mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

31
Zastosowanie normy PN-EN 1504-3 do wyrobów do szpachlowania, rekonstrukcji lub usuwania uszkodzeń oraz naprawy powierzchniowej betonu. Omówienie przykładów zapraw z rynku, możliwość recepturowania metody badań oraz niskie koszty wprowadzenia wyrobu do obrotu. mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

description

Zastosowanie normy PN-EN 1504-3 do wyrobów do szpachlowania, rekonstrukcji lub usuwania uszkodzeń oraz naprawy powierzchniowej betonu. Omówienie przykładów zapraw z rynku, możliwość recepturowania metody badań oraz niskie koszty wprowadzenia wyrobu do obrotu. mgr inż. Katarzyna Walusiak - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

Page 1: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

Zastosowanie normy PN-EN 1504-3 do wyrobów do szpachlowania,

rekonstrukcji lub usuwania uszkodzeń oraz naprawy powierzchniowej betonu.

Omówienie przykładów zapraw z rynku, możliwość recepturowania metody badań

oraz niskie koszty wprowadzenia wyrobu do obrotu.

mgr inż. Katarzyna Walusiak

listopad 2010

Page 2: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PRZYKŁADY OPISÓW, DOKUMENTÓW ODNIESIENIA ORAZ DEKLAROWANYCH WARTOŚCI DLA ZAPRAW

WYRÓWNUJĄCYCH Z RYNKU

UWAGA !!!

Ze względów etycznych nazwy producentów nie będą podane, jedynie wprowadzone przez prowadzącego symbole.

Page 3: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

UNIWERSALNA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA – A

Wyrób zgodny z PN-B-10109, zastosowanie i dane techniczne

Zaprawa może być stosowana jako cienkowarstwowa szpachlówka do wyrównywania dużych powierzchni ścian, a także jako średniowarstwowa zaprawa wyrównująca do wypełniania większych ubytków w powierzchniach pionowych i poziomych.

Stosowanie zaprawy podczas wykonywania prac okładzinowych pozwala na ograniczenie zużycia droższych zapraw klejowych.

Czas gotowości do pracy: 4 godz. Przyczepność: min. 0,6 MPa Temperatura stosowania: od +5° do +25°C Twardnienie: 5 ÷ 24 godz. Odporność ogniowa: niepalny Wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa Wytrzymałość na zginanie min. 4 MPa Gęstość zaprawy w stanie suchym: 1,45 kg/dm3

Page 4: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

UNIWERSALNA ZAPRAWA BUDOWLANA DO SZYBKIEGO WYRÓWNYWANIA PODŁOŻA – BWyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr 15 - …./…., zastosowanie i dane techniczne:

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA B przeznaczona jest do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed położeniem okładzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podkładów podłogowych.

Należy ją stosować do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Jeśli zachodzi konieczność wyrównywania całych powierzchni ścian lub podłóg, należy użyć materiałów właściwych do tego typu prac. Podłoże dla ZAPRAWY WYRÓWNUJĄCEJ B może stanowić ……….

Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny Przyczepność min. 0,3 MPa Temperatura przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C Wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa Wytrzymałość na zginanie min. 4 MPa Gęstość zaprawy w stanie suchym 1,4 kg/dm3 Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm Max. grubość warstwy zaprawy 15 mm

Page 5: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA MROZO I WODOODPORNA - C

Wyrób zgodny z: PN-EN 13813, zastosowanie i dane techniczne:

C jest zaprawą służącą do uzupełniania ubytków wyrównywania powierzchni ścian, służy również jako materiał do wykonywania podkładu podłogowego.

Zastosowanie zaprawy C jako podkład zmniejsza zużycie zapraw klejących wylewek samoniwelujących przy pracach remontowych wykończeniowych.

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny  Czas schnięcia: zależy od grubości warstwy; przyjmuje się wysychanie około 1,5

mm na grubości warstwy na dobę  Wydajność: około 1,8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy  Minimalna grubość warstwy: 3 mm  Maksymalna grubość warstwy: 50 mm  Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do +25 st.C  Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm2

Page 6: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

ZAPRAWA NAPRAWCZA PCC PRZEZNACZONA DO RENOWACJI BETONU – D

Wyrób zgodny z: ZTV - SIB 90, zastosowanie i dane techniczne:

D jest hydraulicznie wiążącą, gotową do użycia cementową zaprawą naprawczą…

Zaprawa naprawcza D spełnia wymagania odnośnie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom PCC. D stosowany jest jako zaprawa do reprofilacji i uzupełniania ubytków w betonowych podłożach zarówno w obszarach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Gęstość nasypowa suchej mieszanki ok. 1,62 kg/dm3 Gęstość świeżej mieszanki ok. 1,88 kg/dm3 Grubość nakładanej warstwy jednowarstwowo do 5 cm Czas obróbki w temperaturze +20°C ok. 45 minut Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki od +5°C do +35°C Wytrzymałość na ściskanie ok. 50 N/mm2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 12 N/mm2 Wytrzymałość na odrywanie od betonu > 2 N/mm2 Moduł sprężystości podłużnej Edyn ok. 30 000 N/mm2

Page 7: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA – E

Wyrób zgodny z: PN-EN 998-1:2004, zastosowanie i dane techniczne

Wyrób klasyfikowany jako zaprawa cementowa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS IV i kategorii absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W2.

Zaprawa służy do wyrównywania, przed pracami glazurniczymi, miejscowych ubytków i zagłębień ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków. Może być także stosowana jako ręczna jednowarstwowa, cementowa zaprawa tynkarska…

Czas zachowania właściwości roboczych 120 min. Wytrzymałość na ściskanie Kategoria CSIV Przyczepność do podłoża symbol modelu pęknięcia do betonu i ceramiki 0,20

N/mm, FP: A Absorpcja wody W2 0,20 kg/(m²∙min ) 0,5 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna) 30 Współczynnik przewodzenia ciepła P = 50% 0,83 W/m∙K, P = 90% 0,93 W/m·K Trwałość wg. PN-85/B04500, ubytek [%] masy próbki 0,0, spadek [%]

wytrzymałości na zginanie < 20,0 Gęstość brutto w stanie suchym 1700 - 1900 kg/m³

Page 8: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCO SZPACHLOWA – F

Wyrób zgodny z: PN EN 1504-3:2006, zastosowanie i dane techniczne:

Zaprawa przeznaczona jest do wyrównywania powierzchni ścian i podłóg przed wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych. Może być również stosowana do wypełniania niewielkich ubytków ścian i szpachlowania powierzchni. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się do nanoszenia…

Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,45 g/cm³ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: R1 ( ≥ 10 MPa) Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 4,0 MPa Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: ≥ 0,8 MPa Kompatybilność cieplna część 1: sprawdzenie wizualne po 50 cyklach,

maksymalna dopuszczalna średnia szerokość rysy ≤ 0,5 mm, przy braku rys ≥ 0,1 mm i braku odspojeń.

Page 9: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

NORMY Z POWYŻSZYCH PRZYKŁADÓW ORAZ ZAKRES ICH ZASTOSOWANIA:

PN-B-10109:1998 

”Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie”

NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA 

Page 10: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

NORMY Z POWYŻSZYCH PRZYKŁADÓW ORAZ ZAKRES ICH ZASTOSOWANIA:

PN EN 13813: 2003

„Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Właściwości i wymagania.”

MA ZASTOSOWANIE:Materiały na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.

Page 11: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

NORMY Z POWYŻSZYCH PRZYKŁADÓW ORAZ ZAKRES ICH ZASTOSOWANIA:

PN EN 998-1 : 2004

„ Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.”

MA ZASTOSOWANIE:Zaprawy tynkarskie wytwarzane w zakładzie, których

podstawą są spoiwa nieorganiczne (pomijając gips) do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego na ścianach, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych

NIE MA ZASTOSOWANIA: Zaprawy przeznaczone do naprawy konstrukcji i wykończenia

powierzchni elementów budowlanych tj: materiały do gładzenia lub wyrównywania, farby, powłoki, organiczne cienkowarstwowe tynki i elementy prefabrykowane (np. okładziny tynkowe)

Page 12: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

NORMY Z POWYŻSZYCH PRZYKŁADÓW ORAZ ZAKRES ICH ZASTOSOWANIA:

PN EN 1504-1 i PN EN 1504-3: 2006

„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.Część 1: Definicje i Część 3: Naprawy konstrukcyjne i

niekonstrukcyjne.”

MA ZASTOSOWANIEWyroby do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych

napraw konstrukcji betonowych. Zaprawy i betony do napraw, możliwe do stosowania łącznie z innymi wyrobami i systemami w celu odbudowy i/lub zastąpienia uszkodzonego betonu oraz ochrony zbrojenia.

Page 13: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-1: 2006, DEFINICJE:

WYROBY I SYSTEMY DO NAPRAW KONSTRUKCYJNYCH

Wyroby i systemy stosowane do napraw konstrukcji betonowych, zastępujące uszkodzony beton i przywracające ciągłość i trwałość konstrukcji.

WYROBY I SYSTEMY DO NAPRAW NIEKONSTRUKCYJNYCH:

Wyroby i systemy stosowane do napraw powierzchniowych, przywracające właściwy kształt lub estetyczny wygląd konstrukcji.

Page 14: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-1: 2006, DEFINICJE:

Zaprawy lub betony polimerowo-cementowe PCC

Opis składników

Zaprawy lub betony hydrauliczne modyfikowane przez dodanie polimeru w ilości odpowiedniej do nadania specyficznych właściwości.

Przechowywanie próbek do badań

Przygotowanie wg EN 196-1, z przykryciem folią przez 24h, rozformowanie i owinięcie folią na 48h, pielęgnacja w warunkach laboratoryjnych tj. temp. 21±2 ̊C i wilgotności 60±10 % przez 25 dni.

Page 15: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-1: 2006, DEFINICJE:

Zaprawy i betony hydrauliczne CC

Opis składników

Zaprawy i betony wykonane przez zmieszanie spoiwa hydraulicznego z kruszywem, mogące zawierać domieszki i dodatki, które po zmieszaniu z wodą twardnieją w wyniku reakcji hydratacji.

Przechowywanie próbek do badań

Przygotowanie wg EN 196-1, z przykryciem folią przez 24h, pielęgnacja pod wodą w temp. 21±2 ̊C przez 27 dni.

Page 16: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-1: 2006, DEFINICJE:

Zaprawy i betony polimerowe PC

Opis składników

Mieszanki spoiw polimerowych i kruszyw, utwardzające w wyniku polimeryzacji.

Przechowywanie próbek do badań

Przygotowanie wg ISO 544, pielęgnacja przez 7 dni w warunkach laboratoryjnych tj. temp. 21±2 ̊C i wilgotności 60±10 %.

Page 17: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-1: 2006, DEFINICJE:

Spoiwa hydrauliczne H

Opis składników

Materiał nieorganiczny, który reagując z wodą, ulega hydratacji, tworząc ciało stałe

Spoiwa polimerowe P

Opis składników

Spoiwa składające się z zasadniczo dwóch komponentów, reaktywnego polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzające się w temperaturze otoczenia.

Page 18: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-1: 2006 - WYMAGANIA UŻYTKOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW DO NAPRAW KONSTRUKCYJNYCH I NIEKONSTRUKCYJNYCH

Tablica 3EN 1504-3: 2005

Page 19: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-1: 2006 - WYMAGANIA UŻYTKOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW DO NAPRAW KONSTRUKCYJNYCH I NIEKONSTRUKCYJNYCH

Podsumowanie wymagań z Tablicy 3 dla klas R1 i R2 zapraw do napraw niekonstrukcyjnych:

Wytrzymałość na ściskanie, MPa – dla klasy R1 i R2 Zawartość jonów chlorkowych, % - dla klasy R1 i R2 Ograniczony skurcz pęcznienie, MPa – dla klasy R2 Kompatybilność cieplna – dla klasy R1: sprawdzenie wizualne,

dla klasy R2: przyczepność po cyklach, MPa Absorpcja kapilarna, kg/m²∙h0,5 – dla klasy R2

Page 20: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-1: 2006 - WYMAGANIA UŻYTKOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW DO NAPRAW KONSTRUKCYJNYCH I NIEKONSTRUKCYJNYCH

Kiedy klasa R1 a kiedy klasa R2 ?

My, jako producent chemii budowlanej, klasyfikujemy nasze zaprawy do różnych klas, kategorii itd. po wykonaniu wstępnych badań typu. To od nas zależy jaką zaprawę zaprojektujemy, jakie wykonamy badania wstępne, poczym według wykonanych badań, otrzymanych parametrów określamy klasę oraz zastosowanie i przeznaczenie wyrobu.

Przykładem różnicy klasy R1 od R2 jest np. badanie absorpcji kapilarnej. W klasie R1 brak jest wymagań, natomiast w klasie R2 wymaganie wynosi poniżej 0,5 kg·m²·h½. Wiemy jak ważnym parametrem jest absorpcja wody w zastosowaniu zapraw do użytku zewnętrznego.

Producent decyduje o jakości i przeznaczeniu swoich wyrobów.

Page 21: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-1: 2006 - WYMAGANIA IDENTYFIKACYJNE

Tablica 2PN EN 1504-3: 2005

Page 22: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-1: 2006 - CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ DOTYCZĄCA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Dla wyrobów opartych na spoiwie cementowym: wg Tablicy A.1., Załącznik A, PN EN 1504-3: 2005

1. Każda partia: wygląd i barwa.

2. Każde 10 partii, każde 2 tygodnie lub każde 1 000 t (który wymaga częstszego badania): uziarnienie składników suchych, zawartość części lotnych/nielotnych w składnikach ciekłych, czas tężenia/ urabialność – alternatywnie, wytrzymałość na ściskanie i gęstość.

3. Jeden raz w roku: analiza w podczerwieni (dokumentację dostarczoną przez dostawcę surowców uważa się za spełniającą niniejsze wymaganie.

Page 23: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAŃ

Wytrzymałość na ściskanie, N/mm²

Norma badawcza: PN EN 12190: 2000

„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej

Zasada metody:

Wytrzymałość na ściskanie bada się na próbkach sześciennych o boku 40 mm. Można je uzyskać przez pocięcie beleczek 40 x 40 x 160 mm.

Page 24: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAŃ

Zawartość jonów chlorkowych, %

Norma badawcza: PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 

„Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach”

To wymaganie nie dotyczy napraw betonu niezbrojonego

Page 25: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAŃ

Przyczepność, MPa

Norma badawcza: PN EN 1542: 2000

„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie”

Zasada metody:

Norma opisuje metodę pomiaru przyczepności przez odrywanie wyrobów i systemów do napraw nakładanych na znormalizowane próbki betonu. Polega ona na bezpośrednim odrywaniu krążków przyklejonych do powierzchni wyrobu lub systemów do napraw, przy czym obszar badania jest wyznaczony przez nawiercenie powierzchni.

Page 26: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAŃ

Kompatybilność cieplna, MPa

Norma badawcza: PN EN 13687-1: 2008„

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody badań - Oznaczanie kompatybilności cieplnej - Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w roztworze soli odladzającej”

lub: PN EN 13687-2: 2008„

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody badań - Oznaczanie kompatybilności cieplnej - Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny)”

lub: PN EN 13687-4: 2002„

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody badań - Oznaczanie kompatybilności termicznej - Część 4: Cykle termiczne na sucho”

Page 27: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAŃ

Absorpcja kapilarna, kg·m²·h½

Norma badawcza: PN EN 13057: 2004

  ”Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody badań - Oznaczanie odporności na absorpcję kapilarną”

Zasada metody:

Odporność na absorpcję kapilarną mierzy się na wygładzonej górnej powierzchni walcowej próbki zaprawy o średnicy 100 mm, grubości co najmniej 20 mm lub równej trzykrotnemu maksymalnemu wymiarowi ziarn kruszywa, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa. Badanie polega przez oznaczanie wchłaniania wody przez próbkę w odstępach czasu, odpowiednich dla tempa nasiąkania.

Page 28: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-3: 2005 - METODY BADAŃ

Badania wykonywane w naszym laboratorium: Gęstość stwardniałej zaprawy wg. PN-EN 12190 Wytrzymałość na ściskanie wg. PN-EN 12190 Urabialność wg. PN-EN 13395-1 Zawartość jonów chlorkowych wg. PN-EN 1015-17 Przyczepność do betonu wg. PN-EN 1542 Określenie skurczu/wydłużenia wg. PN-EN 12617-4 Kompatybilność cieplna – wg. np.: PN-EN 13687-1 Absorpcja kapilarna wg. PN-EN 13057 itd.

Page 29: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504-3: 2005 - RECEPTUROWANIE:

Składniki podstawowe:

1. Piasek kwarcowy 50 – 70 2. Cement portlandzki 30 – 403. Inny 3 – 10

Składniki pomocnicze:

1. Retentor wody 0,15 – 0,402. Polimer 0,3 – 2,03. Włókna 0,1 – 0,54. Środek hydrofobowy 0,1 – 0,55. Środek przeciwskurczowy 0,1 – 0,3

Powyższy skład jest składem przykładowym, ze względu na różne surowce dostępne na rynku europejskim, w zależności od klasy zaprawy.

Page 30: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

PN EN 1504 I NISKI KOSZT WPROWADZENIA DO OBROTU

PRODUKCJACena wkładu do jednego opakowania 25 kg spełniającego

wymagania dla klasy R1 wynosi ok.5,00 zł netto (bez kosztów opakowania, produkcji itd.)

BADANIA TYPUBadania wstępne typu wykonane może być w każdym

laboratorium, które posiada do tego odpowiednią aparaturę. Badania typu w systemie 4, nie wymagają badań w laboratorium akredytowanym. Koszt badań jest zależny od ilości wykonanych badań dla różnych klas wyrobu.

BADANIA BIEŻĄCEBadania bieżące mogą być wykonywane w laboratoriach

zakładowych, ze względu na wymagania dotyczące ZKP. Popatrz slajd 22: Częstotliwość badań dotycząca zakładowej kontroli produkcji.

Page 31: mgr inż. Katarzyna Walusiak listopad 2010

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dane kontaktowe:

EFEKT-Katarzyna WalusiakLABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ

tel. 696 087 423

email: [email protected]

www.efekt-zabrze.pl