Przykładowy szkolny plan nauczania* /szablon modułowego ...

download Przykładowy szkolny plan nauczania* /szablon modułowego ...

of 23

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Przykładowy szkolny plan nauczania* /szablon modułowego ...

 • Przykadowy szkolny plan nauczania* /moduowe ksztacenie zawodowe/ Typ szkoy: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawd: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Monta urzdze i systemw mechatronicznych E.3. K2 Eksploatacja urzdze i systemw mechatronicznych E.18. K3 Projektowanie i programowanie urzdze i systemw mechatronicznych E.19.

  Lp Obowizkowe zajcia edukacyjne

  Klasa Liczba godzin tygodniowo

  w czteroletnim okresie nauczania

  Liczba godzin w czteroletnim

  okresie nauczania

  I II III IV

  I

  II

  I II

  I

  II I

  II

  Przedmioty oglnoksztacce

  1 Jzyk polski 2 2 2 2 3 3 4 6 12 360

  2 Jzyk obcy nowoytny 2 2 2 2 2 2 1 5 9 270

  3 Drugi jzyk obcy nowoytny 1 1 1 1 2 2 1 3 6 180 4 Wiedza o kulturze 1 1 1 30 5 Historia 1 1 1 1 2 60 6 Wiedza o spoeczestwie 1 1 1 30 7 Podstawy przedsibiorczoci 2 2 2 60 8 Geografia 1 1 1 30 9 Biologia 1 1 1 30 10 Chemia 1 1 1 30 11 Fizyka 1 1 1 30

 • 12 Matematyka 2 2 3 3 2 2 1 5 10 300 13 Informatyka 1 1 1 30 14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 3 3 3 3 12 360 15 Edukacja dla bezpieczestwa 1 1 1 30 16 Zajcia z wychowawc 1 1 1 1 1 1 1 1 4 120

  czna liczba godzin 20 20 15 15 13 13 11 23 65 1950

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

  1 Fizyka 2 2 2 2 4 4 8 240 2 Matematyka 1 1 1 1 2 2 2 2 6 180

  3 Historia i spoeczestwo - przedmiot uzupeniajcy 2 2 2 2 4 120

  czna liczba godzin 1 1 3 3 6 6 8 8 18 540

  Moduowe ksztacenie zawodowe

  M1 Wprowadzenie do mechatroniki 6 6 6 5 11,5 345

  M2 Technologie i konstrukcje mechaniczne 6 6 5 5 11 330

  M3 Montowanie elementw, urzdze i systemw mechatronicznych 6 7 12 12,5 375

  M4 Rozruch i obsuga urzdze i systemw mechatronicznych 3 11 7 210

  M5 Projektowanie i programowanie urzdze i systemw mechatronicznych 4 12 8 240

  czna liczba godzin 12 12 17 17 15 15 12 0 50 1500

  Tygodniowy wymiar godzin obowizkowych zaj edukacyjnych 33 35 34 31 133 3990

  /1/ (do celw obliczeniowych przyjto 30 tygodni w cigu jednego roku szkolnego)

  * w szkolnym planie uwzgldnia si rwnie wymiar godzin zaj okrelonych w par. 4 ust.2 rozporzdzenia w sprawie ramowych planw nauczania tj. m. in. religii lub etyki oraz wychowania do ycia w rodzinie

 • Minimalny wymiar praktyki zawodowej tyg. godz. kl I - zgodnie z podstaw programow kl II - zgodnie z podstaw programow w kl III - zgodnie z podstaw programow 4 160 kl IV - zgodnie z podstaw programow Dodatkowe Razem 4 160 Egzamin potwierdzajcy pierwsz kwalifikacj (K1) odbywa si pod koniec I semestru klasy III Egzamin potwierdzajcy drug kwalifikacj (K2) odbywa si pod koniec klasy III Egzamin potwierdzajcy trzeci kwalifikacj (K3) odbywa si pod koniec I semestru klasy IV

 • Tabela efektw ksztacenia

  Tabela przyporzdkowania poszczeglnym moduom efektw ksztacenia dla zawodu:

  technik mechatronik, symbol: 311410

  Na

  zw

  a M

  od

  uu

  Naz

  wa

  jedn

  ostk

  i m

  odu

  owej

  Efekty ksztacenia /umiejtnoci, wiedza oraz kompetencje personalne i spoeczne/

  Ucze:

  Efek

  ty w

  spl

  ne d

  la

  wsz

  ystk

  ich

  zaw

  odw

  / w

  spl

  ne d

  la z

  awod

  w w

  ra

  mac

  h ob

  szar

  u E,

  M/

  kwal

  ifika

  cje

  E.3

  ., E.

  18.,

  E.19

  .

  Klasa

  Licz

  ba g

  odzi

  n pr

  zezn

  aczo

  na n

  a re

  aliz

  acj

  ef

  ekt

  w k

  szta

  cen

  ia

  I II III IV

  1 se

  mes

  tr

  2 se

  mes

  tr

  1 se

  mes

  tr

  2sem

  estr

  1sem

  estr

  2 se

  mes

  tr

  1 se

  mes

  tr

  2 se

  mes

  tr

  M1

  Wp

  row

  ad

  ze

  nie

  do

  me

  ch

  atr

  on

  iki

  M1.

  J1 P

  rzes

  trzeg

  anie

  pr

  zepi

  sw

  bez

  piec

  zes

  twa

  i hi

  gien

  y pr

  acy

  (1) rozrnia pojcia zwizane z bezpieczestwem i higien pracy, ochron przeciwpoarow, ochron rodowiska i ergonomi;

  BHP x x x x 20

  (2) rozrnia zadania i uprawnienia instytucji oraz sub dziaajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska w Polsce; (3) okrela prawa i obowizki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy; (4) przewiduje zagroenia dla zdrowia i ycia czowieka oraz mienia i rodowiska zwizane z wykonywaniem zada zawodowych; (5) identyfikuje zagroenia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w rodowisku pracy; (6) okrela skutki oddziaywania czynnikw szkodliwych na organizm czowieka;

 • (7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizujcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska; (8) stosuje rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych; (9) stosuje przepisy i zasady bezpieczestwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska podczas wykonywania zada zawodowych; (10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroenia zdrowia i ycia;

  czna liczba godzin przeznaczona na jednostk moduow M1.J1 20

  M1.

  J2 P

  odej

  mow

  anie

  i pr

  owad

  zeni

  e dz

  iaa

  lno

  ci

  gosp

  odar

  czej

  (1) stosuje pojcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

  PDG x x x 25

  (2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego; (3) stosuje przepisy z zakresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej; (4) rozrnia firmy i instytucje wystpujce w brany i powizania midzy nimi; (5) analizuje dziaania prowadzone przez firmy funkcjonujce w brany; (6) inicjuje wsplne przedsiwzicia z rnymi przedsibiorstwami z brany; (7) przygotowuje dokumentacj niezbdn do uruchomienia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej; (8) prowadzi korespondencj zwizan z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej; (9) obsuguje urzdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajce prowadzenie dziaalnoci gospodarczej; (10) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dziaalnoci gospodarczej; (11) planuje i podejmuje dziaania marketingowe prowadzonej dziaalnoci gospodarczej;

  czna liczba godzin przeznaczona na jednostk moduow M1.J2 25

 • M

  1.J3

  Pos

  ugi

  wan

  ie s

  i

  jzy

  kiem

  obc

  ym w

  zaw

  odzi

  e (1) posuguje si zasobem rodkw jzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umoliwiajcych realizacj zada zawodowych;

  JOZ x x x 60

  (2) interpretuje wypowiedzi dotyczce wykonywania typowych czynnoci zawodowych artykuowane powoli i wyranie, w standardowej odmianie jzyka; (3) analizuje i interpretuje krtkie teksty pisemne dotyczce wykonywania typowych czynnoci zawodowych; (4) formuuje krtkie i zrozumiae wypowiedzi oraz teksty pisemne umoliwiajce komunikowanie si w rodowisku pracy; (5) korzysta z obcojzycznych rde informacji;

  czna liczba godzin przeznaczona na jednostk moduow M1.J3 60

  M1.

  J4

  Pods

  taw

  y el

  ektro

  tech

  niki

  i el

  ektro

  niki

  (1) przestrzega zasad kultury i etyki;

  KPS

  (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

  (3) przewiduje skutki podejmowanych dziaa;

  (4) jest otwarty na zmiany;

  (5) potrafi radzi sobie ze stresem;

  (6) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtnoci zawodowe;

  (7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

  (8) potrafi ponosi odpowiedzialno za podejmowane dziaania;

  (9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

  (10) wsppracuje w zespole.

  (1) planuje prac zespou w celu wykonania przydzielonych zada; OMZ

 • (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada;

  (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada;

  (4) ocenia jako wykonania przydzielonych zada; (5) wprowadza rozwizania techniczne i organizacyjne wpywajce na popraw warunkw i jako pracy; (6) komunikuje si ze wsppracownikami;

  (1) posuguje si pojciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

  PKZ (E.a) x x x x 140

  (2) opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym; (3) interpretuje wielkoci fizyczne zwizane z prdem zmiennym; (4) wyznacza wielkoci charakteryzujce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(t+); (5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartoci wielkoci elektrycznych w obwodach elektrycznych i ukadach elektronicznych;

  (6) rozpoznaje elementy oraz ukady elektryczne i elektroniczne;

  (7) sporzdza schematy ideowe i montaowe ukadw elektrycznych i elektronicznych; (8) rozrnia parametry elementw oraz ukadw elektrycznych i elektronicznych; (9) posuguje si rysunkiem technicznym podczas prac montaowych i instalacyjnych; (10) dobiera narzdzia i przyrzdy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montau mechanicznego elementw i urzdze elektrycznych i elektronicznych;

  (11) wykonuje prace z zakresu obrbki rcznej;

 • (12) okrela funkcje elementw i ukadw elektrycznych i elektronicznych na podstawi