Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie merytoryczne .za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji

download Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie merytoryczne .za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji

of 13

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie merytoryczne .za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji

sporzdzone na podstawie Rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 8 maja 2001 r. wsprawie ramowego zakresu sprawozda z dziaalnoci fundacji (Dz.U. Nr 50 zdnia 22 maja 2001 r., poz. 529)

Sprawozdanie finansoweFundacji BRE Bankuza rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji BRE Banku za rok 2012

2/13 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji BRE Banku za rok 2012

Spis treci I. Dane Fundacji ..................................................................................................................................................................... 3

II. Dane historyczne Fundacji ................................................................................................................................................... 3

III. Wadze Fundacji .................................................................................................................................................................. 5

IV. Cele statutowe Fundacji ....................................................................................................................................................... 5

V. Finansowanie dziaalnoci Fundacji w2012 roku .................................................................................................................. 5

VI. Opis dziaalnoci statutowej Fundacji w2012 roku ................................................................................................................6

VII. Program dziaania Fundacji na rok 2013 .............................................................................................................................. 12

VIII. Pozostae informacje oFundacji ..........................................................................................................................................13

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji BRE Banku za rok 2012 3/13

I. Dane Fundacji:1. Nazwa: FUNDACJA BRE BANKU

2. Siedziba: 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, lok. 4.2 A3. Adres do korespondencji: 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, lok. 4.2 A4. Adres mailowy: Fundacja@brebank.pl

5. Data rejestracji: 21.03.1994 r., nr wpisu: 4137 wRejestrze Fundacji Sdu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIWydzia Gospodarczy-Rejestrowy.

W dniu 11.02.2002 r. Fundacja zostaa wpisana do Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000087634.

Zgodnie zpostanowieniem Sdu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydzia Gospodarczy KRS zdnia 21 grudnia 2005 r., Fundacja otrzymaa status organizacji poytku publicznego.

6. Nr REGON: 010691166

7. Fundusz zaoycielski: 100.000,00 PLN

8. Rodzaj przewaajcej dziaalnoci: wg Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD) 9499Z (poprzednio: 9133Z) Dziaalno pozostaych organizacji czonkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

9. Nr NIP: 525-15-76-935

10. Rachunek bankowy: 84 11401010 0000 293807 00 1001 prowadzony wBRE Banku SA, Oddzia Korporacyjny Warszawa.

11. Organ nadzoru: nadzr nad dziaalnoci Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

12. Fundacja nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej.

13. Dziaalno statutowa Fundacji jako organizacji poytku publicznego ma charakter nieodpatny.

II. Dane historyczne Fundacji:Fundacja ustanowiona zostaa na mocy uchway Rady Banku Rozwoju Eksportu zdnia 20.10.1993 r. pod nazw Fundacja Banku Rozwoju Eksportu. Czynnoci zwizane zrejestracj Fundacji wSdzie Gospodarczym zakoczone zostay wdniu 31.05.1994 r. Fundusz zaoycielski wynosi 100,0 tys. zotych. Zaoycielem ifundatorem Fundacji jest BRE Bank SA.

Fundacja BRE Banku bya pierwsz zarejestrowan fundacj wrodowisku bankowym.

W Statucie, jako podstawowe cele dziaalnoci Fundacji przyjto: 1/ wspieranie dziaa organw pastwowych, organizacji spoecznych i zawodowych oraz wspieranie inicjatyw spoecznych

sucych podnoszeniu poziomu edukacyjnego spoeczestwa, aw szczeglnoci podnoszeniu poziomu wiedzy ekonomicznej ibankowej,

2/ wspieranie przedsiwzi majcych na celu popraw stanu zdrowotnego spoeczestwa, wszczeglnoci dzieci imodziey,3/ wspieranie inicjatyw instytucjonalnych ispoecznych na rzecz ochrony rodowiska,4/ pomoc wochronie dbr kultury,5/ podejmowanie dziaa na rzecz popularyzacji idei wspierania celw spoecznych wrodowisku bankowym ifinansowym.

W dniu 01.07.1994 r. odbyo si inauguracyjne posiedzenie Rady Fundacji.

Na mocy postanowienia Sdu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydzia Gospodarczy, Fundacja wpisana zostaa w dniu 11.02.2002r. do Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych iZawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sdowego po numerem KRS 0000087634.

W dniu 22.11.2002 roku Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzia Gospodarczy zarejestrowa zmienion nazw Fundacji Fundacja BRE Banku.

W 2005 r. Fundacja majc ju znaczce osignicia w dziaaniach spoecznych, podja starania o uzyskanie statusu organizacji poytku publicznego, ktry otrzymaa zgodnie zpostanowieniem Sdu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydzia Gospodarczy KRS zdnia 21 grudnia 2005 r.

4/13 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji BRE Banku za rok 2012

W latach 19942005 Fundacja realizowaa swoje cele statutowe wspierajc, woparciu onadsyane wnioski, instytucje edukacyjne, naukowe, kulturalne, placwki ochrony zdrowia i organizacje ochrony rodowiska oraz osoby indywidualne (gwnie chore i niepenosprawne dzieci). W tym okresie czasu, wstrukturze wydatkw statutowych dominoway wydatki zwizane zochron zdrowia iopiek spoeczn.

Zgodnie zprzyjt na 2006 rok oraz na lata nastpne planowan struktur wydatkw statutowych, nastpio przeniesienie gwnego obszaru dziaalnoci statutowej na przedsiwzicia zzakresu edukacji inauki.

Warto darowizn przekazanych przez Fundacj w latach 20082011 (w tys. PLN)

Przyznane nagrody iwyrnienia

W 18-letnim okresie istnienia Fundacja za realizacj swoich celw statutowych otrzymaa szereg odznacze iwyrazw uznania ze strony organizacji spoecznych, instytucji charytatywnych, awrd nich m.in.:1/ Statuetk Summa Bonitas przyznan przez Fundacj Dzieciom Zdy zpomoc za wspieranie programu Zdy zPomoc

dla dzieci zporaeniem mzgowym,2/ Statuetk Lew Modego Biznesmena przyznan przez Akademickie Inkubatory Przedsibiorczoci za wsparcie kolejnej edycji

Konkursu na Biznesplany,3/ Zot odznak honorow Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Odznaka przyznana za wieloletni wspprac iwspieranie

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 4/ Statuetk Caa Polska czyta dzieciom przyznawan osobom, firmom i instytucjom promujcym kampani czytania oraz

wspierajcym dziaania Fundacji ABCXXI Caa Polska czyta dzieciom,5/ Medal Przyjaciela Integracji za wspieranie osb z niepenosprawnoci w Polsce przyznany przez Stowarzyszenie Przyjaci

Integracji,6/ Certyfikat Dobroczynnoci przyznany przez Fundacj Dzieciom Zdy z Pomoc jako podzikowanie za dotychczasowe

zaangaowanie Fundacji BRE Banku wprogram pomocy dzieciom,7/ Statuetk Modego Lwa Biznesu przyznan Fundacji BRE Banku przez Akademickie Inkubatory Przedsibiorczoci, za wsparcie

VIedycji Konkursu na Biznesplany,8/ Statuetki kolejnych finaw kampanii Caa Polska czyta dzieciom,9/ Liczne dyplomy iwyrnienia przyznawane przez organizacje iinstytucje prowadzce dziaalno edukacyjn icharytatywn.

3500

3000

2500

2000

1500

1000

5002008 2009 2010 2011

3210,9

2985,22875,9 2895,3

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji BRE Banku za rok 2012 5/13

III. Wadze Fundacji:Zarzd Fundacji:

1. Prezes Zarzdu: Henryk Okrzeja

2. Czonek Zarzdu: Elbieta Ledzion

Rada Fundacji:

1. Przewodniczcy Rady:

Cezary Stypukowski Prezes Zarzdu BRE Banku SA do dnia 09.05.2012r. (odwoany ze stanowiska Przewodniczcego Rady Fundacji BRE Banku uchwa Zarzdu Banku nr 50/12 zdn.09.05.2012r., wpis wKRS zdnia 13.06.2012r.),

Wiesaw Thor Wiceprezes Zarzdu BRE Banku SA od dnia 09.05.2012r. (powoany na stanowisko Przewodniczcego Rady Fundacji BRE Banku uchwa Zarzdu Banku nr 50/12 zdn.09.05.2012r., wpis wKRS zdnia 13.06.2012r.).

Czonkowie Rady:2. Paulina Rutkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Pracownikw iKultury Organizacji BRE Banku SA,3. Grzegorz Podgrski Dyrektor Departamentu Podatkw BRE Banku SA,4. Bolesaw Rok Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Komiskiego, 5. Jarosaw Wolak Dyrektor Departamentu Prawnego BRE Banku SA, 6. Iwona Ryniewicz Dyrektor Departamentu Komunikacji iStrategii Marketingowej BRE Banku SA (powoana jako nowy czonek

Rady Fundacji BRE Banku uchwa Zarzdu Banku nr 50/12 zdn.09.05.2012r., wpis wKRS zdnia 13.06.2012r.).

IV. Cele statutowe Fundacji Zgodnie ze Statutem celami Fundacji s:1/ wspieranie dziaa organw pastwowych i organizacji spoecznych oraz wspieranie inicjatyw spoecznych sucych

podnoszeniu poziomu edukacyjnego spoeczestwa, aw szczeglnoci:

a/ udzia wakcjach iwybranych programach organizacji dziaajcych na rzecz podnoszenia poziomu edukacji oraz promujcych wiedz ekonomiczn iprzedsibiorczo,

b/ wspieranie inicjatyw majcych na celu wyrwnywanie szans edukacyjnych oraz promujcych wybitnie uzdolnion modzie idzieci,

3/ wspieranie przedsiwzi majcych na celu popraw stanu zdrowotnego spoeczestwa, aw szczeglnoci wspieranie dziaa na rzecz ochrony zdrowia oraz udzielanie pomocy charytatywnej kierowanej do dzieci imodziey,

4/ wspieranie inicjatyw instytucjonalnych ispoecznych na rzecz ochrony rodowiska,5/ wspieranie rozwoju kultury isztuki oraz ochrony dbr dziedzictwa narodowego,6/ popularyzowanie idei celw spoecznych wrodowisku bankowym.

V. Finansowanie dziaalnoci Fundacji w2012 ro