W erze cz‚owieka proste rozwi…zania prowadz… do sukcesu

download W erze cz‚owieka proste rozwi…zania prowadz… do sukcesu

of 12

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Career

 • view

  172
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Zmiany we współczesnym świecie pracy kształtują gospodarki, pracodawców i pracowników. Zjawiska makroekonomiczne nieustannie wpływają na obniżanie marży, tworząc tym samym potrzebę osiągania lepszych wyników przy mniejszych zasobach.

Transcript of W erze cz‚owieka proste rozwi…zania prowadz… do sukcesu

 • 1. W ERze CZOWIEKA PROSTE ROZWIZANIA PROWADZ DO SUKCESU Elastyczno organizacji w czasach trwajcej niepewnoci
 • 2. WZE GORDYJSKI ZACISKA SI. TRENDY ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ MANPOWERGROUP PRZYSPIESZAJ I NAWARSTWIAJ SI. Od ponad 65 lat ManpowerGroup jest liderem w zmieniajcym si wiecie pracy. Wyjtkowe poczenie dowiadczenia i wiedzy pozwala firmie analizowa demograficzne i technologiczne trendy ksztatujce rynek oraz dba o zrwnowaony rozwj wiatowych zasobw talentw. Na pocztku 2014 roku mona miao powiedzie, e przewidywania i prognozy ManpowerGroup dotyczce tych trendw okazay si niemal stuprocentowo trafne. (Ryc. 1) Zidentyfikowane przez nas zmiany przyspieszaj i nakadaj si na siebie, a ich ciar jest dzi odczuwany przez gospodarki, pracodawcw i pracownikw. Zjawiska makroekonomiczne nieustannie wpywaj na obnianie mary, tworzc tym samym potrzeb osigania lepszych wynikw przy mniejszych zasobach. Potencja ludzki staje si najwaniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Ewolucja technologii z kolei zmienia oblicze wykonywania pracy oraz tworzy zapotrzebowanie na nowe umiejtnoci. Problem niedopasowania talentw rozprzestrzenia si i nasila ze wzgldu na zmiany demograficzne oraz pracodawcw, ktrzy oczekuj od kandydatw coraz bardziej wyspecjalizowanych kompetencji, aby sprosta nieustannie zmieniajcym si potrzebom konsumentw. Firma ManpowerGroup powstaa w 1948 roku z jasn misj: napdza wiat pracy i dba o zrwnowaony rozwj globalnych zasobw talentw dla dobra firm, spoecznoci, krajw i jedostek. Dzi ten kierunek jest wci aktualny, jednak na przestrzeni lat ManpowerGroup nieustannie ewoluowa, aby lepiej przewidywa trendy ksztatujce wiat pracy. W momencie powstania firmy, biznes opiera si na fizycznych transakcjach, a sowo globalizacja w zasadzie nie istniao. Od tamtego czasu przemys ustpi pola usugom, ktre stay si si napdow wielu gospodarek. Jednym z zada ManpowerGroup jest przewidywanie trendw rynkowych i ledzenie zmian zachodzcych we wspczesnym wiecie pracy, gdzie elastyczno i szybko reakcji s kluczowe dla firm, ktre chc osign sukces w niepewnych czasach. W ManpowerGroup jako pierwsi na wiecie zidentyfikowalimy nadejcie Ery Czowieka i zrozumielimy, e talent sta si kluczowym wyznacznikiem konkurencyjnoci dla firm. Zdolno przewidywania ewoluujcych i coraz bardziej zoonych potrzeb klientw bya gwnym powodem decyzji ManpowerGroup o odwieeniu i uproszczeniu naszej marki oraz zakresu dziaalnoci. Dynamiczne zmiany w ManpowerGroup miay na celu sprostanie potrzebom klientw szybsze uzyskiwanie efektw, usprawnienie, wiksze zrnicowanie oferowanych rozwiza HR i skrcenie czasu reakcji na zmiany na rynkach pracy. W ManpowerGroup mamy wiedz, dowiadczenie, strategi i energi, aby przyspiesza rozwj naszych klientw. RAZEM OSIGNIEMY SUKCES W ERZE CZOWIEKA W ERZE CZOWIEKA PROSTE ROZWIZANIA PROWADZ DO SUKCESU | 2
 • 3. PROGNOZY PRZYSZYCH TRENDW BYY TRAFNE 2008 Rekongurac ja 2009 Przygotowania do nowejnormalnoci 2010 Po cztekEryCzowiek a 2011 Dostosowanie do n owegorodowiska 2012 2013Przywdztwo w Erze Czowieka W ostatnich latach skupilimy si na zrozumieniu si dziaajcych na wiat pracy, takich jak resegmentacja rynkw, zmiany ekonomiczne wynikajce z niedoboru talentw i trendw demogracznych, rewolucja technologiczna, czy nieustanna niepewno na rynku. Wszystkie te zjawiska pokazuj, e rmy musz dzi na nowo odnale si jako elastyczne i dostosowane do Ery Czowieka organizacje. Progn ozy i implikacje 2012: Dostosowanie do nowego rodowiska Era Czowieka W 2011 roku stwierdzilimy, e Era Czowieka na nowo nakreli ramy wiata pracy. Nasza prognoza staa si rzeczywistoci, ktra zostaniez nami na duej. Dzi jednak coraz wicej rm zdaje sobie spraw z tego, w jak duym stopniu konkurencyjno zaley od kapitau ludzkiego. 2011: Pocztek Ery Czowieka Zakomunikowalimy wiatu, e to potencja ludzki a nie technologia czy nowe produkty bdzie najwaniejszym warunkiem wzrostu gospodarczego. 2010: Przygotowania do nowej normalnoci w wiecie pracy W 2010 roku skupilimy uwag na przyszych transformacjach, ktre miay znaczco wpyn na poda i popyt talentw. Przewidzielimy pogbianie si problemu niedopasowania talentw oraz rosnce moliwoci jednostek z najbardziej podanymi przez pracodawcw kompetencjami. Jednoczenie coraz bardziej zoone potrzeby konsumentw wkrtce zaczy zmusza rmy, aby osiga wicej przy bardziej ograniczonych zasobach. Pokonanie tych problemw mogo by uatwionym zadaniem dziki technologii o ile pracodawcy wiedzieli, jak z niej skorzysta. 2009: Rekonguracja wiata pracy W 2009 roku wiatowy kryzys gospodarczy rozpocz si ju na dobre, wic postanowilimy spojrze na zmieniajc si rzeczywisto rynkow przez jego pryzmat. Dla przykadu, przewidzielimy zderzenie pokole na rynku pracy i rosnc frustracj modych ludzi, ktrzy coraz czciej rozpoczynajc swoj karier zawodow traali na zamknite drzwi. Wtedy te po raz pierwszy formalnie potwierdzilimy rosnce znaczenie tak zwanej eksploracji danych (data mining) i wpywu tego zjawiska na wiat pracy. Temat ten jest dzi szeroko dyskutowany w naszej brany. 2008: wiat pracy zmienne prognozy i implikacje Naszym pierwszym celem byo formalne wpisanie procesu prognozowania w strategi biznesow rmy. Zaczlimy od okrelenia zbioru ewoluujcych wspzalenoci, ktre w kolejnych latach stay si podstawowym rdem danych dla naszej pracy. Dla przykadu, przewidzielimy wtedy, e zmiany demograczne powanie wpyn na dostpno talentw w krajach nalecych do Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dzi, po szeciu latach, moemy obserwowa jak nasza prognoza realizuje si w dramatyczny sposb. RYC. 1 W ERZE CZOWIEKA PROSTE ROZWIZANIA PROWADZ DO SUKCESU | 3
 • 4. Pracodawcy i pracownicy s coraz bardziej wymagajcy, co zwiksza zapotrzebowanie na indywidualnie dopasowane rozwizania. (Ryc. 2) W 2013 roku w ManpowerGroup zauwaylimy, e trendy makroekonomiczne nasilaj si, a w rezultacie niepewno na rynku staje si paradoksalnie jedynym pewnikiem. Siy ksztatujce niestabiln i nieprzewidywaln rzeczywisto Ery Czowieka nowy rozdzia w dziejach ludzkoci, zidentyfikowany przez ManpowerGroup w 2011 roku s coraz bardziej wzajemnie ze sob powizane, dziaaj w rnych kierunkach i coraz trudniej jest je od siebie odseparowa. Sytuacja przypomina wic mityczny wze gordyjski. Aktualnie wze ten zacienia si jeszcze bardziej, poniewa rynek pracy staje si coraz bardziej zoony: Talentyzm zastpi kapitalizm: Talentyzm, czyli system, w ktrym talent i potencja ludzki s kluczem do sukcesu, jest dzi dominujc si napdow postpu gospodarczego. Jednoczenie firmy maj trudnoci z pozyskiwaniem odpowiednich ludzi, co zagraa ich konkurencyjnoci. Pracodawcom, ktrzy skupiaj si na uwalnianiu potencjau swoich zasobw ludzkich oraz wykorzystaniu ich umiejtnoci i talentw za pomoc indywidualnie dopasowanych rozwiza, znacznie atwiej bdzie realizowa swoj strategi biznesow i osiga sukces w dzisiejszym niepewnym rodowisku. Zmiany o skali globalnej doprowadziy do stanu nieustannego ruchu: Dynamiczne siy gospodarcze daj si we znaki firmom, ktrym trudno jest przewidywa zmiany i odpowiednio si do nich przygotowa. Pracodawcy, ktrzy zlekcewa ten problem, nie bd w stanie osign sukcesu w Erze Czowieka. Kluczem do realizacji strategii i celw biznesowych jest dzi umiejtno byskawicznej reakcji i zmiany biegu w reakcji na zmienne zapotrzebowanie rynku. Jest to wyrana zmiana w sposobie dziaania, jakim powinny kierowa si firmy. Technologia ksztatuje wiat pracy: Dziki technologii zarwno poszczeglni pracownicy, jak i cae firmy mog poprawia produktywno. Jej wykorzystanie w rodowisku pracy z pocztku miao na celu uproszczenie wykonywanych dziaa. Dzi wszechobecno nowych rozwiza technologicznych oraz dynamiczne tempo ich rozwoju doprowadziy do powstania cakiem nowych zawodw, ale take do zniknicia wielu innych. Rynek i obecne systemy czsto nie nadaj za tempem nieustannych innowacji, ktre ksztatuj, nie zawsze pozytywnie, sposoby mylenia i komunikacji pracownikw. Niestety, jak gosi stare powiedzenie, kady kij ma dwa koce. Z jednej strony nowe technologie mog pomaga w upraszczaniu procesw, z drugiej jednak mog tworzy dodatkowe komplikacje, poniewa dyktuj sposoby wykonywania pracy oraz umiejtnoci, jakich praca wymaga. Rozdwojenie rynkw pracy: Przepa pomidzy aktywnymi uczestnikami wiata pracy, a ludmi od niego odcitymi, pogbia si. Oznacza to, e pracodawcom jest dzi ciko znale kandydatw gotowych do podjcia pracy od zaraz. W Erze Czowieka, gdy talent sta si kluczow si napdow wzrostu, uporanie si z problemami niedopasowania i niedoboru talentw, a take budowanie i wykorzystywanie zrwnowaonych zasobw ludzkich, s niezbdnym warunkiem postpu gospodarczego. Zarwno firmy, jak i cae kraje, musz zapewni sobie regularny dopyw talentw, bez ktrych dugoterminowe strategie i cele biznesowe bd niemoliwe do osignicia. Pracodawcy, ktrzy chc w Erze Czowieka osign sukces, potrzebuj dzi strategii HR, ktre nie tylko bd dopasowane do ich strategii biznesowych, lecz take uwzgldni wpyw niedoboru talentw na ich obecne i przysze potrzeby w dziedzinie zasobw ludzkich. (Ryc. 3) W Erze Czowieka firmy znajduj si pod wpywem zmiennych i nieprzewidywalnych si ekonomicznych, ktre przyspieszaj i nakadaj si na siebie. Coraz trudniej jest traktowa je jako odrbne zjawiska. Sytuacj mona porwna do wza gordyjskiego, ktry zacienia si i hamuje wzrost. Pracodawcy musz si z tym zmierzy, aby umoliwi sobie rozwj. Konieczne jest upraszczanie procesw i struktur, aby osign wiksz elastyczno i dynamik reakcji. Tylko w ten sposb mona dzi upora si z niepewnoci rynku i osiga cele biznesowe. W ERZE CZOWIEKA PROSTE ROZWIZANIA PROWADZ DO SUKCESU | 4