prezentacja smoke sensor2 pl ... jednego klawisza w aplikacji na telefonie lub tablecie. ... tego...

download prezentacja smoke sensor2 pl ... jednego klawisza w aplikacji na telefonie lub tablecie. ... tego czy

of 18

 • date post

  30-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of prezentacja smoke sensor2 pl ... jednego klawisza w aplikacji na telefonie lub tablecie. ... tego...

 • SMOKE SENSOR Twój strażnik przed dymem

 • SMOKE SENSOR

  Piękny minimalistyczny design Niemal ka¿dy dostêpny na rynku czujnik dymu to konstrukcja, której celem jest reagowanie na zaistnia³e zagro¿enie. Ma³o który producent

  zwraca uwagê na jego wygl¹d. Owszem, sensor dymu w pierwszej kolejności powinien dbaæ o bezpieczeñstwo. Jednak jak wiêkszośæ ró¿nych czujników, tak równie¿ sensor dymu to urz¹dzenie, które montowane jest w dobrze widocznych miejscach – najczêściej na suficie. Dlatego nasi in¿ynierowie za cel postawili sobie bezkompromisowe bezpieczeñstwo, funkcjonalnośæ ale tak¿e estetykê samego czujnika, za któr¹ ceni nas

  wielu naszych Klientów. FIBARO Smoke Sensor to perfekcyjny czujnik, który bêdzie wyznacza³ trendy dla produktów konkurencji. To urz¹dzenie, które ³¹czy w sobie piêkno i nowoczesn¹ technologiê w trosce o Twój dom i najbli¿szych.

  Minimalistyczna obudowa Polerowana maskownica

  Delikatna linia, polerowana powierzchnia i niewielkie rozmiary sprawiaj¹,

  ¿e to najpiêkniejszy czujnik dymu jaki kiedykolwiek powsta³!

  Alarm świetlny RGB oraz dźwiêkowa syrena

  FIBARO Smoke Sensor powiadomi Ciê o wykrytym niebezpieczeñstwie wielokolorowym

  oświetleniem LED RGB oraz wbudowan¹ dźwiêkow¹ syren¹.

  Zastosowana w czujniku maskownica nie tylko świetnie wygl¹da, ale tak¿e

  przepuszcza nawet najmniejsz¹ ilośæ dymu, co pozwala na szybk¹ reakcje.

 • SMOKE SENSOR

  Bardzo mała obudowa FIBARO Smoke Sensor to najprawdopodobniej najmniejszy

  bezprzewodowy czujnik dymu na świecie. Zaawansowana technologia

  produkcji pozwoli³a na kilkukrotne zminimalizowanie elementów

  czujnika, co sprawi³o, ¿e sensor FIBARO jest najbardziej nowoczesnym

  urz¹dzeniem tego typu dostêpnym na światowym rynku, stawiaj¹c

  nasz¹ firmê na pozycji lidera w produkcji bezprzewodowych sensorów

  dymu.

  65x28mm

 • SMOKE SENSOR

  Perfekcyjna do granic możliwości Taka jest nasza maskownica zastosowana w FIBARO Smoke Sensor. Choæ

  z pozoru mo¿e siê wydawaæ, ¿e po³yskuj¹cy element czujnika zosta³ tu

  zamontowany tylko dla podkreślenia estetyki, to jasno trzeba powiedzieæ,

  ¿e metaliczna siatka to jeden z najwa¿niejszych elementów ca³ej

  konstrukcji. To przez jej kana³y przep³ywa dym wywo³uj¹cy alarm. Im siatka

  bêdzie lepiej wykonana, tym mniejsza ilośæ dymu wystarczy do wykrycia

  zagro¿enia i zaalarmowania o tym mieszkañców.

  Nasza maskownica wykonana zosta³a z najwy¿ej jakości materia³u

  o ogromnej ilości kana³ów. Ka¿dy z nich zosta³ elektrochemicznie uksz-

  ta³towany, tak by wpadaj¹cy do czujnika dym zosta³ precyzyjnie

  dostarczony do sensora. Szybkie wykrycie po¿aru przez czujnik FIBARO

  Smoke Sensor, to skuteczna ochrona pozwalaj¹ca ograniczyæ jego skutki

  do minimum.

 • Nie tylko czujnik dymu Niektóre materia³y potrafi¹ paliæ siê bez emitowania du¿ych ilości dymu. Dlatego in¿ynierowie FIBARO zdecydowali o zamontowaniu dodatkowego zabezpieczenia w FIBARO Smoke Sensor, w postaci czujnika temperatury. Je¿eli ilośæ dymu bêdzie niewystarczaj¹ca do uruchomienia alarmu, to

  czujnik i tak jest w stanie wykryæ niebezpieczeñstwo w postaci nag³ej zmiany temperatury wywo³anej zaprószeniem ognia. Gwa³towny skok temperatury lub jej wzrost do 54 stopni wystarczy by FIBARO Smoke Sensor wykry³ mo¿liwe niebezpieczeñstwo i zaraportowa³ o tym miesz-

  kañcom. Tylko taki czujnik daje Ci gwarancje wysokiej skuteczności, niezale¿nie od tego, co zaczyna trawiæ ogieñ.

  SMOKE SENSOR

 • SMOKE SENSOR

  Sam ustal reakcjê na wykryty alarm Twój inteligentny dom pozwoli zadbaæ Ci o bezpieczeñstwo rodziny na wypadek po¿aru i innych zagro¿eñ. Sam mo¿esz ustaliæ jakie dzia³ania ma podj¹æ centrala HOME CENTER na wypadek alarmu po¿arowego, zalania lub próby w³amania. W przypadku czujnika dymu, wykrycie zagro¿enia mo¿e spowodowaæ automatyczne uniesienie rolet, otwarcie bramy gara¿owej i okien, a tak¿e wytycznie świetlnej drogi ewakuacyjnej. Mo¿esz równie¿ rêcznie uruchomiæ scenê bezpieczeñstwa, która wykona te wszystkie u³atwiaj¹ce pracê s³u¿bom ratunkowym czynności, po naciśniêciu

  jednego klawisza w aplikacji na telefonie lub tablecie.

  Czy wiesz, że…

  Sceny alarmowe mają najwyższy pryiorytet

  w FIBARO. Dzięki temu system podejmie

  właściwą decyzję w przypadku

  niefrasobliwej konfiguracji przez

  użytkownika.

 • SMOKE SENSOR

  Kalibracja czu³ości Czujnik FIBARO Smoke Sensor posiada zaawansowane mo¿liwości regulowania czu³ości sensora. W zale¿ności od pomieszczania, w którym ma byæ zamontowany, czu³ośæ mo¿e byæ inna. W kuchni gdzie przygotowujemy potrawy bardzo czu³y sensor mo¿e reagowaæ alarmem nawet podczas pieczenia miêsa, dlatego jego sensor powinien byæ nieco mniej wyczulony na dym. Pozwoli to unikn¹æ stresuj¹cych fa³szywych alarmów. Natomiast w innych pomieszczeniach, gdzie o dym w normalnych warunkach trudno, sensor powinien byæ wyregulowany na maksymalny poziom co pozwoli

  dobrze zabezpieczyæ pomieszczenie.

 • SMOKE SENSOR

  Odporny na wysoką temperaturę Odporne na wysok¹ temperaturê tworzywo, z którego

  stworzona zosta³a obudowa FIBARO Smoke Sensor,

  zabezpiecza urz¹dzenie przed uszkodzeniem nawet

  w temperaturze 200o Celsjusza.

 • SMOKE SENSOR

  Sprawdzanie po³¹czenia Prawid³owe dzia³anie czujnika dymu jest niezwykle wa¿ne. Dlatego centrala HOME CENTER 2 i Home Center Lite co godzinê odpytuje sensor, sprawdzaj¹c czy pracuje poprawnie. W razie jakichkolwiek problemów z komunikacj¹ lub dzia³aniem urz¹dzenia,

  system natychmiast poinformuje Ciê o usterce, byś móg³ szybko zareagowaæ i zabezpieczyæ dom i jego mieszkañców.

  Smoke sensor w kuchni wzywam do raportu!

  Sprawdzam podzespoły, połączenia radiowe i komunikacje z sąsiadami.... Wszystkie systemy sprawne.

  Przyjęłam. Następny kontakt za godzinę.

  Zrozumiałem. Bez odbioru.

 • SMOKE SENSOR

  Ochrona antysabota¿owa Ka¿dy z czujników FIBARO Smoke Sensora wyposa¿ony

  zosta³ w zabezpieczenia antysabota¿owe. Jakakolwiek

  ingerencja w obudowê, a tak¿e próba jego demonta¿u

  zostanie odnotowana i zaalarmowana mieszkañcom.

  Czujnik przeciwpo¿arowy to niezwykle wa¿ny element

  instalacji bezpieczeñstwa Twojego budynku, dlatego nie

  mo¿na dopuściæ do jakiejkolwiek ingerencji bez Twojej wiedzy.

  Próba od³¹czenia zasilania, kradzie¿y czy innej próby

  sabota¿u spowoduje natychmiastow¹ reakcjê.

 • SMOKE SENSOR

  Tester zasiêgu sieci Z‐Wave Wbudowany w czujnik alarm świetlny LED RGB pozwala na pracê w roli testera zasiêgu sieci Z - Wave. Dobra komunikacja czujnika z central¹ HOME CENTER 2 to podstawa sprawnie dzia³aj¹cej instalacji inteligentnego domu FIBARO.

  Nasz czujnik potrafi komunikowaæ siê z central¹ przewodowo lub bezprzewodowo w sieci Z - Wave. Je¿eli nawet zasiêg jest zbyt s³aby by bezpośrednio skomunikowaæ siê z central¹ HOME CENTER 2 i Home Center Lite, to ka¿dy z elementów instalacji mo¿e pośredniczyæ w komunikacji, pozwalaj¹c na monta¿ elementów systemu FIBARO w najdalszych zak¹tkach naszego domu.

  Bezpośredni

  Routowany

  Poza zasiêgiem

 • SMOKE SENSOR

  Wbudowane urz¹dzenie testuj¹ce Niezawodna komunikacja gwarancj¹ bezpieczeñstwa w Twoim domu. Smoke Sensor to urz¹dzenie bateryjne, które nie tylko doskonale sprawdza siê w roli testera sieci Z-Wave, ale tak¿e wykonuje automatyczny test, informuj¹c centralê o swojej ci¹g³ej gotowości do dzia³ania w przypadku sytuacji alarmowych.

  Niezwykle skuteczny proces, wykonywany systematycznie co 5 sekund, pozwala systemowi kontrolowaæ funkcjonowanie systemu alarmowego. Istnieje równie¿ mo¿liwośæ wykonania testu manualnego. Wystarczy przytrzymaæ przycisk, znajduj¹cy siê na środku czujnika i czekaæ na świetlny sygna³ urz¹dzenia.

  Informowanie przez kolorowanie Smoke Sensor poinformujê Ciê kolorem o aktualnym stanie urz¹dzenia. Zielone świat³o wbudowanej diody LED, bêdzie oznaczaæ, ¿e urz¹dzenie dzia³a prawid³owo, a Ty mo¿esz czuæ siê bezpiecznie.

 • SMOKE SENSOR

  Ty gotujesz, ja pilnujê bezpieczeñstwa FIBARO Smoke Sensor to obowi¹zkowy gośæ Twojej kuchni. Za ka¿dym razem gdy przygotowujesz ulubione dania swojej

  rodziny, on pilnuje byś nie zapomnia³a o wy³¹czeniu gazu czy pozostawionej pieczeni w piecu. Jakiekolwiek zagro¿enie po¿arem czy… spalonym miêsem, szybko zostanie wykryte i zaraportowane w dogodny dla Ciebie

  sposób, wszystko dla bezpieczeñstwa Twoich najbli¿szych i udanego niedzielnego obiadu…

 • SMOKE SENSOR

  Stra¿nik domu Bezpieczeñstwo mieszkañców domu FIBARO jest dla

  nas najwy¿szym priorytetem. Dlatego od samego

  pocz¹tku projektowaliśmy nasz system tak, aby

  maksymalnie zadbaæ nie tylko o komfort, ale tak¿e o

  zdrowie Twoich bliskich i