Aniołycf1- · PDF filenie popularne w okresie średniowiecza, ponieważ Michał jest...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aniołycf1- · PDF filenie popularne w okresie średniowiecza, ponieważ Michał jest...

Anioyi duchowi przewodnicy

Przedmowa............................................................................... 13

Wstp: Twj nieograniczony potencja ................................. 15

Cz I: Anioowie stre

Anioowie ..................................................................... 25

Twj anio str ........................................................... 51

Kreowanie wasnego anioa stra ............................ 79

Praca z archanioami .................................................. 93

Uzdrowiciele .............................................................. 105

Anioowie, twrczo i sztuki pikne ...................... 117

Twj anielski pamitnik ........................................... 127

Twj anielski otarzyk ............................................... 135

Kamienie szlachetne a twj anio str ................. 141

Odnajdywanie yciowego celu z pomoc

anioa stra .............................................................. 147

Cz II: Duchowi przewodnicy

Duchowi przewodnicy .............................................. 155

Sposoby nawizywania kontaktu

z duchowymi przewodnikami .................................. 171

Spis treci

Intuicyjne odnajdywanie duchowych

przewodnikw ........................................................... 197

Duchowi przewodnicy a zdrowie emocjonalne ...... 209

Wiksza pewno siebie i wysza samoocena ........ 219

Twoi nieograniczeni opiekunowie ........................... 225

Koo metapsychiczne ............................................... 237

Jak zosta medium ................................................... 253

Praca w parach .......................................................... 259

Zwizki z przeszym yciem ..................................... 263

Inni niewidzialni pomocnicy .................................... 271

Wnioski .................................................................................. 281

Sowniczek ............................................................................. 283

Polecane lektury .................................................................... 289

15

Jakie byoby twoje ycie, gdyby mg zdoby wszystko, czego za-pragniesz? Absolutnie nic by ci nie powstrzymywao i mg-by z atwoci zdobywa bogactwo, szczcie i mio.

Oczywicie ycie takie nie jest. ycie to proces uczenia si, w ktrym wszyscy dowiadczamy wzlotw i upadkw. Mamy ten-dencj do obwiniania innych za zo, jakie nas spotyka, cho fak-tycznie sami podwiadomie przycigamy do siebie wszystko, co nam si przydarza. Innymi sowy, zazwyczaj nic nie blokuje nas tak jak wasne myli.

Poprzez pogodne nastawienie przywoujemy do swego ycia dobre rzeczy. Podobnie, kiedy nasze myli skupiaj si na ub-stwie, stracie lub negatywnych przeyciach wanie takie rze-czy do siebie przycigamy. Zasadniczo jestemy jak magnesy, kt-re przycigaj to, na czym skupia si nasza uwaga. Czy zatem nie napawa ci smutkiem myl, e nasze ycie kuleje obcione baga-em negatywnego podejcia, podczas gdy mogoby by pene do-statku i szczcia?

W s t p

Twj nieograniczony potencja

16

Czy nie byoby cudownie mie przez cay czas przy sobie ko-go, kto pomagaby nam przyciga do ycia wszystkie te bogo-sawiestwa? Kogo, kto mgby nam doradza w potrzebie; ko-go mdrego i inteligentnego, kto zawsze pracowaby dla naszego najwyszego dobra; kogo przejmujcego si jedynie naszym inte-resem, kto chce nam pomaga prowadzi bogate, udane i szczli-we ycie.

Dobre wieci s takie, e mamy wanie takich przewodni-kw, cho wikszo z nas woli raczej ten fakt ignorowa. Moe-my prowadzi pozytywne, bogate, spenione ycie, poniewa je-stemy w kontakcie z Bogiem poprzez Jego aniow i duchowych przewodnikw. Wiedza o tym moe nam umoliwi radzenie so-bie z kadym kryzysem czy katastrof, bo daje pewno, e Bg si nami opiekuje, a nasze dobro zawsze ley Mu na sercu. Anio-owie i duchowi przewodnicy regularnie su nam rad, ktr jednak czciej ignorujemy, ni przyjmujemy.

Kiedy byem dzieckiem, uczono mnie, e opiekuj si nami anioowie. Syszaem o nich w modlitwach i hymnach, i jako may chopiec po prostu akceptowaem ich obecno. Kiedy podrosem i zaczem kwestionowa wiele spraw, odkryem, e nawet w ra-mach Kocioa anioy to kopotliwy temat, wskutek czego usun-em je z ycia jako osobliwy relikt przeszoci.

Dopiero ogromne nieszczcie, ktre spotkao mnie w yciu, sprawio, e uwiadomiem sobie, i anioowie naprawd istnie-j oraz s tutaj, aby nas chroni i nam pomaga. Midzy dwu-dziestym a trzydziestym rokiem ycia przeyem upadek wasnej firmy. Byem wwczas onaty, a ona oczekiwaa naszego pierw-szego dziecka. Gorzej by nie mogo! Bylimy zmuszeni sprzeda dom i samochd oraz przeprowadzi si do maego wynajmowa-nego mieszkania.

Przez moment pracowaem w hurtowni, aby zarobi na opat rachunkw. Nie bya to praca wymagajca, wic miaem mnstwo czasu na rozmylanie o tym, co si stao. Dugo mi zajo, zanim

17

uzmysowiem sobie, i wiksz cz mojego niepowodzenia za-wdziczam samemu sobie! Gdybym wczeniej podj inne de-cyzje, rezultat byby zupenie odmienny, a ja nadal prowadzibym swj interes, zamiast usugiwa w pracy komu innemu.

Przyjwszy to do wiadomoci, zdaem sobie take spraw, e cay czas dostawaem od kogo rady, ktre ignorowaem. Spo-kojny cichy gos, ktry syszaem kadego dnia, konsekwentnie da-wa mi dobre rady, a ja nie wykorzystywaem ich. Nie wiedziaem wwczas, skd w gos pochodzi. Prawdopodobnie nazywaem go moim sumieniem lub gosem rozsdku. Faktem jednak jest, i by to mj anio str.

Ten wewntrzny gos zastanawia zapewne czasem i ciebie, ale podobnie jak czyni to wiele innych osb, ignorowae go. Teraz go zauwaam, gdy wiem, e mj anio str ma na wzgldzie mj najlepszy interes. Kiedy kieruj si jego rad, nie jestem w stanie popeni bdw ani podj niewaciwych krokw. Wszyscy robi-my co, czego pniej aujemy. Mnie zdarza si to coraz rzadziej, poniewa zwracam uwag na mojego anioa stra.

volcPrzekrelenie

38

ArchanioowieKady, kto jako dziecko uczszcza na lekcje religii, bdzie

zna imiona co najmniej kilku archaniow. W II wieku p. n.e. Henoch opisa sw wizyt w niebie, po raz pierwszy nazywajc po imieniu siedmiu archaniow. Stary Testament wymienia Mi-chaa i Gabriela, ale jedynym anioem, ktrego Biblia okrela do-kadnie, jest archanio Micha (Jud 9). Siedmiu aniow, ktrzy stoj przed Bogiem w Ksidze Objawienia, uznaje si zwykle za

39

archaniow (Ap 15, 17). Imiona tej sidemki to: Micha, Ga-briel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel i Remiel. Pierwsi czterej, zna-ni jako Czterej Anioowie Obecnoci, to take archanioowie is-lamscy. Zauwaye, e imi kadego archanioa zakoczone jest kocwk -el? Oznacza ona istot wietlist.

Anioowie nie maj pci mskiej ani eskiej. Zatem jeli od-wiedza ci Archanio Micha, niekoniecznie bdzie to anio wy-gldajcy msko. Micha moe pojawi si pod kad postaci, w zalenoci od sytuacji oraz okolicznoci.

MICHAEL (MICHA)

Micha jest nieporwnanie najlepiej znanym archanioem. W Kociele rzymskokatolickim nosi te miano witego Micha-a. Katolicy modl si do witego Michaa Archanioa o ochron przed zem. Uwaa si go take za protektora Kocioa katolickie-go. Imi Micha oznacza kt jest, jak Bg?. Wierzy si, e Mi-cha jest archanioem stojcym najbliej Boga. Od zawsze uzna-wany by za szczeglnego przyjaciela oraz obroc narodu ydow-skiego. Wierzy si take, e Micha pojawi si ponownie, kiedy wiat znajdzie si w wielkim niebezpieczestwie.

Rudolf Steiner (18611925), austriacki filozof, zaoyciel To-warzystwa Antropozoficznego, uwaa, e Micha uzyska awans na stanowisko archanioa i sta si archaii, co pozwolio mu do-kada wszelkich stara, by pomaga rodzajowi ludzkiemu*.

Michaowi przypisuje si powstrzymanie Abrahama przed po-wiceniem Izaaka (Rdz 22, 10). Objawi si te Mojeszowi pod postaci poncego krzewu (Wj 3, 2) oraz uratowa Daniela z jamy lwa (Dn 6, 22). Wierzy si rwnie, e widywaa go Joanna dArc.

wito Michaa Archanioa siga V wieku n.e. i stao si ogrom-nie popularne w okresie redniowiecza, poniewa Micha jest rw-

* James H. Hindes, The Hierarchies, artyku w Angels and Mortals, por. Maria Parisen, s. 118119.

40

nie patronem rycerzy. Dzi anglikanie i katolicy wituj dzie w. Michaa 29 wrzenia. smego listopada czcz go Grecy, Ormia-nie, Rosjanie oraz Kocioy koptyjskie.

Reprezentuje: mioywio: ogieKierunek: poudniePora roku: jesieKolor: czerwonyZnaki zodiaku: Baran, Lew i Strzelec

GABRIEL

Gabriel zasiada po lewicy Boga i jest drugim co do wanoci archanioem. Cho uznaje si, i anioowie nie posiadaj pci, Ga-briel zazwyczaj przedstawiany jest jako anio eski, cho czasem ukazuje si rwnie w postaci mskiej. Imi Gabriel oznacza Bg jest m moc/moc Boga. Tradycja uznaje Gabriela za posanni-ka Boga do ludzi.

Z kilku powodw Gabriel jest powizany silnie z kwesti brze-miennoci i narodzin. To wanie on odwiedzi Zachariasza i po-wiedzia mu, e jego ona, Elbieta, powije Jana Chrzciciela (k 1, 1120). To take Gabriel odwiedzi Mari i owiadczy jej, e urodzi Jezusa (k 1, 2635). W Kociele katolickim pozdrowie-nie Zdrowa Mario uznaje si za pozdrowienie, jakiego Gabriel uy, witajc si z Mari Pann*. W tradycji katolickiej Gabriel in-formuje take pasterzy o narodzinach Jezusa**. Koci katolicki obchodzi dzie witego Gabriela 24 marca. Gabriel poinformo-wa te Daniela o nadejciu Mesjasza (Dn 9, 2127).

* Peen tekst modlitwy: Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob, bogosawiona Ty midzy niewiastami, i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus. wita Maryjo, Matko Boa, mdl si za nami grzesznymi teraz i w godzin mierci naszej. Amen.

** Linda Georgian, Your Guardian Angels, s. 53.

41

To rwnie Gabriel przyby do jaskini Al-Hira i powiedzia Ma-hometowi, i jest prorokiem, bstwem. Tak powsta islam. Muzu-manie znaj go