSOR

  knotem oraz z pokrtem do jego regulacji LWK 02

  4. PRZEBIEG WICZENIA

  Posugujc si programem w rodowisku LabVIEW, wspomagajcym eksploatacj

  stanowiska laboratoryjnego do bada silnika Stirlinga, wykorzystujemy prac w oknie

  programu, ktre nosi nazw Panel (Front Panel). Widok okna dziaajcego programu

  zatytuowanego Silnik Stirlinga przedstawia rysunek poniej (Rys. 20).

  Panel stanowi interaktywny, przejrzysty interfejs z uytkownikiem, ktry

  symuluje pyt czoow rzeczywistego przyrzdu. Umieszczone s na nim zadajniki

  (Controls), takie jak rnego rodzaju przeczniki. Wskaniki (Indicators), takie jak

  wywietlacze, wykresy, przeznaczone s do wyprowadzania danych z programu dla

  uytkownika. Do obsugi elementw na panelu wykorzystywana jest mysz bd

  klawiatura.

  Okno Panel programu Silnik Stirlinga skada si z nastpujcych

  komponentw (Rys.20):

  A. Grna cz okna Panel, w ktrej znajduje si pasek tytuu z przyciskami

  minimalizacji okna na pasek zada, maksymalizacji okna do trybu

  penoekranowego i zamknicia okna. Na pasku tytuu znajduje si nazwa

  uywanego przyrzdu wirtualnego. Poniej paska tytuu znajduje si menu oraz

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 13

  linijka przyciskw narzdziowych z przyciskiem umoliwiajcym uruchomienie

  aplikacji. Przycisk ten jest w postaci biaej strzaki (Rys.19).

  Rys. 19. Linijka przyciskw narzdziowych z przyciskiem umoliwiajcym uruchomienie aplikacji

  B. Przycisk STOP, ktry pozwala na wyczenie dziaajcego programu i

  jednoczenie wszystkich aplikacji w tym zapis do pliku, jeli wczeniej zosta on

  wczony. Obok zielona dioda potwierdzajca dziaanie programu.

  C. Prdko obrotowa n w oknie Panel zobrazowana jest w postaci zegara oraz

  dodatkowo pod nim w postaci cyfrowej. Prdko ta podawana jest w jednostce

  [obroty /min].

  D. Wyskalowany wykres indykatorowy cinienia p od objtoci gazu w cylindrach

  silnika V.

  E. Chwilowe wartoci maksymalne i minimalne cinienia p i objtoci V gazu.

  F. Wartoci temperatur w czterech punktach pomiarowych w postaci wskanikw

  liczbowych od poszceglnych punktw pomiarowych oraz warto bezwzgldna

  rnicy pomidzy temperatur TH gorcej czci cylindra, a temperatur TK

  zimnej czci cylindra.

  G. Przycisk pozwalajcy na wczenie lub wyczenie moliwoci zapisu do pliku

  podczas pracy programu. Element odpowiedzialny za zapis wszystkich wartoci

  pomiarowych do pliku tekstowego z rozszerzeniem .txt, .lvm lub .tdm.

  Konfiguracja parametrw pozwala na wybranie cieki zapisu oraz nazwy pod

  jak ma by zapisany plik. Istnieje take moliwo podejrzenia nazwy

  zapisywanego w danym czasie pliku w oknie obok. Potwierdzenie wczenia

  zapisu obrazuje wiecca si na zielono dioda.

  H. Wykres obrazujcy przebieg temperatur TH, TK, T0 w czasie t wykonuwanego

  pomiaru.

  I. Licznik czasu w postaci stopera, wspomagajcy prac programu. Umoliwia on

  po wczeniu programu gwnego pomiar czasu dziaania tego programu,

  jednoczenie zostaje dokonany pomiar czasu spalania spirytusu.

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 14

  Rys. 20. Okno Panel dziaajcego programu z oznaczeniami poszczeglnych elementami

  Wczeniej uruchomiony program jest gotowy do pracy, jeli na linijce przyciskw

  narzdziowych okna programu widnieje strzaka koloru biaego (Rys.21a). Start

  programu nastpuje po wciniciu biaej strzaki. Jeeli w programie wystpi bd, np.

  nie jest podczony do komputera modu akwizycji danych NI cDAQ-9172, strzaka na

  przycisku do uruchomienia programu bdzie zamana (Rys.21b). Strzaka

  uruchomionego programu zmienia kolor na czarny (Rys.21c).

  Rys. 21a Strzaka programu Rys. 21b Strzaka programu Rys. 21c Strzaka programu

  gotowego do pracy. z zaistniaym bdem w trakcie pracy

  Podpalamy knot palnika i po czym ustawiamy palnik na zewntrznym kocu

  poziomego cylindra. Jednoczenie wczamy program wciskajc bia strzak w oknie

  Panel (powinna wieci na zielono dioda z opisem ON). Odczekujemy okoo 1 min

  po czym prbujemy co pewien czas obraca tarcz w prawo w celu zainicjowania pracy

  silnika Stirlinga. W momencie kiedy silnik zacznie pracowa uruchamiamy zapis

  danych pomiarowych do pliku przyciskiem znajdujcym si w prawym dolnym rogu

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 15

  okna programu [G]. Wczeniej moemy wprowadzi nazw pod jak ma by

  zapisany plik, zdefiniowa rozszerzenie pliku tekstowego(.txt, .lvm lub .tdm) oraz

  wybra ciek zapisu na dysku twardym komputera. Jeeli nie wprowadzimy wasnej

  nazwy pliku, rozszerzenia oraz cieki, plik zostanie automatycznie zapisany na dysku

  twardym pod nazw test z rozszerzeniem .lvm w katalogu LabVIEW Data

  mieszczcym si w folderze Moje Dokumenty . Ponowny zapis nie spowoduje jednak

  utraty wczeniej zapisanego pliku, ktrego nazwa zostanie zmieniona na backup_X,

  gdzie X oznacza kolejne numery zapisu. Prac programu koczymy czerwonym

  przyciskiem STOP.

  Czas trwania pomiaru wynosi od 10 do 15 minut w zalenoci od zalecenia

  prowadzcego wiczenie.

  W wyniku pomiaru otrzymujemy plik tekstowy z mierzonymi wielkociami. Plik

  zawiera w kolejnoci kolumny danych pomiarowych odpowiadajce wartociom: czasu

  t, objtoci V, cinienia p, maksymalnego cinienia w danej chwili czasu pmax,

  minimalnego cinienia w danej chwili czasu pmin, prdkoci obrotowej silnika n,

  temperatury gorcej czci cylindra TH, temperatury zimnej czci cylindra TK,

  temperatury otoczenia T0 oraz temperatury palnika TP.

  Pomiary i opracowanie wynikw

  Zewntrze rdo ciepa stanowi palnik w ktrym spalany jest czysty alkohol etylowy.

  Biorc pod uwag parametry palnika:

  - pojemno zbiornika V = 29 ml

  - gsto alkoholu = 0,83 g/ml - moc cieplna waciwa h = 25 kJ/g

  - czas spalania t = 3600 s

  mona okreli jednostkowe (masowe) zuycie alkoholu

  1-3- sg106,6863600

  2983,0

  t

  V

  t

  m (9)

  oraz ilo ciepa na sekund (moc ciepln) wydzielan w trakcie pracy palnika

  W1672500010686,6 3

  h

  t

  mPH

  a) Na podstawie danych z pliku tekstowego wyznacz czas t pomiaru.

  b) Wyznacz ubytek masy mp palnika zachodzcy w trakcie spalania w czasie t

  zawartego w nim spirytusu znajc pocztkow mas palnika 1pm z zalenoci:

  1008,0 pp mtm (10)

  c) Oblicz wartoci rednie temperatur TH oraz TK ze wszystkich serii pomiarowych na podstawie wzorw:

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 16

  i

  T

  T

  i

  k

  Hi

  H

  0 [K] (11)

  i

  T

  T

  i

  k

  Ki

  K

  0 [K] (12)

  gdzie:

  i

  k

  HiT0

  ,

  i

  k

  KiT0

  - sumy wszystkich temperatur TH i TK z danych pomiarowych,

  i liczba serii pomiarowych;

  d) Wyznacz wspczynnik temperaturowy dla temperatur rednich HT i KT :

  H

  K

  T

  T

  (13)

  e) Wyznacz maksymaln Vmax oraz minimaln Vmin objto uzyskan w trakcie pomiarw ze wszystkich serii pomiarowych.

  f) Wyznacz stopie sprania dla podanych wyej wartoci Vmax i Vmin ze wzoru:

  min

  max

  V

  V (14)

  (Uwaga! Przyjmij Vmin = 32 cm3 ; Vmax = 44 cm

  3 ; V = 12 cm

  3. Liczba moli powietrza zawartego w

  cylindrach silnika wynosi n = 1,1010-3

  mola)

  g) Oblicz sprawno termiczn t obiegu silnika Stirlinga bez regeneracji

  (przyjmujc = 1,4) ze wzoru:

  )1(ln)1(

  ln)1)(1(

  t (15)

  h) Oblicz sprawno termiczn t dla obiegu Carnota (w tym samym zakresie temperatur Tmin = TK i Tmax = TH), czyli sprawno z doskona regeneracj

  obliczono ze wzoru:

  11

  H

  Kt

  T

  T (16)

  i) Wykonaj wykresy:

  zalenoci temperatur TH, TK, T0 od czasu t,

  zalenoci zmiany prdkoci obrotowe n w czasie t,

  zalenoci zmiany cinienia p w funkcji objtoci V.

  j) Na podstawie wykresu zmiany cinienia p w funkcji objtoci V oblicz rzeczywist prac obiegu Lp-V, jako pole powierzchni ograniczonej krzyw

  zawierajc zbir punktw pomiarowych uzyskanych w dowiadczeniu.

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 17

  Wskazwka:

  W celu wyznaczenia pola ograniczonego wykresem indykatorowym zbir

  punktw pomiarowych podziel na dwa rozczne zbiory: grny zawierajcy

  zaleno pmax = f(V) oraz dolny pmin = f(V) (Rys.22). Powysze zalenoci pmax =

  f(V) oraz pmin = f(V) aproksymuj przy pomocy wielomianw 3-go stopnia

  postaci: 3

  4

  2

  321max )( VAVAVAAVp (18) 3

  4

  2

  321min )( VBVBVBBVp (19)

  gdzie An i Bn kolejne wartoci wspczynnikw wielomianw.

  (Uwaga! Do aproksymacji mona wykorzysta program CurveExpert v.1.4 typu shareware dostpny

  na stronie internetowej http://www.curveexpert.net/download/ )

  Rys. 22. Zaleno zmiany cinienia p w funkcji objtoci V

  Dokonaj porwnania otrzymanego wyniku LpV z wartoci, ktra wynika z zaoenia, e

  elementarna praca ekspansji dLex jest rwna dLex = pmax(V)dV, a w przypadku kompresji

  wynosi ona dLkom = pmin(V)dV zatem praca w zakresie zmierzonych objtoci od Vmin

  do Vmax jest rwna:

  dVVpL

  V

  V

  ex )(max

  max

  min

  (20a)

  i podobnie, praca kompresji ma w tym przypadku warto:

  dVVpL

  V

  V

  kom )(min

  max

  min

  (20b)

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500

  30 32 34 36 38 40 42 44 46

  Ci

  nie

  nie

  p[h

  Pa

  ]

  Objto V [cm^3]

  Zaleno zmiany cinienia p w funkcji objtoci V

  Punkty pomiarowe p_min = f(V)

  Punkty pomiarowe p_max = f(V)

  Krzywa trzeciego rzdu

  Krzywa trzciego rzdu

  http://www.curveexpert.net/download/

 • LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

  Silnik Stirlinga (opracowa J. Zmywaczyk, P. Sapiski)

  LT-- 18

  Std rzeczywista praca obiegu Lp-V badanego silnika Stirlinga wyniesie:

  komexVp LLL (21)

  Wnioski do przeprowadzonego wiczenia laboratoryjnego

  LITERATURA

  1. Teraz ju w seryjnej produkcji Silniki Stirlinga, Gigawat energia, Nr 08/2002

  2. Instrukcja Phywe LEP 3.6.04 INTERNET: http://www.nikhef.nl/~h73/kn1c/praktikum/phywe/LEP/Experim/3_6_04.pdf

  3. Jak to dziaa Mody Technik, 29 4/2005

  4. INTERNET: http://www.stirling.fc.pl/

  http://www.nikhef.nl/~h73/kn1c/praktikum/phywe/LEP/Experim/3_6_04.pdfhttp://www.stirling.fc.pl/