001-130 Alfa MiTo PL 1ed · 2013. 8. 27. · zy pr ewen tu al nym awa ryj nym u cho mie niu ur sil...

of 262 /262
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Embed Size (px)

Transcript of 001-130 Alfa MiTo PL 1ed · 2013. 8. 27. · zy pr ewen tu al nym awa ryj nym u cho mie niu ur sil...

 • INSTRUKCJA OBSŁUGI

 • Szanowni Państwo,Gratulujemy i dziękujemy za wybór samochodu Alfa Romeo.Opracowaliśmy tę instrukcję, aby pomóc poznać szczegółowo samochód, jego jakość i funkcjonowanie.Przed wyruszeniem w pierwszą podróż zalecamy uważnie zapoznać wszystkie jej rozdziały.Przedstawiono w niej informacje, zalecenia i uwagi, ważne dla eksploatacji samochodu i które pomogą w pełni wykorzystać zalety tech-niczne Waszej Alfy Romeo. Odkrywa charakterystyczne i szczególne jej zalety; znajdują się ponadto informacje istotne dla pielęgnacji, obsługi, bezpieczeństwa jaz-dy i eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie Waszej Alfa Romeo.Zalecamy uważnie przeczytać ostrzeżenia i zalecenia poprzedzone symbolami w odniesieniu do:

  bezpieczeństwa osób;

  integralności samochodu;

  ochrony środowiska.

  W załączonej Książce gwarancyjnej podane są również usługi jakie Alfa Romeo oferuje swoim Klientom:– Przeglądy techniczne z terminami i warunkami ich wykonania.– zakres świadczeń dodatkowych, zarezerwowanych dla Klientów Alfa Romeo.Jesteśmy pewni, że z tymi informacjami będzie łatwiej poczuć więź Państwa z nowym samochodem, a pracownicy Alfa Romeo będą Wasw tym wspierać.Życzymy miłej lektury i szczęśliwej podróży!

  W niniejszej Instrukcji obsługi opisane są wszystkie wersje Alfa MiTo, dlatego należy wziąć pod uwagę tylko informacje odnoszące się do wyposażenia, silnika i zakupionej wersji.

  Dane zawarte w tej publikacji podane są jedynie w celu informacyjnym. Fiat Group Automobiles zastrzega sobie w każdej chwili prawo do wprowadzania zmian w modelu opisanym w niniejszej publikacji ze względówtechnicznych lub handlowych. Odnośnie szczegółowych informacji należy zwracać się do ASO Alfa Romeo.

 • TAN KO WA NIE PA LI WA

  Sil ni ki ben zy no we: za tan ko wać sa mo chód wy łącz nieben zy ną bez oło wio wą o licz bie okta no wej (LO) nie mniej -szej od 95.

  Sil ni ki die sel: za tan ko wać sa mo chód wy łącz nie ole jem na pę do -wym od po wia da ją cym spe cy fi ka cji eu ro pej skiej EN590. Uży cie in -nych pro duk tów lub mie sza nek mo że uszko dzić nie od wra cal nie sil -nik z kon se kwen cją utra ty gwa ran cji wy ni kłych z tych przy czyn.

  URU CHA MIA NIE SIL NI KA

  Sil ni ki ben zy no we: upew nić się, czy ha mu lec ręcz nyjest za cią gnię ty; usta wić dźwi gnię zmia ny bie gów na lu -zie, na ci snąć do opo ru pe dał sprzę gła, bez na ci ska nia pe -da łu przy spie sze nia, na stęp nie ob ró cić klu czyk w wy łącz -ni ku za pło nu w po zy cję AVV i zwol nić na tych miast po uru -cho mie niu sil ni ka.

  Sil ni ki die sel: ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w MARi za cze kać aż zga sną lamp ki Y i m; ob ró cić klu czyk w wy łącz -ni ku za pło nu w AVV i zwol nić na tych miast po uru cho mie niu sil ni ka.

  PAR KO WA NIE NA ŁA TWO PAL NYCH MA TE RIA ŁACH

  Pod czas funk cjo no wa nia, ka ta li za tor osią ga bar dzo wy so -kie tem pe ra tu ry. Dla te go nie par ko wać sa mo cho du na su -chej tra wie, li ściach, igłach so sen lub na in nych ma te ria -łach ła two pal nych: nie bez pie czeń stwo po ża ru.

  OCHRO NA ŚRO DO WI SKA

  Sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys tem, któ ry prze pro wa -dza cią głą dia gno sty kę kom po nen tów od po wie dzial nychza emi sję za nie czysz czeń gwa ran tu jąc naj lep szą ochro nęśro do wi sku.

  APA RA TY ELEK TRYCZ NE AK CE SO RIA

  Je że li po za ku pie sa mo cho du ma my za miar za in sta lo waćak ce so ria do dat ko we, wy ma ga ją ce cią głe go za si la niaelek trycz ne go (co mo że spo wo do wać stop nio we roz ła do -wa nie aku mu la to ra), zwró cić się do ASO Al fa Ro meo, któ -ra okre śli kom plet ny po bór prą du i zwe ry fi ku je in sta la cjęw sa mo cho dzie, czy wy trzy ma wy ma ga ne ob cią że nieelek trycz ne.

  CO DE CARD (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no)

  Prze cho wy wać ją w bez piecz nym miej scu, nie w sa mo cho -dzie. Wska za ne jest, aby mieć za wsze przy so bie kodelek tro nicz ny po da ny na CO DE card, bę dzie ko niecz nyprzy ewen tu al nym awa ryj nym uru cho mie niu sil ni ka.

  PRZE GLĄ DY OKRE SO WE

  Pra wi dło wo prze pro wa dza na ob słu ga umoż li wia utrzy ma -nie nie zmie nio nych w cza sie osią gów sa mo cho du i pa ra -me trów bez pie czeń stwa, re spek tu jąc ochro nę śro do wi skajak i ni skie kosz ty eks plo ata cji.

  W IN STRUK CJI OB SŁU GI SA MO CHO DU…

  …po da ne są in for ma cje, za le ce nia, ostrze że nia waż nedla pra wi dło wej eks plo ata cji, bez pie czeń stwa jaz dy i utrzy ma nia w do brym sta nie Wa sze go sa mo cho du.Szcze gól nie zwró cić uwa gę na sym bo le " (bez pie czeń -stwo osób) # (ochrona środowiska) â (integralnośćsamochodu).

  KONIECZNIE PRZECZYTAĆ!

  �K

 • SPIS TREŚCI 3

  Poznawanie samochodu

  Bezpieczeństwo

  Uruchomienie silnika i jazda

  W razie awarii

  Obsługa i konserwacja

  Dane techniczne

  Indeks

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 • strona celowo pozostawiona pusta

 • 1

  POZNAWANIE SAMOCHODU 5

  Deska rozdzielcza ..................................................................................... 7Zestaw wskaźników i wskaźniki .................................................................. 8Wyświetlacz ............................................................................................ 26Pozycje w Menu ....................................................................................... 32Komputer pokładowy ................................................................................ 42Symbolika ............................................................................................... 46System Alfa Romeo Code ........................................................................... 46Kluczyki .................................................................................................. 47Alarm ..................................................................................................... 53Wyłącznik zapłonu .................................................................................... 55Siedzenia ................................................................................................ 56Zagłówki ................................................................................................. 59Kierownica ............................................................................................... 60Lusterka wsteczne .................................................................................... 61Komfort klimatyczny ................................................................................. 63Układ ogrzewania/Klimatyzacji .................................................................. 64Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa ...................................................... 68Światła zewnętrzne .................................................................................. 76Czyszczenie szyb ...................................................................................... 79Cruise Control ........................................................................................... 81Lampy sufitowe......................................................................................... 83Sterowanie .............................................................................................. 86

 • 6 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Wyposażenie wnętrza ............................................................................... 89Dach otwierany elektrycznie ....................................................................... 92Drzwi ...................................................................................................... 95Elektryczne podnośniki szyb ....................................................................... 96Bagażnik ................................................................................................. 99Pokrywa komory silnika ............................................................................. 103Bagażnik dachowy/na narty ...................................................................... 104Reflektory ............................................................................................... 105System ABS ............................................................................................. 107System VDC ............................................................................................. 108System „Alfa DNA” ................................................................................... 111System Start&Stop ................................................................................... 114Dynamic Suspension ................................................................................. 119System EOBD ........................................................................................... 120Elektryczny układ wspomagania kierownicy .................................................. 120Instalacja przystosowana do radioodtwarzacza .............................................. 121Przystosowanie do zainstalowania systemu nawigacji ...................................... 122Instalacja urządzeń elektrycznych/elektronicznych ......................................... 122Czujniki parkowania .................................................................................. 123System T.P.M.S. ....................................................................................... 126Tankowanie samochodu ............................................................................. 129Ochrona środowiska .................................................................................. 130

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 7

  1

  1. Kratka wylotu powietrza na szyby boczne – 2. Kratka wylotu powietrza regulowana i ustawiana – 3. Dźwignia sterowania światłami zewnętrz-nymi – 4. Zestaw wskaźników – 5. Dźwignia sterowania wycieraczkami szyby przedniej/wycieraczką szyby tylnej/komputerem pokładowym 6. Radioodtwarzacz (gdzie przewidziano) – 7. Kratki wylotu powietrza regulowane i ustawiane – 8. Światła awaryjne, przycisk blokowa-nia/odblokowania drzwi – 9. Przednia poduszka powietrzna Air bag po stronie pasażera – 10. Schowek – 11. Sterowania ogrzewa-nia/wentylacji/klimatyzacji – 12. Dźwignia zmiany biegów – 13. System „Alfa DNA” – 14. Wyłącznik zapłonu – 15.Przednia poduszka powietrznaAir bag ochrony kolan kierowcy (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) – 16. Przednia poduszka powietrzna Air bag po stronie kierowcy 17. Dźwi-gnia Cruise Control (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) – 18. Pokrywa skrzynki bezpieczników – 19. Zespół sterowań różnych.

  DESKA ROZDZIELCZA

  Występowanie i rozmieszczenie przycisków, wskaźników i sygnalizatorów może być różne w zależności od wersji samochodu.

  rys. 1 A0J0330m

 • 8 POZNAWANIE SAMOCHODU

  ZESTAW WSKAŹNIKÓW I WSKAŹNIKI

  A C

  D E

  B

  WERSJE Z WYŚWIETLACZEM WIELOFUNKCYJNYM

  A Prędkościomierz (wskaźnik prędkości)B Wyświetlacz wielofunkcyjnyC ObrotomierzD Wskaźnik poziomu paliwa z lampką sygnalizacyjną rezerwyE Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik z lampką sygnalizacyjną maksymalnej temperatury

  mc Lampki sygnalizacyjne występujące tylko w wersjach diesel. W wersjach diesel zakres skali wynosi do 6000 obrotów.

  OSTRZEŻENIE Kolor tła wskaźników i ich typologia mogą być różne w zależności od wersji samochodu.

  A0J0349mrys. 2

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 9

  1

  WERSJE Z WYŚWIETLACZEM WIELOFUNKCYJNYM REKONFIGUROWANYM

  A Prędkościomierz (wskaźnik prędkości)B Wyświetlacz wielofunkcyjny rekonfigurowanyC ObrotomierzD Wskaźnik poziomu paliwa z lampką sygnalizacyjną rezerwyE Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik z lampką sygnalizacyjną maksymalnej temperatury

  mc Lampki sygnalizacyjne występujące tylko w wersjach diesel. W wersjach diesel zakres skali wynosi do 6000 obrotów.

  OSTRZEŻENIE Kolor tła wskaźników i ich typologia mogą być różne w zależności od wersji samochodu.

  A0J0263mrys. 3

 • 10 POZNAWANIE SAMOCHODU

  TACHOMETR (WSKAŹNIK PRĘDKOŚCI)

  Wskazuje prędkość samochodu.

  OBROTOMIERZ

  Wskazuje ilość obrotów silnika.

  WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA

  Wskazówka pokazuje ilość paliwa znajdującego się w zbiorniku.0 – zbiornik pusty1 – zbiornik pełnyLampka sygnalizacyjna w wskaźniku zaświeci się, gdy w zbiorni-ku pozostaje od 5 do 7 litrów paliwa; w tym przypadku na ile tomożliwe napełnić zbiornik.

  WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁYNUCHŁODZĄCEGO SILNIK

  Wskazówka pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnik. Lamp-ka sygnalizacyjna w wskaźniku zaświeci się, aby zasygnalizowaćzwiększenie temperatury płynu chłodzącego; w tym przypadku wy-łączyć silnik i zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 11

  1LAMPKI SYGNALIZACYJNE W ZESTAWIE WSKAŹNIKÓW

  Uwagi ogólne

  Zaświecenie lampek sygnalizacyjnych połączone jest z specyficz-nym komunikatem i/lub awizem akustycznym gdy zestaw wskaź-ników to umożliwia. Te sygnalizacje są informujące i ostrzegają-ce i nie mogą być rozpatrywane jako wyczerpujące i/lubalternatywne do przedstawionych w tej Instrukcji obsługi, którą za-leca się uważnie przeczytać. W przypadku sygnalizacji awarii od-nieść się zawsze do informacji podanych w tym rozdziale.

  Niski poziom płynu hamulcowego(czerwona)

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sy-gnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kil-

  ku sekundach. Lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetla-czu) zaświeci się, gdy poziom płynu hamulcowego w zbiornikuobniży się poniżej minimalnego, co może oznaczać wyciek płynuz układu hamulcowego.Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

  Zaciągnięty hamulec postojowy (czerwona)

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjnazaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Lampka sy-gnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu) zaświeci się, gdy za-ciągnięty zostanie hamulec ręczny. Jeżeli samochód jest w ruchunastępuje także sygnał akustyczny.

  OSTRZEŻENIE Jeżeli lampka sygnalizacyjna zaświeci się podczasjazdy, sprawdzić, czy hamulec ręczny nie jest zaciągnięty.

  x

 • 12 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Awaria EBD (czerwona)/(żółto-pomarańczowa)

  Równoczesne zaświecenie się lampek sygnalizacyj-nych x i> przy uruchomionym silniku oznacza że system EBD jest niesprawny lub jest niedostęp-ny; w typ przypadku podczas gwałtownego hamo-wania może wystąpić zablokowanie kół tylnychi w konsekwencji możliwość poślizgu.

  Prowadzić samochód bardzo ostrożnie i zwrócić się do najbliższejASO Alfa Romeo w celu sprawdzenia układu. Na wyświetlaczupojawi się odpowiedni komunikat.

  x

  >

  Zużyte klocki hamulcowe (żółto-pomarańczowa)

  Lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu)zaświeci się gdy jedne lub więcej klocków hamulcowych

  jest zużytych; w tym przypadku wymienić je możliwie jak naj-szybciej. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Od-nośnie tych operacji, zalecamy zwrócić do ASO Alfa Romeo.

  d

  Awaria ABS (żółto-pomarańczowa)

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sy-gnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kil-

  ku sekundach. Lampka sygnalizacyjna (lub symbol nawyświetlaczu) zaświeci się, gdy system jest niesprawny. W tymprzypadku układ hamulcowy utrzymuje niezmiennie swoją sku-teczność, ale bez potencjalnie oferowanej przez system ABS. Pro-wadzić samochód bardzo ostrożnie i zwrócić się jak najszybciejdo ASO Alfa Romeo. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni ko-munikat.

  >

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 13

  1Awaria poduszki powietrznej air bag(czerwona)

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sy-gnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kil-

  ku sekundach. Ciągłe świecenie się lampki sygnalizacyjnej ozna-cza uszkodzenie układu poduszek powietrznych. Na wyświetlaczupojawi się odpowiedni komunikat.

  ¬

  Jeżeli lampka sygnalizacyjna ¬ nie zaświeci siępo obróceniu kluczyka w położenie MAR lub za-świeci się podczas jazdy samochodu (razem

  z komunikatem na wyświetlaczu) możliwe jest, że wy-stąpiło uszkodzenie systemów bezpieczeństwa; w tymprzypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogą nieuaktywnić się podczas wypadku lub w ograniczonej ilościprzypadków, uaktywnić się nieprawidłowo. Przed rozpo-częciem jazdy skontaktować się z ASO Alfa Romeo, abybezzwłocznie sprawdzić system.

  Awaria lampki ¬ sygnalizowana jest miganiem,oprócz normalnego przez 4 sekundy lampki “sygnalizującej wyłączenie przedniej poduszki po-

  wietrznej po stronie pasażera. W uzupełnieniu systemu po-duszek powietrznych przewidziano automatyczne wy -łączenie poduszek powietrznych po stronie pasażera(przedniej i bocznej, dla wersji/rynków, gdzie przewidzia-no). W tym przypadku lampka sygnalizacyjna ¬może niesygnalizować ewentualnych uszkodzeń systemów ochron-nych. Przed rozpoczęciem jazdy skontaktować się z ASO Alfa Romeo, aby bezzwłocznie sprawdzić system.

 • 14 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Poduszka powietrzna po stroniepasażera / boczna wyłączone (żółto-pomarańczowa)

  Lampka sygnalizacyjna “ zaświeci się po wyłączeniuprzedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera i bocznej. Przyprzednich poduszkach powietrznych pasażera włączonych, po ob-róceniu kluczyka w pozycję MAR, lampka sygnalizacyjna “ za-świeci się na kilka sekund, a następnie powinna zgasnąć.

  Awaria lampki sygnalizacyjnej “ sygnalizowanajest zaświeceniem lampki ¬. W uzupełnieniu sys-temu poduszek powietrznych przewidziano auto-

  matyczne wyłączenie poduszek powietrznych po stroniepasażera (przedniej i bocznej, gdzie przewidziano). Przedrozpoczęciem jazdy skontaktować się z ASO Alfa Romeo,aby bezzwłocznie sprawdzić system.

  Nie zapięte pasy bezpieczeństwa(czerwona)

  Lampka sygnalizacyjna świeci się w samochodzie za-trzymanym i pasie bezpieczeństwa po stronie kierow-

  cy nie jest zapiętym. Lampka sygnalizacyjna miga łączniez sygnałem akustycznym (buzzer), gdy samochód jedzie i pasy bez-pieczeństwa na miejscach przednich nie są prawidłowo zapięte.W celu dezaktywacji sygnału akustycznego (buzzer) systemuS.B.R. (Seat Belt Reminder) zwrócić się do ASO Alfa Romeo. System można ponownie włączyć za pomocą Menu Setup.

  <

  Niewystarczające naładowanieakumulatora (czerwona)(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sy-gnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć zaraz po urucho-mieniu silnika (gdy silnik pracuje na biegu jałowym dopuszczalnejest lekkie opóźnienie zgaszenia lampki).Gdy lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu) pozo-stanie świecąca się lub miga zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

  w

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 15

  1ŚWIECENIE CIĄGŁE: Niewystarczające ciśnienie oleju silnika (czerwona)ŚWIECI MAGAJĄCYM ŚWIATŁEM: Olej silnikowyzużyty (dotyczy tylko wersji diesel z systemem DPF – czerwona)

  Po obróceniu kluczyka w pozycję MAR lampka sygnalizacyjna świe-ci się, ale powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika.

  1. Niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego

  Lampka sygnalizacyjna świeci stałym światłem, a na wyświetlaczupojawia się komunikat (dla przewidzianych wersji/rynków), jeżelisystem odczyta niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego.

  v

  Jeżeli lampka sygnalizacyjna v zaświeci się pod-czas jazdy (w niektórych wersjach jednocześnieukaże się komunikat na wyświetlaczu), natych-

  miast wyłączyć silnik i zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

  2. Olej silnikowy zużyty (dotyczy tylko wersji diesel z systemem DPF)

  Lampka sygnalizacyjna miga, a na wyświetlaczu (dla wer-sji/rynków, gdzie przewidziano) pojawia się specyficzny komu-nikat. W zależności od wersji, lampka może migać w następującysposób:– przez 1 minutę co dwie godziny;– przez cykle 3-minutowe z przerwami na zgaśnięcie lampki5-sekundowymi do momentu wymiany oleju.

  Następnie po pierwszej sygnalizacji, po każdym uruchomieniu sil-nika, lampka sygnalizacyjna kontynuuje miganie w trybie poda-nym poprzednio do momentu aż olej nie zostanie wymieniony. Nawyświetlaczu ukaże się odpowiedni komunikat (tylko dla przewi-dzianych wersji/rynków).Miganie lampki sygnalizacyjnej nie powinno być uważane za wa-dę pojazdu, gdyż służy do powiadomienia klienta, iż zwykła eks-ploatacja pojazdu doprowadziła do konieczności wymiany oleju.Przypomina się, że olej ulega szybszemu zużyciu w następującychwarunkach:– przeważającej jazdy miejskiej, która sprawia, że proces rege-neracyjny DPF odbywa się częściej;– jazdy na krótkich odcinkach uniemożliwiających osiągnięcie przezsilnik właściwej temperatury;– powtarzające się przerywanie procesu regeneracyjnego sygna-lizowane zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej DPF.

  Po zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej nale-ży jak najszybciej wymienić zużyty olej silnikowyi nigdy nie przekraczać 500 km od pierwszego za-

  świecenia się lampki. Nieprzestrzeganie podanych wyżejzaleceń może spowodować poważne uszkodzenie silnikaoraz utratę gwarancji. Ponadto przypomina się, że mi-gotanie lampki nie jest związane z ilością oleju w silniku;zatem w przypadku migotania tejże lampki absolutnie nienależy dolewać innego oleju.

 • 16 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Nadmierna temperatura płynu chłodzącego silnik (czerwona)

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sy-gnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kil-

  ku sekundach. Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy silnik jestprzegrzany. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Jeżeli lampka sygnalizacyjna zaświeci należy postąpić następująco:❍ w przypadku jazdy normalnej: zatrzymać samochód, wyłączyć

  silnik i sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego w zbiornikuwyrównawczym nie znajduje poniżej znaku MIN. W tym przy-padku zaczekać kilka minut, aby umożliwić ochłodzenie się sil-nika, następnie odkręcić powoli i ostrożnie korek, dolać płynuchłodzącego i sprawdzić czy poziom płynu ustalił się pomiędzyznakami MIN i MAX znajdującymi się na zbiorniku wyrów-nawczym. Ponadto sprawdzić wzrokowo, czy nie występująewentualne wycieki płynu. Jeżeli przy następnym uruchomie-niu silnika lampka sygnalizacyjna zaświeci się ponownie, zwró-cić się do ASO Alfa Romeo.

  ❍ w przypadku użycia samochodu w szczególnych warunkach(na przykład holowanie przyczepy pod górę lub samochodemcałkowicie obciążonym): zmniejszyć prędkość i w przypadkugdy lampka świeci się nadal, zatrzymać samochód. Zaczekać2 lub 3 minuty nie wyłączając silnika i zwiększyć lekko obro-ty, aby spowodować szybsze krążenie płynu chłodzącego, na-stępnie wyłączyć silnik. Sprawdzić czy poziom płynu chłodzą-cego jest prawidłowy jak opisano poprzednio.

  OSTRZEŻENIE W przypadku jazdy bardzo intensywnej zaleca siępozostawić silnik pracujący i lekko przyspieszać przez kilka mi-nut przed jego wyłączeniem.

  uAwaria elektrycznego wspomaganiakierownicy (czerwona)

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sy-gnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kil-

  ku sekundach. Jeżeli lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu) świe-ci się nie ma efektu elektrycznego wspomagania kierownicy i trzebaużyć dużo większej siły przy obrocie kierownicą, aby utrzymać moż-liwość kierowania samochodem. W tym przypadku zwrócić siędo ASO Alfa Romeo. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni ko-munikat.

  g

  Dezaktywacja systemu Start&Stop(żółto-pomarańczowa)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy zostanie wy-łączy system Start&Stop przez naciśnięcie przycisku na

  panelu obok kierownicy. W niektórych wersjach na wyświetlaczupojawia się specjalny komunikat.

  T

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 17

  1Awaria systemu EOBD/wtrysku (żółto-pomarańczowa)

  W normalnych warunkach jazdy po obróceniu kluczy-ka w wyłączniku zapłonu w położeniu MAR lampka sy-

  gnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć zaraz po urucho-mieniu silnika.Jeżeli lampka sygnalizacyjna świeci się lub zaświeci się podczasjazdy, sygnalizuje nieprawidłowe funkcjonowanie układu wtrysku;przede wszystkim, gdy świeci się sygnalizuje nieprawidłowe dzia-łanie systemu zasilania/zapłonu, które może spowodować zwięk-szenie emisji zanieczyszczeń, możliwe zmniejszenie osiągów, złeprowadzenie samochodu i zwiększone zużycie paliwa.W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni ko-munikat.W tych warunkach można kontynuować jazdę unikając nadmier-nego przeciążania silnika lub wysokich prędkości. Dłuższe używa-nie samochodu z świecą się lampką sygnalizacyjną może spowo-dować uszkodzenia. Zwrócić się jak najszybciej do ASO Alfa Romeo.Lampka sygnalizacyjna zgaśnie, jeżeli uszkodzenie zniknie, alesystem zapamięta tę sygnalizację.

  Niedokładnie zamknięte drzwi(czerwona)

  Lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu)zaświeci się, gdy jedne lub więcej drzwi lub pokrywa ba-

  gażnika nie są dokładnie zamknięte. Przy drzwiach otwartych pod-czas jazdy wyemitowany zostanie sygnał akustyczny. W niektórychwersjach lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu) za-świeci się także, gdy pokrywa silnika nie jest dokładnie zamknięta.

  ´

  Otwarty bagażnik

  W niektórych wersjach wyświetlany jest komunikat + symbol na wyświetlaczu, gdy pokrywa bagażnika

  jest otwarta.

  R

  Otwarta pokrywa silnika

  W niektórych wersjach wyświetlany jest komunikat + symbol na wyświetlaczu, gdy pokrywa silnika jest

  otwarta.

  S

  U

 • 18 POZNAWANIE SAMOCHODU

  System VDC (żółto-pomarańczowa) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sy-gnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kil-

  ku sekundach. Jeżeli lampka nie zgaśnie, lub świeci się podczasjazdy zwrócić się do ASO Alfa Romeo. W niektórych wersjach nawyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Miganie lampkisygnalizacyjnej podczas jazdy oznacza interwencję systemu VDC.

  Awaria ASR

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjnazaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Jeżeli lamp-ka nie zgaśnie, lub zaświeci się podczas jazdy zwrócić się do ASOAlfa Romeo. W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawi się od-powiedni komunikat.Miganie lampki sygnalizacyjnej podczas jazdy oznacza interwen-cję systemu ASR.

  Awaria Hill Holder

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, w niektórych wersjach razemz wyświetleniem symbolu * i komunikatu na wyświetlaczu,w przypadku uszkodzenia systemu Hill Holder. W tym przypadkuzwrócić się do ASO Alfa Romeo.

  áUWAGA (dotyczy tylko silników benzynowych)

  Lampka sygnalizacyjna, migając sygnalizuje możliwe uszkodzeniekatalizatora.W przypadku, gdy lampka sygnalizacyjna świeci się światłem prze-rywanym, należy zwolnić pedał przyspieszenia, zmniejszyć obro-ty silnika, aż lampka przestanie migać; kontynuować jazdęz umiarkowaną prędkością, unikając jazdy, która może spowodo-wać ponowne miganie lampki i zwrócić się jak najszybciej do ASOAlfa Romeo.

  Jeżeli po obróceniu kluczyka w położenie MAR,lampka sygnalizacyjna U nie zaświeci się lubzaświeci się podczas jazdy lub miga (w niektórych

  wersjach jednocześnie wyświetli się komunikat na wy-świetlaczu), zwrócić się jak najszybciej do ASO Alfa Ro-meo. Funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej U możebyć zweryfikowane przy pomocy specjalnej aparaturyprzez agendy kontroli ruchu drogowego. Przestrzegaćprzepisów obowiązujących w kraju, w którym się po-dróżuje.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 19

  1Awaria systemu Alfa Romeo CODE/Awaria alarmu (żółto-pomarańczowa)(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu)zaświeci się (w niektórych wersjach jednocześnie wyświetli się sym-bol i komunikat na wyświetlaczu) aby zasygnalizować awarię sys-temu Alfa Romeo CODE lub alarmu (dla wersji/rynków, gdzie prze-widziano): w takim przypadku zwrócić się jak najszybciej do ASOAlfa Romeo.

  Próba włamania do samochoduMiganie lampki sygnalizacyjnej lub w niektórych wersjach za-świecenie się symbolu na wyświetlaczu (razem z wyświetleniemkomunikatu) oznacza próbę włamania do samochodu. Zwrócić sięjak najszybciej do ASO Alfa Romeo.

  Y

  Nagrzewanie świec żarowych(wersje Diesel) (żółto-pomarańczowa)Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sy-

  gnalizacyjna zaświeci się i zgaśnie, gdy świece żaro-we osiągną ustaloną temperaturę. Jest możliwe uruchomie-

  nie silnika natychmiast po zgaśnięciu lampki.

  OSTRZEŻENIE Jeżeli temperatura otoczenia jest umiarkowana lubwysoka, zaświecenie się lampki może być niedostrzegalne.

  m

  Woda w filtrze oleju napędowego (wersje Diesel) (żółto-pomarańczowa)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się podczas jazdy (ra-zem z wyświetleniem komunikatu na wyświetlaczu),

  aby zasygnalizować obecność wody w filtrze oleju napędowego.

  c

  Woda w układzie zasilania, może spowodować po-ważne uszkodzenie systemu wtrysku i nieregu -larne funkcjonowanie silnika. W przypadku gdy

  lampka sygnalizacyjna c zaświeci się w zestawie wskaź-ników (razem wyświetli się komunikat na wyświetlaczu)zwrócić się jak najszybciej do ASO Alfa Romeo, aby spu-ścić wodę z filtra paliwa. Jeżeli ta sygnalizacja wystąpi za-raz po zatankowaniu, możliwe jest że do zbiornika pali-wa przedostała się woda: w tym przypadku wyłączyćnatychmiast silnik i skontaktować się z ASO Alfa Romeo.

  Awaria nagrzewania świec żarowych(wersje Diesel)Miganie lampki sygnalizacyjnej (w niektórych wersjach razemz komunikatem na wyświetlaczu), oznacza uszkodzenie układu na-grzewania świec żarowych. Zwrócić się jak najszybciej do ASO Al-fa Romeo, aby wyeliminować uszkodzenie.

 • 20 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Możliwe oblodzenie drogi

  W niektórych wersjach wyposażonych w „Wyświetlaczwielofunkcyjny rekonfigurowany” wyświetlany jest ko-

  munikat + symbol, gdy temperatura zewnętrzna osią-gnie lub spadnie poniżej 3 °C. W wersjach wyposażonych w „Wyświetlacz wielofunkcyjny” wy-świetlony zostanie tylko odpowiedni komunikat.

  OSTRZEŻENIE W przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrz-nej na wyświetlaczu pojawią się kreski w miejsce wartości.

  Blokowanie paliwa

  W niektórych wersjach wyświetlony zostanie komu-nikat + symbol na wyświetlaczu w przypadku inter-

  wencji blokowania paliwa. W celu poznania proceduryponownego włączania funkcji blokady paliwa zobacz podrozdział“Funkcja blokady paliwa” w tym rozdziale.

  s

  Awaria świateł zewnętrznych

  W niektórych wersjach wyświetlony zostanie komu-nikat + symbol na wyświetlaczu, gdy zostanie rozpo-

  znane uszkodzenie następujących świateł:– świateł dziennych (DRL) – świateł pozycyjnych– świateł kierunkowskazów– tylnych świateł przeciwmgielnych– oświetlanie tablicy rejestracyjnej.Uszkodzeniem odnoszącym się do tych świateł może być: prze-palenie jednej lub kilku żarówek, przepalenie odpowiedniego bez-piecznika lub przerwanie połączenia elektrycznego.

  W

  Awaria świateł stopu

  W niektórych wersjach wyświetlony zostanie komu-nikat + symbol na wyświetlaczu, gdy zostanie roz-

  poznane uszkodzenie świateł stopu. Uszkodzenie mo-że być spowodowane przepaleniem żarówki, przepaleniemodpowiedniego bezpiecznika lub przerwaniem połączenia elek-trycznego.

  T

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 21

  1Awaria czujnika zmierzchu(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  W niektórych wersjach wyświetlony zostanie komuni-kat + symbol na wyświetlaczu w przypadku awarii czuj-

  nika zmierzchu.

  1Rezerwa paliwa –Ograniczony zasięg (żółto-pomarańczowa)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy w zbiorniku po-zostaje od 5 do 7 litrów paliwa. Jednocześnie gdy zasięg samo-chodu wynosi poniżej 50 km (lub wartości równoważnej w milach),w niektórych wersjach wyświetlany jest komunikat ostrzeżenia.

  Awaria czujnika parkowania(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  W niektórych wersjach wyświetlony zostanie komuni-kat + symbol na wyświetlaczu w przypadku awarii czuj-

  ników parkowania.

  Awaria czujnika deszczu (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  W niektórych wersjach wyświetlony zostanie komuni-kat + symbol na wyświetlaczu w przypadku awarii czuj-

  nika deszczu.

  u

  ç

  t

  Jeżeli lampka sygnalizacyjna miga podczas jazdy,zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

  Cruise Control (zielona)(dla wersji/rynków gdzie przewidziano)

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sy-gnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku

  sekundach, gdy Cruise Control wyłączy się. Lampka sygnalizacyj-na zaświeci się po obróceniu pokrętła Cruise Control w pozycjęON (patrz „Cruise Control” w tym rozdziale). Na wyświetlaczu po-jawi się odpowiedni komunikat.

  Ü

  Awaria Dynamic Suspension(system amortyzatorów aktywnych)(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  W niektórych wersjach wyświetlony zostanie komunikat+ symbol na wyświetlaczu w przypadku awarii systemu amorty-zatorów aktywnych. Zwrócić się jak najszybciej do ASO Alfa Romeo.

  i

 • 22 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Przekroczona dopuszczalna prędkość (czerwona)(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Lampka sygnalizacyjna (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) zaświeci się, gdy zostanie przekroczona pręd-kość 120 km/h.Gdy samochód przekroczy wartość prędkości dopuszczalnej usta-wionej w Menu Setup (na przykład 120 km/h) w niektórych wer-sjach wyświetlany jest komunikat i symbol oraz następuje sygnałakustyczny.

  X

  Awaria ogólna (żółto-pomarańczowa) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Lampka sygnalizacyjna, w niektórych wersjach, zaświe-ci się w razie wystąpienia następujących przypadków.

  Awaria świateł zewnętrznych

  Patrz opis dla lampki sygnalizacyjnej6.

  Awaria świateł stopu

  Patrz opis dla „Awaria świateł stop”.

  Blokowanie paliwa

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy interweniuje wyłącznikblokowania paliwa. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni ko-munikat.

  è

  Filtr cząstek stałych zatkany (wersje Diesel) (żółto-pomarańczowa)

  Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sy-gnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku

  sekundach. Lampka świeci stałym światłem sygnalizując koniecz-ność usunięcia zanieczyszczeń (cząstek stałych) z filtra DPF zapośrednictwem procesu regeneracyjnego. Lampka sygnalizacyjnanie zaświeci się gdy DPF przeprowadza regenerację, ale tylko gdywarunki jazdy wymagają zasygnalizować kierowcy. Aby wyłączyćlampkę, należy utrzymać pojazd w ruchu do zakończenia procesuregeneracji. Proces regeneracyjny trwa zwykle średnio 15 minut.Optymalne warunki do zakończenia procesu są osiągane gdy utrzy-muje się samochód przy prędkości 60 km/h i obrotach silnika po-wyżej 2000 obr./min. Zaświecenie się tej lampki sygnalizacyjnejnie oznacza uszkodzenia samochodu i dlatego nie jest konieczneumieszczenie samochodu w warsztacie. Wraz z zaświeceniem sięlampki sygnalizacyjnej, na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni ko-munikat (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

  h

  Kierowca jadąc powinien zawsze dostosować się dowarunków panujących na drodze, widoczności, ru-chu drogowego i obowiązujących przepisów ko-

  deksu drogowego. Ponadto, powiadamia się, że możnawyłączyć silnik również przy włączonej kontrolce DPF; jed-nak powtarzające się przerywanie procesu regeneracyj-nego może spowodować przedwczesne zużycie oleju sil-nikowego. Z tego powodu, zaleca się zawsze poczekaniena zgaśnięcie lampki sygnalizacyjnej przed wyłączeniemsilnika przestrzegając podanych powyżej wskazówek. Niezaleca się kończenia procesu regeneracji DPF przy wyłą-czonym pojeździe.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 23

  1Niewystarczające ciśnienie w oponach (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu)zaświeci się (w niektórych wersjach jednocześnie wyświetli

  się komunikat na wyświetlaczu) (wraz z sygnałem akustycznym),jeżeli ciśnienie w jednej lub kliku oponach spadnie poniżej prze-widzianej wartości. W ten sposób system T.P.M.S. ostrzega kie-rowcę sygnalizując wystąpienie niebezpiecznego spadku ciśnieniaw oponie/ach, a więc prawdopodobne przebicie opony.

  OSTRZEŻENIE Nie kontynuować jazdy przy jednej lub kilku prze-bitych oponach, ponieważ prowadzenie samochodu jest niebez-pieczne. Zatrzymać się unikając gwałtownego hamowaniai skręcania. Wymienić natychmiast koło na zapasowe koło dojaz-dowe (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) lub naprawić opo-nę za pomocą odpowiedniego zestawu naprawczego (patrz roz-dział „Wymiana koła” w rozdziale „4”) i zwrócić się jak najszybciejdo ASO Alfa Romeo.

  nAwaria Start&Stop (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy zostanie rozpoznaneuszkodzenie systemu Start&Stop.

  Awaria czujnika deszczu (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Patrz opis dla lampki sygnalizacyjnej u.

  Awaria czujnika parkowania(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Patrz opis dla lampki sygnalizacyjnej t.

  Awaria czujnika zmierzchu(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy zostanie rozpoznane uszko-dzenie czujnika zmierzchu.

 • 24 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Awaria systemu T.P.M.S.(żółto-pomarańczowa) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu) zaświeci się(w niektórych wersjach jednocześnie wyświetli się komunikat nawyświetlaczu) komunikat gdy zostanie rozpoznane uszkodzeniesystemu monitoringu ciśnienia w oponach T.P.M.S: w takim przy-padku zwrócić się jak najszybciej do ASO Alfa Romeo.W przypadku, gdy zostanie zamontowane jedno lub kilka kół bezczujnika, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzeżenia do mo-mentu przywrócenia warunków początkowych.

  Niskie ciśnienie w oponach (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Lampka sygnalizacyjna (lub symbol na wyświetlaczu) zaświeci się(w niektórych wersjach jednocześnie wyświetli się komunikat nawyświetlaczu) symbol aby zasygnalizować, że ciśnienie w oponiejest poniżej wymaganej wartości, aby zagwarantować większątrwałość opony i optymalne zużycie paliwa i/lub aby wskazać po-wolny spadek ciśnienia. W przypadku, gdy w dwóch lub więcej oponach wystąpią wyżejwymienione warunki na wyświetlaczu pojawią się sukcesywniewskazania odpowiadające każdej oponie. W tym przypadku zaleca się przywrócenie prawidłowych wartości ciśnienia (patrzrozdział „6”).

  Wyświetlanie wybranego trybu jazdy(System „Alfa DNA”) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  W niektórych wersjach wyposażonych w „Wyświetlacz wielo-funkcyjny rekonfigurowany” wyświetlany jest komunikat + sym-bol włączonego trybu jazdy „DYNAMIC”, „NORMAL” lub „ALL WEATHER”. Gdy jeden z trybów jazdy nie jest dostępny na wy-świetlaczu pojawia się komunikat ostrzeżenia.W wersjach wyposażonych w „Wyświetlacz wielofunkcyjny” po-jawia się natomiast litera (d lub a) odpowiadająca włączonemutrybowi jazdy i odpowiedni komunikat.

  Wyświetlenie poziomu oleju silnikowego(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w pozycję MAR nawyświetlaczu wyświetli się, przez kilka sekund, poziom oleju sil-nikowego. W przypadku niewystarczającego poziomu oleju silni-kowego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegający.OSTRZEŻENIE Aby poznać prawidłową ilość oleju silnikowego,sprawdzić pomimo wszystko zawsze wskazanie na wskaźniku kon-trolnym (patrz „Sprawdzenie poziomów” w rozdziale „5”).OSTRZEŻENIE Aby być pewnym prawidłowego wskazania poziomuoleju silnikowego sprawdzić poziom w samochodzie ustawionymna płaskim terenie.OSTRZEŻENIE Żeby pomiar poziomu oleju wykonany został pra-widłowo, po obróceniu kluczyka w pozycję MAR, zaczekać około2 sekundy przed wykonaniem uruchomienia silnika.OSTRZEŻENIE Poziom oleju silnikowego może się zwiększyć podługim postoju samochodu.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 25

  1

  Światła mijania (zielona)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu świa-teł mijania.

  Tylne światła przeciwmgielne (żółto-pomarańczowa)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu tyl-nych świateł przeciwmgielnych.

  4

  Przednie światła przeciwmgielne(zielona)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniuprzednich świateł przeciwmgielnych.

  5

  Światła pozycyjne (zielona)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu świa-teł pozycyjnych.

  Follow me home (zielona)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się (razem z wyświetleniem ko-munikatu na wyświetlaczu), gdy zostanie użyte to urządzenie.

  3

  2

  Światła drogowe (niebieska)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu świa-teł mijania.

  1

  Kierunkowskaz lewy (zielona)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy dźwignia ste-rowania światłami kierunkowskazów zostanie przesu-

  nięta w dół w górę lub gdy zostanie naciśnięty przyciskświateł awaryjnych.

  Kierunkowskaz prawy (zielona)

  Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy dźwignia ste-rowania światłami kierunkowskazów zostanie przesu-

  nięta w górę lub gdy zostanie naciśnięty przycisk świateławaryjnych.

  R

  E

 • 26 POZNAWANIE SAMOCHODU

  WYŚWIETLACZ

  Samochód może być wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyj-ny/rekonfigurowany przedstawiający informacje niezbędne użyt-kownikowi, w zależności od wcześniejszych ustawień, podczasjazdy samochodu.

  EKRAN „STANDARD” WYŚWIETLACZAWIELOFUNKCYJNEGO rys. 6

  Na wyświetlaczu pojawiają się następujące wskazania:A. DataB. Licznik kilometrów (wyświetla kilometry lub mile przebiegu)C. Tryb jazdy wybrany poprzez „Alfa DNA” (System kontroli dy-

  namicznej samochodu) (dla wersji/rynków, gdzie przewi-dziano)– d = Dynamic– n = Normal– a = All Weather

  D. Godzina (zawsze wyświetlana również przy wyjętym kluczy-ku i drzwiach przednich zamkniętych)

  E. Wskazanie funkcji Start&Stop (dla wersji/rynków, gdzie prze-widziano)

  F. Temperatura zewnętrznaG. Gear Shift Indicator (wskazanie zmiany biegu) (dla wer-

  sji/rynków, gdzie przewidziano)H. Pozycja ustawienia reflektorów (tylko dla włączonych świa-

  teł mijania)Przy kluczyku wyjętym z wyłącznika zapłonu i po otwarciu/zamknięciu jednych drzwi wyświetlacz podświetla się i pokazujeprzez kilka sekund zegar i wskazania licznika kilometrów (lub mil)całkowitego przebiegu.

  rys. 6 A0J1270g

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 27

  1EKRAN „STANDARD” WYŚWIETLACZAWIELOFUNKCYJNEGO REKONFIGUROWANEGOrys. 7

  Na wyświetlaczu pojawiają się następujące wskazania:A. GodzinaB. Kilometry (lub mile) okresowego przebieguC. Licznik kilometrów (wyświetlanie kilometrów/mil przebiegu)D. Sygnalizacja stanu samochodu (np. drzwi otwarte, lub ewen-

  tualne oblodzenie drogi, itp. ...)/Wskazanie funkcji Start&Stop(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)/Gear Shift Indicator(wskazanie zmiany biegu) (dla wersji/rynków, gdzie prze-widziano)

  E. Pozycja ustawienia reflektorów (tylko przy włączonych świa-tłach mijania)

  F. Temperatura zewnętrzna

  W niektórych wersjach po wybraniu trybu „DYNAMIC”, na wy-świetlaczu pojawia się ciśnienie turbosprężarki rys. 8.

  rys. 7 A0J0333m rys. 8 A0J0228m

 • 28 POZNAWANIE SAMOCHODU

  GEAR SHIFT INDICATOR (dla wersji/rynków gdzie przewidziano)

  System “GSI” (Gear Shift Indicator) sugeruje kierowcy zmianę bie-gu za pośrednictwem stosownej sygnalizacji na desce rozdzielczej(zob. rys. 8a). System GSI, o ile znajduje się na wyposażeniu, informuje kierowcę,że zmiana biegu na inny pozwoli na zmniejszenie zużycia paliwa.W celu zachowania stylu jazdy pozwalającego na zmiejszeniezużycia paliwa zalecane jest utrzymywanie trybu „Normal” lub„All Weather” oraz stosowanie się do wskazówek systemu GearShift Indicator, o ile pozwalają na to warunki na drodze.

  Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się ikona SHIFT UP (N + SHIFT)system GSI zaleca zmianę biegu na wyższy, natomiast, jeżeli nawyświetlaczu pojawi się ikona SHIFT DOWN (O + SHIFT) systemGSI zaleca zmianę biegu na niższy.

  UWAGA Wskazanie w zestawie wskaźników będzie się świecićaż kierowca nie wykona zmiany biegu lub aż gdy warunki jazdynie powrócą do takich, że nie będzie konieczna zmiana biegu dlaoptymalizacji zużycia paliwa.

  rys. 8a A0J0233m

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 29

  1ZMIANA WSKAZAŃ

  W niektórych wersjach po obróceniu kluczyka w pozycję MAR, następuje:❍ szybka zmiana (w górę/w dół) wskazań prędkościomierza

  i obrotomierza;❍ podświetlenie wskazań graficznych/wyświetlacza;❍ wyświetlanie na ekranie wyświetlacza animacji graficznej przed-

  stawiającej kształt samochodu.

  Zmiana wskazań

  ❍ Jeżeli kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu podczaszmiany wskazań, te powrócą natychmiast w pozycję począt-kową.

  ❍ Po osiągnięciu wartości końca skali wskazania ustawią się nawartości sygnalizowanej przez samochód.

  ❍ Po uruchomieniu silnika zmiany wskazań zakończą się.

  Podświetlenie wskazańgraficznych/wyświetlacza

  Po kilku sekundach od włożenia kluczyka do wyłącznika zapłonupodświetlają się następujące wskazania, grafika i wyświetlacz.

  Wyświetlanie animacji graficznej

  W fazie wyjmowania kluczyka z wyłącznika zapłonu (przy drzwiachzamkniętych) wyświetlacz pozostaje podświetlony i pokazuje ani-macje graficzną. Następnie podświetlenie wyświetlacza ściemniasię progresywnie do momentu całkowitego zgaszenia.

  PRZYCISKI STERUJĄCE rys. 9/9a

  „+” lub “▲ Ò” (wersje z systemem Start&Stop): aby przesu-wać na ekranie i na odpowiednie opcje w górę lub aby zwięk-szyć wyświetlaną wartość.„MENU ESC”: nacisnąć krótko, aby uzyskać dostęp do menu i/lub

  przejść do ekranu następnego lub potwierdzić żą-dany wybór. Nacisnąć dłużej, aby powrócić do ekra-nu standardowego.

  „–” lub “▼ “ (wersje z systemem Start&Stop): aby przesu-wać na ekranie i na odpowiednie opcje w górę lub aby zwięk-szyć wyświetlaną wartość.

  rys. 9 A0J0024m

 • 30 POZNAWANIE SAMOCHODU

  OSTRZEŻENIE: Przyciski „+” i „–” (lub “▲ Ò” i “▼ “ dla wer-sji z systemem Start&Stop) uaktywniają różne funkcje zależnie odnastępujących sytuacji:❍ wewnątrz menu umożliwia przesuwanie w górę lub w dół;❍ podczas operacji ustawienia umożliwiają zwiększenie lub

  zmniejszenie.Przy kluczyku wyjętym z wyłącznika zapłonu i po otwarciu jednychdrzwi wyświetlacz podświetla się i pokazuje przez kilka sekund ze-gar i wskazania licznika kilometrów (lub mil) całkowitego prze-biegu.

  MENU SETUP

  Menu składa się z szeregu funkcji, których wybór realizowany zapomocą przycisków + i – (lub “▲ Ò” i “▼ “ dla wersjiz systemem Start&Stop) pozwala na dostęp do różnych operacjiwyboru i ustawień (setup) opisanych poniżej. Dla niektórych po-zycji przewidziane jest podmenu. Menu można uaktywnić krótkimnaciśnięciem przycisku MENU ESC.

  UWAGA Na następnych stronach opisane są przyciski + i –. Dlawersji z systemem Start&Stop przyciski są “▲ Ò” i “▼ “.

  rys. 9a – Wersje z systemem Start&Stop A0J0276m

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 31

  1Menu składa się z następujących pozycji:– MENU– BEEP PRĘDKOŚCI– CZUJNIK ŚWIATEŁ (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)– CZUJNIK DESZCZU (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)– DANE TRIP B– REGULACJA ZEGARA– USTAWIENIE DATY– STRONA POCZĄTKOWA (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)– PATRZ RADIO– AUTOCLOSE – SAMOZAMYKANIE– JEDNOSTKA MIARY– JĘZYK– GŁOŚNOŚĆ SYGNALIZACJI– GŁOŚNOŚĆ PRZYCISKÓW– BEEP PASÓW BEZPIECZEŃSTWA– OBSŁUGA – SERVICE– BAG PASAŻERA– ŚWIATŁA DZIENNE– LAMPY OŚWIETLENIA– WYJŚCIE Z MENU

  UWAGA Niektóre pozycje w samochodach wyposażonych w systemradionawigacji (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) zostanąwyświetlone na ekranie jako ostanie.

  Wybór pozycji z menu głównego bez podmenu:

  – za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku MENU ESC możnawybrać ustawienie w menu głównym, które chcemy zmodyfikować;– naciskając na przyciski lub + lub – (pojedynczymi naciśnięcia-mi) można wybrać nowe ustawienie;– za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku MENU ESC możnazapamiętać ustawienie i równocześnie powrócić do tej samej po-zycji menu głównego wyświetlanej przed wyborem.

  Wybór pozycji z menu głównego z podmenu:– za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku MENU ESC możnawyświetlić pierwszą pozycję z podmenu;– naciskając na przyciski lub + lub – (pojedynczymi naciśnięcia-mi) można przewijać wszystkie pozycje z podmenu;– za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku MENU ESC możnawybrać pozycję z wyświetlanego podmenu i wejść w odpowiedniemenu ustawień;– naciskając na przyciski + lub – (pojedynczymi naciśnięciami)można wybrać nowe ustawienie tej pozycji podmenu;– za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku MENU ESC możnazapamiętać ustawienie i równocześnie powrócić do tej samej po-zycji podmenu wyświetlanej przed wyborem.

 • 32 POZNAWANIE SAMOCHODU

  POZYCJE MENŰ

  Menu

  Ta pozycja umożliwia dostęp do Menu Setup.Nacisnąć przyciski + lub – aby wybrać różne pozycje z Menu.Nacisnąć natomiast dłużej przycisk MENU ESC aby powrócić doekranu standard.

  Beep szybkości (Prędkość dopuszczalna)

  Funkcja ta umożliwia ustawienie dopuszczalnej prędkości samo-chodu (w km/h lub w mph), po przekroczeniu, której kierowcazostanie poinformowany. Aby ustawić wymaganą dopuszczalnąprędkość, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawisię napis (Beep Vel.);– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać włączenie (On) lub wy-łączenie (Off) dopuszczalnej prędkości;– w przypadku kiedy funkcja została włączona (On), poprzez na-ciśnięcie przycisków + lub – wybrać ograniczenie prędkości zgod-nie z życzeniem i przycisnąć MENU ESC dla potwierdzenia wyboru.

  OSTRZEŻENIE Możliwym ustawieniem jest prędkość pomiędzy30 i 200 km/h, lub 20 i 125 mph zgodnie z wcześniej ustawionąjednostką, patrz rozdział „Regulacja Jednostka miary” (Jednost-ka miary) poniżej. Każde naciśnięcie przycisku +/– powodujezwiększenie/zmniejszenie o 5 jednostek. Przytrzymanie naci-śniętego przycisku +/– powoduje zwiększanie/zmniejszanie szyb-kie automatyczne. Gdy zbliżamy się do wymaganej wartości, do-kończyć regulację pojedynczymi naciśnięciami.

  – nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.Jeżeli wymagane jest anulowanie ustawienia, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pulso-wał będzie napis (On);– nacisnąć przycisk –, na wyświetlaczu pulsował będzie napis(Off);– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 33

  1Czujnik reflektorów (Regulacja czułości czujnika reflektorówautomatycznych/zmierzchu)(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Ta funkcja umożliwia włączeniu lub wyłączenie automatyczne świa-teł w zależności od ilości światła na zewnątrz. Możliwe jest wyregulowanie czujności czujnika zmierzchu zgod-nie z 3 poziomami (poziom 1 = czujność minimalna, poziom 2 =czujność średnia, poziom 3 = czujność maksymalna); im więk-sza jest ustawiona czułość, tym mniejsza jest mniejsza jest zmia-na oświetlenia zewnętrznego koniecznego do sterowania za-świeceniem światłami. (np. ustawienie na poziomie 3 gdy zapadniezmierzch, powoduje zaświecenie reflektorów wcześniejszew stosunku do poziomu 1 i 2).Aby wybrać wymagane ustawienie, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu migał bę-dzie poziom poprzednio ustawiony;– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.

  Czujnik deszczu (Regulacja czujności czujnika deszczu) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Ta funkcja umożliwia regulację (w 4 poziomach) czułości czujni-ka deszczu.Aby ustawić wymagany poziom czułości, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu migał bę-dzie „poziom” czułości ustawiony poprzednio;– nacisnąć przycisk + lub – aby wykonać regulację; – nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.

 • 34 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Dane trip B (Uaktywnienie Trip B)

  Ta funkcja umożliwia aktywację (On) lub dezaktywację (Off) wska-zań Trip B (trip okresowy). Odnośnie dalszych informacji patrz rozdział „Komputer pokładowy”.Aby uaktywnić/dezaktywować należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pulsowaćbędzie napis On lub Off w funkcji poprzedniego ustawienia; – nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.

  Regulacja godziny (Regulacja zegara)

  Ta funkcja umożliwia regulację zegara przechodząc przez przezdwa podmenu: „Ora” i „Formato” – Godzina” i „Format”.Aby wykonać regulację, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawiąsię dwa podmenu „Godzina” i „Format”;– nacisnąć przycisk lub + lub – aby przesuwać się pomiędzy dwo-ma podmenu;– po wybraniu podmenu, które zamierzamy modyfikować naci-snąć krótko przycisk MENU ESC;– w przypadku, gdy wejdziemy w podmenu „Ora-Godzina”: na-cisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu migać będą„ore” – godziny;– nacisnąć przycisk + lub – aby wykonać regulację;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pulso-wał będzie napis „minuty”;– nacisnąć przycisk + lub – aby wykonać regulację.

  OSTRZEŻENIE Każde naciśniecie przycisków + lub – powodujezwiększenie lub zmniejszenie o jedną jednostkę. Przytrzymanienaciśniętego przycisku powoduje zwiększenie/zmniejszenie szyb-kie automatyczne. Kiedy zbliżamy się do żądanej wartości, za-kończyć regulację poprzez pojedyncze przyciskanie

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 35

  1– w przypadku gdy wejdziemy do podmenu „Format”: po krót-kim naciśnięciu przycisku MENU ESC, na wyświetlaczu pojawi sięw sposób pulsujący tryb wyświetlania;– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać tryb „24h” lub „12h”.Po wykonaniu regulacji nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, abypowrócić do ekranu podmenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby po-wrócić do ekranu menu głównego bez zapamiętania.– nacisnąć ponownie przycisk MENU ESC dłużej, aby powrócićdo ekranu standard lub do menu głównego w zależności od punk-tu w którym znajdujemy się w menu.

  Regulacja daty

  Ta funkcja umożliwia uaktualnienie daty (dzień – miesiąc – rok).Aby uaktualnić datę, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pulso-wał będzie napis „anno – rok”;– nacisnąć przycisk + lub – aby wykonać regulację;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pulso-wał będzie napis „mese – miesiąc”;– nacisnąć przycisk + lub – aby wykonać regulację;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pulso-wał będzie napis „giorno – dzień”;– nacisnąć przycisk + lub – aby wykonać regulację.

  OSTRZEŻENIE Każde naciśniecie przycisków + lub – powodujezwiększenie lub zmniejszenie o jedną jednostkę. Przytrzymanienaciśniętego przycisku powoduje zwiększenie/zmniejszenie szyb-kie automatyczne. Gdy zbliżamy się do wymaganej wartości, do-kończyć regulację pojedynczymi naciśnięciami.

  – nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.

 • 36 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Pierwsza strona (Wyświetlanie informacji na ekranie głównym) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Ta funkcja umożliwia wybór typu informacji, którą chcemy wy-świetlić na ekranie głównym. Można wyświetli datę lub dystansczęściowy.Aby dokonać wyboru należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawisię napis „Pierwsza strona”;– nacisnąć ponownie krótko przycisk MENU ESC, aby wybrać opcjędla wyświetlenia „Data” i „Info silnika”;– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać typ informacji, którą chce-my wyświetlić na ekranie głównym wyświetlacza;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR,na wyświetlaczu, po zakończeniu fazy di check początkowego po-jawią się informacje ustawione poprzednio za pomocą funkcji„Pierwsza strona” menu.

  Patrz radioodtwarzacz (Powtórzenie informacji audio)

  Ta funkcja umożliwia wyświetlenie na ekranie informacji odpo-wiadających radioodtwarzaczowi.– Radio: częstotliwość lub komunikat RDS wybranej stacji radio-wej, aktywacja wyszukiwania automatycznego lub AutoSTore;– CD audio, CD MP3: numer ścieżki;– CD Changer: numer CD i numer ścieżki;Aby wyświetlić (On) lub nie (Off) informacje radioodtwarzacza nawyświetlaczu należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawisię w sposób pulsujący On lub Off w zależności od uprzedniegoustawienia;– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 37

  1Autoclose (Zamknięcie centralne automatycznesamochodu podczas jazdy)

  Ta funkcja w przypadku, gdy zostanie wcześniej uaktywniona (On)umożliwia automatyczne zablokowanie drzwi, gdy prędkość sa-mochodu przekroczy 20 km/h.Aby aktywować lub dezaktywować tę funkcję należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawisię podmenu;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pulsowaćbędzie napis On lub Off w funkcji poprzedniego ustawienia;– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranu pod-menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu menugłównego bez zapamiętania;– nacisnąć ponownie przycisk MENU ESC dłużej, aby powrócićdo ekranu standard lub do menu głównego w zależności od punk-tu w którym znajdujemy się w menu.

  Jednostka miary (Regulacja jednostki miary)

  Ta funkcja umożliwia ustawienie jednostki miary za pomocą trzechpodmenu: „Distanze – Odległość”, „Consumi – Zużycie paliwa”i „Temperatura”.Aby ustawić wymaganą jednostkę miary, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawiąsię trzy podmenu;– nacisnąć przycisk lub + lub – aby przesuwać się pomiędzy trze-ma podmenu;– po wybraniu podmenu, które zamierzamy modyfikować naci-snąć krótko przycisk MENU ESC;– w przypadku, gdy wejdziemy w podmenu „Distanze-Odległość”:nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawiąsię „km” lub „mi” w zależności od poprzedniego ustawienia;– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać;– w przypadku gdy wejdziemy do podmenu „Spalanie” nacisnąćkrótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawi się „km/l”,„l/100km” lub „mpg” i w funkcji poprzedniego ustawienia;

 • 38 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Jeżeli jednostka miary odległości ustawiona jest w „km” wy-świetlacz umożliwia ustawienie jednostki miary w (km/l lubl/100 km) odnoszącej się do ilości zużywanego paliwa.Jeżeli ustawioną jednostką miary odległości są „mi” na wyświe-tlaczu ukaże się ilość zużytego paliwa w mpg”.– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać;– w przypadku, gdy wejdziemy w podmenu „Temperatura”: na-cisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawią się„°C” lub „°F” w zależności od poprzedniego ustawienia;– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać;Po wykonaniu regulacji nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, abypowrócić do ekranu podmenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby po-wrócić do ekranu menu głównego bez zapamiętania.– nacisnąć ponownie przycisk MENU ESC dłużej, aby powrócićdo ekranu standard lub do menu głównego w zależności od punk-tu w którym znajdujemy się w menu.

  Język (Wybór języka)

  Wskazania na wyświetlaczu, w zależności od ustawienia, mogąbyć przedstawiane w następujących językach: włoskim, angiel-skim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim, francuskim, ho-lenderskim, tureckim.Aby wybrać wymagany język, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pulso-wał będzie „język” poprzednio ustawiony;– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 39

  1Głośność sygnalizacji (Regulacja głośności sygnalizacji akustycznej awarii/ostrzeżeń)

  Ta funkcja umożliwia wyregulowanie (w 8 poziomach) głośnośćsygnału akustycznego (buzzer) towarzyszącego ewentualnej sy-gnalizacji o awarii/ostrzeżeń.Aby ustawić wymaganą głośność, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu migał bę-dzie „poziom” głośności ustawiony poprzednio;– nacisnąć przycisk + lub – aby wykonać regulację;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.

  Głośność przycisków (Regulacja głośności przycisków)

  Ta funkcja umożliwia regulację (w 8 poziomach) głośności sy-gnalizacji akustycznej osiąganej po dłuższym naciśnięciu przyciskuMENU ESC, którym wykonuje się aby wyjść z podmenu i powró-cić do menu standard.Aby ustawić wymaganą głośność, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu wyświe-tli się "poziom" głośności ustawiony poprzednio;– nacisnąć przycisk + lub – aby wyregulować; podczas tej regu-lacji zostanie wyemitowana sygnalizacja akustyczna wraz z po-ziomem głośności, który został wybrany;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranupoprzedniego lub nacisnąć przycisk dłużej aby powrócić do ekra-nu standard bez zapamiętania.W wersjach wyposażonych w wyświetlacz wielofunkcyjny rekon-figurowany, wartość poziomu głośności zostanie przedstawionasłupkami.

  Buzz. Pasy bezpieczeństwa (Ponowna aktywacja bezzeradla sygnalizacji S.B.R.)

  Funkcja jest wyświetlana tylko po wyłączeniu systemu S.B.R w ASOAlfa Romeo (patrz „System S.B.R.” w rozdziale „2”.)

 • 40 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Service (Obsługa okresowa)

  Funkcja ta umożliwia wizualne wskazania odpowiadające okre-som, w kilometrach lub w dniach, jakie pozostały do wykonaniaobsługi okresowej.Za pomocą funkcji Service możliwe jest ponadto wyświetlenie okre-su (w kilometrach lub milach) pozostającego do wymiany olejusilnikowego.Aby uzyskać te wskazania, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu ukaże sięprzebieg w km lub w milach w zależności od poprzedniego usta-wienia (patrz rozdział „Jednostka miary odległości”);– przycisnąć przycisk MENU ESC szybkim naciśnięciem dla po-wrotu do obrazu menu lub przycisnąć na dłużej dla powrotu do ob-razu standard.

  OSTRZEŻENIE „Plan Przeglądów Okresowych” przewiduje obsłu-gę samochodu co 30.000 km (wersje benzynowe) lub co35.000 km (wersje diesel). To wskazanie ukazuje się automa-tycznie na wyświetlaczu, gdy kluczyk jest w położeniu MAR, po-cząwszy od 2.000 km (lub wartości odpowiadającej w milach) ja-kie pozostały do tego terminu i jest powtarzana co 200 km (lubwartości odpowiadającej w milach). Poniżej 200 km sygnaliza-cja powtarzana jest częściej w miarę zbliża się do tego terminu.Wskazanie będzie w km lub w milach zgodnie z ustawioną jed-nostką miary. Jeżeli termin przeglądu okresowego zbliża się doprzewidzianego, to po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonuw położenie MAR, na wyświetlaczu pojawi się napis „Service”i ilość kilometrów/mil lub dni jakie jeszcze pozostały do przeglą-du samochodu. Zwrócić się do ASO Alfa Romeo, która wykonaoprócz operacji przewidzianych w „Planie przeglądów okresowych”także wyzerowanie tych wskazań (reset).

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 41

  1Bag pasażera (Włączenie/Wyłączenie Air bag pasażera przednia i bocznazabezpieczenia klatki piersiowej/miednicy(Side bag)

  Ta funkcja umożliwia włączenie/wyłączenie air bag po stronie pa-sażera. Procedura jest następująca:– nacisnąć przycisk SET i po ukazaniu się na wyświetlaczu ko-munikatu (Bag pass: Off) (aby dezaktywować) lub komunikatu(Bag pass: On) (aby uaktywnić) za pomocą naciśnięcia przyci-sku + i –, nacisnąć ponownie przycisk MENU ESC;– na wyświetlaczu ukaże się komunikat żądający potwierdzenia;– naciśnięciami przycisków + lub –; wybrać (SI), (aby potwierdzićwłączenie/wyłączenie) lub (No), (aby zrezygnować);– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, ukaże się komunikat po-twierdzający wybór i powraca się do ekranu menu lub nacisnąćprzycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.

  Światła dzienne (D.R.L.)

  Ta funkcja umożliwia uaktywnienie/dezaktywację świateł dziennych.Aby aktywować lub dezaktywować tę funkcję, należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawisię podmenu;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pulsowaćbędzie napis On lub Off w funkcji poprzedniego ustawienia;– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranu pod-menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu menugłównego bez zapamiętania;– nacisnąć ponownie przycisk MENU ESC dłużej, aby powrócićdo ekranu standard lub do menu głównego w zależności od punk-tu w którym znajdujemy się w menu.

 • 42 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Lampy oświetlenia(Uaktywnienie/dezaktywacja „Greeting lights”- Światła powitania) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Ta funkcja umożliwia, po otwarciu drzwi lub bagażnika pilotem,zaświecenie na około 25 sekund świateł pozycyjnych i lamp oświe-tlenia tablicy rejestracyjnej i lamp sufitowych, z następującymi wy-jątkami:❍ przerwanie po 5 sekundach w następstwie zamknięcia drzwi❍ przerwanie po zablokowaniu drzwi z pilota❍ przerwanie po zablokowaniu drzwi lub naciśnięciu przycisku

  pilotaAby uaktywnić/dezaktywować należy:– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pulsowaćbędzie napis On lub Off w funkcji poprzedniego ustawienia;– nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać;– nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranumenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu stan-dard bez zapamiętania.

  Wyjście z Menu

  Jest ostatnią funkcją, która zamyka cykl ustawień przedstawionychna ekranie menu. Nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby po-wrócić do ekranu standardowego bez zapamiętania. Po naciśnię-ciu przycisku – wyświetlacz powraca do pierwszej pozycji menu.

  KOMPUTER POKŁADOWY

  OPIS

  „Komputer pokładowy” umożliwia wskazania, przy kluczykuw pozycji MAR, wielkości odpowiadających stanowi funkcjonowa-nia samochodu. Funkcja ta składa się z dwóch oddzielnych tripnazywanych „Trip A” i „Trip B”, które monitorują „jazdę komplet-ną” samochodu (podróż) w sposób niezależny jeden od drugiego.Obie funkcje można zerować (reset – rozpoczynając nową podróż).„Trip A” umożliwia wyświetlenie następujących wielkości:– Autonomia – Zasięg– Distanza percorsa – Przejechana odległość– Consumo medio – Średnie zużycie paliwa– Consumo istantaneo – Chwilowe zużycie paliwa– Velocit media – Średnia prędkość– Tempo di viaggio – Czas podróży (czas jazdy).

  „Trip B” umożliwia wyświetlenie następujących wielkości:– Distanza percorsa B – Przejechana odległość B– Consumo medio B – Średnie zużycie paliwa B– Velocit media B – Średnia prędkość B– Tempo di viaggio B – Czas podróży B (czas jazdy).„Trip B” jest funkcją, którą można wyłączyć (Patrz rozdział „Ak-tywacja Trip B”). Wielkości „Zasięg” i „Chwilowe zużycie paliwa”nie można wyzerować.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 43

  1Wskazywane wielkości

  Autonomia - ZasięgWskazuje odległość, jaką można jeszcze przejechać na paliwieznajdującym się w zbiorniku. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „- - - -” po wystąpieniunastępujących przypadków:– wartość zasięgu jest poniżej 50 km (lub 30 mil)– w przypadku postoju samochodu przy silniku uruchomionymprzez dłuższy czas.

  OSTRZEŻENIE Na zmianę wartości zasięgu mogą mieć wpływ róż-ne czynniki: styl jazdy, typ trasy (autostrada, miasto, góry, itd...),warunki eksploatacji samochodu (przewożone obciążenie, ciśnie-nie w oponach, itd...). Dlatego podczas programowania podróżynależy wziąć pod uwagę to, co opisano poprzednio.

  Przejechana odległośćWskazuje przejechaną odległość od rozpoczęcia nowej podróży.

  Średnie zużycie paliwaPrzedstawia średnie zużycie paliwa od rozpoczęcia nowej podróży.

  Chwilowe zużycie paliwaWyraża zmieniające się, uaktualniane w sposób ciągły zużycie pa-liwa. W przypadku postoju samochodu przy silniku uruchomionymna wyświetlaczu ukaże się wskazanie „- - - -”.

  Velocità media – Średnia prędkośćPrzedstawia wartość średniej prędkości samochodu w zależności odupływającego całkowitego czasu od rozpoczęcia nowej podróży.

  Tempo di viaggio – Czas podróżyCzas upływający od rozpoczęcia nowej podróży.

 • 44 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Wyświetlenia na ekranie

  Za każdym razem, gdy wyświetlana jest wielkość, na ekranie po-jawiają się następujące informacje:❍ ikona animowana w części górnej (A-rys. 10);❍ napis „Trip” (lub „Trip A” lub „Trip B”) (B);❍ nazwa, wartość i jednostka miary odpowiadająca wybranej

  wielkości (np. „Zasięg 1500 km”) (C).Po upłynięciu kilku sekund nazwa i wartość wybranej wielkości za-stąpione zostają ikoną (patrz rys. 11).

  Poniżej przedstawiono ikony odpowiadające różnym wielkościom:

  7EK „Zasięg”;o 6 „Średnie zużycie paliwa A” (jeżeli aktywny jest

  Trip A, lub „B” jeżeli aktywny jest Trip B);

  pE76 „Dystans A” (jeżeli aktywny jest Trip A, lub „B”jeżeli aktywny jest Trip B);

  o q „Chwilowe zużycie paliwa”;8 6 „Średnia prędkość A” (jeżeli aktywny jest Trip A,

  lub „B” jeżeli aktywny jest Trip B);

  5 6 „Czas podróży A” (jeżeli aktywny jest Trip A, lub„B” jeżeli aktywny jest Trip B);

  rys. 10 A0J1223g rys. 11 A0J0033m

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 45

  1Przycisk TRIP 0.00

  Umieszczony jest na dźwigni prawej rys. 12 i umożliwia, przy klu-czyku w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR, wyświetlenie wiel-kości opisanych poprzednio, a także wyzerowanie dla rozpoczę-cia nowej podróży:– krótkie naciśnięcie: wyświetlenie wielkości;– długie naciśnięcie: wyzerowanie (reset) wielkości i rozpoczęcienowej podróży.

  Nowa podróż

  Rozpoczyna się od wykonania wyzerowania:– „manualnego” przez użytkownika, za pomocą naciśnięcia od-powiedniego przycisku;– „automatycznego”, gdy „przejechana odległość” osiągnie war-tość 99999,9 km lub, gdy „czas podróży” osiągnie wartość999,59 (999 godzin i 59 minut);– po każdym rozłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.

  OSTRZEŻENIE Operacja wyzerowania wykonana w obecności wska-zań „Trip A” powoduje wyzerowanie tylko wielkości odpowiada-jących tej funkcji.

  OSTRZEŻENIE Operacja wyzerowania wykonana w obecności wska-zań „Trip B” powoduje wyzerowanie tylko wielkości odpowiada-jących tej funkcji.

  Procedura rozpoczęcia podróży

  Przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR, wykonać wy-zerowanie (reset) naciskając i przytrzymując naciśnięty przycisk TRIP 0.00 dłużej niż 2 sekundy.

  Wyjście z Trip

  Z funkcji TRIP wychodzi się automatycznie po wyświetleniu wszyst-kich wielkości lub przytrzymując naciśnięty przycisk MENU ESCpowyżej 1 sekundy.

  rys. 12 A0J0077m

 • 46 POZNAWANIE SAMOCHODU

  SYMBOLIKA

  Na niektórych elementach samochodu lub obok nich umieszczonotabliczki z kolorowymi znakami, których symbole zalecają użyt-kownikowi zachowanie szczególnej ostrożności, gdy znajduje sięw ich pobliżu. Ponadto pod pokrywą komory silnika znajduje sięzbiorcza tabliczka z opisem tych znaków.

  SYSTEM ALFA ROMEO CODE

  Jest systemem elektronicznej blokady silnika, który umożliwiazwiększenie ochrony przed usiłowaniem kradzieży samochodu.Aktywuje się automatycznie po wyjęciu kluczyka z wyłącznikazapłonu.Każdy kluczyk posiada elektroniczne urządzenie, którego funk-cją jest modulacja sygnału przesłanego w fazie uruchamiania przezantenę wbudowaną w wyłącznik zapłonu. Sygnał składa sięz „hasła”, zmieniającego się zawsze przy każdym uruchomieniusilnika, za pomocą, którego centralka rozpoznaje kluczyki umożliwia uruchomienie silnika.

  FUNKCJONOWANIE

  Przy każdym uruchomienia silnika, obracając kluczyk w położenieMAR, centralka systemu Alfa Romeo CODE przesyła do centralkikontroli silnika kod rozpoznania, aby uaktywnić zablokowanefunkcje.Przesłanie kodu rozpoznania następuje tylko wtedy, gdy central-ka systemu Alfa Romeo CODE rozpozna kod przesyłany z kluczyka.Po obróceniu kluczyka w położenie STOP, system Alfa Romeo CODE dezaktywuje funkcje centralki kontroli silnika. Jeżeli, pod-czas uruchamiania silnika, kod nie zostanie rozpoznany prawi-dłowo, w zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnaliza-cyjna Y.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 47

  1W tym przypadku obrócić kluczyk w położenie STOP i następniew MAR; jeżeli zablokowanie występuje spróbować innym kluczy-kiem z wyposażenia. Jeżeli i to nie spowoduje uruchomienia sil-nika, zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

  Zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej Y podczas jazdy

  ❍ Jeżeli lampka sygnalizacyjna Y zaświeci się, oznacza że sys-tem przeprowadza autodiagnostykę (na przykład z powoduspadku napięcia).

  ❍ Jeżeli lampka sygnalizacyjna Y będzie nadal się świecić,zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

  KLUCZYKI

  KARTA KODOWA CODE CARD (dla wersji/rynków gdzie przewidziano)

  Razem z kluczykami dostarczana jest karta kodowa CODE cardrys. 13 na której podany jest kod mechaniczny A i elektronicznyB. Przechowywać kody w miejscu bezpiecznym, nie w samochodzie.

  Mocne uderzenia mogą uszkodzić elementy elek-troniczne znajdujące się w kluczyku.

  rys. 13 A0J0212m

  AB

 • 48 POZNAWANIE SAMOCHODU

  KLUCZYK MECHANICZNY

  Wkładka metalowa A-rys. 14 uruchamia:❍ wyłącznik zapłonu;❍ zamki drzwi;❍ otwieranie/zamykania korka wlewu paliwa.

  rys. 14 A0J0211m rys. 15 A0J0072m

  Naciskać przycisk B-rys. 15 tylko, gdy kluczyk od-dalony jest od ciała, w szczególności od oczu i odelementów mogących ulec zniszczeniu (np. ubra-

  nie). Nie pozostawiać kluczyka bez nadzoru, aby uniknąćże ktokolwiek, szczególnie dzieci, mogą bawić sięi nacisnąć niespodziewanie przycisk.

  KLUCZYK Z PILOTEM (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Wkładka metalowa A-rys. 15 uruchamia:❍ wyłącznik zapłonu;❍ zamki drzwi;❍ otwieranie/zamykania korka wlewu paliwa.Nacisnąć przycisk B aby otworzyć/zamknąć wkładkę metalową.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 49

  1Odblokowanie drzwi i bagażnika

  Krótkie naciśnięcie przycisku Ë: odblokowanie drzwi, bagażnika,zaświecenie się czasowe lamp sufitowych i podwójnie migną kie-runkowskazy (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). Odblokowanie drzwi następuje automatycznie w przypadku in-terwencji systemu blokowania paliwa.Jeżeli podczas blokowania drzwi jedne lub kilka drzwi lub bagaż-nik nie są prawidłowo zamknięte, dioda razemz kierunkowskazamimiga szybko.

  Blokowanie drzwi i bagażnika

  Krótkie naciśnięcie przycisku Á: odblokowanie drzwi, bagażnikaz włączeniem się czasowym lamp sufitowych i pojedynczo mi-gną kierunkowskazy (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).Jeżeli jedne lub więcej drzwi są otwarte zablokowanie nie nastą-pi. Sygnalizowane jest to szybkim pulsowaniem kierunkowska-zów (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). Zablokowanie drzwinastąpi w przypadku otwartego bagażnika.Gdy prędkość samochodu przekroczy 20 km/h, nastąpi zabloko-wanie drzwi, jeżeli ustawiona została funkcja specyficzna (tylkowersje z Wyświetlaczem wielofunkcyjnym rekonfigurowanym).Po zablokowaniu drzwi dioda A-rys. 16 zaświeci się na kilka se-kund po czy zaczyna migać (funkcja czuwania).

  Otwarcie bagażnika

  Nacisnąć przycisk R aby otworzyć bagażnik z odległości. Otwar-cie bagażnika sygnalizowane jest podwójnym błyśnięciem kie-runkowskazów.

  ZAMAWIANIE DODATKOWYCH KLUCZYKÓW Z PILOTEM

  System może rozpoznać do 8 pilotów. Gdy okaże się koniecznezamówienie nowego pilota zwrócić się do ASO Alfa Romeo przy-nosząc ze sobą kartę kodową – CODE card (dla wersji/rynków,gdzie przewidziano), dokument identyfikacyjny i dokumenty iden-tyfikacyjne własności samochodu.

  rys. 16 A0J0027m

 • 50 POZNAWANIE SAMOCHODU

  WYMIANA BATERII W KLUCZYKU Z PILOTEM

  Postępuj w następujący sposób:❍ nacisnąć przycisk A-rys. 17 i ustawić wkładkę metalową B

  w położeniu otwarcia; obrócić śrubę C w : używając śrubo-kręta z cienką końcówką;

  ❍ wysunąć kasetę gniazda baterii D i wymienić baterię E zgodnieze wskazanymi biegunami; wsunąć kasetę gniazda baterii Ddo wnętrza kluczyka i zablokować obracając śrubę C w Á.

  rys. 17 A0J0073m

  Rozładowane baterie są szkodliwe dla środowiska,dlatego powinny być zbierane w odpowiednich po-jemnikach zgodnie z obowiązującymi przepisa-

  mi, albo mogą być dostarczane do ASO Alfa Romeo, któ-ra zajmuje się ich złomowaniem.

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 51

  1URZĄDZENIE SAFE LOCK (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  Jest urządzeniem bezpieczeństwa, które blokuje funkcjonowanieklamek wewnętrznych samochodu i przycisków blokowania/odblokowania drzwi. Zaleca się włączać to urządzenie za każdymrazem, gdy pozostawia się samochód zaparkowany.

  Włączenie urządzenia

  Urządzenie włącza się we wszystkich drzwiach po dwukrotnymszybkim naciśnięciu przycisku Á w kluczyku.Włączenie urządzenia sygnalizowane jest 3 błyśnięciami kierun-kowskazów i pulsowaniem diody A-rys. 18. Urządzenie nie włączysię, gdy jedne lub więcej drzwi nie są dokładnie zamknięte.

  Po włączeniu urządzenia safe lock nie jest możliwew żaden sposób otwarcie drzwi z wnętrza samo-chodu z samochodu, dlatego przed jego włączeniem

  upewnić się, czy wszyscy pasażerowie opuścili samochód.W przypadku, gdy bateria w kluczyku z pilotem rozładu-je się, urządzenie można wyłączyć jedynie działając wkład-ką metalową kluczyka w zamku drzwi.

  Wyłączenie urządzenia

  Urządzenie wyłącza się automatycznie:❍ po obróceniu wkładki kluczyka w drzwiach po stronie kierow-

  cy w pozycję otwarcia;❍ po naciśnięciu przycisku Ë na pilocie;❍ obracając kluczyk w wyłączniku zapłonu w pozycję MAR.

  rys. 18 A0J0027m

 • 52 POZNAWANIE SAMOCHODU

  Poniżej przedstawiono zestawienie głównych funkcji uaktywnianych kluczykami (z i bez pilota):

  Typ kluczyka

  Kluczyk mechaniczny

  Kluczyk z pilotem

  Miganie kierunkowskazów(tylko dla kluczyka z pilotem)

  Dioda czuwania

  Odblokowanie zamków

  Obrót kluczyka w lewo(strona kierowcy)

  Obrót kluczyka w lewo(strona kierowcy)

  Naciśnięcie krótkieprzycisku Ë

  2 mignięcia

  Wyłączenie

  Zablokowanie zamków

  z zewnątrz

  Obrót kluczyka w prawo (strona kierowcy)

  Obrót kluczyka w prawo (strona kierowcy)

  Naciśnięcie krótkieprzycisku Á

  1 mignięcie

  Świeci się przezokoło 3 sekundyi następnie miga czuwając

  Włączenie Safe lock(dla wersji/rynków,gdzie przewidziano)

  Podwójne naciśnięcie przycisku Á

  3 mignięcia

  Dwukrotnie migniei następnie miga czuwając

  Odblokowanie drzwi

  bagażnika

  Naciśnięcie krótkie przycisku R

  2 mignięcia

  Miga czuwając

  OSTRZEŻENIE Manewr opuszczania szyb jest konsekwencją sterowania odblokowania drzwi; manewr podnoszenia szyb jest konsekwencjąsterowania zablokowania drzwi.

  Opuszczanie szyb(dla wersji/rynków,gdzie przewidziano)

  Naciśniecie dłuższe(powyżej2 sekund) na przycisk Ë

  2 mignięcia

  Wyłączenie

  Podnoszenie szyb(dla wersji/rynków,gdzie przewidziano)

  Naciśniecie dłuższe(powyżej2 sekund) na przycisk Á

  1 mignięcie

  Miga czuwając

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 53

  1ALARM (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  INTERWENCJA SYSTEMU ALARMOWEGO

  Alarm następuje w poniżej podanych przypadkach:❍ otwarcie drzwi/pokrywy komory silnika/bagażnika (zabez-

  pieczenie obwodowe);❍ uruchomienie wyłącznika zapłonu (obrót kluczyka w MAR);❍ przecięcie przewodów akumulatora;❍ obecność ruchu wewnątrz samochodu (zabezpieczenie obję-

  tościowe);❍ przechylenie/podniesienie anomalne samochodu (dla wer-

  sji/rynków gdzie przewidziano).Interwencja alarmu sygnalizowana jest akustycznie i wizualnie(pulsowanie świateł kierunkowskazów przez kilka sekund) Try-by interwencji są różne w zależności od rynków, na które samo-chód jest sprzedawany. Przewidziano maksymalną ilość cykli aku-stycznych/wizualnych, po zakończeniu których system powracado normalnego funkcjonowania.

  OSTRZEŻENIE Funkcja blokowania silnika zapewniona jest syste-mem Alfa Romeo CODE, który włącza się automatycznie z chwiląwyjęcia kluczyka z wyłącznika zapłonu.

  OSTRZEŻENIE Alarm jest dostosowany do odpowiednich normw różnych krajach.

  WŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO

  Gdy drzwi i pokrywy są zamknięte, obrócić kluczyk w wyłącznikuzapłonu w położenie STOP lub wyjąć, skierować kluczyk z pilotemw stronę samochodu, a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk Á.Z wyjątkiem wersji na niektóre rynki, układ zasygnalizuje to aku-stycznie i wizualnie i uaktywni zablokowanie drzwi.Włączenie alarmu poprzedzone jest czynnościami autodiagnosty-ki: w przypadku nieprawidłowości, system wysyła sygnał dźwię-kowy i/lub wizualny za pośrednictwem lampki sygnalizacyjnejw desce rozdzielczej.Jeżeli po włączeniu systemu alarmowego nastąpi drugi sygnał aku-styczny i/lub sygnalizacja diody w desce rozdzielczej, po oko-ło 4 sekundach od włączenia, wyłączyć system poprzez naciśnie-cie przycisku Ë, sprawdzić, czy drzwi, pokrywa silnika i pokrywabagażnika są prawidłowo zamknięte, a następnie ponownie włą-czyć system naciskając przycisk Á.Jeżeli pomimo dokładnie zamkniętych drzwi pokrywy komorysilnika i bagażnika system alarmowy wyemituje sygnał akustycz-ny, oznacza to, że zostało rozpoznane błędne działanie systemu.Zwrócić się do ASO Alfa Romeo.

 • 54 POZNAWANIE SAMOCHODU

  WYŁĄCZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO

  Nacisnąć przycisk Ë. Zostanie wykonane następujące działanie (zawyjątkiem niektórych rynków):❍ dwa krótkie błyśnięcia kierunkowskazów;❍ dwie krótkie sygnały akustyczne;❍ odblokowanie drzwi.

  OSTRZEŻENIE W przypadku otwarcia centralnego za pomocą wkład-ki metalowej kluczyka, system alarmowy nie wyłączy się.

  ZABEZPIECZENIE OBJĘTOŚCIOWE/PRZED PODNIESIENIEM SAMOCHODU

  Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczenia należydokładnie zamknąć szyby boczne i ewentualnie dach otwierany(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).Aby wyłączyć funkcję nacisnąć przycisk A-rys. 20 przed uaktyw-nieniem systemu alarmowego. Wyłączenie funkcji sygnalizowa-ne jest błyskaniem przez kilka sekund diody znajdującej sięw przycisku A.Ewentualne wyłączenie zabezpieczenia objętościowego/przeciwpodnoszeniu musi być powtarzane po każdym zgaszeniu zestawuwskaźników.

  WYŁĄCZENIE CAŁKOWITE SYSTEMU ALARMOWEGO

  Aby wyłączyć całkowicie system alarmowy (na przykład, jeżeliprzewiduje się długi postój samochodu), zamknąć samochód ob-racając wkładkę metalową kluczyka z pilotem w zamku drzwi.

  OSTRZEŻENIE Jeżeli rozładuje się bateria pilota zdalnego stero-wania lub w przypadku uszkodzenia systemu, aby wyłączyć sys-tem alarmowy włożyć kluczyk do wyłącznika zapłonu i obrócićgo w położenie MAR.

  rys. 20 A0J0226m

 • POZNAWANIE SAMOCHODU 55

  1WYŁĄCZNIK ZAPŁONU

  Kluczyk można obrócić w trzy różne pozycje rys. 21:❍ STOP: silnik wyłączony, kluczyk można wyjąć, kierownica za-

  blokowana. Niektóre urządzenia elektryczne (np. radiood-twarzacz, zamek centralny drzwi, alarm, itp.) mogą funkcjo-nować;

  ❍ MAR: pozycja jazdy. Wszystkie urządzenia elektryczne mogąfunkcjonować;

  ❍ AVV: uruchamianie silnika.

  Wyłącznik zapłonu wyposażony jest w mechanizm bezpieczeń-stwa, który zmusza, w razie braku uruchomienia silnika,