Idealne CV

download Idealne CV

of 26

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  8.414
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Idealne CV, Zielona Linia, 2011.

Transcript of Idealne CV

 • 1. Idealne CV.To nie musi bytrudne!
 • 2. Spis treci1. Sw kilka o curriculum vitae2. Rodzaje CV yciorys chronologiczny3. Rodzaje CV yciorys funkcjonalny4. Rodzaje CV euro CV5. Rozpoczynamy pisanie CV6. Elementy CV dane osobowe7. Elementy CV wyksztacenie8. Elementy CV dowiadczenie zawodowe9. Elementy CV dodatkowa dziaalno10. Elementy CV dodatkowe umiejtnoci11. Elementy CV zainteresowania12. Elementy CV klauzula i czytelny podpis13. Strona graficzna CV, czyli co dla oka14. Bdy w CV15. Zasady wysyania CV16. Zasady wysyania CV poczta tradycyjna17. Zasady wysyania CV poczta elektroniczna
 • 3. Sw kilka o curriculum vitaeSkrt CV pochodzi od aciskich sw curriculum vitae, ktre w wolnym tumaczeniuoznaczaj przebieg ycia. Czsto zamiennie uywa si skrtu CV lub penej nazwycurriculum vitae dla oznaczenia tego samego dokumentu yciorysu zawodowego.Najprociej mona powiedzie, e CV to yciorys.
 • 4. Sw kilka o curriculum vitaeTre CV zaley od tego, czyj to jest yciorys, dlatego kade CV jest inne.Kady z nas ma inne dowiadczenie zawodowe, umiejtnoci, wyksztaceniei okrelone cechy, dlatego te rodzaj CV powinien odpowiada pewnemustandardowi.
 • 5. Rodzaje CV yciorys chronologicznyyciorys chronologiczny zawiera dane dotyczce wyksztacenia oraz dowiadczeniazawodowego, a take najwaniejszych umiejtnoci i zainteresowa, z zachowaniemzasad odwrotnej chronologii, czyli jako pierwsza wpisywana jest ostatnio ukoczonaszkoa, a w przypadku kariery zawodowej ostatnie miejsca zatrudnienia.
 • 6. Rodzaje CV yciorys funkcjonalnyyciorys funkcjonalny (inaczej yciorys umiejtnoci) polega na uwydatnieniu swoichumiejtnoci i kwalifikacji preferowanych w pracy, o ktr si ubiega, oraz prezentacjiswego celu zawodowego. Dane dotyczce dowiadczenia zawodowegoi wyksztacenia s ograniczone do minimum; prezentowane s rwnie w porzdkuodwrotnie chronologicznym.yciorys ten pisany jest najczciej przez osoby, ktre maj rne specjalnocizawodowe lub wracaj do pracy po duszej przerwie, a take przez absolwentw szk.
 • 7. Rodzaje CV Euro CVEuro CV (europejskie CV) standardowy formularz stosowany przez osobyposzukujce pracy za granic wprowadzony przez Komisj Europejsk jako wzryciorysu zawodowego obowizujcego w krajach UE.
 • 8. Rozpoczynamy pisanie CVUmiejtno poprawnego pisania takichdokumentw, jak CV czy list motywacyjny gdy istnieje dua konkurencja na rynku pracy jest uwaana za jedn z waniejszych przyposzukiwaniu wymarzonej pracy.Warto zapozna si z podstawowymizasadami graficznymi, jakie obowizuj przytworzeniu CV.Na kolejnych slajdach przedstawione zostaninformacje o tym, jakie informacje powinnyzawiera poszczeglne elementy CV.
 • 9. Elementy CV dane osobowe1. CURRICULUM VITAE nagwek CV2. DANE OSOBOWEW tym miejscu wpisujemy swoje dane osobowe: imi i nazwisko, adres, telefon, e-mail, dat urodzenia.Po prawej stronie powinno si wstawi swoje zdjcie.
 • 10. Elementy CV wyksztacenie3. WYKSZTACENIEW tym miejscu podaje si informacje o ukoczonych szkoach.Okresy te wpisywane s w odwrotnej kolejnoci.Szkoa wysza: data rozpoczcia i zakoczenia nauki, nazwa uczelni, kierunek, specjalno, temat pracy magisterskiej.Szkoa rednia: data rozpoczcia i zakoczenia nauki, nazwa szkoy.
 • 11. Elementy CV dowiadczenie zawodowe4. DOWIADCZENIE ZAWODOWEW tym miejscu podajemy informacje o swoim dowiadczeniu zawodowym.Osoby, ktrych droga zawodowa dopiero si rozpoczyna, powinny wymieni odbytestae oraz praktyki, natomiast osoby z bardzo duym dowiadczeniem zawodowympowinny wskaza tylko miejsca pracy pokrewne ze stanowiskiem, na ktre aplikuj.Przy opisie dowiadczenia zawodowego trzeba pamita, e w tym punkcie rwnieobowizuje odwrotna chronologia: dokadna data rozpoczcia i zakoczenia pracy, nazwa firmy (moesz napisa bran), stanowisko, na ktrym pracowae, krtki opis zakresu obowizkw (tyko to, comoe by przydatne z punktu widzenia nowego pracodawcy).
 • 12. Elementy CV dodatkowa dziaalno5. DODATKOWA DZIAALNOW tym miejscu mona zamieci na przykadinformacje o: udziale w konkursach, przynalenoci do rnego rodzaju organizacji, k naukowych, dziaalnoci w organizacjach studenckich itp.Punkt ten nie jest oczywicie niezbdnym elementem CV.Jeeli osoba nie prowadzia tego typu dziaalnoci, powinna go pomin.
 • 13. Elementy CV dodatkowe umiejtnoci6. DODATKOWE UMIEJTNOCIW tym miejscu przedstawiamy swoje zdolnoci.Informacje powinny by napisane precyzyjnie,a nie oglnikowo.Jeli: znamy jzyk angielski, powinnimy napisa, w jakim stopniu; warto zaznaczytake, jakie certyfikaty posiadamy, posiadamy umiejtno obsugi komputera, powinnimy wyszczeglni, jakieznamy programy.
 • 14. Elementy CV zainteresowania7. ZAINTERESOWANIAW tym miejscu przedstawia si swoje zainteresowania.Podobnie jak w przypadku dodatkowych umiejtnoci, informacjepowinny zosta przedstawione precyzyjnie.Naley wic unika sformuowa typu sport. Zamiast tego dobrze jest podakonkretn dyscyplin, jaka nas interesuje.
 • 15. Elementy CV klauzula i czytelny podpis8. KLAUZULA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCHBez niej potencjalny pracodawca nie moe zadzwoni do kandydata. Moe onabrzmie nastpujco:Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzebniezbdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw o ochronie danychosobowych (DzU nr 133, poz. 883).9. CZYTELNY PODPIS
 • 16. Strona graficzna CV, czyli co dla oka Piszemy wyran i czyteln na wydruku komputerowym czcionk o rozmiarze 1012 pkt; mniejsza czcionka jest mao czytelna, wiksza moe zosta odebrana jako prba ukrycia maego dowiadczenia, poniewa daje pozory wikszej iloci tekstu. Najlepsze czcionki to: Arial, Tahoma lub Verdana. Times New Roman, mimo i jest powszechnie uywany w pismach subowych, nie nadaje si najlepiej do CV, poniewa: wikszo osb uywa tej czcionki, wic CV nie wyrnia si, odstpy midzy znakami s nierwne, co sprawia wraenie braku harmonii w tekcie.
 • 17. Strona graficzna CV, czyli co dla okaNie stosujemy kolorowych czcionek, znakw graficznych, kolorowego ta, zwaszczaw jaskrawych kolorach utrudniajcych odczytanie tekstu, a take obrazkw,rysunkw, animowanych ikonek, banerw, chyba e aplikujemy do agencjireklamowej lub brany artystycznej.Zwracamy uwag na formatowanie tekstu (odpowiednio ustawione marginesy,wypunktowanie), poniewa: dobrze sformatowany tekst nie poprzesuwa si, jeeli potencjalny pracodawca bdzie mia inne ustawienia w swoim komputerze, jeeli w pracy, o ktr si starasz, potrzebna jest obsuga komputera, w tym miejscu udowodnisz, e znasz si na tym.
 • 18. Strona graficzna CV, czyli co dla okaWarto zastosowa punktory, wcicia, rne style tej samej czcionki (bold i italic).Naley jednak zachowa umiar, w innym wypadku moe powsta wraenie, e niepotrafimy wyodrbni rzeczy wanych; nie powinno si stosowa wielkich literw caym tekcie.CV zapisuje si w formacie doc oraz pdf. Warto wysa dwa rodzaje plikw, poniewapracodawca korzystajcy z programu Open Office bdzie mia problemz otworzeniem pliku doc tekst poprzesuwa si i pierwsze wraenie bdzieniekorzystne; format pdf zagwarantuje nienaruszalno ukadu tekstu.
 • 19.