Dokumenty aplikacyjne CV

download Dokumenty aplikacyjne CV

If you can't read please download the document

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  350
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dokumenty aplikacyjne CV

 • 1. yciorys zawodowy inaczej zwanyCurriculum Vitae lub CV - jestpodstawowym dokumentem niezbdnympodczas poszukiwania pracy. Jest dokumentem sucym przedstawieniusi pracodawcy oraz zawierajcymnajwaniejsze wydarzenia z yciazawodowego. yciorys zawiera prawdziwe, zwize isprawdzalne informacje, jest prostyi przejrzysty w formie, ma estetyczny wygldi dostosowany jest do potrzeb adresata.

2. Poszczeglne elementy yciorysupowinny by oddzielone, a kluczowehasa podkrelone lub wytuszczone byby bardziej przejrzysty i atwy doodczytania dla pracodawcy. Jest nasz wizytwk, dlatego powinienby bezbdny, starannie estetyczniewykonany. Informacje zawarte w yciorysie muszby zgodne z prawd, ktr w kadejchwili pracodawca moe zweryfikowa. 3. Dane, ktre zamieszczamy powinny mieci si na 1stronie formatu A4. Jeli ilo informacji przekraczastron, pamita naley, e kontynuujemymaksymalnie na drugiej kartce, nigdy nie piszemy naobu stronach tej samej kartki. Umieszczenie swojego zdjcia nie jest konieczne.Dodajesz je obowizkowo wtedy, gdy pracodawcawyrazi tak prob. Jeeli bdzie one doczoneluno najlepiej jetake podpisa. Najlepsze wymiaryto 5x4 cm, przedstawiajce osob w taki sposb, abyukazyway gow ustawion w pozycji lewegopprofilu z widocznym lewym uchem, zzachowaniem rwnomiernego owietlenia twarzy,bez nakrycia gowy i bez okularw z ciemnymiszkami. Naley pamita o odpowiednim obrobieniukomputerowym zdjcia, aby na wydruku byoczytelne i wyrane. Naley unika kserowania CV zeskanowanym zdjciem, gdy ksero powodujeznieksztacenie zdjcia oraz wyblaknicie, cospowoduje, e Twoja podobizna stanie si nie dopoznania. 4. Pisanie yciorysu zaczynamy od danych personalnych.Powinno z nich jasno wynika, skd jestemy i jak monasi z nami skontaktowa. Dane kontaktowe powinnyby zawsze aktualne.- imi inazwisko-aktualny adres zamieszkania,telefon(jeli nie maszwasnego numeru stacjonarnego lub komrkowego,postaraj si onumer grzecznociowy. Pracodawca musimie ztob atwy kontakt, jest to bardzo wane)-data urodzenia(np. 5 marca (nie "marzec") 1979 r.)-adres e-mail- moesz lecz nie musisz go podawa,uatwi to kontakt zTob w przypadku problemwztelefonem-stan cywilny(w przypadku rozwodu lub wdowiestwalepiej operowa form wolny/wolna lub kawaler / panna)wprzypadku mczyzn - stosunek do suby wojskowej(tylko jeeli jest uregulowany). 5. Informacje na temat wyksztacenianaley wpisa wodwrotnym porzdkuchronologicznymzaczynajc od tego,co miao miejsce ostatnio. Trzeba podadaty rozpoczcia i zakoczenia nauki,pen nazw szkoy lub uczelni, zawdlub kierunek. Nie umieszczamy w tympunkcie informacji o ukoczonej szkolepodstawowej chyba e jest to jedynaukoczona szkoa. 6. Odwrcony porzdek chronologicznyobowizuje rwnie take podczasprezentowania naszego dowiadczeniazawodowego. Podajemy dat rozpoczcia izakoczenia pracy, nazw firmy, zajmowanestanowisko (lub stanowiska), a take zakrespenionych obowizkw. Jeeli nie posiadamydowiadczenia zawodowego, w tym miejscuwspominamy o odbytych staach, praktykachzawodowych lub podejmowanych pracachdorywczych. Nie tyle istotny jest prawny aspektpracy, ale liczy si dowiadczenie iumiejtnoci, jakie dziki niej si zdobyo. 7. Zamieszczamy tutaj osignicia naukowe (np.publikacje, stypendia naukowe) sportowe, spoeczne(np. funkcje w organizacjach spoecznych lubstudenckich i innych). Osoby bdce na pocztkukariery zawodowej powinny napisa o jakichkolwiekdowiadczeniach, ktre udao im si zdoby. Wartowspomnie np. o dziaalnoci w harcerstwie,organizacjach studenckich lub charytatywnych. Sto cenne informacje zarwno dla pracodawcw, jaki doradcw personalnych. Mog bowiem wiadczyo zaangaowaniu w pracy zespoowej, oumiejtnoci podejmowania samodzielnych decyzji. 8. Prawo jazdy, znajomo jzykw obcych,umiejtno obsugi komputera, inne umiejtnocinp.: pracy w grupie, organizowania pracy,kierowania, komunikowania si, atwonawizywania kontaktw moe by twoim atutemw staraniu si o prac. Nawet gdy wydaje si nam,e oferowana praca nie bdzie wymagaposugiwania si poszczeglnymi umiejtnociami,naley o tych umiejtnociach napisa. W przypadkujzykw obcych trzeba poda w miar dokadnystopie znajomoci. Naley wspomnie tez o kursachczy szkoleniach, a jeli posiadamy certyfikatypotwierdzajce nasze umiejtnoci, to rwnie jewymieni 9. Mwi si, e zainteresowania ksztatujcharakter czowieka, a wanie charakterprzyszego pracownika rwniepracodawca chce pozna. W tej czcinapisz o swoich zainteresowaniach. Dobrzegdyby wizay si one ze stanowiskiem oktry si ubiegasz, ale niekoniecznie.Jednak nie naley przesadza i opisywarozlegle swojej pasji, po prostu wymieniamyto, co lubimy robi w wolnych chwilach (ok.2-4 zainteresowa). 10. Moesz tu poda kontakt do osb , ktrewyraziy zgod na udzielenie namreferencji. Jeeli dysponujemy np.pisemn opini pracodawcy poodbyciu stau lub przygotowaniazawodowego lub referencjami, moemydoczy te dokumenty do yciorysuzawodowego lub poinformowa, ereferencje zostan dostarczone nayczenie. 11. Pod tekstem CV powinien znale si tekstnastpujcej klauzuli:Wyraam zgod na przetwarzaniedanych osobowych zawartych wprzesanych dokumentach, zgodnie zustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochroniedanych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926 ze zmianami) 12. pomijania istotnych informacji takich jakwyksztacenie, kluczowi pracodawcyitp., stosowania subiektywnej charakterystykiwasnej osoby np. opisywania wasnejcharyzmy, zdolnoci przywdczych iinterpersonalnych - zamiastzamieszczania takich stwierdze trzebaznale fakty, ktre potwierdz to sameza siebie, stosowania wyrae argonowych, 13. podania bdnego nazwiska adresata,jego stanowiska, adresu lub kodupocztowego, pomyki w nazwie stanowiska, o ktre siubiegasz, stosowania sownictwa negatywnegolub obniajcego wasn warto, odnoszenia si do siebie w trzeciejosobie np. "Jan Kowalski jestcharyzmatycznym liderem..." 14. uywania nastpujcych sw:charyzma/charyzmatyczny, lider,wyzwanie - szczeglnie wtedy, gdy takokrelasz to, czego poszukujesz, opisywania siebie w sposb, w jaki piszeo sobie kady np. "zorientowany nahandel", "z duymi umiejtnociamiinterpersonalnymi", "dobry czonekzespou", "z duymi umiejtnociamikomunikowania si". 15. Jest najbardziej popularny wrd osb bezrobotnych iposzukujcych pracy, jak rwnie osbprzeprowadzajcych rekrutacje. Czytelnie prezentuje przebieg zatrudnienia i edukacji przyzastosowaniu zasady odwrotnej chronologii tzn.: wpierwszej kolejnoci wymieniamy ostatnie miejsce naszejpracy/ ostatnio ukoczone szkoy, stopniowo przechodzcdo wczeniejszych dowiadcze. Uwypukla stanowiska i nazwy zakadw pracy, zawierainformacje o obowizkach i osigniciach. Obrazuje dokadny przebieg kariery, w zwizku z tymwskazany jest przede wszystkim dla osb konsekwentnierealizujcych swoje cele zawodowe, pragncychpoda nadal w wybranym kierunku, bez dugich przerww zatrudnieniu czy czstych zmian pracy. 16. Polecany, gdy: Posiadasz odpowiednie wyksztacenie i spjnedowiadczenie zawodowe, ukadajce si wcigo kariery Masz list osigni podczas studiw, odbyepraktyki, wolontariat, sta czy wykonywaeprace dorywcze. Rozwijasz si zawodowo w konkretnej dziedzinie.Niekorzystny, gdy: Zatrudnienie jest przerywane okresamichoroby, bezrobociem. Czsto zmieniae pracodawc (karierajumpera). Dowiadczenia zawodowe s niespjne, moesugerowa brak wizji kariery. 17. Eksponuje umiejtnoci i porzdkuje dowiadczeniazawodowe zgodnie z zaoonym celem zawodowym,obszarem zainteresowa(daty mog by jedynieuzupenieniem). Podkrela si w nim najwaniejsze osignicia i mocnestrony kandydata, ktre pomocne bd przywykonywaniu pracy o jak si starasz.Nazwy stanowiskmaj znaczenie drugorzdne, czasami s w oglepomijane. W tej wersji yciorysu naley pamita, e kandydat moeprzecenia lub umniejsza swoje dowiadczeniezawodowe, umiejtnoci, zrcznie kamuflowa luki wyciorysie. Tworzymy kategorie umiejtnoci: np : finansowe,negocjacji, komunikowania si itp. oraz warto te okreliswoje dowiadczenie zawodowe, np. w budowaniuzespow, sprawowaniu przywdztwa itp. 18. Polecany, gdy: Poszukujesz pracy w zawodzie niezgodnym zwyksztaceniem. Nie chciaby ukazywa przerw w zatrudnieniu. Dowiadczye degradacji zawodowej. Decydujesz si na zmian cieki kariery zawodowej. Masz bogate dowiadczenie zawodowe, ale wostatniej pracy nie wykonywae obowizkwcharakterystycznych dla podanego stanowiskapracy.Jeeli natomiast nie zachodzi adna z powyszychsytuacji, stosowanie tej formy yciorysu moewzbudzi niepotrzebn podejrzliwopracodawcy.Majc wyksztacenie i dowiadczenie zawodoweukadajce si w cigo linii kariery przedstaw sipracodawcy poprzez yciorys chronologiczny, ktryjest bardziej przejrzysty i czytelny. 19. Kandydat przedstawia swoj ofert majc na wzgldziejasny, cile sprecyzowany cel zawodowy. Wymienia wnim te zdolnoci, umiejtnoci, ktre wiadcz o jegodopasowaniu do danego stanowiska oraz stanowipodbudow osigni, pozostajcych w cisym zwizku zcelem zawodowym. Posugiwanie si t wersj yciorysu wiadczy ostrategicznym myleniu kandydata o wasnej karierze orazo dobrej znajomoci wymaga i charakteru stanowiska ojakie si ubiega. Ten rodzaj yciorysu powinien by stosowany jedynie wuzasadnionych przypadkach, gdy zainteresowany jestekonkretnym stanowiskiem pracy i w twojej biografiimona odnale wiele elementw wiadczcych o twoimdopasowaniu do danego stanowiska. 20. Korzystny, gdy: Masz wiele rnorodnych dowiadcze zawodowych, alenie ukadajcych si w uporzdkowany plan karieryzawodowej, natomiast teraz chciaby zorientowa sina konkretn bran Nie masz dugotrwaych, czy niepokojcych zmian wkarierze zawodowej. Czsto zmieniae stanowisko pracy lub miejscezamieszkania, Potrafisz udowodni deklarowane kompetencje poprzezlist osigni i dowiadcze, Nie masz dowiadczenia zawodowego, ale posiadaszumiejtnoci zdobyte podczas studiw, dzikiprzynalenoci do k naukowych, organizacji studenckichczy wolontariacie. Masz bogate dowiadczenie zawodowe w konkretnejdziedzinie i chcesz podnie jeszcze bardziej swojpozycj. 21. Jest prezentacj umiejtnoci i oczekiwakandydata w formie listu skierowanego dokonkretnego pracodawcy i skadany zamiast CV.Kandydat okrela dziedziny, ktre go interesuj,stanowiska, na ktrych chciaby pracowa. W