mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

of 31 /31
Zastosowanie normy PN-EN 1504-3 do wyrobów do szpachlowania, rekonstrukcji lub usuwania uszkodzeń oraz naprawy powierzchniowej betonu. Omówienie przykładów zapraw z rynku, możliwość recepturowania metody badań oraz niskie koszty wprowadzenia wyrobu do obrotu. mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

Embed Size (px)

description

Zastosowanie normy PN-EN 1504-3 do wyrobów do szpachlowania, rekonstrukcji lub usuwania uszkodzeń oraz naprawy powierzchniowej betonu. Omówienie przykładów zapraw z rynku, możliwość recepturowania metody badań oraz niskie koszty wprowadzenia wyrobu do obrotu. mgr inż. Katarzyna Walusiak - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

 • Zastosowanie normy PN-EN 1504-3 do wyrobw do szpachlowania,

  rekonstrukcji lub usuwania uszkodze oraz naprawy powierzchniowej betonu.

  Omwienie przykadw zapraw z rynku, moliwo recepturowania metody bada

  oraz niskie koszty wprowadzenia wyrobu do obrotu.mgr in. Katarzyna Walusiak

  listopad 2010

 • PRZYKADY OPISW, DOKUMENTW ODNIESIENIA ORAZ DEKLAROWANYCH WARTOCI DLA ZAPRAW WYRWNUJCYCH Z RYNKU

  UWAGA !!!

  Ze wzgldw etycznych nazwy producentw nie bd podane, jedynie wprowadzone przez prowadzcego symbole.

 • UNIWERSALNA ZAPRAWA WYRWNUJCA A Wyrb zgodny z PN-B-10109, zastosowanie i dane techniczne Zaprawa moe by stosowana jako cienkowarstwowa szpachlwka do wyrwnywania duych powierzchni cian, a take jako redniowarstwowa zaprawa wyrwnujca do wypeniania wikszych ubytkw w powierzchniach pionowych i poziomych.

  Stosowanie zaprawy podczas wykonywania prac okadzinowych pozwala na ograniczenie zuycia droszych zapraw klejowych.

  Czas gotowoci do pracy: 4 godz.Przyczepno: min. 0,6 MPaTemperatura stosowania: od +5 do +25CTwardnienie: 5 24 godz.Odporno ogniowa: niepalnyWytrzymao na ciskanie min. 12 MPaWytrzymao na zginanie min. 4 MPaGsto zaprawy w stanie suchym: 1,45 kg/dm3

 • UNIWERSALNA ZAPRAWA BUDOWLANA DO SZYBKIEGO WYRWNYWANIA PODOA BWyrb posiada Aprobat Techniczn ITB nr 15 - ./., zastosowanie i dane techniczne:ZAPRAWA WYRWNUJCA B przeznaczona jest do szybkiego wyrwnywania powierzchni typowych podoy mineralnych przed pooeniem okadzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podkadw podogowych.

  Naley j stosowa do niwelowania ubytkw i zagbie oraz innych nierwnoci podoa o charakterze miejscowym. Jeli zachodzi konieczno wyrwnywania caych powierzchni cian lub podg, naley uy materiaw waciwych do tego typu prac. Podoe dla ZAPRAWY WYRWNUJCEJ B moe stanowi .

  Czas gotowoci zaprawy do pracy 4 godzinyPrzyczepno min. 0,3 MPaTemperatura przygotowania zaprawy podoa i otoczenia od +5C do +25CWytrzymao na ciskanie min. 12 MPa Wytrzymao na zginanie min. 4 MPaGsto zaprawy w stanie suchym 1,4 kg/dm3 Min. grubo warstwy zaprawy 2 mmMax. grubo warstwy zaprawy 15 mm

 • ZAPRAWA WYRWNUJCAMROZO I WODOODPORNA- C

  Wyrb zgodny z: PN-EN 13813, zastosowanie i dane techniczne: Cjest zapraw suc do uzupeniania ubytkw wyrwnywania powierzchni cian, suy rwnie jako materia do wykonywania podkadu podogowego.

  Zastosowanie zaprawyC jako podkad zmniejsza zuycie zapraw klejcych wylewek samoniwelujcych przy pracach remontowych wykoczeniowych.

  Czas zuycia zaprawy: okoo 2 godzinyCzas schnicia: zaley od gruboci warstwy; przyjmuje si wysychanie okoo 1,5 mm na gruboci warstwy na dobWydajno: okoo 1,8 kg/m na 1 mm gruboci warstwyMinimalna grubo warstwy: 3 mmMaksymalna grubo warstwy: 50 mmTemperatura wykonywania prac: + 5 st.C do +25 st.CWytrzymao na zginanie: 5 N/mm2Wytrzymao na ciskanie: 25 N/mm2

 • ZAPRAWA NAPRAWCZA PCC PRZEZNACZONA DO RENOWACJI BETONU DWyrb zgodny z: ZTV - SIB 90, zastosowanie i dane techniczne: D jest hydraulicznie wic, gotow do uycia cementow zapraw naprawcz

  Zaprawa naprawcza D spenia wymagania odnonie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom PCC. D stosowany jest jako zaprawa do reprofilacji i uzupeniania ubytkw w betonowych podoach zarwno w obszarach wewntrznych, jak i zewntrznych.

  Gsto nasypowa suchej mieszanki ok. 1,62 kg/dm3Gsto wieej mieszanki ok. 1,88 kg/dm3Grubo nakadanej warstwy jednowarstwowo do 5 cmCzas obrbki w temperaturze +20C ok. 45 minutTemperatura powietrza i obiektu w czasie obrbki od +5C do +35CWytrzymao na ciskanie ok. 50 N/mm2Wytrzymao na rozciganie przy zginaniu ok. 12 N/mm2Wytrzymao na odrywanie od betonu > 2 N/mm2Modu sprystoci podunej Edyn ok. 30 000 N/mm2

 • ZAPRAWA WYRWNUJCA E

  Wyrb zgodny z: PN-EN 998-1:2004, zastosowanie i dane techniczneWyrb klasyfikowany jako zaprawa cementowa tynkarska oglnego przeznaczenia (GP) o wytrzymaoci na ciskanie kategorii CS IV i kategorii absorpcji wody spowodowanej podciganiem kapilarnym W2.

  Zaprawa suy do wyrwnywania, przed pracami glazurniczymi, miejscowych ubytkw i zagbie cian zewntrznych i wewntrznych budynkw. Moe by take stosowana jako rczna jednowarstwowa, cementowa zaprawa tynkarska

  Czas zachowania waciwoci roboczych 120 min.Wytrzymao na ciskanie Kategoria CSIVPrzyczepno do podoa symbol modelu pknicia do betonu i ceramiki 0,20 N/mm, FP: A Absorpcja wody W2 0,20 kg/(mmin ) 0,5Wspczynnik przepuszczalnoci pary wodnej (warto tabelaryczna) 30Wspczynnik przewodzenia ciepa P = 50% 0,83 W/mK, P = 90% 0,93 W/mKTrwao wg. PN-85/B04500, ubytek [%] masy prbki 0,0, spadek [%] wytrzymaoci na zginanie < 20,0Gsto brutto w stanie suchym 1700 - 1900 kg/m

 • ZAPRAWA WYRWNUJCO SZPACHLOWA F

  Wyrb zgodny z: PN EN 1504-3:2006, zastosowanie i dane techniczne:Zaprawa przeznaczona jest do wyrwnywania powierzchni cian i podg przed wykonaniem okadzin z pytek ceramicznych. Moe by rwnie stosowana do wypeniania niewielkich ubytkw cian i szpachlowania powierzchni. Stosowana wewntrz i na zewntrz budynkw. Nadaje si do nanoszenia

  Gsto nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,45 g/cmWytrzymao na ciskanie po 28 dniach: R1 ( 10 MPa)Wytrzymao na zginanie po 28 dniach: 4,0 MPaPrzyczepno po 28 dniach do normatywnego podoa betonowego: 0,8 MPaKompatybilno cieplna cz 1: sprawdzenie wizualne po 50 cyklach, maksymalna dopuszczalna rednia szeroko rysy 0,5 mm, przy braku rys 0,1 mm i braku odspoje.

 • NORMY Z POWYSZYCH PRZYKADW ORAZ ZAKRES ICH ZASTOSOWANIA:

  PN-B-10109:1998

  Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie

  NORMA WYCOFANA BEZ ZASTPIENIA

 • NORMY Z POWYSZYCH PRZYKADW ORAZ ZAKRES ICH ZASTOSOWANIA:

  PN EN 13813: 2003

  Podkady podogowe oraz materiay do ich wykonywania. Waciwoci i wymagania.

  MA ZASTOSOWANIE:Materiay na podkady podogowe przeznaczone do stosowania wewntrz obiektw budowlanych.

 • NORMY Z POWYSZYCH PRZYKADW ORAZ ZAKRES ICH ZASTOSOWANIA:PN EN 998-1 : 2004

  Wymagania dotyczce zapraw do murw. Cz 1: Zaprawa tynkarska.

  MA ZASTOSOWANIE:Zaprawy tynkarskie wytwarzane w zakadzie, ktrych podstaw s spoiwa nieorganiczne (pomijajc gips) do zastosowania zewntrznego i wewntrznego na cianach, cianach szczelinowych, supach i cianach dziaowych

  NIE MA ZASTOSOWANIA: Zaprawy przeznaczone do naprawy konstrukcji i wykoczenia powierzchni elementw budowlanych tj: materiay do gadzenia lub wyrwnywania, farby, powoki, organiczne cienkowarstwowe tynki i elementy prefabrykowane (np. okadziny tynkowe)

 • NORMY Z POWYSZYCH PRZYKADW ORAZ ZAKRES ICH ZASTOSOWANIA:PN EN 1504-1 i PN EN 1504-3: 2006

  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.Cz 1: Definicje i Cz 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

  MA ZASTOSOWANIEWyroby do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych. Zaprawy i betony do napraw, moliwe do stosowania cznie z innymi wyrobami i systemami w celu odbudowy i/lub zastpienia uszkodzonego betonu oraz ochrony zbrojenia.

 • PN EN 1504-1: 2006, DEFINICJE: WYROBY I SYSTEMY DO NAPRAW KONSTRUKCYJNYCH

  Wyroby i systemy stosowane do napraw konstrukcji betonowych, zastpujce uszkodzony beton i przywracajce cigo i trwao konstrukcji.

  WYROBY I SYSTEMY DO NAPRAW NIEKONSTRUKCYJNYCH:

  Wyroby i systemy stosowane do napraw powierzchniowych, przywracajce waciwy ksztat lub estetyczny wygld konstrukcji.

 • PN EN 1504-1: 2006, DEFINICJE:Zaprawy lub betony polimerowo-cementowe PCC

  Opis skadnikw

  Zaprawy lub betony hydrauliczne modyfikowane przez dodanie polimeru w iloci odpowiedniej do nadania specyficznych waciwoci.

  Przechowywanie prbek do bada

  Przygotowanie wg EN 196-1, z przykryciem foli przez 24h, rozformowanie i owinicie foli na 48h, pielgnacja w warunkach laboratoryjnych tj. temp. 212 C i wilgotnoci 6010 % przez 25 dni.

 • PN EN 1504-1: 2006, DEFINICJE:Zaprawy i betony hydrauliczne CC

  Opis skadnikw

  Zaprawy i betony wykonane przez zmieszanie spoiwa hydraulicznego z kruszywem, mogce zawiera domieszki i dodatki, ktre po zmieszaniu z wod twardniej w wyniku reakcji hydratacji.

  Przechowywanie prbek do bada

  Przygotowanie wg EN 196-1, z przykryciem foli przez 24h, pielgnacja pod wod w temp. 212 C przez 27 dni.

 • PN EN 1504-1: 2006, DEFINICJE:Zaprawy i betony polimerowe PC

  Opis skadnikw

  Mieszanki spoiw polimerowych i kruszyw, utwardzajce w wyniku polimeryzacji.

  Przechowywanie prbek do bada

  Przygotowanie wg ISO 544, pielgnacja przez 7 dni w warunkach laboratoryjnych tj. temp. 212 C i wilgotnoci 6010 %.

 • PN EN 1504-1: 2006, DEFINICJE:Spoiwa hydrauliczne H

  Opis skadnikw

  Materia nieorganiczny, ktry reagujc z wod, ulega hydratacji, tworzc ciao stae

  Spoiwa polimerowe P

  Opis skadnikw

  Spoiwa skadajce si z zasadniczo dwch komponentw, reaktywnego polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzajce si w temperaturze otoczenia.

 • PN EN 1504-1: 2006 - WYMAGANIA UYTKOWE DOTYCZCE WYROBW DO NAPRAW KONSTRUKCYJNYCH I NIEKONSTRUKCYJNYCHTablica 3EN 1504-3: 2005

 • PN EN 1504-1: 2006 - WYMAGANIA UYTKOWE DOTYCZCE WYROBW DO NAPRAW KONSTRUKCYJNYCH I NIEKONSTRUKCYJNYCH

  Podsumowanie wymaga z Tablicy 3 dla klas R1 i R2 zapraw do napraw niekonstrukcyjnych:

  Wytrzymao na ciskanie, MPa dla klasy R1 i R2Zawarto jonw chlorkowych, % - dla klasy R1 i R2Ograniczony skurcz pcznienie, MPa dla klasy R2Kompatybilno cieplna dla klasy R1: sprawdzenie wizualne, dla klasy R2: przyczepno po cyklach, MPaAbsorpcja kapilarna, kg/mh0,5 dla klasy R2

 • PN EN 1504-1: 2006 - WYMAGANIA UYTKOWE DOTYCZCE WYROBW DO NAPRAW KONSTRUKCYJNYCH I NIEKONSTRUKCYJNYCH Kiedy klasa R1 a kiedy klasa R2 ?

  My, jako producent chemii budowlanej, klasyfikujemy nasze zaprawy do rnych klas, kategorii itd. po wykonaniu wstpnych bada typu. To od nas zaley jak zapraw zaprojektujemy, jakie wykonamy badania wstpne, poczym wedug wykonanych bada, otrzymanych parametrw okrelamy klas oraz zastosowanie i przeznaczenie wyrobu.

  Przykadem rnicy klasy R1 od R2 jest np. badanie absorpcji kapilarnej. W klasie R1 brak jest wymaga, natomiast w klasie R2 wymaganie wynosi poniej 0,5 kgmh. Wiemy jak wanym parametrem jest absorpcja wody w zastosowaniu zapraw do uytku zewntrznego.

  Producent decyduje o jakoci i przeznaczeniu swoich wyrobw.

 • PN EN 1504-1: 2006 - WYMAGANIA IDENTYFIKACYJNETablica 2PN EN 1504-3: 2005

 • PN EN 1504-1: 2006 - CZSTOTLIWO BADA DOTYCZCA ZAKADOWEJ KONTROLI PRODUKCJIDla wyrobw opartych na spoiwie cementowym: wg Tablicy A.1., Zacznik A, PN EN 1504-3: 2005

  Kada partia: wygld i barwa.

  Kade 10 partii, kade 2 tygodnie lub kade 1 000 t (ktry wymaga czstszego badania): uziarnienie skadnikw suchych, zawarto czci lotnych/nielotnych w skadnikach ciekych, czas tenia/ urabialno alternatywnie, wytrzymao na ciskanie i gsto.

  Jeden raz w roku: analiza w podczerwieni (dokumentacj dostarczon przez dostawc surowcw uwaa si za speniajc niniejsze wymaganie.

 • PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAWytrzymao na ciskanie, N/mm

  Norma badawcza: PN EN 12190: 2000

  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody bada - Oznaczanie wytrzymaoci na ciskanie zaprawy naprawczej

  Zasada metody:

  Wytrzymao na ciskanie bada si na prbkach szeciennych o boku 40 mm. Mona je uzyska przez pocicie beleczek 40 x 40 x 160 mm.

 • PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAZawarto jonw chlorkowych, %

  Norma badawcza: PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody bada zapraw do murw - Cz 17: Okrelenie zawartoci chlorkw rozpuszczalnych w wodzie w wieych zaprawach

  To wymaganie nie dotyczy napraw betonu niezbrojonego

 • PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAPrzyczepno, MPa

  Norma badawcza: PN EN 1542: 2000

  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody bada - Pomiar przyczepnoci przez odrywanie

  Zasada metody:

  Norma opisuje metod pomiaru przyczepnoci przez odrywanie wyrobw i systemw do napraw nakadanych na znormalizowane prbki betonu. Polega ona na bezporednim odrywaniu krkw przyklejonych do powierzchni wyrobu lub systemw do napraw, przy czym obszar badania jest wyznaczony przez nawiercenie powierzchni.

 • PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAKompatybilno cieplna, MPa

  Norma badawcza: PN EN 13687-1: 2008Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody bada - Oznaczanie kompatybilnoci cieplnej - Cz 1: Cykliczne zamraanie-rozmraanie przy zanurzeniu w roztworze soli odladzajcej

  lub: PN EN 13687-2: 2008Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody bada - Oznaczanie kompatybilnoci cieplnej - Cz 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny)

  lub: PN EN 13687-4: 2002Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody bada - Oznaczanie kompatybilnoci termicznej - Cz 4: Cykle termiczne na sucho

 • PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAAbsorpcja kapilarna, kgmh

  Norma badawcza: PN EN 13057: 2004

  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody bada - Oznaczanie odpornoci na absorpcj kapilarn

  Zasada metody:

  Odporno na absorpcj kapilarn mierzy si na wygadzonej grnej powierzchni walcowej prbki zaprawy o rednicy 100 mm, gruboci co najmniej 20 mm lub rwnej trzykrotnemu maksymalnemu wymiarowi ziarn kruszywa, zalenie od tego, ktra z tych wartoci jest wiksza. Badanie polega przez oznaczanie wchaniania wody przez prbk w odstpach czasu, odpowiednich dla tempa nasikania.

 • PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADABadania wykonywane w naszym laboratorium:Gsto stwardniaej zaprawy wg. PN-EN 12190Wytrzymao na ciskanie wg. PN-EN 12190Urabialno wg. PN-EN 13395-1Zawarto jonw chlorkowych wg. PN-EN 1015-17Przyczepno do betonu wg. PN-EN 1542Okrelenie skurczu/wyduenia wg. PN-EN 12617-4Kompatybilno cieplna wg. np.: PN-EN 13687-1Absorpcja kapilarna wg. PN-EN 13057itd.

 • PN EN 1504-3: 2005 - RECEPTUROWANIE:Skadniki podstawowe:

  Piasek kwarcowy 50 70 Cement portlandzki 30 40Inny 3 10

  Skadniki pomocnicze:

  Retentor wody 0,15 0,40Polimer 0,3 2,0Wkna 0,1 0,5rodek hydrofobowy 0,1 0,5rodek przeciwskurczowy 0,1 0,3

  Powyszy skad jest skadem przykadowym, ze wzgldu na rne surowce dostpne na rynku europejskim, w zalenoci od klasy zaprawy.

 • PN EN 1504 I NISKI KOSZT WPROWADZENIA DO OBROTUPRODUKCJACena wkadu do jednego opakowania 25 kg speniajcego wymagania dla klasy R1 wynosi ok.5,00 z netto (bez kosztw opakowania, produkcji itd.)

  BADANIA TYPUBadania wstpne typu wykonane moe by w kadym laboratorium, ktre posiada do tego odpowiedni aparatur. Badania typu w systemie 4, nie wymagaj bada w laboratorium akredytowanym. Koszt bada jest zaleny od iloci wykonanych bada dla rnych klas wyrobu.

  BADANIA BIECEBadania biece mog by wykonywane w laboratoriach zakadowych, ze wzgldu na wymagania dotyczce ZKP. Popatrz slajd 22: Czstotliwo bada dotyczca zakadowej kontroli produkcji.

 • DZIKUJ ZA UWAGDane kontaktowe:

  EFEKT-Katarzyna WalusiakLABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ

  tel. 696 087423

  email: [email protected]

  www.efekt-zabrze.pl