Manuale Fiat Cinquecento

of 308/308

Click here to load reader

 • date post

  28-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  862
 • download

  203

Embed Size (px)

description

használati útmutató, szerelési kézikönyv

Transcript of Manuale Fiat Cinquecento

 • 2 2 1 H a u e i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 12.2.2. Harnulce tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3. U kiad uruchamiajqcy 254 73 . VVYPOSAZENiE f LEKTRYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.1. Charakterystyka technicrna 258 13.2. Obsluga i fiaprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.1. Alternator 261

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.2. Roztusznik 264 . . . . . . . . . . . . . . 13.2.3. 2 estaw wskaknikbw ieflekrory i wycieraczki 265

  . . . . . . . . 13.2.4. Uktady ognewania i pnawietnania ara2 klimatyzacji 267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.5. Schematy instalacji elektrycznej 270

  14 . NADWOZIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 144 . Charakterystyka techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 14.2. Obsluga i naprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 14.2.1. Przednia cseSC nadwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 14.2.2. Tablica rosdzielczn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2.3. Drzwi boczne 301 142.4. Szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 'E 4.2.5. Tylna czeSC nadwazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

 • -- - . -

  Sarnochody FIAT Cinquecento piodukowano od czerwca 1991 roku. Ich oficjalna prezentacja oritjylsi si9 W grudniu 1'191 roku. Sprzedaz samo- cIiod6w FIA'T Cinquecentci rozpoczqto W Polsce W griirlntu t 991 roku. zaC za granicq W rnarcu 1992 roku. Samochody FtAT Cinquecento sq malymi siirno- chodami osobowymi 2 pnednim napedem, z tny- drzwrawym nadwoziem dwubrylowyrn. przysto- sowanymi do przewozu piqciu os6b. Zasadnicze rbinice mipdsv samochodami poIe- gajq na xastasowaniu irzech typ6w zespolxjw napedowych. Zespbt napgdowy 700 jest umieszctony podluz- nie t prxodu pojazdu i n a ~ d z a kola przednie. Dwucylindrowy silnik benzynowy leiacy ( o po- ziomym ukfadzie cylindrriw) o pojemnosci 704 cmhwraz z caerabiagowq s k q n k q pne- kiadniowg (ze stokkowq pnekladniq gliiwnq) jest uctawiony wzdtuz osi podfuznej samochodu. Zespoly napqdowtl900 oraz t 1 Q0 (Crnquecento Sporting) sa natomiast umieszczone poprzecrnie r przodu pojardu i napqdzayq kola przdnie, Poczatkowo camochody Ciiiquecento prOduko- wano W nastepujqcych wersjach: - ;! silnikiem 704 crnvtypu 170A.000) o mocy

  23 kW (31 Kh4) wypcisazonyrn W gainik sterowany mechanicznie (gainiki Weber lub FOS tbdf) I cnerobiegowq akrzynkq pne- kladniowa (wersja prteznaczona wyFqcznie na rynek kiajowy) - od cterwca 1991 roku;

  - s silnikiem 704 cm3 (typir 176A.046) o mocy 22 kW (30 KM) s ga-inikiem sterowanyrn elektronictnie (gaZnik Arsan} i ukladem wyto-

  towvm wyposaionym w kntalizator spalin oraz czterobiegowq sknynkq pnekladn iawg - ad pa2dziernika 1992 roku;

  - r sihikiem 903 cm3 (typu 17OAl.000) o mocy 30 kW (41 KM) wyposaionym w gainik sterowany mechanicznie (gainik Weber) i pi~crobiegowq skrrynkq przektadillowq (wersja pneznaczona wylqcrnie na a-ynek kra- jowv} - od pa2dziernika 1 991 roku:

  - 2 silnikiem 903 crn"rypu 170Ai ,046) o mocy 29 kW (39 KM) z jednopunktowym wtrys- kiem bensyny sterowanyrn elek tron rcznie We- ber IAW 06F i ukladam wylotowym wyposa- ionyrn W kataiizator spalin arar pieciobiego- wa skrzynkq przekladniowq - od czerwca 1997 roku.

  W kwletniu 1993 roku wptowadzone klimatyza- ci? jako wypmaienie dodatkowe w samscho- dach z zesipolem [email protected] 9GO, ktbre rozpo- cqto sprzedawat za granicq w lipcu 1 993 roku {wersja Suite, na niektbrych rynkach wers!a Ctirn). Sako wyposazenie dodatkowe wprowa- drono wowczas takie elektryczne sterowanie szvb, centralne blokowanie drzwi i dzielone sie- daenie iylne. W maju 1993 roku (od nurneru nadwozin 001 64231 ) zrnniejszono pojernnoC6 skokowq srlnika 903 cm3 do 899 cm"skr6cenie skoku ttoka Q 0.3 mm), rmieniajqc wbwczas rbwniez oznaczenie typu silnika ( 1 1 70A1.000 zamiast 1 70A1.000 dla silnika rasilanega gafnikowo oraz 1 170A1.046 zamiast I 70A1 .O46 dla silnika zasi- lanego wtryskiem benzyny z katalizatorern spa- liti). W grudniu 1993 roku wprowadzono drobne zrniany, glownie W wystroju wnetrza samochodu,

 • FIA T Cinquecanto w wersji pudsffiw~wej ;est W ~ Z I O S ~ Z Q I I Y

  \--L- 1 w zderraki w ykonnnio r czirrnego I plnstyku

  tworzqc odmianp o nanwie ,,MaquillageH (maki- jai) . Najhardriej zauwaialnq zmriinq byEo wpro- v~adzenie noweyo zestawii wskazn ikhw. W pa2dzierniku 1994 roku wprowadzono wersj? Cinqeiecento Spor!inq (zesp0l napqdowy 1 1 00) s silnikiem FIRE 1108 cmS o mocy 40 kW (54 KM J r jednopunktowym wtrvskiem benzyny s?erowanyn efekironicznie Weber M arelli IAW i ukladem wylotowym wyposaionym w kataliza- tur spalin ara2 s pigciobiegowq skrzynkg prze- kladnrowq. Sarnwhbd Ieri ma obnizorie zawia- szenie o zwiqkszonej sztywno6ci (przeCwlt zmnrejszonv o 20 mm) i jest wyposaiony w ob- rqczr kiil odlewane re siopu aluminiurn z agtl- niieniem 165'55 R 13 Piretfr P700Z. We wnqtrsu zastasswano min. wzrnocn ione srediienia. czer- wens pasy bez~ieczefistwa. obciqg n iqte skofq kolo kierownicy i diwigniq zmiany biegow oraz obrotomierz W zestawic wskaSnikbw, Od 1 lipca 1995 roku zaprtestano produkcji sarnochod6w bez katalizatorbw spalin, ze wzglq- du na wprowadzenie w PoIsce pnepisbw znacz-

  FlAT Cinquecsrrto Sitite nin zderraki r lusterka xewne Z rxne poSskiero w8ne W kolorre naa'wozje ora2 n ~ i s ns drzwiaclr tylu nadworia

  nie ograniczajqcvch zawartoSC: szkodtiwych skla- dnikiiw w spalinach nowo rejestrowanych samo- chodbw. W polowie 1: 995 roku wprowadzono do sprzeda- Zy wersjq Ciriquecsntu SX - ze wzbogaconym wyposaieniem, W tym m.in. z kensotq Crodkowq oraz ze zdenakam i polakierciwzinyrni W ikolorze

 • naciwozia i cienkimi czarnyrni listwarni na bokach nadwazia. W tyni okresie pneniesiono do Pol- cki produkqq wloskich silnikdw 899 cm%raz skrzynek pnekladntowych zespotb rtapqdowego 900, W paidzierntku 1995 roku wprowadzono do sprzedazy odmiane dostawczq Cinquecento Van W d w k h wercjacln: 704 oraz 899. pawstalq pner zaadoptriwanie nadwozia, w ktbiym usuniqto siedzenia tylne i wprowadzono przegrode od- dziaiajqcq pnedzial bagazowy oraz prety zabez- piwajqctt rylntj okna boczne. Od rncideii 1996 wypmieniem dodatkowyrn wersji 800 oraz l t 00 Sporti ng jest poduszka powietnna cila kierowcy oraz pirorechniczne na- pinacze pasow bezpieczehstwa. W maju 1996 roku wprowadzono oclmiany Cin- quecento 704 Young losrcz?dniej wyposazona wersja) oraz Cinquecento 899 Soleii (LE sktada- nym, otwieranym e!ektrycznie dachern brezen- towym) . We wrzeSniu 1996 roku wprowadzono nowq odmianq Cinquecento 899 Happy. wycofujqc r6wnoczeSn ie z oferty wersjq Cinquecento 899 S . W marcu 1998 roku zaprzestano produkcji wersjl 900 1 11 00, porostawiajac W ofercie tytko wersjq 700 pneznaczanq wvl~cznie na polski ynek. We wrxeSniu 4 998 roku zakmiczono produkcjq samachoclu FIAT Cinquecento.

  Tabliczka znamianowa (A, E) Tablimka znnrniotiowa jest przynitawana w prze- dziale stlnika, na przedniej pporzoczce, nad pra- inym ref lek~orem. Zawiera nostgpujqcc informa - cje:

  - nazwa praducenta (a), - nzjnier hornologacji (h) , - kod iden tyfikacj i typti p~jardu {C). - nurner prorlukcvjny Iseryjny) nadwozia (d ) . - dopuszczal na masa calkowita samochodu ( e ) , - dopuszczalna masa calkowiza samochodu

  t przycrapq z harnulcanii (f), - dopuszczalny nacisk na oS przedniq (g). - dopi~szezalny niacisk na 09 ~ylna (h), - typ silnika (i), - kod wersji nadwozia ( I ) . - ncinier do sarnawianio czgSci raniiennych (m). - ruk produkcji (n). W tabliczkach ztiamionowych starszegcr typu (producent FSM) dane W dolnej czeSci rabliczki (E) byly rozmieszczone inaczej i zawieraly po- nadto: - znak kontroli jako9ci (j), - ntrmer lakieru nadwozia (k).

  Nurner identyfikacyjny pojazdu (8) Numer rdentyfikacyjny pojazdu (siedemnasto- znakowy) jes't wybity na podlodze bagainika. z prawej srrony wnqki koia rapasowego. Numer ten zawiara kod identyfikacji typu p ~ ~ i a z d u (kod wersji nadwozia) or- fabryczny nurner produkcyjny nadwozia. ktbre majduj? si? takre na tabliczce znarnionowej. N~imer rdenv!ikacyj- ny pojazdu stanowi obecnie petny nurner nad- wozia.

  Typ i nurner silnika (C . F) W silnikach 900 araz 1 108 typ i nirmer silnika ( C ) sq wybite po prawej stronie kadt~iba (od strony n a p d u rozrzqdu), w pablizu gtowicy. Natorniast W silnikach 700 typ i norner silriika (F) sq wybire na kadlubie z prawej strony. W poblizu mocowania pompy ipal iwa.

  Mazwa wersli

  Cinquecento ED

  fyp silnlka

  170A.OOQ 170A,046

  Rodzal wetsji !iii"ljc 704 cm' bez keializamra

  Liczba biegbw

  4 4

  Cinquecento i 70AB53.4 1 70A1.000 Cinqueeenw Silnlk 903 cm" r ketalirittorem 1 70AC53A 170A1.046

  Typ pojazdu (kotf wrrsji najwozia)

  170AA43A

  p

  Cinquecento ED, Cinouecento Young, Cinquecento 704 Van

  5

  1 Cinquscentu Silnik 899 cmJ 6ez keia8i;natorn 170AG53A 11 70A1,OOO 5 I 1 Cinquccenio Silnik 899 cm3 z katalizatomm t JOAF53.A v CI nqirccento. Silnik 899 m' z ka!ali;catnmm f70CFS3A i l 7 Q A l .W6 5 Linquecentc S. Cinqir~cente SX. C~nquecento Happy. Cinqu~-centa Soinil Cinquecento 899 Vein Cinquecento Sui le. Silnik 899 m' z katalizatorem. 1 70BF53A 1 170A1.046 5 Crnquecenta Ciim klirnatyzaya Cinqirwento Sporting Silnik l1 O& cm" kkatalizatwm 170AH53A t 7682.000 5

  Siinik 704 C I ~ ~ x ka ta l i r a r t im , 170AD43A

 • Tabliczka identyfi kacyjna lakisru nadwozia (D) Tabliczka identyfi kacyjna lakieru nadwozia jest lirniessczona na wewnetrznej stronie drrwi tylu nadwozia. fabliczka ta rawiera nastqpujqce in- iorrnac je: - preducent lakieru {a),

  - nazwa koloru lakieru {b), - kod koloru lakieru (C ) . - kod kolaru Iskieru do raprawek lakierniczych

  (4. W starszych modelach Cinquecento tabliczka identyfikacyjna lakieru nadwozia nie wystepo- wala. zaS nurner lakieru nadwotia byl podany na tabliczcci zliarnionowej sarnochodu.

  " l * ' ,, m '.A Rormiesxctenie den yeh identyfikacyjnych samochodu A - labliczka znamionowa ncnvrnego wpii (FIATI. B - numer identyl!kacyjny polazdu. C - ryp i n u m r s#lnikiiw 900 oraz I f 00. D - tobliczka !denlyWaqjna lakierii nadwnzia. E - tabliczka znarnionowa nameao typu [FSM), F - iyp E numer s i ln rkw 700

 • EKSPLOATACJA SAMOCHQDU

  PODNOSZENIE SAMOCHODU

  Za pomocq podno4nika z wypasazenia samoc hodu Sammh6d moina podnosid wylqcrziie W miejs- cach pokazanych strzatkami pazrz odpowied ni rysunek). faleca si? ustawit podnoSn ik W taki sposbh, aby rowek byl umieszczony na krawgdri podkuinicy bliiej wyrnienianego kola. Pned pod - niesieniern scimochodu naleiy upewnid siq, czy w y c i ~ i e podnoinika majduje siq W teberku spodu nadwozia (pod krawqdziq bocznq sarno- chadu).

  glrfl- fi Mieisca r boku

  Sposdb podmiszenia tylu samoclradu ze pornacq podno.hikip prxewafnego t wstawionym dre wnim ym klockiom podpierajqc ym uba wahacze xawieszonia

  Za pornocq podnoSn ika przewofinego W celu podniesienia przadu samochodu naleky

  Zaczep pmedni znajduje si$ W zdenaku, pod lewym reflektorem.

  Wde~cec od spedii obudowe sprzWla. wsia- wiajqc wzdluknie drewniany klocek o wyrniarach 140x80 x 3 0 mm. W celu podniesienin tvtu samochodu n a l e ~ ~ DO-

  Wersje wypOsaione kl imatyzacje ma iq zaczep odejmowany, dostarczony wraz z ze- stawem tiarrqdzi, stanowiqcy wypocaienie sa-

  depned' od spodu oba wahacze zawieszehia, wstawiajqc drewn iany klocek a wyrniarach 650 x 80 x 65 mm.

  l,.' 1

 • mochodu. Zaczep ren powinien byC wkrecliny W odpawiedni wspornik limieszczony pod po- krywq znajdujqcq si? pod lewyrn reflektorem. Zaczep tylny Zaczep t yhy znajdiije si9 pod zdenakiem. z lewej stronv. w pobliiu wylotu spalin z rury wlotowej. Uwaga. Podczas holowania kluczyk W wy- Iqczniku zaplonu sarnochodu holowanego powi- nien znajdowat sig W potoieniu MAR, aby kiera- wnica byla odblokawana araz aby rnozliwe bylo syy nalizowanie harnowania i zrniany kierunku jazdy. Podczas hamowan ia sarnochodem ho lo- wanym nalezy z wi~kszq sitq naciskad na pedat harnulca, gdyz podciSnieniowe unadzenie wspo- magajgce nie driafa p n y nie pracu1qcyn-i silriiku. ZESTAW WSKA~NIKOW

  Lampka ta zaSwieca si? po wlqczeniu zaplonu i powinna rgasnqC po uruchomieniu silnika,

  z Tym ze dopuszcza si9 niewielkie opoinienie jej zgaSnisia podczns pracy ci l n i ka na biegu jaiowym, Po dlugiej podrdzy, gdy silnik byl t n a - cznie obclqzonv. lampka ta moze ci? zaiwiecic. Jezeli po zwi~kszeniii prgdkosci obrotowej sil- nika lampka zgaSnie. Cci iiklad smarowania jes't spraw ny. Jesli iampka ta zaSwieci sig podczas jazdy, nalezy natychmiast zatrzymat samochlid orar wylqczyi silnik. Po adczekaniu chwili nalezy sprawdzie poriam oleju i w razie potrreby uzupdnit olej W sllniku {palrz ,,Obs!uga biezqca"). Jedi poziorn oleju jest wlx?.ciwy, a lampka kont- rolna zaiwieci si? ponownie po uruchomieniu silnika, naleiy wylqcqC silnik i odholowaC samw ch6d W celrr dokonania naprawy. Nie walno jechad ze Sw~ecqcq si? lampkq kontrrilnq ci9nienia oleju, 2. Lampka konrrolna ladow~nia akumulotota Lampka ta zaSwieca si? po wlqczeniu zaplonu i powinna zgasnqt po trrkichomieniu silnika, z tym

 • Holo wanie sarnochodv i resta W wska2nikd W

  Zesrw wskainiK&w nowsr ych mcdsff ~ m ~ h o d 6 W t silnikstmi gaf'efniko wyml (opis w tekicio)

  ie dapuszcza si$ opblnienie wylqczenia podczas pracy silnika na biegu jalowym. Zahiecenie si? tej lampki padczas jazdy usnacza ntwprawnoSC obwodu Iadowania, Nalezy whw- czas zazrzyrnat sarnoch6d. wylc/czyC silnik sprawdzik stan paska napgdu aiternatora, Pasek rbyt slabo naciqgniqty nalezy naciqgnqt prawid- lowo. a zerwany - wymienid. W przypadku braku paska W wenji Sporting moina kontynuowaC jasde na krbtkg odlegloSC po wyl4czeniu wszystkich zbqdnych odbierni- kdw prqdu, natomiast w pozostalych wersjach, W kt6rych pompa cieczy chfodzqcej jest napedta-

  na paskiem klinowym, kontynuowanie jardy jest xabronione, gdyz groni przegrzaniem silnika. JeSli pasek klinowy nie jest uczkodzony i ma prawidfowy naciqg, to przyczyna rkwi W instalacji elektrycznej. Kontynuowanie jazdy na krbtkq od- legloSC jest jedna k moiliwe pa wylqczeniu wszy- ctkich sbgdnych odbiornikbw prqdu.

  3. Lampka sygrializacji wlqczenia hamu fca a waryjnego lub niskiega poziomu p fytiu hamulco wego Lampka ta zaljwieca sie po wlgczeniu zaplonu lub podczas pracy silnika. gdy jest vli!qczoriy harnulec

 • Iestaw wskar'nikdw no wsz ych medeJi samochaddw x sifnlkami 900 r wtryskiem bnnr yn y wyposaion ych W katalhtor spelin [outs W tekScle)

  Lestaw wshatmikow wersii Sporting (opts W tekScle)

  awaryjny. Powinno zgasnqC po wylqczeniu ha- mulca awaryjnego. Jdli lampka ta nie rgagnie po wylqczeniu hamul- ca awaryjnego lub je91i zaSwieci siq padczas jazdv, oznacra to zby! niski poziam pfynu harnuf- cowego W sbiorniczku. Nate* w6wczas pnec- waC jazdg i uzupdnit poziom plynu hamulcowe- go ( p a l e ,,Obstuga biezqca"). JeiFli r6wnoczeSnie zauwazy si9 wydiuienie sko- ku pedalu hamuica. wskazuje to na rnazliwoSC uszkodzenia jednego 3: obwadbw harnulcbw. Po uzupdnieniu ilosci piynu hamulcowego jazdq

  I moha kaniynuowal: do najbliiszej stacji obslugi. I prowadzqc pojard bardzo ostroznie, ze wtgledu I na zrnniejszonq skutecznoSC hamowania.

  Larnpka t3 zaSwieca siq po wlqczeniu zaplonv i powinna zgasnqC po uruchrimieniu silnika. Spo- radyczne krbtkatrwale za6wiocenie si? iej lampki aznacza chwilowa nieprawidlowo$d (nie wply- wajqcq na norinalne uiytkowanie sarnochodii) I moze wystqpik na przyklad podczas nagxzewa-

 • nia si$ cilnika W pocrqtkowyrn okresie dtialania sondv lam bda. Czqste lub ciqgle Swiecenie si$ nel lampki infor- muje o usterce (niesprawnoSci). ktbra umozliwia jazdg w tzw. wartinkach awaryjnych. Silnik nie uzyskuje vdhwczas normainych osiqgbw, a dEuz- sza eksploatacja samochodu W tych warunkach no ie ~lnprowadzrk do tisskodzenia katalizatora. Zaleca s i q nie2wfoczne udanie sie do autoryro- wanej stacji cibsiugi W celu ustalenia prryczvny i usirniqcia uczkodzenia. Uwaga. I-arnpka ta w s ~ e p u j e W sarnochoriach z silnikami 899 cm" katalizaforern spalin. 903 cm3 z karalizatonem spalin orat 1 108 cm3 z karalizatorern spaiin.

  5. Wskamik Cemperal tt ry ciiocry chfodiqc~; Dziala zvlka po wjqczeniu zaplonei. Poczqtek wskara~ nastgpuje pn osiqgniqctii pnez ciecz chlodzaca temperatury ponsd 50' C. W nurmal- nych warcinkach eksploatsicji wskazania powrn- ny zawiernt si? W grnniciicl-i Srodkowych warto- C t i skafi. .lezeli podczns jasdy wskazbwka facznie zbliiza stq do CZPrWOrJPgQ zakresis sknl i . to nalery zrnniqszvc pr~clkoS6 obrotowq silnika. W razie pn~krr iczenia czcrwonego zakresu skal i ia lezy zatnyniac samochrid. wylqczyc cilnik i odsrukaf przvc7ync nissprawnofct, kt6rq moze tsyC zbyt iliski poziom CIF~CW chJodzqcej (patrz . ,0131;Iu~a hieiqca"), uszkodmny p a s ~ k klinowy nop f~ lu ponipy r;ieczy ~Iikodzqcej (oprScit wersj i Spor- ling) albo uszkodrony uklsd chlodicnra. Nie wnlno kontyriirowaf jazcly 7 niesptawnym i ikla - dern chiodzenia. Uwaga, Po zakoriczenru jazdy z duzq predkagciq I~ib W trudnych warirnkach nie nnlejy od razu wylqczad silnika. Silnik powinit?n priicownk jesz- cze onez chwili: na Ilieyu jalowyin, aby lega tarnperaturii rnoglo si? obnikyC.

  6 !Vskairiiii poziziornv paliwo Dziala iylko po wlqczeniu zaplonu. Wskainik ten informuje o iloScr paliwa rnajdujqcej si$ W abior- niku (rbiornik peiny ziiwiera 35 litrow).

  Driala ~vlko po wlaczeniu rapionu. ZaSwiecenie s$:ei Iampki informuje, ie W zbiorniku porostalo okolo 5 do 7 iitrow pakiwo.

  Swisci sie po wlqczeniu Swiatcl pazvcvjnvch I mijania orat aCwietlenia tablicv rejestracvjnej. zastowu wskatritk6w i gniazda zapa tniczki.

  2 l ampka s ygnalizacji wteczenia Swiatel d~ogowych Cwieci siq po wlqczeniu gwiatel drogciwych.

  ! 0. t ampkn s ygn;flizacji whczcnia kiertlnkri wskarbw Zwiqkszona czqstorliwoSC blyskhw tampki wska- zuye na przepalei~le si? jednej z t a r ~ w e k kieri~nko- wskaz6ru.

  I 1 . L anlpkn sv{gnalhcji wlqcrenia tylnego S wiarla pr/eciwniglo wegn 72. C ampka s ypnaljzacji wlqczenia ogrzewania sryhy t y l r~e j 73 Larnpk,? syynnlizacji whwenia iwialei aweryjn ych I4 PredkoScrcin~ierz 75. Siimarycmy licmik iililomerrbw f 6. Qkreso W p licznik kilonietruw f 7. Zerowa,iie okresowego licznika kilometriiw W starszych modelach do rerowanin s l i i iv po- krqtta obracajqce si? rylkri W priiwo. la< zero- wanie okresowego Iicrnika kifornerr6w powinno odliywat si? tylkr) podczas pnsrolu sarno- chadu. W nowszvch modalach do zeramania $lui?, przv- cisk

  70. Obtoro~tiierz C Z R W O ~ Y zakres o brcroinierza oznacza zakres niaksynalnel pr~dkogci obrotowej crini ka, z ktDra powtiiien pracciwari tylkri krotkotrwnle.

  19, I-ampka sygt~alizscji w/qczenia urz+dzenrs ramiicho wego ZaSwieca si? po wlqczeniri i~n-dzenio rozrucho- wego. Uvvnge. Lanipka ta wystepiije w samochodach z silnikami g a t n i k o w w i (silniki 704 cm.> kkatali. zaiorem I bez katal~zatara O I R L silniki 899 cm3 i 903 cm3 11cz kotnlizarora spalin).

  PRZEDZIA SILNIKA

  Pokrywa przedziolri sllnika

  Otwieranie 8 Pociqgnqe diwigniq usyluowana pnd tablico rnrdzielcrq, z I ~ w e j stronv kalumny kiarownicv {uarrz rysttnek). Pokrywa uchyli sig pocl bztala- nieni sprezyny zamka. e Sptalilrdzi&. cm ramrona w~cierakbvv sq prawi- dlowo omszczone na przedniq szybe W okresie zimowym tisunqd liid lub snieg przy krawedzi pokrywy polcrsonej blrcko szyby przedniej. r Stanqd przcd samochocletri, IsRko ~inieSC po- krywq i zwelnit: zaczep zaherpieczajacy. nacis- kajqc nri przycick odblokowvwania {parrz rysu- nek).

  PodnieCt pokrywq prredzialu silnika. a Wyjqi podpdrke z zaczepu zabezpieczcrnia i wprowactzif j ~ i koniec W glcazdo pokrywv.

 • Dzwrg~iin ~ r i h l o k n w y w n r ~ i ~ pokrywy prrrrdzialu silriikn

  Prxycisk ~rjt~lo'ohowywanii? 2 R C Z e p U xalrezpiaczajqcego pokr y we przed~ialrt silnika

  Uwaga. Nieprawidtowe urnieszcrenie podpbrki w gnieidsie pokrywy grozi uszkadzeniern po- krywy lub jej opndniqciern. Zam ykanie a WyjqC podp0rke z gniazda pokrywy silnika I urniesciC )q na wsporniku. m ObriizyC wvcokaiC poloienia pokrywy. a na- stepnie opuSciC i$ 2 w~sokoSci okote SO erri I sprawdzik p?awidlowaSC zanikniecia pnkrywy i'3 ponocq ~ r o b y lej uniesimia. m &sii zahlokawanie pokrywy nie jest W F ~ ~ C I W P nic! nalety naciska~ ria pokrywe, lecz orworrvd 14 i pow!i>rnie ja zarnknq6. Uwaga, V11 razie uchylenra SI(: pokrywv ~ o d c z a s jazdy nalely ratrsyrnat samrlchOd W bez~iiecz- nyni rniefscu i tarwknqC jq ~>rawidIowo.

  URUCHAMIANIE SILNIKA

  Wytqcznik taplonu Wviqcznik zaptonti j e s ~ pofaczony z blokadq kie- rownicy. Znajduje sie z prawej stronv kolumny kierownicy. SamocliOd dosrarcza ci9 wraz z klu- czykrem glbwnyrn i lago duplikatem. Oba ktciciry- kr pasujg do wssystkich zamkirw sarnochodw. Uwaga. Seryjny nurner kluctykdw, podany na sarnopnylepnel etykiecie dostarczonej wraz

  t kluczykami. warto na wszelki wypadek zanoto- wai: (liib przechowywac: etykietq w herpiecznym miejscu j, aby W razie zguhienia ktucryka m6c utyskac nowy. Klucryk moze zajmowat nactepiijqcr! ~o lo ien ia (patrz odpowiedni wsunek): 1. PARK - aby ustawtt kluczyk W tym poloze- ntu, nalezy riprzednie nacrsnqc prrycisk (A) ; wlqczane pozostajq w ~ w c r a s swiatta pozycyjne i ich larnpka sygnalizacylna. ogwietlenie zestawu wskainikbw, zectawu dlwigni sterowania prze- wietrzaniem i ogrzewaniem nraz sapalniczki; pod napieciem sa ohwody 6wiateI tak jak pnywyjeciu kluczyka W poloien iu STO P. kluczyk moina wyjqt. a bfokada kierowniq jesa uruchomiona. 2. STOP - W tym pofaieniu zapton silnika jest vvylqczony; pad napa~ciern sq obwody ofwier- Ieniri wncf rra nadwazia, Swrareil awawjnvch, za- paln iczki oiaz sygnalii dtwi~kowego; kliiczyk rnszna wyr$c. a blokada kierownicy lesr urucho- rniona. W celu rablokawania k3erownicy nale ly wyjqS: k l ~ i a y k i obrbcrC kolo kierownicy az do ~itucl~omienia ratnrrsku (charakteryslvczny ttzask). Uwaga. W celu ulatwienia odblokowania krero. wnrcy pned uruchamianiem silnika. nalety poru- szyk kolem kierownicy W prawo i w lewo. obraca- jqc jednoczesnie kluczvk W zarnku wylqcznika saplonu. 3. MAR - uklad rap!onu silnika jest wlqstony; wszysrkie odbiorniki ptqdu sq pod naprgciern; kierownica jest odhlokawana. Uwaga. P- nie pracirjqcyni silniku W poloteniu M AR nie naleiy ponostawiaC klucsvka. poniewai grozr to rozladowaniem nkumulattlra. 4. AVV - poloi~nie rozrucliu silnika: jeSIi siinik nis zosianie iiruchorniony przy pierwszel prhhie, rinlazy cofnqt kluczyk do polozenra wylqczenia raplonu (STOP), abv rorrusznik m ~ g l byk wlq-

  Wyfqcrnik xaplonu r blokadq kierownicy {tipis W tekkrt.)

 • I'

  r3 m .".. -,.>d;:;;. ,,/.- l;.. --, W: . - - -- - - - .- 1:- ' , Pq

  - - -- - ' /

  . - 8 ' . ~ l

  , - . , ! l ! . l - , .. " 8

  ., -

  '4 ( , , - i, -i P--- - -- - @d ' i yf -, " - 7 r 1 -. 1 i \ a l I 1

  .I. I ,, -,.y- i :

  ,' - ' i , , X'. ' \

  , , ,

  ' i ' . . LI

  . . . ' l

  q- ..' 2 ',vL- '$;7Tt 'a&. li_ , , , f .:, ;~Jf>>:~'T :- , - :'l :$- , L?- m-. - -m i\&.

  , . - - . '

  l

  aom/ powt6mie: po uruchomieniu silnika naleiy nawhmiast zwolnik nacisk na kluczyk W tym p&ozen i u. Uwaga. Nawet czeficiowe wyjecie kluczyka W polcizeniu STOP lub RARK wywoluje samo- czynne zablokowan le kierownicy p n y pierwszym jej ohrbceniu. Urucharnianie silnika Uwagi ogblne r Hamulec awaryjny powinien byc wlqczony, a dzwignia zmiany biegbw powinna zajrnowat polozente neutralne.

  + Wylqcsnik zaplnnu ma zabezpieczenie pned pr6bq powtbrnego uruchaniiania silnika, uviec W orzypadku nieuruchomienia silnika ptzed po- wthrnym utuchaniianiem nnleiy najpierw pne- krgcic kluczyk W wvlqcrniku zaplonu do poioze- nia STOP.

  N ie rialeiy wlqczaC roztuszn ika jednorazo- wo na dfuzej niz 5 sekund, a rnigdsy jego ko- lejnymi wlqcreniarni nalezy odczekak co najmniej 5 sekund, Jeieli po kilku probach silnik nie zostanie uruchorniony, nalezy sprawdzic pnede wszystkim sprawnoSC ukladbw zasilanie i za- plonu.

 • Przedzigl siinika A - wersja 704 cm3 z gaf nikiem sterowanym alsktrontamte r kafalizatorem spalin (ED). R -wcrsla 899 cm" z wiryskiem b c n ~ n v I katnlizatorem cpalin (S!SX). C - m j a 899 cm3 z wryskiem ben7yny i katatintorem spalrr i ora7 r klirna!~asjq {Sulie). D - wersja l 1 08 cm3 (S~orting)

 • m Podczas utuchamianio silnika W sarnochodach wyposatonych w katalizator spalin nalezy stoso- waC si9 do riastqpujqeych zaleceiii - nre nalezy pedejmowat zbyt dtugich pr6b uruchornlenra silnika, - nie wolno pchac, holowak ani wykorzystywac spndku drogi do uruchamiania silnika, - padczas uruchamiania awaryjnega nale7-y stosowatt wylqczn ie akumulator pomocn iczy.

  Sifniki 700 hez kataliratom ora7 900 bez karalizarorn a nyciqgnqi da oporu c i ~ g n t l unqdtenia rot- ruchowego-

  WcisnqC pecla! spnqgla da oporu r trzyrnat go W tyrn pdaieniu, Uwaga. Nie naleky wciskat eda atri przyspiesze- nia.

  m liruchoniic rorrusznik, p n e k r ~ z j q c I

 • Postuglwanie sie posrczeg0/nymi prr yrzipdami samoc hodu

  nacisk no kluczyk, kt6ry sarnoczynnic powrbci do polaienia M A R ora2 lagodnie zwolniC nacisk na pedal sprzqgla.

  Urucharnianie silnika za pornocq akumulatora pomocriiczago W pizypadku roztadowania akumulatora camo- chodu mozns uruchorntC silnik podlqczaj~c inny, naladowany akumulator wedfug riastgpujqcego sposobu.

  Akumulatar Akumulatat pomocniczy ro7!atiowanv

  P- II- -+--I 1 I--ill/ !

  - , I-" '"". i _ - ,,L :.-.-l< ,. , :.(TI2 f .,'-

  :t. ' : - , . ~ C J le: I.. , .!":f , ;CI;'-- -. l = _ 1 ?,;:l. L- i:>

  -4, t li,aj . - . . I . l

  I t 1- 1 . - , I

  Za pornocq specjalnego pnewodu rozruchowe- go l o d u m przeksalu) potqczyi: kohcbwke ( - j 8kumulatora samochodu z kohcbwkq (+) aku- rnu!atora pomocniczego. Drug im pnewodern rozri~chowyrn pol4czvC kortcbwkq I - ) akumula- tora pmmnicreyo z masq urucharnirrnego sa- rnochodu (patn rysunek ). Uwaga. Pnewcidy nalezy podlqczac wedlug koie:noSci pdane] na rysunku. Po uruchomieniu silnika nie natery od4aczac pnewodbw rozrucho- wych od akiirnuiatora pomocniczego. jeS4i silnik pracuie na biegu laIowyrn ze zwiqkszonq pred- koSciq obroiowa Nalezy odczekae az silni4 na - ortelesie t zacznre pracowac z normalnq prgdkos- ciq ohrorowq b t e ~ u jaiowego. Nie nn!ezy vrrichamiaf silnika w zamkniptym pomies7cseniu. g d y i spaliny sq toksycznt?

  PPSLUGIWANIE SIK PoSZCZEGO~LNYMI PRi!YRZA.DAMl SAMUCHOQU

  Schema! zrnianv biecj6w znaidtije sq na dlwi

 • nych i mijania. ~Swietleriie tablicy rejestracxjnej orar ofirzrietlenie zestawu wckainikhw; - 2. poiozenie - wlaczone: Swiatta mijania Icib Cwiatla drogowe, W z;ilernobci od patoienin przelqcrnika Swiatet ref lrikror0w.

  Swiat/ri pozycyjne Pierwsze pofoien ie wylqczn ika Swiatal zewnqtu- nych (pny kluctyku wylqcznika zaplonu W pozy- cji MAR) Swiatla rnijania, drogowe isygnel$wietln y Drvgie poloxen ie wylqcsnika Swiatel zcwnelrz- nycli (przy klirczyku wy!$cznika zaptonii W pozy- cji M A R ) W zaleznoCci s d polozenra przclqunika Swiatel refiekrorhw i sygnalu Swietlnego. Sygnol Swiettny uzyskuje sie przez pociggniecie diwigni (~rzelqcznika swi~itel w kierunku do kola kierow- nicy,

  'C: : ' I ..: *, .- ,

  ' ';$?gf /.. v - - l , i - . - : *',;a = =

  D/wigriie przelijczcrnrkow Swfatel reflektord W r sygnatu Swiet:nego arar kierunkowskiwd W 2 - r!zwigii:a przelacrnika Swiaiel reflektrir~w I syynalil Swi~lnego. 3 - diwignia rrrtda,cznika kierunkowskazfiw "C - shriatla miiania. FR - fwiatia drogowe. CD - kierunkowskaz prawy, CG - krerunk W celu sosygnalizowania przekroczenia lub zrninriy pasa ruchw (szczegolnie na autostra- dzic) nie nal~izy prz~suwaC diwigni do oporu. lecz przytriryniai; ja W odaowiednim potoreniu (hez pokonywsnia oporu). Po zakor?czeniu ma- newrii nt?lasy zwolnii: nacick na diwigniq. ktora sarnocrynnre powr0ci do potoienia wylkciowego.

  W celu wlqczenia Swiatel postojowych neleiy i3~fawik kluczyk wylrfcznika zaptonu W pozycji PAR K, po wczedniejszym naciSnrwiu p q c i s k t t (A) wylqcznlka raplonu. i wlqczyC wylqcznik Swiatel zewn?rrznych do 1, lub 2. polo2enia. Uwaga. Mozna whwczas wyjqc klucqk r wyfq- czniks zaplonu.

  Wyjqcznik rnajduje si? na tahlicv rozdzielczej, s prawey strony restawtt wskainikiiw. Swiatlo aylne pneciwmglowe Cwicci siq wtiwczns, gdy kluczyk wylqcznika zaplonv znajduje si? w pozy- cjl MAR ora2 gdy gwiec? siq SwiatEa inijanta lub drogowe.

  Uwnga. Swiatln tylnego prreciwnrglowego me nalezy uiywat W warunkach dobrej pnejrzysro- Sci powistrza. ahy nre oilepiac innych kierow- chw. Swie f /~ eweryjns Wytqcznilc irr~ajcluje si? na tablicy rozdzielczej, z prawej strony kolumny kierownicy. W!.czz on

 • rbwnoczeCnie wszystkie kierunkowskrizy. Swiat- la te powinny byC uiywane w razie niespodzie- wanego unierucharnienis samochodii. Wlqcze- nie iwiatat owaayjnych sygnalizuje Swiecenie czerwanej tampki W restawie wskainikdw, r ktb- q miga na vrzeniian larnpka cygnalizacji wlqcze- nia kierunkowskazCiw zcstawu wskainikhw. Uwaga. Swiatla awarvjne dzialajq tbwriiez p n y wytqczonym zaplonie.

  Korekcj~ ustawienia reflektordw

  Samochody standardowo sq vvypocaiuns W me- chanicrne korektory ustawienia reflekter6w w zaleznoSci od ohciqrenia samochadu. W celu tmiany ustawienia ref lekrorbw nalery otvvoqC pokrywe pnedzialu silnika i obr6~iC pokretto korektora iimieszczone prsy kazdyrn r reflektorbw w adpowiednie potozenie:

  Pokretlo [ A ) m&ct!ltitnicrnego korektura ustswreniiri feflekloraw

  - pny cqiciowym obciqreniu sarnwhad~i pa- krqflo puwinno byC obr0corie W prawo (patrsqc

  strony pnedzialu silnika), przy peliiyrn ahciqzeriiu samochodir pokretlo ~ l n n o byC obr6corie w Iewo. vaga, Pukretla obu reflektorbw powinny by6

  zawsze ostawiorie W tym somyni poiozenfu.

  Wyposai:eniern dodatkowyrn niektbrych wersji mrnachodu moic byk mo2liwo3C korckcji usta- wienia reflektorOw z wnqtrza samochodu ra po- mocq pokrqtla korektora uniieszezonego z boku kolurnny kierownicy (z prawej srrony) i dwbch etektryctnych silownikbw timieszczonych na kazdyrn r reflektoriiw. W zaIeinoSci od rorniiesz- czenia obciqzenia saniochoclu Swiat la ief lekto - rOw rnozna ustawiat W crtetech gkwnych pozy- cjach pokretla, odpawiadajqcych nastepujacyrn rodzajom obciqienia:

  sie poszczegdln ynii prr yrqdami samochodu

  - pozycja O - rylko kierowca albo kterowca i pasazer na przednrmsiedzeniu (bagazriik pusty), - pozycja I - kieiowca i ctterecl-i pasazerbw ( Isa~ainik pusty), - pozycja 2 - kierowca, czterech pasozerbw i bagaznik obciqiony (do 50 kg). - pozycja 3 - krerowca r baga7 riiwny caf- kowitemu obciqzclnici samochoclu. Uwagn. Zaleco sig nieprzekracranie posycji 3 pokretlii ztz wzglpdu na nadinierne obnsrenie Cui istel

  W celu wlqczania sygnatu naleiy tiscisriqE przy- cisk usvttiownny na Srodku kota kierownicy.

  Za pomocq odpowiedniegri ustawienie przelqcz- nrka oSwierlenia wrictrza moina iizvsknd ciaqke Swiecentis lampy ~Cwietlenia wnqtna albo Swie- cenie sarnoctynne po otwarciti drzwi.

  Wymiana iardwek

  Wymiana iard wki reflektora * Od strony przedzialu cilnika wyjqt zlqcze prze- woddw elekrrycznych i zdjqt osfone aurnowq. * Za pomocq wkrqtaka odlaczyC srirqzysre zaci- ski mocowania rarbwki.

  WyjqC usskodzonq iarbwkq. Q falozvC. noiwq iarbwkg, wstawiajqc wystep trzonka zarowki W odpowiednfe wyciqcie reflek- tora. * ZamocowaC sprgqste raciski mocowania ia- r6wki. zatozyi: prawidlowo osIane gurnowq I zlq- eze pnewodbw elektrycznych. * SprawdrrC ustawienie Swiatef reflektor6w. Uwago. Wyposazeniem dodaikowyrn niektb- rych wersji samachodu mogq byc zardwki halo- genowe.

 • zarowka przedniego Sweatla porvcyjnego jest wbudowana W reflektor. E Od slrony prssdzralci silnika lekko nacisnat i obr6cf& optawk? zarfiwkf przedniego Swiatla pozycyjnego.

  Wyjqt zarbwke z opraivki (rnocowana na wcisk) m ZalozyC nowq zarhwkc. r ZamantowaC oprawkq W kolejncdci odwrotnej do wymontowania.

  W ymiane 2arOwki k i ~ r u n ko wskazu przedniego a Od strony przedtialu silnika odcrepi6 zabez- pieczenie sprgiyste kierunkowskazu (patrz od- powiedni rysunek). e WysunqE z gniazd wystepy oprawy lampy kierunkowskazu i wyjqt tarnpg kierunkowskazu na zewnqtrz. m Wykrqcib oprawke zarbwki wraz z Zariiwkq.

  WyjaS iarbwke x oprawki {rnocowana na wcisk). i tatozyd nowq iarbwkp. * Zanioniowah aprawke wraz r zarbw kq W kolej- rioSci adwrotnej do wymontawania.

  W ymiana zar6 wki kierunko wskazu bocrnego

  Obrdc~c klosr larnpki kier~inkowskazu bocz- nego w lewo (patrzqc 1 boku samochodu) i zdjrit k!osz Inrnpki. m 'I'VvjqC zarbwkq mocowanq W oprawce na wcrsk.

  Zaioiyt nowq iardwkq i zaniontowail klosz lanipki.

  -

  Wyriri.?n? rnro w k r kiciiirrko v/sknz# bcicrrego

 • W yrniana Xardwek, W ycierscirki i spryskiwacre sz y b

  Wymiana 2arbwki ryfnej Iampy tespufonej m OlworzyC drzwi tyfu nadwozia. odkrgciE dwa wkrety mocnwania tylnej larnpy r wysiinqc larnpq na zderzak. a OdkrpciC dwie Sriiby mocujqca (od tytu larnpy) i wyjqC sesp6t oprawy zarbwek.

  ?iana zarbwuk t yhej lamp y raspolonej ~8i : r~ty mmciwrinia ritmpy, ? zarfiwka sivintln colania :o prnwa) lub tylnegb Swratla pneciwrnglowego :a Lwo,i, 3 - zariiwka dwuwl6knowa Swiaiia iylnega :~,]nqo i h i a t i a hamtrwania. 4 -- iarbcuka biala (w~rs le ~c

 • Elektryczne podnoszenie szyb drzwi bocrn ycfr W niektdrycki wetsjach sarnochodu po obu stro- nach kcilurnniy kierowmcy triajdmjq si? wylqctniki elektwcznych podnognikiiw szyb drzwi tewych I kierotvcv) i prawych (pasaFera).

  Wylqernikl elektrycmych pcrclnri*n;kbw szyb 1 - wvlaunik styhv !rwej. 2 - wiacrnik srvW p r 3 . v ~ ~

  Vt'ylqczniki dzialajq tylko p t q wl~czonyni zapls- nie (pozycja MAR wvlqcznika zaplonu},

  wewngrz za pomoc~ pociqgniecia W g6rg diwi- gni tlsytt;owanej pa lewej s?r.nnie siedzenia kiero- wcy.

  ReguJacja wzd/idne W celu zrniany wzdfuinego usrawienia ci~clzenia nalezy uriieSd diwignie regulacji wtdluinej tisy tirowanq pnd siedzeriieni i przesunqC siedzenie, a nastepnie zwolni dfwrgniq nraz sprawdriC ( zn pornocq pr6by przesuniecla ciatem). cry siedre- nie zostalo zablokciwanc w nowyrn potozcniu.

  Regufacja poch ylionia oparcicl W cefu zmianv kqta {iochylenia oparcia naleiy obxacak pokrqtleni regulacji kqta pochylenta opa. rcia umieszczonym z boku sredzenta. Podczas zmiariy kqta pochylenia oparcia nie naleiy wv- wierat nacisku plecami na oparcie.

  Odch ylanie siedrenia W celu odchylenia siedscnia ptzedniego nabezy pociagnai: do gliry uchwvt dhign i odchylainia siedrenia urnieszczonv na zcwnetrrnyrn boku oparcia siedrenia i odchylit siedzenie do prtodv. Pu opuszczeniii siedzenie zoctanie samoczynnie unieruchomione.

  Regultlcja w ysokoSci zagtd w k d w Zagtbwki majq regulacje wysciko5ci i sq wyjmo- wnne. W celu wylecia zagl6wka naleiy podniesd go do mnksymalnej wvsokoSci, obrdcie o pii1 csbrotu dwie podpbrki zaalowka oraz wy!aE kam- pierny ztigt6wek.

  I Siedrenie tylne ~f wigiiia ( r ) ozwieranie drzwi P ylu nsdwowk ad Srandardowo sarnachody sq wyposaione W nie- wnwnqtr~ I dzieloiie siedrenie tylne. Wypooazeniem dcdat-

 • kowyrn niektbrych wersji jest dzielonc! siedzenie tytne. W celu powiqkczenia prrestneni bagainika rnaz- na wymontowai: pblkg tylnq i rozlozyc! stedzente tylne (ca tkowicie lub czgScFowo przy siedzen iu dziclonym). Po wyjeciu phlka tylna nioxv byc urnieczczona poprseezn ie migdzy aparciami sie- dzeil przdnicln a tloionym siedziskiern siedzenia tylncyo. W celu wymontowania p0lki tylnej nalezy wyjq6 koiscbwki Iinek p ~ l k i z odpciwiednich gniazd W dnwiach tylu nadwozia i obr6cic o 90' W celu i'ozlolenia siedzenia tylnega naleiy: - podnieS6 siedzisko ciggnqc za uchwyty (1~1, -hwyt) w Srodku siedzenia tylnego i obr0ciE je iaksymalnie W kierunku siedzefi przednich.

  - pnesunqt przyciski (lub prrycisk) odblokowa- nia oparcia ciedrenia tylhego i opusciC oparcie na d6l przesuwajac tylne pasy bezpieczehstwa. W celu zlomnia siedzenia tylnego do pozycji norma lnego tciytkowa nia nalezy: - podnieik oparcie siedzenia do tylu i ustawit ~ i i paloieniu wyjSciowym oraz zablokowaC prty - ciski (lub pmycisk) odblokownnia oparcia. ppe- suwajqc jednoczeSn ie ty l ne pasy bezpieczerictwa prrez opnncie, - podnieht siedzisko i ustawic W poteieniu normalnego ufytkowania. Po zarnon towaniu siedzenia na lezy mmonzowa6 pblkq tylnq W sarnochodzie.

  Wyrniana kola

  Kalo rapasowe# podnoSnik i narzqdza Kolo zapasowe i pojvninik z narzqdziami znaldujq sie we wngce podiorji bagainika (pod dywani- kiern). Pojernnik r narzgdziarni jesl urni~zczany W zaglqbieniu kola rapasowego, W celu ich wyjecia naleiy podnieSC dwanik podlogi i odlqcryC: koficCivvkE linki elas~ycznej utrryrnujqcej pojemnik 7 narnedziarni. Pojeninik zawiera rornbowy podnognik. korbkg podnoCnika, klucz do Srub ko! oraz wkretak ;! r6znymi koricDwkamf (plaska i krzyiowq). W celu wyiqcia padnosnika z pojemnika nalery podnieSi: racrep pojemnika.

  . - . . -

  . ::.Ii - .: , , d,.L.{ - > . . . - - .

  - -- - * m -=, W-. , -.:: $1 , :m 7 n::...> . , -

  . . .> :> -. , .:', . L .>. .>, -

  , ' .+ ', :-:,\. - 7 .

  .-.I

 • Uctawrc samoch6d (bez pasaierow} na plas- kim r twardyni podtozu. m W!qczyC harnulec; awaryjny oraz pierwsry Iiib wsreczny bieg. W razte pofmeby pocl kola po pnecqwnej stranie sarnochodu n12 kato ustko- dzone naFew podloiy kliny. m WyjqC kolo sapasowe. podnoSnik i narxqdzia. m Za pomoca specjalnego klucza do k81 polzlro- wat o okolo ]eden obr6t 3ruby rnocujace wyrnie- niane kolo m Ustawib podnoSnEk pod carnochodern przy wlabciwym kole w taki sposdb, aby rowek pod- noSnika byl umiaszczsny na krawqclzi pcidluznrcy blizej kola do wymrany. Uwaga. Miejsca z boku samschodei przeznac70+ ne do umieczcrenra porlnognika pnedstaw~ono na odpowiednim rycunku (parn podrordzial ,. Podn~szenie samochndu") . e Pokr~cajqc korbkq porlnosiC sarnochhd ai! do pelozenla, w kt6rym kolo nnalrlzie si? k~ lk i t cenry- rnetrhw nad podto7em.

  WvkrqciC tny Cruby macujqce koia orat kolpak o z d o b ~ y i zdjat kotpak. * Dc'krvciC czwnrrq Sxtib~ rnocutgcq i zrljzit kolo nrar i~foiyE Sruhy w crystym rnie!scu. aby nie dopuScti; do ich zabrcrdzenia. a ZalozyC koio zapasowsi, rwracajac uwagq abv sworreh Srodkwiqcy kola na orakcie 7nala7i si9 W jednyrn z utwordw normieszcznnych svrner- tyctnie ns otireczy kolti.

  ZamncowaC kolo 7a pornocq Eednel gruhy. Zalozyc knlpzik rlifzym otworem napneciw

  wkrqconej Sruhy ir Wkrpzik pozostale r rry grciby t Iekko )e d o k r ~ r t . + OpuSciC snnioch6d i wyjqc pudti3Snik. a Ooktecit rbwtiomiernie Sruby rnocujqce kolo (p0 przekqt'nej).

  We wnect; bagai n ika urnieScil- ~1~7kod70ne kato. a w jego obreczy ulozyk podnoSnik z n a q - d?iarili i zarnocowat opaskq gurnowq.

  Niezwlocznie naprawik uszkodzone kolo i za- rnoritawai: ie na poprzednim rniejscu. Uwaga. Podnoinik z wyposazenia samochodu sluzy wyEdcrnie do wyrnianv kola i nie moie byC uzvwany do wykonywania napraw pad ssirno- ciiodern.

  Wwaga. W 1995 rok~t w sarnochodach FIAT Cinquecento producent zdecvdowal o wydttrze- ntu okres0w obsfugowych. '& sarnochodach 2 silnikiem 700 do nurneru silnika 3633974 obo- wiazuje plan obsrugi technictnej co 10 tys. km. Naromiast W samochodach z silnikiem 700 (od nurneru silnika 3633935). s cilnikarn~ 900 (or1 poczqtku wpu) oraz z silnikiem 11 00 (od pnczqt - ku typli) obowigzuje plan ohs?ugi tacliniicznej co 5 5 tvs. km. Dlatego W dalszej cze5ci tego roz-

  dzialu W niekthrych punktach podano nlternaty- wnie po dwie wartaCci przebiegu. po ktbrym nalely wykonywat possczegolne czynno5ci s b - slugowe. ndpowiednio do podanvch planBw ohsfugi technrcmej. Olej sifnikawy

  r Poziom ole j i~ W sflniku natiory sprawdrak co 500 kni nrzchiegu lub przed kazdq dtusszq po- clrdiq. Czynnciie te nalezy wvkonywai;. gdy silnik jest sirnny lub pwnafmriiej W dzresiet niinut p5 jego zatrzyrnaniu, przv czyrn samochLid powinien stat na plackrni ~iodleiu.

  Wyjak i wytrzei: wskainjk pcziornu oleju. * WcrsnqC wskafnik do oporu. w j ? C i odcwaC pazvom oleju, ktbry powinlien znajdowal": cte mie- dzy znakami MIN orar MAX na wskasniku Uwaga. Odlegto5i: miqdry znakami MIN oraz MAX odpowiatla objqtoici okolo i drn:', m W przypadku zbyt niskiego poztornu dulac aleju. nie pmekraczajqc porsomu maksymalnego. Wwaga. W siinikach 7 04 cm3, 899 ceri' oraz 903 c m " zre vvzgleclki na popychacze hydraulicz- ne. zaleca sie utrzyrnywanie poziomu cii'eju W po- lowfe zakresu miqdzy puziornarni rniriirnalnym i niaksvrnalnym. a Po zakonczenici sprawdzenia nolezy prawid- towo wcisnqc wckainik poriornu oleju. aliy kol- nierz uszcielki oparl si$ na kraw~dzi olworu prawadtiicv. W razie dotewania oleju na le iy spra- wrlsiC dokIadnoS6 zamkniecia orwotii wEcwu oleju do siinika.

  Oiej sifnikowy (wraz z filrrem) n a l ~ z v wymieniac co 1 2 000 km lub co 1 5 000 km przebiegu, alba co roku. * Podgnae silnik. e Zdjgt korek wtewu oleju i wyjqC wskainik poziomu olqu (W cetu ulattvrenin splyniqcia olejii 7: silnika). e Odkrqcic korek spustu ci!eju. umieszczony w rniscc olejowej. e SpciSciC n!ef do podsiawionego nacrvnra.

  Wrytuawerrie horkn spustowego oleju ( f ) W silniku A - sllnikl 700. R - silnikl 900 oral: 11 00

 • - ) . ' .,

  'uowarire wskdnika pn~ioniu oleju i korka wlewu I silniki 700, B - dlniki 90Q, C - silnik l l CIO wskafaik poxiomii olajii, 2 - korak wlewu oleju

  Qdkrgcit fiftr oleju (kluczem do ffitrbw oleju). m Oczy5cid miejsce mocowania filtru oleju. r Posrnarowak alejern silnikawym uszczelkg gu- mawq nowego filtru oleju. m ZatozyG l i l t r oleju i dokrqcic go q k a .

  Znkrecib kotek spustowy w micce olejowej. i WlaC do silnika 2.5 dmvsilniki 700),3.75 dm3 (silnrki 900) Izib 3.5 dm3 [silnik 1100) oleju cilnikowego.

  Zalcizyc korek wlewu oleju i wcisnqd wskainik poziomu oleju. e Wruchomic silnik 1 sprawdzid, czy nie ma wy- ciekbw oleju. a nastepnie ratrryrnai: silnik.

  OdcsekaC kilka mrnut i sprawdrik poziom oleju, FiItr powietrza

  Wymiana wkladu filtru W narinaln ych warunkach eksploatacji sarno- chodu co 1 O 000 krn Itib ce 30 000 krn przebiequ nalezv wymienii: wklad filtru powietrra. W prry- padku eksploatacji sarnochodu nn drogach o zrsacsnyrn zapyleniu naleiy zwiqkszyt czestocci wymiany wkladu fitrru powietrza. e OtworzyC pokrywg prredzialu cilnika. m Zwolnii: zaczepy pokrywy filtru powietrza. Q OdchylEC pokrywq i wyrnienit wktad filtru. * Zaloiyt p o k r y w ~ i dokladnie zamocowak za- czepy pokrywy.

  Pwiom cieczy chlodzqcej nalezy sprawdzac. gdy silnik jest rimny i wylqczoray, co 500 kni przebie- gu. Poziom cieczy chlodzqeej powinien znajdawat si^ miedzv znakami MIN oraz MAX wrdocznvmi na gciance ztiioriiika wyrownawcrege, ktbry jest uniieszcrnny w ~rzedziale silnika x przodu po prawej stronie.

 • Uwaga. W cieplyrn silniku poziorn cieczy chlo- dqcej moze znajdowac si? nieznacznie powyiej znaku MAX.

  Uzupe/nianie Ciecz chtodzqcq naleiiy uzupelniaC takim samym rodzajem mieszaniny, jak wystepujqca w silniku. Nie wolno uzupefniak cieczy, gdy silnik jest ciepiy. re wzgledu na nieberpieczefistwo popa-

  OdczekaC, ai silnik ostygnie. m Za pomocg czrnatki odkrtyic korek zbiornika wyr6wnawczego o jeden obr6r i zrdukowat nadcignisnie panujqce w zbiorniku. a Odkrecid korek calkowicie. a Dola6 odpowiednia il066 cieczy. e Dokladnie dokrqcii5 korek zbiornika wyrdw- nawczego. Uwaga. Ciecz chlodzqcq naleiy wyrnieniac ca 60 000 km 1ub co 2 lata.

  Ptyn harnulcowy

  Spra wdzanie poziomu Poziom plynu hamuicoweao W zbiarriicrku nale- q spta&dzad co 500 'k; prtebiegb iub przd dtuzszq podrhkq. Zbiorriiczek plynu hamulcowe- go rnajduje snq w tytnej czeSci przedziatu sirnika I: Iewej stronv. Poziom plynu hamulcowego za- wsze powinien byc utrzymywany na odpowied- niej wysokokci. Zbfl niski poziorn jest sygnallza- wany taiwieceniem si$ larnpki w zes~awie wska- inik0w. Nalezy w~wczas natychrnrast zarnymat sarnochbd I sprawdzik szczelnoS;C obwodBw orat odnalc2t prrycvng niesprawnoSci. W miare zuzywania ci? oktadzin ciernych hamul- C& riiactppuje nieznaczne obnizanie si? poziomu ptynu hamulcowego w zbiorniczku i jest to zjawi- sko narnialne. Uwaga. Plyn harnulcowy albsarbuje wilgoG z powietna, jest trujqcy i uszkadza powlak: lakierowq somochodu. Plyn hamri tcowy nalerg wyrnieniat co 2 lata.

  Akumulator Akumulator jest usytuowany W tylnej czqSci pne. dzialu silnika s prawej strony. W starszych modc- lach monzowano akurnulator oblvgowy, nato- ErilasL nowstt3 niodele q wyposazone W akumu. lator bezobslugawy. W ohu rodzajaich akumula- tor6w nalezy okresowo sprawdzat pozion elek?- rolitu. kr6ry powinien utrsyrnywac si? rnredzv

 • makami MIN oraz MAX oznaczonymi na Scian- kach nkumulatora. \n/ zirnie nalezy szczeg6lnie dhat o dobry stan akumularara i zachowa nie czysIoSci jego koR - chwek. W razie dtuzstego pos2oiu akumulator nalezy wyniontawaC z samochodu i okresowo doladowwat. Uwaga. Akumularor rnazna od!qctac od insta- facji eltskttycznej samuchodci ty!ko prry wylq- czonvm s~lniku, zaczynajqc od ujcmnej kuh- ciiwki akumiilntora. P r q podkjczaniu akumu la - tora nalierv zaczqC od dodatnie! koncowki aku- mulatora

  Ogumienie

  CISnienie W ogurnienici naleiy sprawdzat raz W rniesiqcu Iuh przed dlulsrq poc!rrjrq Podczas sprawdzania cfsnien la oponv povvinny t)yC zim - ne. hawidf~we WWBT~DSCI ciSnienia vu ogumieniu porfano w rozdsrale 15.

  Ogumienie naleiy wym lenirS. gdy wskain iki zuzy- cia bfeznika zrbwnajq si? z powietzchnq hieznika cnon. Jezeli opony nie sq wyposazone we wska- Zniki rurycia biernika, tu n a l ~ z y paniietae. te werllug obawiazi~jqcyc~i prreprsbw gleSaka5C izcfl>y bteznika nie moze I>vk rnniqsza niz 1.5 mm, Przy wyrnianie opony naleiy wvrnienie rOw- niw zawor, Uwaga. Prodticent saniochodu znjeca zamiani: npnn niiejscami z toj samej stroiav samochodt! (lewa przednia r lewq tylnq, a prawa pnednra 2 orawq tyliiq) co 1 0000 ... 15 000 km przebiegu. Z a b n n i ~ nalorniasi zamianv opon na k&.

  spal Kata

  ploatacja samochodu z katalizatorern Iin

  Jest on stosowany W samochodach r silnrkami 704 cm3 wyposazonymi w ga2nik Aisan cterowa- ny etektronicznie, a takre W sarnochodach L sil- nikami 899 cm" 903 cm' oraz 11 08 cm' wyposa- ionymi w jednopcinktowy wtrysk ben~yny .?;n- tegrowanv li tik tadem zaplonowvrn Weher Marell i IAW. Podctas eksploatacji sarnochcidu wyposasonego W katatisator spalin natew stosnwab SI$ da na- stpptrjacych zaiecer?: - uzywat wylqcznie benryny liezolowiowej o mrnimalnej 1-0 95: nawet lednoraznwa jnzda

  1 sarnochodern rerbiarnikiem napeinionvm r-tyirnq moze spowodown6 trwale ucrkodzenie (tzw. tatrucne) katnlizatora spalin, - nre uzywat zaclnych dodatk6w do paliwa ani do oleju silnikowego; - iiruchamrak silnik wylqcznie 7a pornccq aoz- ruszi~iko - nie wolno holowac ani pchaC samo- chodii w celu uruchomrenia silriika !nieregu;arnn praca si1 n ika rnciie uczkodzii: ka~alizafur f ; - w przypadku irudtiosci z ~ru~homieniem ztm- nego silnika I i i b niesprawnosci systernii sterowa- nia siinika (sygnalizowanych larnpkq kontrolna): naIezy niezwlocznie nnir0ciC siq do ati2oryzou.a- nel stacjr abslcrgi; - nigdv nie v+iaczaC zaplanu podczas 1at-dv. - unikaC zattzyrnanta silnika z braku paliwa: nie naleir podr6zawac r malq iloSctq paltwa W zl j icir- riiku. a po zaSwieceniu si? lampki kontrolnej rezerwy nalezy tiiezwlocznis ratankowae snmn- chDd: - nie odfqczae przewod0w zapli>nowvch pod- czac pracv silnika w calu sorawd7enia iskry W ukiadzie zapfonowym: - tsnikat dlugotrwsilej pracy silnika na hiegli jstowyrn podcsac postoju polazdci, - nie zatrzymywat I nie parkawat polazdu w miejscach, gdrie znajdujq si? rnarerialy Int- wazapclne, 2s wzqlgdti na vvysokq rernpcrrirurq katalizatora (ok. 300 C ) urnieszczonega pod podlogq pojazdu: - silnik gorqcy nalezy wylqczaf tylko przy pxqd- koSci ohrotowej biegu jaiowego: nte nalezy zwie- kszad prgdkoici obrotowej st l ni ka h r z p o S r ~ h io prred jcga wylaczen iiorn, g d y ~ maze 10 daprowa- dztC da gwalrownego spalenia garow powsta- lych po odparowanitt benzyny W ukiadzie wylo- towym i znisrctenra ka!alfzatora: - pnestrzegai: terminbw pneglqd6w okreso- wych zgodnie z instrttkcja obslugi samochodu: - nie wolno malowaC oslony katalizatora far- barni poclkladowymi, nawienchniowyrni oraz Srodkami do zabezpieczania podwozia pmed ko- rosjq; - wyrnieniat katalizatar po przebiegu 80000 km lub co 5 Sai.

 • W samochodach FIAK Cinquecento s silnfkiern 704 c m v o numeeru ciinika 3633974 obawiqzuje nastgpujpcy plan obsfugi technicznej.

  Rodraj ctvnnoSci

  - wonanie regulacjr na

  dzin ciernych I prawid- !W&& rlz?aIania

  - sprawdranie skoku ja-

  Uklad kliotownicly - sprawdzenie stanu

  oston pnokladni i me-

  Rodraj ezynnohi

  sprawdrenie stanu su-

  u w '- \V nowym silnrku wvmiana olelu prxiarn ~lnrwuego meglqb;

  otmwiqzkowego. W Msploasacji oleh k l a q SG wg API nalen. wyniirsnlat co 12000 km, natamimi oie; kIasy SF wyi API -C 10WM km,

  '' W poiowia o k e u m i e kalt$nymi wymianamr h#. cryll N 75013 km

  'l Aibc no kazdorarowel wymimisra6wki Jihnatet rliog-h i nil]B nir,

  " Zgdnia z .,KsiqrQ gwaianc'lfnq".

  Co 500 km fub przed diugq podd2q m SprawdziC poziom oleju w silniku.

  SprawdziC poziom plynu hamulcowego. * SprawdziE poziorn cieczy chfoctzqcej. m Sprawdzik ciSnienie W ogumisniu i stan opon

  Sprawdzib poziorn cieezy W zbiornikw sprysh kiwaczy szyb.

  Co 5000 km m SprawclziC prawldtowofd (rtiwnomiernoSbj zuiywonia sig opon.

  SprawdtiC poziom elektrolitu w akumulatone Co 15600 km

  Wlyrnienib Swiece zaplonowe. Co 80000 km lub co 5 18s m Wyrnienib katalizator w wkfadzie wylotow (W samachodach wyposaionych w katalizalo spalin),

 • Co 120000 km iub co 6 Iat a WymiariiC olej W skrzynce przekladniowei. Co 2 lata m WymieniC ptyn haniulcowy. e WymieniC ciecz chlodzqcq. Uwaga. W l 995 roku W samochadach FIAT Cinquecento producent zdecydowal o wydluiie- niu okresdw obslugowych. Dla samochodbw: - z sitnikiem 700 od nunierci silnika 3633975. - z silnikarni 900 od ~oczqtku typu, - z sitnikiem 1100 od pocrqtku typ~ i obowiqzuje nastepujqcy plan obslugi tech n icz- nei.

  ' l W pnvpadku eksriloaiacji siirnachdu na drogach o duwm rswle- ntu wktad lilrra powieiua naFcw wyrninnist crekiel

  'l W prrypwiku ilosowairili Swroc wicleeiektrotlowch Orat Iwnrvny h?nfnivinwej Bwicce tafilcinowe natezy wriiieniac m 30 030 km.

  x' W prwpadlcu eksploatarji somochadu w c i y ~ k ~ c i i waeiinkxh I holo- wanw prryczapv l u l i namocnodu, drogi u durym rapyleniit. krlirkie pr?nl>[email protected] - mniei nir 7 do 8 km - czesto pawtarranc flny Iilmpraruaazewnglnnej WniIej mra, crgsta piaca silnika na Lilegu jntowyrn luh na dlxigich iissach a mal4 prdkok iq) olej sitnikriwv naie-W wymientat cr9Cciai

  " Dorvcxv sllnikbw 700 i 900 z karalizatorm spalin

  wP.o,zasiI~nia wlrwcrn i hamulcowe-

  SmwdnC naciqg i w rane p o ~ m h y wyrcautawac p x k i klinowr! powcrc-

  SpiawdiiC I w razie pntnebv wyiegu

  Go 105 000 krn WymieniC pasek zebaty napqdu rozrzqdu.

  C0 7 20000 km m WyrnicniC olej W skrzynce pnekladniowej. C0 2 late m Wynienib piyn harnulcowy.

  1 S p i m d r i 6 i w r a z k parnahv w r s u - I I w C IN, rawmdw (siloik 1 1 00) Swwdrit dok-enia kolektor6w do- [email protected] t wlotow9go

  SpaivdtiEi prawvdbwa4t drialanta conuy lamhds

  SlirnwdziC m i q g zaniclczvszczeif ilinoch

  A A

  x

  x

  S Y X Y X V

  x X

  1

  I l . x

  .

 • 1.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

  DAME 0GC)LNE Dwvcylindrowy n~dowy silnik 704 cm3 jest urnieszczony W pozycji poziornej (silnik Eeiqcy) i ustawiony wzdlus osi podluznej pojazdu, przed

  I kbl pnednich.

  dstawowe parametry

  GtOWICA Glowica wykonana re stopu alurninium ma wa- nienkriwe komory spalania. Maksymalne niepfasko5C powierzc hni tqcsen ia: 0,05 mm. PojernnoSC komory spalania; 36,4S cm3.

  iiw cyfindra (mm) 80 80

  SILNIK 704 cm3

  Sk34 riah (rnm) Poldmnoe hokowe (cm3) Stopien snrgrania Lisnrenie spretania (MPa):

  WysokoSC rninimalna glowicy (po frerowaniu powivierzchrri przylegania do kadiuba): 88,2 mm. GruboSC. rn'aksymalna zeszlifowanej warstwy po- wiertchni prtyiegania gkowicy: 0,2 mm. Srednica otworw gnlazda prowadnicy zaworu: 13.950 do 13.977 mm.

  Zawary Zawony ustawione W jednyrn nedzie, skoSnie do powienchni przytegania glowicy (pod kqtem 1 5" do osi cylindrbw), sq stsrowane za pokrednict- wem popychaczy hydraulicznych (samoczynnie kasujqcych luzy aawordw), drqkkbw popychaczy i dwu~trannych diwigni.

  70 704

  9

  70 704

  8.851 O. 1 5

  irninainc 0.95 do 1 ,l inirnaine O,7 rnaksymalna: kW pny obr/rnin 23 pro 5000 KM pw obrimin 31 ~ r z v 5000 m; maksvmalny: N m pny obrlrnin 52 pm 3000 kGm pny obr/min 6.3 pny 3000

  Gniazda zaworbw

  0.95 do 1 .l O.?

  22 pny 5000 30 p w 5000

  47 prry 2750 4,s pny 2750

  Gniazda zaworbw. rnontowane w g-lowicy na wcisk, sq niewyrnianne, Kqt pnylgni gniazd zaworbw (doloiowych i wy- lotowych): 45.2 5'. SzerokoSC przylgni gniazd zawoabw (doloto- wych i wylotowych): - norninalna: ok. 2 mm, - po naprawie. 1.8 do 2.1 mm.

  .

  Zawbr wylotowy

  26,85 do 27,15

  Pammetr

  Srednita talerrvka (mrn)

  Zawbr dolotaw

  35,15 do 35.45 $reclnica frzonka {mn) Kgt P W I Q ~ ~ Luz zaw6r - prawadntea

  l (mm) Grubogt niinirnalna

  1 obaeza i~ lerzyka (mm)

  7.974 da 7.992 45'30' 5

  I 0.030 do 0,066

  1 -

 • Prowadnice zawor6w Zeliwna prowadnice, niejednakowe dla rawor0vt doloiowych i wylolowych, sq zamontowane W glowiey na wcick, Prowadnice zawor6w dolo- towych majq na koncu przeweienie, stanowigce aniazdo uszczelniacza zaworu. Wyrniary podsta- wowe ohu [email protected] prowadnic sq jednakowe, Srednica zewnetrzna: - nominalna: 14.040 do 14,058 mm, - wyrniary naprawcze: ~0.05: + Q 1 0 +Q25 mm. Srednica wewntyrzria (po wciCniqciu i eweniual- nvj obrdbce): 8,022 do 8,040 mm. Wcisk W otworze gniazda glowicy: 0,063 do 0,103 mm. Wymiar rnantaiawy W glowicy [odlegloic L e - wnmznego kofica prowadnicy zawosu od we- wnqtrznej plaszczyzny czotowej gniazda rawn- TU) : - dla prowadnic zaworbw dolotowych: 86.1 do 86'9 mni, - dla prowadnic zaworbw wylotowych: 86,0 do 86,5 mm. Wymmry gniazdn osadrenia uszcrelriiacza pro- wadnicy zaworu dolotowego: - Srednica; 1 0,7S do 1 0,85 mm. - wysokobd: 6.1 5 do 6'45 mm.

  zastosownna pu jednej sprqzynle na zawbr, jecl- nakowei dla obti rodzajbw 7awor6w. WysokoCk kontrolna; - pocl obciqieniern 294~t'E 8 M; 39 mm, - pod aliciqieniem 638$28 N: 39,3 mm. DlugoSC swobodria: 47,3 mm. Liczba zwaj6w czynnych: 5. Srednica zewnetrtna: 27.3 mm. Srednica driitu: 3.9 mm.

  Uszczelka glowicy Uszczel ka gtowicy jest montowana na sucho, napis .,ALTO" powinien byt zwrdcony do gdry (W kierunku glawicy). Kaidorazowa nalery za- stosowai: nowq uszczelkg glowicy i wyjrnowac ja z opakowania bezpogrednio pned rnontazem (materia1 utwardzajgcy si9 na powietrzu).

  W kodlubie silnika. wykonanym t e ctopu alurni- nium, wmontowano na stale (zo pornocq szczeli- wa Loctite 648) suche teiiwrie tuleje cylindt6w. Ma creSci zamienne dostarcra sig kadluby zwmontowanymi tubjami. Kadlub ma dwa Foiy- ska gthwne watu korbowego urnieszczonew po- k w a c h przedniej i tylnej. WysokoG kadluha: 187,15 do 187,285 mm. Srednica gniazd lo*k watu rozaqdu: - przdnsego (od srrony nappdu rozrqdu): 43.020 do 43.045 m,

  - tylnega (od smny koIa zarnachewego). 22.01 5 do 22.036 mni. Sr~dnica otwordw gniazcl popychoczy: 20,995 do 21,013 mm- Stsdriiw wewnetrzna tulei cylindrs (naminalne): - grupa A. 80.000 do 80,010 mm, - grupa 0; 80,010 do 80,020 mm, - grupa C: 80,020 do 80,030 mm. ~rednica zewnetrzna t~ i le! cylindra: 85,920 do 35,940 mm. Srednica otworu gniazda ituiei cylindra: 85,970 do 86,000 mm. Luz turei cylindra W omone kadluba: 0,030 do 0,080 mm. Dapuszcaalna srozkowoSt cy lindra : -F-Q,1005 mm. Dopuszczalna nwaliracja cylindra: 20,005 mm.

  U K U D TtOKOWO-KOR BQWY

  Wal korbowy feliwny wat korbowy jest podparty w dwbch iozyskach glownych i ma pneciwcieiary uiniesz- czone po przeciwnej stronie obu wykorbien skie- rcwanych w re samq stronq. $redirlice ctophiv gldwnych: - grupa 1 : 53.970 dn 53,980 mm. - grupa 2: 53,980 do 53.990 mm. Podwymiary napmwcze crapbw gibwnych (na Srednicy): 0,2; 0,4; 0.6; 0,8; 1 ,O mm. Sredntca czopbw korbowych: 44,000 do 4d,020 mm. Podwymiary naprawcze czop0w korbowych (na Sradnicy): 0,254; 0,508: 0,762; 1 ,O1 8 mn. Luz czopbw walu korbowego: - W la2yskach glbwnych: 0,040 do 0,065 nim, - w loiyskacli korbowych: 0,024 do 0,074 nim. Dopuszczalna owalizacja cnop~w gi~wnysh: 0.05 mm. Dopuszczalna owalizecja czopiiw glbwnycli i korbovvyctr (pn szlifowafiiu}: 0,005 mm.

  Srednica vvewngtnna panewek gtbwnyc h: - grupa 1: 54,020 do 54,035 mm, - grupa 2: 54,030 do 54.045 mm, - podwyiniarowa: 0.2; 0.4. 0.6: O,&, 1 .O rnm- Uwaga. Panewki loiysk gl6wnych wraz z p krywarni ( i kolkim zabezpieczajqcym) sq dostar- mane na czqCci zamienne jako jeden podzespii! Koto zamachowe Zeliwne koto zamachowe jest pnyrnocowane do walu korbowego szeSciorns Srubanii. Ma wy- rnienny sialovvy wieniec rgbaty wsp6lpracujqcy z rorrusznikiern. Uwaga. Na powierzchni oparcia tarcq spnqgk w kote zarnaohowym jest nawierc~ny otw6r od- niesienia (na Srednicy wiekszej niz otwory wvro- wnowaienia}. kt6ry znajduje sIq na jednel wyso-

 • k&ci z czopami karbowynii walu i slu7y do rnonrazu koIa zamachowego. Korbowsdy Sfalowe korbowody sq kute i charakteryzujq sig prostym podzialem I ba. Pokrywa korbowodu jest mocawana t a pornocq dw6ch Srub malqcych czqsC prowadzqcq. Srednica otworu gniazda tulejkl gt6wki korho- wodu: 21,939 do 21.972 mm. Srednica zewnetnna tulejki korbowodu: - nominalna: 22,000 do 22,030 mm. - nadwyrniarowa: +0,S do +0,5 rnm. Srednica wewnqtnna tu lejki glbwki (po wciS- nipciu W korbowbd i obrbbce): 20,000 do 20.006 mm. Wcisk tulejki W gt6wce kotbowodu: 0,028 do 0,091 mm. Srednica otvvoru lba korbowodu (gniazda pane- wki korbowel): 47.1 30 da 47,142 mrn. Dopuszczalna riiirnica rnas korbowcddw W sil- niku: 10 g. nopuszczalna nierbwnolegto5& osi otworbw glb- ki i Ibs (rnierzona W odlegloSci 125 mm od zona korbowodu): 0,i 5 rnm

  Pai Gru Poc

  iewki toirysk korbowych iboSC panewek: 1,534 do 1,543 mm. iwymiaw naprawcze panewek (na Srcdnicyl:

  ,254: 0,508: 0,762; 1 ,O1 6 mm.

  ifoki q wykonsne ze stopu aturninium. Kazdy tlok ma rny piedcienie. Stasuje si? doki dw6ch producent0w (WSIC Gorzyce orar Mondial Pis- tori). Wysokag pomiaru grednicy znamionowej ttcika (miertonej prostopadle do osi sworznia) wzglq- dem dolnq [email protected] placzcza: - t4ok WCK Gorryce: 1 l,J mm, - tlok Mondial Piston: 14,5 mm. Przesunigcie osi sworznia tloka wzgledem osi rloka (do tylu ifirzglqdern kierunku obrotu walu torbowego podczas pracy silnika): 1 mm,

  Lwz zloka w cylindrze: 0,040 do 0,060 mm. sakoSG rowk6w pierf cieri i: g6rnega: T ,535 do 1.555 mm. Srodkowego: 2.030 do 2,050 mm, dolnego: 3,967 do 3,987 mm. dnica otwor6w piact sworznia: wymiar norninalny: 79,996 do 20,000 mm, wymiar naprawczy: +0,2 mm. puszczalna r6znica rnas dok6w W silniku: 10 g.

  Sworznie tlokdw Stalowe swonnie ttok6w sq naweglane, har- towane i sziifowane, Sworznie sq pasawane rudhowo W ttokach i korbowodach (m, swon- nre ptywajqcel, Srednica zewnetrzna sworznia: - wymiar nominalny: 19,990 do 19,994 mm, - wyniiar naprawczy: +0,2 mni. Luz swrannia W piastack tloka: 0.002 da 0.010 mm. Luz swarzriia W gfbwce korbowodu: 0.006 do 0,016 mm. PierScienie tkokbw l(azdy tlsk ma t n y pierkcienie: g6rny (ogniowy), Srodkowy (uszczelniajqcy) i dolny (zgarniajqcy).

  Nadwymiary naprawcze pierScieni: +0,4; +O,6 mm.

  U kFad rozrzqdu stanowiq: ramontowany W kad- lubie waf rozrzqdu. popychacre hydrauliczne (sa- moczynnie kasujqce luzy zaworhw), drqlki popy- chaczy i dwustronne dfwignie mworow otaz caery zawory (po dwa dla kakdcgo cylindra), z ktbrych kaidy jest docickany do gniazda poje- dyncsg spr~iynq. Wal rozrzqdu jesr napdzany od watu korlmwego tattcuchem jednorzedowym bez napinacza.

  Faxy rozrzgdu Lul: zaworbw do konrroli faz rriuzqdu: 0,45 mm. QZD: 45' pned GMP. ZZD: 58; po DMP. OZW: 55" przed DMP. f Z W 18" po GMP. (OZD i ZZD - odpowiednio otwarcie i saniknie- cie zaworu dolotowego, OZW i LZVV - od- powiednio otwarcie i zarnkniecie zaworu wyloto- wwa)

  Zeliwny wal rozrzqdu jest tamantowany W kad- lubie i u!oZyskowany W dw6ch gniazdach hezpo- Srednio W kacliubie. Srednice toiysk: - czop przedni (od sfrony n a p d u ruzrzqdcr): 42.975 do 43,000 mm, - czop tylny (od strony kola zamachowego): 21,959 do 22,000 mm.

 • Lui! csop6w Coiysk walu roznqdu W kadlubie: - czop przedni (od strony napMu rozrzqdu): 0,020 do 0.070 mm, - crop tytny (od strony kola zomachowego): 0,015 C ~ O 0,057 mm. Uwaga. Jako czqSci zamienne nie wysrqpujq waly rorrzqdu z nadwyiniarowyrni czopami Ioys- kawyrni. Wznios krzywek (zaworbw dolotowych i wyloto- wych): 6.1 mm.

  Popychacze hydrauliczne Crypu Eaton) wspbl- pracujq z krzywkami walu soznqdu, sq ulozys- kowane W kadiubie silnika, wypclnione olejem duchodzqcyrn s ukladu smarowania orez umoz- Iiwiajq samoczynne kasowanie luzu zaworbw. Srednica zewnetnna: 20,950 do 20,968 mm. Luz W kadlubie: 0,027 do 0,063 rnm. Luz tloczka W korpusie: 0.01 3 do 0,018 mm. Przebieg do wymiany: 150 000 km. Uwaga. Popychacze hydrauliczne sq prakwcz- nae nierozbieralne i w m i e koniecznosci powinny byi: wyrnieniane W caroS~i (W kompiecie).

  Drqzki popvchacry q drqxone i podctac pracy siinika sq wypelnione olejern. DluyoSC drqzkow: - starszego typu: 191,69 do 192,29 mm. - nowszega typu (do popychac'sy t koszycz- kiem): 192,70 do 193.30 mm. Diwignie zawor0w Diwignis zaworbw, jednakowe dla zaworow dolotowych i wyIotowych, obracajq si9 na jednej osi. Zesphf diwigni wrat s osi4 jesi zarnocowany do glowicy za pornuca dw6ch wspornik0w. Srednica otvvoru diwigni: t 8,016 do 18,043 mm. Sredi~ica osi diwigni: 17.988 do 18,000 mm. Srednica otworu wspornika dSwigni: 1 8,005 do 18.023 mm. Luz os-diwignia: 0.01 6 do 0,055 mm. Luz 05-wspornik dfwigni: 0,005 do 0,035 mm.

  U K U D SMARQWANIA Smarowanie pod ciSnieniem zapewnia pompa knywkowa o zazebieniu wewngtrsnym. W ukla- dzie srnarawania zastosowano fit?r okju @no- pneplywowy z zaworem berpieczetistwa. M iska elejowa jest adlewana ze stopu aluminium. Pompa oleju Pompa oleju jest nappdzana od wafu roznqdu wraz s pornpq ciaczy chlodrgcej 29 pornocq przekladni kqtowej i walka napqdu. W obudowie pompy oleju znajduje si? zawbr prrelewowy. Crednica czopa walka noppdu pomp: - pnedniego (1o;iyskowanie W misce alejowej): 1 5,989 do 1 6.000 rnm,

  - Srodkowego (lotyskowanie we wsporniku m k a iasysanla oleju): 1 1.901 do 11.91 3 rnm, - tylnego (toryskowanie W kadlubie sifnika); 15,970 do 15.985 mm. Srednica otworu gniazda lozyskowania walka napqd LI pomp: - przedniego (W misce olejowei): 16.016 do 16,034 mm, - Srodkowego (we wsporniku srnoka zasysania oieju): 1 1,939 do 1 t "956 mm, - tyfnego (W kadlubie silnika): 16,016 do 16,037 mm. Luz to2yskowanEa walka napedu pomp: - pnedniego: 0,OT 6 do 0.045 mm. - Srodkowego: 0,026 do 0,055 mm, - tylnego: 0,031 do 0.067 mrn. Luz rniqdzy kolern zqbatyrn zewnezmnym (napq- dzanyrn) a obudowrj: 0,125 do 0,189 mm. Luz rniedry placzctyznami ~zalowyrni k61 zeba- tych a pokrywq: 0,045 do 0,120 mm. Cuz rniedzy koiami zqbatymi: 0.025 do 0.1 00 mm. CiSnienie oleju przy 3000 obr/min silnika, gdy temperatura wynmi 100'C: 0,39 do 0,44 MPa. WysokoSC spreryny zaworii przelewowego: - W stanie swobodnym: 44.5 mm, - pod obclqleniem: 23,s do 25.5 N: 36 mm, - pod obciq2enien 42.9 do 4 5 4 N: 29 mm.

  Fiftr olejri Wyrnienny filtr oleju ma papierowy wkiad filt* rujqcy. Filtr jest usytuowany s prawej strony przedzialu sitnika za miskq aiejowq. Maika i typ: FIAT Iwb Purflux LS 1448. CzqstoSC m i a n y : przy kaidej wymianie oleju. Olej cilnikowy 1 b 9 t : 225 dm3. Zatecany rodtaj: olej silnikowy wielosezenowy wg APE SGJCD lub wg CCMC G4 o lepkoScE SAE 15W 40. CzqstoX wrniany: - do nru silnika 3633974: co 12 000 krn lub co rok, - od nru silnika 3633975; co 15 000 kiri lub eo rok.

  ZamkniqZy obieg chldzenia cieczq nietamarzajg- cq wynzusza ponipa odirodkowa. Regulacje tem- peratury cieczy sapewnia termoctat. Cihienie do kontroli szczelnoSci ukladu: 98 kPa.

  Chlodnica z rdzeniem r rur miedzianych (we wczeSniejczych silnikach) lub aluminiowych (W pbiniejszych silnikach) i komorarni cieczy chlo- dzqcej I obu bok6w majduje sig W pnedniej prawej czgSci pmedzialu srlnika. Prnwy zbiornik chlodnicy zawiera W glornej czeSci zawbr od- powietnania ukladu chlodzenia.

 • Charakteryst yka techniczna

  Zbiornik wyrownawczy Zbiornik wyr~wnawczy znajduje si? W rylnej pfewej cz~Sci pnedzialu silnika. Nadcihienre otwarcia zaweru wylotowego kor- ka zbrornika: 98 kPa. Terrnostat Terrnostat jest umieszczony w stref ie doptywu do silnika cieczy chlodzqcej z chtodnicy, bezpoSred- nio przed pompq ciaczy chlodracej. Temperatura poczqtku otwarcia: 85 do 89"C, femperaturacatkowitego atwarcio: 96 do T 00C. Skok zaworu: 7.5 mm.

  Sest on napedzany silnikism elsktrycznym stero- wanym pnek wykjcznik cieplny urnieszczony W dolnej crgSci prawego zbiornika chlodnicy. Markai Gate lub Pionier, Temperatilra wlqcrenia: 90 do 94C. Temperatura wytqczenia: 85 do 89C. Rrqd pobierany (rnakcymalny): 7.5 A. PradkoSC obrotowa pod napigciem 12 V (na rofnym powietnv) ; 30005 1 00 obr/rnin. 'ornpa cieczy chfodrqcej

  ddCrodkowa pompa cieczy C hlodzqcej znajduje si$ W delnei czql;ci miski olejowej silnika, obok filtru oleju, i ject napedzana wraz z pornpq oleju wspblnym waIkiem namdu od walu rozrrqdu. Luz miedzy topatkamt wirnika a korpusem pom- py: 0.4 do 0,9 rnm.

  &: 4 dm7. alecany rodzaj: rnieszanina wody destylowanej

  I nieramarnajqcego ply nu (po 50%) sfanuwiqca rabezpieczenie do - 35C. Cz$cto$t wvmiany: - do RTU silnika 3633974: co 2 lata, - od nru silnika 3633975; ca 60 000 krn 1u.b co 2 Iata.

  ZAS1LANlA qik bez btaIisaiora spalin (typu 170A.000) ma varty uklad zasilanio i jest zasilany gainikiarn

  sirrowanyrn mechanicznie, ~arorniasf silnik z ka - talnatoremspalin (typu 170A.046) ma zamknigty likEad zasiiania i jesl zasilany gafnikiern sterowa- nym elektronicznie.

  UKtAD ZASlIANIA GA~JIKOWY STEROWANY MECHANICZNIE

  iornik paliwa tkonany r blachy stalowej zbiornik paliwa jest

  ,,jmnon~owany poprzecznie pad podtogq W rylnej czesci nadwozia. PojnmnoSC: 35 dm3. Rodzaj paiiwa: benzyna bezalowiowa LO 95 t ub

  *[irta LO 94.

  Zawbr wielofunkcyjny Z arnonrowany W zbiorniku zswbr wielofunkcyjny odprawadza na zewnqte opary paliwa. rapo bie- ga powsrawaniu podciftnienia w zbiornjku oraz sabezpiecza przed wyciekiem pal iwa W razie duiego przechyiu samochodii lub pa przewr6r;e- n i i ~ si? samochodu. Nadcignierire otwarcia zaworu odprowadzenia oparirw paliwa: 5 do 7,5 kPa. Podciinienie otwarcia zaworu przewierrzania zbiornika: O do 20 kPa. Czujnik poziomu paiiwa Umieszczony W zbiorniku paliwa crujnik rurowy jm wykonany z iwortywa snucznega. Marka: Siceb. Rezystancja stykiiw Slizgowych: O do 0,5 R. Rerysrancja prry pelnyrn zbiorniku: O do 7 Q. Rezystancja p n y zbiorniku napetnionym do polo- wy: 108 do 128 Q. Rezystancja p n y pustym zbiorniku: 290 do 320 R. IloSd paliwa pozostala w chwl2i zaSwiecenia si larnpki kontroinej rezenvy: 5 do 7.5 dm3. Filtr paliwa Nierorhieralny filtr paliwa jest umieszczony z bo- ku kadluba, obak wlewu oleju dosilnika. W ukla- drie zasilania znajdiuje si9 przed pompq paliwa. CzgstoGc": wymiany: co 20 000 km. Uwaga. Opaski zaciskowe kr(i6cdw pnswod6w filtru sq jednorarowego uzytku. Pompa paliwa Mechaniczna przeponowa pompa paliwa jesr [email protected] od mimo5rodu na wale rozrzqdu p n e z popychacz i umiesrczena z boku kadtuba. Marka i typ: FQS 47 ? M E 4. Wydarek: - minimalny przy 800 obwlmin: l 5 dm3/ h, - przy 4000 obr/min; SO drnJ/h. Cisnienie minimalne przy 4000 obrjmin: 19 do 28,4 kPa. GruboSC podkladek regulacyjnych (pad kolnie- rzem pompy): 0.3; 0,7 lub 1,2 mm. Wystawanie minimalne popychacza ponad pia- srczyzng ussczelki: 9 do 1,5 mni. Filrr powietrza Filtr powierrza jest iypri panalowego, z wymien- nym wkfadem papieruwvrn. z teniperafurq zacy- sanego powietrsa regulowanq termosta!em wus- kowym potqczonyrn z pnepustnicq sterujqcq przeplywem powletna, Iimieszczonq w dolnej crpSci obudowy filtru. Marka i typ: FIAT Ilrb Purf1ux.A 925, Temperarura doplywii powieilza: - zrmnegc: powyzej 28 I l C, - creptego: panizej 23' t- 1 C. CzestaX wvm ianv: co 1 0 000 km.

 • Dwuprzelotowy gafnik opadowy ma vnqdrenie rozruchowe srerowona tecznie z rnechanicrnym cz+Sciowym wvlqczanien? 2a pomocq silownfka podciSnieniawcgo (pull-down). silawnik zwiek- szajqcy prqdkodi: obrorciwq bregu jalvwego po wlqczeniu unqdzeh dodatkowych (wentylatora chlodnicy lub drnuchawy ukladu ogrzewania i przewierrzania}, mechaniczne srerowanie uchy- lenia prtepusznicy Il przelatci oraz rnechanictna pornpke przyspieszen la. Marka i typ: Weber 30 DGF 7/750 lub FOS 30 S2HX.

  Gainik Wiober 30 DGF 7/750

  Gafnik FOS 30 S2HX

  Pxaoxtr

  U K U D ZAS1LANIA GK!NIKOWY STEROWANY ELEKTRONICZNIE

  1

  I prlirlof

  Zbiornik paliwa

  I! pnelor

  Ject wykonany t blachv stalawej i mrnontowany pod podlogq W tylne] czqSci nadwozia. PojemnogC: 35 dm3. Rodza~ paliwa: wylqcznie benzyna bezolowiowa C 0 95.

  Pamrnerr

  Srednica gnrdzseli rnm Rozpylac? mm Dvsta qliiwna paliwa mm D v s ~ a !~lciwna pawrctrza m n Rirrca emulsiijoa Dysza paiiwii biegii ~aloweoo rnm Dysze priwietrta tiiegii lalowego mm Wiryskiwncr pornpki przycpiea~nia mm Wydatnk pcsmpki I>rzyspre- clerira (dla 10 skokhvu) cm3 Zswbt iglicowv rnm Polozeiiro f i l w a k e mrn Skok filywiika rnm LIshvlerire nrzepiistnicy ru?ruchowel wywofane slown~blem (pw+ r0f r ~ t i h ~ nn rinlno) rnm Ilcliylanie vzepustnicy I orrelotu prxy wl,lcsonvm urxqdzsriiu ronucliowym (po zamk~i i~c iu IinPpusrntcv rozrushuwtoi rnm

  BrdkofC ohrotowe biegu JRIUW~O obrlrnrn Ziiwartoft C0 Il,

  21 4.5 0.97 2.65 FBO 0.45

  0.90

  -

  -

  -

  1.20

  I .SO

  Sredntca g- ,r d zieli mm 19 Rozpvlacz mm 2,s Dysza glbwna peliwa nlm 1 ,O5 Dvsza g!owns pbWrPitZa mni 220 Ru:ka ernulfivln~ F90 Dvsra palrwrr bregri ~816wea0 mm 0.50 Dvsta pnwietrxa I i ia~i i Ialowego mrn 1.40 V:tryfkrwncr ponrpki pvysyii~szenra mm 0.40 Dysrn pirelewowa pempki privsgieszenia mm 0.40 Wyr l r i t~k pornuki przyspsreiiia jdfa 1 Oskakbw) cm' 5.3 da 7.9 Zriwrlr igircowy rnm 1.50 Otwiir s!abilftacyiny rnm 1 .20 Orwbr rqulacytny rnirisranki bregu (aiow~ga mm 1 7.30 Tulelka n r i ~ z a n k r himgu lalowego mm 1.10 1 l

  Zaw6r wielofunkcyjny

  1. o!wiir iikladu pizej

 • Czujnik potiomu patiwa Urnieszczony W zbiorniku paliwa rurowy ctujnik poziornu paliwn jesr wykonany z worzywa =tu- unego. Marka: Siceb, Rezystancja stykhw Slizguwych: O do 0,s Q. Rewtancja przy pdnym zbiorniku: Q da 7 R. Rezystancja przy zbiarniku napelnionym do polo- wy: 108do 128 0. Rezysiancja przy pustyrn zbiorniku: 29Q do 320 il. IloSC p a l h a pozosrata W chwili zaCwiecenia si? l--pki kontrolnej rezervvy: 5 do 7,s dm3.

  npa paliwa Mechaniczna przeponowa pompa paliwa jest napedzona od rnimosrodu na wale rosrzqdu przer popychacz I umieszczona t boku kadluba. Marka: WS,

  Filtr paliwa

  -- I

  I tir

  Nierozbieralny filtr paliwa jest umieszczony z bo- ku kadluba, obok wlewu oleju do silnika. W tikla- rtzie zasrlania rnajduje si9 przed pornpq paliwa. " rszoSt wymbany:

  do nru silnika 3633974: co 20000 km, od nru silnika 3633975: co 30 000 km.

  , ~ r a g a . Opaski taciskowe kr0Ccbw pnewodbw Irltru sa jednorazowego uzytku. Filtr powietrza

  Ma Ten -

  r powiet~za jesa typu panetowego, z wyrnien- 1 wktadem papierowym. r temperaturq zasy-

  ,. ,ego powietrza regurowanq termostatem wos- kowyrn polqczonym r pnepucrnicq sterujqcq arzepIywern powietna, umlessczonq w dol nej aehi obudowy filtxu.

  rka i typ: FFAT lub Purflux A 925. nperaiura dopkywu powietrza: ztrnnego: powfiej 28" t l 'C, cieplego: ponizej 23" I 1 'C. sto66 wymiany: do nru silnika 3633974: co 1 O 000 krn, od nru silnka 3633975: co 30 000 kni.

  ;obnik powietrza Lbiornik dodatkowego powietrza, umiszczony obok obudowy filtru pawietrza i patqcrony pne- wodern z kolektorem dolotowym, sluzy do ~rnniejszenia pulsacji ciCnienia W ukladzie dolo- towyrn silnika dwucylindrowego. PojernnoS;t: ak. 0,25 dni3.

  Jednopnelozowy gainlk opadowy sterowany ~?ek?roniwnie ma urzqdzenie rozruchowe wlq-

  ne ~ z n i e i zarnykane automatycznfe, zaw6t

  elektrornagnetyczny odcinajqcy doplyw paliwa podczas tinmowania silnikiern, rnechanicznq pompkq przyspiesxenia, dwustopniowy korektor podciSnieniowy biegu jalowego, czujnik biegu jalowego oraz podstawq ogeewanq ciecza chlo - dzacq silnik, M ar ka: Aisan, PredkocC obrotowa biegu jalowego: t 100 do 1200 obrlmin. ZawartosI: C 0 W cpalinach: - przed katalizatorem: 2 do 3%. - ra katalizatorem: Q do 0,3%. ZawartoSC CH (za katalizatorem): 0 do 80 ppm.

  M ikroprocesorowe elektroniczne urzqdzenie ste- rrijqce spelnia nast~pujqce funkcje: - steruje ctoplvwern paliwa w saleLnoSci ad obciqzenia silnika, - steruje doplywem dodatkowego powietrza W zaleinaSci od potneb gainika. - wytqcza system regulacji elekzronicrnej skla. di1 rnieszanki W temperatuve cieczy ~Iilodzqcej poniiej 1 5'C, - przechodzi do trybu pracy awaryjnej w przy- padku uszkodzenia rnikroprocesora sterujqcqo Czujnik pelnego obciqienia Csujnik pelnego obcigienia stanawi wylqctnjk reagujqcy na wartoG& podciSntenia W kolektons dolotowym i ]est urnieszczony z lewej strony przedriafu silnika. PodciSnienie rwarcin stykbw: ponizej 9 kPa. Zaw6r powietrza dodatkowego Zawbr powietrzo dodatkowego, uruchamiany sil- nikiem krokowyrn, regulujs iEoSC powietrzn do- plywajqcego do gainika i jest sterowany pnez elektroaiczne urtqdrenie sterujqce oraz prrez zdalny wylqcznik. Jest umieszczony W przedniej ct~Sci przedtiatu silnika z lewej strony.

  Zawbn ten, sterowany prsez elektroniczne urzq- dzenfe sterujqce, umo2liwia przepiyw podcignie- nia uaktywniajqc pneurnatyctny uklad dornyka- nia pnepustnicy podczas harnowania silnikiem. zapobregajqcy sasysaniu przez silnik zbednej wi>wczas m ieszanki paliwowo-powietrznej. Ele- kt torawbr trbjdrozny jest umieszczony z lewej strony pmedrialu silnika w tylnej czqSci.

  Zaw6r ten, SFerwwany ternperaturq cieczy chlo- dzqcej, )est urnieszczony na wjSciu ciecry chlo - dzqce] z gtowicv I doprowadza podciCnienie pariujqce pod przepustnlcq gainika do siiow- nikfiw sterujqcych praca gaintka oraz steruje pneurnazycrriyrn zaworem odcinajqcym przeplyw par paliwa z filtra z wpglern akwwnym,

 • Sonda Tarnbda Czujnik zawarta6ci tlenu W ukladzie wylarowym, z eiektrycznyrn podgrzewnniem, ]est wkecnnv W pmednizj rurv wyiatowq przed katallzatorem spalin.

  Czujni k ternperattrry cieczy chtodzqcej Csujnik ternperatury cieczy ~ h f ~ d r a c e J . wkrecciny W kadtub silnika. informuje elektroniczne cirzq - dzenie sterujqce o stani^ ciepinym silnika

  Zbiornik pochlaniacza par benzyny Zawcera filtr benryny r wkladen~ z wmtn aktvw- nego i rnajdiiye sr? z prawej sttoiiy przedzialu silnika.

  Pne~irnatyczny tavvdr adcinajqcy Zawor ten steruja pr7e~ly~hrem par henzyiiv i umozliwia przeplyw Dar palliva z filtrn rlo gaP- nnha d.opiero po nagnar?rii silnlka. Jest urucha- rniany porlciSnreniem po!>!eranyrn spod przeplis- tnicy gn-irriika. Temperaiura cieczy chlodzqcej otwaxcia przeply- wu par bentynly z f i l tra do gainika: 55 'C,

  UKtAD ZAPtOMOWY Qba typy silnikbw q wwvpocazone w e l e k t r ~ n ~ c z - iiy berstykowy ukbd zaplonowy rnikroproceso- rowy z wyprzedzeniern slatycznym Magneri Ma- reili Nanoplex. KolelnoSc zaplonu (cylfnder nr 1 od strany nspq- drr rozrilqdu): 1 -- 2,

  m k c k obrotowa silnib [obrlrniht Charakrerysiykr' wyprzadxenia xapfonu Magneti Marelfi Nanoplex A - cXrqrenii? tz&ciowe (podciSninni~ W koleklorre dolore-m* do 150 rnm Hg). i3 - aticiqzenie afknwire (padeisriienie W kolekforza dolotriwyni powyrel 1 50 mni Hg) Wvkresv iiqckano prxv kacie wctepneqo wvpraec!xenia ral,?enri ? 0 pQed G M P

  Elektroniczny rnadut sterowania zaplonu Elektronicrny modui sterowania zaplonu zawiera mikrapracesur z zakociowanq w parniqci mapq eptyrnalnycli charakterystvk wyprzedzenia ra- ptoiiu w zaleinoici od nbciqzenia cilnika [ c z ~ g - ciowe lub calkewita), pxqdkoSci obrotawej i po- lorenia walti korbowego silnika orar ogranicznik prqdko9ci obrotowei silnika. Mtrdul sierowania zawiara r6wriict funkcjq aiitodiagnostyki. Marka i t y n : Magneti Marelli Nanopiex MED 21 0 A. Pr~dkoSC obrcitciwa wylqczenin zaplcrnu: 6000 obr/min. Kqt wstepnego wyprzedzenra zaplonu Ina biegu palowym): - ciInik hez katalizatora 10 -2 prred GMP. - silnik z karalrzatoreni: 14 1-2 ' pned G M P

  Przelqczni k podcignieniowy Prrelqcsnik podciSnreniowy pnekazuje do mo- du!u sterowania 1n.lcmracje o podcrg~ieniir VJ ko- iektorzs dolotowyrn. wedlug krorych nasiqpuje wybor jednel z dwdch charakterystyk wyprzedze- nia zaplonu zaprogramowarrych w pamiqci mo- d~du elektronicznego Jes? umieszczony w prze- dsiale srinika z iswei stronv.obok niodulu elektro- nrcrnsgo sterowaqia I ~ d a c z o n v przewodeni poricisnlenia r kolekrorrm dnlorowym. Podcisnzenie rwarc:a styktr: i 30 5 1 Ci mrn Hq. P~bc~snren ie rozwarcia styku: 100 :!+ 10 mm Hg.

  Czujnik poloZenia i predkoSci obratowej waf u kor bowego Eleklromagnc.t~czny r ~ u j n i k polozsnie i preclko- SCI obrotowej walu kortlowego ]est uniieszczony nad kokm pasawym e ~rzsch rozmiesscronych ri~eregularniie na ol~wodrre wvstcpach. Podcras etirlitu kola pesowcgo wvtwarza on impulcv, krhrych cz~stcitliwosC I przebieg rnformujq o p?- dko4ci obrotawej silnika I potazeniu ~ f o k i i w wzglgdern G M P Marka i typ: Magneti Marelli SEN 8 D. Rezysfancja umojenia: 378 do 782 fi Odstep croia czujnika od wystepu kola pasowe- go (rcgulowany): 0,4 do 1,O mm.

  Cewka zaplonowa Cewka replonowa malogabarytowa o rdzeniu zamknigtym z dwona wyjsciarni wysokiego na- piqcia (dwubiegiinowa) zasila wysokirn napie- cieni r6wnoczeSrii~ dwie 5wiece zaplunawe (jed- na iskra wylrorrystana, druga stracana}. Marka i typ: Magneti Marelli BAE 800 DK. Rezystnncla (W ternperatiine 20iC): - uzwojenia pierwotnega: 0,495 do 0,605 Q, - uzwojenia wtbrnago: 6660 do 81 40 R.

 • Gniatdo xtqcza diagnostycznego G niatdo zlqcza diagnostycmego, urnieszczsne W przedziale silnika obuk e!ektronicznega modu - lu sterowania zaplonu, siuiy do podiqczenia umdzsnia diagnosrycznego EIAT- Lancia Tester w ceiir diagnozowania ukladu saplonowega.

  Swiece zaplonowe Swiece zaplonowe majq gwint M 'i 4 x 1,25 I uaczelnienie plaskie. Marka i ryp: - do nru silnika 3633974: Iskra FE 65PRS. Bowh WR'IDC, Magneti Marelli F;iLCR lub Charnpion RNSVC, - od nru silnika 3633975: FiAT 9FYSSR lub Chsmpion RNSYCC. Ortsiep efektrod: - do nru ~ i ln ika 3633374: 0.7 do O,$ mm. - od nrni silnika 3633975: 035 do 035 mni. Czvs~oCE wvmianyr - do nru silnika 3833974: cci 15 OOQ km, - od nru silnika 3633975: cci 3PQOO km.

  waga, Swiecc zatecane W pofniejszych sil- kach mogq kyC stosowane we wcze8nieictych Inikach.

  Sruby i nakreiki mocowania gtowicy: - l . etap (wszystkie nakretki i Sruby}: 20 N - m. - 2. eltap (wszysrkie rtakretki): 30 N-m, - 3, etap (wsrystkie nakretki): dokrqcit o 9Q',

  - 4. erap (wszystkie nakietkil: dokrqcie o 90 + - 5. etap (Sruhy boczne 9 i 10): dokrecd o 70", - 6 etap (Sruba haczna 11): dokreciC O 50'.

  ..akf?tkr mocowania pokrywy glowacy: 8 N . m. Nakretki mocowania wspornjka osr diwigni za- wor0ru: 24 N - m, SriiDy mocowania pokrywy napqdu ratrzqdu. - Srtiba M I O: 40 N . ni,

  Siuba MG: 8 N .m. lakr~tk i mocowania poksyw korbowod6w: d N - m ruby mocowanio loi-ysk glbwnych walu kor- owego- 27 N - m. ruby mocawania kotri laricuchowegri wslu roz- iqdu: 10 N - m. ,ruba niocowania kola gasowego walu korbo- 11q0: 147 N m m, ~:ubv mocowania koia zamachowego: 44 N m m. mtiy mocowania pmewod W d~lotowegci: 4 M -m . ;riiby mocowania zlqczki cieczy chtodzi)cej do lowicy: 24 N n m. i!uSy mocawania pokuywy pompy cieczy chlo- qcej: 7 N n m. kuba rnocawania wirnika pompy cieczy chlo- tzq~ej: 2 i N - m. :ztijnik tmperatury cieczy chlodzqcej (gwint to;.kowy): 49 N - m.

  $ruba niocowania rermostatu do pokrywy: 25 N -m. Czujnik cisnienia aleju: 32 N m. Ztqczka gwintawona filtru oleju: 45 N m ni. Sruby mocowania pokrywy pornpy oleju (ze srnokiern); 21 N - m, Sruby mocowania rntskf olejowej: 8 N m. Korek spustu oleju: 5 N m m. Sruby mocowania pompy paliwa: 22 N a m. Swiece zaplinowe: 28 N n m. $ruba wspornika alternatara: 45 N m. Sruha rnocawania kala pasowsgo alternatora: 75 Ndm. Nakrqtka mocowania wspornika cewki zaplono- wej: 24 N . m. $ruba rnacowania wspornika cewki saplenowej: 24 N - ni. Nirktpki niocowania rury wylntuwej do knlektora wylotowego: 24 N -m. Makr~tka Sruby obejmy taciskowej ruri, wyloto- wej: 24 M m. $ruba mocowania wspornika nriy vvylotawel do wspornika zespolu napqdowego: 24 N n m. $ruby mocowania wspornika rrrry zawieszenia do silnika: - Sruba M8: 25 N m, - Sruba M1 0 x f ,25: 49 N m. Nakretka macowania wspornika rury do silnika: 49 N.m. Sriiba z podkladkq aoikornq sratq rnocowania Iqcznika do nadwozia: 24 N - m. Nakqlka mocowania Iqcznika elaswcrnego do wspornika tespolu napedowego; 44 N - m. Nakrqtka Iqcznika elastycznego tylncgo (od stro- ny skrzynkl przekladniowej): 49 N . m. $ruba z podkladkq stuzkowq statq mocuwania iqcznika tylnego (od strany skrzynki przeklad- niowej} do nadwozia: 24 N - m. Sniba mocowan ia wspornika zespolil napeda- wego do skrzynki pnek!adniciwej: 24 N =ni. Nakrqrka mocowania kotniena Crodkowsgo wspornika zespolci napqdowego do silnika: 49 N m. Srvby mocowania drqlkbw prawego i lewega zawieszenia zesp01u napgdowego do wspornika zespalu napedowego: 24 N . m. Nakretki ntocawonra drqikfiw zawieszenia ze- spolu napqdawego do skrwnki przekiadniowej: 24 N -m. ~ r u b y mocowania drqzk6w zawieszenia zespoh napqdowego do skrzy nki pnekladniowej: 24 N + m -

 • l .2. OBStUGA I NAPRAWA

  UWAGI WSTEPNE i Wymontowanie gtowicy moina pneprowa- dziC na silniku zitrnantowanym W ssrnochodrie. m Wyrniane Fahcucha napqdu roznqdu rnozna wykonac bez wymontowania silnika. a Silnik wymontowuje si? razem ze sknynkq pmekladniowq. Gaiy zespd napfdowy wyjrnuje sle od spodu nadwozia camochodu, przy czym

  p6losie napqrlowe powinny pozostat zamanto. wane w skrzynce przekladniowej.

  1.2.1. Regulacje i sterowanie silnika

  REGULACJA LUZU ZAWOR6W Uwaga. W silniku zastosowano popycham hydraulicrne typu Eoton, zapewniajqce sarno- czynnq regulacie luzu zaworbw,

  Uklnd raxnedu silnlka 704 cm' t - wal rozrzqtiu, 2 - korpus papychttcza, 3 - drqrek popvchacta. 4 - zawdr, 5 - sprezyna rawow. 6 - d h q n r a z a w .

  50

 • Sposbb z n ~ i l ~ n i ~ olejem pop ychaczn h ydreulicxnsgo i jego elenieri t y \tcibrarnabu. 2 - kcirpus popvchiprda, 3- komora wysokiege c:sn~
 • kowy, Pod dzialaniem ciSnienia tloc~ek unosl si?, kasujqc ca!kowicie luz mechanizmu napgdu roz- nqdu i dociskajqc popychacz da knywki watt~ rozrtqdu. JednoczeSnie czeSC oleju ptreplywa przez otwDr do tlocrka pamocniczego, wypelniajqc wnqtize drqika popyehacza i otw6r dtwigni zaworu oraz cmarujqc 06 dzwigni znworu i zaw6r. Czasarni po diuZstym postoju sarnochodu olsj wycieka t kom6r wysakiego i niskiego cisnienia popychacza oraz z prrewod6w oleju silnika. Wliwczas po uruchorniiiniiu silnika przez akoio 45 sekund uktad rozrzqdu pracuje L dutym luzern sawordw, u e m u towawszy gCoSna praca (sruki).

  W Y M I A N A POPYCHACZY HYBRAULICZNYCH Po uiuichomieniu silnika gloSna poczqtkowo pra- ca mechanizrnu napedu rozirqdu powinna cich- nqt po okolu 45 sekundach. Utrzymywanie si? gloCnych stukbw pnez dluiszy czas po urucha- rnieniu sitnika Swiadcry o wystqpowaniu nad- rniernego luzu zawordw. k t b y rnoze byC wywo- lany zapowietneniem, r w c i e m lu b usrkodse- niem ]ednego lub wiekszej Ifczby popychaczy hydraulrcznvch. Po~ychacze hydrauliicrna powinny zachowat sprawno65 do okolo 150 tys. km ipnebiegu sama- chocfu. Popychaczy hvdratllicznvcfi nie naprawia sig, iecz wymienia siq je w calagci (rlmzek z krirpusem popychacza stanowia pare prevyzyj- na). Popychacze hydrauliczne mozna wymontowaf z silnika hex koniec7nofici wyrnontbuvywaria ca- lego cilnika s samochodu.

  Wyrnontowanie i zarnontowanie popychaczy hydraulicznych m Wyrnontowac glowice silnika (patn odpowie- drii opis W dalszej -$Sci ratdzialu),

  Za pornocq prgrs o Srednlcy 3 rnm wyj$ kolejno popychacze zawor6w z gniazd W kad- fubie silnika.

  ?o wyjpziu popychacze naleky pnechowywa w pozycji pianowej w aaki spos6b" aby powierr- chnia korpusu wsp6lpracujqca r knywkq walu rotrzqdu byta skierawana W dbl. Zapobiega lo wyciekowi oleju 7 pripychaczo i clironr p n e d ~eqo zapawietrteniern.

  SprawdtiC, cxy wyjqte popychacze nie sq a- powietrzotie (polrychacz jest wtedy elsstyezny} oraz stan fch powierzchni (rysy. glady zatarcia, wkery tu b inne ~iszkodzen is powierzchni wspol- pracujqcej z k r~ywkq waiu roznqdu) , a takze zrnierzyC Srednicq zewnetrznq popyctraczy, W ra. zie~wierdzenia zbyt duiago luru (patri! ,,Charak- terystyka lechnlczna") lulr innych uszkodrei na. lezy wyrnienit odpowisdnie papychacze, m SprawdziG stan drqzkbw popychaczy, swraca. j$c uwagq ne swentualne odksztalcenia, uszko- dzenia powienchni wsp&lptacujqcej x popycha. czern i droZnoSt alwortjw przeplywu ~Ie ju prsez popychacze. W prtypadku stwierdzenia uszko. dzeh nalery wyrnieniC niecprawne drqiki tlwaga. Podczas wymiany drqikdw i popycha- czy nalezy zwrdcii: uwagq na rodzaj stosowanych popyc haczy i clobrad do nich odpowiednie drqikr Do popychaczy hydraulicznych nowszcgo rypu ( t koszyczkiem) rnantuje s9 wylqcznie drqzki nowszego rypu (diuzsze) - patn ,.Charakten/c- tyka technicrna". hlatamiast do popychaczyctar. czego typu rnozna zamontowat drqzki zariiwno sta~rego wpu (krdtsre), jak i nciwszego p typ!

  W prrypadku koniecznoCci wymiany nowe popychacro pced zamontowaniiem meba zanc- rzyc W oieju silnikowym W celu napelnienia ic* olejem. ri ZwilhC powierzchnie rewnetrme popychacn otejem silnikawym i kolejno wrnsritowad jewa?. powiednie gn jazda kadlu ba cilni ka, prteswzj?: le za pommq prqta uzytego do ich wyjwia.

  ZarnontowoE gtowicq silnika z nowq uszcze%: glowicy (patn adpowidni apis w dalszq -5- rozdziafu). m Po zakoiiczeniu montaiu koniecanie nzierv odczekak okolo 30 mjnut, aby popychacze hvd. raulicrne ufoiyly si? (skrbcily si) pod wFiw;e~a sily nacisku cprqiyn zaworbw (nadmbrrtv &t\ zaworu grozi udeneniem o tlok).

  UruchomiC cilnik i os!uchaC go, twracak: uwagg na odg bsy rowarrysrqce pracy metha?': rnu napqdu razwdu.

 • st vkiadu aaplono wego Meqneti iideraiti Nan~pIex ~mulator, 2 - wvlgcznik zaplonu. 3 - modul elektronicxny sierowania zaplonu. 4 - Siiviece zap!onowe. 5 - cewka #*a. 6 - przel$cxnik podcif nieniowy, 7 - czujnik poloxpnia i predkoki obrorowej wa4u korbowego. 8 - keden t trzech >W na kole Wswyrn walu korbowego, 9 - zlqcze masy pnednie Iewe

  Zasada dzialania Cba typr silnikbw 704 cm3 {hez katalizatora ; 7 kn?aFizat~rem spalin) y wyposaione W elek-

  zny bezstykowy uklad tapionowy mikro- sorowy z ypnedzeniem statycznym Mag- ilarejti Nanoplex, zapewniajqcy aptyrnalne iedrenie raplsnu W rbznych warunkach i nie !gajqcy skamplikowanej obslugi oraz regri- Uklad ten nie zawiera Eadnych elernentbw rariych mechanicznie. oniczny rnodul sterowania zapfonu MED 4 zawiera mikroprocesoi z zakodowanyrni

  w cwrni$ci dwiema charakterystykami kqta wy- ~rzeidzenia zaplonu dla czeSciowega i caikowite- 30 olxiqienia silnika. wedtug ktbrych jest usta- wianv r;recxywisty kqt wyprzedzenia zapionu.

  cinosci od prHkoSci obrotowej i potoisnia korbowego, a t a k e obciqienia silnika pod - !nia w przewodzie doiotowym), inad ul elek- :zny s?eruje natqzeniern prqdu W obwodzie lotnvrn cewki zapjonowej oraz chwilq wytq- a i wlqczenia pradu W tyrn abwodzie, a wiqc

  ;ca!em wyprzedzenia zaplonu. Sterowanie kqtern ~ ~ ~ p n d r e n i a sapIonu W zaleinogci od prHkoSci obroiotvej odbywa si9 wedlug programu zawie- rajqcego dwie krzywe wypnedzen ia taplonu (dla obciqzenia [email protected] siinika i obciqzenia cai- kowitego). Modut elektroniczny zawiera