Micha‚ Chojecki - portfolio 2009

download Micha‚ Chojecki - portfolio 2009

of 21

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Michal Chojecki's paintings catalog,

Transcript of Micha‚ Chojecki - portfolio 2009

 • O B R A Z Y - P A I N T I N G S

  Micha Chojecki

 • O B R A Z Y - P A I N T I N G S

  Micha Chojecki

  michal.maria.chojecki@gmail.com+48 502 822 933

  www.michalchojecki.com

 • Micha Chojeckiur. 1985 w Warszawieborn in 1985 in Warsaw

  Malarz, grafik, muzyk.

  Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Piknych w Warszawie w latach 2004-2009. Dyplom w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. St. Wieczorka.

  Stypendysta naukowy ASP od 2005 roku, w 2008 otrzyma stypendium naukowe Mini-stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Miasta Stoecznego Warszawy im. Jana Pawa II. Wielokrotny laureat nagrd w konkursie Grafika Warszawska.

  Multiinstrumentalista, zwizany z warszawsk scen muzyki improwizowanej, blisko 100 koncertw w caym kraju, lider zespou Noisegarden i saksofonista legendarnej grupy Anal Jazz Quartet.

  Painter, graphic artist, musician.

  Studies in the Graphic Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw 2004-2009. Diploma in New Media Workshop prof. St. Wieczorek.

  Since 2005 AFA scholarship, 2008 scholarship of the Polish Ministry of Culture, the John Paul II scholarship of the City of Warsaw.

  Multiinstrumentalist active in improvised music in Warsaw, has paricipated in almost 100 concerts in the whole country, leader of the Noisegarden band and saxophonist of the legenda-ry Anal Jazz Quartet.

  Wystawy indywidualne:2009- Just Paintings - Galeria FIBAK, Warszawa

  2008- IMAGE/OBRAZ - Galeria MOK Jzefw

  2007- Figuris - Fundacja Promocji Polskiej Sztuki Wizualnej im. Z. i R. Artymowskich, owicz - grafika, malarstwo, rysunek- Symphony In Blue - Sala Kinowa Wydziau Grafiki ASP w Warszawie- Different Trains - Duew, audio instalacja, performance

  Wystawy zbiorowe:2009- Galeria Pod Arkadami, oma - Pracownia 11- Galeria Aspekt, Warszawa - Chojecki/Turczyski - malarstwo

  2008- Historisches Kulturforum U, Pasewalk (Niemcy) - BWA Skierniewice - Pracownia14- Ostrowiec witokrzyski - Warszawa nad Kamienn

  2007- Narodowa Galeria Sztuki Zachta, Warszawa - Warianty. Pracownia Grzegorza Kowalskiego 2007- Galeria Aspekt, Warszawa - zbiorowa wystawa rysunku- Galeria Forma, Warszawa - Wok Grafiki z krgu ASP- Galeria Test, Warszawa - Wystawa laureatw konkursu Grafiki Warszawskiej

  2006- Salon Odrzuconych - Chojecki, Masiarz, Turczyski - Warszawa, Toalety Wydziau Grafiki

  Individual Exhibitions:2009- Just Paintings - FIBAK Gallery, Warsaw

  2008- IMAGE/OBRAZ - MOK Jzefw Gallery

  2007- Figuris - Z. and R. Artymowski Foundation for the Promotion of Polish Visual Arts, owicz - graphics, paintings, drawings- Symphony In Blue - Cinema Hall, Academy of Fine Arts Warsaw- Different Trains - Duew, audio-instalation and performance

  Group Exhibitions:2009- Pod Arkadami Gallery, oma - Pracownia 11- Aspekt Gallery, Warszawa - Chojecki/Turczyski - paintings

  2008- Historisches Kulturforum U, Pasewalk (Germany) - BWA Skierniewice - Pracownia14- Ostrowiec witokrzyski - Warszawa nad Kamienn

  2007- National Gallery Zachta, Warsaw - Warianty. Pracownia Grzegorza Kowalskiego 2007- Aspekt Gallery, Warsaw - drawings- Forma Gallery, Warsaw - Around Graphics- Test Gallery, Warsaw - Warsaw Graphic

  2006- Salon Odrzuconych - Chojecki, Masiarz, Turczyski - Warsaw, Toilets in Academy Of Fine Arts

 • 2008

  | pa

  intin

  g siz

  e 200

  x150

  cm |

  oil o

  n ca

  nvas

  2008 | obraz w form

  acie 200x150 cm | olej na ptnie

  2008 | painting size 200x150 cm | oil on canvas

  2008

  | ob

  raz w

  form

  acie

  200

  x150

  cm

  | ol

  ej n

  a p

  tni

  e

 • 2008

  | pa

  intin

  g siz

  e 200

  x150

  cm |

  oil o

  n ca

  nvas

  2008 | obraz w form

  acie 200x150 cm | olej na ptnie

  2008 | painting size 200x150 cm | oil on canvas

  2008

  | ob

  raz w

  form

  acie

  200

  x150

  cm

  | ol

  ej n

  a p

  tni

  e

 • 2008

  | pa

  intin

  g siz

  e 200

  x150

  cm |

  oil o

  n ca

  nvas

  2008 | obraz w form

  acie 200x150 cm | olej na ptnie

  2008 | painting size 200x150 cm | oil on canvas

  2008

  | ob

  raz w

  form

  acie

  200

  x150

  cm

  | ol

  ej n

  a p

  tni

  e

 • 2008 | trzy obrazy w formacie 80x60 cm | olej na ptnie 2008 | three paintings | size 80x60 cm | oil on canvas

 • 1. Medytacja obrazu. Gdy przebywam w pracowni kilkanacie godzin dziennie, czsto zdarzaj si chwile zawieszenia, sytu-acje podczas ktrych po prostu patrz na obraz i nic wicej. Std idea namalowania obrazw specjalnie na takie potrzeby, stworzenia malarskiego otarzyka, monochromw do gapienia si w nieskoczono.

  2. Technologia. Monochromy zostay malowane kilkudziesicioma warstwami bardzo cienkich laserunkw, skrupulatnie nakadanych delikatnymi pocigniciami pdzla, bez uycia czarnych pigmentw, a do uzyskania maksymalnie ciemnej barwy w wyniku przenikania kolejnych warstw. Do-datek wosku pszczelego dodaje bardzo gboki, matowy ton.

  3. Standard, czyli motyw dobrze znany z historii sztuki. Uwaam, e malowanie monochromw w duym formacie powinno by jednym z obowizkowych wicze na wszystkich akademiach i kursach. Jest to impuls pogbionej refleksjii strukturalnej, proces, ktry bardzo wiele uczy o samym obra-zie, czym on jest, czemu suy, jak powinno si go postrzega, czyta, rozumie.

  4. Reinhardt, czyli inspiracja. Wanym powodem namalowania tych obrazw byo zderzenie z malarstwem amerykaskiego malarza i ch stworzenia obiektw zblionych do jego pnych obrazw w celu prywatnej kontemplacji.

  5. Interpretacja, czyli patrz i myl...

  1. Meditation. When I am in my atelier for more than ten hours a day, I often have moments of suspension, moments when I sim-ply look at a painting and do nothing more. Thence the idea of painting pictures especially for such purposes, of creating of a painters altar, of monochromatic compositions for staring into infinity.

  2. Technology. My monochromes have been painted with several very thin paint layers scrupulously spread upon each other with delicate brush strokes, without the use of any black pigments, which results in obtaining a very dark shade of color as a result of intermingling of the successive layers. The addition of wax results in a very deep dull color.

  3. Standard. This is a theme well known in art history. I believe that painting large scale monochromatic pictures should be one of the obligatory exercises in all academies and courses. It is a stim-ulus for a profound structural analysis, a process which teaches a lot about the picture itself about what it is, what it is for, how it should be perceived , read understood.

  4. Reinhard or inspiration. An important reason for painting these pictures was my encounter with the art of the American painter Ad Reinhardt, and the wish to create works of art similar to his late paintings for private contemplation.

  5. Interpretation, meaning look and think...

  Obrazy monochromatyczne w formatach 180x180 cm.

  olej/wosk na ptnie

  Monochromatic paintings size 180x180 cm.

  oil/wax tempera on canvas

  ->

  2008 | obraz z Tryptyku Monochromatycznego 180x180 cm

  olej/wosk na ptnie

  2008 | painting from Monochromatic Tryptych 180x180 cm

  oil/wax tempera on canvas

 • IMAGE / OBRAZNotatki do wystawy.

  I) W Dfinition du No-Traditionisme z 1890 roku Maurice Denis pisa: Pamita, e obraz, zanim stanie si koniem bitewnym, nag kobiet lub jakkolwiek inn anegdot, jest przede wszystkim powierzchni pask pokryt farbami w okrelonym porzdku(1). Ponad sto lat pniej, gdy tysice razy goszono mier malarstwa,

  lub odwrotnie, obsadzano je w setkach obcych mu rl, uwaam za stosowne powtrzy tamte sowa. Interesuje mnie obraz jako lniane ptno, nacignite na drewniane krosna, powstajcy w procesie sys-tematycznego porzdkowania farby na paszczynie.

  II) Medium malarstwo rzdzi si swoimi prawami: prawami biologii i chemii, fizjologii widzenia, postrzegania, specyficznymi prawami komunikacji wizualnej, kontekstem wypywajcym z historii sztuki i znaczenia samego medium. A tyle i tylko tyle. W obrazie nie ma

  Powyej: zdjcie z pracowni - marzec 2008 Above: photo from atelier - march 2008

  IMAGE / OBRAZNotes for exhibition.

  1. In the Dfinition du No-Traditionisme from 1980 Maurice Denis wrote: One must remember that a painting, before it becomes a horse, a naked woman or some other story is above all a flat surface cove-red with paint in a certain order(1). More than a hundred years later with the death of painting announced more than thousand times

  or the other hand, it was said in scores of roles alienated, I considered it proper to repeat those words. I am interested in a picture consisting of linen canvas, stretched on a wooden frame, formed in a process of syste-matically giving order to paints on a surface.

  2. The painters medium is ruled by its own rules: the laws of biology, chemistry, physiology of site, perception, the specific laws of visual com-munication, the context arising from art history and the meaning of medium of itself. As much as that and as a little as that. The is nothing

  Powyej: zdjcie z pracowni - marzec 2008 Above: photo from atelier - march 2008

 • nic wicej, ni to co na si skada. Obraz nie jest ni-czym wicej, ni farb uoon w odpowiednim porzdku, nabierajc adekwatnych do porzdku znacze. W ma-larstwie wspczesnym to wanie jest istotne, co zmienia farb w pojcie, co materia malarski czyni nonikiem idei (2).

  III) Intencj tego tekstu jest budzenie