muzEum NArODOWE W GDAńSKu, 2011 - .Muzeum Narodowe w Gdańsku posiada dzieła sztuki gromadzone

download muzEum NArODOWE W GDAńSKu, 2011 - .Muzeum Narodowe w Gdańsku posiada dzieła sztuki gromadzone

of 47

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of muzEum NArODOWE W GDAńSKu, 2011 - .Muzeum Narodowe w Gdańsku posiada dzieła sztuki gromadzone

mu

zE

um

NA

rO

DO

WE

W G

DA

S

Ku

, 20

11

WYSTAWA / EXHIBITION

13 listopada 2011 12 lutego 2012 / 13 November 2011 12 February 2012

Oddzia Sztuki Dawnej / Classical Art Department ul. Toruska 1, 80-822 Gdask / 1 Torunska St, 80-822 Gdansk

KONCEpCjA I SCENArIuSz / CONCEpT AND prOGrAm Tadeusz pietrzkiewicz, Wojciech SczawaKurATOrzY / CurATOrS Arturo Ansn Navarro, Carlos Gonzles LpezKurATOr ODpOWIEDzIALNY / CurATOr IN CHArGE Beata purc-StpniakKOOrDYNACjA / COOrDINATION Teresa Komorowska, magorzata posadzkaKONSErWACjA / CONSErvATION Isabel patrocinio jimeno victori, Anna Gosawska-Fortuna rEALIzACjA / prODuCTION Dzia Gwnego Inwentaryzatora mNG / Inventory Department, National museum in Gdansk Dzia Infrastruktury mNG / Infrastructure Department, National museum in Gdansk Dzia marketingu mNG / marketing Department, National museum in Gdansk Dzia Wydawniczy mNG / publications Department, National museum in Gdansk

KATALOG / CATALOGuE

przEDmOWY / prEFACES Ignacio Olms Esteban, Wojciech Bonisawski, piotr liwicki, marcin pirgTEKSTY / TEXTS Arturo Ansn Navarro, Carlos Gonzles LpezrEDAKCjA / EDITING jacek FriedrichprzEKAD z jzYKA HISzpASKIEGO / TrANSLATION FrOm SpANISH Teresa KomorowskaprzEKAD NA jzYK ANGIELSKI / TrANSLATION INTO ENGLISH Anna Kanthak

KOrEKTA WErSjI pOLSKIEj / pOLISH vErSION prOOFrEADING zuzanna malickaKOrEKTA WErSjI ANGIELSKIEj / ENGLISH vErSION prOOFrEADING piotr uba prOjEKT I SKAD / DESIGN AND TYpESETTING Agnieszka GawdzkaFOTOGrAFIE / pHOTOGrApHS Oscar parra montserrat

DruK / prINTED BY Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o. www.bernardinum.com.pl

muzeum Narodowe w Gdasku, 2011ISBN 978-83-63185-12-1

Muzeum Narodowe w Gdasku i Fundacin FUSARASkadaj serdeczne podzikowania wszystkim, ktrzy przyczynili si do powstania wystawy /

The National Museum in Gdask and the FUSARA Foundatin express their sincere gratitude to all those

who have contributed to the preparation of the exhibition

EDuArDO CApAp GArCA

IGNACIO OLmS ESTEBAN

ANNAm GONzLEz-SImN

mONTSErrAT mArT AYXEL

CArLOS rABASS CAELLAS

ErNESTO DE zuLuETA HABSBurGO-LOrENA

patronat honorowy / Honorary patrons:

Bogdan zdrojewski minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego / minister of Culture and National Heritage

mieczysaw Struk marszaek Wojewdztwa pomorskiego / marshal of the pomorskie voivodeship

pawe Adamowicz prezydent miasta Gdaska / mayor of the City of Gdask

j.E. Arcybiskup Sawoj Leszek Gd metropolita Gdaski / Archbishop of Gdask

Ambasada Krlestwa Hiszpanii w polsce / Embassy of the Kingdom of Spain in poland

j.E. ryszard Schnepf Ambasador rzeczypospolitej polskiej w Krlestwie Hiszpanii / polish Ambassador in the Kingdom of Spain

maciej Dobrzyniecki Konsul Honorowy Krlestwa Hiszpanii w Gdasku / Honorary Consul of the Kingdom of Spain in Gdask

pawe Adamowicz

Patroni medialni / Media patrons

Mecenas Muzeum Narodowego w Gdasku

Muzeum Narodowe w Gdasku jest instytucj kultury Samorzdu Wojewdztwa Pomorskiego

Sponsor strategiczny / Strategic sponsor

Sponsor / SponsorSponsor gwny / Main sponsor

Partner strategiczny / Strategic partner

Partner / Partner

6 7

IGNACIO OLmS ESTEBAN

Od pocztku istnienia Fundacji Santamarca w centrum jej dziaa pozostaje czowiek i jego otoczenie. Wszystkie podejmowane inicjatywy s wyrazem idei, ktra lega u podstaw Fundacji, a ktr mona okreli jako prac dla dobra innych, gwnie poprzez wiadczenie pomocy dzieciom opuszczonym i wymagajcym opieki oraz edukacj modziey bdcej nadziej spoeczestwa przyszoci. Dziaalno t rozpoczo na pocztku XX wieku kolegium schronisko dla osieroconych i ubogich dzieci Madrytu.

W ostatnich latach zwrcilimy wiksz uwag na umocnienie odziedziczonych wartoci, stanowicych kod genetyczny naszej Fundacji. Dokadamy stara, aby rozwija, propagowa i podnosi warto pozostaych elementw skadajcych si na dziedzictwo kulturowe. Dla Fundacji nie ma ono wprawdzie znaczenia strategicznego, ale jego miejsce wyznaczaj okolicznoci zwizane z pochodzeniem kolekcji i odpowiedzialno przed spoeczestwem. Noblesse oblige.

Prezentowana wystawa, przygotowana przez komisarza dra Carlosa Gonzleza Lpeza, Kawalera Orderu Zasugi Rzeczpospolitej (artyku jego autorstwa powicony rodzinie Njera-Santamarca znajdziecie Pastwo w katalogu), obejmuje obrazy Goi nalece do kolekcji Santamarca. Katalog wystawy zawiera rwnie wyniki najnowszych bada (wraz ze szczegowymi opisami obrazw) prowadzonych przez pana Artura Ansona, historyka sztuki, profesora Uniwersytetu w Saragossie, specjalizujcego si w twrczoci Goi.

Chciabym jako jeden z wielu widzw, niepretendujcy do uprawnie naukowca, przedstawi moje osobiste spojrzenie na wystawione obrazy. Pierwsze, co zadziwia, gdy ogldamy je w tutejszym muzeum, to nieduy format tych dzie. Mamy wszake do czynienia z obrazami przeznaczonymi do dekoracji gabinetw i niewielkich pomieszcze, podobnych do tych z naszych mieszka. Druga uwaga dotyczy znakomitej jakoci prezentowanych pcien. Ukazuj one wielk liczb postaci, ktrych scharakteryzowanie musiao by powolne i przemylane kade pocignicie pdzla suyo oddaniu duszy postaci, cech przedmiotw czy pejzay i prowadzio do ukazania na ptnie samej ich istoty.

W prezentowanych obrazach Goya prbuje da wiadectwo i ukaza spoeczestwo paradoksu, szczeglne i niepowtarzalne, ze swoimi blaskami i cieniami, z tym co widoczne i metafizyczne. Zadaje wakie pytania o to, co ludzkie: o pozory, byt, wadz, sabo, przepych i ascez, a wszystko widziane przez pryzmat dziecistwa i pozornej niewinnoci.

Jeli oderwiemy si od konkretw i zapomnimy, e s to obrazy olejne, moemy ulec zudzeniu, e ogldamy dokument czy film z czasw socrealizmu. Analiza ich treci pozwala odgadn, jak w uchwyconym momencie wygldao ycie w Hiszpanii, a zapewne te w caej Europie. Przeniesiemy si zatem w czasy naszych przodkw i niewtpliwie odkurzymy stare historie. Te same, ktre w blasku domowego ogniska zaczli z ojca na syna przekazywa nasi pradziadowie, prbujc utrwali co wanego w pamici kolejnych pokole: samo ycie.

IGNACIO OLmS ESTEBAN

The human being and his environment has always been a focus of the Santamarca Foundations activity since its beginning. All undertaken initiatives express an idea which became the Foundations cornerstone and which can be described as welfare work, mainly by providing help for children who are deserted and are in need of care, as well as education of young people who are the hope of the future society. This activity was initiated at the beginning of the 20th century by the College-orphanage for orphans and poor children of Madrid.

In recent years we have paid more attention to strengthening inherited values that are our Foundations genetic code. We strain to develop, disseminate and enhance values of remaining elements that create cultural heritage. Although this does not have a strategic meaning for the Foundation, its place is determined by circumstances referring to the collections origin and responsibility towards society. Noblesse oblige.

The presented exhibition prepared by its curator, Doctor Carlos Gonzlez Lpez, awarded the Order of Merit of the Republic of Poland (you can find his article on the Njera-Santamarca family in the exhibition book), includes Goyas paintings belonging to the Santamarca Collection. The exhibition book also contains results of the latest research (together with the detailed description of the paintings) undertaken by Mr Artur Anson, art historian, a professor from the Saragossa University who specializes in Goyas works.

As one of many viewers who does not aspire to the academics rank I would like to present my personal point of view concerning the exhibited paintings. Firstly, looking at them in this museum we are astonished by their small format as these paintings are destined for decoration of cabinets and small rooms, similar to our flats. The other remark concerns the exquisite quality of the presented canvasses. They depict so many figures whose characteristics must have been slow and meticulously planned each paint brush stroke was applied to reflect the soul of the figures, the objects or landscapes features that resulted in revealing their true essence on the canvass.

In the exhibited paintings Goya attempts to give evidence and to reveal a society of paradox, a very specific and unique society together with its bright and dark sides, what is visible and what is metaphysical. He asks important questions about what is human: about appearances, existence, power, weakness, affluence and ascetics and everything is perceived through the perspective of childhood and sham innocence.

If we forget that these are oil paintings we can succumb to the illusion that we are watching a documentary or a film from social realism. The analysis of the content of the paintings lets us understand what life in Spain, and probably in the whole of Europe, was like at that time. So let us relocate ourselves to the times of our ancestors and dust off old histories. The same ones which were told by our great grandfathers by the light of a home fire who passing them from father to son, tried to keep something important in the memory of the next generations: life itself.

Sekretarz Dyrektor Fundacji FUSARA

Director of the FUSARA FoundationSecretary of the Patrons Council

8 9

Wsppraca pomidzy Muzeum Narodowym w Gdasku, jednym z pierwszych muzew na obecnych ziemiac