Sprawozdanie merytoryczne - ippez.pl .Sprawozdanie merytoryczne INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI

download Sprawozdanie merytoryczne - ippez.pl .Sprawozdanie merytoryczne INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI

of 19

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sprawozdanie merytoryczne - ippez.pl .Sprawozdanie merytoryczne INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI

1

Sprawozdanie merytoryczne

INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

2011 rok

2

INFORMACJE NA TEMAT

INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ (IPPEiZ)

1. Informacje oglne:

Adres:

00-764 Warszawa,

ul. Sobieskiego 102 A l. 42, Dzielnica Mokotw, woj. Mazowieckie;

tel./fax: (0 22) 331 77 55; (0 22) 331 77 76; 0 507 169 907

E-mail: ippez@ippez.org.pl; kontakt@prawapacjenta.eu

Strona WWW: www.prawapacjenta.eu

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sdowym: 4.11.2004 r.

Numer KRS: 0000220999

REGON: 140011587

NIP: 521 333 5187

Forma prawna: fundacja

Nazwa banku i numer rachunku: BANK PEKAO S.A. III Oddz. Warszawa 32 1240 1040

1111 0010 05226 8248

2. Dane osb wchodzcych w skad Zarzdu:

Imi i nazwisko Funkcja

Arkadiusz Nowak

Prezes Zarzdu

Magdalena Bojarska Czonek Zarzdu

Igor Grzesiak Czonek Zarzdu

3. Cel dziaalnoci IPPEiZ Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania tematw zwizanych z ochron zdrowia,

a w szczeglnoci:

1.Upowszechniania wrd spoeczestwa praw pacjentw i sposobw ich egzekucji.

2.Wspierania dziaa majcych na celu popraw przestrzegania praw pacjentw.

3.Propagowania dziaa majcych na celu popraw stanu zdrowia spoeczestwa i postaw

prozdrowotnych.

4.Wypracowywania i wspierania rozwiza systemowych majcych na celu dobro pacjenta, w

tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i skadek przeznaczonych na ochron zdrowia.

4. Zakres dziaalnoci statutowej

Dla realizacji swoich celw Fundacja podejmuje nastpujce dziaania:

1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii spoecznych i edukacyjnych

majcych na celu popraw stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych.

2. Organizowanie i prowadzenie szkole, debat, warsztatw, konferencji oraz innych

imprez zwizanych z problematyk ochrony zdrowia.

3. Wspieranie i aktywizacja rodowisk dziaajcych na rzecz pacjentw.

mailto:ippez@ippez.org.plmailto:kontakt@prawapacjenta.euhttp://www.prawapacjenta.eu/

3

4. Ksztacenie oraz podnoszenie wiedzy i wiadomoci obywatelskiej w obszarze praw

pacjentw i polityki zdrowotnej pastwa.

5. Prowadzenie studiw i bada dotyczcych tematyki zwizanej z prawami pacjenta i

edukacj zdrowotn.

6. Wsppraca z organami pastwowymi, samorzdowymi, organizacjami

pozarzdowymi i branowymi, w szczeglnoci z organizacjami zrzeszajcymi pacjentw, w

zakresie praw pacjentw i edukacji zdrowotnej.

7. Rozwijanie wsppracy midzynarodowej w obszarze praw pacjentw i edukacji

zdrowotnej.

8. Dziaalno na rzecz budowy rozwiza z zakresu tworzenia i respektowania praw

pacjentw w Polsce.

9. Propagowanie dziaalnoci Fundacji i wsppraca ze rodkami masowego przekazu.

10. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentw i ich opiekunw.

11. Tworzenie raportw, analiz, opracowa.

12. Prowadzenie dziaalnoci wydawniczej.

13. Inne formy dziaalnoci edukacyjnej.

Fundacja nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej. Fundacja cay dochd przeznacza na

dziaalno statutow.

Dziaalno Fundacji opiera si na pracy spoecznej osb wspierajcych dziaalno Fundacji

i pracy osb zatrudnionych przez Fundacj.

4

DZIAALNO STATUTOWA W 2011 R.

KAMPANIE, AKCJE SPOECZNE

NAGRODY IMIENIA WITEGO KAMILA 2011

W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawa II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyskich dnia

10 lutego w Warszawie zostay rozdane Nagrody witego Kamila. Na uroczystoci

obecny by Prezydent RP Bronisaw Komorowski wraz z maonk, minister zdrowia

Ewa Kopacz, minister ds. rwnego traktowania Elbieta Radziszewska, rzecznik praw

obywatelskich prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw pacjenta Krystyna Barbara

Kozowska oraz wielu posw i senatorw.

Gwn ide nagrody, przyznawanej z okazji obchodzonego 11 lutego wiatowego Dnia

Chorego, jest przyblianie i promowanie osb oraz instytucji, ktre w sposb szczeglny

przyczyniy si do budowania kultury miosierdzia, akceptacji i solidarnoci z osobami

cierpicymi i ich rodzinami.

Podczas uroczystej Gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawa II Fundacji Janiny i Zbigniewa

Porczyskich w Warszawie, wrczone zostay Nagrody w. Kamila w nastpujcych

kategoriach:

1. Instytucje, stowarzyszenia i organizacje bdce wzorem opieki nad chorymi i ich

rodzinami:

- nagroda: Fundacja Urszuli Jaworskiej za prekursorskie dziaania w tworzeniu rejestru

dawcw szpiku oraz realizacj spoecznych akcji edukacyjnych

- wyrnienie: Fundacja RaknRoll. Wygraj ycie - za nowatorskie dziaania dla dobra

kobiet w ciy walczcych z rakiem oraz skuteczno w deniu do wyznaczonych celw

- wyrnienie: Fundacja Mam Marzenie za skuteczne spenianie najskrytszych marze

chorych dzieci oraz upowszechnianie idei wolontariatu.

2. Pracownicy suby zdrowia z pasj realizujcy swoj misj dla dobra chorych i

cierpicych:

- nagroda: prof. nadzw. dr hab. med. Magorzata Baka Ostrowska - za wieloletnie

zaangaowanie w tworzenie i wdraanie w Polsce wiatowych standardw w zakresie urologii

dziecicej oraz godn naladowania postaw w subie dla dobra chorych

- wyrnienie: prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba - za szlachetn postaw lekarza oraz

walk o godne ycie polskich pacjentw

- wyrnienie: Grayna Bkowska - za codzienny trud, ofiarn sub i godn naladowania

postaw pielgniarki wobec cierpicych dzieci i ich rodzin.

3. rodki publicznego przekazu promujce edukacj zdrowotn i spoeczn:

5

- nagroda: Elbieta Byszewska - za profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego, redakcj

telewizyjnych programw o zdrowiu oraz osobisty wkad w ksztatowaniu prozdrowotnych

zachowa Polakw

- wyrnienie: Magorzata Kownacka - za niezliczon ilo rzetelnych, radiowych audycji

o zdrowiu Polakw oraz osobiste wieloletnie zaangaowanie w upowszechnianie edukacji

zdrowotnej

- wyrnienie: Pawe Walewski - za umiejtno poczenia zawodu lekarza z dziennikarsk

pasj, spoeczn wraliwo, oraz wyjtkowo interesujc redakcj tekstw o problemach

zdrowotnych

4. Nagroda Specjalna:

- nagroda: Ks. Jzef Jachimczak - za godn naladowania nieskaziteln postaw kapana-

duszpasterza chorych oraz nieoceniony wkad w rozwj duszpasterstwa suby zdrowia w

Polsce

- nagroda: prof. dr hab. med. Marian Zembala - za ofiarn sub dla dobra pacjentw z

chorobami serca, szlachetn postaw lekarza oraz caoksztat dorobku naukowego

- nagroda: Elbieta Kozik - za yczliwo i serce okazywane potrzebujcym pomocy oraz

wieloletnie zaangaowanie w realizacj projektw dla dobra chorych kobiet

- nagroda: Sawomir Zagrski - za profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego, wieloletni

osobisty i twrczy wkad w edukacj zdrowotn oraz szczegln wraliwo na los chorych.

KAMPANIA PRAWA PACJENTA MOJE PRAWA

W 2011 roku w ramach Kampanii Prawa Pacjenta Moje Prawa redystrybuowano ok. 1.000

broszur do szpitali na terenie caej Polski.

KAMPANIA CUKRZYCA TO NIE TYLKO CUKIER

KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYC

Warsztaty edukacyjne dla pielgniarek diabetologicznych, Londyn, 21-23 luty 2011 r.

W dniach 21 23 lutego br. Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzyc, we wsppracy z Polsk

Federacj Edukacji w Diabetologii, zorganizowaa w Londynie warsztaty edukacyjne dla

pielgniarek diabetologicznych. Partnerem ze strony brytyjskiej byo Florence Nightingale

School of Nursing & Midwifery, dziaajaca przy uczelni Kings College. W wyjedzie wzio

udzia trzynacie pielgniarek z caego kraju, ktre szczeglnie wyrniy si swoim

zaangaowaniem w pracy na rzecz pacjentw. Celem wyjazdu byo zapoznanie si

z brytyjskim modelem ksztacenia pielgniarek diabetologicznych oraz ich roli

w prowadzeniu pacjenta z cukrzyc.

Zajcia merytoryczne rozpoczy si od wizyty w Centrum Diabetologicznym, ktre jest

zlokalizowane w Szpitalu w. Tomasza - jednym z najbardziej znanych londyskich

placwek zdrowotnych. Podczas wizyty pielgniarki zapoznay si z codzienn prac

brytyjskiej pielgniarki diabetologicznej oraz specyfik pracy szpitala mieszczcego si w tak

6

wieloetnicznym i spoecznie zrnicowanym miejscu jakim jest Londyn. Ponadto

uczestniczki wyjazdu wziy udzia w trzech wykadach dotyczcych m. in. programw

edukacyjnych dla pacjentw z cukrzyc i rl poszczeglnych specjalistw lekarzy

pierwszego kontaktu, diabetologw i pielgniarek w prowadzeniu pacjentw z cukrzyc.

Szczegowo omwiony zosta angielski program DAFNE (Dose Adjustment For Normal

Eating) przygotowany z myl o pacjentach z cukrzyca typu 1. Jego celem jest przeszkolenie

pacjentw (przez pielgniarki, diabetologw oraz dietetykw) z umiejtnoci dostosowywania

waciwych dawek insuliny do okrelonych posikw, tak aby zachowa jak najwysz

skuteczno insulinoterapii, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakoci ycia

pacjentw.

Prelegentami byli m.in.: prof. Angus Forbes, wykadowca szkoy dla pielgniarek - Florence

Nightingale School of Nursing & Midwifery, a jednoczenie ekspert Fundacji Europejskich

Pielgniarek w Diabetologii (FEND), Alicja Szewczyk, prezes Polskiej Federacji Edukacji

w Diabetologii, dr Mansoor Ashraf oraz Will Murray - przedstawiciele brytyjskiego oddziau