SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

of 21 /21
SEMINARIUM DOTYCZĄCE “TWORZENIA FIRM EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Embed Size (px)

description

SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”. PROGRAM. Firmy ekonomii spo łecznej : Sp ółdzielnie , Stowarzyszenia Pracownik ów i Samodzielne Jednostki Gospodarcze .  Źródła finansowania przedsiębiorczości .  Projekt Prawa i Statusu Jednostki Gospodarczej. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

Page 1: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

SEMINARIUM DOTYCZĄCE “TWORZENIA

FIRM EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Page 2: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

PROGRAM

Firmy ekonomii społecznej: Spółdzielnie,

Stowarzyszenia Pracowników i Samodzielne

Jednostki Gospodarcze.

Źródła finansowania przedsiębiorczości .

Projekt Prawa i Statusu Jednostki Gospodarczej.

Różne działania w dziedzinie przedsiębiorczości.

Page 3: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

EKONOMIA SPOŁECZNA

¿Czym jest Ekonomia Społeczna? Działalność gospodarcza której celem jest praca na

rzecz swoich członków i społeczeństwa w celu zaspokojenia ich zbiorowych potrzeb.

Elementy wyróżniające i identyfikujące:- Prymat społeczny: mężczyźni i kobiety

jako bohaterowie- Kapitał jest środkiem do rozwoju- Solidarność- Forma organizacyjna- Zobowiązania ze wspólnotą

Page 4: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

EKONOMIA SPOŁECZNA I ROZWÓJ LOKALNY

Podmioty Ekonomii Społecznej działają na poziomie lokalnym: są one zakorzenione w obszarze, pomagają w jego kształtowaniu i opierają się na lokalnych sieciach (formalnych lub nieformalnych) ludzi, wiedzy i zasobów.

Podmioty Ekonomii Społecznej rodzą się ze zdolności do wykrywania potrzeb lokalnych środowisk oraz zdolność do reagowania na te potrzeby.

Page 5: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

WKŁAD EKONOMII SPOŁECZNEJ W ROZWÓJ LOKALNY

Angażuje się w strategie innowacyjne i alternatywne

Identyfikuje niezaspokojone potrzeby Generuje rynki społeczne Opracowuje nowe usługi i tworzy trwałe źródła

pracy Ujawnia nieformalne działania Daje elastyczne odpowiedzi na problemy Tworzy dobro społeczne i ekonomiczne Pomnaża kapitał społeczny Mobilizuje różne zasoby Waloryzuje zasoby ludzkie i strukturalne Tworzy miejsca pracy w formie twórczej

działalności, spójności społecznej Tworzy miejsca wymiany i tworzenia więzi

społecznych, umożliwiające porównanie alternatywnych wizji rozwoju.

Page 6: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

SCHEMATY SAMOZATRUDNIENIA

Bez Zdolności Prawnej

Firmy Indywidualne Społeczeństwa Obywatelskie Wspólność Przyrostu Majątku

Ze Zdolnością Prawną

Spółdzielnia Spółdzielnia Pracy (S.L.L. / S.A.L.) Spółka z o.o. Spółka z o.o Nowa Firma Spółka akcyjna

Page 7: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

SPÓŁDZIELNIASTOWARZYSZENIE KOBIET - PRZEDSIĘBIORCÓW ZE

SPÓŁDZIELNI (AMECOOP)

Page 8: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

¿CZYM JEST AMECOOP?

Promocja spółdzielczości.

Pomoc i doradztwo w samozatrudnieniu dla kobiet

bezrobotnych.

Szkolenie i rozwój kobiet pracujących w

spółdzielniach.

Promocja aktywności kobiet w spółdzielniach.

Stowarzyszenie kobiet-przedsiębiorców ze spółdzielni, które wierzą we

wspólne projekty i role kobiet w tych projektach.

Page 9: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

DEFINICJA SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia jest niezależnym stowarzyszeniem osób, które

zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich potrzeb oraz

aspiracji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez wspólne

przedsiębiorstwo i zarządzanie demokratyczne.

Cel: dobro, nie tylko ekonomiczne,

wszystkich członków

.

Page 10: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU SPÓŁDZIELNI

DOBROWOLNECZŁONKOSTWO

ZARZĄDZANIEDEMOKRATYCZN

E

SOLIDARNOŚĆ

SZKOLENIE IINFORMACJA

AUTONOMIA I NIEZALEŻNOŚĆ

UDZIAŁEKONOMICZNY

INTERKOOPERACJA

Page 11: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

WYMOGI SPÓŁDZIELNI

CZŁONKOSTWO

Minimalna liczba członków: 3.

Odpowiedzialność: ograniczona w zależności od

udziałów.

System pracy: wybór między ogólnym systemem

ubezpieczenia społecznego lub systemem samozatrudnienia

(wszyscy ten sam w ciągu 5 lat).

EKONOMICZNE

Kapitał założycielski: minimum 1.803, 04 Euro

(wypłacone 25% w pierwszym roku, pozostałe 75% w ciągu 5 lat).

Fundusz Rezerwowy: Obowiązkowy, Edukacja i

Promocja.

Ruch spółdzielczy: skierowany do beneficjentów.

Page 12: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

WYMOGI SPÓŁDZIELNI

FISKALNE

Korzyści finansowe:

a) Podatek od przekazywania dziedzictwa i opłaty skarbowe: zwolnienie 100%.

b) Podatek od działalności gospodarczej: bonifikacja w 95% (pozostałe 5% płacone w rozłożeniu na 2 lata).

c) Podatek Spółdzielczy: stawka podatku 20% z 50% bonifikacją (zwykle płacone jest 8,5% przychodu).

Page 13: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

WNIOSKI

Spółdzielnie zapewniają idealne warunki do

włączenia kobiet do pracy.

Pozwala przezwyciężyć nierówności y

osiągnąć równość szans kobiet i mężczyzn w

zatrudnieniu.

Promuje godzenie życia zawodowego z

rodzinnym.

Uważa za konieczne włączenie równości płci

w biznes plany.

Page 14: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

SAMOZATRUDNIENIESTOWARZYSZENIE KOBIET - PRZEDSIĘBIORCÓW Z

MADRYTU (ATAEM)

Page 15: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

¿CZYM JEST ATAEM?

Ataem jest stowarzyszeniem kobiet-

przedsiębiorców związanych z UPTA (Unia

Profesjonalistów i Jednostek Gospodarczych).

Powstało 17 lipca 2002 roku w celu

stowarzyszenia kobiet - przedsiębiorcó,

profesjonalistów i przedsiębiorców ze Wspólnoty

Autonomicznej Madrytu.

Page 16: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

NASZE CELE

Działać jako przedstawiciel pracujących na własny

rachunek specjalistów i jednostek gospodarczych z

Madrytu, w obronie wspólnych interesów

zawodowych i społeczno-gospodarczych.

Świadczenia różnego rodzaju usług dla swoich

partnerów przyczyniając się w jak największym

stopniu do pogodzenia życia zawodowego i

rodzinnego.

Udział w projektach skierowanych do kobiet -

przedsiębiorców.

Page 17: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

CHARAKTERYSTYKA PRACY JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

1. Samoorganizacja planu pracy i produkcji

2. Dyspozycyjność

3. Możliwość bardziej efektywnej organizacji pracy

4. Wolność w wyborze klientów

5. Większa kreatywność

6. Większa możliwości pogodzenia pracy z życiem

rodzinnym

Page 18: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

WYMAGANIA DO SAMOZATRUDNIENIA

1. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym ( mod. 036)

2. Rejestracja w RETA (Specjalny Program dla Jednostek

Gospodarczych)

3. Spełnienie zobowiązań podatkowych

4. Kwartalna deklaracja VAT

5. Płatność lub odliczenie podatku od osób

fizycznych

6. Emigranci potrzebują specjalnego pozwolenia

Page 19: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

KORZYŚCI Z BYCIA JEDNOSTKĄ GOSPODARCZĄ

1. Analiza kolektywy Jednostek Gospodarczych

2. ¿Kim jest zależna Jednostka Gospodarcza?

3. ¿Kiedy znajdujemy przed “fałszywą”

jednostką gospodarczą?

4. ¿Daje tylko korzyści?

5. Ma również wady

6. Większa autonomia wiąże się z większym

ryzykiem

7. Jeśli chcesz wysokich zysków…potrzebujesz

dużego ryzyka

Page 20: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

WNIOSKI

JEŚLI MASZ ŚWIETNY POMYSŁ, MYŚLISZ ŻE MOŻESZ

WNIEŚĆ COŚ OD SIEBIE, MYŚLISZ, ŻE BYCIE WŁASNYM

SZEFEM DAJE SZANSĘ BYCIA BARDZIEJ TWÓRCZYM,

BARDZIEJ WYDAJNYM ... JEŚLI NIE BOISZ SIĘ RYZYKA,

MOŻESZ SPROSTAĆ MOŻLIWOŚCI NIEPOWODZENIA ..

JESTEŚ W STANIE PODEJMOWAĆ DECYZJE POD PRESJĄ, I

MASZ SILNĄ WOLĘ DO POKONANIA WSZELKICH PRZESZKÓD

... MASZ MOŻLIWOŚĆ ZOSTANIA DOBRYM

PRZEDSIĘBIORCOM. NAPRZÓD!. ZAWÓD PRZEDSIĘBIORCY

SIĘ ZDOBYWA, Z CZASEM ... JEŚLI JESTEŚ GOTÓW UCZYĆ

SIĘ NA BŁĘDACH!.

Page 21: SEMINARIUM DOTYCZ ĄCE “TWORZENI A FIRM EKONOMII SPO ŁECZNEJ ”

DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ