Część 3 Chrzest i Bierzmowanie · PDF file grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste,...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Część 3 Chrzest i Bierzmowanie · PDF file grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste,...

 • Jak Modlą się Katolicy

  Część 3:

  Chrzest i Bierzmowanie

  WIARA KATOLICKA SERIA LUKE’A E. HARTA ®

 • Rycerze Kolumba przedstawiają Dedykowaną Luke’owi E. Hartowi serię

  książecze na temat podstawowych elementów wiary katolickiej

  Sakrament chrztu i bierzmowania

  C Z Ę Ś Ć D R U G A , S E K C J A T R Z E C I A N A T E M A T

  W I A R Y K A T O L I C K I E J

  W co wierzą katolicy? Jak są zasady kultu w Kościele katolickim?

  Jak żyją katolicy?

  w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego

  autor: Peter Kreeft

  główny redaktor Ojciec Juan – Diego Brunetta, O.P.

  Dyrektor Katolicki Serwis Informacyjny Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba

  Tłumaczenie: O. Janusz Pyda, O.P.

  Polska Prowincja Dominikanów

 • ©2011 Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

  Polskie Tłumaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego © 2002 Pallottinum Poznań.

  Cytaty Pisma Świętego Zawarte w Niniejszym Dokumencie Są z Biblii Tysiąclecia ©2000.

  Okładka: El Greco (1541-1614), Baptism of Christ. Museo del Prado, Madrid, Spain. © Scala / Art Resource, New York.

  Catholic Information Service Knights of Columbus Supreme Council

  PO Box 1971 New Haven CT 06521-1971

  www.kofc.org/cis [email protected] 203-752-4267

  203-752-4018 (fax)

 • O S E R I I :

  Ta książeczka jest jedną z trzydziestu książeczek przedstawiających w sposób prosty najważniejsze elementy nauki zawartej w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Papież Jan Paweł II zlecił opracowanie nowego Katechizmu, który byłby wzorcowy dla wszystkich narodów i wszystkich kultur i zatwierdził jego opublikowanie w 1992 roku.

  Książeczki, które oferujemy, nie mają zastąpić Katechizmu, ale przybliżyć czytelnikowi jego treść. Książeczki są napisane w różnym stylu: poetyckim, potocznym, zabawnym i imaginacyjnym, ale treść ich jest zawsze zgodna z nauką Kościoła.

  Katolicki Serwis Informacyjny zachęca do przeczytania przynajmniej jednej książeczki w miesiącu, by pogłębiać i dojrzewać w Wierze.

  -iii-

 • S E K C J A I I : J A K M O D L Ą S I Ę K A T O L I C Y ( K U L T )

  CZĘŚĆ 3: CHRZEST I BIERZMOWANIE

  Sakrament chrztu

  1. Doniosłość sakramentu chrztu „Chrzest święty jest (...) bramą życia duchowego (...) i

  bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213)*. Sakrament chrztu przypomina narodziny – i rzeczywiście, Chrystus nazywa go „powtórnym narodzeniem” (J 3, 5), narodzeniem „z góry”. Najbardziej radykalnym i zmieniającym życie wydarzeniem w ciągu całego twojego naturalnego istnienia są narodziny. Stanowią one bowiem początek całego twojego życia na tej ziemi. Wszystkie późniejsze zmiany są początkiem jedynie pewnych etapów życia. Podobnie też, wydarzeniem najbardziej radykalnym i wprowadzającym największe zmiany w twoim życiu duchowym jest jego początek, czyli twój chrzest.

  2. Skutki sakramentu chrztu Sakrament chrztu pociąga za sobą dwa skutki. Jeden z nich

  coś usuwa, drugi zaś coś daje osobie przyjmującej ten sakrament. „Przez chrzest zostajemy [1] wyzwoleni od

  -5-

  *KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego

 • grzechu i [2] odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół (...)” (KKK 1213).

  A) Tym, co zostaje usunięte przez sakrament chrztu jest grzech pierworodny. Dokonuje się to poprzez zupełne oczyszczenie w wodzie chrztu i symbolizowane jest poprzez obmycie wodą. „Sakrament ten jest także nazywany ‘obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym’ (Tt 3, 5; J 3, 5)” (KKK 1215). „Odrodzenie i odnowienie” oznacza „nowy początek”. „Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech1” (KKK 1263). „W ochrzczonym pozostają jednak pewne doczesne [ale nie wieczne] konsekwencje grzechu, takie jak cierpienie, choroba, śmierć czy nieodłączne od życia ułomności, takie jak słabości charakteru, a także skłonność do grzechu, którą Tradycja nazywa pożądliwością (...)” (KKK 1264).

  B) Drugim skutkiem sakramentu chrztu, związanym z otrzymaniem czegoś przez osobę przyjmującą chrzest, jest dar rzeczywistej duchowej przemiany, początek naszego uczestnictwa w najprawdziwszym życiu samego Boga, które to uczestnictwo stanowi fundamentalne przeznaczenie i cel całej religii katolickiej (jak również samego życia!). Na opisanie tej tajemnicy używa się wielu różnych określeń, takich jak: „życie nadprzyrodzone”, „życie wieczne”, „życie

  -6-

  1 Por. Sobór Florencki: DS 1316 (numer przypisu w KKK: 60).

 • Boże”, „łaska uświęcająca” „Królestwo Niebieskie”, „Królestwo Boże”, „usprawiedliwienie”, „uświęcenie” czy „zbawienie”. Wszystko to zaczyna się w momencie chrztu, gdy umieramy dla naszego starego ja i „rodzimy się na nowo” dla naszej nowej tożsamości. „Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, lecz także czyni neofitę ‘nowym stworzeniem’2, przybranym synem Bożym3, który stał się ‘uczestnikiem Boskiej natury’4, członkiem Chrystusa5, a z Nim ‘współdziedzicem’6, świątynią Ducha Świętego7” (KKK 1265). Dana mu jest „łaska uświęcająca, łaska usprawiedliwienia, (...) cnoty teologalne, (...) dary [Ducha Świętego]” (KKK 1266). „W ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego chrześcijanina zakorzenia się w chrzcie świętym” (KKK 1266). „Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem), który oznacza jego przynależność do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owoców zbawienia8” (KKK 1272)

  -7-

  2 Por. 2 Kor 5, 17 (nr przyp. w KKK: 62). 3 Por. Ga 4, 5-7 (nr przyp. w KKK: 63). 4 Por. 2 P 1, 4 (nr przyp. w KKK: 64). 5 Por. 1 Kor 6, 15; 12, 27 (nr przyp. w KKK: 65). 6 Por. Rz 8, 17 (nr przyp. w KKK: 66). 7 Por. 1 Kor 16, 19 (nr przyp. w KKK: 67). 8 Por. Sobór Trydencki: DS 1609-1619 (nr przyp. w KKK: 80).

 • „‘Istotnie, chrzest jest pieczęcią życia wiecznego’9. Wierny, który ‘zachowa pieczęć’ do końca, to znaczy pozostanie wierny obietnicom chrztu, będzie mógł odejść ‘ze znakiem wiary’10, w wierze otrzymanej na chrzcie, w oczekiwaniu na uszczęśliwiające oglądanie Boga, które jest wypełnieniem wiary (...)” (KKK 1274). Ów drugi skutek sakramentu chrztu ma również swój wspólnotowy wymiar. „Ze źródeł chrzcielnych rodzi się jedyny Lud Boży Nowego Przymierza, który przekracza wszystkie naturalne lub ludzkie granice narodów, kultur, ras i płci: ‘Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało’ (1 Kor 12, 13)” (KKK 1267). „Stając się członkiem Kościoła, ochrzczony ‘nie należy już do samego siebie’11, ale do Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał12” (KKK 1269). „Chrzest stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, również z tymi, którzy nie są jeszcze w pełnej komunii z Kościołem katolickim” (KKK 1271).

  3. Zanurzenie w wodzie i polanie wodą jako alternatywne formy chrztu

  Dwoma skutkami sakramentu chrztu są śmierć i zmartwychwstanie. To podwójne wydarzenie jest symbolizowane poprzez wodę. „[Sakrament ten] jest

  -8-

  9 Św. Ireneusz, Demonstratio apostolica, 3 (nr przyp. w KKK: 85). 10 Mszał Rzymski, Kanon Rzymski (nr przyp. w KKK: 86). 11 Por. 1 Kor 6, 19 (nr przyp. w KKK: 68). 12 Por. 2 Kor 5, 15 (nr przyp. w KKK: 69).

 • nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, poprzez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: ‘zanurzyć, pogrążyć’; ‘zanurzenie’ w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim13 jako ‘nowe stworzenie’ (2 Kor 5, 17; Ga 6, 15)” (KKK 1214).

  Dlatego właśnie „W sposób najbardziej znaczący dokonuje się chrztu przez trzykrotne zanurzenie w wodzie chrzcielnej. Już od starożytności może on być także udzielany przez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata” (KKK 1239).

  „W Kościele łacińskim trzykrotnemu polaniu wodą towarzyszą słowa szafarza: ‘N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego’. W liturgiach wschodnich katechumenowi zwróconemu w kierunku wschodnim kapłan mówi ‘N., sługo Boży, jesteś chrzczony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego’. Przy wzywaniu każdej z Osób Trójcy Świętej kapłan zanurza kandydata w wodzie i podnosi go z niej” (KKK 1240).

  4. Symbolika wody chrzcielnej Niewiele występujących w naturze rzeczy jest dla nas tak

  koniecznych jak woda. Niewiele jest również tak pięknych i zachwycających. Oceany, rzeki, jeziora w sposób zupełnie naturalny pociągają nasze serca, zaś deszcz odświeża nasze dusze tak samo jak ziemię. Święta Teresa z Avila mówiła, że kocha godzinami siedzieć nad wodą i pozwalać, aby woda ją uczyła. Bowiem woda jest pierwszym stworzonym przez Boga elementem materialnego świata o którym wspomina

  -9-

  13 Por. Rz 6, 3-4; Kol 2, 12 (nr przyp. w KKK: 6).

 • Księga Rodzaju, i była przez Boga używana w bardzo wyjątkowy sposób na różnych etapach historii zbawienia. Wszystkie te sposoby wskazują na sakrament chrztu i w nim znajdują wypełnienie. Katechizm Kościoła Ka