Manuale Fiat Cinquecento

of 308 /308

Click here to load reader

description

használati útmutató, szerelési kézikönyv

Transcript of Manuale Fiat Cinquecento

Page 1: Manuale Fiat Cinquecento
Page 2: Manuale Fiat Cinquecento
Page 3: Manuale Fiat Cinquecento

2 2 1 H a u e i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 12.2.2. Harnulce tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3. U kiad uruchamiajqcy 254

73 . VVYPOSAZENiE f LEKTRYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.1. Charakterystyka technicrna 258 13.2. Obsluga i fiaprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.1. Alternator 261

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.2. Roztusznik 264 . . . . . . . . . . . . . . 13.2.3. 2 estaw wskaknikbw ieflekrory i wycieraczki 265

. . . . . . . . 13.2.4. Uktady ognewania i pnawietnania ara2 klimatyzacji 267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.5. Schematy instalacji elektrycznej 270

14 . NADWOZIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 144 . Charakterystyka techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 14.2. Obsluga i naprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 14.2.1. Przednia cseSC nadwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 14.2.2. Tablica rosdzielczn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2.3. Drzwi boczne 301 142.4. Szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 'E 4.2.5. Tylna czeSC nadwazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Page 4: Manuale Fiat Cinquecento
Page 5: Manuale Fiat Cinquecento

-- - . -

Sarnochody FIAT Cinquecento piodukowano od czerwca 1991 roku. Ich oficjalna prezentacja oritjylsi si9 W grudniu 1'191 roku. Sprzedaz samo- cIiod6w FIA'T Cinquecentci rozpoczqto W Polsce W griirlntu t 991 roku. zaC za granicq W rnarcu 1992 roku. Samochody FtAT Cinquecento sq malymi siirno- chodami osobowymi 2 pnednim napedem, z tny- drzwrawym nadwoziem dwubrylowyrn. przysto- sowanymi do przewozu piqciu os6b. Zasadnicze rbinice mipdsv samochodami poIe- gajq na xastasowaniu irzech typ6w zespolxjw napedowych. Zespbt napgdowy 700 jest umieszctony podluz- nie t prxodu pojazdu i n a ~ d z a kola przednie. Dwucylindrowy silnik benzynowy leiacy ( o po- ziomym ukfadzie cylindrriw) o pojemnosci 704 cmhwraz z caerabiagowq s k q n k q pne- kiadniowg (ze stokkowq pnekladniq gliiwnq) jest uctawiony wzdtuz osi podfuznej samochodu. Zespoly napqdowtl900 oraz t 1 Q0 (Crnquecento Sporting) sa natomiast umieszczone poprzecrnie r przodu pojardu i napqdzayq kola przdnie, Poczatkowo camochody Ciiiquecento prOduko- wano W nastepujqcych wersjach: - ;! silnikiem 704 crnvtypu 170A.000) o mocy

23 kW (31 Kh4) wypcisazonyrn W gainik sterowany mechanicznie (gainiki Weber lub FOS tbdf) I cnerobiegowq akrzynkq pne- kladniowa (wersja prteznaczona wyFqcznie na rynek kiajowy) - od cterwca 1991 roku;

- s silnikiem 704 cm3 (typir 176A.046) o mocy 22 kW (30 KM) s ga-inikiem sterowanyrn elektronictnie (gaZnik Arsan} i ukladem wyto-

towvm wyposaionym w kntalizator spalin oraz czterobiegowq sknynkq pnekladn iawg - ad pa2dziernika 1992 roku;

- r sihikiem 903 cm3 (typu 17OAl.000) o mocy 30 kW (41 KM) wyposaionym w gainik sterowany mechanicznie (gainik Weber) i pi~crobiegowq skrrynkq przektadillowq (wersja pneznaczona wylqcrnie na a-ynek kra- jowv} - od pa2dziernika 1 991 roku:

- 2 silnikiem 903 crn"rypu 170Ai ,046) o mocy 29 kW (39 KM) z jednopunktowym wtrys- kiem bensyny sterowanyrn elek tron rcznie We- ber IAW 06F i ukladam wylotowym wyposa- ionyrn W kataiizator spalin arar pieciobiego- wa skrzynkq przekladniowq - od czerwca 1997 roku.

W kwletniu 1993 roku wptowadzone klimatyza- ci? jako wypmaienie dodatkowe w samscho- dach z zesipolem nap@owyrn 9GO, ktbre rozpo- cqto sprzedawat za granicq w lipcu 1 993 roku {wersja Suite, na niektbrych rynkach wers!a Ctirn). Sako wyposazenie dodatkowe wprowa- drono wowczas takie elektryczne sterowanie szvb, centralne blokowanie drzwi i dzielone sie- daenie iylne. W maju 1993 roku (od nurneru nadwozin 001 64231 ) zrnniejszono pojernnoC6 skokowq srlnika 903 cm3 do 899 cm"skr6cenie skoku ttoka Q 0.3 mm), rmieniajqc wbwczas rbwniez oznaczenie typu silnika ( 1 1 70A1.000 zamiast 1 70A1.000 dla silnika rasilanega gafnikowo oraz 1 170A1.046 zamiast I 70A1 .O46 dla silnika zasi- lanego wtryskiem benzyny z katalizatorern spa- liti). W grudniu 1993 roku wprowadzono drobne zrniany, glownie W wystroju wnetrza samochodu,

Page 6: Manuale Fiat Cinquecento

FIA T Cinquecanto w wersji pudsffiw~wej ;est W ~ Z I O S ~ Z Q I I Y

\--L- 1 w zderraki w ykonnnio r czirrnego I plnstyku

tworzqc odmianp o nanwie ,,MaquillageH (maki- jai) . Najhardriej zauwaialnq zmriinq byEo wpro- v~adzenie noweyo zestawii wskazn ikhw. W pa2dzierniku 1994 roku wprowadzono wersj? Cinqeiecento Spor!inq (zesp0l napqdowy 1 1 00) s silnikiem FIRE 1108 cmS o mocy 40 kW (54 KM J r jednopunktowym wtrvskiem benzyny s?erowanyn efekironicznie Weber M arelli IAW i ukladem wylotowym wyposaionym w kataliza- tur spalin ara2 s pigciobiegowq skrzynkg prze- kladnrowq. Sarnwhbd Ieri ma obnizorie zawia- szenie o zwiqkszonej sztywno6ci (przeCwlt zmnrejszonv o 20 mm) i jest wyposaiony w ob- rqczr kiil odlewane re siopu aluminiurn z agtl- niieniem 165'55 R 13 Piretfr P700Z. We wnqtrsu zastasswano min. wzrnocn ione srediienia. czer- wens pasy bez~ieczefistwa. obciqg n iqte skofq kolo kierownicy i diwigniq zmiany biegow oraz obrotomierz W zestawic wskaSnikbw, Od 1 lipca 1995 roku zaprtestano produkcji sarnochod6w bez katalizatorbw spalin, ze wzglq- du na wprowadzenie w PoIsce pnepisbw znacz-

FlAT Cinquecsrrto Sitite nin zderraki r lusterka xewne Z rxne poSskiero w8ne W kolorre naa'wozje ora2 n ~ i s ns drzwiaclr tylu nadworia

nie ograniczajqcvch zawartoSC: szkodtiwych skla- dnikiiw w spalinach nowo rejestrowanych samo- chodbw. W polowie 1: 995 roku wprowadzono do sprzeda- Zy wersjq Ciriquecsntu SX - ze wzbogaconym wyposaieniem, W tym m.in. z kensotq Crodkowq oraz ze zdenakam i polakierciwzinyrni W ikolorze

Page 7: Manuale Fiat Cinquecento

naciwozia i cienkimi czarnyrni listwarni na bokach nadwazia. W tyni okresie pneniesiono do Pol- cki produkqq wloskich silnikdw 899 cm%raz skrzynek pnekladntowych zespotb rtapqdowego 900, W paidzierntku 1995 roku wprowadzono do sprzedazy odmiane dostawczq Cinquecento Van W d w k h wercjacln: 704 oraz 899. pawstalq pner zaadoptriwanie nadwozia, w ktbiym usuniqto siedzenia tylne i wprowadzono przegrode od- dziaiajqcq pnedzial bagazowy oraz prety zabez- piwajqctt rylntj okna boczne. Od rncideii 1996 wypmieniem dodatkowyrn wersji 800 oraz l t 00 Sporti ng jest poduszka powietnna cila kierowcy oraz pirorechniczne na- pinacze pasow bezpieczehstwa. W maju 1996 roku wprowadzono oclmiany Cin- quecento 704 Young losrcz?dniej wyposazona wersja) oraz Cinquecento 899 Soleii (LE sktada- nym, otwieranym e!ektrycznie dachern brezen- towym) . We wrzeSniu 1996 roku wprowadzono nowq odmianq Cinquecento 899 Happy. wycofujqc r6wnoczeSn ie z oferty wersjq Cinquecento 899 S . W marcu 1998 roku zaprzestano produkcji wersjl 900 1 11 00, porostawiajac W ofercie tytko wersjq 700 pneznaczanq wvl~cznie na polski ynek. We wrxeSniu 4 998 roku zakmiczono produkcjq samachoclu FIAT Cinquecento.

Tabliczka znamianowa (A, E)

Tablimka znnrniotiowa jest przynitawana w prze- dziale stlnika, na przedniej pporzoczce, nad pra- inym ref lek~orem. Zawiera nostgpujqcc informa - cje:

- nazwa praducenta (a), - nzjnier hornologacji (h) , - kod iden tyfikacj i typti p~jardu {C).

- nurner prorlukcvjny Iseryjny) nadwozia (d ) . - dopuszczal na masa calkowita samochodu ( e ) , - dopuszczalna masa calkowiza samochodu

t przycrapq z harnulcanii (f), - dopuszczalny nacisk na oS przedniq (g). - dopi~szezalny niacisk na 09 ~ylna (h), - typ silnika (i), - kod wersji nadwozia ( I ) . - ncinier do sarnawianio czgSci raniiennych (m). - ruk produkcji (n). W tabliczkach ztiamionowych starszegcr typu (producent FSM) dane W dolnej czeSci rabliczki (E) byly rozmieszczone inaczej i zawieraly po- nadto: - znak kontroli jako9ci (j), - ntrmer lakieru nadwozia (k).

Nurner identyfikacyjny pojazdu (8)

Numer rdentyfikacyjny pojazdu (siedemnasto- znakowy) jes't wybity na podlodze bagainika. z prawej srrony wnqki koia rapasowego. Numer ten zawiara kod identyfikacji typu p ~ ~ i a z d u (kod wersji nadwozia) or- fabryczny nurner produkcyjny nadwozia. ktbre majduj? si? takre na tabliczce znarnionowej. N~imer rdenv!ikacyj- ny pojazdu stanowi obecnie petny nurner nad- wozia.

Typ i nurner silnika (C . F)

W silnikach 900 araz 1 108 typ i nirmer silnika ( C ) sq wybite po prawej stronie kadt~iba (od strony n a p d u rozrzqdu), w pablizu gtowicy. Natorniast W silnikach 700 typ i norner silriika (F) sq wybire na kadlubie z prawej strony. W poblizu mocowania pompy ipal iwa.

Mazwa wersli

Cinquecento ED

fyp silnlka

170A.OOQ

170A,046

Rodzal wetsji

!iii"ljc 704 cm' bez keializamra

Liczba biegbw

4

4

Cinquecento i 70AB53.4 1 70A1.000

Cinqueeenw Silnlk 903 cm" r ketalirittorem 1 70AC53A 170A1.046

Typ pojazdu (kotf wrrsji najwozia)

170AA43A

p

Cinquecento ED, Cinouecento Young, Cinquecento 704 Van

5

1 Cinquscentu Silnik 899 cmJ 6ez keia8i;natorn 170AG53A 11 70A1,OOO 5 I 1 Cinquccenio Silnik 899 cm3 z katalizatomm t JOAF53.A v CI nqirccento. Silnik 899 m' z ka!ali;catnmm f70CFS3A i l 7 Q A l .W6 5 Linquecentc S. Cinqir~cente SX. C~nquecento Happy. Cinqu~-centa Soinil Cinquecento 899 Vein

Cinquecento Sui le. Silnik 899 m' z katalizatorem. 1 70BF53A 1 170A1.046 5 Crnquecenta Ciim klirnatyzaya

Cinqirwento Sporting Silnik l1 O& cm" kkatalizatwm 170AH53A t 7682.000 5

Siinik 704 C I ~ Ì ~ x ka ta l i r a r t im , 170AD43A

Page 8: Manuale Fiat Cinquecento

Tabliczka identyfi kacyjna lakisru nadwozia (D)

Tabliczka identyfi kacyjna lakieru nadwozia jest lirniessczona na wewnetrznej stronie drrwi tylu nadwozia. fabliczka ta rawiera nastqpujqce in- iorrnac je: - preducent lakieru {a),

- nazwa koloru lakieru {b), - kod koloru lakieru (C ) .

- kod kolaru Iskieru do raprawek lakierniczych (4.

W starszych modelach Cinquecento tabliczka identyfikacyjna lakieru nadwozia nie wystepo- wala. zaS nurner lakieru nadwotia byl podany na tabliczcci zliarnionowej sarnochodu.

" l * ' ,, m '.A Rormiesxctenie den yeh identyfikacyjnych samochodu A - labliczka znamionowa ncnvrnego wpii (FIATI. B - numer identyl!kacyjny polazdu. C - ryp i n u m r s#lnikiiw 900 oraz I f 00. D - tobliczka !denlyWaqjna lakierii nadwnzia. E - tabliczka znarnionowa nameao typu [FSM), F - iyp E numer s i ln rkw 700

Page 9: Manuale Fiat Cinquecento

EKSPLOATACJA SAMOCHQDU

PODNOSZENIE SAMOCHODU

Za pomocq podno4nika z wypasazenia samoc hodu

Sammh6d moina podnosid wylqcrziie W miejs- cach pokazanych strzatkami pazrz odpowied ni rysunek). faleca si? ustawit podnoSn ik W taki sposbh, aby rowek byl umieszczony na krawgdri podkuinicy bliiej wyrnienianego kola. Pned pod - niesieniern scimochodu naleiy upewnid siq, czy w y c i ~ i e podnoinika majduje siq W teberku spodu nadwozia (pod krawqdziq bocznq sarno- chadu).

glrfl- fi Mieisca r boku

Sposdb podmiszenia tylu samoclradu ze pornacq podno.hikip prxewafnego t wstawionym dre wnim ym klockiom podpierajqc ym uba wahacze xawieszonia

Za pornocq podnoSn ika przewofinego

W celu podniesienia przadu samochodu naleky Zaczep pmedni znajduje si$ W zdenaku, pod lewym reflektorem.

Wde~cec od spedii obudowe sprzWla. wsia- wiajqc wzdluknie drewniany klocek o wyrniarach 140x80 x 3 0 mm. W celu podniesienin tvtu samochodu n a l e ~ ~ DO-

Wersje wypOsaione kl imatyzacje ma iq zaczep odejmowany, dostarczony wraz z ze- stawem tiarrqdzi, stanowiqcy wypocaienie sa-

depned' od spodu oba wahacze zawieszehia, wstawiajqc drewn iany klocek a wyrniarach 650 x 80 x 65 mm.

l,.' 1

Page 10: Manuale Fiat Cinquecento

mochodu. Zaczep ren powinien byC wkrecliny W odpawiedni wspornik limieszczony pod po- krywq znajdujqcq si? pod lewyrn reflektorem.

Zaczep tylny Zaczep t yhy znajdiije si9 pod zdenakiem. z lewej stronv. w pobliiu wylotu spalin z rury wlotowej. Uwaga. Podczas holowania kluczyk W wy- Iqczniku zaplonu sarnochodu holowanego powi- nien znajdowat sig W potoieniu MAR, aby kiera- wnica byla odblokawana araz aby rnozliwe bylo syy nalizowanie harnowania i zrniany kierunku jazdy. Podczas hamowan ia sarnochodem ho lo- wanym nalezy z wi~kszq sitq naciskad na pedat harnulca, gdyz podciSnieniowe unadzenie wspo- magajgce nie driafa p n y nie pracu1qcyn-i silriiku.

ZESTAW WSKA~NIKOW

Lampka ta zaSwieca si? po wlqczeniu zaplonu i powinna rgasnqC po uruchomieniu silnika,

z Tym ze dopuszcza si9 niewielkie opoinienie jej zgaSnisia podczns pracy ci l n i ka na biegu jaiowym, Po dlugiej podrdzy, gdy silnik byl t n a - cznie obclqzonv. lampka ta moze ci? zaiwiecic. Jezeli po zwi~kszeniii prgdkosci obrotowej sil- nika lampka zgaSnie. Cci iiklad smarowania jes't spraw ny. Jesli iampka ta zaSwieci sig podczas jazdy, nalezy natychmiast zatrzymat samochlid orar wylqczyi silnik. Po adczekaniu chwili nalezy sprawdzie poriam oleju i w razie potrreby uzupdnit olej W sllniku {palrz ,,Obs!uga biezqca"). Jedi poziorn oleju jest wlx?.ciwy, a lampka kont- rolna zaiwieci si? ponownie po uruchomieniu silnika, naleiy wylqcqC silnik i odholowaC samw ch6d W celrr dokonania naprawy. Nie walno jechad ze Sw~ecqcq si? lampkq kontrrilnq ci9nienia oleju,

2. Lampka konrrolna ladow~nia akumulotota Lampka ta zaSwieca si? po wlqczeniu zaplonu i powinna zgasnqt po trrkichomieniu silnika, z tym

Page 11: Manuale Fiat Cinquecento

Holo wanie sarnochodv i resta W wska2nikd W

Zesrw wskainiK&w nowsr ych mcdsff ~ m ~ h o d 6 W t silnikstmi gaf'efniko wyml (opis w tekicio)

ie dapuszcza si$ opblnienie wylqczenia podczas pracy silnika na biegu jalowym. Zahiecenie si? tej lampki padczas jazdy usnacza ntwprawnoSC obwodu Iadowania, Nalezy whw- czas zazrzyrnat sarnoch6d. wylc/czyC silnik ì sprawdzik stan paska napgdu aiternatora, Pasek rbyt slabo naciqgniqty nalezy naciqgnqt prawid- lowo. a zerwany - wymienid. W przypadku braku paska W wenji Sporting moina kontynuowaC jasde na krbtkg odlegloSC po wyl4czeniu wszystkich zbqdnych odbierni- kdw prqdu, natomiast w pozostalych wersjach, W kt6rych pompa cieczy chfodzqcej jest napedta-

na paskiem klinowym, kontynuowanie jardy jest xabronione, gdyz groni przegrzaniem silnika. JeSli pasek klinowy nie jest uczkodzony i ma prawidfowy naciqg, to przyczyna rkwi W instalacji elektrycznej. Kontynuowanie jazdy na krbtkq od- legloSC jest jedna k moiliwe pa wylqczeniu wszy- ctkich sbgdnych odbiornikbw prqdu.

3. Lampka sygrializacji wlqczenia hamu fca a waryjnego lub niskiega poziomu p fytiu hamulco wego

Lampka ta zaljwieca sie po wlgczeniu zaplonu lub podczas pracy silnika. gdy jest vli!qczoriy harnulec

Page 12: Manuale Fiat Cinquecento

Iestaw wskar'nikdw no wsz ych medeJi samochaddw x sifnlkami 900 r wtryskiem bnnr yn y wyposaion ych W katalhtor spelin [outs W tekScle)

Lestaw wshatmikow wersii Sporting (opts W tekScle)

awaryjny. Powinno zgasnqC po wylqczeniu ha- mulca awaryjnego. Jdli lampka ta nie rgagnie po wylqczeniu hamul- ca awaryjnego lub je91i zaSwieci siq padczas jazdv, oznacra to zby! niski poziam pfynu harnuf- cowego W sbiorniczku. Nate* w6wczas pnec- waC jazdg i uzupdnit poziom plynu hamulcowe- go ( p a l e ,,Obstuga biezqca"). JeiFli r6wnoczeSnie zauwazy si9 wydiuienie sko- ku pedalu hamuica. wskazuje to na rnazliwoSC uszkodzenia jednego 3: obwadbw harnulcbw. Po uzupdnieniu ilosci piynu hamulcowego jazdq

I moha kaniynuowal: do najbliiszej stacji obslugi. I prowadzqc pojard bardzo ostroznie, ze wtgledu I na zrnniejszonq skutecznoSC hamowania.

Larnpka t3 zaSwieca siq po wlqczeniu zaplonv i powinna zgasnqC po uruchrimieniu silnika. Spo- radyczne krbtkatrwale za6wiocenie si? iej lampki aznacza chwilowa nieprawidlowo$d (nie wply- wajqcq na norinalne uiytkowanie sarnochodii) I moze wystqpik na przyklad podczas nagxzewa-

Page 13: Manuale Fiat Cinquecento

nia si$ cilnika W pocrqtkowyrn okresie dtialania sondv lam bda. Czqste lub ciqgle Swiecenie si$ nel lampki infor- muje o usterce (niesprawnoSci). ktbra umozliwia jazdg w tzw. wartinkach awaryjnych. Silnik nie uzyskuje vdhwczas normainych osiqgbw, a dEuz- sza eksploatacja samochodu W tych warunkach no ie ~lnprowadzrk do tisskodzenia katalizatora. Zaleca s i q nie2wfoczne udanie sie do autoryro- wanej stacji cibsiugi W celu ustalenia prryczvny i usirniqcia uczkodzenia. Uwaga. I-arnpka ta w s ~ e p u j e W sarnochoriach z silnikami 899 cm" katalizaforern spalin. 903 cm3 z karalizatonem spalin orat 1 108 cm3

z karalizatorern spaiin.

5. Wskamik Cemperal tt ry ciiocry chfodiqc~;

Dziala zvlka po wjqczeniu zaplonei. Poczqtek wskara~ nastgpuje pn osiqgniqctii pnez ciecz chlodzaca temperatury ponsd 50' C. W nurmal- nych warcinkach eksploatsicji wskazania powrn- ny zawiernt si? W grnniciicl-i Srodkowych warto- C t i skafi. .lezeli podczns jasdy wskazbwka facznie zbliizaé stq do CZPrWOrJPgQ zakresis sknl i . to nalery zrnniqszvc pr~clkoS6 obrotowq silnika. W razie pn~krr iczenia czcrwonego zakresu skal i ièa lezy zatnyniac samochrid. wylqczyc cilnik i odsrukaf przvc7ync nissprawnofct, kt6rq moze tsyC zbyt iliski poziom CIF~CW chJodzqcej (patrz . ,0131;Iu~a hieiqca"), uszkodmny p a s ~ k klinowy nop f~ lu ponipy r;ieczy ~Iikodzqcej (oprScit wersj i Spor- ling) albo uszkodrony uklsd chlodicnra. Nie wnlno kontyriirowaf jazcly 7 niesptawnym i ikla - dern chiodzenia. Uwaga, Po zakoriczenru jazdy z duzq predkagciq I~ib W trudnych warirnkach nie nnlejy od razu wylqczad silnika. Silnik powinit?n priicownk jesz- cze onez chwili: na Ilieyu jalowyin, aby lega tarnperaturii rnoglo si? obnikyC.

6 !Vskairiiii poziziornv paliwo Dziala iylko po wlqczeniu zaplonu. Wskainik ten informuje o iloScr paliwa rnajdujqcej si$ W abior- niku (rbiornik peiny ziiwiera 35 litrow).

Driala ~vlko po wlaczeniu rapionu. ZaSwiecenie s$:ei Iampki informuje, ie W zbiorniku porostalo okolo 5 do 7 iitrow pakiwo.

Swisci sie po wlqczeniu Swiatcl pazvcvjnvch I mijania orat aCwietlenia tablicv rejestracvjnej. zastowu wskatritk6w i gniazda zapa tniczki.

2 l ampka s ygnalizacji wteczenia Swiatel d~ogowych

Cwieci siq po wlqczeniu gwiatel drogciwych.

! 0. t ampkn s ygn;flizacji whczcnia kiertlnkri wskarbw

Zwiqkszona czqstorliwoSC blyskhw tampki wska- zuye na przepalei~le si? jednej z t a r ~ w e k kieri~nko- wskaz6ru.

I 1 . L anlpkn sv{gnalhcji wlqcrenia tylnego S wiarla pr/eciwniglo wegn 72. C ampka s ypnaljzacji wlqczenia ogrzewania sryhy t y l r~e j 73 Larnpk,? syynnlizacji whwenia iwialei aweryjn ych I4 PredkoScrcin~ierz 75. Siimarycmy licmik iililomerrbw

f 6. Qkreso W p licznik kilonietruw

f 7. Zerowa,iie okresowego licznika kilometriiw

W starszych modelach do rerowanin s l i i iv po- krqtta obracajqce si? rylkri W priiwo. la< zero- wanie okresowego Iicrnika kifornerr6w powinno odliywat si? tylkr) podczas pnsrolu sarno- chadu. W nowszvch modalach do zeramania $lui?, przv- cisk

70. Obtoro~tiierz C Z R W O ~ Y zakres o brcroinierza oznacza zakres niaksynìalnel pr~dkogci obrotowej crini ka, z ktDra powtiiien pracciwari tylkri krotkotrwnle.

19, I-ampka sygt~alizscji w/qczenia urz+dzenrs ramiicho wego

ZaSwieca si? po wlqczeniri i~n-dzenio rozrucho- wego. Uvvnge. Lanipka ta wystepiije w samochodach z silnikami g a t n i k o w w i (silniki 704 cm.> kkatali. zaiorem I bez katal~zatara O I R L silniki 899 cm3 i 903 cm3 11cz kotnlizarora spalin).

PRZEDZIAì SILNIKA

Pokrywa przedziolri sllnika

Otwieranie 8 Pociqgnqe diwigniq usyluowana pnd tablico rnrdzielcrq, z I ~ w e j stronv kalumny kiarownicv {uarrz rysttnek). Pokrywa uchyli sig pocl bztala- nieni sprezyny zamka. e Sptalilrdzi&. cm ramrona w~cierakbvv sq prawi- dlowo omszczone na przedniq szybe W okresie zimowym tisunqd liid lub snieg przy krawedzi pokrywy polcrsonej blrcko szyby przedniej. r Stanqd przcd samochocletri, IsRko ~inieSC po- krywq i zwelnit: zaczep zaherpieczajacy. nacis- kajqc nri przycick odblokowvwania {parrz rysu- nek).

PodnieCt pokrywq prredzialu silnika. a Wyjqi podpdrke z zaczepu zabezpieczcrnia i wprowactzif j ~ i koniec W glcazdo pokrywv.

Page 14: Manuale Fiat Cinquecento

Dzwrg~iin ~ r i h l o k n w y w n r ~ i ~ pokrywy prrrrdzialu silriikn

Prxycisk ~rjt~lo'ohowywanii? 2 R C Z e p U xalrezpiaczajqcego pokr y we przed~ialrt silnika

Uwaga. Nieprawidtowe urnieszcrenie podpbrki w gnieidsie pokrywy grozi uszkadzeniern po- krywy lub jej opndniqciern.

Zam ykanie a WyjqC podp0rke z gniazda pokrywy silnika I urniesciC )q na wsporniku. m ObriizyC wvcokaiC poloienia pokrywy. a na- stepnie opuSciC i$ 2 w~sokoSci okote SO erri I sprawdzik p?awidlowaSC zanikniecia pnkrywy i'3 ponocq ~ r o b y lej uniesimia. m &sii zahlokawanie pokrywy nie jest W F ~ ~ C I W P nic! nalety naciska~ ria pokrywe, lecz orworrvd 14 i pow!i>rnie ja zarnknq6. Uwaga, V11 razie uchylenra SI(: pokrywv ~ o d c z a s jazdy nalely ratrsyrnat samrlchOd W bez~iiecz- nyni rniefscu i tarwknqC jq ~>rawidIowo.

URUCHAMIANIE SILNIKA

Wytqcznik taplonu

Wviqcznik zaptonti j e s ~ pofaczony z blokadq kie- rownicy. Znajduje sie z prawej stronv kolumny kierownicy. SamocliOd dosrarcza ci9 wraz z klu- czykrem glbwnyrn i lago duplikatem. Oba ktciciry- kr pasujg do wssystkich zamkirw sarnochodw. Uwaga. Seryjny nurner kluctykdw, podany na sarnopnylepnel etykiecie dostarczonej wraz

t kluczykami. warto na wszelki wypadek zanoto- wai: (liib przechowywac: etykietq w herpiecznym miejscu j, aby W razie zguhienia ktucryka m6c utyskac nowy. Klucryk moze zajmowat nactepiijqcr! ~o lo ien ia (patrz odpowiedni wsunek): 1. PARK - aby ustawtt kluczyk W tym poloze- ntu, nalezy riprzednie nacrsnqc prrycisk (A) ; wlqczane pozostajq w ~ w c r a s swiatta pozycyjne i ich larnpka sygnalizacylna. ogwietlenie zestawu wskainikbw, zectawu dlwigni sterowania prze- wietrzaniem i ogrzewaniem nraz sapalniczki; pod napieciem sa ohwody 6wiateI tak jak pnywyjeciu kluczyka W poloien iu STO P. kluczyk moina wyjqt. a bfokada kierowniq jesa uruchomiona. 2. STOP - W tym pofaieniu zapton silnika jest vvylqczony; pad napa~ciern sq obwody ofwier- Ieniri wncf rra nadwazia, Swrareil awawjnvch, za- paln iczki oiaz sygnalii dtwi~kowego; kliiczyk rnszna wyr$c. a blokada kierownicy lesr urucho- rniona. W celu rablokawania k3erownicy nale ly wyjqS: k l ~ i a y k i obrbcrC kolo kierownicy az do ~itucl~omienia ratnrrsku (charakteryslvczny ttzask). Uwaga. W celu ulatwienia odblokowania krero. wnrcy pned uruchamianiem silnika. nalety poru- szyk kolem kierownicy W prawo i w lewo. obraca- jqc jednoczesnie kluczvk W zarnku wylqcznika saplonu. 3. MAR - uklad rap!onu silnika jest wlqstony; wszysrkie odbiorniki ptqdu sq pod naprgciern; kierownica jest odhlokawana. Uwaga. P- nie pracirjqcyni silniku W poloteniu M AR nie naleiy ponostawiaC klucsvka. poniewai grozr to rozladowaniem nkumulattlra. 4. AVV - poloi~nie rozrucliu silnika: jeSIi siinik nis zosianie iiruchorniony przy pierwszel prhhie, rinlazy cofnqt kluczyk do polozenra wylqczenia raplonu (STOP), abv rorrusznik m ~ g l byk wlq-

Wyfqcrnik xaplonu r blokadq kierownicy {tipis W tekkrt.)

Page 15: Manuale Fiat Cinquecento

I'

r3 m .".. -,.>d;:;;. ,,/.-

l;<.- ,-;.,-l . ~ l -.-' f ; . .,

: I . 8 ,. 8 - ' , . - - ! ..

. - . . -- - 1 . L - - \ ,

. >.. --, W: . - - -- - - - .- 1:- ' , Pq

- - -- - ' /

. - 8 ' . ~ l

, - . , ! l ! . l - , .. " 8

., -

'4 ( , , - i, -i P--- - -- - @d ' i yf -, " - 7 r 1 -. 1 i \ a l

I 1 .I. I

,, -,.y- i : ,' - ' i , , X'.

' \ , , ,

' i ' . . LI

. . . ' l q- ..' 2 ',vL- '$;7Tt 'a&. li_ , , , f .:, ;~Jf>>:~'T

:- , - :'l

:$- , L?- m-. - -m i\&. , . - - . ' l

aom/ powt6mie: po uruchomieniu silnika naleiy nawhmiast zwolnik nacisk na kluczyk W tym p&ozen i u. Uwaga. Nawet czeficiowe wyjecie kluczyka W polcizeniu STOP lub RARK wywoluje samo- czynne zablokowan le kierownicy p n y pierwszym jej ohrbceniu.

Urucharnianie silnika

Uwagi ogblne r Hamulec awaryjny powinien byc wlqczony, a dzwignia zmiany biegbw powinna zajrnowat polozente neutralne.

+ Wylqcsnik zaplnnu ma zabezpieczenie pned pr6bq powtbrnego uruchaniiania silnika, uviec W orzypadku nieuruchomienia silnika ptzed po- wthrnym utuchaniianiem nnleiy najpierw pne- krgcic kluczyk W wvlqcrniku zaplonu do poioze- nia STOP.

N ie rialeiy wlqczaC roztuszn ika jednorazo- wo na dfuzej niz 5 sekund, a rnigdsy jego ko- lejnymi wlqcreniarni nalezy odczekak co najmniej 5 sekund, Jeieli po kilku probach silnik nie zostanie uruchorniony, nalezy sprawdzic pnede wszystkim sprawnoSC ukladbw zasilanie i za- plonu.

Page 16: Manuale Fiat Cinquecento

Przedzigl siinika A - wersja 704 cm3 z gaf nikiem sterowanym alsktrontamte r kafalizatorem spalin (ED). R -wcrsla 899 cm" z wiryskiem b c n ~ n v I katnlizatorem cpalin (S!SX). C - m j a 899 cm3 z wryskiem ben7yny i katatintorem spalrr i ora7 r klirna!~asjq {Sulie). D - wersja l 1 08 cm3 (S~orting)

Page 17: Manuale Fiat Cinquecento
Page 18: Manuale Fiat Cinquecento

m Podczas utuchamianio silnika W sarnochodach wyposatonych w katalizator spalin nalezy stoso- waC si9 do riastqpujqeych zaleceiii - nre nalezy pedejmowat zbyt dtugich pr6b uruchornlenra silnika, - nie wolno pchac, holowak ani wykorzystywac spndku drogi do uruchamiania silnika, - padczas uruchamiania awaryjnega nale7-y stosowatt wylqczn ie akumulator pomocn iczy.

Sifniki 700 hez kataliratom ora7 900 bez karalizarorn a nyciqgnqi da oporu c i ~ g n t l unqdtenia rot- ruchowego-

WcisnqC pecla! spnqgla da oporu r trzyrnat go W tyrn pdaieniu, Uwaga. Nie naleky wciskat eda atri przyspiesze- nia.

m liruchoniic rorrusznik, p n e k r ~ z j q c I<luczyk wyfqcirnika zapfonu W prawo do aporu (do polo. 2en ia AWJ.

Po uruchomieniu silnika niezwlacznie zwolnid nacisk na kluczyk, ktbrv sarrioczynnie powrbci do poloienia MAR. oraz lagodnie zwolnik nacisk nogi na pedal spczegta.

Po rozpoczwiu jazdy, W miare nagnewanis aiq silnika. stopniowo wylqczac urzadzenie rozru- chowe. mchowwjqc regularnq prace silnika.

* Wyciqgnqd do crporu ciqgno urzqdzenia ruz- ruchowego. a WcisnqC: veda! sprzgg Ia do oporu i tnyma6 ga w iym poloieniu, m WcicnqC pedal przyspieszenia i molniC go, w!$czajqc W ten sposbb automatyczne sterowa- nie unqdzenia rozruchowego.

Uruchomid rozrusznik, przekrecajqc kluczyk wylqcznika zaplonu W prawo do opciru [do polo- ienia AVV).

Po uruchomieniu silnika nimlocznie zwoilnit nacisk na kluczyk, ktbry samoczynnie powrbci do polozenia MAR, oraz bgoclnie zwulnik nacisk nogi na pedat spnqgla. c Po rozpoczgciu jazdy unqdzenie rozruchowe jest wytqczane automatycznie, stopniowo W mia- rg nagrzewania srq silnika. e Pa asiqgriiqciu przez si1 n ik rernperatury cieczy chlodqcej okoolo 60. C na lezy wcisnqC do oporu ciqgno unqdzenia ronuchowego.

Wcisnqi: pedal spnegla do opctru i tnymaE go W tyrn poloieniu. Uwaga. Nis naieiy wciskai pedafu pnyspiesre- nia, gclyi elekrroniczne urrqdrenie srerujqce svs- temu wtiyskowo-zapfonowego samoczynnie re- guluje ilio36 paliwa nietbqdnq do rozrlichu. a Uruchomit rozrusznik. prtekrgcajqc kluczyk wytqcznika zaplonu w prawo do oporu (do poto- ienin AVV), I, Po uruchomieniu silnika niezwlocznie zwrilnik nacisk na kiuczyk, ktbry samoczynnie powriici do polozenia MAR, oras tagodnie rwolnii5 nacisk nogi na pedal sprzqgla.

Silniki 700 ber karalitatora oraz 900 bez kaitaljzaror3 e WcisnqC pedal sprzcgla do oporu i tcqmaC ga W tyrn polozeniu. m WcàsnqC czgSeiowo peda t pnyspiessenia i przyrnytiiaC W tyni polozeniu. Uwaga. Nie wlqczaC urzadzenia rozruchowego.

WruchomlC rozrusznik, przekrpajqc kluczyk wytqcznika raplonii w prawo do oporu (do poto- Zenia AVV). e Po utuchonieniw silnika nieawlocznie zwsinit nacisk na kluczyk. ktdry samoczynnie pawroci do potoienia MAR, zwolniC nacisk na pedaf p n y - spieszenia oraz lagodnre zwol n it inacisk drugiej riagi na pedal spraegia.

Jczeli silnik jest tiardzo cieply. pedal przy- spieszenia powinien byl: wcisnietv do oporu, ai do uruchomienia silnika.

Siliniki 700 z ka falizatorem, 900 s kataliza f orem oraz 3 100 r kalalizerorem m Wcicnqé pedal spnegla do oporu i tnyrnac go w tyrn poloieniu. Uwaga. Nie naiezy wciskaC pedalu pnyspiesze- nia. gdyz elektroniczne urzqdzenie sterujqce sa- moczynnie reg~iluje i3oG.C paliwa niezbednq do rozruchu. s Urlichomit rozrusznik, przekrqcajqc kluczyk wylqcznika zaptonu W prawo do oporu (do polo- tenia AVV). r Pa urucliomieniu sitniks niezwlocznie mialnik

Page 19: Manuale Fiat Cinquecento

Postuglwanie sie posrczeg0/nymi prr yrzipdami samoc hodu

nacisk no kluczyk, kt6ry sarnoczynnic powrbci do polaienia M A R ora2 lagodnie zwolniC nacisk na pedal sprzqgla.

Urucharnianie silnika za pornocq akumulatora pomocriiczago W pizypadku roztadowania akumulatora camo- chodu mozns uruchorntC silnik podlqczaj~c inny, naladowany akumulator wedfug riastgpujqcego sposobu.

Akumulatar Akumulatat pomocniczy ro7!atiowanv

P-

II-

-+--I 1 I--ill/ ! - , I-" '"". i _ - ,,L :.-.-l< ,.

, :.(TI2 f .,'- :t. ' : - , . ~ C J le: I.. , .!":f , ;CI;'-- -. l = _ 1 ?,;:l. L- i:>

-4, t li,aj . - . . I . l I t 1- 1 . - , I

Za pornocq specjalnego pnewodu rozruchowe- go l o d u m przeksalu) potqczyi: kohcbwke ( - j 8kumulatora samochodu z kohcbwkq (+) aku- rnu!atora pomocniczego. Drug im pnewodern rozri~chowyrn pol4czvC kortcbwkq I - ) akumula- tora pmmnicreyo z masq urucharnirrnego sa- rnochodu (patn rysunek ). Uwaga. Pnewcidy nalezy podlqczac wedlug koie:noSci pdane] na rysunku. Po uruchomieniu silnika nie natery od4aczac pnewodbw rozrucho- wych od akiirnuiatora pomocniczego. jeS4i silnik pracuie na biegu laIowyrn ze zwiqkszonq pred- koSciq obroiowa Nalezy odczekae az silni4 na - ortelesie t zacznre pracowac z normalnq prgdkos- ciq ohrorowq b t e ~ u jaiowego. Nie nn!ezy vrrichamiaf silnika w zamkniptym pomies7cseniu. g d y i spaliny sq toksycznt?

PPSLUGIWANIE SIK PoSZCZEGO~LNYMI PRi!YRZA.DAMl SAMUCHOQU

Schema! zrnianv biecj6w znaidtije sq na dlwi<i n I mrany bregciw. A t ~ y wlqczyC ws!cc7nv b i q , nalszy zatrwmac sarnnchhd I :

- W sarnoc'iodiicli 7 silnikomi 700. W poiozeniu neuhalnym wcnsnaC diwigniq i przesunqc: w prii- wo oraz do t y h . - W sarnnchadach z cilriiknrni 900 oran 7 100- przesunai: diwrgnic od poiWeniri neu tralnego w p:awo ora2 do tytu.

JeSli silnik pracuje, pned wlqczeniem biegu wsiecrnego tnteca si9 wciiniqcre do oporu peda- lu sprzygh i odcrekanie chwili przcd rrnianq p~?!c17enia dtwtgn~.

Clttvietlenie wlqcze si? urvlqcznlkliern fiwiatel ze- wnerrznych i oSwietlenia r e t a w u wska?nikbw, usytuowwiym na Zablrcy rordrrclczej 7 lewej strony kala kierownicv. P v kl i~czvk~i wy!acznika zaplonu W pozvcji M A S wyiacirnlk Swiarel ae- zunqtnnych ma dwo poiosstiin. - 1. polozenie - wlqczone: 4wizria pozycvjne i iampka sygnalizacji wlgc7enia swratel pozycyj-

Page 20: Manuale Fiat Cinquecento

nych i mijania. ~Swietleriie tablicy rejestracxjnej orar ofirzrietlenie zestawu wckainikhw; - 2. poiozenie - wlaczone: Swiatta mijania Icib Cwiatla drogowe, W z;ilernobci od patoienin przelqcrnika Swiatet ref lrikror0w.

Swiat/ri pozycyjne Pierwsze pofoien ie wylqczn ika Swiatal zewnqtu- nych (pny kluctyku wylqcznika zaplonu W pozy- cji MAR)

Swiatla rnijania, drogowe isygnel$wietln y Drvgie poloxen ie wylqcsnika Swiatel zcwnelrz- nycli (przy klirczyku wy!$cznika zaptonii W pozy- cji M A R ) W zaleznoCci s d polozenra przclqunika Swiatel refiekrorhw i sygnalu Swietlnego. Sygnol Swiettny uzyskuje sie przez pociggniecie diwigni (~rzelqcznika swi~itel w kierunku do kola kierow- nicy,

'C: : ' I ..: *, .- ,

' ';$?gf /.. v - -

l , i - . - : *',;a = =

D/wigriie przelijczcrnrkow Swfatel reflektord W r sygnatu Swiet:nego arar kierunkowskiwd W 2 - r!zwigii:a przelacrnika Swiaiel reflektrir~w I syynalil Swi~lnego. 3 - diwignia rrrtda,cznika kierunkowskazfiw "C - shriatla miiania. FR - fwiatia drogowe. CD - kierunkowskaz prawy, CG - krerunk<iw$k8r Iewy

Kjerunko wskazy Nale2y przernieszczaé przdqczni k kierun kowska - 28w W p!assczylnie r6wnoIeglej do kola kierow- nicy:

- dn gbrv - skrqt W prawo, - na d61 - skrqt W lewo, Podczas powrotv kota kierownicy do poloz~nia odpawiaclaji~cega jeidzrt! prosto nastepuje sa- rnoczynne wylqczenia diwigni przelqcrnika kie- rrinknwskathw tliwaga> W celu sosygnalizowania przekroczenia lub zrninriy pasa ruchw (szczegolnie na autostra- dzic) nie nal~izy prz~suwaC diwigni do oporu. lecz przytriryniai; ja W odaowiednim potoreniu (hez pokonywsnia oporu). Po zakor?czeniu ma- newrii nt?lasy zwolnii: nacick na diwigniq. ktora sarnocrynnre powr0ci do potoienia wylkciowego.

W celu wlqczenia Swiatel postojowych neleiy i3~fawik kluczyk wylrfcznika zaptonu W pozycji PAR K, po wczedniejszym naciSnrwiu p q c i s k t t (A) wylqcznlka raplonu. i wlqczyC wylqcznik Swiatel zewn?rrznych do 1, lub 2. polo2enia. Uwaga. Mozna whwczas wyjqc klucqk r wyfq- czniks zaplonu.

Wyjqcznik rnajduje si? na tahlicv rozdzielczej, s prawey strony restawtt wskainikiiw. Swiatlo aylne pneciwmglowe Cwicci siq wtiwczns, gdy kluczyk wylqcznika zaplonv znajduje si? w pozy- cjl MAR ora2 gdy gwiec? siq SwiatEa inijanta lub drogowe.

Uwnga. Swiatln tylnego prreciwnrglowego me nalezy uiywat W warunkach dobrej pnejrzysro- Sci powistrza. ahy nre oilepiac innych kierow- chw.

Swie f /~ eweryjns Wytqcznilc irr~ajcluje si? na tablicy rozdzielczej, z prawej strony kolumny kierownicy. W!.czz on

Page 21: Manuale Fiat Cinquecento

rbwnoczeCnie wszystkie kierunkowskrizy. Swiat- la te powinny byC uiywane w razie niespodzie- wanego unierucharnienis samochodii. Wlqcze- nie iwiatat owaayjnych sygnalizuje Swiecenie czerwanej tampki W restawie wskainikdw, r ktb- q miga na vrzeniian larnpka cygnalizacji wlqcze- nia kierunkowskazCiw zcstawu wskainikhw. Uwaga. Swiatla awarvjne dzialajq tbwriiez p n y wytqczonym zaplonie.

Korekcj~ ustawienia reflektordw

Samochody standardowo sq vvypocaiuns W me- chanicrne korektory ustawienia reflekter6w w zaleznoSci od ohciqrenia samochadu. W celu tmiany ustawienia ref lekrorbw nalery otvvoqC pokrywe pnedzialu silnika i obr6~iC pokretto korektora iimieszczone prsy kazdyrn r reflektorbw w adpowiednie potozenie:

Pokretlo [ A ) m&ct!ltitnicrnego korektura ustswreniiri feflekloraw

- pny cqiciowym obciqreniu sarnwhad~i pa- krqflo puwinno byC obr0corie W prawo (patrsqc

strony pnedzialu silnika), przy peliiyrn ahciqzeriiu samochodir pokretlo ~ l n n o byC obr6corie w Iewo. vaga, Pukretla obu reflektorbw powinny by6

zawsze ostawiorie W tym somyni poiozenfu.

Wyposai:eniern dodatkowyrn niektbrych wersji mrnachodu moic byk mo2liwo3C korckcji usta- wienia reflektorOw z wnqtrza samochodu ra po- mocq pokrqtla korektora uniieszezonego z boku kolurnny kierownicy (z prawej srrony) i dwbch etektryctnych silownikbw timieszczonych na kazdyrn r reflektoriiw. W zaIeinoSci od rorniiesz- czenia obciqzenia saniochoclu Swiat la ief lekto - rOw rnozna ustawiat W crtetech gkwnych pozy- cjach pokretla, odpawiadajqcych nastepujacyrn rodzajom obciqienia:

sie poszczegdln ynii prr yrqdami samochodu

- pozycja O - rylko kierowca albo kterowca i pasazer na przednrmsiedzeniu (bagazriik pusty), - pozycja I - kieiowca i ctterecl-i pasazerbw ( Isa~ainik pusty), - pozycja 2 - kierowca, czterech pasozerbw i bagaznik obciqiony (do 50 kg). - pozycja 3 - krerowca r baga7 riiwny caf- kowitemu obciqzclnici samochoclu. Uwagn. Zaleco sig nieprzekracranie posycji 3 pokretlii ztz wzglpdu na nadinierne obnsrenie Cui istel

W celu wlqczania sygnatu naleiy tiscisriqE przy- cisk usvttiownny na Srodku kota kierownicy.

Za pomocq odpowiedniegri ustawienie przelqcz- nrka oSwierlenia wrictrza moina iizvsknd ciaqke Swiecentis lampy ~Cwietlenia wnqtna albo Swie- cenie sarnoctynne po otwarciti drzwi.

Wymiana iardwek

Wymiana iard wki reflektora

* Od strony przedzialu cilnika wyjqt zlqcze prze- woddw elekrrycznych i zdjqt osfone aurnowq. * Za pomocq wkrqtaka odlaczyC srirqzysre zaci- ski mocowania rarbwki.

WyjqC usskodzonq iarbwkq. Q falozvC. noiwq iarbwkg, wstawiajqc wystep trzonka zarowki W odpowiednfe wyciqcie reflek- tora. * ZamocowaC sprgqste raciski mocowania ia- r6wki. zatozyi: prawidlowo osIane gurnowq I zlq- eze pnewodbw elektrycznych. * SprawdrrC ustawienie Swiatef reflektor6w. Uwago. Wyposazeniem dodaikowyrn niektb- rych wersji samachodu mogq byc zardwki halo- genowe.

Page 22: Manuale Fiat Cinquecento

zarowka przedniego Sweatla porvcyjnego jest wbudowana W reflektor. E Od slrony prssdzralci silnika lekko nacisnat i obr6cf& optawk? zarfiwkf przedniego Swiatla pozycyjnego.

Wyjqt zarbwke z opraivki (rnocowana na wcisk) m ZalozyC nowq zarhwkc. r ZamantowaC oprawkq W kolejncdci odwrotnej do wymontowania.

W ymiane 2arOwki k i ~ r u n ko wskazu przedniego a Od strony przedtialu silnika odcrepi6 zabez- pieczenie sprgiyste kierunkowskazu (patrz od- powiedni rysunek). e WysunqE z gniazd wystepy oprawy lampy kierunkowskazu i wyjqt tarnpg kierunkowskazu na zewnqtrz. m Wykrqcib oprawke zarbwki wraz z Zariiwkq.

WyjaS iarbwke x oprawki {rnocowana na wcisk). i tatozyd nowq iarbwkp. * Zanioniowah aprawke wraz r zarbw kq W kolej- rioSci adwrotnej do wymontawania.

W ymiana zar6 wki kierunko wskazu bocrnego

Obrdc~c klosr larnpki kier~inkowskazu bocz- nego w lewo (patrzqc 1 boku samochodu) i zdjrit k!osz Inrnpki. m 'I'VvjqC zarbwkq mocowanq W oprawce na wcrsk.

Zaioiyt nowq iardwkq i zaniontowail klosz lanipki.

-

Wyriri.?n? rnro w k r kiciiirrko v/sknz# bcicrrego

Page 23: Manuale Fiat Cinquecento

W yrniana Xardwek, W ycierscirki i spryskiwacre sz y b

Wymiana 2arbwki ryfnej Iampy tespufonej m OlworzyC drzwi tyfu nadwozia. odkrgciE dwa wkrety mocnwania tylnej larnpy r wysiinqc larnpq na zderzak. a OdkrpciC dwie Sriiby mocujqca (od tytu larnpy) i wyjqC sesp6t oprawy zarbwek.

?iana zarbwuk t yhej lamp y raspolonej ~8i : r~ty mmciwrinia ritmpy, ? zarfiwka sivintln colania :o prnwa) lub tylnegb Swratla pneciwrnglowego :a Lwo,i, 3 - zariiwka dwuwl6knowa Swiaiia iylnega :~,]nqo i h i a t i a hamtrwania. 4 -- iarbcuka biala (w~rs le ~c<an:a ED. Cinquecento ora2 Cinqueceni6 S } lub lolia

, , L c ~ : & wsje) kierunkomkazu zvlnega

Wymienit odpowiedniq iarbwke (kazda za - wka jest niacowana W zespole aprowy sa i m o q ivon ka bagnetowego) ,

3rnontowaC iylnq lampq zespolonq W kalej- :i odwromej do demonialu.

Wymiana zard wki lampy oswietlenia tabllc y rejestracvjnej Tablice re)estracyjn;l oCwletlajq dwie larnpy. Do- stqp do zariiwki Parnpv o+wie:!enia tablicy rejest- racyjrrej iizyskuje sie po odkrqcenru dwoch wkre- t ~ w rnoctrjqcycti klosz lewej lub prawej larnpy.

Wymiansr Farhwki l ~ m p y oSwietlenia wnq frza D o s t ~ p do iarawki larnpy oCwie!lesiia wnefrra uzyskuje sie po zdjeciu klosra lampy asadzonego w oprawie na wcisk, iiaciskajqc pnlcami z boku W Srodku dluzsrego boku klosza lampy.

Wycieracxki 1 spryskiwacze szyb

W ycieraczka i spryskiwacr sz yb y przetiniej

DZwignia pxzelqcznika znajduje si9 pod kolem kierciwnicy 7 prnwe] strony kolumny kierownjcy Wycreraczka i spryskiwacr szyby przedniej dzia - tajq tylko p n y wlqczonym raplcinie (pozycja MAR kluczyka wyfqcznika aaplonu). Diwignia

Page 24: Manuale Fiat Cinquecento
Page 25: Manuale Fiat Cinquecento
Page 26: Manuale Fiat Cinquecento

Elektryczne podnoszenie szyb drzwi bocrn ycfr W niektdrycki wetsjach sarnochodu po obu stro- nach kcilurnniy kierowmcy triajdmjq si? wylqctniki elektwcznych podnognikiiw szyb drzwi tewych I kierotvcv) i prawych (pasaFera).

Wylqernikl elektrycmych pcrclnri*n;kbw szyb 1 - wvlaunik styhv !rwej. 2 - wiacrnik srvW p r 3 . v ~ ~

Vt'ylqczniki dzialajq tylko p t q wl~czonyni zapls- nie (pozycja MAR wvlqcznika zaplonu},

wewngrz za pomoc~ pociqgniecia W g6rg diwi- gni tlsytt;owanej pa lewej s?r.nnie siedzenia kiero- wcy.

ReguJacja wzd/idne W celu zrniany wzdfuinego usrawienia ci~clzenia nalezy uriieSd diwignie regulacji wtdluinej tisy tirowanq pnd siedzeriieni i przesunqC siedzenie, a nastepnie zwolnié dfwrgniq nraz sprawdriC ( zn pornocq pr6by przesuniecla ciatem). cry siedre- nie zostalo zablokciwanc w nowyrn potozcniu.

Regufacja poch ylionia oparcicl

W cefu zmianv kqta {iochylenia oparcia naleiy obxacak pokrqtleni regulacji kqta pochylenta opa. rcia umieszczonym z boku sredzenta. Podczas zmiariy kqta pochylenia oparcia nie naleiy wv- wierat nacisku plecami na oparcie.

Odch ylanie siedrenia W celu odchylenia siedscnia ptzedniego nabezy pociagnai: do gliry uchwvt dhign i odchylainia siedrenia urnieszczonv na zcwnetrrnyrn boku oparcia siedrenia i odchylit siedzenie do prtodv. Pu opuszczeniii siedzenie zoctanie samoczynnie unieruchomione.

Regultlcja w ysokoSci zagtd w k d w Zagtbwki majq regulacje wysciko5ci i sq wyjmo- wnne. W celu wylecia zagl6wka naleiy podniesd go do mnksymalnej wvsokoSci, obrdcie o pii1 csbrotu dwie podpbrki zaalowka oraz wy!aE kam- pierny ztigt6wek.

I Siedrenie tylne

~f wigiiia ( r ) ozwieranie drzwi P ylu nsdwowk ad Srandardowo sarnachody sq wyposaione W nie- wnwnqtr~ I dzieloiie siedrenie tylne. Wypooazeniem dcdat-

Page 27: Manuale Fiat Cinquecento

kowyrn niektbrych wersji jest dzielonc! siedzenie tytne. W celu powiqkczenia prrestneni bagainika rnaz- na wymontowai: pblkg tylnq i rozlozyc! stedzente tylne (ca tkowicie lub czgScFowo przy siedzen iu dziclonym). Po wyjeciu phlka tylna nioxv byc urnieczczona poprseezn ie migdzy aparciami sie- dzeil przdnicln a tloionym siedziskiern siedzenia tylncyo. W celu wymontowania p0lki tylnej nalezy wyjq6 koiscbwki Iinek p ~ l k i z odpciwiednich gniazd W dnwiach tylu nadwozia i obr6cic o 90' W celu i'ozlolenia siedzenia tylnega naleiy: - podnieS6 siedzisko ciggnqc za uchwyty (1~1, -hwyt) w Srodku siedzenia tylnego i obr0ciE je iaksymalnie W kierunku siedzefi przednich.

- pnesunqt przyciski (lub prrycisk) odblokowa- nia oparcia ciedrenia tylhego i opusciC oparcie na d6l przesuwajac tylne pasy bezpieczehstwa. W celu zlomnia siedzenia tylnego do pozycji norma lnego tciytkowa nia nalezy: - podnieik oparcie siedzenia do tylu i ustawit ~ i i paloieniu wyjSciowym oraz zablokowaC prty - ciski (lub pmycisk) odblokownnia oparcia. ppe- suwajqc jednoczeSn ie ty l ne pasy bezpieczerictwa prrez opnncie, - podnieht siedzisko i ustawic W poteieniu normalnego ufytkowania. Po zarnon towaniu siedzenia na lezy mmonzowa6 pblkq tylnq W sarnochodzie.

Wyrniana kola

Kalo rapasowe# podnoSnik i narzqdzìa Kolo zapasowe i pojvninik z narzqdziami znaldujq sie we wngce podiorji bagainika (pod dywani- kiern). Pojernnik r narzgdziarni jesl urni~zczany W zaglqbieniu kola rapasowego, W celu ich wyjecia naleiy podnieSC dwanik podlogi i odlqcryC: koficCivvkE linki elas~ycznej utrryrnujqcej pojemnik 7 narnedziarni. Pojeninik zawiera rornbowy podnognik. korbkg podnoCnika, klucz do Srub ko! oraz wkretak ;! r6znymi koricDwkamf (plaska i krzyiowq). W celu wyiqcia padnosnika z pojemnika nalery podnieSi: racrep pojemnika.

. - . . - . ::.Ii - .: , , d,.L.{ - > . . . - - . - -- - * m -=, W-. , -.:: $1 , :m 7 n::...> . , -

. . .> :> -. , .:', . L .>. .>, - , ' .+ ', :-:,\. - 7 .

.-.I

Page 28: Manuale Fiat Cinquecento

Uctawrc samoch6d (bez pasaierow} na plas- kim r twardyni podtozu. m W!qczyC harnulec; awaryjny oraz pierwsry Iiib wsreczny bieg. W razte pofmeby pocl kola po pnecqwnej stranie sarnochodu n12 kato ustko- dzone naFew podloiyé kliny. m WyjqC kolo sapasowe. podnoSnik i narxqdzia. m Za pomoca specjalnego klucza do k81 polzlro- wat o okolo ]eden obr6t 3ruby rnocujace wyrnie- niane kolo m Ustawib podnoSnEk pod carnochodern przy wlabciwym kole w taki sposdb, aby rowek pod- noSnika byl umiaszczsny na krawqclzi pcidluznrcy blizej kola do wymrany. Uwaga. Miejsca z boku samschodei przeznac70+ ne do umieczcrenra porlnognika pnedstaw~ono na odpowiednim rycunku (parn podrordzial ,. Podn~szenie samochndu") . e Pokr~cajqc korbkq porlnosiC sarnochhd ai! do pelozenla, w kt6rym kolo nnalrlzie si? k~ lk i t cenry- rnetrhw nad podto7em.

WvkrqciC tny Cruby macujqce koia orat kolpak o z d o b ~ y i zdjat kotpak. * Dc'krvciC czwnrrq Sxtib~ rnocutgcq i zrljzit kolo nrar i~foiyE Sruhy w crystym rnie!scu. aby nie dopuScti; do ich zabrcrdzenia. a ZalozyC koio zapasowsi, rwracajac uwagq abv sworreh Srodkwiqcy kola na orakcie 7nala7i si9 W jednyrn z utwordw normieszcznnych svrner- tyctnie ns otireczy kolti.

ZamncowaC kolo 7a pornocq Eednel gruhy. Zalozyc knlpzik rlifzym otworem napneciw

wkrqconej Sruhy ir Wkrpzik pozostale r rry grciby t Iekko )e d o k r ~ r t . + OpuSciC snnioch6d i wyjqc pudti3Snik. a Ooktecit rbwtiomiernie Sruby rnocujqce kolo (p0 przekqt'nej).

We wnect; bagai n ika urnieScil- ~1~7kod70ne kato. a w jego obreczy ulozyk podnoSnik z n a q - d?iarili i zarnocowat opaskq gurnowq.

Niezwlocznie naprawik uszkodzone kolo i za- rnoritawai: ie na poprzednim rniejscu. Uwaga. Podnoinik z wyposazenia samochodu sluzy wyEdcrnie do wyrnianv kola i nie moie byC uzvwany do wykonywania napraw pad ssirno- ciiodern.

Wwaga. W 1995 rok~t w sarnochodach FIAT Cinquecento producent zdecvdowal o wydttrze- ntu okres0w obsfugowych. '& sarnochodach 2 silnikiem 700 do nurneru silnika 3633974 obo- wiazuje plan obsrugi technictnej co 10 tys. km. Naromiast W samochodach z silnikiem 700 (od nurneru silnika 3633935). s cilnikarn~ 900 (or1 poczqtku wpu) oraz z silnikiem 11 00 (od pnczqt - ku typli) obowigzuje plan ohs?ugi tacliniicznej co 5 5 tvs. km. Dlatego W dalszej cze5ci tego roz-

dzialu W niekthrych punktach podano nlternaty- wnie po dwie wartaCci przebiegu. po ktbrym nalely wykonywat possczegolne czynno5ci s b - slugowe. ndpowiednio do podanvch planBw ohsfugi technrcmej.

Olej sifnikawy

r Poziom ole j i~ W sflniku natiory sprawdrak co 500 kni nrzchiegu lub przed kazdq dtusszq po- clrdiq. Czynnciie te nalezy wvkonywai;. gdy silnik jest sirnny lub pwnafmriiej W dzresiet niinut p5 jego zatrzyrnaniu, przv czyrn samochLid powinien stat na plackrni ~iodleiu.

Wyjak i wytrzei: wskainjk pcziornu oleju. * WcrsnqC wskafnik do oporu. w j ? C i odcwaC pazvom oleju, ktbry powinlien znajdowal": cte mie- dzy znakami MIN orar MAX na wskasniku Uwaga. Odlegto5i: miqdry znakami MIN oraz MAX odpowiatla objqtoici okolo i drn:', m W przypadku zbyt niskiego poztornu dulac aleju. nie pmekraczajqc porsomu maksymalnego. Wwaga. W siinikach 7 04 cm3, 899 ceri' oraz 903 c m " zre vvzgleclki na popychacze hydraulicz- ne. zaleca sie utrzyrnywanie poziomu cii'eju W po- lowfe zakresu miqdzy puziornarni rniriirnalnym i niaksvrnalnym. a Po zakonczenici sprawdzenia nolezy prawid- towo wcisnqc wckainik poriornu oleju. aliy kol- nierz uszcielki oparl si$ na kraw~dzi olworu prawadtiicv. W razie dotewania oleju na le iy spra- wrlsiC dokIadnoS6 zamkniecia orwotii wEcwu oleju do siinika.

Oiej sifnikowy (wraz z filrrem) n a l ~ z v wymieniac co 1 2 000 km lub co 1 5 000 km przebiegu, alba co roku. * Podgnae silnik. e Zdjgt korek wtewu oleju i wyjqC wskainik poziomu olqu (W cetu ulattvrenin splyniqcia olejii 7: silnika). e Odkrqcic korek spustu ci!eju. umieszczony w rniscc olejowej. e SpciSciC n!ef do podsiawionego nacrvnra.

Wrytuawerrie horkn spustowego oleju ( f ) W silniku A - sllnikl 700. R - silnikl 900 oral: 11 00

Page 29: Manuale Fiat Cinquecento

- ) . ' ., 'uowarire wskdnika pn~ioniu oleju i korka wlewu I

silniki 700, B - dlniki 90Q, C - silnik l l CIO wskafaik poxiomii olajii, 2 - korak wlewu oleju

Qdkrgcit fiftr oleju (kluczem do ffitrbw oleju). m Oczy5cid miejsce mocowania filtru oleju. r Posrnarowak alejern silnikawym uszczelkg gu- mawq nowego filtru oleju. m ZatozyG l i l t r oleju i dokrqcic go q k a .

Znkrecib kotek spustowy w micce olejowej. i WlaC do silnika 2.5 dmvsilniki 700),3.75 dm3 (silnrki 900) Izib 3.5 dm3 [silnik 1100) oleju cilnikowego.

Zalcizyc korek wlewu oleju i wcisnqd wskainik poziomu oleju. e Wruchomic silnik 1 sprawdzid, czy nie ma wy- ciekbw oleju. a nastepnie ratrryrnai: silnik.

OdcsekaC kilka mrnut i sprawdrik poziom oleju,

FiItr powietrza

Wymiana wkladu filtru W narinaln ych warunkach eksploatacji sarno- chodu co 1 O 000 krn Itib ce 30 000 krn przebiequ nalezv wymienii: wklad filtru powietrra. W prry- padku eksploatacji sarnochodu nn drogach o zrsacsnyrn zapyleniu naleiy zwiqkszyt czestocci wymiany wkladu fitrru powietrza. e OtworzyC pokrywg prredzialu cilnika. m Zwolnii: zaczepy pokrywy filtru powietrza. Q OdchylEC pokrywq i wyrnienit wktad filtru. * Zaloiyt p o k r y w ~ i dokladnie zamocowak za- czepy pokrywy.

Pwiom cieczy chlodzqcej nalezy sprawdzac. gdy silnik jest rimny i wylqczoray, co 500 kni przebie- gu. Poziom cieczy chlodzqeej powinien znajdawat si^ miedzv znakami MIN oraz MAX wrdocznvmi na gciance ztiioriiika wyrownawcrege, ktbry jest uniieszcrnny w ~rzedziale silnika x przodu po prawej stronie.

Page 30: Manuale Fiat Cinquecento

Uwaga. W cieplyrn silniku poziorn cieczy chlo- dqcej moze znajdowac si? nieznacznie powyiej znaku MAX.

Uzupe/nianie Ciecz chtodzqcq naleiiy uzupelniaC takim samym rodzajem mieszaniny, jak wystepujqca w silniku. Nie wolno uzupefniak cieczy, gdy silnik jest ciepiy. re wzgledu na nieberpieczefistwo popa-

OdczekaC, ai silnik ostygnie. m Za pomocg czrnatki odkrtyic korek zbiornika wyr6wnawczego o jeden obr6r i zrdukowat nadcignisnie panujqce w zbiorniku. a Odkrecid korek calkowicie. a Dola6 odpowiednia il066 cieczy. e Dokladnie dokrqcii5 korek zbiornika wyrdw- nawczego. Uwaga. Ciecz chlodzqcq naleiy wyrnieniac ca 60 000 km 1ub co 2 lata.

Ptyn harnulcowy

Spra wdzanie poziomu Poziom plynu hamuicoweao W zbiarriicrku nale- q spta&dzad co 500 'k; prtebiegb iub przd dtuzszq podrhkq. Zbiorriiczek plynu hamulcowe- go rnajduje snq w tytnej czeSci przedziatu sirnika I: Iewej stronv. Poziom plynu hamulcowego za- wsze powinien byc utrzymywany na odpowied- niej wysokokci. Zbfl niski poziorn jest sygnallza- wany taiwieceniem si$ larnpki w zes~awie wska- inik0w. Nalezy w~wczas natychrnrast zarnymat sarnochbd I sprawdzik szczelnoS;C obwodBw orat odnalc2t prrycvng niesprawnoSci. W miare zuzywania ci? oktadzin ciernych hamul- C& riiactppuje nieznaczne obnizanie si? poziomu ptynu hamulcowego w zbiorniczku i jest to zjawi- sko narnialne. Uwaga. Plyn harnulcowy albsarbuje wilgoG z powietna, jest trujqcy i uszkadza powlak: lakierowq somochodu. Plyn hamri tcowy nalerg wyrnieniat co 2 lata.

Akumulator Akumulator jest usytuowany W tylnej czqSci pne. dzialu silnika s prawej strony. W starszych modc- lach monzowano akurnulator oblvgowy, nato- ErilasL nowstt3 niodele q wyposazone W akumu. lator bezobslugawy. W ohu rodzajaich akumula- tor6w nalezy okresowo sprawdzat pozion elek?- rolitu. kr6ry powinien utrsyrnywac si? rnredzv

Page 31: Manuale Fiat Cinquecento

makami MIN oraz MAX oznaczonymi na Scian- kach nkumulatora. \n/ zirnie nalezy szczeg6lnie dhat o dobry stan akumularara i zachowa nie czysIoSci jego koR - chwek. W razie dtuzstego pos2oiu akumulator nalezy wyniontawaC z samochodu i okresowo doladowwat. Uwaga. Akumularor rnazna od!qctac od insta- facji eltskttycznej samuchodci ty!ko prry wylq- czonvm s~lniku, zaczynajqc od ujcmnej kuh- ciiwki akumiilntora. P r q podkjczaniu akumu la - tora nalierv zaczqC od dodatnie! koncowki aku- mulatora

Ogumienie

CISnienie W ogurnienici naleiy sprawdzat raz W rniesiqcu Iuh przed dlulsrq poc!rrjrq Podczas sprawdzania cfsnien la oponv povvinny t)yC zim - ne. hawidf~we WWBT~DSCI ciSnienia vu ogumieniu porfano w rozdsrale 15.

Ogumienie naleiy wym lenirS. gdy wskain iki zuzy- cia bfeznika zrbwnajq si? z powietzchnq hieznika cnon. Jezeli opony nie sq wyposazone we wska- Zniki rurycia biernika, tu n a l ~ z y paniietae. te werllug obawiazi~jqcyc~i prreprsbw gleSaka5C izcfl>y bteznika nie moze I>vk rnniqsza niz 1.5 mm, Przy wyrnianie opony naleiy wvrnienie rOw- niw zawor, Uwaga. Prodticent saniochodu znjeca zamiani: npnn niiejscami z toj samej stroiav samochodt! (lewa przednia r lewq tylnq, a prawa pnednra 2 orawq tyliiq) co 1 0000 ... 15 000 km przebiegu. Z a b n n i ~ nalorniasi zamianv opon na k&.

spal

Kata

ploatacja samochodu z katalizatorern Iin

Jest on stosowany W samochodach r silnrkami 704 cm3 wyposazonymi w ga2nik Aisan cterowa- ny etektronicznie, a takre W sarnochodach L sil- nikami 899 cm" 903 cm' oraz 11 08 cm' wyposa- ionymi w jednopcinktowy wtrysk ben~yny .?;n- tegrowanv li tik tadem zaplonowvrn Weher Marell i IAW. Podctas eksploatacji sarnochcidu wyposasonego W katatisator spalin natew stosnwab SI$ da na- stpptrjacych zaiecer?: - uzywat wylqcznie benryny liezolowiowej o mrnimalnej 1-0 95: nawet lednoraznwa jnzda

1 sarnochodern rerbiarnikiem napeinionvm r-tyirnq moze spowodown6 trwale ucrkodzenie (tzw. tatrucne) katnlizatora spalin, - nre uzywat zaclnych dodatk6w do paliwa ani do oleju silnikowego; - iiruchamrak silnik wylqcznie 7a pornccq aoz- ruszi~iko - nie wolno holowac ani pchaC samo- chodii w celu uruchomrenia silriika !nieregu;arnn praca si1 n ika rnciie uczkodzii: ka~alizafur f ; - w przypadku irudtiosci z ~ru~homieniem ztm- nego silnika I i i b niesprawnosci systernii sterowa- nia siinika (sygnalizowanych larnpkq kontrolna): naIezy niezwlocznie nnir0ciC siq do ati2oryzou.a- nel stacjr abslcrgi; - nigdv nie v+iaczaC zaplanu podczas 1at-dv. - unikaC zattzyrnanta silnika z braku paliwa: nie naleir podr6zawac r malq iloSctq paltwa W zl j icir-

riiku. a po zaSwieceniu si? lampki kontrolnej rezerwy nalezy tiiezwlocznis ratankowae snmn- chDd: - nie odfqczae przewod0w zapli>nowvch pod- czac pracv silnika w calu sorawd7enia iskry W ukiadzie zapfonowym: - tsnikat dlugotrwsilej pracy silnika na hiegli jstowyrn podcsac postoju polazdci, - nie zatrzymywat I nie parkawat polazdu w miejscach, gdrie znajdujq si? rnarerialy Int- wazapclne, 2s wzqlgdti na vvysokq rernpcrrirurq katalizatora (ok. 300 C ) urnieszczonega pod podlogq pojazdu: - silnik gorqcy nalezy wylqczaf tylko przy pxqd- koSci ohrotowej biegu jaiowego: nte nalezy zwie- kszad prgdkoici obrotowej st l ni ka h r z p o S r ~ h io prred jcga wylaczen iiorn, g d y ~ maze 10 daprowa- dztC da gwalrownego spalenia garow powsta- lych po odparowanitt benzyny W ukiadzie wylo- towym i znisrctenra ka!alfzatora: - pnestrzegai: terminbw pneglqd6w okreso- wych zgodnie z instrttkcja obslugi samochodu: - nie wolno malowaC oslony katalizatora far- barni poclkladowymi, nawienchniowyrni oraz Srodkami do zabezpieczania podwozia pmed ko- rosjq; - wyrnieniat katalizatar po przebiegu 80000 km lub co 5 Sai.

Page 32: Manuale Fiat Cinquecento

W samochodach FIAK Cinquecento s silnfkiern 704 c m v o numeeru ciinika 3633974 obawiqzuje nastgpujpcy plan obsfugi technicznej.

Rodraj ctvnnoSci

- wonanie regulacjr na

dzin ciernych I prawid- !W&& rlz?aIania

- sprawdranie skoku ja-

Uklad kliotownicly - sprawdzenie stanu

oston pnokladni i me-

Rodraj ezynnohi

sprawdrenie stanu su-

u w '- \V nowym silnrku wvmiana olelu prxiarn ~lnrwuego meglqb;

otmwiqzkowego. W Msploasacji oleh k l a q SG wg API nalen. wyniirsnlat co 12000 km, natamimi oie; kIasy SF wyi API -C

10WM km, '' W poiowia o k e u m i e kalt$nymi wymianamr h#. cryll N

75013 km 'l Aibc no kazdorarowel wymimisra6wki Jihnatet rliog-h i nil]B

nir, " Zgdnia z .,KsiqrQ gwaianc'lfnq".

Co 500 km fub przed diugq podd2q m SprawdziC poziom oleju w silniku.

SprawdziC poziom plynu hamulcowego. * SprawdziE poziorn cieczy chfoctzqcej. m Sprawdzik ciSnienie W ogumisniu i stan opon

Sprawdzib poziorn cieezy W zbiornikw sprysh kiwaczy szyb.

Co 5000 km m SprawclziC prawldtowofd (rtiwnomiernoSbj zuiywonia sig opon.

SprawdtiC poziom elektrolitu w akumulatone

Co 15600 km Wlyrnienib Swiece zaplonowe.

Co 80000 km lub co 5 18s m Wyrnienib katalizator w wkfadzie wylotow (W samachodach wyposaionych w katalizalo spalin),

Page 33: Manuale Fiat Cinquecento

Co 120000 km iub co 6 Iat a WymiariiC olej W skrzynce przekladniowei.

Co 2 lata m WymieniC ptyn haniulcowy. e WymieniC ciecz chlodzqcq.

Uwaga. W l 995 roku W samochadach FIAT Cinquecento producent zdecydowal o wydluiie- niu okresdw obslugowych. Dla samochodbw: - z sitnikiem 700 od nunierci silnika 3633975. - z silnikarni 900 od ~oczqtku typu, - z sitnikiem 1100 od pocrqtku typ~ i obowiqzuje nastepujqcy plan obslugi tech n icz- nei.

' l W pnvpadku eksriloaiacji siirnachdu na drogach o duwm rswle- ntu wktad lilrra powieiua naFcw wyrninnist crekiel

'l W prrypwiku ilosowairili Swroc wicleeiektrotlowch Orat Iwnrvny h?nfnivinwej Bwicce tafilcinowe natezy wriiieniac m 30 030 km.

x' W prwpadlcu eksploatarji somochadu w c i y ~ k ~ c i i waeiinkxh I holo- wanw prryczapv l u l i namocnodu, drogi u durym rapyleniit. krlirkie pr?nl>r@gi - mniei nir 7 do 8 km - czesto pawtarranc flny Iilmpraruaazewnglnnej WniIej mra, crgsta piaca silnika na Lilegu jntowyrn luh na dlxigich iissach a mal4 prdkok iq) olej sitnikriwv naie-W wymientat cr9Cciai

" Dorvcxv sllnikbw 700 i 900 z karalizatorm spalin

wP.o,zasiI~nia wlrwcrn i hamulcowe-

SmwdnC naciqg i w rane p o ~ m h y wyrcautawac p x k i klinowr! powcrc-

SpiawdiiC I w razie pntnebv wyiegu

Go 105 000 krn WymieniC pasek zebaty napqdu rozrzqdu.

C0 7 20000 km m WyrnicniC olej W skrzynce pnekladniowej.

C0 2 late m Wynienib piyn harnulcowy.

1 S p i m d r i 6 i w r a z k parnahv w r s u - I I w C IN, rawmdw (siloik 1 1 00)

Swwdrit dok-enia kolektor6w do- ?ctoweg@ t wlotow9go

SpaivdtiEi prawvdbwa4t drialanta conuy lamhds

SlirnwdziC m i q g zaniclczvszczeif ilinoch

A A

x

x

S Y X Y X V

x X

1

I l .

x .

Page 34: Manuale Fiat Cinquecento
Page 35: Manuale Fiat Cinquecento

1.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

DAME 0GC)LNE Dwvcylindrowy n~dowy silnik 704 cm3 jest urnieszczony W pozycji poziornej (silnik Eeiqcy) i ustawiony wzdlus osi podluznej pojazdu, przed

I kbl pnednich.

dstawowe parametry

GtOWICA Glowica wykonana re stopu alurninium ma wa- nienkriwe komory spalania. Maksymalne niepfasko5C powierzc hni tqcsen ia: 0,05 mm. PojernnoSC komory spalania; 36,4S cm3.

iiw cyfindra (mm) 80 80

SILNIK 704 cm3

Sk34 riah (rnm) Poldmnoe hokowe (cm3) Stopien snrgrania Lisnrenie spretania (MPa):

WysokoSC rninimalna glowicy (po frerowaniu powivierzchrri przylegania do kadiuba): 88,2 mm. GruboSC. rn'aksymalna zeszlifowanej warstwy po- wiertchni prtyiegania gkowicy: 0,2 mm. Srednica otworw gnlazda prowadnicy zaworu: 13.950 do 13.977 mm.

Zawary Zawony ustawione W jednyrn nedzie, skoSnie do powienchni przytegania glowicy (pod kqtem 1 5" do osi cylindrbw), sq stsrowane za pokrednict- wem popychaczy hydraulicznych (samoczynnie kasujqcych luzy aawordw), drqkkbw popychaczy i dwu~trannych diwigni.

70 704

9

70 704

8.851 O. 1 5

irninainc 0.95 do 1 ,l inirnaine O,7 rnaksymalna: kW pny obr/rnin 23 pro 5000 KM pw obrimin 31 ~ r z v 5000 m; maksvmalny: N m pny obrlrnin 52 pm 3000 kGm pny obr/min 6.3 pny 3000

Gniazda zaworbw

0.95 do 1 .l O.?

22 pny 5000 30 p w 5000

47 prry 2750 4,s pny 2750

Gniazda zaworbw. rnontowane w g-lowicy na wcisk, sq niewyrnianne, Kqt pnylgni gniazd zaworbw (doloiowych i wy- lotowych): 45.2 5'. SzerokoSC przylgni gniazd zawoabw (doloto- wych i wylotowych): - norninalna: ok. 2 mm, - po naprawie. 1.8 do 2.1 mm.

.

Zawbr wylotowy

26,85 do 27,15

Pammetr

Srednita talerrvka (mrn)

Zawbr dolotaw

35,15 do 35.45 $reclnica frzonka {mn) Kgt P W I Q ~ ~ Luz zaw6r - prawadntea

l (mm) Grubogt niinirnalna

1 obaeza i~ lerzyka (mm)

7.974 da 7.992 45'30' 5

I 0.030 do 0,066

1 -

Page 36: Manuale Fiat Cinquecento

Prowadnice zawor6w Zeliwna prowadnice, niejednakowe dla rawor0vt doloiowych i wylolowych, sq zamontowane W glowiey na wcick, Prowadnice zawor6w dolo- towych majq na koncu przeweienie, stanowigce aniazdo uszczelniacza zaworu. Wyrniary podsta- wowe ohu iodza@w prowadnic sq jednakowe, Srednica zewnetrzna: - nominalna: 14.040 do 14,058 mm, - wyrniary naprawcze: ~0.05: + Q 1 0 +Q25 mm. Srednica wewntyrzria (po wciCniqciu i eweniual- nvj obrdbce): 8,022 do 8,040 mm. Wcisk W otworze gniazda glowicy: 0,063 do 0,103 mm. Wymiar rnantaiawy W glowicy [odlegloic L e - wnmznego kofica prowadnicy zawosu od we- wnqtrznej plaszczyzny czotowej gniazda rawn- TU) : - dla prowadnic zaworbw dolotowych: 86.1 do 86'9 mni, - dla prowadnic zaworbw wylotowych: 86,0 do 86,5 mm. Wymmry gniazdn osadrenia uszcrelriiacza pro- wadnicy zaworu dolotowego: - Srednica; 1 0,7S do 1 0,85 mm. - wysokobd: 6.1 5 do 6'45 mm.

zastosownna pu jednej sprqzynle na zawbr, jecl- nakowei dla obti rodzajbw 7awor6w. WysokoCk kontrolna; - pocl obciqieniern 294~t'E 8 M; 39 mm, - pod aliciqieniem 638$28 N: 39,3 mm. DlugoSC swobodria: 47,3 mm. Liczba zwaj6w czynnych: 5. Srednica zewnetrtna: 27.3 mm. Srednica driitu: 3.9 mm.

Uszczelka glowicy Uszczel ka gtowicy jest montowana na sucho, napis .,ALTO" powinien byt zwrdcony do gdry (W kierunku glawicy). Kaidorazowa nalery za- stosowai: nowq uszczelkg glowicy i wyjrnowac ja z opakowania bezpogrednio pned rnontazem (materia1 utwardzajgcy si9 na powietrzu).

W kodlubie silnika. wykonanym t e ctopu alurni- nium, wmontowano na stale (zo pornocq szczeli- wa Loctite 648) suche teiiwrie tuleje cylindt6w. Ma creSci zamienne dostarcra sig kadluby zwmontowanymi tubjami. Kadlub ma dwa Foiy- ska gthwne watu korbowego urnieszczonew po- k w a c h przedniej i tylnej. WysokoG kadluha: 187,15 do 187,285 mm. Srednica gniazd lo*k watu rozaqdu: - przdnsego (od srrony nappdu rozrqdu): 43.020 do 43.045 m,

- tylnega (od smny koIa zarnachewego). 22.01 5 do 22.036 mni. Sr~dnica otwordw gniazcl popychoczy: 20,995 do 21,013 mm- Stsdriiw wewnetrzna tulei cylindrs (naminalne): - grupa A. 80.000 do 80,010 mm, - grupa 0; 80,010 do 80,020 mm, - grupa C: 80,020 do 80,030 mm. ~rednica zewnetrzna t~ i le! cylindra: 85,920 do 35,940 mm. Srednica otworu gniazda ituiei cylindra: 85,970 do 86,000 mm. Luz turei cylindra W omone kadluba: 0,030 do 0,080 mm. Dapuszcaalna srozkowoSt cy lindra : -F-Q,1005 mm. Dopuszczalna nwaliracja cylindra: 20,005 mm.

U K U D TtOKOWO-KOR BQWY

Wal korbowy feliwny wat korbowy jest podparty w dwbch iozyskach glownych i ma pneciwcieiary uiniesz- czone po przeciwnej stronie obu wykorbien skie- rcwanych w re samq stronq. $redirlice ctophiv gldwnych: - grupa 1 : 53.970 dn 53,980 mm. - grupa 2: 53,980 do 53.990 mm. Podwymiary napmwcze crapbw gibwnych (na Srednicy): 0,2; 0,4; 0.6; 0,8; 1 ,O mm. Sredntca czopbw korbowych: 44,000 do 4d,020 mm. Podwymiary naprawcze czop0w korbowych (na Sradnicy): 0,254; 0,508: 0,762; 1 ,O1 8 mn. Luz czopbw walu korbowego: - W la2yskach glbwnych: 0,040 do 0,065 nim,

- w loiyskacli korbowych: 0,024 do 0,074 nim. Dopuszczalna owalizacja cnop~w gi~wnysh: 0.05 mm. Dopuszczalna owalizecja czopiiw glbwnycli i korbovvyctr (pn szlifowafiiu}: 0,005 mm.

Srednica vvewngtnna panewek gtbwnyc h: - grupa 1: 54,020 do 54,035 mm, - grupa 2: 54,030 do 54.045 mm, - podwyiniarowa: 0.2; 0.4. 0.6: O,&, 1 .O rnm- Uwaga. Panewki loiysk gl6wnych wraz z p krywarni ( i kolkim zabezpieczajqcym) sq dostar- mane na czqCci zamienne jako jeden podzespii!

Koto zamachowe

Zeliwne koto zamachowe jest pnyrnocowane do walu korbowego szeSciorns Srubanii. Ma wy- rnienny sialovvy wieniec rgbaty wsp6lpracujqcy z rorrusznikiern. Uwaga. Na powierzchni oparcia tarcq spnqgk w kote zarnaohowym jest nawierc~ny otw6r od- niesienia (na Srednicy wiekszej niz otwory wvro- wnowaienia}. kt6ry znajduje sIq na jednel wyso-

Page 37: Manuale Fiat Cinquecento

k&ci z czopami karbowynii walu i slu7y do rnonrazu koIa zamachowego.

Korbowsdy Sfalowe korbowody sq kute i charakteryzujq sig prostym podzialem I ba. Pokrywa korbowodu jest mocawana t a pornocq dw6ch Srub malqcych czqsC prowadzqcq. Srednica otworu gniazda tulejkl gt6wki korho- wodu: 21,939 do 21.972 mm. Srednica zewnetnna tulejki korbowodu: - nominalna: 22,000 do 22,030 mm. - nadwyrniarowa: +0,S do +0,5 rnm. Srednica wewnqtnna tu lejki glbwki (po wciS- nipciu W korbowbd i obrbbce): 20,000 do 20.006 mm. Wcisk tulejki W gt6wce kotbowodu: 0,028 do 0,091 mm. Srednica otvvoru lba korbowodu (gniazda pane- wki korbowel): 47.1 30 da 47,142 mrn. Dopuszczalna riiirnica rnas korbowcddw W sil- niku: 10 g. nopuszczalna nierbwnolegto5& osi otworbw glb- ki i Ibs (rnierzona W odlegloSci 125 mm od zona korbowodu): 0,i 5 rnm

Pai

Gru Poc

iewki toirysk korbowych iboSC panewek: 1,534 do 1,543 mm. iwymiaw naprawcze panewek (na Srcdnicyl:

,254: 0,508: 0,762; 1 ,O1 6 mm.

ifoki q wykonsne ze stopu aturninium. Kazdy tlok ma rny piedcienie. Stasuje si? doki dw6ch producent0w (WSIC Gorzyce orar Mondial Pis- tori). Wysokag pomiaru grednicy znamionowej ttcika (miertonej prostopadle do osi sworznia) wzglq- dem dolnq kraw@zi placzcza: - t4ok WCK Gorryce: 1 l,J mm, - tlok Mondial Piston: 14,5 mm. Przesunigcie osi sworznia tloka wzgledem osi rloka (do tylu ifirzglqdern kierunku obrotu walu torbowego podczas pracy silnika): 1 mm,

Lwz zloka w cylindrze: 0,040 do 0,060 mm. sakoSG rowk6w pierf cieri i: g6rnega: T ,535 do 1.555 mm. Srodkowego: 2.030 do 2,050 mm, dolnego: 3,967 do 3,987 mm. dnica otwor6w piact sworznia: wymiar norninalny: 79,996 do 20,000 mm, wymiar naprawczy: +0,2 mm. puszczalna r6znica rnas dok6w W silniku: 10 g.

Sworznie tlokdw Stalowe swonnie ttok6w sq naweglane, har- towane i sziifowane, Sworznie sq pasawane rudhowo W ttokach i korbowodach (m, swon- nre ptywajqcel, Srednica zewnetrzna sworznia: - wymiar nominalny: 19,990 do 19,994 mm, - wyniiar naprawczy: +0,2 mni. Luz swrannia W piastack tloka: 0.002 da 0.010 mm. Luz swarzriia W gfbwce korbowodu: 0.006 do 0,016 mm.

PierScienie tkokbw l(azdy tlsk ma t n y pierkcienie: g6rny (ogniowy), Srodkowy (uszczelniajqcy) i dolny (zgarniajqcy).

Nadwymiary naprawcze pierScieni: +0,4; +O,6 mm.

U kFad rozrzqdu stanowiq: ramontowany W kad- lubie waf rozrzqdu. popychacre hydrauliczne (sa- moczynnie kasujqce luzy zaworhw), drqlki popy- chaczy i dwustronne dfwignie mworow otaz caery zawory (po dwa dla kakdcgo cylindra), z ktbrych kaidy jest docickany do gniazda poje- dyncsg spr~iynq. Wal rozrzqdu jesr napdzany od watu korlmwego tattcuchem jednorzedowym bez napinacza.

Faxy rozrzgdu Lul: zaworbw do konrroli faz rriuzqdu: 0,45 mm. QZD: 45' pned GMP. ZZD: 58; po DMP. OZW: 55" przed DMP. f Z W 18" po GMP. (OZD i ZZD - odpowiednio otwarcie i saniknie- cie zaworu dolotowego, OZW i LZVV - od- powiednio otwarcie i zarnkniecie zaworu wyloto- wwa)

Zeliwny wal rozrzqdu jest tamantowany W kad- lubie i u!oZyskowany W dw6ch gniazdach hezpo- Srednio W kacliubie. Srednice toiysk: - czop przedni (od sfrony n a p d u ruzrzqdcr): 42.975 do 43,000 mm, - czop tylny (od strony kola zamachowego): 21,959 do 22,000 mm.

Page 38: Manuale Fiat Cinquecento

Lui! csop6w Coiysk walu roznqdu W kadlubie: - czop przedni (od strony napMu rozrzqdu): 0,020 do 0.070 mm, - crop tytny (od strony kola zomachowego): 0,015 C ~ O 0,057 mm. Uwaga. Jako czqSci zamienne nie wysrqpujq waly rorrzqdu z nadwyiniarowyrni czopami IoÈys- kawyrni. Wznios krzywek (zaworbw dolotowych i wyloto- wych): 6.1 mm.

Popychacze hydrauliczne Crypu Eaton) wspbl- pracujq z krzywkami walu soznqdu, sq ulozys- kowane W kadiubie silnika, wypclnione olejem duchodzqcyrn s ukladu smarowania orez umoz- Iiwiajq samoczynne kasowanie luzu zaworbw. Srednica zewnetnna: 20,950 do 20,968 mm. Luz W kadlubie: 0,027 do 0,063 rnm. Luz tloczka W korpusie: 0.01 3 do 0,018 mm. Przebieg do wymiany: 150 000 km. Uwaga. Popychacze hydrauliczne sq prakwcz- nae nierozbieralne i w m i e koniecznosci powinny byi: wyrnieniane W caroS~i (W kompiecie).

Drqzki popvchacry q drqxone i podctac pracy siinika sq wypelnione olejern. DluyoSC drqzkow: - starszego typu: 191,69 do 192,29 mm. - nowszega typu (do popychac'sy t koszycz- kiem): 192,70 do 193.30 mm.

Diwignie zawor0w Diwignis zaworbw, jednakowe dla zaworow dolotowych i wyIotowych, obracajq si9 na jednej osi. Zesphf diwigni wrat s osi4 jesi zarnocowany do glowicy za pornuca dw6ch wspornik0w. Srednica otvvoru diwigni: t 8,016 do 18,043 mm. Sredi~ica osi diwigni: 17.988 do 18,000 mm. Srednica otworu wspornika dSwigni: 1 8,005 do 18.023 mm. Luz os-diwignia: 0.01 6 do 0,055 mm. Luz 05-wspornik dfwigni: 0,005 do 0,035 mm.

U K U D SMARQWANIA Smarowanie pod ciSnieniem zapewnia pompa knywkowa o zazebieniu wewngtrsnym. W ukla- dzie srnarawania zastosowano fit?r okju @no- pneplywowy z zaworem berpieczetistwa. M iska elejowa jest adlewana ze stopu aluminium.

Pompa oleju Pompa oleju jest nappdzana od wafu roznqdu wraz s pornpq ciaczy chlodrgcej 29 pornocq przekladni kqtowej i walka napqdu. W obudowie pompy oleju znajduje si? zawbr prrelewowy. Crednica czopa walka noppdu pomp: - pnedniego (1o;iyskowanie W misce alejowej): 1 5,989 do 1 6.000 rnm,

- Srodkowego (lotyskowanie we wsporniku m k a iasysanla oleju): 1 1.901 do 11.91 3 rnm, - tylnego (toryskowanie W kadlubie sifnika); 15,970 do 15.985 mm. Srednica otworu gniazda lozyskowania walka napqd LI pomp: - przedniego (W misce olejowei): 16.016 do 16,034 mm, - Srodkowego (we wsporniku srnoka zasysania oieju): 1 1,939 do 1 t "956 mm, - tyfnego (W kadlubie silnika): 16,016 do 16,037 mm. Luz to2yskowanEa walka napedu pomp: - pnedniego: 0,OT 6 do 0.045 mm. - Srodkowego: 0,026 do 0,055 mm, - tylnego: 0,031 do 0.067 mrn. Luz rniqdzy kolern zqbatyrn zewnezmnym (napq- dzanyrn) a obudowrj: 0,125 do 0,189 mm. Luz rniedry placzctyznami ~zalowyrni k61 zeba- tych a pokrywq: 0,045 do 0,120 mm. Cuz rniedzy koiami zqbatymi: 0.025 do 0.1 00 mm. CiSnienie oleju przy 3000 obr/min silnika, gdy temperatura wynmi 100'C: 0,39 do 0,44 MPa. WysokoSC spreryny zaworii przelewowego: - W stanie swobodnym: 44.5 mm, - pod obclqleniem: 23,s do 25.5 N: 36 mm, - pod obciq2enien 42.9 do 4 5 4 N: 29 mm.

Fiftr olejri

Wyrnienny filtr oleju ma papierowy wkiad filt* rujqcy. Filtr jest usytuowany s prawej strony przedzialu sitnika za miskq aiejowq. Maika i typ: FIAT Iwb Purflux LS 1448. CzqstoSC m i a n y : przy kaidej wymianie oleju.

Olej cilnikowy 1 b 9 t : 225 dm3. Zatecany rodtaj: olej silnikowy wielosezenowy wg APE SGJCD lub wg CCMC G4 o lepkoScE SAE 15W 40. CzqstoX wrniany: - do nru silnika 3633974: co 12 000 krn lub co rok, - od nru silnika 3633975; co 15 000 kiri lub eo rok.

ZamkniqZy obieg chldzenia cieczq nietamarzajg- cq wynzusza ponipa odirodkowa. Regulacje tem- peratury cieczy sapewnia termoctat. Cihienie do kontroli szczelnoSci ukladu: 98 kPa.

Chlodnica z rdzeniem r rur miedzianych (we wczeSniejczych silnikach) lub aluminiowych (W

pbiniejszych silnikach) i komorarni cieczy chlo- dzqcej I obu bok6w majduje sig W pnedniej prawej czgSci pmedzialu srlnika. Prnwy zbiornik chlodnicy zawiera W glornej czeSci zawbr od- powietnania ukladu chlodzenia.

Page 39: Manuale Fiat Cinquecento

Charakteryst yka techniczna

Zbiornik wyrownawczy Zbiornik wyr~wnawczy znajduje si? W rylnej pfewej cz~Sci pnedzialu silnika. Nadcihienre otwarcia zaweru wylotowego kor- ka zbrornika: 98 kPa.

Terrnostat Terrnostat jest umieszczony w stref ie doptywu do silnika cieczy chlodzqcej z chtodnicy, bezpoSred- nio przed pompq ciaczy chlodracej. Temperatura poczqtku otwarcia: 85 do 89"C, femperaturacatkowitego atwarcio: 96 do T 00°C. Skok zaworu: 7.5 mm.

Sest on napedzany silnikism elsktrycznym stero- wanym pnek wykjcznik cieplny urnieszczony W dolnej crgSci prawego zbiornika chlodnicy. Markai Gate lub Pionier, Temperatilra wlqcrenia: 90 do 94°C. Temperatura wytqczenia: 85 do 89°C. Rrqd pobierany (rnakcymalny): 7.5 A. PradkoSC obrotowa pod napigciem 12 V (na rofnym powietnv) ; 30005 1 00 obr/rnin.

'ornpa cieczy chfodrqcej ddCrodkowa pompa cieczy C hlodzqcej znajduje si$ W delnei czql;ci miski olejowej silnika, obok filtru oleju, i ject napedzana wraz z pornpq oleju wspblnym waIkiem namdu od walu rozrrqdu. Luz miedzy topatkamt wirnika a korpusem pom- py: 0.4 do 0,9 rnm.

&: 4 dm7. alecany rodzaj: rnieszanina wody destylowanej

I nieramarnajqcego ply nu (po 50%) sfanuwiqca rabezpieczenie do - 35°C. Cz$cto$t wvmiany: - do RTU silnika 3633974: co 2 lata, - od nru silnika 3633975; ca 60 000 krn 1u.b co 2 Iata.

ZAS1LANlA qik bez btaIisaiora spalin (typu 170A.000) ma varty uklad zasilanio i jest zasilany gainikiarn

sirrowanyrn mechanicznie, ~arorniasf silnik z ka - talnatoremspalin (typu 170A.046) ma zamknigty likEad zasiiania i jesl zasilany gafnikiern sterowa- nym elektronicznie.

UKtAD ZASlIANIA GA~JIKOWY STEROWANY MECHANICZNIE

iornik paliwa tkonany r blachy stalowej zbiornik paliwa jest

,,jmnon~owany poprzecznie pad podtogq W rylnej czesci nadwozia. PojnmnoSC: 35 dm3. Rodzaj paiiwa: benzyna bezalowiowa LO 95 t ub

*[irta LO 94.

Zawbr wielofunkcyjny Z arnonrowany W zbiorniku zswbr wielofunkcyjny odprawadza na zewnqte opary paliwa. rapo bie- ga powsrawaniu podciftnienia w zbiornjku oraz sabezpiecza przed wyciekiem pal iwa W razie duiego przechyiu samochodii lub pa przewr6r;e- n i i ~ si? samochodu. Nadcignierire otwarcia zaworu odprowadzenia oparirw paliwa: 5 do 7,5 kPa. Podciinienie otwarcia zaworu przewierrzania zbiornika: O do 20 kPa.

Czujnik poziomu paiiwa Umieszczony W zbiorniku paliwa crujnik rurowy jm wykonany z iwortywa snucznega. Marka: Siceb. Rezystancja stykiiw Slizgowych: O do 0,5 R. Rerysrancja prry pelnyrn zbiorniku: O do 7 Q. Rezystancja p n y zbiorniku napetnionym do polo- wy: 108 do 128 Q. Rezystancja p n y pustym zbiorniku: 290 do 320 R. IloSd paliwa pozostala w chwl2i zaSwiecenia si¢ larnpki kontroinej rezenvy: 5 do 7.5 dm3.

Filtr paliwa Nierorhieralny filtr paliwa jest umieszczony z bo- ku kadluba, obak wlewu oleju dosilnika. W ukla- drie zasilania znajdiuje si9 przed pompq paliwa. CzgstoGc": wymiany: co 20 000 km. Uwaga. Opaski zaciskowe kr(i6cdw pnswod6w filtru sq jednorarowego uzytku.

Pompa paliwa Mechaniczna przeponowa pompa paliwa jesr nap@zana od mimo5rodu na wale rozrzqdu p n e z popychacz i umiesrczena z boku kadtuba. Marka i typ: FQS 47 ? M E 4. Wydarek: - minimalny przy 800 obwlmin: l 5 dm3/ h, - przy 4000 obr/min; SO drnJ/h. Cisnienie minimalne przy 4000 obrjmin: 19 do 28,4 kPa. GruboSC podkladek regulacyjnych (pad kolnie- rzem pompy): 0.3; 0,7 lub 1,2 mm. Wystawanie minimalne popychacza ponad pia- srczyzng ussczelki: 9 do 1,5 mni.

Filrr powietrza Filtr powierrza jest iypri panalowego, z wymien- nym wkfadem papieruwvrn. z teniperafurq zacy- sanego powietrsa regulowanq termosta!em wus- kowym potqczonyrn z pnepustnicq sterujqcq przeplywem powletna, Iimieszczonq w dolnej crpSci obudowy filtru. Marka i typ: FIAT Ilrb Purf1ux.A 925, Temperarura doplywii powieilza: - zrmnegc: powyzej 28 I l C, - creptego: panizej 23' t- 1 C. CzestaX wvm ianv: co 1 0 000 km.

Page 40: Manuale Fiat Cinquecento

Dwuprzelotowy gafnik opadowy ma vnqdrenie rozruchowe srerowona tecznie z rnechanicrnym cz+Sciowym wvlqczanien? 2a pomocq silownfka podciSnieniawcgo (pull-down). silawnik zwiek- szajqcy prqdkodi: obrorciwq bregu jalvwego po wlqczeniu unqdzeh dodatkowych (wentylatora chlodnicy lub drnuchawy ukladu ogrzewania i przewierrzania}, mechaniczne srerowanie uchy- lenia prtepusznicy Il przelatci oraz rnechanictna pornpke przyspieszen la. Marka i typ: Weber 30 DGF 7/750 lub FOS 30 S2HX.

Gainik Wiober 30 DGF 7/750

Gafnik FOS 30 S2HX

Pxaoxtr

U K U D ZAS1LANIA GK!NIKOWY STEROWANY ELEKTRONICZNIE

1

I prlirlof

Zbiornik paliwa

I! pnelor

Ject wykonany t blachv stalawej i mrnontowany pod podlogq W tylne] czqSci nadwozia. PojemnogC: 35 dm3. Rodza~ paliwa: wylqcznie benzyna bezolowiowa C 0 95.

Pamrnerr

Srednica gnrdzseli rnm Rozpylac? mm Dvsta qliiwna paliwa mm D v s ~ a !~lciwna pawrctrza m n Rirrca emulsiijoa Dysza paiiwii biegii ~aloweoo rnm Dysze priwietrta tiiegii lalowego mm Wiryskiwncr pornpki przycpiea~nia mm Wydatnk pcsmpki I>rzyspre- clerira (dla 10 skokhvu) cm3

Zswbt iglicowv rnm Polozeiiro f i l w a k e mrn Skok filywiika rnm LIshvlerire nrzepiistnicy ru?ruchowel wywofane sìlown~blem (pw+ r0f r ~ t i h ~ nn rinlno) rnm Ilcliylanie vzepustnicy I orrelotu prxy wl,lcsonvm urxqdzsriiu ronucliowym (po zamk~i i~c iu IinPpusrntcv rozrushuwtoi rnm

BrdkofC ohrotowe biegu JRIUW~O obrlrnrn Ziiwartoft C0 Il,

21 4.5 0.97 2.65 FBO 0.45

0.90

-

-

-

1.20

I .SO

Sredntca g- ,r d zieli mm 19 Rozpvlacz mm 2,s Dysza glbwna peliwa nlm 1 ,O5 Dvsza g!owns pbWrPitZa mni 220 Ru:ka ernulfivln~ F90 Dvsra palrwrr bregri ~816wea0 mm 0.50 Dvsta pnwietrxa I i ia~i i Ialowego mrn 1.40 V:tryfkrwncr ponrpki pvysyii~szenra mm 0.40 Dysrn pirelewowa pempki privsgieszenia mm 0.40 Wyr l r i t~k pornuki przyspsreiiia jdfa 1 Oskakbw) cm' 5.3 da 7.9 Zriwrlr igircowy rnm 1.50 Otwiir s!abilftacyiny rnm 1 .20 Orwbr rqulacytny rnirisranki bregu (aiow~ga mm 1 7.30 Tulelka n r i ~ z a n k r himgu lalowego mm 1.10 1 l

Zaw6r wielofunkcyjny

1. o!wiir iikladu pizej<crnwega mm 2. ulwbr ukladu pnslkciowegrr mrn 3. otwilr ukladu prsc~Sciow~go mrn

Zamontowanyw zbiorniku zaw0r wielofunkcyjny kieruje przeptywern gas patiwa do filtra pcrchla- niacza (jest poiqczony z pneurnatycznyrn zawo- rem odcinajacym, k t b y staruje przeplywem par benzyny) i zabezpiecza p d wyciekiem paliwa W razie duzego przechytu samochodu lub po pxrewrbcen i u sie samochodu, CiSnienie owarcia przeplywu do filtra pochfania- cza: 3.8 do 5.3 kPa. PodciSnienie otwarcia zawaru: O da 1,s kPa.

I prrela?

19 1 2.4

1.00 2.20 €64

0.47

2.00

0.40

4 . 0 dn 6.0 1.50

I 1 . 0

1.05

1.10

pno~-kiowcgo rnm Potozenie plywaka mm Skrik piywaka mrn Uchykerire prrepustnicy I prretotu ~ 9 $ d otwarciem przepusinicy l l prrelotu mrn Calkowite orwarcie pnopusiniey rnm Uc hylenie rninirnahc przepust nir: rozruchowych wywolane silownikiem (przy ioziuchu na s:rnna) mm Ufhvlenie przepustnicy I pmlotu przy weqczonym unqdzeniu rwzruchowym (po zarnkniwiu pniepustnlc rozruchowyeh) mm

PredkaSC obrarows blegu jalowqo obt/rnin ZawertoSt CO

ZawOr ten, potqczony pnewodami 20 z biorn ikiem paliwa i atmosferq. cfironi pned nadmiernym wzrostem lub spadkiem cignienia W zbiorniku pa f Éwa. CiSnienie onivarcia tciworo: 7 do 9 kRa. PadciSnienie otwarcia zaworu: Q do 2 kPa. Sposbb montaru: strona zawaru r napisem ,,Tank0' skierowano w kierunku zbiorniks.

I I prretui

32 4 5 0.90 2.50 F 74

0,50

1,40

L

-

4. o:wOr ukladu I - 1 0,010,25

14.0 do 75.5

1 0.0'0.25 14,O C!O 15.5 p 1

4,710,25

14+0,5

l

3.5 do 4.0

0.85 do 0.90

6,520.25

0.65 dn 0,75

-

1 4 ~ 0 . 5

3.5 do 4-0

--

-

850 do 300 0.5 do 'I .5

858 do 900 0,s do 1.5

Page 41: Manuale Fiat Cinquecento

Czujnik potiomu patiwa

Urnieszczony W zbiorniku paliwa rurowy ctujnik poziornu paliwn jesr wykonany z worzywa =tu- unego. Marka: Siceb, Rezystancja stykhw Slizguwych: O do 0,s Q. Rewtancja przy pdnym zbiorniku: Q da 7 R. Rezystancja przy zbiarniku napelnionym do polo- wy: 108do 128 0. Rezysiancja przy pustyrn zbiorniku: 29Q do 320 il. IloSC p a l h a pozosrata W chwili zaCwiecenia si? l--pki kontrolnej rezervvy: 5 do 7,s dm3.

npa paliwa

Mechaniczna przeponowa pompa paliwa jest napedzona od rnimosrodu na wale rosrzqdu przer popychacz I umieszczona t boku kadluba. Marka: WS,

Filtr paliwa

-- I

I tir

Nierozbieralny filtr paliwa jest umieszczony z bo- ku kadluba, obok wlewu oleju do silnika. W tikla- rtzie zasrlania rnajduje si9 przed pornpq paliwa. " rszoSt wymbany:

do nru silnika 3633974: co 20000 km, od nru silnika 3633975: co 30 000 km.

, ~ r a g a . Opaski taciskowe kr0Ccbw pnewodbw Irltru sa jednorazowego uzytku.

Filtr powietrza

Ma Ten -

r powiet~za jesa typu panetowego, z wyrnien- 1 wktadem papierowym. r temperaturq zasy-

,. ,ego powietrza regurowanq termostatem wos- kowyrn polqczonym r pnepucrnicq sterujqcq arzepIywern powietna, umlessczonq w dol nej aehi obudowy filtxu.

rka i typ: FFAT lub Purflux A 925. nperaiura dopkywu powietrza: ztrnnego: powfiej 28" t l 'C, cieplego: ponizej 23" I 1 'C. sto66 wymiany: do nru silnika 3633974: co 1 O 000 krn, od nru silnka 3633975: co 30 000 kni.

;obnik powietrza

Lbiornik dodatkowego powietrza, umiészczony obok obudowy filtru pawietrza i patqcrony pne- wodern z kolektorem dolotowym, sluzy do ~rnniejszenia pulsacji ciCnienia W ukladzie dolo- towyrn silnika dwucylindrowego. PojernnoS;t: ak. 0,25 dni3.

Jednopnelozowy gainlk opadowy sterowany ~?ek?roniwnie ma urzqdzenie rozruchowe wlq-

ne ~ z n i e i zarnykane automatycznfe, zaw6t

elektrornagnetyczny odcinajqcy doplyw paliwa podczas tinmowania silnikiern, rnechanicznq pompkq przyspiesxenia, dwustopniowy korektor podciSnieniowy biegu jalowego, czujnik biegu jalowego oraz podstawq ogeewanq ciecza chlo - dzacq silnik, M ar ka: Aisan, PredkocC obrotowa biegu jalowego: t 100 do 1200 obrlmin. ZawartosI: C 0 W cpalinach: - przed katalizatorem: 2 do 3%. - ra katalizatorem: Q do 0,3%. ZawartoSC CH (za katalizatorem): 0 do 80 ppm.

M ikroprocesorowe elektroniczne urzqdzenie ste- rrijqce spelnia nast~pujqce funkcje: - steruje ctoplvwern paliwa w saleLnoSci ad obciqzenia silnika, - steruje doplywem dodatkowego powietrza W zaleinaSci od potneb gainika. - wytqcza system regulacji elekzronicrnej skla. di1 rnieszanki W temperatuve cieczy ~Iilodzqcej poniiej 1 5'C, - przechodzi do trybu pracy awaryjnej w przy- padku uszkodzenia rnikroprocesora sterujqcqo

Czujnik pelnego obciqienia Csujnik pelnego obcigienia stanawi wylqctnjk reagujqcy na wartoG& podciSntenia W kolektons dolotowym i ]est urnieszczony z lewej strony przedriafu silnika. PodciSnienie rwarcin stykbw: ponizej 9 kPa.

Zaw6r powietrza dodatkowego Zawbr powietrzo dodatkowego, uruchamiany sil- nikiem krokowyrn, regulujs iEoSC powietrzn do- plywajqcego do gainika i jest sterowany pnez elektroaiczne urtqdrenie sterujqce oraz prrez zdalny wylqcznik. Jest umieszczony W przedniej ct~Sci przedtiatu silnika z lewej strony.

Zawbn ten, sterowany prsez elektroniczne urzq- dzenfe sterujqce, umo2liwia przepiyw podcignie- nia uaktywniajqc pneurnatyctny uklad dornyka- nia pnepustnicy podczas harnowania silnikiem. zapobregajqcy sasysaniu przez silnik zbednej wi>wczas m ieszanki paliwowo-powietrznej. Ele- kt torawbr trbjdrozny jest umieszczony z lewej strony pmedrialu silnika w tylnej czqSci.

Zaw6r ten, SFerwwany ternperaturq cieczy chlo- dzqcej, )est urnieszczony na wjSciu ciecry chlo - dzqce] z gtowicv I doprowadza podciCnienie pariujqce pod przepustnlcq gainika do siiow- nikfiw sterujqcych praca gaintka oraz steruje pneurnazycrriyrn zaworem odcinajqcym przeplyw par paliwa z filtra z wpglern akwwnym,

Page 42: Manuale Fiat Cinquecento

Sonda Tarnbda Czujnik zawarta6ci tlenu W ukladzie wylarowym, z eiektrycznyrn podgrzewnniem, ]est wkecnnv W pmednizj rurv wyiatowq przed katallzatorem spalin.

Czujni k ternperattrry cieczy chtodzqcej Csujnik ternperatury cieczy ~ h f ~ d r a c e J . wkrecciny W kadtub silnika. informuje elektroniczne cirzq - dzenie sterujqce o stani^ ciepinym silnika

Zbiornik pochlaniacza par benzyny Zawcera filtr benryny r wkladen~ z wmtn aktvw- nego i rnajdiiye sr? z prawej sttoiiy przedzialu silnika.

Pne~irnatyczny tavvdr adcinajqcy Zawor ten steruja pr7e~ly~hrem par henzyiiv i umozliwia przeplyw Dar palliva z filtrn rlo gaP- nnha d.opiero po nagnar?rii silnlka. Jest urucha- rniany porlciSnreniem po!>!eranyrn spod przeplis- tnicy gn-irriika. Temperaiura cieczy chlodzqcej otwaxcia przeply- wu par bentynly z f i l tra do gainika: 55 'C,

UKtAD ZAPtOMOWY Qba typy silnikbw q wwvpocazone w e l e k t r ~ n ~ c z - iiy berstykowy ukbd zaplonowy rnikroproceso- rowy z wyprzedzeniern slatycznym Magneri Ma- reili Nanoplex. KolelnoSc zaplonu (cylfnder nr 1 od strany nspq- drr rozrilqdu): 1 -- 2,

m k c k obrotowa silnib [obrlrniht Charakrerysiykr' wyprzadxenia xapfonu Magneti Marelfi Nanoplex A - cXrqrenii? tz&ciowe (podciSninni~ W koleklorre dolore-m* do 150 rnm Hg). i3 - aticiqzenie afknwire (padeisriienie W kolekforza dolotriwyni powyrel 1 50 mni Hg) Wvkresv iiqckano prxv kacie wctepneqo wvpraec!xenia ral,?enri ? 0 pQed G M P

Elektroniczny rnadut sterowania zaplonu Elektronicrny modui sterowania zaplonu zawiera mikrapracesur z zakociowanq w parniqci mapq eptyrnalnycli charakterystvk wyprzedzenia ra- ptoiiu w zaleinoici od nbciqzenia cilnika [ c z ~ g - ciowe lub calkewita), pxqdkoSci obrotawej i po- lorenia walti korbowego silnika orar ogranicznik prqdko9ci obrotowei silnika. Mtrdul sierowania zawiara r6wriict funkcjq aiitodiagnostyki. Marka i t y n : Magneti Marelli Nanopiex MED 21 0 A. Pr~dkoSC obrcitciwa wylqczenin zaplcrnu: 6000 obr/min. Kqt wstepnego wyprzedzenra zaplonu Ina biegu palowym): - ciInik hez katalizatora 10 -2 prred GMP. - silnik z karalrzatoreni: 14 1-2 ' pned G M P

Przelqczni k podcignieniowy Prrelqcsnik podciSnreniowy pnekazuje do mo- du!u sterowania 1n.lcmracje o podcrg~ieniir VJ ko- iektorzs dolotowyrn. wedlug krorych nasiqpuje wybor jednel z dwdch charakterystyk wyprzedze- nia zaplonu zaprogramowarrych w pamiqci mo- d~du elektronicznego Jes? umieszczony w prze- dsiale srinika z iswei stronv.obok niodulu elektro- nrcrnsgo sterowaqia I ~ d a c z o n v przewodeni poricisnlenia r kolekrorrm dnlorowym. Podcisnzenie rwarc:a styktr: i 30 5 1 Ci mrn Hq. P~bc~snren ie rozwarcia styku: 100 :!+ 10 mm Hg.

Czujnik poloZenia i predkoSci obratowej waf u kor bowego Eleklromagnc.t~czny r ~ u j n i k polozsnie i preclko- SCI obrotowej walu kortlowego ]est uniieszczony nad kokm pasawym e ~rzsch rozmiesscronych ri~eregularniie na ol~wodrre wvstcpach. Podcras etirlitu kola pesowcgo wvtwarza on impulcv, krhrych cz~stcitliwosC I przebieg rnformujq o p?- dko4ci obrotawej silnika I potazeniu ~ f o k i i w wzglgdern G M P Marka i typ: Magneti Marelli SEN 8 D. Rezysfancja umojenia: 378 do 782 fi Odstep croia czujnika od wystepu kola pasowe- go (rcgulowany): 0,4 do 1,O mm.

Cewka zaplonowa Cewka replonowa malogabarytowa o rdzeniu zamknigtym z dwona wyjsciarni wysokiego na- piqcia (dwubiegiinowa) zasila wysokirn napie- cieni r6wnoczeSrii~ dwie 5wiece zaplunawe (jed- na iskra wylrorrystana, druga stracana}. Marka i typ: Magneti Marelli BAE 800 DK. Rezystnncla (W ternperatiine 20iC): - uzwojenia pierwotnega: 0,495 do 0,605 Q, - uzwojenia wtbrnago: 6660 do 81 40 R.

Page 43: Manuale Fiat Cinquecento

Gniatdo xtqcza diagnostycznego

G niatdo zlqcza diagnostycmego, urnieszczsne W przedziale silnika obuk e!ektronicznega modu - lu sterowania zaplonu, siuiy do podiqczenia umdzsnia diagnosrycznego EIAT- Lancia Tester w ceiir diagnozowania ukladu saplonowega.

Swiece zaplonowe

Swiece zaplonowe majq gwint M 'i 4 x 1,25 I uaczelnienie plaskie. Marka i ryp: - do nru silnika 3633974: Iskra FE 65PRS. Bowh WR'IDC, Magneti Marelli F;iLCR lub Charnpion RNSVC, - od nru silnika 3633975: FiAT 9FYSSR lub Chsmpion RNSYCC. Ortsiep efektrod: - do nru ~ i ln ika 3633374: 0.7 do O,$ mm. - od nrni silnika 3633975: 035 do 035 mni. Czvs~oCE wvmianyr - do nru silnika 3833974: cci 15 OOQ km, - od nru silnika 3633975: cci 3PQOO km.

waga, Swiecc zatecane W pofniejszych sil- kach mogq kyC stosowane we wcze8nieictych Inikach.

Sruby i nakreiki mocowania gtowicy: - l . etap (wszystkie nakretki i Sruby}: 20 N - m. - 2. eltap (wszysrkie rtakretki): 30 N-m, - 3, etap (wsrystkie nakretki): dokrqcit o 9Q',

- 4. erap (wszystkie nakietkil: dokrqcie o 90 +

- 5. etap (Sruhy boczne 9 i 10): dokrecd o 70", - 6 etap (Sruba haczna 11): dokreciC O 50'.

..akf?tkr mocowania pokrywy glowacy: 8 N . m. Nakretki mocowania wspornjka osr diwigni za- wor0ru: 24 N - m, SriiDy mocowania pokrywy napqdu ratrzqdu. - Srtiba M I O: 40 N . ni,

Siuba MG: 8 N .m. lakr~tk i mocowania poksyw korbowod6w: d N - m ruby mocowanio loi-ysk glbwnych walu kor- owego- 27 N - m. ruby mocawania kotri laricuchowegri wslu roz- iqdu: 10 N - m. ,ruba niocowania kola gasowego walu korbo- 11q0: 147 N m m, ~:ubv mocowania koia zamachowego: 44 N m m. mtiy mocowania pmewod W d~lotowegci: 4 M -m . ;riiby mocowania zlqczki cieczy chtodzi)cej do lowicy: 24 N n m. i!uSy mocawania pokuywy pompy cieczy chlo- ìqcej: 7 N n m. kuba rnocawania wirnika pompy cieczy chlo- tzq~ej: 2 i N - m. :ztijnik tmperatury cieczy chlodzqcej (gwint to;.kowy): 49 N - m.

$ruba niocowania rermostatu do pokrywy: 25 N -m. Czujnik cisnienia aleju: 32 N m. Ztqczka gwintawona filtru oleju: 45 N m ni. Sruby mocowania pokrywy pornpy oleju (ze srnokiern); 21 N - m, Sruby mocowania rntskf olejowej: 8 N m. Korek spustu oleju: 5 N m m. Sruby mocowania pompy paliwa: 22 N a m. Swiece zaplinowe: 28 N n m. $ruba wspornika alternatara: 45 N m. Sruha rnocawania kala pasowsgo alternatora: 75 Ndm. Nakrqtka mocowania wspornika cewki zaplono- wej: 24 N . m. $ruba rnacowania wspornika cewki saplenowej: 24 N - ni. Nirktpki niocowania rury wylntuwej do knlektora wylotowego: 24 N -m. Makr~tka Sruby obejmy taciskowej ruri, wyloto- wej: 24 M m. $ruba mocowania wspornika nriy vvylotawel do wspornika zespolu napqdowego: 24 N n m. $ruby mocowania wspornika rrrry zawieszenia do silnika: - Sruba M8: 25 N m, - Sruba M1 0 x f ,25: 49 N m. Nakretka macowania wspornika rury do silnika: 49 N.m. Sriiba z podkladkq aoikornq sratq rnocowania Iqcznika do nadwozia: 24 N - m. Nakqlka mocowania Iqcznika elaswcrnego do wspornika tespolu napedowego; 44 N - m. Nakrqtka Iqcznika elastycznego tylncgo (od stro- ny skrzynkl przekladniowej): 49 N . m. $ruba z podkladkq stuzkowq statq mocuwania iqcznika tylnego (od strany skrzynki przeklad- niowej} do nadwozia: 24 N - m. Sniba mocowan ia wspornika zespolil napeda- wego do skrzynki pnek!adniciwej: 24 N =ni. Nakrqrka mocowania kotniena Crodkowsgo wspornika zespolci napqdowego do silnika: 49 N m. Srvby mocowania drqlkbw prawego i lewega zawieszenia zesp01u napgdowego do wspornika zespalu napedowego: 24 N . m. Nakretki ntocawonra drqikfiw zawieszenia ze- spolu napqdawego do skrwnki przekiadniowej: 24 N -m. ~ r u b y mocowania drqzk6w zawieszenia zespoh napqdowego do skrzy nki pnekladniowej: 24 N + m -

Page 44: Manuale Fiat Cinquecento
Page 45: Manuale Fiat Cinquecento
Page 46: Manuale Fiat Cinquecento

l .2. OBStUGA I NAPRAWA

UWAGI WSTEPNE

i Wymontowanie gtowicy moina pneprowa- dziC na silniku zitrnantowanym W ssrnochodrie. m Wyrniane Fahcucha napqdu roznqdu rnozna wykonac bez wymontowania silnika. a Silnik wymontowuje si? razem ze sknynkq pmekladniowq. Gaiy zespd napfdowy wyjrnuje sle od spodu nadwozia camochodu, przy czym

p6losie napqrlowe powinny pozostat zamanto. wane w skrzynce przekladniowej.

1.2.1. Regulacje i sterowanie silnika

REGULACJA LUZU ZAWOR6W Uwaga. W silniku zastosowano popycham hydraulicrne typu Eoton, zapewniajqce sarno- czynnq regulacie luzu zaworbw,

Uklnd raxnedu silnlka 704 cm' t - wal rozrzqtiu, 2 - korpus papychttcza, 3 - drqrek popvchacta. 4 - zawdr, 5 - sprezyna rawow. 6 - d h q n r a z a w .

50

Page 47: Manuale Fiat Cinquecento

Sposbb z n ~ i l ~ n i ~ olejem pop ychaczn h ydreulicxnsgo i jego elenieri t y \tcibrarnabu. 2 - kcirpus popvchiprda, 3- komora wysokiege c:sn~<-n:a. l: sllre?yna z~wnelrzna. 5 - iloczek { ~ o L ~ v c I ~ A c ? ~ ,

C . romOr3 n!5Kle$,l0 cihrenia, 7 - drqn.k popv~hnc7a. 8 -atwor doplywu olcj~i da knrnnry nisklo$su ceknienia. 9 - kuika rawotu. ? r) -- jpqtyns reworu kulkowqo

as obrotu walu roznadu tobocza p o w i ~ n - popycliacra jesl dociskana do kola pod- wego {o staiym promieniu} krzywki walu ju pod dzialaniem sprqsyny zewriqlrznej :ce1 tlocxek ~ O P Y C ~ ~ C Z B . Whwczas. wsku - Iiwononeyo podcr6nicnra W kornorze wy- 10 ciSnienla. otwisra sig xr7wOr kulkowy I da v i~ysokiego cignienia wplywa pod ci<- m dawka oleju z komory niskiego ciSnien ta !ejo!e]ern ukradu srnarowania silnika, a caly hacz wydi~iza siq, sapewniajqc staly styk rzchni roboczej popychacra z krzvwkq wa- nqdu i kasulac iuz zaworu. Podcras dal - obrotu walu rosnqdu. gdy powierzchn~a n popychacza wchodzi na wznoszqcg si^ krzywki, tawbr kiiiknwy 7 a r n y k ~ siq. a caly

::u;ivr;bacz wypeltifony oleyem n ieiP,ciSliwyrn :r%e.c?zuje ruch na drqzek popychacza.

otwieranilo ra woru czaca siq kmywka walu r~zrzqdu unosi :hucz, czemu stara si? przeciwazialai: cila rny zaworu pop~etdiwigniq i drqzek popv- ;I, Siln ta wywoluje prten.iiieszczente si$ a popychacza, ktbremu towarzvszy gwal- t wzrost ciSnienia W komorze por1 t toczkiem. ,$vdu na nieSciS1iwoSC oleju i zarnkniecie I: zwrotnego, tloczek popvc hacza unosi si g,

przwazulqc swdj ruch papnez ttoczek pomoc- ~ i c z v . e:qzek popychacza oraz diwigniq zaworu, i wv!nusza otwarcie zaworu silnika. Pnd~7as n!wierania saworu pewna niewietka

3kiu wycieka spod tloczka przelr szczeline vpucie popychacza, mimo bardro doklad- tlacowanta (luz rkoczka W korpusia popy- awynosi 0.01 3 do 0.O"P mrnm). Ten ubytek i ~ s t uzupelniany p n y zamkniqtym zawotze.

P i ~ y zamknteiym z a w o ~ e olej z kanalu oleju W kadlu bie silnika doplywa otwowern w korpusie p ~ p ~ c t i a c z a i wypelnia kaniorq niskiego cignienia oraz wysokiego ciSnienia dopbki ciCnienia w obu koniorach nie zrtiwnajq si? Whwczas sprgzyrila zawaru kulkowego dociska kutkq do gniazda W rtoczku popychacza. ramykalqc zawiir ktil-

Fmy prac y pop ychacza h ydr~vficxnego prry ot wleraniu zaworu (rys. /ewy) i p r f y a-amkniqtym raworre trys. pra wy) 1 - korpus popvchacza, 2 - lbszek pocychaaa, 3 - kulka zawo:u. 4 - ~ ~ r q z v f i a r m o t u ktilkowego. 5 - swervna zewnetrzna (uiiawqca iiocrek), 6 - ttoczek pornocriicw 7 - o w 6 r doplywu aletu do h o r y nrskiqo cienwnrt. 8 - nasadkn prowadzeriia C i i a t ~ ~ po~ychacza A - kamora wysokiago ci$nienra, B - kon~rira niskiwgo cisnienqa

Page 48: Manuale Fiat Cinquecento

kowy, Pod dzialaniem ciSnienia tloc~ek unosl si?, kasujqc ca!kowicie luz mechanizmu napgdu roz- nqdu i dociskajqc popychacz da knywki watt~ rozrtqdu. JednoczeSnie czeSC oleju ptreplywa przez otwDr do tlocrka pamocniczego, wypelniajqc wnqtize drqika popyehacza i otw6r dtwigni zaworu oraz cmarujqc 06 dzwigni znworu i zaw6r. Czasarni po diuZstym postoju sarnochodu olsj wycieka t kom6r wysakiego i niskiego cisnienia popychacza oraz z prrewod6w oleju silnika. Wliwczas po uruchorniiiniiu silnika przez akoio 45 sekund uktad rozrzqdu pracuje L dutym luzern sawordw, u e m u towawszy gCoSna praca (sruki).

W Y M I A N A POPYCHACZY HYBRAULICZNYCH

Po uiuichomieniu silnika gloSna poczqtkowo pra- ca mechanizrnu napedu rozirqdu powinna cich- nqt po okolu 45 sekundach. Utrzymywanie si? gloCnych stukbw pnez dluiszy czas po urucha- rnieniu sitnika Swiadcry o wystqpowaniu nad- rniernego luzu zawordw. k t b y rnoze byC wywo- lany zapowietneniem, r w c i e m lu b usrkodse- niem ]ednego lub wiekszej Ifczby popychaczy hydraulrcznvch. Po~ychacze hydrauliicrna powinny zachowat sprawno65 do okolo 150 tys. km ipnebiegu sama- chocfu. Popychaczy hvdratllicznvcfi nie naprawia sig, iecz wymienia siq je w calagci (rlmzek z krirpusem popychacza stanowia pare prevyzyj- na). Popychacze hydrauliczne mozna wymontowaf z silnika hex koniec7nofici wyrnontbuvywaria ca- lego cilnika s samochodu.

Wyrnontowanie i zarnontowanie popychaczy hydraulicznych

m Wyrnontowac glowice silnika (patn odpowie- drii opis W dalszej -$Sci ratdzialu),

Za pornocq prgrs o Srednlcy 3 rnm wyj$ kolejno popychacze zawor6w z gniazd W kad- fubie silnika.

?o wyjpziu popychacze naleky pnechowywa€ w pozycji pianowej w aaki spos6b" aby powierr- chnia korpusu wsp6lpracujqca r knywkq walu rotrzqdu byta skierawana W dbl. Zapobiega lo wyciekowi oleju 7 pripychaczo i clironr p n e d ~eqo zapawietrteniern.

SprawdtiC, cxy wyjqte popychacze nie sq a- powietrzotie (polrychacz jest wtedy elsstyezny} oraz stan fch powierzchni (rysy. glady zatarcia, wkery tu b inne ~iszkodzen is powierzchni wspol- pracujqcej z k r~ywkq waiu roznqdu) , a takze zrnierzyC Srednicq zewnetrznq popyctraczy, W ra. zie~wierdzenia zbyt duiago luru (patri! ,,Charak- terystyka lechnlczna") lulr innych uszkodrei na. lezy wyrnienit odpowisdnie papychacze, m SprawdziG stan drqzkbw popychaczy, swraca. j$c uwagq ne swentualne odksztalcenia, uszko- dzenia powienchni wsp&lptacujqcej x popycha. czern i droZnoSt alwortjw przeplywu ~Ie ju prsez popychacze. W prtypadku stwierdzenia uszko. dzeh nalery wyrnieniC niecprawne drqiki

tlwaga. Podczas wymiany drqikdw i popycha- czy nalezy zwrdcii: uwagq na rodzaj stosowanych popyc haczy i clobrad do nich odpowiednie drqikr Do popychaczy hydraulicznych nowszcgo rypu ( t koszyczkiem) rnantuje sì9 wylqcznie drqzki nowszego rypu (diuzsze) - patn ,.Charakten/c- tyka technicrna". hlatamiast do popychaczyctar. czego typu rnozna zamontowat drqzki zariiwno sta~rego wpu (krdtsre), jak i nciwszego p typ!

W prrypadku koniecznoCci wymiany nowe popychacro pced zamontowaniiem meba zanc- rzyc W oieju silnikowym W celu napelnienia ic* olejem. ri ZwilhC powierzchnie rewnetrme popychacn otejem silnikawym i kolejno wrnsritowad jewa?. powiednie gn jazda kadlu ba cilni ka, prteswzj?: le za pommq prqta uzytego do ich wyjwia.

ZarnontowoE gtowicq silnika z nowq uszcze%: glowicy (patn adpowidni apis w dalszq -5- rozdziafu). m Po zakoiiczeniu montaiu koniecanie nzierv odczekak okolo 30 mjnut, aby popychacze hvd. raulicrne ufoiyly si? (skrbcily si¢) pod wFiw;e~a sily nacisku cprqiyn zaworbw (nadmbrrtv &t\ zaworu grozi udeneniem o tlok).

UruchomiC cilnik i os!uchaC go, twracak: uwagg na odg bsy rowarrysrqce pracy metha?': rnu napqdu razwdu.

Page 49: Manuale Fiat Cinquecento

st vkiadu aaplono wego Meqneti iideraiti Nan~pIex ~mulator, 2 - wvlgcznik zaplonu. 3 - modul elektronicxny sierowania zaplonu. 4 - Siiviece zap!onowe. 5 - cewka #*a. 6 - przel$cxnik podcif nieniowy, 7 - czujnik poloxpnia i predkoki obrorowej wa4u korbowego. 8 - keden t trzech >W na kole Wswyrn walu korbowego, 9 - zlqcze masy pnednie Iewe

Zasada dzialania Cba typr silnikbw 704 cm3 {hez katalizatora ; 7 kn?aFizat~rem spalin) y wyposaione W elek-

zny bezstykowy uklad tapionowy mikro- sorowy z ypnedzeniem statycznym Mag- ilarejti Nanoplex, zapewniajqcy aptyrnalne iedrenie raplsnu W rbznych warunkach i nie !gajqcy skamplikowanej obslugi oraz regri- Uklad ten nie zawiera Eadnych elernentbw rariych mechanicznie. oniczny rnodul sterowania zapfonu MED 4 zawiera mikroprocesoi z zakodowanyrni

w cwrni$ci dwiema charakterystykami kqta wy- ~rzeidzenia zaplonu dla czeSciowega i caikowite- 30 olxiqienia silnika. wedtug ktbrych jest usta- wianv r;recxywisty kqt wyprzedzenia zapionu.

cinosci od prHkoSci obrotowej i potoisnia korbowego, a t a k e obciqienia silnika pod - !nia w przewodzie doiotowym), inad ul elek- :zny s?eruje natqzeniern prqdu W obwodzie lotnvrn cewki zapjonowej oraz chwilq wytq- a i wlqczenia pradu W tyrn abwodzie, a wiqc

;ca!em wyprzedzenia zaplonu. Sterowanie kqtern ~ ~ ~ p n d r e n i a sapIonu W zaleinogci od prHkoSci obroiotvej odbywa si9 wedlug programu zawie- rajqcego dwie krzywe wypnedzen ia taplonu (dla obciqzenia cz@ciawego siinika i obciqzenia cai- kowitego). Modut elektroniczny zawiera r6wnier zakodcwany ogranicznik gr@koSci obrotowej siini4a (wylaczajqcy zapton prry predkoCci C99 otirlmin) ora2 funkcjq diagnostyki. Przelqcznik podciSnieniowy sawiera styki, ktbre zwierajq si? lub rozwierajq w zaleFnoSci od war-

tobci podcignienia W kolektorze do totowyrn sil- nika. Przekazuje do rnadulu sterowania informa- cje o podciSnieniu W kolektone dolotowyrn. wedlug kt0rych nastepuje wyb6r jednej z dw6ch chaxakterystyk wyprredzenia zaplonu zaprogra- rnowanych w pamiqci rnodulu elektronicznego. Jest umieszczony W prtedtiale silnika t lewej strony, sbok rnodulu elektronicznego sterowania i po tqczony przewodem podciSn ienia z kolek- torem do~otowyrn. Elektromagnetyczny czujn ik poloienia i prqdko- Sci obrstawej waPu karbowega jesi urnieszczoriy nad kolem pasowym o trzech rasrnieszczonych nieregularnie na obwodzie wystqpach. Podczss ubrotu koEa pasowego wytwarza on impulcy, ktbrych czestotliwoSC i pnebieg informujq o pre- dkosci obrolowej si lniko i polozen iu t l o k ~ w wzgledem GMP. Wspornik ctujnika ma dwa ukragle otwary do rnocowania czujnika oraz dwa otwory sliptyczne do ustawiariia i rnocowania na kadlubie silnika, Cewka zaplonowa rnalagabarytowa Q rdzeniu znmkniqtym z dwarna wyjSciarni wysokiego na- piecia (dwubiegunowa) zasila wvsokim napiq- ciem r6wnoczeSnie dwie Swieca zaplonowe. Przeskok iskry wystepuje wipc W obydwu cylind- rach (W jednym W kohcu suwu sprqzania i jest wykorzystywana da wykanania pracy, zaS W dru- gim podczas suwu wydechu). G niazdo dqcza diagnoctycznego, umiesrczone W przedziafe silnika obok elektronicznego rnodu- IU sterowania zaplonu, sluzy do podlqczenia urzqdzenia diagnostycznego FlAT- Lancia Tester W celu diagnozowania iikladtt zaplonowego. Uklad raplonowy Nanoplex ma dwukierunkowq

Page 50: Manuale Fiat Cinquecento

Roxmieszcrenie zespold W urk!#du zaplono wego W saniachodzie 1 - rnodut elektronimnv siarowania rapbnu. 2 - nrzdijetnik podciknieniowy. 3 - z tqcz~ diagnosryctne uktadu zaplarroivy: 4 - czli!nrk pdozenia i predkdci abrotowei watu korbciwego. 5 - koio p ~ o w e wnlu korbowego, 6 - mwka zaplctnoa:

54

Page 51: Manuale Fiat Cinquecento

Schemat pOfqCZ&d ekkfrycrnych ukiadu zaplono wego Mngnsii Murelli Nenoplex

1 1 - rnodul elekeroiiictny sietwiinia rawlonu. 2 - prreiqcznik podciSnien~awy, 3 - 7lqcre ma* ptzcrlnme lewe, 4 - Swraco zaplorrows, 5 - cewka zaplonowa. 6 - 7lqcze diagnostyczrie. 7 - wytqunfk snplonu. 8 - ekumulator. 9 - czujnik pntn~eniri 1 pMko9ci obrotowej walu kortiowego.

t 2 3 4 5 1 7 m I O - kolo psownie walu korbowego z w s t ~ a r n i Omnczenia kolorbw przewdtiw - patrt radz.

I B R I C I M I 13.2.5.

riiagnoctycrnq, kt6ra wykorzystana jako I? (INPUT) umoiliwia diagnostykp aktyw-

#,,. , wykorzystana jako wyj6cie (OUTPUT) -m071 wia aurodiagnostykg.

ObsFcigs i naprawa

eikiar? zaplonowy Nanoplex W zssadzie jest bez- ohsluqowy i nie wyrnoga okresowych regulacji pora snrswdzaniem stanw i odstepu elektrod ~ W I X ~ a ~ l m - i o w c h oraz okresowq wymianq Swiec raplonowych.

Pnv 72c;ski

* si;. -..-L ,

I pracyqcym silnikri nie mozna odlqczab 5w akurnulafora. i4a nie moina unichamiad p w poluzowa- zbyt slebo zamocowonych) zaciskach aku - ira lub peluzowanych rlqczach element6w I zapfonowega naleiy urueharniab silnfka za pornocq u q - do qbkiego rozruchu.

~d aozpocz~cism ladowania akumulatora .. , . ochadzie oba zaciski pnewodbw inctaiacji

cznej sarnochodu powinny by6 odlqczone imulatora. d naprawq samochodu za purnocq spawa-

nia eirkrtycznqo lub zgnewania zacisk ujernny

pnewodu (masa) powinien byC odtqczony od akurnutatora. e Pned wygnewaniern samochodu W ternpera- tune powyrej 8 0 C (suszenie po "akierowaniu) modul elektroniczny zaptonu powinien byC wy- montowany z samochodu.

Podczas rozlqczania i podl$ctania Wyku wie- lostykowego zlqcza mod ulu elek tronicznego za- plonu zaplsr! powinien bye wytqczony (kluczyk wylqcznika zaplonu nie rnoze byC W polozeniu MARI. m Padczas pracy silnika nie naleiy rdejrnowa& przewodbw wysokiego napiqcia ze Swiec za- plonowych.

m Prry kluczyku wylqcznika zaplonu W pololeniu STOP wcisnqb spreiysty zaczep blokujqcy przy wtyku zlqcza wielostykawega madufu ~lektra- nicznego zaplonu i wyciqgnqd wtyk ze ztqcza.

P6dfqczyk woltomjerz mredzy zacisk ,,4" w t y - ku rnodulu a rnasg. * Wlqczyt zaplon (kluczyk wylqanike zaplonu w poloieniu MAR) i odcrflad wckazanie wal- romiena, ktbre powinno byc r0wne napiqciu akumu latora.

Page 52: Manuale Fiat Cinquecento

ri Jeieli wskazane napigcie nie odpuwiada na- pipciu akumulatora, nateiy odszukad przyczyne ntesprawnoSci W obwodzie zasilania i usunac jq.

Spra wdzenie ob wodu masy a PodfqczyC omornierz miqdty zacisk .,6" wtyku modulu a mase. a SptavvdziG ciqgloCC abwodu masy rnobulu ele- ktranicznego sterowania pmy wy!qczonym za- plonie (kluczyk wytqcznika zaplonu W polozerliu STOP). a W razie wykrycia przenivy W obwodzie od- szukac pnyczyng niesprawno9ci i usuriqC jq.

Spra wdzmie czujnike po foaenia i prqdkoSci obrofowtaj welu korbowego W przypadku uttudnionego uruchamiania lub nterno2noSci uruchomienia silnika naleiy spraw- dzik cslujnik polokenia i predkobci obrotowej walu korbowego.

Spm wdzenie czystoSsi czujnika Najcrqstszq przyczynq niesprawnoSci czujnika jes? zewngtrzne zabruclzenie, zakldcajqce prawid - towe dtialanie uktadu zaptonu. Zabrudzonv ko- niec czujnika nalezy pnemyC benzynq nicetylizo- wanq,

Spra wdzenie szcreliny wujnika a SprawdtiC za porrlocq szczel inomierza odstpp rniedzy czolsrn czujnika a kazdyrn z trzech wy- stpp6w kola pasowego wafu korkwego. kt6v powinien wynosiC 0.4 da 1 .Ci mrn dla kaidego

Sprsrwdzanie srcreiin y esujnika potuienie i prqdkdei ahro towej watu korliowego 1 - czujnik. 2 - sx:t~hnnrnien, 3 - koFo pacowa

56

Rorsta wienie W ystqpdw k0/8 pasowego vstawiomgo W poluzeniu G M P tlohdw 1. 2. 3 - wvsiepv koia piicriwego. 4 - wginrnik ctirjnika 5 - Sruha mmciwania wariomiks, 6 - cxuinik pulozenia 1 ar@koSc! obrntowej wntu korbowsgw, 7 - Smba rnocawflnia wcporntka (z Ibem], 8 - ostrze wswspornika. 9.- ~ri i ik ristawciy na pukrywìe nai-lti romqdli. '1 Q - naeiecia na kole paswvm

z trzech wystepiiw (W poloieniu, gdy aS wi/s~epu pokrywa sie r osia czujnika). m W razie nieprawidlowej wartoSci szczelinv czujnika naleiy potuzowa6 dwie 4rul.iy mocujrfc: wcpornik czujnrka. odpowiednio pnesrrn?? wspornik wraz t czu jnikiern, a naslqpnie dokcyt obie Sruby.

i Obracajqc W iewo koto pasowe doprowadzi! nspneciw siebie nacigcie na kole ze znakiem ustawczyrn na pokrywie napedu rozngdu, Pm/ takim ustawieniu znakiiw obs tloki silnika ma;- duja sig W potoieniu GMP. i W takirn polozeniu nalezy sprawdzik, czy wrne wspornika czujnika pokrywri siq z nacigciem Da

kole pasrswym. * Jeieli kqrowe ustawienie czujnika jew inne, naleiy poluzowaC abie Sruby rnocliiqce wsporniic czujnika i pnestawic wspornik W odpowiedriio. potoienie. m SprawdaiC prawidfowq wartoSt szczetiny uul nika (patrz popnedni punkt) W nowym poloi~nr kgtawym, a nastepnie dokrpzit i zablokow:: Sruby rnocujqce wspornik.

Spra wdrenie rezysrancji czujnika e WyjqC wtyk ze zlqcza wielostykowego rnodclu elektronicznego zaptonu i migdzy zaciski ,,lv i ..5" we wyku podkqczyd omornierr. W teiir-

Page 53: Manuale Fiat Cinquecento

perBturze 20'C warta66 zmierronei rezystancji powinna wynosik 578 do 782 SI. e Jekeli zrnisrzona wartoSC jest inna, a polgcze- nio elektryczne czufnika jest prawìdlowe i styki zlqczy nia sq skorodowane, nalezy wymienid czujnik polozenia i prqdkabci cihrotowej watu korbowega, odkrqcajqc dwie Sruby mocujajce czulnik do wspornika (W gdrnej czeSci wspor- nrka}.

powir

"W' l

pod Sprc n a CI

cnra wdzenis prxelqcxnike 'cidnienio wego iwnci6t. przelqcznika podclSnieniowego moZ - "rawdzic bez odtqczania wtyku zlqcza wielo-

vego od rnodulu elektronicznegri zaplonu. n$ gumawq aslong wiqzkj przewadbw idzacych do stqcza wielastykowego modu- :ircinicznega zaplonu i podlqczyk ornomierz y kohcbwkq ptsewodu czarno-fioletowego k .,3") a mase.

nie pracujacym silniku mierzony obwhd iien byC etwartv (resystancja wskazywa na ornomierz powinna by6 nieskaticzenie wie-

%ij.

e Po uruchornieniu silnika na biegu jafowym obwM ppawinien byC rarnknigty (rezvstancja wzknrywana przezomomierz powinna by6 rhwna

obwb nn W

a nas

chwilowym wciSnieciu do oporu pedalu ~ i e s t e n ~ a i szybkim puszcreniu go mierzony d powinien najpterw otworzyt sig (wskata- arto96 rezystancji nieckoficzenie wrel ka 1, tgpnie zamknqt si? (wartoCC odczflu po- i powr6cit do tera). arie uzyskania innych wskazai ornomierza

sprawdzit sprawno5C poiqczenia elekt-

podcfSnienio wego : - wk dacza ivrelociykowego rnodutu nerowenia ?ap!onu, 2 - pmelqcznik podctfnieniowy. 3 - przewbd podcrfni~nia. 4 - kolektor ddnfowv. 5 - ornamien

Scheniat sprawdzcrnia cewki raplonowej Rp - iezystancla uzwalenta pierwotnega. Rw - reryctancja uzwolrnia wtbrriego

rycznego rniqdey zaciskiern ,,3" zfqcza wielosty- kowego a przelz$crnikiern podcisnieniowym. b Jezeli palqczenie elekiryczne ject sprawne. nalezy sprawdzii: cprawno% przelqcznika pod- clSn ieniowego. pod lqczajqc ornornierz bezpoke- dnio da zaciskbw gniazda przelqcznika (po xor- lqczeniu ziqcza). i WykcinaC pomiay rezystancji wedtug pxoce- dury opisanej poprzednio ( p a y nie praclijqcym silniku. silniku; pracujqcym na biegu jatowym oraz po gwalrownyrn wciSniqciu i puszczeniu pedatu pnyspieszen ia) i ocen~k sprawnoCC prrdqczn ika podciCnieniowego wedlug podanych popned- nio kryteri6w. & W razie stwierdzenia nieprawidlowega dziala- nia przelqcznika podciSiiieniowego naleiy -)o wymienik. m Po zakahczeniu sprawdtenaa naleZy nasunqc grirnawq os!one wiqzki przewodiiw dochodzq - cych do rlqcza wielostykowego modulu elektro- nicznega zaplonu.

Spra wdzenie ce wki znpfonowej

+ BezpoSrednio do k0fic6wek niskiego napiecia cewki zaplonowel podtqczyC arnarnien. W tem- persturze 20°C wanaii zmierzonej rezystancj i umojenia pierwotnega Rp) powlrrna wynosic 0.495 do 0,605 fl.

Zrlr razie uzyskania innej warto5ci naleiy wy- mienit cewke zaptonowq.

Spra wdzenie rer yslancjl uxwojenia wtbxnego BodtqczyC ornomierz do obu wyjCt wysakiega

nspiecia cewki zaplonowel;. W temperaturze 20 C wart06C zmierzunej rezyctancli uzwojenia wtbnego (Rw) powinna wynosic 6660 do 87 40 Q. m W razie uzyskania innej wertokci naleiy wy- mienE6 cewkg zaplonowq.

Page 54: Manuale Fiat Cinquecento

Spra wdzenie wyprzedzenia zaplenu a UruchomiC silnik i nagrzal: go do tempsratuv pracy (ai do wlqczenia si? wentylatora ukladu chiodzenia). r PadlqczyC obrotornierz i sprawdzit prawidle- wo56 prqdkoCci obrotowej biegu jalowego sil- nika.

PodlqczyC larnpg strobockopowq r wbudowa- nym wskaini kiem kqta wypnedzenia zaplonu i crujnikiern zaciskanym na przewodzie wysokie- go napiecia.

Skierowac pulsujqce Swiatlo larnpy srrobosko- powej na obracajqce si? naciqcie na kole paso- wym walu korbowega. m Obracajqc pokxetleni larnpy stroboskopowej, doprawadzir5 do pokrywania sie naciecia na kole pesowym walu korbowego ze rnakiem uctaw- czym na pokrywia napqciu roznqdu i odczytac na mierniku wartoSC kqta wypnedzenia zaplonu.

Parbwnat rmierzone wartoSci z danymi zna- rnienowyrni (patn ,,Charaktenfstyka technicz- na"}, a Sprawdrid wartoCci kqt6w wypnedzenia za- plonu przy intaych predkosciach obrotowych (patrz ,,Charakterystyka techniczna'").

a W m i e uzyskanio wartoSci niezgodnych z za- wartyrni W .,Charakteiystyce technicznej" naleiy przede wszyszkirn sprawdzit szczelnoSC i dro2- no56 przewodu podciinienia prowadzqcego z kolektora dolotowego do przeiqcznika podcig- nieniowego. a nastqpnie spiawdzié sprawns5C przetqcznitca i jego polgczenia elektrycznego z modutem elektronicznym sterowania zaplonu. Ma koniec nalezy sprawdzid sprawnoCC rnodulu elektronicznego. m Odlgczyd obrotomierz i lampe stroboskopowq od silnika.

Vwaga. Podczas unuchamiania silnika p n y pre- dko9ci abrstowej rnniejszej niz 200 obr/min) rnodu2 elekwoniczny sterowania zaplonu zmniej- sza wyprzedzenie zaptonu a 8" wsgledem kqta wstqpnego wyptzedzenia zaplonu, PeZne diagnozovvanie ukEad u zaptonowego moi- na wykonaé za pornocéj urzqdzenia diagnostycz- nego EIAT- Lancia Tester, podlqczonego do sQ- csa diagnostycznego umieszczonego obok mo- dulu elektronicznego sterowania zaptonu.

Uklad zasliania paliwem siIniRa 704 cm3 r gafniklem sterowan ym maehsnicrnia {ber katslirefora spaiin) 1 - zbiornik paliws. 2- pnew6d odplywu paliwa do zbrornika. 3 - przewbd doprwadxenia paliwa do tilttu. 4 - tiltr pirliwa, 5 - pompa paliwa. 6 - gainik

Page 55: Manuale Fiat Cinquecento

Zesp6l zbiornika paliwa silnike 704 cm1 i ga2nikie m srero wan ym

rnechanicrriir~ (ber ukl& adprciwadzctnia per pafiwe) 1 - obudawa crujnika pozinmiJ pa!iwa. 3 - ptvwat osiciwy se stykicm rrichmnym, 3- styk elek trycrrty prawdqey. 4 - krbCce p r ~ e w ~ d 0 w polha. 5 - zhiornik p~liwa. Ci - zaw& wielcifunkcyjny. 7 - wlew 0aFtwa. 8 - pcsewod odpowie:nnnia zhiornika

UKtAD ZASIIANIA

POMPA PALIWA W ukladzie zasilanis silnikow 504 cm?astoso- wano przegonowq pompe patiwa riapedranq me- chenlcznle m r k i FOS.

Sprawdzenie ciSnienia tlocrenia SprawdziG, cry ria ztqczach przewodbw paliwa

pny pompie. na korpucie pompy oraz W sqsiedzl- wie otworu Sciekowego paliwa nie wystepujq Slady wyciekbw paliwa, a takie, czy pnewbd aaliwa prawadzqcy co pompy nle 1st usrkodzo- 'iv izagiety iub pqknigty) orazczy wkrqty mocuj$- ce obrc m ~ k i pampy nie ,q polurowane, m P o d f a m t manomstr ( o zakrecie porniarowym O do 100 kPa) z trbinikiern jako odqalezienie pnewodu migclzy gziriikiem a pompq paliwa.

Uruchomik silnik i zwickszyt jrgo pi.edkoSC obtotowq do 4000 obr/min. e CiSriieriiie wskawane peez manamefr nie pewinno LyC niisze n i i 1 5 k?a. e JdticiSnienie jest nizsze a pompa nie wykazuje objawliw uszkodzenia, nalezy zasaasowaC uszczelk~ regu tacyjnq o mniejszej grubosci i spra- wdziE wystawanie popychacza (niin irnalne 1 do 1,5 rnm, maksymalne 3,9 mm}. O Jeze!i zrnrana gruboSci uczczelki nie wywota nvipkenia ciCnisnia tloczenia, nateiy zdemon - towac pampq paliwa i znalsZc prryczynp nie- sptawnogci (np. uszkodzenis pfytki zaworka tEo- cqcego, pekniw ie pneponv albo ostabienie lub peknifrcfs spyzyny przepany) .

Zesphl mechnniernnj pomp y pni'lwa i jn) napqd

I t - pompa paliwa. 2 - uszczdkn qulscvlna (o grubodci 0.3, O,? lub 1.2 rnni), 3- poilkledke irotacyjna. 4 -uszcfelka Io orutm4ci 0.3 mm). 5 -- iinpyrhnc7 naliqdu pompy. 6 - orwnr Sctekowy pallws

5 9

Page 56: Manuale Fiat Cinquecento
Page 57: Manuale Fiat Cinquecento

Ukfad zasilania stero wan v mechenicznin

"-'-q Weber 30 DQF 71750 mpka prryspiwenis (mhankzria) , 2 - silowriik m&Iowego wyl4czania pnepuninlc romrcho~ch, 3 - cilownik ji p i f l k o k i obroiowej b iqu jalowego (koreklor biegu jakowego), 4 - dwia gardzials, 5 - krbciec dopFywu paliwa do !, 6 - wkrq regulacji skladu mieszanki (zawano5ci CO W spalinach). 7 - diwignia u n q d ~ n i a ronuchowego ($te-swana

v ~ ~ i i e l . 8 - C r i i b reguiacji pr@k&ci obrotamj biegu jntowego (ucl~ylenin prrupustnlcv I prretotu). 9 - wkret regulaeti a m d k o k i obrolowef b.wu ~inawego. 10 - mepuslnice rorruchowa

Page 58: Manuale Fiat Cinquecento

G A ~ N ~ K STEROWANY MECHANICZNIE W ukladzie zasilania silnika 704 cm3 bez kataliza- !ora spalin ractosowano gaZnik sterowany me- chantcznie rypu Weber 30 DGF 7/750 lub FOS 30 STHX, Sq ro gainiki opadowedwupnelorowe stapniowe, z mechanicrnym otwieraniem prze- piistnicy drugiego przelotu za pornocq ukladu dfwigniowego dzialajqcego po cze4ciowym ot- warciu prtepustnicy pierwszego przelotu. Oba typy gainikbw majq podobnp t>crdowq.

Po wlqczen iu urzqdzenia rozr uc howego przez kierowcg przepustnice razruchowe prsesianiajq dwie gardziele gainika, zarnykajac doprowadse- nie pawietrza i wytwarzajqc w ~ a i n i k u podciS- nienie niezbqdne do wvtworrenia rnieszanki roz- ruchowel. Po rcizruc!i~i silnlnka przepuctnice roz- ruchowe sa wylqczane cz~sciowo sarnocsynnie ra pornacq silownrka podciSnieniowego, aby ~uboryd rniestankg i umozliwii: regularnq prac$ silnika. SG tierna ty dzialania urzqdzenia rozruchowego qainikhw Wcbar oraz FOS prredstawioco na udpowiednrch rycunkach.

Schchernar dzhlsini~ urrqcizenicr rozrucho wego gsfnike Weber 30 QGF 7 750 7 crreoustnica tozriich~wa, 2 - dfwigriia pnepustnic i o x r u c h o ~ c h . 3 - ciqgrio pnepustnrc rozruchowych, - cimna iinqdxeniò ioztuchoweyo. 5 - dzwignin

u ~ q r ? z ~ ! r i a iozrucriowprgo. E - pnepus:ntca, 7 - diwrgnio przenus:nicy, 8 - w k t g regulacvlny silownika. 9 - kaniil perjci5nienia. 10 - silownik. 11 - ciggno sitownika, f 2 - dfwignia paSredirra X - ucrivlenie pnepusinicv mruchowel. Y - sichylenlr? przepusi nrcy

Schamm dzialanin urrqdzenie rotrucfio wogo gajnika FOS i - prrepusinica roz:uchriwa, 3 - drwiqnia prrepriarirc rotrirchowvc!;. 3 cie-qno prrppuslnir: ro?rlrcP.r)v+yc?. 4 - ckwnn i1rzad7cnrii :O?IIIC~ICWP$IO. 5 - fljw~r)n~a urzadrcnia ro-fiiichriwcgn 6 prrepiisinica, 7 - dtwionb przepiisfrricv, 8 &i2yte~ka. 9 - wkr.: Wf?CQWan!a k w a - 10 d>wipnid posrcrlnia. 1 1 - cicgm s~!owriir<a, 12 - przepuna si'ownika. I 3 - wlri;f regrilaiyyny crlown;ka 74 silown~k. t 5 knnnl wdtrcn:enia X ucfivlcnir pr7rpiisrntcy rozti~chowe]. Y - uchvt~nie pr7t:pustiircv

Po wlacreniu urzadzenia rozruchowego prlesu- niecie ciegna wywaluje obxbt diwigni urzqdzeni~ rozruchowego. Kldra paprzez dkwiy niq poStednit: orasciqgno i diwignie przepustnrc rozruchawvcr: powodci~e obr6r prtepuu1ni.i: rurrucliowvcir do polozenia zamknifxia prteplywu powictrza przes gardzieie gainika. Wniozliwia to powstanie duze- go podciSnienia W garclzieli galnika arar wyp!vw pnliwa z rozpvlacra, a skiad wyiwartnnej mie- szanki zatezy od stopnia zamknipcia prtepustnicy rorruchowej ora2 od stopnia licliylenia pnrepiist- nicy Po i~ruchornieniu silnika konieczne zuboienio miesnanki sapewnia sitawnik. czeSciowo iiciiyla- jqc paepustnrce roxrucfiowe da warloki (X). Dzigki podciCnieniu wyrwononemu W kanato padcifinienia pc, uriichomien iu silnika nastepuje przesiini~cie przepnny silownika oraz po2qczone. ga z niq clegna silownika az do oparcia si! o kon iec wkrgta regu lacyjnego silownika, Dnigi koniec ciegna silownika wyniusza obrbt dhign i

Page 59: Manuale Fiat Cinquecento

poSrerlniaj. ktbra oddzialujqc na ciwno prtepuct- nic rozrsichowyc h i ich diwigniv, wywoluje C&-

ciowe uchylenie pnepustnrc rozruchowych do wartoki ( X ) .

Ukiady bisgu jalo wego i przejScio w y Wskutek prrdcisnienia wynivamnego podczas pracy silnika na biegu jalowyrn pad zarnkniqtq pnepustnicq I przeiotu, paliwo, pnepfywalqc

/ przez dysze paliwa biegu jalowego. ulega zmie- szaniu z powietrzem wdywajqcym pmez d y s q powietna biegu jslowego i W postaci ern~ilsji {rnieszaniny paliwa z powiemem) przepfywa kanaiem, ktbrego przeki8j moie byC zmieniany za pomocq wkreta regulacji skladu mieszanki i wv- dostaje si9 otworem umieszczo nym pod pnepus- tnicq I pnelotu. Po ruszeniu sarnochodem, W niiare uchylania pnepusfnicy 1 prrelotci, strefa podciinienia pnenosi sig powyzej osi pnepust- nicy tego prreiotu i wywotuje wyplyw mieszanki (emutsji paliwa z powieirzem) otworkami uklaclu przejSciowego urnleszczonymi nad prsepusln icq 2 prrelotu. ca umoiliwia plynne zwiqkszenie pre- dka5ci abrotowej si1 niks wraz ze zwi~kszaniern otwarcia przepustnicy I przelatu. Po odpowied- nio duzyrn otwarciii przepustnicy I prrelotu ot- wiera si9 rowniei przepustnica Il przelozu, W kt6- rym r6wniei nad przepuctnicd I l pszelutu 7najdujg si? ohuorki ukladu przejbciowego m-spomagajqce dzialanie ukladu przejiciowego gai nika.

Sifo wnik regu/acji biegu jafo wego (koreh f or biegu jalu wego) PodciSnieniowy silownik regulacji predkogci ob- rotawej biagu jalowego zawiera przepenq ze spreiynami. W przypadku wiqczen ia odbiorn I - k6w prqdu vv instalacji alektrycznei sarnochodu

llprzelot I przelol I pobierajqcych dury pxad (np. wentytylator chlod-

na energie elektrycmq vvytwarzanq pnet alter- nator, do ktbrega napdu potr7eba wiqksrej mo- cy pobieranej od silnika samochodu. Wbwczas, podczas pracy silnika na Megu jalonqm. sifownik regulacji biegta jatowego nie dapuszcza do

Uklw'y biegu /s/owago I pnej9ciowy 1 - d m palina biagu jatbwbgo 1 przefatu, 2 - dysza

-wwie!na bieau ~alowcgo I nrrelotu. 3 - dycrra mliwa biegu

l zmniejhenia pr$dko~ci ogrotowej sitinika, wywo- lujqc wzbogacenie rniestanki W gainikw.

nicy, dmkhawa uklodu ognewania i prsewiet- mania. ognewanie szyby sytnej. Swiatia reflek- ~ O X ~ W ) W Y S ~ C P L ~ ~ ~ zwkk~zane za~otmcbowanie

Uklad glbwn 1 - kr0ciec doptywu petiwa. 2 - filtr siaikawyl 3 - zawor tglrmny. 4 - ptflv~lk. 5 - korntirs ptywekows. 6 - t i m a ntbwna wliwa. 7 - pnepustmca, 8 - pnepwstnica romchowa. 9 - gardzlnl wctepna z rozpyftizzem, 1 0 - rurkn emillqqna, 'I 1 - dvsza g h n a powietm. 12 - ~tudzienka

Page 60: Manuale Fiat Cinquecento

Paliwo doprowadrane do gaf n ika przeplywa pnez d i l t a siatkowy oraz zaw6r iglicowy do komo- ry plywakowej. Staly poziarn psiliwa jcst utrzyrny- wanv W kornone za pomocq pIywaka. kt6r-y steruje otwiersniern i zamykanieni zaworu ig- licowego. mwakowej paliw

8 Eldwne elementy gafnik# Weber 30 DOF 7/750 1 - pokrywa gaxnika. 2 - silownik regulacji pqrlkodci obrotowej b i q u jatowego, 3 - wspotnik silownika. 4 - piywel 5 - r o z ~ l a u r ueczefkq i elsrnenzern spreiystyni, 6 - wrryskiwacz z usrctelkg. 7 - of prrepudnlcy Il pneiotu. 8 - zi dfwigni sterowania pmepustnicq. 9 - pampkn prryspieszenta z pneponq, 10 - 0 6 pnepustnicy I pnelotu. 1 1 - korpus galnika, 12 - dvsm powierna r rurkq eniulsvlnq. 13 - zawbr iglicowy z u$zci:elkq, 1 4 - ciwno rozruchu, 15 - d PrzePuSIRiC ?ozi~chowych

Page 61: Manuale Fiat Cinquecento

Uk/ad rasilania stero wan y mschanicznie

wa przer dysrv gi6wnq i doptywa do studzienki rtirkl emulsyjnej. Dyszq glbwnq powietrza jesr dwiarczane powietrze, tworzqee wraz r pa liwern rnieszanke (ernulsje), ktdra przeptywa pner rurkq emulsyjna i wydostaje sie rozpylaczem do gar- dzieSi wstepnej. Po atwarciu przepustnicy Il p m - !otu do pracy wlqcza si? uklad glbwny [ I przelotu. Caly uk4ad glbwny gafnika driala na zasadzie powietnnqo hamowa nia WYPIVWU paliwa ze studsienek rurek ernulsyjnych I i Il przelotu do

rpylaczy, zapewniajqc odpowiedni sklad mie-

~ a n k i . Uklad gt6wny dziala od czeS.ciswego do calkowitego otwarcia prrepuslnic I i 1 1 pnelotu.

Pompka prz yspieszenia Mec haniczna pompka ptzyspleszen ia zawiera przeping i spreiyng. W przypadku szybkiego wcifn ivcia pedalu przyspieszen ia (szybkiego ot- warcia przepustnicy t pnetotu) pompka p n y - spieszenia powoduje wtry3nigcie dodatkowej porcji paliwa da I pvelotu, urnosliwiajqc nagle zwiekszenie prqdkosci obrotowej silnika.

e d y gainikh FOS 30 S2HX M ~ ~ W R qafntka. 2 - I l l lr sistkbwy i gwinldwanv korek, 3 - sllownik @cifinienrowy, 4 - wkfel wgulaqi s i lwnlka :iefk?. 5 - zawbr i~licowy z uszhs lk~ , 6 - sdawnik reyutacji predkogci obralowej 'brrgu J A ( O W A ~ O . 7 - plywak I Mie,

'!yszo gibwna psllwa. 9 - przepumrca l przdotu z je] osiq, 1 Q - dysza bregu jatewego I przeloiu 2 pieriicleniom clniajqcyrn i obsadq. 1 i -przewlid gurnawy. 12 - kot-pu~ gdnika. 13 - dfwignia rozruchu ze spiezvnq. 14- diwignra m inq i pi&ieni~m osadcrym, 15 - wkrer reguiacjr skindii inieszanki r usrczelkq. 16 - djwtgnia cipcirowa ze spreiynq, dhwigriia 20 sprezynq, 18 - dfwignia flsrowania pncnustnicy. 19 - gmeriustnrca tl przelotu t jet asiq. SO - 3ruha

3irowa. 21 -wktei regulacji ustawionln pmepustnicy f pnelotu. 22 - wkrer reguiecji uslawienia pmnpustnicy II przelotu. ~ O I ' I ? ~ ~ ~ ~ S ~ ~ ~ O C Z A ~ I T A 7 pfreponq I ~prpiynq. 24 --dysxa biegu jalowcgo I ! p ~ e i r i t u r prericienioin uszczeinfa)gcvm: ob=rlq. wiryr,knniau pnmpki pryspiesz,enie z pidcteniern uszc2elniafqcym. 26 - ruika rmiilsyjna, 27 - dysw qlSwna powrerriri. rnrjiylacz r wzczelkq I e!emeotem sprmslvrn. 29 - usrczelka pokrvwy uafnika, 30 - cregno pnepuotnic rozruchowvcli. paepustnice razruchowt! r rcn osiil

Page 62: Manuale Fiat Cinquecento
Page 63: Manuale Fiat Cinquecento

ptywakiern W poloieniu maksymalnego odchyle- nia od ptasrczyzny pokrywy wrsz z uszczelkq. W przypadku, gdy wartoS6 ta rdini siv od 14 do 15.5mm. naleiy odpowiednio delikatnie pnygiqC lub odgtqC ogranicznik wychylenia plywaka.

~ lac ja urzqdzenia rozruchowego

Regi I prr

tiacja u ch y/enia przepus tnic y elotrr lacji dokonuje siq na gafniku wyrnontowa- z samoc hodu. rmontowad gafnik z samochodu (patrz od- edni opis) oraz ustawiC go podstawq do

P ~ W . Obrbcit diwignig urzqdzenio rozruchowego a i

do calkowitegc zarnkn iqcja pmepustnic rozcu- chowych, JadnoczeSnie powinno nastqpit c z 6 - ciawe otwarcie (uchylenie) pnepustnicy 1 pne- lotu gatnika, - "rawdzic (np. za pomocq cienkiego wiertta)

>$C uchylenia przepusinicy I przelotu, kt0rs nna wynosit:

b gainiku Weber: 0 8 5 do 0.90 mm, I gainiku FOS: 0.65 do 0.75 mm. przypadku uzyskania innej wartogci naleiy gulowat wartoS6 uchylenia: rgafniku Weber- pnez odpowiedniq xmia- ugoScE c i~gna pnepuctnicy.

P gatniku FOS - pnez obrot krzywki po xinirn poluzowaniu wkrqta mocujqcego vke.

Regi prze

Rege

~lacja cre$cio wego uchyleni~ pustnic rorrucho w ych przer silo wnik ilacji dokonuje sig na gainiku zamontowa- W sarnochodtie. emontowac przew6d doprowadzenia po- za do gainika. tqczyt calkrawicie urrqdzenie rozrsichowe chorniC zimny silnik albo wcisnqc do aporu o przepony silownika czgSciowego wytqcza-

_ ,rrepustnic xazruchowych bez urucham~ania s~lnika. m SprawdriC (np. t a pomocq wienla) wartoCC cz@c~owego uchylen ia przepustnic rozrucho-

i, kz6re powinno wynosiC; i gafniku Weber: 3,s do 4,0 mm, i gafniku FOS: 5.25 do 5,75 mm. przypadku uzyskania innej wartogci naleiy gulownC wartof 6 czc9ciowego uchylen in iusrnic rozruchowych za pornmq wkreia

,,,,iacyjnego, znajdujqcega sig na zewnqtrz si- iownika.

Uwaga, Wykrgcanie wkrpta regulaeyjnego sila- wnrka zwiqksza wartoSC czqiciowego uchy lcnia pnepristnic rozruchowych.

I Regulacja biegu jalowego

WarunkÌ wstepne e Silnik powinien by6 W dabrym stanie technicz- nym (prawidlowe ci0nienie spreiania W cylind- rach. szczelne uklady dolotowy i wylotowy. filtr powietrza samontowany na silniku z czystym wkladem. sprawny uk!ad rozrradu oraz sprawny uklad zaplonawy). m Silnik powinten zostad nagrzany do tempera- tury normalnej pracy (az do uzyskania wlqczenra sig wentylatora chlodnicy} p q predkosci obro- towej ok. 2000 obr/min i wylqctony, Przed regu- lacjq powinny byi: wylqczone: urrqdnenie ror- ruchowe gainika oraz wszyctkis odbiorniki po- bierajqce duio energii elekrxycsnej, m Do rozgrzanego i wylqctonego silnika pod- Iqczyé analizator spalin oraz obrotornien.

Regul~cja biegu jalowego gainika Weber Wyjqe plastykowg znSlepke uniemailiwiajqcq

dostqp do wkreza regulacji skladu mieszanki. e Za pornocq wqskiego wkrqtaka (szerokoCd ost- rza do 5 mrn] wykrgciC o kilka obrorbw wkrqf regulacji siiownika prgdkoSci obrotowej biegu jatowego.

UruchomiC silnik i obracajqc kluczern ploskim Srube regulacji uchylenia przepustnicy uzyskaC prqdkost obrofawq silnika 850 do 900 obrJrnin. a Za pomocq wkreta rogulacji skladu rnieszanki uwskni! zawartobc C 0 W spalinach w zakresie 0.5 do d 5% przy zachowaniu rdwnomiernej pracy silnika. r SprawdziC prvdkoSC obrotowq biegcr jatowego silnika. karygujqc jq W razie koniecznoCci za

Regulacja biegu jalowego gefnika Waber 1 - Sruba regulacji uchyle.ria pnepusinlcy. 2 - wkrgr regulaclr silownika biegii jnfowego

Page 64: Manuale Fiat Cinquecento

pomocg Sruby regulacji prqdkoSci obrotowej bie- gu jalowego (uchylenia pnepustnicy I przelotu). + Wkr~ciC wkret regufacji silownika prqdkoSci obrotowej biegu jalciwego da tityskania zwiek- szenia prgdkoSci obrotowej o 20 do 30 obr/min. wystqpujacego po zetknigciu sip wkrqta regulacji silownika z iego przeponq. m Zarnon towaC nowq plastykowq zaSlepke unie- rnoiliwiajqcq dostep do wkreta regulacji skladu rnieszanki.

Uwaga. Regulacja biegu jaluwego bez analizo- tora spalin i obrotomierzn nie zapewnia wymaga- nei doktadnoki i moze bvC wykonywana wiko w sytuacjach awaryjnych, wylqcznie za pomoc? Sruby reguiacji uchylenia przepustnicy. Bez nie- sbqdnych przynqdbw nie wolno dokonywae re- guiacji skladu mieszanki za pornocq wkreta regu- !acji skladu mieszanki. ze w z g l d u na niebez- preczetistwo przekrocsenia dopuszczalnycli za- wartoSci toksycznych skIadnikOw spalin,

ReguIacjR biegu jah wego gainika FOS O Wyjq6 plastykowq zaStepke unàemozliwiajqcq dristep da wkrgta regulacji sklad u rniesr-ankr. e Za pomocq wkrqtaka wkrqcic wkrpt regulacji uctiytenea przep~istnicy az do retkniqcia si$ ze tdvrzakiem cfZwigni przepustnicy (przepunnica zostaje calkowrcie sarnkniqta), a nnsrqpnie ad- krecik ten wkret o 3 obrnty (poczqtkowc? wchyle- nie pnegustnicy). m Wkrecit ai do aporu wkrqt regulacji skladu mieszanki. a nastennie adkrecit ten wkrqt o 3 oh- roty (poczqrkowe ustawienie sktadu mieszanki).

Ragulacja biegu ialow~go gahikn FQS 1 - wkryt regulacji uchyleni~ przepustnicy. 2 - bruba zderzakawa. 3 - irrpieri silownika. 4 - sprgzyna silownika. 5 - komora podciSnienia silownika regulncj~ prqdka4ci obroiowej bi#qu jekowepo, 6 - wkrer rqiilacyl sklndu miesranki. 7 - diwtgnis przepustnicy

i, Uiuchomid silnik, ktbry powinien plrry takim ustawieniu rozwijaC doSt duiq prqdkoSt obro- towp.

Wkrwik Srubq xdenakowq tak. aby nie stvkata si? z znpieniem silownika regulacji prqdka4ci abrotowej biegu jaiowago. i Wykrecat wkret regulacji iichylenia pnepust- nicy a i do uzyskania gr@koSci obrotowej silnika 900 abr/rnin.

WkrecaC wkref regu lacji skladu mieszanki a2 do uzyskania predkosci obrotowej silnika 850 do 880 obrJmin p n y xachawaniu rdwnomiernej prn- cy silnika i braku tendencji do gaini~cia . r W tym pofozeniii sprawdtik zawartoSk C0 W spalinach, ktbra powinna wynosEC 1,2 d o f,5Y0, w razre potrzeby korygujqc jq wkrqtem regiilacji skiadu rnieszanki.

Wykrwié Cauhq zdenakowq az do retkniecia si? z trzpienicrn silownika regulacji predkoici obrotowej arar uzyskania pred koSci silnika 880 do 920 ohrlmin. m SprawdziC powtbrnie zawartcrSC C0 W spali. nach, ktora powinna wynosik co najwyiej ?,5%, w razie po~rteby korygujqc jq wkretem regulacji sktadu mieszanki.

ZarnontowaC nowq plastykowq raSlepkq mie - moiliwiajqcq dbstgp do wkrpra regulacji sktadu mieszanki. U waga. Regulacja biegu jafowego bez nnaliza- tora spalin E obroromiena nie zapewnia wymaga- ne] dokladnodci i moie byk wykonywana tylko W sytuacjach awaryjnych, wylqcznie za pomoca plynnej i powolnej rmiany polozenia wkreta re gulacji uchylenia przepustnicy, po wcz&niel- szyrn wkreceniu Sruby zdenakowej tak, ahv nie stykala $t$ z trzpienieni silownika reguiacji pred- koSci obratowej biegu jalowego. Bez niezbednych przynqdbw nie wolno dokony- wat regzilacji skladu rnieszanki xa pomocq wkrqta regulacji skladii rnieszanki, ze wzgtedu na nieber- pieczefistwri przekroczsnia dopuszczalnyc h za- wartogcì toksycznych skladnikow spalin.

G M M I K STEROWANY ELEKTRONICZNIE W ukladtie rasilania sitnika 704 cm3 t katalizaro- rem spalin rastosowano sterowany elekrronicr. nie gefnik Aisan produkcji japofiskiel. Jest to gatnik opadowy jedn~przelntowy. z podstawq podgnewanq cieczq chtodzqcq silnik.

Zasada dziafania ukladu zasilania z gafnikierr Aisan stetowanym elektronicznie palege na dci starczaniu w kaidych warunkach pracy silnrka mieszanki paliwowo-powìetnnej o skFadzie zb!t- tanvm do stechiametrycznego (W celu w w o - irenin warunk~w niezbMnych do wykortyctanié optymal nej spxawnoSci kalalizatora spslfn) 2i pomacq regulowania iloSci dodorkawego pawie-

Page 65: Manuale Fiat Cinquecento

Ukkd zasitania stero wan y elektronicznie

I F L G t'rnf~~czafieg~ do silnika za pnSredn icr wem ~nnlhw wykonawczvch elektroniczneqo ~ ~ r z q - eniz sterujqcego, \ h ~ i k o r z y s t ~ i l a ~ ~ o m in in. ~ a c j e ci sktadzre spalin ottrvmywane z sondy

mbda wkreconq W rur? wylotowq silnika prred i!ztallzatoretri lirichikon-e powierrre jcsi dosfarcriine rlo ukladu FJnw.ego oraz uktadu biegu falowego qattiikn

ra pot;rednictwem zaworu powietrzo r!odn - : T I W ~ ~ O uruchamionego snajdu!qcyrn srq w nrni si,-!biein krokowym sterowanyril pmez sygnaly

isylanezelekrronicznego ~irtqdzenia srcrujqce-

go Elcktroniczne urzadzenie slerujqcc atnyniujc inforrnt~cje: - o prfdko5cf ohrotowej silnlka (svgnal z ceihrki zopEonzi.wej), - o wanotci padciSnienia W Co4irktorze doloto- wym (od czuynika pelnega obciqzenia), - o ilo5ci ?lenii W saalinach (;! sondy Iambda). Z ciektronicz~iyrn urrqdzenrem srerujqcym jest potqczony czujnik cernpsratury cieczy chlwdzqcej. ksbry p n y tempera! une cieczy ch f odzqcej ponizej 1 5°C wyiqcra eiektrciniczne sterowanie ~ k I a Q u rasilania.

Page 66: Manuale Fiat Cinquecento

Gahik disan 1 - pnepustnica ronuchowa 2 -dwustopniowy korektor ptdciSnieriiciwy Gegu jairrwego, 3 - k r k i e c driptywu pridcibnrenrs r e!ekltozaworci rtbirlromego. 4 - krbciec doolvwu dodaikowego powistrta do ukladrr glbwnego. 5 - m-zewbd daptowadzenra padciSnienia spod pvepirsinicy do ukladu wzbogn~ajilcego. 6 - krhtac doplywii podciSnienia z lermo7aworu dwudr~znqa 7 - elekt;orawSr tglicowj odcinajgcy d o v w emulsii w ukladrre bregu lelowu~o, H - pojedynczv silawnilr srenljqcv przepum q rcizruchowq. 9 - kr6cr~c rlriplywu powierm dudaikowego do ukladli btegu latowego. 10 - wkrci reyulacji sklndu mieszanki. 1 1 - kr&i~c odpkwu cieczy chlodzace), 1 2 - kr6cr.e~ d o ~ l w per ~af iwa ( h n w n y l z pneumarycmega zaworu ndchajqcega. 13 - riasze elekllrozawaru igTicowqj~ 1 mulnlka biegu Iniowego. l d - $ruba raguixyi c~ulniki! biegu jnlnwego. 16 - wk:?! regulsctr rrct~wl~nia prtepusinicy. 1 G - rrrujnik bkgu jalnwqo. 17 - diwignia pr?ep~~;tnicy tomchowej. 18 - dwirbtomio~ silownik ~ter(lj9cy pnepuslnrq rozruchowq. 19 - krbcia ?cdoplywri parlctintenia z FRrmOr;iWOrU Clwudroznqegci, 20 - zawh op6tnrajqcv. 21 - krhcisc ~cdciSniania pud pnepusrnicg pniqczony z lermozaworern dwtrdroznym. 22 - z a d r opbfniajqcv ~~dnokic!unknwy. 23 - prirnpka przyspieszenis. 25 - wkrgr regulacji predhoSci obro!owej bieyu #a!r?wego. 25 - wkrpi rngulsc]l przyspiesronego dii~gu Iatavego, 26 - krociiic dodywu paliwa z pbmpy

G a i nik Aisan

Urqdzenie rotruchowe Urzqdzenie tozruchovve rawiera prr~pi istn icg rozruchowq xamykanq r~cziiie (wlqczenie un$- dzenia rozruchowego silnika) i ucliylanq sama- czynnie podczas nagrzewania si9 silnika. Pod- czas dzialania urzqdzenia rezrilchowego moiria wydzielit cztery okresy. Qkrm I - po wtqczeniu urqdzenia rozruchowe- go przet kieruwcq pnepustnica rozruchowa za- myka prselot gsirdzieii. a po wciSniqciu i p u s - czeniu pedalu pnvspiecmen ia prser kierowce dfwignia pnyspieszoriego biegu jalowego zo- staje ustawiona na wystepie I tarczy stopnrowej, zaS prrepusrnica rnieszanki potostaje czg9ciowo uchylona. O k r ~ s Il - po uruchornieniu sirnika podci9riienie wytwonono W kotektorze dolozowyni jesr da- prowadzane do dalnej kkornory silownika dwu- stopniowego. Pad wpiywem podciCnienia pne- pona przemieszcza si*, a pofqczony z niq trrpieii uchyta czeSciowo przepustnicq rozruchowa, wy- wotujqc obr6t rarczy stopniowej i pnesuniqcie diwigni przyspieszonego biegu jalawego na wv-

stqp Il tarczy Stopniowej. W tym okresie na- stgpuje zuboknie inieszan ki paliwowa- powiet- rznej i zmniejszanie predkogci cibrotowej silnika. a zaw~r apu2niajqcy. zawierajqcy kaliSrowan? riys29. lagodz~ zrniariy goclciCnienia W dc' kornorze silownika dwustopniowego. Okres III - pci pnekrocseniu przez ciecz chlm

I ca temperatury 15'C termozaw6r dwudroint wiera dopl y W podciSoien ia do gbrnej komorj silownika dwuatopniowego. Pod wplywem pod- cibnienia pnepono gbrnej komory silawnib dwustopniowego pmernieszcza si?. a potqcz z n14 trrpieri silownika dwustopnrowego ucl jeszcze bardziej przepustnicq rozruchowq, 1

wolujqc dalszy obrbt tarczy stopniowel i przt niecie d i wign i prryspieszonego biegu ja tow na wystep I I I rarczy stopniowej, zubazajqc wr szym ciqgu rnieszankg i zmniejszajqc odpowi nio prqdkeSc ohrorowq biegu jalowego nagi wtijqcega sie silnika, Okres IV -po przekroczeniu p-er ciecz chtod C temperatury 55°C termozawbr dwudrozny wiera doalyw podcisnienia da pojedynczego lownika sterujacego. Pod wptywem podciSnio przepona silownika pojedy nczega pnernle

Page 67: Manuale Fiat Cinquecento

mr dzialanie urzqdzenia rozruchowego gafnika A ism Lwis[ctra IMUC~QHII(. 2 - przepona siiowriika pojedynczeqo, 5 - pojdynezy silownik sterujqcy. 4 - pnepustniw. wmniz prryspieszonqo biwu jaiowqo, 6 - rarcza siopniowa, 7 - pnepona dolnej karnory dwustopniowego silownika ~ieni-o. 9 - pnewna gbrnpl komory dwusropniowego srfowntka ~dciSnieniowego, 9 - iaw6r op6iniaiqcy, orro~awl i r dwudrozny, T 1 - dwustopfitowy stlown!k podcrfnieniowy. 12 - trzpieh dwustopniowego silownika :iia?rsrUqo

p31qcrony z niq trzpieR powoduje obrrjt r stupriiowej W przeciwnym kierunku. po- ijqr caikowi!e ezwarcie pxrepirstnicy roz - i:ve:. a wiec wyfq~tenie urzqdzen ta mzru-

przepustnica rnieszanki powraca ajrnniejszego uchylenia.

>ain:r :iregu ~aiowego * I , I

o ,st LI:c'L! podciSnienia wyrwananego podczac :.In:$ silnika na biegu jalowym poc! zarnknietq

- iustnicq. paltwa. przeplywajpc przez dyszq n a oraz dyszp biecju jalowecja. u l q a zniie- a 7 powie~rzem wplywajacym przez kana! le oowietrra z przeloru gaZnika. jak r6wn iei btajqcym przez kanal i dyszq powietna r gar-

?!i'v~vonona ernulsja (rnieszsnina pal iwa vio:vem) prneplywa pnez dyszg ekonomizc-

r i ' 77'~:; icenalem da otworu urnieszcronego i. =-~yrjr~wre pr7ep~~tnicy. Przed wyplywem 7 -:~YC,L' w qsi9dztwie przepustnicy rniestanka t ?.:p 7970)iknili I dalszemii zubozeniu prrez ~ : : ! - k ~ i d r . powietne doplywajqce kr6Ccem do- ::'::.L ~ ~ ' & : r ? t z a dodatkowego z zawaru pwwiet- 7; .j"o:akowego sterowanego przez elekrronicz- 7 : ~nadzenie s!erujqce.

:+risnkiej temperatume otoczenia lub g a i - - ;a. ?Uv powietrze ulega rozrzedzeniu. w celu *r:i!o;venia odpowiedniego skladu inieszanki ?a!arcznnej do cylindr0w silnika, do ~ikladu

j~ lowe~ci dostarcsa si? dodat kowe powiet- r;it Z~wi i r Simetafowy, reagujqcy ria tempersturq

powietna, steruje otwieraniem i zamyksniem dy- szy, kt6rq dodatkowe powietrze doptywa do iikladu biegci jalowego, Uklad biegu jalowego jest wyfqczany podcras hamowania silnikiern. Pa tizyskaniu informacji, i e pr+clkoSi: obrotowa silnika jesr wigksra niz 2300 obr/rnin a przepustnica jest samknieta, elektroniczne unqdzenie sterujqce wylqcza zasi- lanie elektraraworu iglicowego. kt6ry odcina w6wcrac doplyw rnieszanki do wyfotu ukladu biegu jaiowcgo. Elektrasaw6r iglicowy jesx wylq- czany rowntei po wylqcseniu silnrka.

Uklad gl6 wn y Paliwo doprowadzane da gafnika' przepiywa peez ddyszq gl6wnq i doptywa do rtrrki ernulsvj- nei. Dvszq gt6wnq powsetrza jest dostarczane powietrze, twonqce wras z paliwem mieszankq (cmu isje). krora przeplywa przesrtirkq emulsyjng. Przeplywajqc W kierunku razpvlacza mieszanka zostaje dndstkowo zubozona peez powretrze naplywajqce kroccem doptywu powielrza dodal- kowego z zaworu powietrra doda?kawego. W za - leznuici od warunkbw pracy silnika oraz od iIo2ci tlenu W spalinach elektranicsne unqdzenie stetu- jqce otwierajqc zawor powierna dodankowego reguluji; cloptyw dodatkowego powretrza krM- cem doplywu powietrza dodatkowego i w ten sposbb wytwarza W ukladzie glbwnym mieszan- ke a odpowic?dnirn skladzie.

Page 68: Manuale Fiat Cinquecento

Ukhirady biegu jalowego, gfdwn y i wzhogaca/qe y gafnika A isnn 1 - eleklrotaw~r iglrcowy oilcina)qcy dopivw eniulsli W uktadzie bicgu ialowego 2- &%?a paliwa hiegu plowqo, 3 - atwh p:~e~Scrowv 4 - kr~ciec dopiwu powratr?a dodatkoweqo uk4adu bieriu idiowego. 5 - wkfei reablacli sklzdii miwanki, 6 -- p-zepucinrca, 7 - rurka cmulsy~na. 8 - dvszn y bbwria paiiwa. 9 - plywnk. 10 - dysm paliwa ukladu wzlmgacayqcego. q 1 - znworctk uktadu w z ~ a c a i q c e g o . F 2 - sprppyna. 13 - Ilocrek. l4 -- kibciilt: dnplywif powletna dodatkawqjo uklndu qibwnsgo. I5 - dysza glowna powislna, 16. 17 - kanal I dvsza po\riema. 1 P, - dyssri ekonarnizern

Uklad ~*zbogacajqcy P n y zarnknlqtei lub czgSciow0 uchylonej pnapu- stnicy poduas pracy silnika, wskutek znacznego podcignienia wystqpujqcego W kolektorte dolo- towym. tloczek przesuwa s i ~ do yiiry i pokonuje opbr sprqiyny. Wdwcras zaworek ukladu wzbo- gacajqcego otwiera doplyw paliws I komory plywakowej do studzienki ruiki ernulsyjne) przez dyszq paliwa uktadu wbogacajqcego, co powo- du~e wbogacenie rnieczanki W paliwo. Przy duzych otwarciach przepustnicy, wskurek zrnniejszenia poclcifinienia W kolektorze dolato- wym, zloczek pod wplywem sily spreiyny przesu- wa si9 W d61 i naciska na rnworek ukladu wzbo- gacajqcego, kriiry zarnyka cioptyw paliwa 2 ko- tnory plywakciwej do dyszy ukladu wzbogacajq- cega. co uniemozliwia dosiarczenie nadinicrnie wzbugaconej mieszanki przy duzych obciqie- niach silnika.

Pompka przysp fesrenia W pnypodku naglego otwarcia przepustnicy ga f - nika nastqpuje uruchomienie dfwigni pompki przyspieszenia. kr6ra oddzialujqc na przepone pom pki przyspieszen ia wywoluje wzrosi. ciinie- nia paliwa zawartego w komone paliwa pompki. Nastgpuje otwarcie zawaru tinczqcego pompki i wtrysk dawki paliwa do gardzieii gainika przez wtnyskiwacz pompki przyspieszenia.

Po puszczeniu pedalu przyspieszen ia i uwolnre- niu dfwignr pompki przyspirlszeiiia, por1 wply- weni rozpr~zajqcej ssie spreiyny prrepony pom- pki, przy sarnknrclym zaworze tlocrqcym, na- stepuje otwcircie zaworu ssqcegn, ktbryrn do- ptvwn pafiwo do komory pompki Po wyr6 naniu ctSnier! zaw6r ssqcy zarnyka si9 i W komo pompki zncrwu rnajduje sig pelna rlawka paliil

Korektor padciinienio wy biegu jaio wego

Dwustopniowy korektor pocEciSnieniowy biegu jalowego: - zapobiega zrnniejszeniu predkahci obrotov silnika praciijqcego nil biegu jaltiwyrn W przypr ku wlqczenia odbiornikow pobierajqcych di prqd i wywalujqcych dodatkawe obciqzenie : nika (I stopieh - dolny silownik). - dornyka przepustnice galnika podczas harr wania silnikiem (Il siopiefi - gdrnv silswnik Pierwsri, stopieri korektora dziala na biegu la wyni cieplego silnika, Po nagnaniui silnika temperatury cieczy ct~l~dzrjcej ponad 55'C. g predknsk obrotowa bìegu lalowego jesi juz blis wartoCci nominalnej, termozawbr dwudrotny wiera doplyw podcisnrenia do komory dolne," silownika z przeponq. Pa wlqcteniu cidbiornikc,t pobierajqcych duzy prqd n wywolujqcych doda!- kowe obciqienie silnika, wystgpuje tendencla do zrnniejszenia prqdkoSci obretowej przez siln

.-

ji! -

Page 69: Manuale Fiat Cinquecento

IctSnienie W kolaktone dalotowyrn zmniejsza i wbwczas sprpzyna przepany dolnego sifow- n pmuwajac rrrpieii korekaora uchyla pne- i r n i q gainika, wywolwj~c zwiekszenie prqd- :ci obrotowej silnika. 2 awdr ap6fniajqcy jed - cierunkowy, umieszczony W obwodzie prze- wu podciSnicnia dolnego korektora, lagdlzi iany podciSnienia i op6tnia rarnykan~e gne- ;tnicy przy zwi~kszaniu s s ~ podciSnienia W ko-

Schem8t dzialania dwustopnio wego k o r e k t q ~ p o d ~ i S r r ~ e n i o w s ~ e g u jalo wego gainika Aisan 1 - druustopn10wy knrektor p~dc[Sn~~nlnwv hwqu ta4oweg0. 2 - prrepona lr ctuynia, 3 - przopona I stopn:n. - zawbr opbiniaiqcy

lednakierunkowy. 5 - rrzpieii, 6 - termorawuviir dwudiorny, 7 przspustnica gainika, 8 - efektrazawbr rro'idrozny A, 0 - tarv dxirltnnia zaworu o M f niajgcego jednokierunkowcgo

Icktorze dolotowyrn, a wicczmniejsza nieregular- no56 biegu jaluwegc podczas zrnian prrdciSn ien ia w tym obwodzie regulacji. Drugi stopieh korektora dziala po rospoczeciu hnmowania silnikiem. Sygnai elektronicznego unqdzenia sterujqcegs uruchemia wtedy elekrro- zaw6r tr6jdroZny. otwisrajqcy doplyw podcis- nienia do komory g6rnego silownika z przeponq. Przepona ta ogranicza wdwmas ruct-i przepony

Page 70: Manuale Fiat Cinquecento

Sffnik 704 cm'

dolnega silownika, kt6ra wskutek vvystqpowania zwipksronago podciknienia prawie calkowicie dornyka prsepusrnicq gainika i nie dapuszcza do zasysariia rbednej miesranki, ktbra nie rnogtaby byC: spolona W silniku i rnogfaby uszk&ziC katnli- zator.

Czujnrk biegu jalowega

Zamoniowany W gainiku czujnik biegu jalowego pmesyla do etektronicznego ungdzania sterujq- cego sygnal infovmujqcy o ramknigciu pnepirst- nicv. Obwod elektryczny czujnika jest zarnkni~ry wowczas, gdy przepustnica jest zamknieta, Polo ienie cz~ijnika biegu jalowega mo%e byC regulo- wane za pomocq Srvby regulacji czujnlka biegu jalowego

Zawdr pnwiet.rxti dod~tko wego tawbr powietrza dodatkawego zawieta silnik krskowy slerawany prztir elektroniczns unqdze- nie sterujqce (cstery kroki silriika) oraz pnez wylqcznik zdafny (dwa kroki silnika). Podczsis pracy silnika na biegu jabwvm zawbr reni atwiera doplyw dodafkowego powietrza do ukladu biegu jalawega gaZnika (pod przepustnic?), 789 W za- krcsia czqGciowego arax petneqo obeiqzenia sil- nika otwicra doplyw ppowieitta dodazkowogo do ukladu gliiwnego gainika (przed rezpytacz).

Permoxewdr dwudrozn y Znajduje si? on na wyjSciu cieczy chlodqcej z glowicy i w raleina4ci riri remperatury cieczy chfodzqcej doprowadza podciSnienie wyctqpujq- ce pad przagiustriicq do silownik6w sterujqcych pracq goiniks.

Przekrdj zawnrii powierrza dodarkawego 1 - ki{)~i@c ociriivwu powlsirro do ~ k l r i c l t i riliiwnaqo. 2 - kit5ci.c dcurlywu powiern'o. (s:rcna ukbrirlu glrlw~egol. 3-!ali.rfyk. 4 -w~ihksilriiha. 5- slliiik krokorrv. 5 - .g'rc~. 7 - krr5ci~c dnplvwu poiniei~n { s t r ~ n i i uklarlu bronu ~~Iiiw~iquE. 8 - k r b c w wfpkywu po~~c:l i?n r f 3 itilarElr b i e ! ~ ~ 1oioiverio M - h:r(ilia ukladu glbwncgo, 5 stroria ukladii I i i q i i

~ i i lowc~lo

Czujnik pe fnego obciqienia

Czujnik pelneqo obciqzenia jest wylqctnikiem informujqcym o obciqfeniu silnika na podstawre podciSnienja wystgpts~qcrligci W kolektorzc dolo. towym. Stwki wylacznlika $4 zamkniete, gdv silnik nie pracuje orar goy podciSnicnie W kolektona dototowyrn jest mniejsza niz 9 kPa. co infarmu o petnym otwarciu przepcistnicy, Styki wylqc nika sa na?omiasi otwarre od chwili uruchomr nia silnika do crasu. gdy podciSnienie W xole,, torre dalctowyrn !est nie mniejsze niz 9 kR? (przepuslnica otwarta cz~$ciowcl). Po uzyskanic svgrialci o pelnyrn otwtireiu przepusanicy Iza mknigciu stykbw) podcras pmcy silnika elekrro- niczne ungdzenie steru,qce sniienia charaktevs tykq regtnlacji taworu powietna dodatkowegri.

Zasobnik p0 wietrz~

Jest to zhiornik dini~tkoweao powietrza, um im czony obcik obudowy frltru powierrza i po!$c~uny przawodem z kolek!orem dolotowyrn. ktirry silrr?

do tmniejsxenia pulsacji ~~Snienia W ukladrir dolotowym silnika dwucylindrowego.

Jest PO citzqd;renie mi kraproveca~awe. ktbre swl nia nastepujgce funkcje: - wlqcza system regulacji ekktronieznej skl3.o'; mieszanki W temperatbrze cieczy chlodzqcrn n-

wyiej 15"C, - steruje doptywem paliws w raleznoi obciqienia silnika, adcinajqc doplyw paliwii ,

c7as hamowania sijnikiern iprzy pr~dkoici o! Iiowej wigkszej niZ 2300 sbrjrnin ì zarnhii~~

Oznlrcxenie sr ykdw gniezds sl4crr elektrmiicrn unqdn~nta starujqcogo gninika Aicnn t - :ii:iss 2 - s y g n n i s t ~ ~ ~ w : \ f ~ i ~ ( S ktok S I I I : ~ ~ ) , 3 - sterowniii? ( n k r o k . i~ l l i ika I . d - ~ n s i ~ a n t ~ : 12 V fz przekatnikn) 5 - svgnni in fomi~ i j~cy o prdk&i;ci ahrc iow~.s i I r i~k~ 7 w & k i 7an!nnowei. 6 svtinal Int0:r u a t ~ i q z ~ n i u s~lnika i r.zujll*ka peinqia rihcirj~rrn~e. 7 - Q /

stornwaii3 ~t~klrorrlworeni frri~dro~riym, 9 - svgnh! informi~iqcv o zawanosci t i ~nu W soalrnorh 3 soncy larva-:: I f i - qvclnal srm:owania 11 kro< g i , ~ i < i ! ) . i f - cv~ii;! stcrawaiiin (3 kruk silnika), 13 mesi. 7.1 -- sygiiai 17fn+miilq,-v a iamkn.qcdlt Dnepuci!nhcy 93inika I c ì t p t: bien:! ~ahwlliqo 1-5 - sterowanie ~dciacia dop!ywir pr i.: do ~1~klcazawxu igl~cowcqo, 1 : - vana1 tnln!rrul<c3: o ternpflrarurzr! zieccy chtodzqcq siinik 2 szufnrka f m p r c i .

Page 71: Manuale Fiat Cinquecento

Imor pofa~~glJ pmurnnt ycfn ych zespoI&w vkfadu zasitania z gsgnikiern Aisan sfera wan yni eitektroniunie S::mrio.iio~ S I Q ~ I k mnt~cy atzenuslnicq rmnicaowq. 1 n - ~qwtyriczysdovvn~k steruj?cy gnepustnicq rum(: howq, ~v~vs!Qpniowy~kotpktor btequ i-90. 3 - ~ l ~ k t : o ? a ~ r n 7 n v ~ w ~ 1 - ~ d & d c o w m o i d j n i k -

yi~~)bciarenn. 5- przel.qmniL podc16nieniowy uklarlii zapioiiowego. B - xaw8r bp6fniajqcy jednnliicrrunkowv, 7 - tr3jnik i : ~ s c r przewcdm podciinieniowcgo unadxenra wsfiornagajqcqo harnuicow. 8 - pneurnatvcznv ?aw6r odcinajwy. :ti;ornik pochlaniano par b e n ~ n y 7 fifiwm wpglfiwp. 10 - zawor kieniiqcv rrnophwm par b s n ~ n y . 7 l - ctulnik. 9-alury c ~ o c e chldrqcoj. 12 - koioictor daloiowy, 13 - zawbr op62nia)qcv jednnkieiunKowy. 14 - zaini& apartiial~y. !~mazawbt dwudrozny, 1 6 - c h w y ~ pmietna do gdnika

n81ie kdlorbw: G - ibtly, L - niebiesli, N - -rny. i? - czt3ivvony, Z - ftnlstriwy

:pus!nicy) wysylajqc sygnal do ePsktrozaworu $ci obrotowej 3000 obr/min, a koiiczqcyrn darny- :okvego, I kanie przepustnicy prry 2000 obr/rniri,

~uutuje: doplyw dodatknwego powietrsa da nrKa (W ukladach bregu jalowega i glbwnymi, uy,jc silnikiem krokowym zaworu powietrza

..,-afkowego, wykorzystujqc informacje z sondy trda ty'iko przy rnniejsryrn obciaieniu si lnika 14 riiriiejczych orwarctach prrepusrnicy), a in- i w c j ~ z poz~~talych czulnik~w - W calym

nkrest!sre pracy sifnika,

- s!etuie etektrozeworem zrbjdruinyrn uri~cha- ,?la;VLfn pnrumaiyctne domykanie prz~grrst nid 'x xdczas hamowanio si1 nikiem przy temperatu- rie cieczy chlodzqcej wiqkszej nit 55°C i predko-

- przcchodzi do ttybu pracy awaryjnej W przy- padku uszkodzenia mikropreces~ra sterujqcega. EIekrroniczne urzqdrenie st~rujqce: - w razie ranikii sygnatu z sondy tambda - za- nzyka ealkowicie zew6r powtetrza dodatkowego (z~siranie bogatq rnieszankq), - W razie uszkodzenia mikraprocesora sterujq- cego - blokuje zawbr powie~na dodatkowego W ostatnio zaimowarìyrn aotozeniu i nie odcina CEoplywii pariha do uklad; biegu jalowego gai - nika podczas harnowania silnikrem (nie steruje élektrozaworem iglicciwyrn), aby umoiliwlC awa- ryjny dojazd do sracji obsiugi.

Page 72: Manuale Fiat Cinquecento

Uklad pochlaniania (rec yrkoJacji1 par paliwa U klad ten ogranicza eniisjs wpgl~wodorcw za - wartvcii w pnrach paliwa (benzyriv) liklacitu zarilanin i skrzyni korbowel silnika rlo oraczeniq W ce1 li QC hrony przec! zan ieczy~zczerrtern srodo- wiska.

Regulacja biegu jalowego

Warunki wsf epne Silnlk powiriier: byt w d~brym ~farlre ~echnicz-

nymi (prawidt~iwe cisnienie sprqsania W cvfinrl- rsrrli. wczelnc uklsdv dolotowy i wylotowy. filtr pcjwietrza zarnonlowanv na siniku z czysrym wkladrtn, sprawny uktad rornqdu oraz sprawnv uKlad zaptonuvuy). ri S i l ~ i k powrnien zostac nagnany do tempera- ~ u r y riorrnclnej prucy (ns do u ~ s k a n i a wlrjczenra si$ wentylafora chlodnccy - temperatura cieury cliladzqcej ok. 90"Cl n wylqczonv. Przed mgtita-

n i?.

{ ' P .

Regt~larjn predkogci abratawej b i . u jalu wego

Page 73: Manuale Fiat Cinquecento

fla*yulac/a btegrr jaluwego gatnrka Alsarn 7 - K'VP: q u acli pr&ko$cr obrotow~l biegu jalowago. ! tvkrtf rgulacji pf~rlko3ci obratowej prtyspieszonego b+~~itl;ilnw~!~o,3-dwusiopnrowy korcktor podcidnisniowy :i.4:i;u plowei!o. 4 - kiocier: podciSnlenra dalnej kornoty

iFacnt wtyk tl4cza elektrycznego gafnika racryk ornornierz miqdzy czarny przewdd we u a maq. irusznjac diwigniq przepustnicy gaf nika adzit ra pornoc? omomiena, czy nasqpi rirqcie wytqcznika czulnika biegu jatowego. przypadku niewysrqpciwania zamknigcia

,- ,s. n ,ika czujnika naley wyregulowac poloie- zujnika pmez obrbt Sruby regulacji czujnika u jalowerjo. YlaczyE zjqcze elektrycrne gatnika. ! pcrnow wkrfta regulacji prqdkoCci obra- il piqmieszonego biegu jatowego uzyskak koSE obrvtowq i 550 do 'l 650 obr/min.

r rcrliqszyc p m o d podciSnienia do kr6Cca ~ c ! r y komory dwustspniowego korektora pod- ci<~l?niowega blegu jalowega oraz sprawdzik. uv ~@kcrSI. obrotowa zrnniejszyla si9 do warto- ici ;l30 do 1200 obr/rnin.

b Odlqczyt zqcre elektryczne od sondy Iambda. a Pcdl3cry6 ko15c0wke pomiarcswq analizatora s ~ ) ~ I ~ ~ d o g n i a ~ d a W rune wylatawej pned katali- ??:::?m i sprawdzi6 czy zawartogc C0 w spali - nach pned katalizaiorern wynasi 2 do 3%. W razie xcle5y 7dj$ rislon? 2 wkrpra regulacji skladu mi5:anki i oipuwiednio skorygowaC nim zawar - tdi 3. 6 ?d!qczytzlqcze elokrryczn e do sondy larnbda, 7 ~ i kc6c6wk~ pomiarowq analizatora spalin do

321 nrry wylotowvj onaz sprawdzit: !;ivar?oSC C0 na biegu jalowym - powinna r'e wiqksza nii 03%. ~zwerioSt CH na biegu jolowym - powinna nie w i ~ k n a nii 80 ppm.

Regulacj~ crujnika b l e w jalowego gafriika Aisan 1 - czulnlk brogu jaiowe(~a, 2 - Sruba regulacli crujnika biegu Iniowego. 3 - dtwignm przepunnicy. 4 - rI3r.z~ elektryctne

Uwaga. W przypadku, gdy zawartoE C0 zmre- nona przed kaializatorem jest prawidlowa, za6 zawartobci C0 oraz CH t a katalizatorem pne- kraczajq podane wartoSci dapuszciralne, Swisd- czy to o zuiyciu katalizatora i koniecznoSci iego wymiany, m Po zakoticzeniu regulacji zaloZyG nowq aslonq na wkret regulacji skladu mieszanki i cidlqczyC analiratar spalin oraz obrotomien.

Typowe niesprawnoSci ukladu zasilania z gaf nikiern Aisan sterowan yrn elektronicrnie

Ohiawv

Silnika nie rnozna uruchomit Iuti silnlk rarnymqe sre bezpo- brednio po uruchu- rnieniu

Silnik trudnb si$ uru. chamia i nie iacho- wula srabilnei ptpd - koSci obrotciwei bie- gu jaloweqo

Moiiiwe pmycqny

1. I'oluzowane Itib ro7lqczons xta- cze wielsstykowe eikktraniczneqo unqdzenia sterujqcego. 2. Prxeyialony hezpiecznik obwodu zasllnnia elaktroriiunego u~qdze - nia sierutqcego. 3 Ciszk.cKfzonv zdolny wylqeznik rasilnnia elekironlctne~o urzadze. nia starujqcego

1. Brak za!iilania elektrozawru ig- licoweao oatnfka 2 Uarkndmny mlekirmawbr iglico- wy gafnike 3 PoLii70n1ane lub rozlqcznne zlq- cre wiclriswkawn olektronlrrnego urzqdzonia sterulqctga. d Odlqczony luh pekniighi rhlry prrewbd p3dciSnialra ì q c t ~ ~ ta - w6r powietna dodatkiiwago r ukladem biegu ~alow-o 5. Zenieicxvsrczoiin dysda ptiliwa biegu ~alowago gahika

Page 74: Manuale Fiat Cinquecento

Odlqcmnv lub pek:iiqtv pr;cwPd pndciCn~onis I q t r q q krbciec pod DneLsirstniq t rlolnq kcmmq dwc. sronntoweqo silriw~rka sieru,qce- go I)rxepirsiriicq ~bnuchowa

1 Liszkad7ony lub nisszerelw dwustopriiowy korskiw poilcdnia.

V

iiiwwy bieg~i l o l o w q n 7 ridlaaonv lub pcirnrpry sOfIy

, przewdcl podcidriienia Iqcl~cy ?W- mazawbr z karektmiri bdgu ja)3

I wega

3 Odlqczony lub p~kniety czcrwo- 1 tiy pnewdd podciSnienia I&E$V kofok;ar rio&rrnrw z elakirozswo-

1 rem tdldro>nym I 4 Odlricranv lu b pekmery p m h d

podc cnienia Iqcqcy ko!ektoadoio- tawy E pr~elqdntkiem p&cii?nia- nibwym rikhrlii 7npfonowego. 5 Odlqaony lub reknieir c m r i - ny prsow9d p3dciSnrenia Iqczacy kotnh:ur doroiowy z nuj i i ik r~m pm- )nego nk.i%zenia qaznika. 6 Od tqczo-y Ilib ~ckiiielv pmewbd padcrl;nien4a laczqcy podstawg 96- zrifka r temozawoim clwidrnr-

7. Odlauony lub ppknipfy r 5 f y pzewbd podcacnlents t a i l z ~ y t# - nucawbr c:wwlrcany z pn~~imaty-

unvrn r a w m ~dcila]qr.yrn unta- du pm-?!aniar,ia paf bprzyny 8 Qrf!?crony lutr peknrptv ii5lry p r m M dcifnrenla httrqcy W - ~edynczr sifownt* 5FCnl;jCy pie- puaniq rozrirchbw~ % ~ e r ~ f i ~ z ~ w o . rem dwudroiliyrii, O. Pal bzawan~ Iiih r0fli)c20ni! rlq- cra ele;ctrycar;e mncy t2rnt.d~ sllm przenuany pnewfid olekrryrriiy prawadzqcy od wndy 1arnhd.l do ulakttoniunqo u~qdrnni7 s'nru. Iilc*ga 1 Q Uszkodrony terrhozawbr dwu. drainy -

l .2.2. Nap~awy nie wymagajqce wymontowania silnika

Uwaga. Glowicq moina wymontowywat tylko przy zirnnym silniklr. Q 0dIqc;rvr": akumulatoi. a Uariiinic iiklad chlodzeni~ (patrz odpowiedni nnis}. m Oprdinit uk!ad smarvwania, odkrgcajqc karek wlewu olaju (rqkq) orar kcrek spusru 3leju W mis- ce olejowej (klkiwem 22 mm), r ZwciilnrC ratnaski pokywy filtru powiefrzii. cdkrecit nakrqtk? rrioc8jqcq chwyt powie!rza do

gainska P zdjqC pmw6d odpowietrzania sknyni korbowej silnika z kr66m wlewu oleju. a nastep- nie zd:& pokrywq fiItru powietrza 7 przewodarni powietrza. r OdtgczyE od gainike ciegnar pedallr przyspie- azerii? i cirqdzenia ronuchowega osa2 rdj# pvcwhd dopmwadzenia paiiwa da gatrrika, @ Odkrwit cztery nakretki mocowania gafnika do kclekzora dolofowega I zdlqt je wraz t pnd- kladkarni, * Zdjqb gafnik oraz uszcrelkq unieszcranq pod gainrkim. OczySciC gainik z zowrqtrz. * WymiontowaE pnowbd doplywu cieriieao W - wfetrra do f iku powietna.

0dI;tczyb cd kokkrora dolotowegu przewody podciknieriia i prrewbd cieczy chtodzrjceg. m OrtlqcryE przewbrl elektrvczny od czujnlka temperatury ciecry cliloclsqce~. + OAkrgcrC od g l m i c y podwc)l?a zlgcze wylotu cieciiy chlodzacej. + Zejqt prtewody wysakiega napivcia ze iwicie

zaplanowych. 3. OdkrcciC Sruby rnocuiqce do glriwicy wspornik przuwodbw ciwzy chiodzqcej. r ZdjqC pitdrrre I ~ W R k013. odkrqciC tny w k m mocujqee plnstykowa oslone do wntki kola i W- jqC plastykowq oslont: s wnfikr kola. r Odkr~ciC Zny r5ruby rnocujqce kalektor doloto- wy do g l~wicy i zdjq6 koiektor doiarowy.

OdkrgciC rnucowanie chwyfu ciepiego pon trza pny rurze wylorowej drugiego cyliridra.

OdkgciC nakrgtki niocujqce obie czqSct p m i - nlej r w y wylotowej (1 - i 2. cylindra) do gfowicv. s Odkrpcic mocowanie uchwvlu przdnirj ru;y wylotowej do obcidowy sprzqgla. Crutie rirbcci- wania prmedniej r i i ry wylotawej do nadww~a, poluzawac abejrnq zaciskowq przedniej rury i wyjqe p-eclniq rurq wylatnwq. * Odkrqcic dwie nakrqtki rnocujqce pokrywt giowicy i wyrncirrfowaC pokrywq glowrcy wr22

z u~71czeIkq Odkrqcib dwie nakie!ki Srub dw~stron+c?~

1 wyrnnrltowaé zespirl diwigni zaworfiw Isr: wspornikami I aciq).

'Nyjac drqiki poaychaczv z gniazd. e Ddkrecic najprsrw trz.y bocme Sruhy rnocoiil

ciem $2 nia gtowicy do kadluba. a nPsrepcie o, kretek, Rnrracajqc uwage nn resraw pudk!dci pori dwrema nakrctkami wys!epujqcvmi H ~ s - P " "

kolektora dolorowego. 8 Zdjqt gtowicq i ustcz t lk~ z kadluba.

NAPRAWA GtOWICY + WykrlgctC Swiece zanlonowe z glowicy. * Ustawiic glawice na stole pliaszclryrnq pmii. gania do kadliiba. podklndajqc p ~ d gnvbki 2- warhw ridriowiednie klocki drewnrane, ciirOT { - ce p r z d wypadniqciem zaworbw po dmor::: (plytka specjalna nr 1 8603 58000).

Page 75: Manuale Fiat Cinquecento

Jriskanie s p q h n y zrr woru ! - pdkladica luS m k a podparcia zaw~r6w. 2 - p w d do Sc:skanl~ smryn zaworbw

wir

ScisnqC kolsjno sprqfyny zaworbw (gnyrqd 1860644000). wyjqC piilstojrki mocowania, ?i: przynqd, zdernontowat cqSci (Iqcznie yj$iern za-woru) t uloeyc je w odpowiedniej cnoSci. !dj$ uszczelniacze zaworbw z prowadn ic za- rcw dolotowych. !sunqk nagar nagromadzony W komorach iìania oraz umyt i asuszyC gtowic$. iprawdzid plaskoEid powierzc h ni lqczonis gla- :v z kadfubem, W pnypadku ewentualnej ob-

rC5h rdj;lc warswe o gruboSci do 0.2 mm.

m SprawdtiC wrokowo stan: komor spalania. gniazd zaworSw i pcwienchni gwintowych. m SprawdziC stan zaworbw: - bicie proniieniowe grzybka (za pornoca wier- tarki i czujnika rnikromerrycznego) - wan-toSc dapuszcza t na wynoci 0,&2 mm,

Gtuwiw p0 czeSciow ym demonta2u xa word W 1 - uszczelniacz na prowodnicy raworu do!otow%go

Page 76: Manuale Fiat Cinquecento

- grednicq trronka (za pomocq m ikrrimetru); wartoSci wymagane podano W ,,Charak'ferystyce tachntcznej", - stan i gkadkaSt powierrchni trzonka, - stan przyign i (wzrekowo). Uszkodzone zawory naleiy wyrnieniC.

W przypadku uszkodtenia pnyigni gniazda zaworu, wymiany zaworu lub prowac!nicy, naleiy pneszlifovva6 gniatdo zaworu, zachowujqc od- powisdnie wyrniary (patrz rysunek). Po naprawie gn iazd sprawdziC szczelnosC pnylegania zawo- ruw do gniazd. Wkrqcic h i e c e zaplonowe. zata- iyt zawory, adwrbcid gtowicp kornorami spala- nia do gbry i nagelnit je olejern napedowym. Po okolo 2 godzinach nie powinno si? slwierdzit ubytkiiw deju napqdowego. W pnypsdku nie- srczel no5ci przylegrlri ia nalezy dairzek zawory W gniazdach, sprawdzajqc 9tady przylegania. 9 Sprawdzic p rwadn ice zawordw: - prawidlawoSC osadzenin W glowicy. - Iciz prornieniowy irtonka zaworu W prowad- nicy (za pomoca czujnika zegarowegci) - war- toSC dopuszczalna wynosi 0.1 5 nim.

W przypadku uszkodzenia prowadnicy naleiy wybit jq rnlotkiem sa pomocq tnpienia specjal- nego (nr 1860395000), uderzajqc od strony komory spalania, Nowq prowadnicg naleiy wbie od strony diwigni zoworbw za pomocq Lega

samego tnpienia specjalnego, iecr zaopatrzom- ga W tulejke dystansowq w celu racl~owa~it prawidtowej gleboko6ci osadaenia prowadnicc w glowicy po montaru. po wczeSniejszym pcid- grzaniu gfowicy d a ternperatury okob 7 20". Po rnontazu sprawdzik swobmdq prrasuwanic s tnonka zaworu W prawadnicy. W razie slwie drenia wyczuwalnego oporu nalezy rozwit recznie otwor W prowadnicy za pomocq rozin iaka (nr 189031 0000). a SprawdziC stan sp~i+yn zawor6w i ich sayv,. noie, dokonujqc dwukrotnycli poiniar6w ich ma. rtoCci kontrsinych (patn ,,Charakterysryka iecb niczna"). W przypadku kaniecznoSci wyrriiani ctiod jednej spreiyny ratecs sig wyrniang wsz kich spreiyn. i Zdemontowae zesp6C diwigni zaworbw. 51 wdzEC stan powienchni kohc0w diwigni zar rbw wspStpracltijqcych r rrzonkami mwoi i popychaczarni (powinny byC Zus!rzanie $1 kie). Sprawdrit powienchniq zewnetnnq dlwigni i drozno5C olworiiw przeptywu olejr ZmierzyE: brednicq weiwnqtmq diwigni zawor i 4rdniw zewrietrznq wsp&lpracuj~cych z ri

pawienchni osi diwigni. W przypadku zbyl i

zego luzu (wartaSci prawidlowe 0.01 6 0,055 nim) wymieniC odpowredni element . reguly wymienia sie dfwignie razem z osi$

Page 77: Manuale Fiat Cinquecento

tìia~ra wa i zarnontu wanie #lo wicv

zyi: Srednice wewnqtrrnq wspornikdw osi nicq zewnqtnnq wspblpracujqcych ;! nimi m h n i osi dfruigni. W prrypadku xbyt du-

iuzu (wartoSci prawidiown 0,005 do J . ? ~ J Y mni) wymienit odpowiednie czeSci. ")ci wervfikaqi smontowa& kornpietny zespiil diwigni zawwr6w. s Vontai glowtcy wykonuje si9 W kolejnoSci 05::rotrilej do dernontazu, przestrzegajpc nasre- prj$cvch zalecen: -- rwt!zyC obficie olejern silnikowym trzonki sa-

nicq (nieuiywsnie przyrzqdu do montaztj qrozi uszkodzeniem uszcrelniacza), - rnontujqc zespsty znworbw. Sciskat spreivnv rawordw za pornocq prsyrsqdu speclainego, a po zaiozensu p61szozkbw (i zdjqciu pxzynqdu) spra- wd71S prawicllowoSc zamocowania pclstozkbw kaadego zaworu, opukujqc gurnowyni rnlolkiem ostoniety kaniec trzonka zaworu, - d o k r ~ e a j ~ c iiakretki mocujqce zespdl dfwigni raworbw do glowicy przestrzegac odpowiedniej wartoSci mornentu.

~i i wlozyf: je W odpowiednie prowadnice. i prowadnice zawor~w dolot'nwych zalo2yc I ZAMONTOWANIE GLOWICY elniacze, wvkorzystujqc do ich zarnonrowa-

2:;: vF2vnqd specjolny (nr 1 860691 000) zawiera- jqcv nasadke. kt0rq naktada si? na wyctajqcy :nonek zawwu dolotowego. a nasiepnie powle- -nn*!r~lcjem trstczelniacz naklada si? rnn nasadkq

s~iwa wdlutrrzonka saworil, aby W nastqp- 7iejnoSci przyloiyt pnyrzqd do uszczetnia- wcisnal: go sa pomocq mlotka na prawad-

e SprawdziC, czy wszystkie Sruby dwustronne nakrerek ko1pakowyct.i sq pewnie romocowane W kadlobie silnika. W pazypadkci stwierdzenia poluzowania si9 jakiejS Sruby naleiy za pomocq

I nakrqtki z przeciwnakrpikq (nakreconych na ko- niec poluzowanej gru by) odkrecic te srub? dwu- stronnq, sprawdzie powienchnie gwintu Sruby i otworu kadtuba. posrnarowah gwinl Srodkiem uszczelniajacyrn Loctite 640 orar wkrgciC Srubg dwustronnq W kadlub, dokrqcajqc jq mamentem 10 Nom.

Zespdl zewoidw 1 - pblsiazki rnocowsnia.

8 2 - ~ ~ ( I f n a misecrks spqzyny. 3 - spreryna zawoni, 4 - daina rnisecskh sorCzyny. 5 - gruwadnrca zawwu wylorowtigo, G - zawhr w v r o t o ~ , 7 - xswcir d o l o r ~ ~ y . 8 - pmwndnica zaworu doloro\iego. Q - us?c7e!n1acz rawaru

6 do~oioweqo

Page 78: Manuale Fiat Cinquecento

KolejnoAt dokrwmrnia niikrgtek i Srub moeowenia glo wic y 1 do 8 - nakratki kolpakawe. 9 do 11 - Stuby

i Sprawdzic czyctoSt i brak rarysowali powian- chni prrylegania nakrptek kolpakciwych oraz ich podktadek. m Nakrgtki i Sruby rnocowania glowicy zanurzyC w oleju silnikowyrn, wyjqC i pozostawit ai ob- cieknq okolo 30 minut. * Nowq ~iszczelke glowicy wyjqC z opakowania tu2 pned montajlern, gdy2 jesl pokryta subslancjq powod ujqcq rorpoczqcie utwardzan ia jej mate- riatu po zetknieciu si$ z powietnem. a Na oczyszczonq powienchnie kadluha zatoZy6 uszczelkg glowicy napisem ,,ALTO" (.,gOrad) skierowanym w strane gtowicy. m ZaloZyt glswicq.

Posmarowad Srodkiern uszczelniajqcyrn (np. toctite 640) powierzchnie styku glowicy i pod- kladek plaskich pod nakrqtki kotpakowe (nakr~tk i

i do 8, patrz odpowiedni rysunek). aby nie dopuhik do wycieku ciecry chlodzqcej do ukla- du smarawonio (Sruby dwustronne przechodrq przez ptaszcr ciaczowy cy lindr6w ).

Zaloiyc odpowiednie padkladki pod nakrqtki kolpakowe. zwracajqc. uwagq, ie nakretki (2 oraz 3, patrr rysunek) umieszczone w kanale kolektora dolotowego majq po dwie podktadki - j d n g podkladke plaskq ( 8 x 3 7 mm) oraz jednq pod- kladke sprezystq stolkowq (8x 1 6 x 1.9 mm) - patn odpowiedni rysunek.

DokreciCI Sruby i nekretki glowicy w sz&ciu etapach, w kaidym z nich zachowujqc odpowie- dniq kolejnoSd dokrqcania: - l . etap- wszystkie nakrelki i Sruby (1 do 11) dokr~cic rnorneniem 20 N m. - 2. etap - wszystkie nakrgtki (1 do 8 ) dokrgcid rnornentem 30 N m, - 3. etap - wszystkia nakrctki (1 do 8 ) dokrqcit o kplf 90-, - 4. etap-wszystkie nakrptki ( l do81 dokrvit pilonownie o kqt 90', - 5. etap - Sruby (9 oraz 10) - sprawdztC moment dokrqcenfa 20 N - m, a potern dokrqcit je o kqt 70". - 6. atap - Sruba ( 1 1 ) - sprawdzib moment dokrecenia 20 M -m, a potem dokrecid )q o kq: 50'. Uwaga. W pnypadku zastosowania zwyklej uszczelki glowicy po pnebiegu '1 000 do 1 500 km zaleca si? wykonanie trw. dokrecenia kontrol- nego glowicy. Natomiast zastosowanie uszcze?kc glowicy typu ASTAD W R elirninuje koniecznoii dokonywania dokrqcenia kontrolnego. W p n v d

padku zastssowania usrczeiki glowicy rvpr! ASTADU R i podanego sposobu dokrvania Sru.

Podklsdki nskrgtek kolj~kowyeh i rniejscs usxcrelnienie powimchni podczas monts;iu glowicy 1 - podkladkn ptaska, 2 - rniejscs natozenia Srodka uszczelniajt$cego, 3 - podkladka sprezysra srozkowa. 4 - podkladka p+aska

Page 79: Manuale Fiat Cinquecento

nekretki gbwicy q obciqzane do granlcy ycznriicl oraz muszq byC wyrnienione po okrotnym uzyciu (po ezwortym demontazu ricy}, vilronq oleiyen'i silnikowyrn nowq uszczelkq vvry gbwicy zaloxyk no glowiee

izyc pokrywe glowicy, dwie podkladki pia- okrecii: dwie nakrqtki niocowan ia pokrywy ;y rnornentem 8 N. m. iontowaC pozosiale elementy W kolejnoCci :nei do wyrnontowania [patn poprzadni

TPri!!

:C>';

?c5.a a VI,,

WYMIANA ~ANCUCHA NAPEDU izqou I i i& salraehbd na podnoiniku lub ucta- ? kanale. montowat dolnq oslone chtoclnicy. moco- za parnaca sruby M6 i dw6ch wkrqibw M4. I I ~ G R Z O W ~ C zdena? pntsdqi (dwie Sru hy

, dwie Sruby boczne. dwie nakretki po n). L L O W ~ C Sruby rnocowanra alternatara, naE alternator clc sitnika i ;rdjqC pasek W. F$ pmwtid odpowietnania skrzyni korbo-

. - hiO2ca przy wlewie o1eju 60 sitnika. i Cdkrnii: Zny Cruby M 5 mocujqce tilaszanq ~ ? ! a n t koia zarnachowego do obudowy sprzggla i zr!j3C ostonq.

!'3itowa& kblo raniachowe za pornocq przy- specjoinego ( R T 1867030000) - patrz

ec- pvykr~onago 7arniar;t jednej zo zde- ~ w a n y c h Crub oslony koIa zarnachowego P? podkFac'kq dystansowq o odpawiednio trFj nruboki. aern cx;rkow)mi specjalnym (nr 1 8501 50000) p5 (04 mnmcliodu) Siubg mocowania ~ m w q o do wa!u korbnwego i rdj$ kolo YF. z waEu.

e ZrtcmontowaC ze wspornika cmjnik polozenia : prerlboGci obrotawe~ walu korboweyo (dwie o ~ i ! ì e Snuby na wsporniku). a Odtr+ciE dziesiqi: Crub rnocowania pokrywy nappdir rorrrqdu, podstawit nactynie do oleju na cwsokcl?ci pokrywv, podwazve wkrqtakiern 1 ~fl];lt pokrywq nap& rozrzqd~ wrar z plaska iis!czelkq. a Zd~.inntowat prtyrrqd blokujqcy katci zams- c i i ~ w e b OhrCcit wal korbawy do palazenia, W kt6rym znah knntrolne na obu kolacti zebsitych snajdq ?q sajbliiei siebie (pokryjq sig) i b@q leialy na iini ~ i ? ~ h ~ d ~ l c e j pnez Srodki ohu kbl Iahcu - I ~ O W Y C ~ .

i Zzblokowa& ponown ie kolo zarnachowe. ibezpieczyt i ~ d k r e c i t cztery Sxuby M6 ma- ipda dil7qcla kola 7qliatego.

* PodwaivC wkrgtakiem i zrijq6 duie koto zebate z watu roznqdu. o nristcpnic rdjqC tahcuch roz- nadu z maiego kola zebatego. m ZsunqC z watu korbowega male kolo z e b a l ~ . e Zalojyk W adwrotnej kolejnosci nowe koia zehate i laricuch nappdu rozrrgdu oraz sprawdziC prawidlowo86 pokrywania si$ znak6w. Uwaga. ialeca sig lednoczesnq wymianq obu k ~ l i laicucha nawdu. Ze wzglqdu na mntejszq wyrrzyma~oSC materialbw nie zsleea ci^ montazu zesrawu naprawczego napqdu rozrzqdu pnezna - czonego do samochsdhw FIAT 126P, mimo ze zestaw ten ma te same wmiary. m talozyi; zabezpieczenra, dokrpcit Sruby moco- wania durego kota zqbatego na waie rozrzqdu rnornenrern f O N - m r zabezpieczy& je przed odkreceniern. m W pskrywie napqdu roznqdu o~zySciC p ~ w i e - nchnie przylegania do kadluba ora2 wymienii: pierScier? uszczelniajacy O wyrniarach 4 5 ~ 6 2 ~ x 8 rnm, srnartijqc pned montasern nowy pie& cieh olejem si1 nikowym. a Zatozyt pokrywq nap@u rozrzqdu uzywajqc 1 nowejuszizelkiplaskte~idokr~idIrubyvocujq- ce pokrywe do kadfwba: - asiem irub ME - momentern 8 N = n),

1 - dwis Sruby M1 0 - momentem 40 N m.

Page 80: Manuale Fiat Cinquecento

Znski kon frolne nn ko fach lericuchowycb do usfrrwiania r o x r z w

m ZamontowaC na wsporniku czujnik polurenia i predko9ci obrotowej watu korbowego. m ZalozyC kolo pasawe wraz z podkladkq i Srubq rnocujqcq na wal korbowy i dokrwic Srube mo- m e n t e n 147 N . m. s ZdjqE prtymqd specjalny blokowania kola xa- maclsowego i zarnontowad oclan~ kola zama- chowego.

ZarnontowaC pozostale elernenty w kolejnoSci odwrotnej do dornentazu,

Po zaloZeniu paska klinowego napqdu alter- natora nalezy wyreguiowaé jago naciqg (patrz apis W rrozdziale 13).

i 2.3. Wyrnontowanie i zarnontowanie zecpdu napedowego

WYMONTOWANIE ZecpOl napedowy wyjmuje si? (wrar -L piilosiami) od spodu sarnochod~i, Uwaga. Wymontowanie i wrnontowanie zespo- iu napedawego wymaga rozpanqdzanla pod- nosnikiem ol~stugciwo- naprawczyrn oraz spe- cja tnq belkq popnecznq (nr 1 870595000) albo diwignikiern. r Ustawié samochbd na podnogniku obslugo- wo-naprawczym. e OdlqczyE akurnulator (przewod masy).

OprotniC uktad chlodzenia (patrz odpowiedni opis). + Wymonlowai: pokryw~ pnedzia4u silnika po odlqczeniu przewodu cpryskiwacza szyby pned- niej od dyszy. + WyrnontowaC kompletny filtr powiétna, od- krqcajqc nakrqtke rnocujqcq obudowp filtru po- wietrza do wspornika, nakrgtkq mocujqcq chwyt

powietrza do gainika, adtaczyC od nadwozia przewbd doprowadzenia zirnnego powienza do filtru, zdjqC z krbdca p n y wlewie oleju pnewb:! odpowie~rzania skrzyni korbowej i d!qczyC pne- w6d doprowadzenia cieplego powietrza. e OdlqczyC przewody eiektrycrne od: zlqcza cewki zaptonowej. zlpcza aiternatara, czujnika pololenia i prqdkoCci obrotowej walu korbowego oraz od czujnika temperatury cieczy chlodzqce:. * OdfqczyC od pompy paliwa przewody dopty~;u i odplywu oraz zdjqC filtr galiwa re wspornika. e QdlqczyC przewody uktadu chlodzenia od po- dwiijriegs rtqcza wylatu cieczy chtodqcej na glowicy. m Rozlqczyi: zlqcze linkf napgdu prqdkoSciornie- rra (przy zbiorniku plynu hamulcowego). a Od tqmyt przewbd podciSnienia od tinqdzenia wspornagajqcego hamulcaw oraz przewod poc cicnienia prry padctawie ga2nika. r OdlqczyC od obudowy termosfatu dwa gumo- we przewody cieczy chlodzqcej Cjezeli nre zdjeta obudowy przv opriiinianiu ukladu chiodzenia). m OdlqczvC przewdd elektryczny od czujnika CI$-

nienia oieju- m OdkrqciE nakrqtki mocowania obu przewodbilt prsedniej rury wyiotowej do glowicy, obejme mocowania rusy do obudowy sprzqgfa i Srubc- mocowania rury przedniej do nadwozia (r cztere- ma podkiadkami, tuiejkq dystansowq E spreiynal

OdkrqciC Srubg obejrny zaciskowej na koricu przedniej rury wylotowej i wyjqt przetkniq rurf wylotowq.

OdlqczyC pnewod y elektryczne od rozrumik:: i prmewbd masy od nadworia (na belcezawiesrc. nia).

OdkrqciC Srube M8 rnocujqcq drqzek zmiany Riegbw (dolny drqzek podlulny) do sknynki przekladniowej i odlqczyk drq2ek od sknynki. * Odkrvi t trzy nakreiki M I O mocujqce dqze'r

Page 81: Manuale Fiat Cinquecento

Zespdl napqdowy 700

:y:ny (g6rny dqzck podlwiny) do sknynki cIzdniowej i odIgcq6 drqiek od sknycki. !lccryC pnewody elektryczne od wiqcznika

cofania oraz zdernontowak ze skazynki OdkreciC i vryjqC po dwie 6ruby rnocujqce clidniowej uchwyty mocrrjgce wiqzke tych zwiotnicq do krilurnny zawieszenia ;! lewej oraz ~od6w. z prawej ctrony camuchodu. ~montowat wiqske pnewodbw elektrycz- Z obu stron sarnochodu odchyliC zwrotnice na i z punktbw ich mocowania na rune zawie- zewngtrz, wysuwajqc czapy p6losi z piact. Koiice ia i umieSciC jq W przedzi.de silnika. pbtosi podwiesit za pomocq drutu do zespolu 3 c z y C konjec l in .brzqg.Ia od dfiibLieni m d o v r r e q o l w i d L s p o s 6 W y ,p&!+ nie - iwmiasprzegla i zdjqC pancen linki ze wspo- wysunqty si9 ze skrtynki przekladniowej, I na skrzynce pnekladniowej. m UstawiC belkq popnecznq nad przedzia!em Ijql pnednie katn camochndii i adkrgcii. silnika, opierajqc Jej podstawki na krawqdziach e t 4 i czopbw piast kbl pnednich. I blotnikbw, podwiesit respdl napedowy do helki,

Podwieszenie i e s p ~ f u napdweglr do belkl p o p r z w n e j 1 - belka popmczna (nr 1870S95MHi). 2 - p6dctawki

Page 82: Manuale Fiat Cinquecento

chwytajqc za specjalne ucha urnieszcaone na gtowicy i na obudowie sprzggfa.

PcrdnieSC nieco do gdry zesp0l napedowy, aby odciqiyC elernenty jego zawieszenia.

OdkrqcirS trzy Sxuby M5 niocujqce blaszanq oslong kola zarnachowego do obudowy s p n q g t a i zdjqk osione.

DdlcreciC Sruby rnocujqce tqczniki elastyczne zawieszen ia zespoiu napedowego do nadwozia. e PodstawiC ruchomy podesl pod zespbl napq- dowy i apuSciC zesp6l napqdowy na podest. a Odczepii: zegpbl napFdowy od beiki.

PodnieCi: podnoinikiern samochbd od g0ry. s OdkreciC od zespolu napgdowega Cruby i na- krqtki rnocujqcei poprzeczk~ zawieszenia oraz zdjqS z zospolu napqdowego t9 poprzeczkq. r Z lelqcego na podeicie zespotti napqdowego wymontawac rozrusznik (trzy Sruby rnocujqce) i linkq n a p ~ d u pr~dkoSciomiena. r Oddzielic od silnika skrtynkq prtekladniowa, odkrqcajqc dwie nakrqtki i piqé Srub Iqcrqcych, ora2 odsuwajqc osiowo od siebie oba tespoly.

Zespbt napedowy wmontowuje si? do samo- chodci w kolejnosci odwrornej da wymontowa- nia, przestnegajqc nastqpujqcych zaleceri; - polqczenia Srubowe trzeba dokrecaC wyma-

ganyrni mamentami (patrz ,,Charakterystyka techniczna"). - nakrvtki mocowania czop0w piast kbl naleiy wyrnienii: (jednorazowe}, a po dokrvceniu ra- gnieSC na czopach. - ciecz W ukladzie chlodzenia trzeba wymieniE, jeieli byla eksploatowana okolo 2 lat albo jest zanieczyszczona. - opaski zaciskowe jdnorazowego uiyhtku, mocujqce pnewody paliwa i polqcrenia uktadu chlodzenia, naleiy wyrnienit, - po ramontowaniu zespotu napedowego nale- iy wyregulowac skok pedalu sprzegla (patn odpowiedni opis W rozdziale 4).

l .2.4. Wozk#adanie silnika

WymontowaC sprzegto {patrz opis w rozdzia- le 4). m Zdemrin towae cewke zaplonowq ire wspornika oras pnew6d odprowadzen ia cieczy chlodzqcej. m UmyC silnik z zewnqtrz i zamontowac nastoja- ku rnontaiowym (albo urnieScit na stole warsz. tarowym i podeprzee). m Opr6,ZriiE. uktad smarowania, odkrecajqc korek spustu oleju W micce olejowej kluczem 22 mm). e Odlqczyi: prnew6d paIiwa od gainika, odkrerii: i wyjqk dwie Sruby mocujqce pompe paliwa.

Element y w wiesxania respolu napeolo wego 1 - belka poprzscrna. 2 - Fqcxoil. elastycrny pnedni lewy, 3 -$cznii

elesiyczn y pnsdni prawy, d -lqczn:k dactyczny tytny, 5 - wspornifi przedni lewy, 6 - wspornik pnedni

prawy. 7 - wspnmik iylny

Page 83: Manuale Fiat Cinquecento

E pompe paliwa t uszcrelkq regufacyjnq. rladka izolacyjnq i uczczelkq oraz wyjqE z ka-

I. LLSI popychacz napgdu pornpy pa l iwa c!i;r$cii cztery nakrgtki mocowania gainika .olekrora dolotowego I tdj& je wraz t pod- Srinfi. Zdiqk gaf nik oraz podkladkg timiesz-

czonq pod gafnikieni. e QclbeciC trzy kuby M8 rnocowania kolektota !!i: ?10~veg~dogiowicy ì zdjak katektor dalotowy z vszczelkq. a Ociktecic dwie Sruby mocowania do glowicy 33dwtijfiego z1;lcza wylotu ciecsy chtodtqcej ; zliqF to ztncze.

OlirieciC dwie nakrflki mocujqce pokrywq ~;!owicy i wymontowac pokrywg glowicy wraz s c;zcziilkq. r OVkrqciC dwie nakrptki Siub dwustronnych I wymon~owat 2espot diwiyni zaworlow (ze l,~l$~ornikarni i osiq). * '!/yjai dqzki popychaczy z gniaed. P Cldkrecit najpierw trzy boczne Sruby mocowa-

cirrwicy do kadluba, a nastepnie osiem na- krcick, zwracajqc uwagg na zestaw podkladek gcldwiema nakr~tkaml wystqpujqcyrni W kanale kn:ei;~ora detotowego. i Ziljqi: glowic~ i uszczelkc z kadtuba. I V,'yj-C wskainik poziomu aiaju. o PollizowaC Sruby mocowania elternatora. oniwriqtalternator do silniks. zdjqC pasek klino- W riraz wyrnontowac aliernatur i wspornik mo - couania alternatoia do kadlu ba. i SdkrpcW dwie Sruby macowania obudawy iemostatu i wymontawat termostat wraz

E/ementy demdntowane pudczas rorltladanla srlnrka 1 - pasek klrnowv napeclu allernatora. 2 - kaic gasoke walu kortrawego, 3 - pokrywa nspedu ruzrzqdu. 4 - przowad od~rowadzsnia cieceezv chladzqcej. 5 - gtowica cilnika, 6- pokrywa gtowicy, 7 - kolektcr dolotowy, B - pridktadka etasiycrna, 9 - gainik. 1C - prrewbd paliwa 7asilania gatnika. I 1 - c&a zapionowa, l 2 - po?ipa psliwa, 13 - rvspornik filtru paliwa. 14 - wnkafnik posiomu oiolu. 1 5 - akernator

r uszczelkq (jeieli nie zdjtto obudowy przy oprd~niariiu uktadu cntodrenia).

O.Jkrwi6 f i f tr oleju. m Orlkrecit: o c i ~ m Srtrb mocowania pokrywy pornpy cieczy ch!odzqeej i zdj& pokrywq pompy.

Odkrqcie szecna5cte Srub mocowania rniski olejowej do kadluba i zdjqi: rnisk? alejowq wraz z uszczelkq. 1 ZablokowaC kolo zarnochowe walu korbowe-

, go pnyxzadsm specjalnym, odkrqcic $rube rnoco- 1 wania koja pasriwego do waiu korbowego i zdj& I koEo pasowe z walci korbowego.

f demontowac zcre wsparn ika czufnik pofoisnia i pr@kdci obrotowef waiu korbowego (dwie ybrne Sruby nn wspoxniku]. e Odkrecik dziesiet Srub mocowania pokrywy riar>qdu rozrzadu, podwaiyk wkrqtakiem i zdjqe pokrywq napqclu rozrzqdu wraz z plaskq uszczel- k$. r WymontowaC kola wraz z taiicuchem napedu rouqdu (patrz .,Wyrniana taricucha nappdu roz- nqdu").

Z p~adniego czopa waiu korbowego wyjqd wpust crblenkoury (wrniesrczony w rowku) i zsu- nqC pierScierl oporowy.

WyjqC wal rozrzqdu z kadluba silnika, Za pomocq prqa o Srednicy 3 mrn wyjqt

kolejno popychacze zaworiiw z gniazd w kad- lubie silnika. m Po wyjqciu popychacze naleiy pnechowywak W potycji pionowej W taki sposbh, aby powien- chnia karpusu wcp6lpracujqca z knywkq walu rozrzqdu byla skierowana W d6t. Zapobiega to

Page 84: Manuale Fiat Cinquecento

wyciekowi olejri zpopychacza i chronF prred jeyo zapowietrzeniem. r OdkreciC ste5C Snib M8 rnocowania kola rn- rnachowego do walu korbowege i zdjqi; koio zarnachowe oraz zdjqC przynad specjainy do biokowania kola zamiichowego. .+ OkrbciC wat korbnwv silnika do poEoZenia DMP (dotny rnartwy punki}. 3 Odkrecic nakrqki rnocowania p o k w karbe- wod0w i zdjqC pakrywy korbowod6w wraz z pa- newkarni. uk!adajqc je W odpowidniej kolejno- Sci. e Wyjqc z cylindr&tr\lr tIoki wraz z korbowadami. ukladajqc je w odpowiedniej ktilejnoCci. r Qdkrccic irvby M8 i wkr~ty rnocciwanfa po- kryw lotysk glbwnych walu korbowego od stro- ny naped;u raznqdu I od strony kola zamachawe- go oraz wyjqC pokrywy lozysk z kadluba silnika. a Przesunqt wa! korbow osiowo W kierunku gniazda tylnego (tylrr silnika). w y j q E przedni czop wa4u korboweyo r gniarda pizedniego i wyjqc wal korbowv z kadluba silnika. c Z ttok6w zdjqC pierScienie tlokowe za pornocq spec!alnych srczypiec (nr 18601 83000). r Za pornocq szczypiec okrqglych w y j q C z row- k8w tlokbw pierhcienie osadcze sprqiynujqce, zabezpieczajqce swarz nle t l o k ~ w przed przesu - nieciem oraz wypchnqd swonnie r tlokbw i kot- bowoddw (pasowanie suwliwe W piastach tloka i gldwce korhawodu).

1.2.5. Sprawdzenie stanu zespok5w i skfadanie silnika

SPRAWDZEMIE KADtY '&A Po zdernontowaniu wczystkich czeSci kadlub liilnika nalexy dokladnie umyC. m Sprawdzil: stan gtadzi cyltndrbw (powiersch- nia gladka, bez glqbokich sys i Sladbw zaiarcia). a Za poinocq sreclnic6wki zinberzyC Srednic? cy- linclhw, \W kazdym cylindne wykonad pomiary na trzecih wysokoSciach w dw0ch weajemnie prosto~acllych plaszczyrriach. Maks~vnalne war- to5ci stozkowaSci cylindrbw oraz ewalizacji cy- IindaSw nie powinny przekracrat 0.005 mm.

Za pornocq mfkrometru zmienvC Sredrnice wsp6lpracujqcych atokdw ( s ~ o s b b pomiaru Sred - nic tlcikbw - patn dalej). ROznica najwiekszej wartoSci Srednicy cylindra i odpuwiadajqcej Sred- nicy wspii!prncujqcago tloka stanow i luz tloka W cylindrze, ktdry nie powinien byé wipkszy niz O,15 mm. Uwaga. W ~r;rypadku zuzycia wi~ks~ego n i i 0,15 mrn nalezy wytocq6 cylindry i hanowaf je, powieknajqc Srednice cylindra do najblikego nadwyrxiiaru tloka. Po naprawie Juz tloka nad- wymiarowego W cyfindne p o w i n i ~ n bvC 0,040

Sposdb pomiaru Srednic cylindcd W a - tirnrerzc7~irit! ~&nrcuivki, b - miejsca pmiaru

do 0.080 mm. Dwukrotnie na~rawiany uprzedi; prsez roztsiczanie kadlub nale2y wyrnienfe (W

stwujq tvlko dwa nadwymrary tlokcw) jaka loSC, g d y t tulele cylindrbw sa wtlaczane t 1

czclniane fabrycznie. e FprawdzaC c:an powiencttni gniazd Iozyckw- lu rosrz$du t rmrerzyC Sredn ice gniazd tozysk wall; rozrsqrlu W karliubre silnika. W rezie stwrcrdzew nadmiernego ich zuiycia nalezy wymienit kadlu!; (wnEy rorrzqdu rnajq tylko Srednice horninaliie croplrw t~zvskowyclii).

Z rnienyi: Srednice gniazd popychacty W kad- Subir? silnika. W ra~ie stwiardxienia prxekroc~enie wartogci dopuszczalnych chobbv jednqa r gniazd nalezy wvmienit kadlub (gopy~hact.: mnjq tylka norninalne Srednice zewnqtrzne), * Sprawdzic szczelnoSC zaSlepek kanatbw o timiestctnnych W kadlubie. W rarie stwierdzt niesxzeln oCci (Clsdv przeciekhw) odpowiec zaClepkc iia:eiy wyrnienib (przed zarnonroi niem zablepkq pokryC Srodkiom uszczelniajqi np. toctire). a SprawdriC stan gwintbw i rarnacawanie 5 dwu$tronnych W kadlu hle, Poluzowane Sri

naleiy wykrecid i sprawdzit powiertchnie

Page 85: Manuale Fiat Cinquecento

Sprawdzenie kadluba i walu rortzqdu

Wymiary g n i d /o*ysk wafu rozrzqdu i gnirird popychzicry W kadtubte sllnika

tuwanehby i kadlu ba. Sruby dwustronne wkap cs sTe iv kadtub po pokryciu powienchni ich ~ : v h r u Srocikien uszczelniajqcyrn (np. Loct ite 6.131, za p o m o q nakreconych na S r u b ~ dw6ch -?irin;tek, I dokreca si? je rnurnentem 10 N- m. h S~-ewdzii; sran powienc hni SZizgowych pane- !i?? rorqsk gtownych walu korbowego. r Za p o ~ o c q Snednicbwki zrnierzyc Srednice we- ivr?rrcne p~newek gtiiwnych w obu pokryuvach. Z*rl?vntC Srcdnice wspblpracujqcych czopOw c15ivqcn cuaiu korbowego (patrz dalszy opis) . 3' pnvpadku, gdy Fuz montaiowy laiycka glbw - -?.;I csekracza 0,065 mm. nale2y wymlenit ?dti$wlidpiie IeZysko gfbwne wraz z pokrywq ' ir'iicrr znkzpieczajqcym) . U waga. trizyska gt0wns majq trzy grupy wymia- .m,P i - .8b, 2 ?~nrninalne Srdnic (oznakowane 1, 2 oraz 3 ) kr:ka mymiarow naprawezych dla grupy

1 (0,2; 0,4: 0,6; 0,8: T .O mm) i zylko po jednym wymiarze naprawctvrn dla grup 2 i 3 (0.2 mm).

CPRAWDZENIE WAtU ROZRZ qDU SprawdziC stan powierzchni knywek i crop6w

toiryshowyc h wafu rozrsqdu (nieobecnoSC wze - rirw, glgbokich rys, Sladbw zatarcia). m SprawdziC stan powienchni kola zebarege napedu pompy oleju i pornpy cieczy chlodzqcej (nieobecnogt wykruszeh zebbw, 51rid6w zatar- cia). m ZrnierzyC Srednice zewnetnne czopBw orat wznios krzywek watu roznqdu. m W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nadmiernego zulycia watu r o m q d u naleiy ga wyrnienic.

y wtibr rc ywba ?awc 'a ZW - I . .

Wymrdr ~trzqdu I Idant yfikacja krx ywek ?Q bri iru dolotowego 1. cytindra. 1 W - krrywkazaworu w y l o t o w ~ 1. cylindra. 2D - knywka zaworu dolotowwo ? ql:nili tnywka zeworu wylotowego 2 . cylrndm, i 9 C koio ?qb~lc napedu pamp (okiu i ciecry chtodrqcej), KNP - krrywka n a m u pompy paliwa

Page 86: Manuale Fiat Cinquecento

SPRAWDZENIE I S K U D A N I E ZESPO~OW T ~ Q K - K o R E O W ~ D * OczvCcic: denka tliokbw z nagaril. rowki pie& cieni ifekdw oraz rowki pierScieni osadctych swonni nlokdw, a takle piericienie tlokowe i swortnie tlokOw.

Sprawdz~c stan powierrchni tlokciw I zrnlersyt Sred nic? znamionowq kazdego tloka (ptostopad- le do osi sworrrinia - patn rysunek). NEI pod- stawie vuynikbw porrrarbw Srednicy kazdego cylindra (patrt popnedn io) okre414C luz tloka W kazdym zcvlindrliw. W przypadku prrekrocze- *ii?$lakvlcqw~c~zdrtwgj Q-1 5mmI ,na!ew,wvto - cqi: cylinclry i honowat je (pawiqkszajqc Sred- nic? cylindra do najhlizstego nadwymiaru tloka) oraz rastosowaC rrowe tloki odpowiedniego niad - wymiaru (0,3 lub 0,6 mm). Po naprawie luz daka nadv~ymiarowego w cylinrln~! powinien byc 0.040 da 0,060 mm. Uwaga. W przypadku wymiany tlaka ? a l e h wvrnieniC r6wniez piargcienie ttoka.

Sprawdzic mase rtokhw. Dopuszczalna t62nica masy tlokbw wynosi I Q g. * SprawdziC szczelinomienom luzy piedcieni W rowkach ttok6w. JeEelj mierzone luzy sq zbyt duke (pairz ..Ctiarakterystyka techniczna"), nafe- zy zmienye rnikrometrem gruboSC pier$cieni i po riiwnai: z wartoSciami rnarnionnwymi W pnypo- dku zby? niale~ gruboSci pier6cieni nalezy je wymlenic, ras w przypadku ziiiycia rowk6w rEoka - wymieriit konipletny rtok (z pierScieniarni). a SprswdztC stczielinomierreni luzy na rozciqciu pierscieni madzonych W cylindrze i por6wnaC z odpowiedriimi warioicinmt (patrz .,Charaktery- styka tectiir iezna" ) , I. Sprawdric l l i z sworznia w ptactach kazdego tloka, rnierzqc W dw6ch wzajemrie prostopad- Ivch plaszczyznach grednicq zswnqtmnq sworz- nia (W kirku rniejscacl~) ora2 Srcdnicg otworu W piastach tloka. W pnypadku pnekroceenia clapuszczolnego luzu albo nadmiernej c>walizacj i

Sposdh ponrii~nr Srednicy t t ~ k a h - 1 1,2 mm (tlok WSK Gotryce) Iub 74.5 mri (flok Mandiai Piaton) D - Srednica tloka

S~ruwdranis Iuzu pierScisni8 W rowku tloka 1 - IiierScioh ~qakn, 2 - tlok, 3 - ~czolincimierz

sworznia lub otworbw piasi na'ezv rozwrerc; otwoty piast ( i 0,2 inni) i zastasawad nadwv- rniarowy sworzeii tloka oraz rozwiexcii: odpo dnio atwor rillejki gl6wki wsp6tpracul~tc~go bowodu (tachowujqc luz rnontazowy swoi nodwymiarowego w tulejce gtliwki 0,OOF 0,616 rnrn). Orientacyjne cprawdzenie prawidtowoCci rei wanfs luzu sworznia W piastach tloka p o l ~ g okr6lenru. c ry jest nioiliwe wci5niqcie sxc* (posmarowanego oiejem silnikawyrn) W tlok naciskiem kciuka oraz czv od wlasnym cieza - swwzeri nie wysuwa stq z sfoka przy p i o r s l ~ ~ ~ r ustawiehiu osi swarznia, W przypadku swnlf" I

podanych warrinkbw mo2na uznac, ze pasow? nie swomnia W plastach tloka yesr prawidlcwe m SprawdziC owalizacjq i powiekszenie Sr?d;inl:. wewnetmn~j t11 lejk i ~ltiwki knidego korhciwcii mierzqc Srednice wewnetrznq tulejki W dwtidi wzajernnie prostopadfych p1aszczyi.n~' W pnypadku rnalych rnieks~talcefi tulejkgnsie h

rozwiercic (patrz popned nio) i zastosowak srw. rzeh nadwvmiarowy. Natomiast W razic m a

Page 87: Manuale Fiat Cinquecento

!,;':l<!

5:'J017

m So:

GVCR K

i i ' ?d~j

drJiI: rii? '-7

-3.1 J znieksrtalcenia (ponad 0.2 mm) tu lej ke ~l,\::.t kn!hovrodu tneba wvrnien%, wyciskajqc I,: '3 vaiej prasie hydraulicznej za pomocq trrpie- -:s mcjalneco (nr 18602113000ì. Po oczysz- crcnri: giciwkr nowq iulejkq wciska si$ w kor- Locvbd za pomocq lego sarnego trzpienia. Po i,csineciu n o i e ~ W tulejce wykonak rowek {fre-

, Srednrcy 55 mrn i gruboSci 3 rnm) do aania swonnia ttoka (zgodny z rowkiem 'WCP knrbowodu) oraz rozwiercik otw6r I W celu zachowania prawidlowego luzu riia. s~~nirlzit r6wnolcgloS6 osi stworbw gt6wki rardego korbowodu no specjalnyrn przy- e. NierOwnolegfoCC osi wiqksza nrl nrn (mienona w odlegln9cr 125 mm od korbowodu) Cwiadczy o 'koniecz nosci wy- luEi wyprostowania kor bowod u.

p ~ p a d k u wymiany korbowodu nale2y :;~rd,\dziC niepnekraczenie dopuszczal nej rbz- EI ICY iiias (10 g ) obu korbowodiiw, kt6re majq v v i zarnorirowane w silniku. W razie potrzeby Rcpwzcza si? zebranie warstwy ma terialu z po- kwvv odpowiedniego korbowodu (od zewnqtrz a trcdkowej czqSci mipdzy otworanii Sru b) . i C ~ a a w r l 7 i k stan powierzchni Sl!zgowei pane- " arbowych (zarysowania lub Slady zalarcia

~uszczalne). Za pomocq plastykliwego poiiiiarowego Plastigage zmierzyc luz m y -

U a , -,oparni korbowymi i odpclwiedn imi panew- t?+, wkiadalgc odpowiednie kawalki drutu na C?OT:WB~U (wytartez oteju) i zakladnjqc pokrywy kritSr~odow wraz z panewkami arar dokrpcajqc

!Sciwym rnornsntern (34 N. m). Podcsas ro wa! Porbow nie moze zostac obrlrcony. rrvrniu izdjeciu pokryw za pomocq wzor-

cm?"; s4ah nalezy odczyrat. wastogci Iwzu, Jczeli m::rnzc5nie Slizgowa paqewki korbowej jest !iwkod?orra Iub luz lozyska korbowego jest WL$- ..-... -'-! 0.074 mm, to panewki narczy wymieniC.

5 fltment y respolu tlak-korlia wdd

hk - ptnrScteh ocndc~y. J - swarzcfi tloka. .: g5ipmawhi korbow. 5 - korbw6di. 5 - fruba korbfi~~iidu z nakrpzko. 7 - tulejtla glb~icr korbcwodu

Schemet pra widlu wego m c n t ~ t u respolu i l o k - k ~ r b o w ~ d 1 n4 swonnia rloka, 2 - 05 rioka, 3- mielsra nanresienia nurneru cylrndre (cirfra T liib 2). do ktiiroga naleh korbowbd, 4 - wt raznedu. 5 - kimunok cbroru walu korbbwc?go paclczrs ~ ~ F I C Y sllnlka X = 1 rnm - przesunrecie osi sworrnie wzg!gdern osi ttoka

W prrypadku wyniiany na panewki pedwyrniaro- we nalezy przeszlifowad czop korbowy. m Zaniocowat odpowiedni korbow6d w irnadle wyposazanyrn W rniqkkie nnkladki szcsqk. i W otw6r piasty tloka welsn* m i l z o n y olejern silnikowym sworzet5 tloka. ZatoivC odpowiedni tlok va gtowk? korbowodu W taki sposbb, aby o6 sworznia rloka nnalarla si9 vcs przeciwnej sironie osi tloka nir cyfrn (otnaczaigr~ nurner cytindra) wybi!a riti bocznej plaszczyiriie Iba kaxhnwadir. PrzesunqC swonerl tloka prsez gldwke korbowo- du à atwbr piasty po druqiej stronie rloka. Uwaga. W razie uiycia nowego korbowodu, przed mantazem. na bocrnych plaszczytnach Fba i pokrywy korbowodu (ocl strooy ~ d ~ i e c pod wystepy panewki korbowej) naleZy nabic nurner {I luh 2 ) pmynaletnoclci korbowodu do odpci- wiedniego cyllndra. + Z obu stron sworznia zarnsntowat W tloku pierkienie osadcze, zabezpieczajqce sworreri tfoka prred wysuwaniern sie. 1 Za pomocq specje lnvch S~G?YF~BC zarnonxo- wad pierscienie tloka napisem ,,TOP" skierowa- nym W strong denka ttoka 4 ohaacayqc piedcjenie na tloku rozstawri: tch pnecrecia (rzw. zarliti) CQ

i 20" wzgledern siebie (patrzqc od donka t!oka). W analogiczny spos6b rrnontowaC drugi ze-

spii1 t!ok-?orkw6d.

Page 88: Manuale Fiat Cinquecento

SPRAWDZENIE W A t U KORBOWEGO r Syirawd;rid stan pawierzlchni czop6w gibw- nych i korhowvcli walu korbuwego. stan powie- nchni gwintowanych ofvorbw na abu koricach waCu korbowego oraz pswnoSC zarnocowania zaSlepkr rnocowanej ra pornocq zagniatania kra- w d r i , W pmypadkci stwierdretira gl~bnkich rys na cropach wa!u nalezy prreszlifowat cropy w%Iu do r,ajbIiisz~go podwyrniaru oraz wymianiC odpowiednie penewki na padwymiarowe.

s ZmierryiS nrikrometrern w kiiku rniejscach (ws wsajemnie prmtopadlych ploszczyznach) Gred- nict! czap6w qlAwnych i korbowych po umoco- waniu walu za przeciwcieiar W irnadlo. W prrypa- dku stwierdzenia nadmleriiego zuzycia, cdpo- wiednie czopy na ley pneszlifowac da najblii- s7cgo podwyrninru oraz wymlenit odpowiednie plinewki n a podwymiorowe. Po szlifowaniri nie trreba utwardni: pewierzchni czopbw. gdyz c m - py watil korbowego sq fabryczni~ hna:owane indukcyjnirr n2 glpbakoct 2 do 3 mrr. Uwaga. Oba czupy korbawe oraz oba czopy gl6wric powinny b'yC srlifawane na jednakowv poclwyrniar naprawczv Ipodwymiary napcawcre czop6w korbowych i gliiwnych maga nie byt jednakowa) , W razm nlifowanie n o p 6 w iiie wolno zwieksnaE rch szvrt3ko9ci. aby zachowae odpowiedni luz osibwy wsp6Iprqcirjqcych creSci. a p0 naprawic koniecznie nalezy ocay6cil: atw6r olaju W m i e i kanaty aleju W czopach wafu. Pqcznie ze zde- rnontowaniern l wyniiunq dw6ch zngiapek stalo. w c h walu korbowego (rnocowanlpch przez m- punknawanie kaidei z nnicli W trzech punklachj.

SprawcfriC stan powimchni Slizgowej tulejki loiyskowania walka sprzgglowego. wcisriiqtej W tylny czop walu korbowego i w razie koniecz. no4~i wyn~ienic jq (konicctny Sclggacr udarciwy nr 1 84020781 2). ir SprawdziC stan kola zamachowego: - powlerrchniq zpbbw wiehca kola. - powierrchniq osadzenia kola ria wale k ~ r - bowym. - powierzchniq wsphlpracujqcq z tarcs sprzgcgla.

Page 89: Manuale Fiat Cinquecento

Spra wdzenie wa/u korbri wego i skladanie silnika

\,V cazic stwierdzenia uszkodzeri nalezy wyrnienid wreniec zgbaty Iub cale kols zamnchowe. Wie- atecz~baty zdejmuje sie na prasie. Nowy wienlec rsontdje si$ po podcjrraniu do 80'C. fazq na itednicy wewnqtrznej skierowanq W stronq k d a -racachowego, wciskajqc go do oporu na kolo 'amachowe.

SKtADAMIE SILNIKA

.A

wymia i~szcze i Wte

Uwaaa. Podtzas skladania silnika zaleca siq n? wsqsikich uslczelek oraz piergcieni Iniajqcych zespoly i elementy silnika. iy i : wal korbowy do kadluba i pokryt

alu olejem silnikowym. irowac olejem silnikowym powierzchniq

panewki oraz krawedi pierScienia iajqcege pokrywy tylnej Iokyska gt6w- iu korbowego (od strony kola zamacho- raloz@ tylnq pokrywe lozyska ( r pier6- iiszczelniajqcym Simmera i gumowym iiem uuczelniajqcyrn a pnekroju koio- gniado z tylu kadtuba oraz na tylny czop boweqo. Przykr-i6 wstqpnle Sruby mo-

so::'?nia kohiena tylnej pokrywy do kadluba. i 3?s~;rrowilc olejem siln ikowyrn pciwienchni% :, !zqcs.w panewki glewnej przedniego lozyska

rbowego urnieszczonq W przedniej po- zaloiyC prredniq pok7ywq loiyska glbw- i otzedni czop walu korbowego oraz

W gniazdo z pnodu kadluba. Przykrecit pokrywq wsrqpnie (cstery Sru by i dwa wkrqw - wkrqty od strony walu rozrzqdu).

Obrbcii: wal korbowy W tozyskach glbwnych. W prtypadku prawidlowego zamontowania do- krqcii: wszystkie Sruby rnocowania abu pokryw lozysk gfownych momentem 27 N- m.

Powlec olejem silnikowym czopy i knywki watm r o z q d u oraz wloiyil wat rozrzqdu do ot- wor6w gniazd W kadlubie. m Wfoiyd popychacz napedu pempy paliwa do otworu W bocrnel scianie kadluba oraz zamon - towai: uszcrelkg. padkladkq izolacyj n$ i uszczel- kq pornpy paliwa. Zrnierzyi: niinimalna odfegioS;d wvstawanra popychacsa ponad plaszczyzne ostatniej uszczelki podczas obrotu wa tu rozrsqdu. W pnvpadku nieuzyckania wyrniaru 1 do 1,s rnm naleiy wyrnienie ostatniq uszczelkq (regulacyl- na), dobierajqc jej gruboSC odpowiednio do zmierzonej wartoSci, m Zalo iyc na przedni czop watu korbowego pierscleri oporowv, W rowek czapa wtozyt: wpust czotenkowy i nasunqk na czop male koto la i i - ciichowe napqdii rozrrqdu. Wat korbawy obrbcit: do poloienia, w kt0rvm snak na malyrn kole laiicuchowym bedzie skierowany do osi watu rarrzqdu. m Zalozyt Iadcuch na duie kolo taficuchowe napqdu rotrrqdu. a nast~pnle tak za!oiyC tahcuch na male kolo taicuchowe. aby znaki ustawienia rozrzqdla na obu kofach znalazlv sig na jednej linii Iqcqcej ich osie i byly poloione najblisej stebie. * ObrbciC wal rozrzqdu da polokenia, W kt6rym cztery otwory w kole lar5cuchowm pakrvjq siq

Page 90: Manuale Fiat Cinquecento

L oiwuraml kolnierza wafu rozrzqdu. W tyrn polo- zeniu zaluzvC cTserv 4ruhy t potikladkami etes- tycznvmi i dokrp5.i: Sruby momencern 10 h!, m.

ZwilzyrS olejerr I silnlkowyrn krawecif pierScie- nia uszczelniajacego w ~okwwic! napedu roz- nqdu. zalcrqi: pokrvwe j ~ r a ~ e uszczetkq na przednig Sciane kadluba, w k r ~ i c dziesi~c Crub mocowartia poktywv i dokreciC je oc!pnwic?rfnimi mamentami (Sruhy M6 - 8 m-m, Sruby MIO - 40 N n m) Zabszpieczye Sixuby odginaja~ koslce podklridek.

Na 'tylny wop wajii korbowego zalo%t kolo zarnactiowe (7 wie6cem zqbatyrn I trzerna ko!- kami do ustaiania potoienia pokrywy zespotti dbciskowsgo sp:z~gia) w taki spas6b. at~v na- wiercony p u l k ~ odniesienia (patrz odpowiedni rysunek) znalad si? na rej s a m q wysokoSci co czopy kurbawe walu. ZzlozyC wspblnq p o d ~ l a d - Ice szeSciw Sruh i wkrqcie Oruby mmowanra kola zamacliowego W rylny czop miri korboweqo ara? dokrecic je rnomentem 44 N. m.

Na pnedni czop walii korbowego naloiyi: kalo pasowe oraz wkrqc!C Srubc mocowania kota pasuwcgo z podkladkq, unieruchomrk kolo ra- machowe walu k~rbowcgo pr;lvwqclem specjal- nym nr 18601 61 000 i dokrqciC Srlibv mocowania kolci pasoweyo rnornentern 147 N- m. + ZamontowaC; do kota zan-tachowqo sprzggio (tarcsq sprzegla i zesp61 oprawy) - patn opis W razusiale 4. e ZdjqC przyngd do blokawania kola ramacho- wego I obrhcic wal kotbawy do potoienia DMP (doiny martwy punkt).

ZwiIiyEobficieolelem silnikuwvrn cyiihdry. Do cylindra od stiony napedu rozrzqdu wloZyd ze- spol tlok-korbowtf~d ozriaczeriieiiii ,,l " n8 po- wienchni bocznej ctopy korbowodu skierowa- nym W ivstronq walu rozrzqd~~. PierScienie ttoka nafeiy SersnqC specjriinq oposkq zociskowq. Do cylindra od strony kola zarnachowego wrnon- towaC W podobny sposbb zospbl ttok-korbo- w6d oznaczsniern ,.2" na powjcrzchni bocznej stopy korbnwodu skierowanyrn W stronq walu rornqds.

ZwihyC abffcie olejem silnikowvrn czanv kor- b o w ~ walu araz powterzchnie ~l izgowe panewek korbowvch W pcilrizeniu D MP waiu ne kaidv z czopdw zafoiyk Ieb odpowiedniego korbowo- du wraz z g O r r ~ q vhlpanewki] oraz dolria MI- panewkq i pokrvwe od~owiedniego kurliowodu (10 samo ozriaczenie) oznaczeniem z bo4ct po- kryiny umieczczonym r tej sane] strony cc ozna- czenie rra stopie korbowodu. Zamek kazdej dal- ne] pblpanewki powinien trafrC dektadnif: W ro- wek k a z d ~ j pokrywy. ZaloiyC Sriiby kurbowod6w wraz s ich padkiadkarni i dakrecici Jruby momen- iem 34 N - m. a O brOciC wa! knrhowy, sprawdzajqc prswid- IouioSk da~ychwasoweqa rnortnzu. m PrzysiawiV do kadliiba makg olejowq wraz z trszczelkq r przykrecit krithv rnocawanio rnrckl (moment dokr9eeni;i 8 N. m ) . r O b r ~ c i 6 sililik, pokryd powierzchnie zewnqtrz- ne popychaczy Iiydrauticznvch oteiem si0nika- wym I wlozyC w otwory kadliiba popychacze denkami W stroni; waiu ro~izqdii. a nnstepnie rlrqzki popychaczv. + Wyjqk r opakowanra uszczelke glowicy i zalo- r v c jg I ia ptaszc~yz:ie kwdlu ba [napisen: .,ALTOm skierowariym W slrnrrq gFowicy?.

Zaloiyt giowicq i prtykrqcik jq zgridnie te wskazGwkilnii podanymr W ibtc!t ia!o 1 .2.2 [patri ,,Zarnontowanie gtowicy") m ZafozyS zesp61 dfwignj mwarliw no glowice i dokrqciI ~7clkr$lki niamrin!ern 25 N. m. m ZamontowaE potosrale ~ l e m ~ n t y W kotejncigci odwratnej do rlemontazu (palrz rotdz. t -2.4). Spocbb regulacji naciayu packn kl inowqo napG- du alrsrnat~ra podane W rotdziale 13.

SPRAWDZENIE CIISMIEMIA OLEJU a WyrnontowaC ezujriik ciSnienia oleiu z silnika. r PodlqczyC W rniejsce czujnika ciSnienia oleju manomeft (wkrgcid. popnez rlqczke r gwintem M t 4 Y 1,5) O zakresie pomiarowvm do 1 M Pa.

Page 91: Manuale Fiat Cinquecento
Page 92: Manuale Fiat Cinquecento

m Uruchomit silnik i adctekot. ax osiqgnie wm- peraturp narrnalnej pracy. m Po rwiqkczeniu prgdkoSci obrritowej do okolo 3000 obrlmin ciSnien te powtnno wvnosii: 01.39 da Q,44 MPa, a Unierucharnic silnik, odlqczye manometx re zlrjcskq od silnika i zarnontowni: cziilnik ciSnienia oleiu, dokrecajqc. ga niomsntern 32 N- m.

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWAMIE PQMPY QLEJU Uwaga. W silniku tastusowano spocyficzne roz- wiqzanie napedu pornpy cieczy ehtodzqcej razern z pornpq oleju, wiqc wymoniowanie pornpy oleju wymagn uprzedriiego wyrnontowania puiripy cieczy chtod2qcej.

Od dolu samochadu zdernontowst asIr>nq chladnicy (jedna Sruba M6 t cfwa wkrety M4J. m OproiniC i~klad chloclzenia (patrl: odpowiedni opis)

Opr6iniC uklad smarowaniri, adkrecajqc korek spuslu oleju w misce olelowel (klucrem 22 mm). e ZdyC z abudowy termostatu prrewtirl girmri- LVY prowodzqc'y do nagrrewnicy. a Zsunqd apaskq zac~skawg t drugiego przewo- rlii puriiowego d ~ c h ~ d z q c e g o do termnstatu 1 zdjaC ten przewbri. m QdPqczyC przewody elektryczne od czujnika ciSnlenia oleju.

QdkreeiC liltr aleiu. a OdkrqciC osiern Srirb rnocowania pokrywv pornpy ciecry chtodzqcej E wspornika ffltru oleju do rniski olejawe! I zdjat te ~okrywg wraz z usrczelkq

Odkrecic Srubq rnocowania wirnika pornpy cieczy chtodzqcej (klucz trzplsnlowy rozrniaru 6)

I wymontowai: wirnik ponipy ciec7y chld7qcej z watka napedu pomp. m OdlqczyC potqczen~a eiektryczne od aItsrnato- rn. otlkreciC <rube niocowonis wspcirnik~ altor- natara do rniski olejowej, zdjqi: pasek krinowy r~apqdu alternatora, odkrqcit $rube niocowanis alternntora do miski olejowsj oraz zdjgC alternaror razeni ze wsporn i kiem, m OdkreciC trzy Sruby M5 mocujqce hlastans osionq kola zarnachowego do obudowy spnpgta i zdjac oslone. m Ocikrecifi f;;lesnat;ci~ Sriib M6 rnacowania rniskf olejowej da kadluba 1 sdjqk rriiske olejowq wiaz z uszcrelkq.

1 r ZdjqC 2 wolka nnppdu pomp kolo zgbaie. r W rnisce olejowej odkrecid dwie 3ruby rnoco- wania poicrywy pornpy oteju [ z filtrem wstepnyn

1 I zaworarn przelewowyrn} oraz wyjqrj te p o k ~ I W rane kon iecznaCci sprawdzenia czq8ci zaworli

pnetewowego, z pokrywy pornpy oleju wjv z a w l ~ c z k ~ i wyrnontowac czgSci zaworu p m ! ~

I wowego. M Z rniski olejowej wyjai; watek napedu por. wraz z kolerri zqbatyrn napedzaiqcyrn pomp: oleju.

Wyjacr niiski olejowej koio zehete napedzact pompy oleju. m Po urnyciu cz~-$ci sprawdzit stati ich powien- clini.

Zmierzye Srednice czopOw walka FanM1 pornp ( m r z odpowiedni rysunek) i sprarn CZY uch v~arfosci sq prawidtowe (patrz ..CI1 terystyka itechniczna"). W przypadkti nxii nego zuiycia czopow na2ery wynirenic v napedu wrsz z kolami zebatvrni pornpv W komptecie.

Przekrbj zespulu napqdit pomp oleju i ciecz y chtodzqcej 1 - i m o s t a t . 2 - waiirk napedri Oomp olaju : ctewv chlodtqce~, 3 - kofo zebafe l a p w a n ~ pOrnpy oleju, 4- kad?vbslni' 5- koio zeha!r! n a m i ~ parnp, 6 - wal rotnqdu. 7 - pt-z~!ewnwy, 8 -!il!; wstepnv I ..smoL") m ~ a n i a olgu. 9- ko': :C"

nellptltztjqcct pnmpy ololu. 10 - miska deyowa cilnika, 1 1 - wirnik p o v y crecry chb&swi

Page 93: Manuale Fiat Cinquecento

*a konrrnlne cxop6w wulka nnpedu p a m p

zamontowaniii 461 rqhatych pompy da ikjowej zzmierzyi Itlry* dzv kotem zehatyni zewnetrznyni j nape-

a obiidowq, i~.'zy p!aszczys~ari czclowymi kiil z ~ b z - uckrywq, :('i: cc!zmi rqbatvrni. tniriku przekrr!c7~flia w;lrt~+~:i dopusz62aI- I:~:tkinc (patrz ..Charakrerystvka technicz- t?e.ywyrnre~tt walek napedii wrzz z kcla- miyy cilelu. a W razie 4on?eczncrSci rhwnrez o's.:cw;l.

r??ilazern taEecu si- wyini;?n$ pierS- u~fr,zeinloj$cego aornoy O k j ~ j hw. sim-

r:1'1 9'87 ~ I S Z C Z P ! ~ ~ B C Z ? p 3 m ~ y CIBCZY chin :, ~r:i:s~cz~nych brv misce c~ielowej silnilca r!n', ttrrnosta?ti. 13. '1: przyyadki~ stwicidzéiria wnrc~~CrOvi

. , : I ciecry chloclzqcej p r r e specjalny otwbr <?"rl:'.i.6 vr niisse cIe]cv~ej (uwieszc~ony ihr c!ol-

''. "-.+:l *r;i~ki, W PC~!I;U polqczenin 2 pckrywq

m51 ?cnfeczna. i r :notnnej s:rwny n k k i o l ~ j ~ w ~ l wyciqn- gomoc;! specjaSnego .Sciagac~a udfirowe-

go (nr 7 84020781 3) najpirrrw uaxc~elriiacz pnm- py cieczy ctilodracej, a naszepiiie (tym samvm Jciqqaczern) piericreh u n c z ~ l n rajacy pornpy oleju, a SprawdziC s tan powienchni (g!adkof t) osa- dzer in wimika ponipy cieczv ~Ii lodzqcej ciraz uszczeinieii W misce olejawej, W razle stwier- dzenia is~otnyci- iistrtodzefi puwier~ctini wymis- niC miskg olejowa.

W qiriazdo miski o l ~ j c w ~ j wbiC qowy piiorCcieii ~iszczs!nia:qcy pompy olej u Icrawedriq uszczel- riialqcq sklerawanq W stronq pompy nleju za pomocq trzpienia specjainego {nr 1 86107131 000). a r,~~!qpnie wrnantowak U S Z C Z ~ ~ ~ I ~ C Z : pornpy cicczy c!.iiodzsccj wykorzystujqc rrzpieii specjal- ny ( r r 1 8701 52000). zwraca!ac uwmq 73 prawt- dtowe ustawieriie uszt:relniaaza psserl rriontazsm (pa tn rysunek). e Do miski olejowe) zalozvl. k o ! ~ zeSal,u. naoe- d?ane pornpir oieju p0 up~zsdtiiii~ prikryciu gc oleieni. e Zu-iontowaC ~nratek napyru porrip wiaz z ko- litm zybzrvrn napqd~aj-cym porn py ole~u ( 1 6 t ~ - niez rw~lzonym nleleni) r bVykona6 pcznsrato czyrnoSci W odwrolnej knlejnocjci dn wymonilswania, siosulac she riasr~pujnqc h taleceri: - le=:! i ozrncniowanci czeScr zawccu przelewo- rvcyn, LQ PIZCC! rnuntuerr i :a l~zy zwilzyC jis

~l '?!~?f l , - Sruhe wirnika pnmpy ciccry c l ~ l u d z ~ c e j do- krpciC rnamentem 21 ìii . m. - ctosciw?C wylqczn~e riryglnalnq uszczeike po- krywy pompy cisczy clilodzqcel, grlvz yrubosG uszczelki decyduje a prawtdtowgrn #ziaCaniu ponipy cieczy ~lifodrqi;ej, - pa zarnontoinianiu paska klincwego napdu ?l?ern?tora nslety wvregulowak jego nzcrqg, - pc zaniocewaniu wszyslk tch elemenrdw na - lcry napelniE uklad chtodrenia cleczq chtodzqca. a uklad srnarowania olejem silriikowvrn. - po napelnienru i iiruchoniieniii sililika naleiy sprawdzii; srcrel~oSC uk!acli>w ch4odzen.a i sma- rowania, zwracajqc w a g e szczeg0lnie ria otw6r kon2roIny odprciwadzenta cieczjr chiodzc)cej Iiib olsju w prrypadku uszkudtsnia usrczelniaczy painp.

WYMIANA TERMOSTATU Uszkodzen ie termostatu objawia si9 najczqiciej nieotwieraniem siq zaworu temastatu. wywolu- jqcyrn nadrnietny wzrost temperatury creczy chla- dzqcej podczas jazdy { ponad 1 CO'C) . Objawem te1 niesprawnoSci jest zirnriy dolny pnewod gu- rnouiy chfodnrcy pmy goracym qbrnym przewo- dzie chfoonicy. W takim pnypadku sialezy wy- mieniC Zermostat.

Page 94: Manuale Fiat Cinquecento

Uklnd chtodrenia silnlka 704 cm5 1 1 - terrnostai I purnpa c t e q chtorfrq~oj. 2 - wsntyla!~r chlorinicv, 3 - chladnica. 1: - ralnrhr odpowierrsonin. 5 - rbr=r L

wyibwrinwc7y. E -. korek zblornika, 7 - podwhlne rtgcze odprowodzreiiia ciwzv ? silnika oraz czuinik Iempwatuty ci&?..

chlodrqcej. 8 -- nagrzawnica

C1 b

Pffeptyw 2 c htodnicy rrtmkniety

t 2 'i

i \ T L 2

ZespiSI lermostatu i pomp y c i a ~ ? ~ ~ chlodzqcej a - cerrnosrai zamknieiy, I> - terrnosrai otaarw 1 - termostal. 2 - uszczelka obudowy te:mosmu. 3 - uszczelka poktywy pornyiy ci- chtodrqce), 4 - wirnik pmp~c,,.:: chtodzqcej, 5 - rniska o!ejowa. 6 - p o k w a pornpv cieczv ~hfodzacer, 7 - obudowa terrnnctsiu

m Od dolu samochodu zdemontowad ostene clilodnicy (jedna Sruba M6 i dwa wkrety M4), + Opr6iniC clkiad chlodzenia (patn odpowiedni opis). m Zdjgc z obudowy terrnostatu pnewod gumo- wy prewadzqcy do nagnewnicy. a Z djqt obudowg temostatu wraz z temoctatem i uszczelkq.

WyjqC termostal r obudowy i sprawdric jego dziaianie W nacsyniu z wodq o kontrofowanej ternperaturze (pozn ,,Charakterystyka technicz-

na"). W prsypadku niewvsuwania si? zacic'. temostatu nalezy wyrnienit termoslat. + Podczas montazu naleiy wykonai: czynso!~ W odwrornel kolejnoSci pnestrzegajgc iiastg:(i jacych uwag; - usrcrs lk~ obudowy termostatu zaleca siehP

mien i6, - po takohczeniu montaiu czqSci, napelni?-. uk tadu chiodzenia E uruchornieniu silnika n 2 ' ~

sprawdziC szszczelnaSC polaczefi obudowy iv: statw.

Page 95: Manuale Fiat Cinquecento

AlANA POMPY CIECZY CHtODZqCEJ I ddu sarnochodu zdemontowaC oslone

_ -inicy ( j d n a Sruba M6 i dwa wkrqty M4). o Oprdznit uklad chlodzenia (patrr aclpowisdns opis). e ZrjjaC 2 obudowy tenmostatu pnew6d gurna-

iwdzqcy do nagmewnicy. p y d przewody elektryczne od czujnika i a oleju. :eciE filtr aleju. r.;.cic osiem Srub rnocowania pokrywy I cieczy chlodzqcej i wspornika filtru oleju ski olejowej i rdjqC tg pokpmq wraz ?.rlkZj. reci6 Crubg rnocowonia wirnika pompy c$ltodzgcej (klucz trzpieniowy rozrniaru 6 ) ontowac wirnik pompy cieczy chlodzqcej a napedu primp. iqc nowy wirnik pompy i dokrqciC Srube ~ a n i a wtrnika mamentem 21 N m. i7yE vczcrelkg pokwwy pompy ciaczy lqrej (oryginalnq), pokrywq pompy creczy q:ej i dikrqciC osiem Srub rnocowania hfv pompy. la: Prawidlowa gruho56 oryginalnej

uszs7~[ki pokrywy pampy créczy ci-tl.&zqce] wa- ~:ku!esprawnoSS dziaiania pompy cieczy chio- ???cc;. @ ~~~v i rcn ; i t pozastale czy nnoSci W kolejnobci

ifsO do demontaiu. nagdnieniu ukladu chlodzenia spraivdriC riol;E podczas pracy siln ika.

WYMIANA USZCZELNIACZA POMPY CIECtY CHtQDi-ACEJ Uszkadzenie syiecjalnego uczcze!niacza pornpy cieczy chlodzqcej na wafku napedii pamp (olejri E ciecty ctilodzqcej) objawia si@ wyciekiem ciecry chlodtqcej silnik pnez specjalny otw6r kontrolny W dnic rniski olejowoj W poblizu mocowania pokryw pompy cieczy chlodzacej oraz ciqgtym ubywaniem ciecry chtadzqcej t e zbiornika wy- rownawczego ukladu chlodzenia. W przypadku uszkodzenia uszczel n iacza pornpy ciecty chlodzqcej naleiy dokonai: jego wyrniany w sposbb opisany W rozdziale 1.2.6 {paarz ,,Wy- rnantowanie i zomontowanie pompy oleju").

WYMIANA CIECZY CHCODZ4CEJ Uwaga: Nie w~olno odkrqcak korka zbiornika wyr~wnawctego pny gorqcyni silniku, gdvz gro- zi tci poparzenieni.

Oprbirnianie ukladu chlodzenia

r Diwigniq sterowania ogrr~wctniern we wnet- rzu nadwozia sarnocliodu ustawit W potoieniu ternperatury rnaksymalnej. * UstawiE samoch6d na stanowisku nopraw- czyrn. a Od Cioh sarnochodu zdernontowat ocEonq chlodnicy (jadna Sruba MrJ i dwa wkrqty M 4 ) . e Odkrqcic korek zbiornika wyrdwnawczego uktadu chlodrenia. b PodstawiC naczynie o paiemnoLrci ca najrnniej 5 dm3, poituzowaC obejme dalnegs przewodu

lniv ukldu wyloiowega silniko 7U4 c d be2 krntalizt~tora spstin I . : .~ ,~ :?!u I~ wy!omva, 2 - i i u l ~ (M8 x 40), 3 - porlkladka sprezysta. 4 - wdktadka plaska. 5 -plidkladki, 6 - tulejka

m:;~a-i.7~ Drezyna. 8 - obejme rauskawii, 9 - wiesxak eIastycxtiy. f O- p!ytka, 1 7 - hak. J 2 - tlumik crodkowy, I+ .3 -:t111

Page 96: Manuale Fiat Cinquecento

gumowega przy cchlodnicy lub przy obudowie termostatu, odlqcryt atlpowiedni koniec prze- wodu i sptiScic ptyn. e OdkreciC dwie Cruby mocawania obudowv termastatu oraz orlchylit obudowe termostatu.

aby usunqe ciécz ehlodzqcq t silnika do pod- stawienego naczynia.

Napdnianiie ukladu chtodtenia * DakreciC dwie Sruby rnocowania obudowv temostafu or37 zalciZyC dofny kciniec przewodu gumowego i triciciiqt jego obejme O Odkrgcit zawbr odpowietmania ukladv chb- dxenia i wlst powoli cicczchlndzqcq dozbiornrka wyrQwnawczego.

ZakreciG zaw6r odpowietrsania uktadu chio- dzenia po pojawrcntii si? w nim clecry chladzq- cej. m Zakrqci6 korek zbiorniha wyr6wnawcsego uktadu chlodzenia, + UruchomiE silnik. odczekaC kilka minuf i spra- wdzrC szczel noCt aik tadu chlodzenia, zwraca;ac szczeg0l iiq uwagq na dernontowane uprzednio palqczenia. * LatrzymaC silni k. odczekai: ai oswgnie i spraw- dziE, czy poziom cieczy W rbiorniku wyrdwnaw- czym zawiera sie rniqdzy kreskamr ..MIN" ornz ..MAX" zatnaczonyms na zb!orniku. LZ' rane ko- ntecznoSci uzupetniC poziom ciecsy,

Page 97: Manuale Fiat Cinquecento

UWAGI W S F P N E

Ssmociiody Cingriecento t zespofern napedo- iiyrr! $?O do maja 1993 voku mialy pojernnoSC .;r-noh? 903 cmi. za6 od maja t 993 roku (od nru 7 s t m . i a i 64231 ) majq pojemnoS-5 skokowq Zacr?. Zmniejnenie pojernnoCci ckokowej by- '7 r.~kieqiem umoiliwiajqcym sa t iczenie samo - :"TU Cinqueenro 900 do niiwej grupy podat-

'5, i u!)~zpimzeniowej. :r;szajqc pcjemnoCC skokawq zmieniono .e sznscrenic typu silnika (1 170A1 .O00 za- zr 170A1.00Ci dla silnika zasilnriego ga9niko- crzz i 170A1.046 zamiast i 70A1.046 dla

i4c tasilanego ~ednopunktowyrn wtryskiern ii~rtvriy z katailiratorem spalin) .

Zmniejszenie pojemnoSci skokowei odbylo si? za pomocq skrbcenia skoku tloka o 0.3 mrn i polega- lo na zastosowaniu walu korbowego a rnniej- szym o 0.1 5 nim p~ornieniu wvkorbieriia, uzys- kanyrn s tego sarnego adlewu walu p o d c z a ~ obrbbki mechanicznej. Pozostale elernenzy sii- nikbw o obu pojemnagciach skoùowych sq iden- tycrne. Dlatego W dalszej cegSci tego rotdzialu rastosowano okreSlenie,,silniki 900" W odnieste- niu da silnikbw obu pojernnogci skokovvych. Silniki 900 da polowy i995 P O ~ U bvly impor- towane i rnogly by6 produkcji juguc!owiafiskiej ( o numerze mnieiszyrn nii 8600000) lub wtockiej (o numerze wi~kszym niz 8600000). RQznice konstiukcyjne niiqdzy silnikami jugoclowfafiski- mi i wloskirni, doryceqce zecpolu tkok-korbo- w6d, podano W dalssej czeci rego rozdzia4u. W polowie 1995 roku produkcje silnikbw wfos- kich ~iteniesiono do Polski.

Page 98: Manuale Fiat Cinquecento

Caerocylinrlrowy rredowy sllnik 839 cm" (903 cm3) jest iirnieszczony w posycji pionowej i ustawiciny popnectcznie z przodu, prred osiq ki i l pnednich, Kadlub silrtika zeliwny, glowicn od lewana te sropu aluminium. Naped roznqdu pojedynczym walern umteszczonym W kacllubie napqdzanym taicuchem.

Glowfca wfionana ze s~opu aluminium nia wa- nienkowe kornory spalania. PojernnoSt komary spatania: 22,5 cm2. Maksyrnalna nieplaskoit dalnei powierzehni Iq - csenia: 0.05 mm. WysokoSC minimalna glowicy ( po frezowaniu pawienchni przyleyania do kadtuha): 70,55 mm. GrubaSc maksymalna zeczlif~wanej warstwy po- wierxhni przylegnnra glowrcy: 0.3 mm. Srediiica ntworOvv gniazd prawadnic zavvo- r6w dolotowych i wvlot~wvch: 12,950 do 12.977 mrn

Zetiwne gniazda zaworrSw. zamontowane skur - czowo W glowicy, sq nlewymienne. K q t przylgni gniazd zawor6w (dolotowych i wy- fotowych): 4 5 15'. SrerakaSI: przylgni gniatd zaworbw (doloto- wycb i wylotowych): okolo 2 nim.

Prowadnice raworrjw zcliwne prowadnice, jednakowe dla 7awcirbw dolorowych I wylotawych, sq wstawiane i za- moritownne W gtowicv na wcisk. Sredn rca zcwnvtnna: - nominalria: 13.01 0 da 13,030 rnni, - wyrniary naprawcze: + 0,05. 4.0.1 0: + O 2 5 mm. Srednica wewngtrzna (pu wc~sniwlii i eweriiual- nej obriibce): 7,022 da 7,040 mm, Wcisk W otworza gniazda glowicy: 0,033 do 0,080 mm. Luz inontoiiowy zawaru W prawadnicy- 0.073 do 0,058 mm.

Zawory Zawory ustawione W jednyni nedtie, skoSnie do powierzi;lirii przylegania glowicy, sq sterovvane za pokrednictwern rnechanictnych popychaczy, dr~zkbw popychaczy i dwustronnych dtwignk zawie:ajqcych urzqdzenia hydxaulicznego kaso- wania luzu (W. p~pychacz~ hydrauliczne sano- czynnie kasujqce luzy zawor8w) wspStpraculgce z trzonkami zawor~w, R a h c z y luz zawor6w jest regulowany sarno- crynnie podczas pracy silnika. W przypadku wy-

mianv popychaczy hydraulimnyctr lub wrnon- tawania yiowicy, podczas montatu niezbflna jest wstepna, jedriorazowa regulacja luzu kal. dego zaworu za pomccq Sriiby i nakretk,, ze wzalgdu na ograniczan y zakres samoczynnq re- gulitcji luzu raworu (maly skok iloczka popycha, cza hydraiilicznegci wbudowenegs sly dScvignie zaworu).

Sprqiyny raworiiw Zastosnwano po jednel spreivnie na rawb~. jed nrikowej dla obu radraibw raworiiw, WysokoSC kontrriina: - pod obciqzeniem 248 do 281 N: 36,s irm, - pod oticigieniem 532 do 587 N: 28.1 i rm

Paramtiir Znwbr dolatowy p-

4 ~ d n i c a t s h t y t r n (mni) 28.80 do ac$,io

Uszczelka gtowicy Uszczelka g4owicy jesr rnontowana na sucho. Sposbb monlazu: nripis ,,ALTO" powinieri h:. zwr0cony do g0ry (W ~ierunku glowtcy). Uwaga. Kaidarazowo naleiy zacxosawaC rovi: uszczetkq glowicy i wyjrnorrvat f a z opakow-:r

Zew5i I wvlorow

75.RCdo

bezpoSrednio pn& montazem (mareriai urv:zf drajqcy si? na powiainu).

Cyllndry sq wykana ne bezposrednio W maar!:'r zeliwnego kadluba, k t b y ma t n y lozycka glb,vr: Maksymalna nieplaskdS g6rnq p~b\~ iea~hr i i i: czeiira (z riszczelkq g1owicy)- 0,l mm. WysokoSC kadtuba: - nominaha: 7 82=0,05 mm, - minimalna: 151.95 mm. Srednica gnra;?cl lozysk gJ6wnycR: 54,51 54.520 mm. Srerokoss gniazd lozysk gldwnych: 23.2, 23,300 mm. Srednice gneazd tulejek walu rozrrqdu: - lylnego (od srropy kola zamachowcc: 35,921 do 35.951 mm, - Srodkowego: 46.420 do 46.450 mm. - pnedniego (od strony nacqdu rozrzqdi - grupa 8: 50.505 do 50.51 5 mm. - gruria C: 50,515 do 50,525 mm, - grupa D: 50,705 dn 50.71 5 mm, - gruva E: 50,715 do 50,725 rnm.

Crednica gniazd popychacw (mechaniczr 14.01 0 do 14,028 mm,

Sfednica tnaiikn (rnm) 6.982 do 7 26-'n 031) I Kq! ~rzrlnnl Luz sawbi prawadnica (mm) Gruhosi: m~n~maliiti ahrx~za i a - Idnyka (mm)

fi5 30 - 5 0.022 do 0.058

D. [i!

Page 99: Manuale Fiat Cinquecento

iice cylindrbw nominaine: upa A: 65,000 do 65.01 0 mm, upa R: 6501 0 do 65,020 mrn.

- 31irpa C: 65,020 do 65,030 mm, - grupa D: 65.030 do 65.040 mm. - yirupa E: 65,040 do 65,050 mm. Nabwimiar naprawczy Srednicy cylindra: W mm. 5:oztowoSe i owalizacjà cy lindra: nie wiqcej n it 9,005 nm.

1.23, Tzf?:~ "P 7 C',, ,

P .

inv wal korbowy jast podparty W trzech kach i ma cdery przeciwciqzaty. ~ i c e czapbw gl6wnycIi norn ina lne: rtipa 1: 50,795 da 50,805 mm, ,ma 2: 50.785 do 50,795 rnm. vy7i ia iy naprawcze crophw glbwnych:

oraz 0,500 mm. iknih csop6w glbwnych: 28,080 do 23 rrirn.

>r:~nice tzop6w korliowych: - "oirrnaln3: 39.985 do 40,005 mm, -- pcidwmrary naprawcre: 0,254 orat --q ::,Q nnr, : causzczalns odc hylk i ksztah u i poloEenia :* -':iciadku alifawania czopbw korbowych 1 ;':;~fi!rlvch:

I i stotkowoSC: 0,005 mm, isiowoSG czapdw glbwinvch:

is~~sahlosilowo6t czop6w korbowych: 5 TV*.

~ 7 0 7 6 ~ walu W lozyskach glbwnvch; 0.026 A i . ?5' mni. -::~?unpOw ivalu \v loiyskach korbowch: 0.026 .;. r * - p - 1 d, ,.p t - vm. 3: C S ! O L ? ~ walu korbowego: 0,060 do - ',+-p n ,LC.I m m R.

P??ewki i o h k gliiwnych .t

cms';OS< ncmtnalna: i: 1.832 do 1.838 mm.

- ?riai! 2: 1 $37 do 7.843 mm. I C , ~ , , ... . T,.,-: a y apra-N~E: 0,254 oraz 0,508 mm.

Potpiersciehie oporowe G~.,L;oic nominalna: 2,31 Q do 2,360 mm :":rii:-~;ar nzprawczy: O,f 27 mrn,

Koio zarnachowe fe i fine 2010 zarnachowe ject zarnocowane d i :;;l: korbowego sze4cictma Gubarni. Ma wieniec p,--- .:=:I O zrnocowany skurczowo. wspb!pracujqcy ; trwsz7ikiern. Ycpcsznalne bicie wienca: 0.5 mm. T.-peratura pdgrtania wteiica podzac mon- : s i : $3 ;.

Tlaki Tbki sa wykonane 7~ $topu aluminium. KaZdy ilok ma trry pierScienie Nadwminr naprawczy 4rednic.y tloko: 0,4 mm. Przesuniecie osi swonnia tloka wzgl?dem osi tluka (do tyiri wzgledem kierunku ohrotu watu korbowego podczas pracy silnika): - siinrki bez katalizarora: 0.5 mm, - silniki z katali7ntorem: 2 mm, Cpos6b rnontazu: o2 sworznia tloka powinno byC paprzcciwnej stronie osi tluko nir cyfrywybite na i h i ~ ! korbowodu i RB j ~ g o pokrywie (Iiterowe ortraczenie grupy Selekcyjnej Srednicy t!oka na lega piaScie powinno snaleik sie po prseciwnej stroniecyfr wy b i t y ~ h nia Fbie korbowodu i na jago pokwie wqi$dem osi swcrznia tlokn),

Srednice nominalne otwarow piast swonnia: - grupa 1: 3 9,982 do 1 9.986 mm. - grupa 2: 19.986 do 19.990 rnm, - crupa 3: 19,930 do 7 9.996 mm. Nadwymiar naprawczy Srcrdnicy: 0,4 mm.

I

I

Sworznis ttokdw Sialowe swarziiie ttok6w sq naweglane, har- towane ì szlifowane, W piastacli tlokòw sq za- montowane ebratewo, zaS W gtbwkacii korbo- wodiiw sq zaciCniete. Srednice sewnqtrzne nominalne: - arupa 1 : 1 9,970 do 1 9,974 mm, - grupa 2: 19,974 da 19,978 mrn, - grupo 3. 19,578 do 'I 9,982 mrn. Nadwymiar naprawczy Srednicy: 0.2 mm. Lut swsrznia W piastacli tloka: 0,008 do 0.01 6 mm. Wcisk swonnia W glbwce korbowodu: 0.01 0 do 0.042 rnm,

WanoScr (mml

- grupa C I

- ~ r u p a E

Makriyrnalna rbinica màs mte- dzy ilakzrni Luz tlok cylinder

WyscikoSC rowkbw piescieni - pickcieh agniowy

- piar4ciefi ustczelniajqcy

- 0ierScieft tgarniaj~cy

S i l r ~ k o n u m t m mniqsxym

Silnik o nlimetze wiqkstym

nv 8riCMb0

W989 W.950

niz E R 0 Q m

64,997 do R5.009

63.01 l d~ 65.024

2.1 CI 0.01 1 do ri+039

1.790 do 1,FiO

2.030 do 2.050

3,957 do 1.987

- m - - QtllsgtotC pornta:u wm!gde-n denka Odleqldt poiiiiaiu wzgtpden l - 4 o dolnej kiawqdzi plaszcza 13.25 - I

Srcdriicg nnminaina tlnb. -- grupa A 64,971 do 64.940 do

64.560 dn 64.970

G4.cS0 dn 64.590

3.5 11 0,050 do 0.370

l

7.785 da t .SO5

2.01 5 do 2.035

1 3,957 do 3.377

Page 100: Manuale Fiat Cinquecento

Kstdy tlok ma Erzy pierScienie: g b n y (ogniowy), Srnrlkowy (uszcrt-lnia~qcy) i dolny {zgarniajqcy). Sposbb mon tazu: ornaczanie ,,T0 P" zwn6cone dn gOry, rorctawrenie razciq6 co 1 SO'. Nadwyniiar nanravifczv Siednicy: 0,4 mm. WysokoSG pier;cierri. - pierScier3 ogniewy: 1,728 da 1,740 mrn. - pier5cief1 usxczelniajqcy; 1.978 da 1,990 mm, - pl~rkcteri zgarnfojqcy: 3.925 do 3.937 mm.

Sfalowe korbowody sq kute i cbaralteryzujq si? prasfym podziaieni !>a orar maja prrekrbj W ksatalcie ,,I"'. Srednica otwaru glbwki korbowodu: 19.940 do 19,960 mm. Sred nica otworu Fba korbowodu: 43,657 do 43,673 mrn. Sposbb rnontaiu: oznactenie cyfrowe q b i t e na Ibre korbowodu I na pokrywk korImwodu (od- powiadajqce: nurnerowi cvlindra) nsleiy usy tuo- waC od strony ukfadiu dalorowego {po pveciw- nej stronie nii wal rozxzqdsi) Temperatura podgnania glbwki podczas mon - t;3Zu sworznia ttoka. 240°C.

Panewki io iysk karbawych GruboGE norninalna: 1,807 do 1.87 3 mm. Podwymian, nay>rawcze: 0.254 oraz 0,508 mm,

Uklad aarnqdu stanowiq: zarnontnwany W kad- hbie wal rozrzqdu, pcipycl-racze rnechanicrne, drqzki popychac~y otaz dwustronnr: d iw ign i~ rawarbw zawierajqce urrqdzenia hydraulicznego kasowania luzu {tzw. popychaczc hydraulicsne).

Wnl rorrsqdir )est napedzany d w ~ r 4 5 w y m ! ; ~ - cuchem rolkovvym, ktorego czmoczynny nae;; rnpewnia napinacz hvdrauliczny.

Luz zaworbw do kontrelf fat rornadu: 0.45 m r

Wai rorr7qdii j m t zamon towany w kadlubie i riìi

ryskowany W trzech tulelkach. Srednic~ CZO#OW 10iysk: - Iylnego (od strnny kota zarnachoiv-r,l 30,975 do 31 .O00 mm. - Srodkowego: 43,348 do 43,373 mn, - przedniego (od strony napedu roznadu; 37.97'5 410 38,OCK) mm. Wznios krzywek: 7,425 mni- Lur czriphw w tufejkach lazysk: - tylnaon {od strany kota zamachowegr' 0,026 do 0,071 mm, - Srodkowego: 0,031 do 0,076 rnnz, - pncdnicgo (od strony napedu rbzb#!: 0,025 do 0,075 mm.

903 h z katalizatara i z SiFnrk katal:zaforem ora 599

z kaialr7alorem bj' przeci GMp 34 PO DMP

OZW 34" prmd DMP ZZW 3 w G M P ,

Julejki vvalti rozrzqdu Wyklrnaneze stali tulejki majq rneralowq pmv~5! Slizgowq i sq zamontowanc W kadluble.

899 1re1 kainlizntc--

3 pc GMP uo W DDMP 28 p r w l DMP 9' pn CMF

OZa iZZD- &wwidnioolwemiu I rarnknl~cia:nwomdolvqn-a: nfw i UM' - odoowixinia otwnrcie I iimkniw.4~: 2awwu nr-' wega

Tciejka vlna (d s~fosy ifd? ramxhowqri)

31.026 rio 31:Y-,

Tuleika pneclnia l

WanoSci (rnrn) (od aranv nayiqdu r~zrzqdu) Tu'"ika

1

I

43.404 da 45.424 Sredniea wbwnetrxnn 38,025 do 38,050

46.535 60 46.671 36.Ci3a ho 36 OES

C -

Sredniw rownpirxna; - grripa O - yrupa C -- gmpa D - grupi E

50,485 do 9.500 V>'4q* do 50.685 do 50.100 50.695 do 50.71 0

Page 101: Manuale Fiat Cinquecento

Chnrakterysf yka techniczna

,-, vr n o r t l ~ b ~ ~ :

. ri:lqki tytne] (od strony kola zamnchow~a) : ? 215 t!? O,$d7 nim,

:i:'~::4i Sroekowej: 0,083 do 0,751 rnm 1.::2'dcik! prznd~iej ((od ctiony napqdri rozrzqdu! \h' !:idlt;hl~: 0,005 do 0.030 mrn

241:) ~chacte m~ichaniezne majq powien- 4 -, e nawqglann i hartawone. <t-.. .- L-wnyrnna rutninalna. 13,982 do IL.[':.? mm N?b;ivniiar naprawczy: 0,135 ornz 0.1 O mm. !li7 n~;vchacza w kadlubie: 0,010 do O.Q4R rnm

; l e 5ezc g-e: osi :;::t2

5'- r:ve dfwignie zawor6w sq odkute. ulo~ys- \;;L ic+ednia (W rvlejek} i obracajq si$ n- '

> i P l . - *P* mru gniazda osi diwigni: t 5.01 O do !E ,~ . ' J n"l r . . . .,-,,*:n- , ., ,, gniazda popychacza hydraul icznego: li,'J:2do 11,027 mm. Lur u'i;~roni sav:orbw na osi: 0,020 do 0,052 mm. I;:?:'-\:a csi dfwigni: 14.978 do 1 4,990 mm. ? i j p ;a Q:V,~UPJ wspornika osi d2wigniV 15.01 0 d~ IJ.028 :mi. !i: osi dtwigni ws wsporniku: 0.020 do 1; r??, - .. . :.-, ., ., ..,, ..wnptnna , popychacza hydrnulicfne- W: 10,934 mm. il.; xa hydraulicznego w diwigni: .. ,-. - . L mrn.

IAROWANIA

Fmlrpc nkju O xmqbicniu zewnetrznym ma wbu - i j ~ ? > , a i i ~ zawhr pnelewowy. i.:\: mi:dzvz$bny prornieniowy: 0.00 do ,:l : .! Tfll.

IG) :iicd;ry kolem zebatym a obudawq: 0,05Q do C 1 4 nim.

!i.> riga ptaszctvznq czo!owa kbl zebatych r rrkr~wq: 0,020 do 0.1 05 mrn l.iiz uiozyskownnia koto zebatego napedzanego: 9.713 do 0.050 mm, l:!? c:oz)3kowariia kola zgbatego napqdrajqce- -:, do C.050 mm. 'YysokoSE spreiyny mworu przelewow~o; - ood okiqienieni 23.5 do 24,5 N: 36 mm, - ~ c G ' obciqrenim 42,8 do 45,4 N: 29 mm.

I::riiénie o!eju przy 100' C: 0,294 do 0,392 M Pa.

Czujnik cignienia oleju Cz~rjnik ten jest wkrqcony w dolnej =?Sci kad- iuba, z Iswej strany filtra oleju. Cisnieni~! rnzwarcia stykdw: 0.02 do 0,05 MPa.

Wvrnicnny filtr z wkladem papierowym jest przy - krecony do kadtuba pod kalektorem wylotowym. Marka r tvp: FIAT 77241 67 A59E. GzqstoSC wymiany: przy kaldej wymianie oleju.

IloSC: 3.75 dm3. Z a l ~ a r i y rodzaj; oiej silnikawy wicloseronewy wg API SG Duli CCMC 434 o IepkoSci SAE 3VW 40. CzqstoSe wymiany: co 15000 krn liih co rok.

Chlodzenis ciecza odbywa sig W wymuszonym obiegi~ zamkniezym pod ci3nieniet-n. W sktad ukladu wchodzq: chtodii ica, xbiornik wyrbwna- wcry, pompa cieczy chlodzq~ej. termostat oraz wentylarar sterawany rec'mowyl$ctnlk~ern.

ChSodnlca z rdzeniem rrniedriai~ynr (wczef niejsze wersje) tu b alwminiowym (p6f nie!sze wersje) znajduje si? z prawej strsny pmed silnikiem, Zawicrn przriwiid z zaworem odpowictrtania ukfadu chlodzsnia.

Zbiornik w y rdwnawczy Zbiornik wyrawraawczy jest umieszczony ws wnece pnedniego prawego kola. NadciSnienie otwarcio zawotu wylotowego kor- ka: 98 kPa.

Ter m cistat: - ~ s c a t z n c i f a u j e F w o b m i e m o w a ;

nej na gbrnej Scianie glowicy, Teniperaturo poczqtku otwarcia: 85 do 89' C. Temperatura petnego otwarcia: 97 do 100°C. Skok minimalny sawuru: 7.5 mm.

Czujnik wskafnika temperatury ciecty chlodzqcej Jest ro rermistor wkrgconv w glowice nad alter- natorem, Marka: Mafer. Rezystancla przy 25°C: l ,a do 2.2 kSZ.

Wentylotor jest iriapedravy silnikiem elektrycz- nym. zamocowany za chlodnicq i sterowany terrnewylacznikiem. Marka: Gate Izib Pionier. PrgdkoSC obrotewa: 3000 o brlmin. Prqd pobierany: 7.5 A.

Page 102: Manuale Fiat Cinquecento

Silniki 899 cm3 araz 903 cm3

Tsr rno~ lqczn lk wentylatora Terrnowyfqcznik iest zamocowanv po lewej stro- nie chlodnicy. Temperatura zwarcia stykbw (wlqczenia wen- tylatora): 90 do 94 'C. Teniperatura rozwarcia ctykbw (wylqczenia wen - tyiatora): 85 do 89' C,

Pompa ciecry chEodzqceJ

Pompa cieczy chlodzqcej jest zarnocowana pod aiternatorem. W dair;e] czt$ci kadluba i nnpedra- na od walu korbowego paskiem klinowyrn. Luz rnontazowy wiriiika pompy W obudowie: 0,8 do 1.2 mm.

Pasek klinowy Napedza an pompe cieczy chlodzqcej i atletnator. Msrka i tvp (silniki bez klirnatyzacji): FIAT 7644928 A79G. Nacidg (mierzony za pornocq prryrzqdu specjal- nego EIAT): 350 do 450 N,

C iecr chlodzqca IfoCC: 4,8 dm3. Rodzaj: rnievonina wady destylowanej i nieza- marrajqcego plynu (po 50%) stanowiqca zahez- p i ~ c ~ e n ~ e ~ f o - 35°C. CzestoSi; obclugi: wymiana co 60000 krn Iiib co 2 lata.

Cilniki 900 ber kotalipatorn cpalin majq ntwarty uklnd zasilania i sq zasilanc gairlikiem jsdno- przelotowym Weber 32 TLF 32!250.

Zbiarnik patiwa Wykonany z blachy stalowej sbiornik paliwa jesr zarnentowany paprrecznie pod pcidlogq W rylnej czeSci nadwozia. PogemnoSt: 35 dm3. Rodzaje rialiwa: benzyna bezotowiowa LO 95 lub erylina LO 94.

Zamontowany na zbiorniku zaw6r wielrifunksy1- ny odprowadra na rewnatn opary paliwa. zapo- b~ega powstawani~i podcisnienia W zbiorniku oraz zabezpiucza przed wyciekiern paliwa W razse dwirego przechytu samochcdu 3ub pu przawr6ce- niu si? samochodu. NadciSnienie ~twarcia zaworu odprowadzania oparCiw paliwa: 5 do 7,s kPa. Podainien ie atwarcia zaworu przewietnania tbiornika: O do 20 kPa.

Cxujnik psziomu paliwa Unaieszczony W zbiorniku paliwa riirowy czujnik poziomu paliwa jest wykunany z twonywa cztu - cznego.

Marka: Siceb. Flezystancla swkSw Slizgawych: O do 0.5 0. i?ezysia.icla prty pelnym zbiorniku: O do 7 fi Rezystancja pny zbiorniku nzpeinicinyrn do polo- WV: i ) O& do 128 I l . Rezystaricja przy gustym zbiotnik W: 290 do 320 n, lia5i: paliwa pozostata w chwili zaswiecenia sis

larnpki kcinlrolne] rezerwy: 5 da 7,5 dm3.

Pompa paliwa Mechanicznn pncponowa pompa paliwa jecr napMzana sd mtmosrodu znajdujqceyo si? na prrednim koricu walti roznqdu (obok nep@;r rorrzqdu) prtez popychact i uniiesrczana s bc kadlube. Pompa zawivra dodarkowv krbcicc s zqcy do odprowadza2ia nadmiaru paliws r L wrotem do zbiornika. Jmt nierotbieralna. ISrydatek p n y 4000 obrlmin: 45 drn"li. Ci4nienie minimnlne przv 4000 abrimin: 14,2 23.7 kPa. G rubo66 podklodek regu lacyjnych (pod kolcie. tzem parnpy). 0.3: 0,7 iub 1.2 mm. Wystawonie minimalne popychac~a ponad pii.- szczyrny usrcrelki: 1 do 1,s nim

Filtr paliwa Nierrizhi~ralny filtr paliwa ject umieszczop; z przodu silnika r zamocowanv p.zy pokryifi:ir giowicv obok wskaf nika poziomu sleju. W u4ìa- dzie zasilania znajduje nig rnipdzy pmpq w"r:~ a gainikiem. CzqstosC wymiany: co 20000 km. Uwaga. Opaski rnucowania przewd6iiv psli:: na krhccach filtru sa jednorazowego uiytku.

Filtr powietrza

Filtr powietrza jest typu panelowego, siic?ii z wyniicnnyni wkladem papierawym. z ternpe!.;. turq zasysanqo powierna regulowanq t?:rir- statern woskowym polqczonym r przepirstnii< srercijqcq prreplywern powiat ma, umiesz~o*: W dailnei czggci obudowy fifrru. Filtr jes: un;ic~;~. czony nad skrzynkq pnektadniowq Marke i typ2 FIAT lub IJurfluy A 925. Temperatura dopiywu pow ietna: - zirnnego; powyiej 28"k 1 "C, - cieplogo: psnizej 23- & 1 ''C. CzestoSG wyrniany: co '1 6000 km.

Eaf nik Jednoprzelotowy gai nik opadowy ma unao'?~ nie ronuchowe sterawane rwrnie r rnecha?+im nym cz~Sciawyrn wylqczaniem za pomacq si?obv. nika podciSnieniowego (puIl-down). zawbi E!P

ktromzgnetyctny dcinejqcy doplyw paliitia ~c wylqczeniu silnika araz mschanicznq pompi.; przyspieszenia z ukladem odcrnajqcyrn mr?t nadmiaru palliwa przy nie nagrranp silnik:: Marka i typ: Weber 32 TLF 32/250.

Page 103: Manuale Fiat Cinquecento

Gaitiik Weber 32 TLF 32/250

L i %li bez karalizatora spalin (zasilane gai- *;, ' ,<(?a kll?Srr 32 TLF 32f250) sq wyposazone r, .;:b:ontcznv bezstykowy uktad zaplonowy ;71;:oo~ocesorowy z wypnedzeniern statycznym '):y?;, 'dar~lli Digiplex 2s. Ku5-cCi zaplclnu (cylinder nr 1 od srrony nape- ?;t rcrir,;dul: 1-2-4-2.

Elektronicrny mtidul sterowania zaptonu

l

l

r Pararnatr S:rGnicn goidricli mm k ~ l p y l a c ? rnm Dys?,! c!bi.vna pa l iw~ nm7 2;;ia clibwna powietnn rnm ;A:'<? r)niul$vjnn C i c r n pal iwri bregii jalowega mm

1 >\:a 9wic:rzn Liiegu ]nlowdgn mm :.<:i dola!kows powioina hiegil

I 9.- ,,Q., ,. " , o Lo mrn I : , . " ' - d r h , n n c r pompki pwspieftzcnia rnm :,ir:a 37~lewowa pompki

:, c:::-q!3 MTT

l,:= :b,*;smNa znwoiu @nei mocy rnm :,v r,~f!ricnisnia zaworu peln~i . ,. , : i rnm

:;:*.T p.i'.w> irkiadidu :;:cpqg rnm ,:v,b:ca uklactu : ?,:.:.cn mm .-,:,?-;i &tadu

?,-''+T::L> ,r>c. - - .,. . mm '--,.* . ,,_. . , . . ;, ,?,:v:ny mimanki biegu - : :,W:

- . mm

. - i ; - ,:.v,+i biegu jalowego rnm , rr:-,,n-Ania d i ) gerowania

t.,:.:?:;- -'C> :sylcnu wlozony , .. :J:. :,!?:n.cz rnm 7 ; ,;;. , . ..- . .,..:r-sm??ia do Serowanis \.::-I.=~- ?.n r?plcau p3biorry " ...T- :,."t-:,., r:~p;)~qmic~ mm !:::I -: .:!TI: owjkiowego n m

: .. ,Y p:rjsp!eCzenia ., . . , :<,.,,6,,u*, . . 'L, + ,-A,. . v mrn ?- - . ,.,.-- . . - , , , ~ > ? a mm

7>>,> ,- .;+ . , m , , mrn > . V .:, rzepumiicy mrn

L-- .- - , o

*.'-::- w w u r o z r u c h o m

.v. , . m .. r ,: rrawstnicy

.- . C ' . .. mm .. , ?-

.. . . pe v m s r n i c v - .. ?e silown;kiem .- . b * - i ,.-*,I !e ~ : ~ n o ) mm L:,.,-. ,- .. i biqu :: r,,, +: obr/rnin S.$::+: % -

E rt:ilonic70y niodul sterowania zaptonu zawiera ni1i.ioptocesoi z zakodowanq w parniqci mapq nr;i::n:~lnych charakrerystyk wyprzedrenia 28-

W ci od obciqienia silnika (crei-

W37?04d

22 2.8 1 .l 2 1.70 F15 0.42 l ,fio

0,50 0.35

035 O,5Q

0,40

0.70

2.40

3,OO

1.70 l .ti0

2.00

1 -00 4.85 s 0.8/1.20

cm",O do 12.0 1.50

275-0.25 34,250.5 15k0.5

1 . l

4.020.25

800 do 900 9.3 do 1.5

Charakteryst yka techniczna

Chaiakter ysr yki wypnedzenis xaptonu Magneti Mareflì Digiplex 25 A - obc~qzenie cz@ciow (padciSnienie W kolek~orre doloiowyiii do 150 rnm Mq) , B - o k i q e n i a caikowtte (podciCriianie W kolektorzedalaiowym rxiwyrel7 50 mrn Hg! Wykresy uryskano prry k q c ~ e wsrepnege wypriredzenia iapionu 8 pned GMP

ciowe lub catkowite). predka6ci obrotowej i po- lolenia walu kortiowego silnika oral: ogranicznik predkoSci ohrotowej silnika. Modul sterowania zawiera riiwniet funkcjg autodiagnostyki. Marka i tyg: Magneti Marefli Digiplex 2s MED 447 A. PredkoSC obnotowa wylqczenia zaplonu: 6000 obr/rnin. Kat wstqpnego wyprzedtenia zaplonu (nn biegu jatowym): 8 $2" przed GMP.

Pnelqcznik podcignieniowy pnekasuje dn ma- dulu sterowania informacje ci podciSnEenici w ko- lektorze dolotowyrn. wedlug kt6rych nastepuje wybdrjednej t dwdch charakterystyk wypmedze- nia zaplonu saprograniowanyclr w pnmiqci mo- dufu elektronicznego. Ject umieszczony W prze- dztale silnika r lewel strony, obok rnodulu elektrci- nicznego sterowania i polgcrony przewodem podcihienia z kotektorem aolotowyrn. Podcisnienie ewarcia styku: 1 3Q I1 O rnm Hg. Podciinienie rozwarcia styku: 100 1 1 O rnm Hg.

Czujnik polozenia i predkoSci obrotowej walu korbowego Elekiromagnetyczny czujnik poloienia i prqdko- Sci obrotowej walu korbowego jest urnieszczony nnd kolem pasovarym o piqciu rozrnieczczon ych nieregularnie na obwocfzie wystepach. Podczas obrotu kola pasowego wytwarza on irnpulsy. k torych czqstotlrwoSC t pnebieg inforrnujq o prq- dkasci obrotowej silnika i poloieni u tlokbw wzglgdern GM P. Marka i typ: Magneri Marelli SEN 8 K.

Page 104: Manuale Fiat Cinquecento

Rezystancja uzwojenia: 578 do 782 Q. Odsrep czo!a czulnika od w y s t ~ p u kota gasowe- go (regulowany): 0.4 do 1 ,O mm.

Cewki raplonowa Dwie cawki zaplonowe malogabarytowe o rdze- niu zamknigtym z dwoma wyjiciomi ~rysokiega napiecia katda (dwiibiegunowe) rasilajq wyso- kim napiqciern r6wnocze~nie po dwie fiwiece raplonowe (jedna iskra wykoqstana, druga stracona) . Marka i ryp: Magneti Marelli BAE 800 DK. Razyaancja (W temperarune SO C ) : - uzwojenia pierwotnego: 0,495 do 0.605 Q, - urwojenia wtòrnego; 6660 do 8140 0.

Gnierdo zlqcza diagnostycznego Gniazdo zlqcza diagnostycznego, umieszczone w przedziale silnika obak etektronicznego modu- tu sterowania rapton~i. sluzy do podlqczenia unqdsenia diagnostycznego F [AT- Lancia Tester W ceEu diagnozowania ukladu zaplonowego.

Swlece zapionowe Swiece taplonowe majq gwint M1 4 x 1,25 i uszczelnienie plaskis. Marka i typ: Bosch WR7DC. Magneti Marelll F7LCR lub Champion RNSYC. Odstep slektrod: 0.7 do 0,8 mm. CzestoSC wymiany: co 15000 km.

SYST €M W R Y S K O W O - Z A P t Q N O W SILNIKOW 900 Z KATAtlZATOREM SPALIN Cilniki 900 z katalizatorern spaliri w uktadrie wytatowym majq zarnkniqv uklad zasilania (wy- pasazony w uklad pochlaniania par benzyny) z jednopunkaawym wtryskiena benzyny merowa- nym elektrendcznie Weber Marelli IAW 06F SO, zintegrowanyrn z uktadem zaplonowym.

U K U D ZASILANIA PALIWEM Uklad wtryskowy charakteryzuje siq zastocowa- niem jednego wrryskiwacza, k t h y jwt zarnon- zowany W zespule wiryskowym umieszczonyrn zamiast gaknika i pefni jego role. Inforrnacje datyczqce warunkow pracy silnika, pochodqce z r6znycl-i czujnikbw, q wwykonystywane pnez elektroniczne unqdzenie sterujqce czasem i w a - nia wtrysku, a wiigc itosciq paliwa dopxowadza- nego do silnika.

Zibiornik paliwa Wykonany t bilachy stalowej zbiornik paliwa jest zamontowany popnecznie pod podtogq W tylnej c r e i nadwozia, Wlew paliwa jest wyposaiony w korek bez otworu odpowietnania. PojemnoSC: 35 dm3. Rodzaj pa tiwa: wylqcrnie benzyna bzolewiowa o LO co najrnniej 95.

Zawbr Ten ulnymuje W zbiorniku prawidlowe ciCnienie. Otwiera siv zardwno przy nadmiernym wzro9cr.e ciSnienia par paliwa W zbiorniku. jak i prty wystqpowaniu podciSnienia (W odwrot- nvm kierunku) W celu urnoziiwienia przewiet- nenia sbiornlka paliwa. Jest on dwukolorowr bialo-czetwony. Sposdb montazu: napis ,,TankH (strana biale) od strony zbiornika paliwa. Cignienie otwaxcia zaworu: 7 do 9 kPa. Podcignienie otwarcia raworu: O do 2 kPa.

Zamontowany na zbiorniku zawur wielofunkcyj- ny odprowadza pary paliwa do zbiornika po- chlaniacza z wvglern aktywnym. sapobiega bez- poiredniemu wyciekowi paliwa z pefnego zbior- nika do zbiornika pochtaniacza r weglern aktyw- nym ora? uniemozliwia wvciek paliwa ze zbior- nika w razie przewrbcenia si? sarnachodu W cza- sie wypadku. CiSnienie otwarcia zaworu ptsewietnania: 38 do 53 kPa. PodciSnnenie otwarcia zawotu przewietrzania: 0 do 2 kPa.

Czujnik poziornu paliwa Umieszczony W rbiorniku paliwa ruxowy crujnik poziornu paliwa jest wykonany z tworsywa sz~u- cznego. Dostqp do czujnika uqskujs sie po zdjqciu specjalnej ptytki usytuowanej pod siedzi- skiern tytnego siedzenia. Marka: Siceb. Flezys~ancja stykBw Clizgowych: O do 0,5 Q. Rezystancja przy pelnym zbiorniku: O do 7 Q. Rezystancla pny zbiorniku napdnionyrn do polo- wy: 108do 128n, Rezystancja przy pustym zbiorniku: 290 do 320 $3. IlaSC paliwa poxostala w chwifi zaSwiecenia si? lampki kontralnej rezerwy: 5 do 7,5 dm3.

Pompa paliwa Elsktryczna pompa paliwa ma wirnik wykonany r iworrywa srtucznego odpornego na drialanie paliw i kr6ciec scqcy wyposatany W filtr siatka- wy. Wewnq~rz pompy znajdujq sig dwa zawory: zawor nadcisnienia i zaw6r zwrotny. Pompa jest zanunona W zbiorniku paliwa i sterowana przez etektroniczne unqdzenie sterujqce poprzez prze. kainik. Dostgp do pompy wryskuje siq podobnie jak w pmypadku czujnika poriamu paliwa. Marka i typ: Weber Marelli PL 01 2. CiSnienie tloczenia: 190 kPa. CiSnienie otwarcia zaworu nadcidnienia: 260 kPa. Wydatek minimatny przy cisnieniu regutacji pod n a p i ~ i e m f 2 V: 11 O dm3/h. Rezystancja wewnqtrrna: 1 a.

Page 105: Manuale Fiat Cinquecento

Filtr paliwa

Rltr paliwa ma obudowe altrrniniowzj i wklnd papiertiwy. Znajduje siq poci podlogq nadwozia, W publilu zbiorniks poiiwa. rla pnewodnie rasila- nia paliwem zespolu wtryskowego. Marka i typ: Weber Marelli Ft 01 /l. S~osOb rnontazu: strmlka na obudowie filtra fkierowsna zgcidnie z k i ~ r u n kiem przeplywu pali- W0

Cz-ioSC wym ian y ; co 30 000 krn.

Zawbr ten jest usytuowany p w zbiorniku paliwa i zamontowany no przewodzie odplywu paliwa da rbiurnika. Dopuszcza an przeplyw paliwa lylko w jednym kierunku i jest stosowany W celu ntedopuszczenia cla nadmiernego wyptywu pali - wa w mzie wypadku. podczac ktbrego nastqpi uwkodzenre przewodu rniedzy silnikiern i zbior- nikrem paliwa. Sposbb rnoniaku: strzatka na obudowie zaworu skierowana zgodnie z krerunkiern prreplywu pal r - wa.

fespbl wtryskowy Zesp61 wtryskowy jest zarnoritowany na kolek - ioae dolotowym. Zawiera wiele ungdzeii i pelni nastqpujqce funkcje: - wrrysk paliiwa za pornoca wtryskiwacza. - akreslan~e ileSci doprowadzanego powietrza poprzer otwarcie pnrepustnicy. - recjulacja ciSnienia pahwa t a pomocq regula- ?ora ciSnienia paliwa. - reguEacja prqdkosci o brotowej biegu jaiowego m pomocq aegulatora biegu jabwego, - pomiar kqtawego polozenia pnepustnicy zo pomocq czujnrka polozenia przepustnicy. - pomrar temperatu'ry zaspanego powietna za pornocq czujnika temperatury rasysanego po- wterna. Marka i typ: Weber Marelli 30 MM 4,

Rqulator ciSnienia paliwa Regulator ten crt-uje stale ciSnienie paliwa dostarczanego do wtryskiwacza i jast regulato- rem o regutowanym nastawieniu. Ci9nienie pa!iwa regulowane: 1 10 1- 20 kPa.

Wrryskiwacz elektromagnerycrny jesi sterowany pner elektroniczne uqdrenie sterujqce i rozpylii paliwo twanqcstruge W ksztsilcis stazka Sciqtego o icqcre 30 do SO', Maika i typ: Weber Marelli IWM 523. Napiwie zasilania: 6 do 16 V. Rezystancja wewnerizna: 3 0. Maksymalna cxqsrorliwofci pracy: 200 Hs. Maksymalny przeciek: 0.03 crn3!min. Temperatura pracy; -30 do i- 1 1 O'C.

Zbiornik pochtaniacza z weglem aktywnym Zbiornik ten rawiera fittr s wqglem aktywnym. Znajduje si? W przedziale silnika t iewej strony. przed skrrynka pnekiadniowq. Jego rola polega na pochfanianiu i elirninowaniu bcdqcych t r 0 d - lem zaniecz yssczsnia srodowiska wqglowrvodo- rrjw sawartych W pnrach bcnzynv W taki sposcrb. aby rnogly byd. phiiriej zassone pnez siln~k. Marka: Dayco.

Elektrozawbr zbiornika pochfaniacza Elektrozawcir ten j es~ zamocownny na wsporniku zbiornika filrra ;! wqglern akfywnym i sterowany przez elektroniczne blrzqdzenie srerujace. Elektia- rawbr ject tarnkiiiety i otwiera sig dopiera po osiqgniqciu przez silnik odpowiedniej ternperatu- ry W celu urnozliwienfa zassania pnez silnik par paltwa nagromadronych W zbiorniku t weglem akrywnyni. Marka i m: Magneti Morelli EC1. Rezvstanc~a wewneirrnan 22 !l

Filtr powietna Fil~r powietna jest typu panelowego, suchy, s vnrniennym wktarlem papierowym, z ternpera- turq rasysanugo powietrza re(rulowanq terrno- statem wockowyrn poiqczonym z przepustnicq sterujqcq pnreplywern pawietrza, umieszczonq W dolnej cz?sci obudowy liltru. Filtr jest umiesz- czony nad skrzynkq prrekladniowq. Marka i rvp: FIAT lub PuzrrSliix A 925. Tsmperrirura doplpu powierrza: - zinrnego: pawyiej 28' & 1 C. - cieplego: ponlzej 2 3 i l 'C. CzesioSi: vrryrniany: co 1 O 000 do 30 000 km.

Obtidowa przepustnicy QOudowa przepustnicy jest wbudowana w te- spdt wtryskowy i zawiera pnapustnicg, czujnik poloienin pnepustnicy ora2 regulator biegu jalo- wegcr.

Rsgutstar biegu jalowego Regulator ten zawiera silnik krokowy o dw6ch utwojeniach sterowanych prrez elektroniczne unqdzenie sterujqcle. Pnesuw igiicy tnivale pala- cronej z wirnikiern tegs silnikn i zakaficzanej stozkiem sniienio pnekr~j kanalu obejSciowego powietrza omijajqcego przepusrnicq, Marks i typ: Magnet! Marelli 812. Rezystancla wewnetnna: 60 (2. Skok iglicy na jeden krok: 0.04 mm. Skok maksyrnalny iglicy (odpawiadajijqcy 200 krokom): 8 mm.

Page 106: Manuale Fiat Cinquecento

Jest to eiektroniczny bezstykowy vkfad zaplonn- wy mikroprocesorowy s wyprzedzeniem statycz- nym. zintegrowany z ukladem wtrysku paliwa. Zawiera dwis cewki zaplonowe z dwoma wyj- Sciami wvsakiego napiqcia. sterowane przez ele- ktroniczne ungdzenie sterujqce wryskiem i za- plonem i wywtskcnjqce wytadowania iskrawe od- powiednio na Swiecach cyfindrhw 7-44 oraz 2-3. Wyprzedzenie saplclnu akreSla mapa rawa- rta w pamiqci unadrenia sterujqcego. Ko1ejnoS.C zaplonu (cyfinder nr 1 od strony nnpe- du roznqdcr). 1-3-4-2.

Cewki zaplonows Dwie cewki zaplonowe sq zamocowane na wsporniku ntzykr-conyn na rewej stronre po- krywy gl~wicy. Marka i typ: Magneti Marelli BAE 800 AK. Rezystancja W temperatune 20 'C: - uzwojenia pierwotnego: 6.5 do 0,6 Il, - uzwojenia wtbrnego: 6700 do 8100 R.

Swiece zaplonowe Swiece zaplonowe maja gwint M1 4 x 1,25 i uszczelntc?n ie plask ie. Marka i typ: Chanlpion RNSYCC lub FIAT 9FYSSR. Odszqp elektrod: 0.85 do 0.95 mm. CzestogC wyrniany: co 30 000 kni.

Elektroniczne urrqdzenie sterujqce Urzqclzenie to jest ramocowana w prsedziale silnika na wnqce lewego kola. Steruje onu row- noczesnie pracq ukladiiw wtryskowego i zapto- nowega na podstawie syqnal6w doprowadzo- nych 7 poszczey~lnych czujnikow. Markri i trp: Weber Marelti IAW 06F SO.

PrzeknZni ki zasilania urzqdzenia sterujqcago i urzqdzeri wykonawczych

Pnekafniki te sq urnieszczone pned unadzeniern sterujqcym, pod pokrywq ochronnq. Marka i typ: Zelmot 543. Rezystancja obwodu sterowania: 85 0. Napiqcie minimalne zarnknigcia obwodu staro- wania: 9,6 V. Napigcie rnaksymalne owarcia obwodu stero- wania: 2.4 V. Prqd rnakcymalny obwodu rnacy: 20 A. Maksymalny spadek n a p i ~ i a rniedzy stykami obwodu mocy: SO mV.

Wylqcznik ten znajdu!e si9 pod tablfcq rozdzietczq W Srodkowej cz~Sci. Odcina on obwbd masy od pompy paliwa W pnypadku sderzenia z predkoS -

ciq w i q k ~ t ; ~ ntl 25 kmlh. Zadzialanie wylqcznika nastepuje po asiqgniqciu ophinienia 8g do 149 ( g - symbol przyspieszenis ziernskiego). O b w ~ d masy moze bye ponownie polqczony przez naciS- niecie przycisku urnieszczoriego pod elastycrnq osIenq na gornej powierzchn~ wylqczntka.

Czujni'k potokenia i prqdkoSci obrotowsj walu korbowego Czujnik ten jest rarnontowany na abudswie na- p@u razrzqdti I jest ustawrony naprreciw abwie- dni zebatej kola pasowego walu korbowego. Crujnrk prsesyla do urzqdzenie sterujqcego syg- nat napiqcia. ktiirego ~rqstotliwoSC jesi wprosr pruporc~ornalna do prqdkohi cbrotowej walu kortiaweys. Polozenie walu korbowega jest okrcblane za pornocq szczeliny W obwiadni rqba- te1 powstafej wskutek niecrbecna6ci dwirch zq- b6w. Marka i tvp: Magneti Marelli SEN 803. Rezystancja wcwnetnna: 530 do 780 R. Qdstvp czola czujnika od rqbbw obwiedni zqba- rei Inreregulowany): 0,4 do 1.0 mm.

I Czujnik cilnienia bezwrglgdnego Czujnik ten jest zarnocowaiiy w przedziale sitnika, przed urzqdzenreni srerulqcyrn. I lesi: po!qczony przewodern z zespolern wtryskowym. Wysyia on do urtcidzenia steruiqcego sygnal nepiqcia wprost proporcjonal!iy do ~1Snrenra bezwrglqd- nego panujqcego W kolekrarze dolotawym. Marka I typ: Weber Maretli PRT 03/03, Napiecie sygnalu W funkcji ciSnienia bezwzglvd- nego: - p n y 1 00 k Pa: 4.75 V, - pny 75 kPa: 2,5 V. - przy 25 kPa: 0,25 V.

I Sonda lambda Czujnik ten jest wkrpcony W pnedniq rurq wylo- towq przed kataliza torern. Ject on wyposaiony W wewnqtrzne podgnewanre elektryczne. Wysy- la do uqdrenia sterujqcego sygnal napiqcia proporcjonafny do zawartogci tlenu W spalinach. Sygnal sondy lambda jest wytwarzany wciwczas. gdy osiqgnie ona temperature co najrnniej 300 C. Marka i typ: Bosch 0258 003 222. Rezystancja obwodu ogrzewania: 2,s do 4,5 0. Napiqcie sygnatu: - przy miesrance bogalej: 0.05 do 0,4 V, - przy mieszance ubogiej: 0,6 do 0.9 V.

1 Czujnik poloienia pmepustnicy Czujnik ten jest zamoctrwany t boku zespofu wtryskowe'o, na kohcu osi prtepustnicy za po- moca przegu bu elastycznega. Zaw fera specjalny potencjometr obrotowy a charakterystyce linio- wej i jest zasilany napiqciem 5 V. Wysyla on do unqdzenia sterujqcega sygnal napiecia wprost

Page 107: Manuale Fiat Cinquecento

Chler~hterysr yka techniczna

proporcjona t ny do kqtowego. polotenia pnepus- tnicy. Marka i typ: Weber Marelli PF 2C. Rezystancja czujnika: - rni-zy stykami ,,t 4" E ,,l 6" zlacza unqdzenia sterujqcego: 1340 R. - mi~dzy stykami ,,l 6 i ,,30" zbcza unqdzenia sterujacego: - W poloieniu biegu jalowego: 1400 Q. - w pofozeniu pdnegca otwarcia przepust-

nicy: 2400 SZ. Napiqcie sygnalu: - p. kqewyrn poloieniu przepustnicy 0;: O V,

Czujnik temperatu- cieczy chlodzgcej Jest to termistor o ujsmnym wspbfczynniku tem- peraturowym rezystancji, zarnocowany na obu- dowie termostatu. Marka i ryp: Weber Marelli W S 05. Rnzystancja: - pny -30'C: 30000 R. - p ~ y -20'C: 17 000 Q, - pny 0°C: 5100 R. - ptxy 20°C: 2400 Q, - przy 40°C: 1 1 00 R. - pny 50°C: 550 Q, - p n y 80°C: 340 R. - przy 1 OO'C: 200 R. - przv 1 20' C: 1 30 il.

Czujnik temperatuy zasysanego pawietrza Jest to zermictor o trjemn ym wsp6lczy nniku tem- peraturowym rezystancji, samocowsiny iiv gbrnej czqSci respot u wtryskowego. Marka i typ; Weber Marelli ATS 05. Rezysfanqa: - przy -20cC: 1 00 000 Q. - prry 0°C: 8500 R. - przy 20°C: 1900 51, - pny 40°C: 750 Q, - pr;ry 60°C: 340 R. - pny 80-C: 170 0, - pw 100°C: 95 n. - przy 1 20°C: 55 R.

Gniazdai ztqlcza diagnostycrnego Gniazdo ziqczn diagnostycznego znajduje sig z leweg' strony przedzialu silnika. przy unqdzeniu sterujqcym. UrnozIiwia ono podlqczenie unqdze- nia diagnosryctnego FIAT-Lancia Tester W cetu zbadania xawartoSci pamieci unqdzenia sterujq- cega, kt6re zapam igtuje niesprawnaSci dziatan ia czujsiikbw ( r wyjqikiem czujnika polozenia i prq- dkoici obrorowej walu korbowego) albo W celu uruchomienia poszczegblnych elerneniiiw ukla- du siemwania silnika.

Larnpka kontrolna systernu sterowania silnika znajduje sie W zestawie wskafnik6w. W przypnrl- ku, gdy elektroniczne urzqdzenie sterujqce wy- kryje niesprawnoSC jakiegoi czujnika (z wyjat- kiem czujnika polozenia i predkoCci obrotowej walu korbowego) i sastqpi jego dzialanie danymi zastqpczymi zaprogramowanymi W parni~ci . na- stepuje zagwiecenia s i ~ larnpki kontrolnej syg- nali7ujgcej nieprawidlowoSci W systornie stero- wania silnika. Lampka ta zgaSnie dopiero w8w- cxns, gdy dany element zacznie pracowai: prawi- dlowo lub gdy niesprawnoSS byla chwiIowa (nietrwafa), lecz W tyrn dnugim pnypadku infoa- rnacja o wystqpieniu niecprawnoSci nadal pozo- stanie W pamtgci urzqdzenia sterujqcego.

Pararnetry kontrofne Uwaga. Wan05r.i te nie podlegajq rgcznej regu- hcj i. Kqt wypr~edzenia zaplonu (na biegu jajowym): 13'21'30' przed GMP. Prqdkoii: obrotowa biegu jalotvego: 800 do 900 obrlmin. ZawartoCC C0 na biegu ialowym: nie wiccej ni i 0.5%.

Sruby mocowania ~lowicy: - l . etap: 20 N m. - 2. etap. 40 N -m. - 3. etap: dokrwik o W", - 4. etap: dokrgciC o 90". Nakretki mocowania wspornika osi d4wigrii za - worbw: 39 N -m. Cruby mocowania pokryw korbowodiiw: 41 N.m. Smby mocowania pokrvw lotysk gtbwnych: 69 N . m . Sruba mocowania koln ~a~cuchowego walu roz- rzqdu: 49 N n m. Nrikr~tka rnocowania kola pasowego waiu kor- bowego; 98 N m. ~rcrby rnocowsinia koia zamachowegcs watu kor- bowego (pa pokryciu gwinru ernaIiq syntetycz- nq): 4 4 N - m. Sruby rnocowanio pokrywy kola zarnachowego: t 0 N ,m. Czujnik tsrnperatury cieczy chlodzqcej: 49 N n m. Sruby rnocowania miski olejswej: 7,s N n m. Swiece zaplonowe: 32 N . m. Nakrqtka mocowania alternatora do kadluba: 49 N -m. $ruba mocowania krzywki pornpy paliwa do watu razrtqdu: 49 N m. Nakrerki rnacowania rurywylotowej do kolektora wylotowega: 18 N . m.

Page 108: Manuale Fiat Cinquecento

Nakrqtka Sruby obejrny zacrskowej ruw wyloto- wej: 24 N m. Sruba mocowania ws~ornika rrirv wylotowej dr: wspornika zaspolu napqdowego. 24 N .m. SruSy mocowania wsprirnika riiry wylotowej do wsnarnika zderzaka zawieszenla zespolti Eapq- c!owego: 24 N m. Nakr-rka mocciwania lacznrka elastyczriego do koiqirrra' L9 V . m. SrvSa z podkiadkq stozkowq sca4;l mocuwaniri kotnierra dr> nadwotia: 24 N \J m. Sru be nromwanie iqcrnika ciastycznegn do nad - won:sm 24 N - m. 5r*.it1a z koricowkq stozkswq i nodkladkil stalq rnocowanta Qczrlika e i a s t y c z ~ ~ e g ~ do iivsporniica: 4 5 N - m S:~J bn rnocowar:ra wspornika Iqcznika do skrxy n- 4 i przekhariniowe! 24 N . m. N7kr~:ka Gru by rnocowania wspari~i ka I ~ c z n i kr? :lo oStrdowy rn~chanizmu r6:~rlic~?iwcpc FS N . n .

Naksqtka Siuby n~ocowania Iqcznikn do wspor- nika: 49 N +in.

Sruba z koticbwkq stozkowa i podkladkq elas- tycznq mocowanra i?cznika do riadwozia: 26 N n ni. Sruba inocowania wspornika do obudcwv me- ~;hanisniii r0iriicowego: 70 W - m. Sxil ba mocowania iqtznika: 50 N . m.

2.2. OBSLLIGA T NAPRAWA

UWAGI WSTCPNE s Wvvonrowa pie FIQWICV M O Z ~ G przeprowo- dri? na silqrxl? f.?rn~n~r>wanyrn W samochodzie.

Wvrtlizt?e ?aCcucha ndpqrlu rcizrzadu rnosna wvconni: ~ P Z inrvrnontowatiia srinika. e Si'ni'i wvntontcwu!e wq rdrern ie skrzvnkn prz~%laaniowa. Caiy zesriol napcdowy wyjmuje 519 id sorldu szr:ockcdu, p r ty cz$/rri piilnsee pl.?t-tt~v,-~ T , . pcw~nnv ~~ozoctsd zatnofirowaii~

c.krivncp ~rr~k1adn:nwej.

Page 109: Manuale Fiat Cinquecento

2.2.1. Regulacje i sterawanie silnika

Regulacja papychacry hydraulicxnych Uwaga. CmnnaSC la powinna byé wykonywana jedynie W razie wymiany popychaczy hydraulicz- nvch luh W razie wymontowania gkowicy. m Qdiqczyt akurnulatar. * OdiqczyC przewody wysokiego napiecia od Swicc; zaptonowych, a WvkrwiC Sruby mocowania pokrywy glowicy I zdjqC pokrywe glowicy. i Tlok cylindra, kt6rego popychacze hydraulicz-

ne majq by& rsgulowane ustawid W GMP po punkcie zaplonu m Poluzowac nakr~tke kontrujgcq sruby r q u l a - ~ y j n e j i poluzowac Srubq regulacyjnq jednego z popychaczy. m DokrvcaC S r u k regu!acyjna aZ do uzyskania stvku Iskas~wania luzu) rniedzy Srubq a drqzkiem papvc hacza. * Po uzyskaniu styku rniqdzy Srubq a drgzkiern popyctiacza dokrecic brubq regulacvjnq dodat- kowo o jsden i 1 /4 ohrotu (450') W eelu wyregu- lowariia wsrgpriego obciqzenia popychacza hyd - rau!icznege.

Dokrqcit nakrqtkp kontruìqcq. e W analogiczny sposbb wyregulowai: popy-

Page 110: Manuale Fiat Cinquecento

Rsgu/ecja pop ychsczv h ydrauticzn ych A - tiokipcanie Sruby regiilacvjnej az do usyskania s q k u midsy Crubq o drqrkiem popychacza, B - regulacja wsiepnago obctqrenia popychacza hydrautic2nego

chacz hydrairliczny drugiego zaworu danego cy- Iindra. r Powtbrzyd podane czynnagci dla popychaczy hydraulicznych sawot6w pozostalych cylindrbw silnika. m ZaloZyt poklywe gfowicy i wkrqcii; Sruby mo- cowania pokrywy. .I Podlqczyé pnewody wysokiego riapigcia do Swiec zap!anowych, m PodlqczyC akumulator.

Wyrnontowanie i zarnontowanie popychacry hydraulicznych Uwaga. Popychacze hydraulicrne nie godlegajq naprawie i W razie koniecznocci wyrnienia si9 le w catoici. Jako creici zamienne dostarczane sq popychacze hydrau I Ecrne wypef nione olejem Iirb W stanie suchym. Popychacze bez otejir naieiy napelnic olejern silnikowym od gbry. Popychaczy hydraultcznych nie naleiy odwracat, aby nie spowodowa6 ich rapowietmenia. Prawldjowo zamontowane popychricre hydrauliczne powi n - ny dzinllak cicho pci dziesieciu sekundach pracy.

Budo wa pop ychecra h ydraulicznego 1 - rloczek, 2 - kulka saworu zwrotnago. 3 - spr~iyna doczka, 4 - kolpak. 5 - iulelka plasrykowa. 6 - korpus popychacza, 7 - spreryna aaworu zwroinego. 8 - pierScieh, 9 - mrsectka (plytka). 1 0 - pietkcieft sprQzysty, 11 -dtwignia zawoiu, 12 - kanal zasilania olcjem. 13 - $ruba regulncylna. 14 - nakreika konrnijqca A - komora wysokiego ci<nisnfa, B - kon~ora niskieqo ciSnienia

Wymonto wenie OdlqczyC akumulater. OdtqczyC pnewady wysokiega napiecia od

Swiec zap!onowych. * Wykrqcit Sruby rnocowania pokryvvy glowicy i zdj$ pokrywq gfowicy.

Tlok cylindra. ktbrego popychacze hydraulicr- ne majq byC regulowane ustawic w G M P po punkcie zaplonu. e PoluzowaC nakrptkg kontrujqcq Sruby regula- cyjnej a i do pojawienia si9 luzu. e Z diwigni zaworu wyniontowac pierSciei sprezysty ustalenia popychacza hydraulicznego i miseczke (pokrywg).

Wypchngc popychacs hydrauliczny z diwigni zaworu.

PowtorzyC czynnogci dla pozostalych popv- chaczy hydraulicznych, ktore mal$ bvt wyrnici- nfone.

Zamonto wanie c Tlok cy'lindaa. ktbrego popychacze hydraulict- ne sq wymieniane usrawik w GMP po punkcie saplonu. m W gniazdo dhigni zaworu wsunqt nowy popychacr hydrauticzny. Plwaga. Podczas wktadania do diwigni zaworu popychacz hydrauliczny powinien pod wlasnyrn crqzarem swabdnie przwuwac siq W jej gniei- dzie. m Na popychacz hydrauliczny nalac od gbry nowego oleju silnikowego tak, aby napdnit jego gbrna komorq. m W gniazda dfwigni na popychacz zalolyc miseczkg i pie&iefr cprqzyst y zabetpieczajqcy. e WyreguIowaC popychacz hydrauliczny (pa tn odpowiedni opic).

Page 111: Manuale Fiat Cinquecento

a W taki sam cposob wyrnienit potostate popy- chacze hydraulictne. e Zalotyc pokrywg glowicy i w k r ~ c i t Sruby mo- cowania pokrywy. m PodlqcryC przewody wysokiego napiqcia do Swiec zaplonowych. a Podlqczyc akurnulator.

Opis 'budowy i dziafanie popychaczy hydraulicznych

Opis budowy Popychacze hydrau I iczne sq u rnieszczane w diwtgniach zaworbw i zasilane olejem sil- nikowym z kanafdw zasilania znajdujqcych sie W tych diwigniach. Popychacz hydrauliczny za- wiera korpus zewnqfrtny, w ktdrym jest umiesr- czony ttoczek przytriymywsny W korpusie przet pierScien. Migdzy tfocskiem i wglebien iem W kor- pusie popychacza tnajduje sie zazni0r zwrotny zawierajqcy kulke przyrnymywanq W gnieidzie przez sprqiynq. Kul kowy zawbr zwrotny Iqczy komurq wysokiego cignienia (psd zaworeni mrotnym) r konionq niskiego ciSnienia (nad zawofem zwrotnym). W osi zaworu zwrotnego znajduje si? druga sprqzyna - spr~iyna rloczka, ktora naciska na rloczek i umozliwia usuwanie luzu W calyin uktadzie: zaw0n -dzwignia zaworu -drqzek popy- chacra-popychacz mechaniczny-krzywka watu m q d u wbwczas, gdy nastepuje faza styku gnbietu krzywki. Kolpak, przytrqmywany ria korpusre popychacza przez ruleikq piastykcwp, urnailiwia zachowanie wlasciwego styku rniqdzy papychaczern Rydraulicznym i trzonkiem zaworu. Popychacz hydrauliczny je$t przfirzymywany w diwigni zaworu przez miseczke (plytke) usta- lonq W diwigni zaworu plericienieni sprqzystym. frilkctkn ra W dolnej =&ci ,ma ,specjaj.or?e wy-

brania urnozliwiajqce zasilanie olejern popycha- cza. Ponadto Iiiz rniedzy rniseczkq i jej gniardem umciiliwia odpowienrtenie popychacza hydrauli- cznego. Zastosowanie takiej konstrukcji popychaczy sprawia, ?e niepotrzebna jesr okresowa regulacja Iuzu zaworbw, natomiest koniecrna jest regulacja wstepna, ze wzgledu na niewielki zakres sarno- czynnej regulacji luzu zaworhw, W prrypadkcich podanych paprzednici. Regulacj? rg wykonuje si? za pocrednictwern tysypowej Sruby regulacvjnep (po polutowaniu nakretki konrrujqcej), tnaid ujq- cej si? na drugim rarnieniu diwigni kazdsgo zawtlru.

Opis dziaJania Przez kanal zasilajqcy diwigni zaworu olej z ukla- du srnarawanm przeplywa do wng.tna popycha- cza hydraulicznego poprzez wybrania W rnisecz- ce, dzigki czernu kornora nrskiego ciSnienia pepy- chacze jest srale wypelniona olejem i zasila ko- morq wysokiego cisnien ia popychacza popnez kulkowy sawbr zwrotny. Z komary wysokiego cignienia olej moie si^ wydostawat tylko wsku- tek przeciekbw ze wzglqdu ria wvstqpujqcy (SciS- le dobrany konshukcyjnie) luz miqdzy tloczktem i korpusem popychcza. JeSli W cliwili zatrzymania silnika popychacz machariiczny styka sigz krzywkq, nastgpuje wiek- szy przeplyw oleju miqdzy komorarni nickiego i wysokiego ciSnicnia, zalekny od si1 nacisku dzialajqcych na karpuc popychscza i wyuvala- nych prter sprqzynq zaworu o ~ a z zaleinie od wielkoSci wzniosu krrywki. zawsze jednak ogra- niczony wartoSciq luzu istniejqcego mied?ry tlocz- kiem i korpusem popychacza. W konsekwencji. podczas uiuchamiania cilnika popychacze hydrauliczne powinny natychmiast urysJIlwa6 p . ~ n w ~ , ~ . b w y Jclir. Nmepuje ?o bb~jbw-

Fazy drirrl~nia po~ychacxa h ydraulrcznego a -chvrila zatrzyrnania sllnlka, b - chwlla uruchamianfa silnilta 1 -diw~gnia zaworu. 2 - wybranie w rnisnczce. 3 - misectczka. 4 - iloczek, 5 -- karpus popychacza. 6 - Rulkp zaworu zwrotnqa, 7 - sprgryna rawoni rwrohwo. 8 - spreiyna ttocrka A- komon wysokiogo citnienra. 8 - karnors niskiego ciSnrenia

Page 112: Manuale Fiat Cinquecento

czas, gdy popychaez mechaniczny znajduje si$ na grzbiecis krzywki-sprpkyna tfoczka odpycha do dolu korpus popychacza, wytwarzajgc W komo- rze wysokiego ciinienia male podcignienie, ktbre wywofuje otwercie zaworu kulkowego (prze- zwyciqiajgc apbr spreiyny zoworu zwrotnego) i przeplyw odpowiedniej iloCci oleju do krirnory wysokiega cisnienia, c o zapewriia optyrnalne warunki dzialania. WlaSciwy luz zawaru jest uzyskiwany r6wniei w razie zulycia rnechanicznych csef;ci ukladu roz~qdu. JeSl i w czasie diuiszege postoju carnochodu popychacz mechaniczny styka cig z krzywkq, io korpus popychacza, wskutek stcipniowcga wy- plywu oleju, zetknie siq w koficu z tloczkiem. Podcsas phf niejcrego ciruchamiania silnika do napetniania popychacza olejem E zanikniqcia ha- IaCliwoSci pracy rozrtqdu jest kanieczny odpo- wiedni czas, ktbry nie powinien przekraczai: kil- kudziesiqci LI sekund.

U K U D ZAPtQNOWY SILNIiK6W 900 BEZ KATALIZATORA SPALIN

Zasada dziaiania Silniki 900 bez katalizatora spalin (zasilane gai- nikowo} cq wyposaione w etektroniczny ber- stykowy uklad zaptonowy rnikroprocesorowy

z wypnedzeniem statycznyrn Magneti Marelli Digiplex ZS, zapewniajqcy aptymalne wyprte- dzenie zaplonu w rdinych warunkach pracy sil- nika i nie wyrnagajqcy cksmplikowanej obslugi oraz regulacji. Uklad ten nie zawiera zadnych elementow sterowanych mechanicznie. Elektroniczny modul sterawania zaplonu M ED 21 0 A zawiera rnikroprocssor z zakodowanyml W parniqci dwiema charakterystykarni kqta wy- przedzenia zaplonu d la czeSciowego i calkowite- ga obciqzenia silnika. wedlug ktdrych jest usa- wiany rzeczywisty kat wyprzedzenia zaplciriu. W zaleinoici od prqdkogci obrotuwej i potozenia waiu korbowego, a takze obclqzenfa silnika (pod- cisnienira w przewodzia dolotowym), rnodul elek- troniczny steruje natqzenrern prqdu W obwodrie pierwoinym cewek raplonowych araz chwilq wyliqczenia i wlqczenia prqdu W tyni obwodzie, a wiec kqtern wyprzeclzenia zaplonu. Sterowanie kqieni wyprzedzenia zaplonu ihf zaleinoSci od prqdkabci obrotowej adbywa si? wedlug pro - gramu zawierajqcego dwie krzywe wyprzedtenia zapfonw (dla obciqjrenia czeSciowego silnika I obciqzenia catkowitego). Madui elektroniczny zawiera rowriiez zakodowany ogranicznik pred- koSci obrorowej silnika (wyjqczajqcy zaplon przy prqdkoSci 6000 obrjmin) oraz funkcjq diagnos- tyki. Pnelqcznik podcignieniowy zawiera styki, ktbre zwierajq siq lub rozwierajq w zaleinoCci od war-

Schamst ukladu x~plonowego Mggnefl Marelii Digiplex 2S 1 - akumufaior. 2 - wylqcznik zaplonu, 3 - modul elektroniciny cferowania raptonu. 4 - Swiece raplanowe. 5 - cewki zaptonowe, 6 - pndqcznik podcifnianiowy, 3 - czujnik ~trloienia i pr@koSc~ obrorowej walu korbowega, 8 -1eden z piqiu wystepfiw na kaIa pasowym walu korbowego

Page 113: Manuale Fiat Cinquecento

Uk#ad zap f ono W y silnikb W bez kata fizstora

Ro3rnieszczmie zspoi6w ukladu ra~onciwego Magneti Mafelfi Digiple~ 2s W samochodzie 1 - rnodul elekironiczny sierownnia zaplanu. 2 - pndqcznik podeiSnieniowy. 3 - ztque diagnostycxne ukladu zaplanowego, 4 -czujnik pdazenia i p&kofel obrotowej walu kwbowmo, 5 - kolo pasowe walu korhowego, 6 - cewki zaplenowe

Page 114: Manuale Fiat Cinquecento

toSci podcidnienia W kolektorze dolotowym sii- nika, Przekazuje da modulu sterowania infarma- cje o podciSnienirs w kolektorze dolotowym. wedlug ktbrych nastepuje wybhr jednej z dwtich charakrerystyk wyprzedzenia rapfonu zaprogra- rnowanych w pamiqci modulu alektronicznego. Jest umiestczony w przedziale si1 nika z lewej strony, obok modulu elektranicznego sterowania i polqczony pnewodern podci4nienia I kolek- torem d 0 1 0 t ~ ~ m . Elekrrornagnetyczny czujnik polozenia i prqdko- Sci obrotowej waPu korbowego jest umieszczony nad kolem pasowym e pieci u rozrnieszczonych nieregularnie na obwodzie wystqpach. Podczas obrotu kola pasowego wytwarra on irnpulsy, ktdrych czqstotliwoX i przebieg informuje o prq- clkoSci obrotowej silnika i pololeniu tlokbw wzglqdem G M P, Wspornfk czujnika ma dwa okrqgle ozwory do mmciwania ctujnika oraz dwa atwory eliptyczne do ustawiania i mocowania na pokrywie napedu rozrzqdu sitnika. Cewki zapionowe malogabarytowe o rdzeniu zarnkniqtyrn r dwoma wyjsc~arni wysokiego na- piecia (dwubiegunowe) zasilnig wysokim napiq- ciem rbwnoczsSnie po dwie gwiece zaplonowe. Pneckok iskry wystqpujc wiqc W ciwbchi cy2rnd- rach (W jednyrn W korrcu stiwu spreiania - iskra wykorzystywano do wykonania pracy, za i W drtli- gim podczas suwu wydechu - iskra tracona).

Gninzdo stqcza diagnosiycznego, umieszczone W przedziale silnika obok elekrronicznego modu . lu sterowania zaplonu, duiy do podlqczenia urzpdrenia diagnostycznego FIAT-Lancia fester w ceiu diagnozowania cikladu zapbnowego. Uklad zaplonowy Digiplex ma dwukierunkowq lini9 diagnostycznq, ktbrai wykenystana jako wejicie (I NPUT) umoiliwia diagnastyke aktvw- nq, a wykonystona jako wyjscie (OUTPUT) urnozliwia autodiagnostykq.

Obsluga i naprawa

Uklad zaplonowy Digiplex wzasadzie jest bezob- slugowy i nia wymaga okresowych negulacji poza sprawdzeniern stanu i odcfvpu elektrad Swiec zaplonowych oraz okresowq wymianq 6wiec za- plonowych.

r Prsy pracujqcym silniku nie moina odfqczak zacisk6w akumulatora,

Silnika nie moina utiichamiac przy poluzowa- nych (zbyt slabo zarnocowanych) taciskach aku- mulatora lub poluzowanych zlqczach elementbw ukladu zaplonowego. * Nie naleiy uruchamiat citnika t a pcrmocq urzq- dzernia do szybkiega rotruchu. a Brzed rozpoczgciern Eadowania akumulatora W sarnochodzie oba zaciski przewodbw instaracji

Schrnat pufqcmfi ei'ektryczn ych ukladu replono wego Magnsti Maretti Digiplex 25 1 - modul elekrronicmy nervwania xapronu. 2 - cewki zaplonowe, 3 -- Swieca raplonowe, 4 - wylqeznik znplonu. 5 -akumutatqr, 6- rtqczemasy. 7 - prtetqczni k podcif nianiowy. 8 -czujnik polozcnra r prMko$cl obrotowej walu krirbowego. 9 - kolo pacowe walu korbowego z wyslepami. 10 - zlqczn diagnmtycrne. 11 - z!qcze czterokrotne Oznaczenia krilorbw pmewodbw - mpffirs rozdz. 13.2.5

Page 115: Manuale Fiat Cinquecento

UMad raplono W y silnikd W ber kar talizatortì

elekrrycznej samochodu powinny byc odtqczone od akumulatora. i Przed naprawq samochodu za pornocq spawa- nia elektrycznego Iub tgrzewania zacisk ujemny pnewodu (masa} powinien byC odlqczony od akurnulatora. i Pned wygrzewaniem samochodu w tempera- tune powyzcj &WC (suszenie po takierowanicr) modul elekzron~czny zaplonu powinien byC wy- rnontowany z samochodu,

Podczas rezlqcrania i podlqczania wtyku wie- loctykowego rlqcza modu tu elektronicznego za- plonu zaplon powinien byé wylqczony (ktuczyk ~ylqcznika raptonu nie niole byC w poloieniu MAR). e Podczas pracy silniko nie naleiy zdejrnowad pnewodbw wycokiego naplgcia ze Swiec za- plonowyc h.

Spra wdzenie nnpiecia zxailania e Pny kluczyku wylqcsnika zaplonu W potoieniu STOP wcisnqf: spretysry zaczep btokujqcy przy wfyku stqcza modulu elektronicznego zaplonu i wyciqgnqc wtyk ze ziqcza. e PadlqczyC woltomierz miqdzy zacfsk ,,6" wty - ku rnodufu a mosq. e WlqczyC zaplon (kluczyk wyfqcznika zaplonu W ~otozeniu MAR) i odczytad wskazanie wol- tomiena, ktbre powinno byc rbwne napigciu akurnulatora. e Jeieli wskazane napiecie nie odpowiada na- piviu akumuiatora, naleiy odczukaC przvczyne niesprawnoScr w obwodzie zasilania i usunqC jq.

Spra wdzenie ob wodu mas y a Potllac7yC omornierr rni@zy racisk ,,l 0" wty - ku modufu a mase.

Sprawdtit ciqgtoSc obwodw masy rnodulu ele- ktronicznego sterowania przy wylq~zanym za- pionie (ktuczyk wylqcznika taptionu W poloieniu STO P). i W razie wykrycia prserwy w obwodzie od- szukaC przyczyng niesprawno9ci i usunaC. jq.

W przypadku ufrudnionego urtrchamiania tub nisrnoznofci uruchomienia silnika nale2y spraw- dtiC czujnik polozenia i predkoSci abtcarowej walu korbowego.

Najngstszq przyczynq niesprawnoSci czujn ika jestzewngtnne zabrudzenie, zakl6cajgce prawid- lowe dziatanie ukladu taplonu. Zabrudrony ko- niecczujnika nalezy pnernyc benzynq nieetylizo- wanq.

Spra wdrenie szczelin y czujnika Sprawdzik za pornocg srcrelinomierza odstpp

miedzy czolem czujnika o kazdym z pieciu wy- srqpr5.w kota pasowego walu korbowego, ktdry powinien wynosk 0.4 do 1,O mm dla kaldego z wystqpbw (W poio2eniach, gdy 04 katdego wystqpu pokrywa si? r osi$ czujnika).

W rasie nieprawidlowej wartoSci szczeliny czujnika naleiy wyregulewat: jq zrnieniajgc gru- bo5t podkladek pad czujnikiern po odkrqceniu Srub macujqcych czujnik do wspornika.

Spra wdzenie kqt a wego usta wienia czujnika Obracajqc koto pasowe doprowadzit napne-

ciw siebie wyciecie na kole ze snakiem ustaw- czym na pokrywie napqdu rozrqdu. Pizy takirn ustawieniu znakow tlok l . cylindra silnika znaj- duje si@ W poloieniu G M?.

Zachowujqc to polozenie walu korbowego wyrnontowac czujnik poiozenia ze wspornika i zarniast niego pnykrqciC specjalny przymsar kqtowy (nr 7 895904000). m W potoieniu GMP walu korbowego naleiy sprawdzid, czy 56 symetrii wqiszege wystqpu kota pasowego pokrywa si? z oznaczeniem 8 na podzialce przyrniaru kqtawego. * Jsieli krjtowe ustawienie czujnika ject inne. naleiy poFuzowaC Sruby mocujqce wspornik

8 Sprewdznnicr szezeiin y czvinika poloisnia I prgdkoSci ohrofowej wdrr korbawego l - c?ulnik. 2 - Sruby mocowania czujnika do wspornika. 3 - fruby rnmawnnta wspornika da pkrywy nepedu ~oznqdu, 4 - szc7elinornlen. 5 - wystep podwdjnv kola pasawega. 6 - znak ustawczy na p o k w i e napedii roznqdu. 7 - znak ustawczy [wyciec~e) na ko!e pasowym. 8 - wyswpy kola pasowego

Page 116: Manuale Fiat Cinquecento

Silniki 899 cm? oraz 903 cm9

Sprnwdzenis ~ s t ~ w i e n i l ~ kqto w g o czujnika poloienre i prgdkoSci ~brotowaj w ~ l u korhowego t - znak ustawcry (wycigcie) na kolc pasawym. 2- rnak usiawczv nn pokrvwle nappdu rozr7qdu. 3 .- wstep ysodwblnv ko!n pnsoweqo. 4 - pnyniisr k;itowy

czujnika do pokrywy nnapedu rozrzqdu i prze- stawie wspornik W odpowiednie potoiienie. m SprawdziC prawidlowq warto4C szcteliny czuj- nika {patrz popnedni p~rnki) W nowym potoieniu kqtuwym, a nastepnie dokrqcit i zablokawac Sruby mocujqce wspornik.

Spra wdzenie rez ystancji czujnika WyjqC wtyk ze zlqcza wielsstykowego rnodutu

elektronicznego zaptanu i rnicdzy zaciski ,.l'" i .,2" we wtykcr podtqczyd omarnierz. W tem- peraturze SO C wartoGl: rmienonej rezystancji powirina wynosit 578 do 782 il. Uwaga. NaleZy ostroinie datykat do sprqtynu- jqcych sryk6w zlqcza, aliy podczas pomiaru nie rozgiqC stykhw zlqcra. e Jezeli zrnierzona wartoSC jest inna, a polqcze- nie elektryczne czujnika jest prawidlowe E styki zlqczy nie sq skorodowana, nalezy wymienit czujnik potoienia i predkocci obrotowej walu korbowego. odkrecajqc dwie Stuby mocujqce czujnik do wspornika.

Spra wdrenie przejqcznika podciinienio wega SprawnoSC pnetqcznika podciCnien!owego moi- na sprawdzic bez odlqczanta wtyku zlqcza wielo- stykowego od rnodutu elekzronicznego zap!onu. e Zsunqi: gumowq oslone wiqzki przewdbw doc hodzqcvc h do slqcza wielostykowego modu - lu elektronicznego zaplonu I porf1qczy.C: omarnierz mfqdzy ZtoticQwkq przewodu czarno-fioletowego (zacìsk ,.4"') a mase. s Przy nie pracujqcyn silniku mienony obw6d powinien byC otwarty (rezystancja wskazywana przez omornien powinna byc nieskoficzenie wie- Eka).

r Po ~iruchornieniu silniko no biegu jalowym obw6d powinien byC zarnkniety (rezystancja wskarywana pnez onlomierz potvinno by6 rbwna seru) . m Po chwilowym wciSniqciu do oporu pedalu przyspieszenia i szybkim puszczeniu go rnrerzony obw6d powinien najpietw atwarzyc si? (wskaza- ma wartoSi: rezystancji niieskoiiczenie wielka). a nastgpnie zarnknqd sie (waRoSd odczytu pa- winna powrbcik do rera). * W razie uzyskania innych wskatafi omoniera nate+ sprawdzic sprawnoS6 polqczenia elek- taycznego rniedzy zaciskiem ,,4 zfqcza wielo- stykowega a przelqcrnikiem padci9nreniowym.

Jeieli polqczenie efektiyczne jest cprawne. naleiy sprawdzid sprawnoik prselqcznika pod - ciSnieniawego, podtqczajqc ornomierz bespagre- dnia do zaciskiiw gniazda przelqcsnika (po ~ 0 2 -

Iqczeniu jego zkjcza). * Wykonac poniiary rezystancji wedtug proce- dury opisanej poppnednio (przy nie pracujqcym silniku, silniku pracujqcym na biegu jaiowym oraz po gwaltownym wci8nigciu i puszczeniw pedatu prtyspieszen ia) i ocenic sprawnoSC pndaczn ika podciinteniowego wedlug podanych paprzed- nio kryteribw.

W razie slwierdzenia nieprawidlawego dziala- nia przelqczn ikn podciSnieniowego nalezy go wyrnienrb. m Po zakoficzeniu sprawdzenia naleiy nasunad gumowq oslone wiqtki przewodbw dochodq- cych do rlqcra th~ieIostykowego m d u h elektro- nicznego zaplanu.

I Spre wdzenie cewki zapfonowej

Spra wdzenie re2 ystancji ~rzwojenia pierwornego

BezpciSrednFo do koricowek niskiego napiecia cewki zaptonowej podlqczvi: omomiertr. W tem-

Page 117: Manuale Fiat Cinquecento

Schernsi sprewdxenia ce wki teplonowej RD - re;ys;ancja uzwoyenia ptemninego. Rw - rezyanncja uzwoyenia wbtnego

peratune 20°C warto$C zmierzonej rezystancji uzwojenia pierwotnego (Rp) powinna wynacil: 0,495 do 0.605 52,

W m i e uzyskania innej wlirtoSci nalezy wy- mieniC cewke taplonowq.

Spra wdzenie rerysfancji uzwojenia wtdrnego

PodIqczyiC. omomien da obu wyj5c wysokiego napiqcia cewki zaplonowej. W temperatune 20 C wartaSd zmienonej rerystancjt wzwojania wibrnego (Rw) powinna wynosiC 6660 do 81 40 Sl. a W razie uzyskania innej wartoSci naleiy wy- mienik cewkq zaplonowq.

UruchorniC silnik i n a g m t go do ternperatury pracy (as do wlqczenia si? wentylatora ukladu chlodzen ia). m PodSqczyC obrotomierz: i sprawdzii prawidio- w o g predko5ci obiotowej biegu jalowege si[- nika. 4 PodlqczyC larnpq strobaskopowq z wbudowa- nym wckatnikiem kqta wypnedzenia tapIanu i czujnikiem zaciskanym na pnewodzie wysokie- go napiecia. r Skierowat pulsujqce Swiatio lampy strobosko- powej na obracajqce si$ nacipcie na kole paso- wym walu korbowego. a Obracajqc pokrqtlem regulacji Iarnpy strobo- skopowej. doprowadzid da pokrywania si? na- civia na kole pasowym walu korbowego ze znakiem ustawczym na pokrywie napqdu roz- aqdu i odczytai: na mierniku warto9C kqta wy- pnedzenia zaplonu.

Porbwnac zmienone wartoSci z danymi zna- mionowymi (pam ,,C haraktenystyka technicz* na").

i, SprawdziC wartosci kqtdw wyprzedzenia za- plonu przy Ennych prqdkosciach obrotowych (patrz ,,Charakterystyka techniczna").

W razié uzyskania wanoSci niezgodnych 7: ra- wartymi w ,.Charakterystyce ~echnicrnej'" nalezy przebe wszystkini sprawdziE szcrelnoSe i droz- noCC przewodu podcrinienia prawadzacego z kolektora dolotowego do pnelaczriika podcii- nieniowego, a nastgpnie sprawdzik sprawno9C przetqcznika i jego polqcrenia elektryctnego E modutenr elektronicznym sterowania zaplonu. NA koniec nalezy sprawdti6 sprawnoSC modulu elekironicznego. m Odlqczyi: obrotomierz i lampq stroboskcipowq ad silnika.

Uwaga, Podczas uruchamiania silniko (prry prq- dko9ci obrotawei mnielszej niz 200 obr/min) k.qt wstqpnego wyprzcdzenia sapfonu wynosi 6 do 14 ptzed GMP. Pelne diagnozowania ukladu zaplonowego moi - na ~vykonak za pomocq urzqdzenia diagnostycz- nego FI AT- Lancia Tester, podlqczcsnego da zfq - cza diagnostycrnego urnieszczonego obok nio- duiu elektronicmego cterowania zap!onu.

U K t A D ZASlLAhllA SILN'IKOW 900 BEZ KATAtlZATORA SPALIN

POMPA PA'LIWA

W wktadzie zasilania silnikdw 900 bez katalizatara spalin zastosowano przeponowq pompe paliwa napedzanq mec han tcznie. umieszczon~ ;! boku kadtu ba W prredniej czeSci silnika. Nadmiar pali- wa ps? odprowadzany z pompy przewodem do zbiornrka paliwa.

r SprawdsiC, czy na rlqczach prirewodbw paliwa oraz na korpusie ponipy nie wystcpujq Siady wyciek6w pallwa, a takie, czy przewody pnliwai prowadzqce do pornpy Iub od pompy do gainika nie sq uszkodzone (zagietc lub pekniqte).

Podlgcryc rnanornetc (o rakresie porniarowym O do 100 kPa) z triijnikiem jako odgalqzienre przewodu rniqdzy pompa paliwo a gatnikiem.

Uruchomit silnik i swiqkstyc jego predkaSC ubrotowq do 4000 obr/min, m CiSnienie wskazywane pnez manometr nie powinno byC niisze niz 14 kPa.

JeSli ciSnienie jest nitsre a parnpa nie wykaruje objawow uszkodzenia, naleiy zastosowat uszczelke regulacyjnq o mniejszej gruhoSci i cpra- wdziC wystawanie minimalne popychacza (1 do 1.5 mm). W przypadku nieuzyskania minimal- nego wystawania o wartohci 1 mrn, mimo za-

Page 118: Manuale Fiat Cinquecento

SiJniki 899 cm" orar 903 cm"

Uklad zrrsiEenia pafiwern silnika 900 ber katallrritora sptilin 1 - rhhornik patiwa, 2 - pzew4d dopowadrenia paliwa do pompy. 3 - gaznik. 4 - pnewbd doprawadtenia paliwa do gafnika x fittru paliwa. 5- filtr paliwa. G - ~>new&d d p l w u pnllwo od pompy do ibiornrkb. 7 - pompa paliwa

Page 119: Manuale Fiat Cinquecento

Firtr pobuietma silnika 900 1 - pokrywa. 2 - wkiad Tiltnijqcy, 3 - obudowa. rl - fermosrai, 5 - pnepusinlca

Page 120: Manuale Fiat Cinquecento

stocowania najcienszej liszczelki (0,3 mm), nale- zy wymienid popychacz napedu pornpy (o zbyt male1 dlugoSci ze wzglqdu na zrrtycie) oraz sprawdzid skok popychacza, czyli riiznicg niiedzy nalmniejszyrn i najwiqkssyrn wystawanlern popy-

Zespdl r n e ~ l ~ ~ n i c z n m j ponlp y p ~ i i w ~ I jaj nappd 1 - pompa paflwa, 2 -- naketka marowanre poiiipy. 3 - b S i ~ 7 F l k ~ I B ~ U ~ ~ G ~ J ~ ~ F I (D gruhoScr 0.3. 0,7 lub 1.2 mm). al - podkladka izolacylna. 5 -uszczelka. 6 - popychacr napcdu pompy. 7 - rnirnoSrk4 walu rozaqdu

chacza. W przypodku nieuzyskania skoku o war- roSci 2.4 nlrn nalezy wymienit zuzyty mimogrod nopgdu pompy na pnednim kolicii wafu roz- rzadu. r Joieli sprawdzone crqSci mai3 prawtdlowy sran, a ciE;nienie tloczenia nadal jest niisze nii 14 kPa. nafeiy wvmienit pompe paliwa. gdyz pompa iest nierozbieraina {glowica jest na state pcilqcrona z korpusem) i nie naprawia siq jel.

3 2 Gainik Weber 32 TFF 32/2'50 1 - silownik u&cio-o wylqezenla (uehylenia) pnepusrnlcy rmruchowoj, 2 - krbciec podcilnienia sterowania ~inqdzenim dcinajqcym mrot Wmiaru paliwa pompki przyspreeenia. 3 - kr6cioc podci6nien!a sterowania pnel$anikiern pdciinieniwvym ukladu raplonow~o. 4 - dhignia unpd?snib raxruchowogo. 5 - przewbd rmyrkulacji paliwa. 6 - pnepugnica razruchowa, 7 - kanal wylrstoviry uklarlii wsimgacajqcego. B - wmpka przqspiesrenia. 9 - d r efektrmagnetyczny, 1 O - w k ~ t reguia~jc skladu miesranki. 11 - wkret regtilac~i uehylenia pmepustnicv, 12 - d m k e w y mwbr pneurna?ycznv dcinajqcy zwrot nadrniaru paliwa pornpki pnyspiewenio

Page 121: Manuale Fiat Cinquecento

Uklad zasilania sitnikd W bez katalizatora

GQNIK WEBER 32 TL.F 321250 W uktadzie zasilania silnik6w 900 bez katalizatora spalin zastosowano jedno przelotowy gaf ni k opadowy ~ y p u Weber 32 TLF 32/250, wyposazo- ny w unqdzenie rozruchowe sterowane rqcznie s mechanicznym czeSciowvm wy lqcza niem ra pomocq silownika podciininniowsgrr (pufl- -down}, zawbr elektromagnetycsriy odcinajqcy dgplywpaliwa po wylqczeniu silnika oraz mecha- nicznq pompke przyspieczenfa z ukladem od- cinajqcyrn rwro't nadmiaru paliwa przy nie n8- gnanym silniku.

Po wtqczeniu urzqdzenia rozruchowego p r z m kierawce przepuslnica rozruchawa przeslania gaidziel. zamykajac doprowadrenie powalna s wyiwanajqc w galniku podcignienie niezbylns do wytworzenia rnieszanki razruchowej. Po roz- ruchu silnika poù wplywem podci6nrenia wy- twoizonego w gaini ku pnepust n ica rozruchowa jet wvtaczana cz&ciowo samoczynnie za pomo- C$ silownika podciSnieniaw~iga. ahy ;rubofyt rnieszankq i u.noz!iwit regutarnq prace silnika.

Ukiad biegu )a/o wsgo i przejicio W y

Vt'ckuiek podciSnienia wytwarzanego podczas pracy silnika i a biegu jalowym pod zarnkniqtq przepuctnicq. patiwo doplwa do dyszy paIiwa biegu iafowego. pneiplywajqc pnez dysze g5w- na. sttldzzenkq xurki enulsyjnej oraz kanai taczqcy i ulega zrniesraniu r powletrzem wplvwaiacyrn przez dyszq. W pastaci ernulsjl {miectaniny pali-

Schernsr akladu roxrucho wego giainike WBber 32 JL F

Schemat uklridu bingujolowagn gn2niknr Weber 32 TEF 1 - przepustnicR, 2 - wkrqi mciulticli sklatiu niteszanki 3- koniore p+vwakown.4 -dyczs w16wna pallwa. 5 - dysra ~allwa bregu jalowsgo, 6 - dyszii powretns b i~qu jaiawcflo. 7 oiwor kahbrownny. 8 - d y w i glbwria powletrzn, 9 - rurka amulsyjna, f O - - zawor ulrktr~m~qnetycznv

wa 2 powietrzern) grzepfvwa nastepnie kanatem, kt6rego przekrbj moze byC zmienianv za Pomncq wkrqta i wvdostaje siq otwarern umieszctonyni pod pnepustnicq. W kanat u wylotu tego otworu jest wkrqcony zawor e2ektromagne~yczny adci- najqcy wyplyw paltwa po wylgcteniu zaplanu (kluczyk wylqcznika W palozeniu STOP lu b PARI(). Po ruszerliu saniocliodern. w miare uchylanba przepustnicy. strefa podciinienia przenosi si? powvzej osi przepustnicy tego pnelot~t i wywo- Iujo wyplyw rnieszanki {emulsji paliwa z powiet- rzeml otworkami urnreszczonymi nad przepusi- nicg.

Prry crqCciawym uchyleniu prrepustnicy podciC- nienie addr:aluje na uklad gliiwny gainika. Pa'lr- wo z kornory ptywakowej wyptywa przez dyszq gl6wnq i dopfywa do sltiidzienki rurki smulsyjnej. Dysiq gIOwn;l powietna 1-1 dostarczane powie- trze. tworzqce wraz r paliwem nIif?Sza~ke (ernui- sie), kt6ra przeplywa pvez rurkp emulsyynq i wy- dostaje si$ roz~vlaczern do gardzioli wstepnei-

Uklad wz bogacajqcy jest mechaniczne-pneurna- tyczny Prry calkowitym okrqzeniu silnika dzlafa uklad pneumatyczny, natomiast przy czqSciourym obciqzeniu silnika dziala uk2ad mechaniczny z ku- I kowyrn zaworem vrzbogacenia.

Page 122: Manuale Fiat Cinquecento

Sehemet ukladu g!dwnego gaf niks Weher 32 TL F 1 przcpustriica. 2 - Roniora plywakowe. 3 - dysza gliiwna paliwa. O - studzinnka. 6 - prznpona, 6 - rawlir kulkowv ukliitlu wzbagacatqcego, 7 - tlywa uktadu wztiogacai$cego 8 clysra glhwna powiclna. 9 nirka emiilswlnz

Pompka prr yspieszenia Mechaniczna pornpka ptzyspiesrenia. typu prze- ponowega, W przypadku szybkiego wci6niecra peclalu przyspieszenia (czvbktego otwarcia prre- pustnicy) powoduje wtrySntqcte dodatkowej po- rcji paliwa do przdoru gainika, umozliwiajqc nagle zwiekszenie prqdko5ci obrozowej cilnika. Pompka priyspiesren ia jest wyposalona W ukhd przelewowy zarnykany ttaicskowym zaworern

1 - przepusfnica, 2 - rurka emiilswna. 3 - rawdr kulkow uklsdii wihcgacalqe-o, 4 - pnepona. 5 - sprczvna. G - dvsza uk!adu wrSoqacajacego, 7 - kans? wylo!~. R - dvstil aow!*rrza cklsdu wzbogacay?cago. 9 - dysza paliwa iikladu wzbogacal qcego, 7 0 - kanei przeviywu

pnsumafycznym odcinajqcyrn zwrot nadmiaru paliwa pampki przyspieszenia podczas pracy sil- nika, gdy temperatura clecry chtodzqcej wynosr rnniej niz 40 C. PodciSnienie steruj8ce raworem rloczkowyrn reyuluje termozawbr umieszczony w obudowie termosfatu, Uklad odcinajqcy zwrot nadmiaru paliwa pompki przycpieszenia urna& Iiwra przyspicsranie samochodem mimo nie na- grzanega stlnika.

Schemat pompki prx yspisszerria t uklad~rn odcinaiqc ym x wrot nedmiaru patiwa 1 - przepustnicn. 2 - pornpka przyspieszania. 3 - ilocrkowy iawbr pnrilimatycznv, C - ttoczek, 5 - kanal pnalowovq, 6 - w t ~ k i w e c f pompki ptzyspiasrenia. 7 - komora pfvwakowa. 8 - ipnewod podcifnimta od terrnozaworu do xaworu ?Isctkawego. 9 - iermozawbr, t 0 - obudowa temostaiu, 1 1 - p m b d podciSnirtnra do twmmaworu. 72 - prrowotl pdci%nionra do pnefgczrirkn poddSnientowego uktadu zap2onmmgo

Page 123: Manuale Fiat Cinquecento

Dementai i montai gaznika i ZwolniC zatrzaski pokrywy filtru powietna, odkreciC od gainika nakrqrkq rnocujqcq chwyt powietna do gafnika na kahcu przewodu do- prowadzenia powietna i wyjgk z pnedtialu sil- nika ( t ub odchytit) prtewbd doprowadzen ia po- wietrza wraz r pokrywq filtru powietna.

OdtqczyC od gainika: ciegno pedatu przyspie- szenra, ciegno urzqdzenia rozruchowego, Due-

wOd elektryczny zaworu elektromagnecycznego, dwa pnewody podciSnienia przy podstawie gai- nika, jeden pizew6d podciSnienia przy pornpce przyspieszenia oraz pnewhd doprowadzenia pa- liwa do ga4nika.

OdkrgciC nakrqtki mocowania gainika do kole- ktora dolotowego E zdjqC je wraz t podkfadkarni.

ZdiqC gafnik oraz uszczelke urnieszczcinq pad gainikiern. OczyScit gafnik z rewnqtn.

Elsmenty gnfnlka Websr 32 T& F 32/25U 1 -pvepusinica z osi$, 2 -podstawa gaf nl ka, 3 - dfwignia ctegna pedatu pmpieszenia, 4 - wkrgi regulacji skdadii miestanki, 5- wkiei regulacji uchylenia pmpustnicy. 6 - mwbr elektrornagneryczny, 7 - pmew6d pcidci4niania. 8 - uszczelka podsiawy, 9- diwignra ctpgna unqdwnia rorruchwqo. 10 - si!ownik podcidnieniowy, 11 - zawbr ukladu wzbogacajqcago, 12 - pampka przyspleszenia. 13 - tloczkawy zawbr prreurnaiyczny odcinajqcy zwroi nadmiaru paliwa pompki prryspieszenia, l4 - korpus gainika, 1 5 - wtryckiwacz parnpkt przyspieszenia, 16 - plyw~k, 17 - dys la Qlbwna paliwa. 7 8 - zawbr ~glicowy. 19 -gardziol wsttpria, 20 - przepustnica rozruchowa, 21 - f i l t r siatkowy paliwa, 22 - uszczelka pakrywy. 23 - pokryws komory plywakowej, 24 - rurka ernulsyjylna. 25 - dysze biegu jaiowegu (paliwa r powierna). 26 - d y s ~ a glbwna powietna

Page 124: Manuale Fiat Cinquecento

+ OdkrwiC wkrqty mocowania pokrpvy kornory plywakowej, od tqczyC cieglo przepustnicy roz- ruchowej oraz zrEjqC pokrywq wraz z uszczelkq i plywakiem. e Wylak paliwo z komory flywakowej i oczySciC dno komory ptywakowe] z raniecryczczefi, m OdkrgciC gwintswany korekt pokrywy kornory plywakowej i wyjqC filtr siatkowy. r 2 pokrywy kornory plywakowel wykrqcik dysse biegu jalowego, dysze gihwnq powietrra, rlirke emulsyjnq oraz dyszq glijwnq paliwa. m Z korpusu gasnika wyjqC wtryskiwacz pompki przyspieszenia i sprawdzid stan jego uszczelki. + Zdernontowane elementy prremvC benzvnq nieetylizowanq Oub naftq, SprawdziC powierzch- nie gwintbw i stan otworow. SprawdziC draznoSC dysz, przedmuchujqc je sprezanyni powietnern (nie wolno uzywat drutu}, Sprawdzit stan pty- waka. swobode jega obroru na osi oraz dziatanie zaworu iglicowego. Uwaga. Nie naleiy dokanywaE dalsego de- rnonzazu gainika, gdyz dalei dernontowane eie- rnenty wymagalyby przy rnontazu regulacji za poniocq specjalnych hinqdzeri kontrolnych. a Dokonad montahbi gaZnikn W kolejnofci ad- wrotnef do dernontazu. zwracajqc uwagq na prawidtowe ustawienie wyloiii wtryskiwacna po- mpki przyspieszenia jstruga wylryskujqcegci pali- wa nre moze udenac o gardziel wszqpnq ani o rozpylacz gatnika). Podczas montazu zaleca si$ kazdorazowq wymianq uszczelki kornory p l w a - kowei oraz uszcze!ki gnfnika. Jezeli vqmieniano plywak Eub zawbr iglicowy, to przed zarnon- towaniern pokrywv komory plywakuwej nalezy sprawdzsk poziom paliwa {patrz dalszy opis).

Regulacja poziomu paliwa (ustawienia p-aka)

m ZdemontowaC pokrywe komory plywakowej gainika (patrr poprzedni opis).

Sprawdzic swobode obrotu plywaka na osi, stan plywaka (glady uczkridzeri lub ocierania o Ccianki kornory plywakowej sq niedopuszczal- ne) oraz dzialariie i prawidiowoCC dukryceriia zaworu igticowego. 8 UstawiC pokrywp kornory plywakowej wraz z uszczelkq W pozycji pionowej tak. aby jezyczek plywaka lekko dotykat do kulki zaworu iglicowe- go, lecz nie powcdowat jej wciSnigcia, * W tej pozycji zmierzyc odlegloSc miedzy plyt- szq czeCciq dolnej krawqdzi plywaka a plaszczyz- n4 pokrywy wraz z uszceelkq. W przypadku, gdy wanoSt ta r6ini cie od 27&0,25 mm. nslezy odpowiednio deiikatnie szczypcanii przygiqd lub odgiqC jqzyczek plywaka, rwracajqc uwage, aby zachowal on prostopadle paloienie wzglqdem raworu iglicowego. 'Uwaga. Nie wolno zrnieniak ustawienia plywa- ka przez wyginanie ramienia plywaka.

Sprriwdzanie poziomu pai'iwB W komorra piywnkowej za pomocq ustawienia ptywtiks 1 - pokrywn komory plywakowe], 2 - mmie plywaka. 3 - jpzyczck pivwaka (do re~iilncjr polozenia ptywaka). 4 - ptvwak. 5 - iisrcrelka poktvwv

m W aej samej pozycji pokrywy rnozna sprawcizit jeszcze skok plywaka, czyli odlegtoSC m i ~ d r y p4ywakiem W polozeniu rnaksynialnego odchyle- nia od piaszczyzny pokrywy wraz n uszczelkq. Prawidlowa wsrtobt skoku plywaka wynosi 34.2 10,5 mm.

Regulacja ursqdzenia roxruchowegc

Regulac ja uch y/enia przepustnic y

Regttlaqi dakonuje sie na gsfniku &ymontowa- nyrn r samachadu.

WymontowaC gatnik z samochodu (patrz od- powiedni opis) oraz uctawit 90 podstawq do @v. e Paciqgnqk za diwigniq urzqdsenia rozrtrcho- wego az do ca t kowitego zamkn iecia przepustnicv rorruchowej. JednoczeSnie pawinno nssapic czgCclowe otwarcie (uchyl'enie) przepustn icy ga- Znika. a Sprawdrik (np. za pornocq cienkiego wiertla) wartoSC uchylenia przepusrnicy gainika, kf6re powinno wynosic 1 .l mm. e W pnypadku uryskania innej wartosci nalezy wyregulowac warroSC uchylenia pnepustnicy gafinika za pomocq wkrfla regulacyjnego po poluzowaniu nakrqtki zabezpieczajqcej.

Page 125: Manuale Fiat Cinquecento

Schema t regukcfi uch ylenia pmepustnicy po calkowif y m zam kniveiu prrepusrniw rozruchu wej a - arxek!frj pnez aa7nik W ~ lnn?niu pracy. b - widok po obr&oriu gsf nikn 1 - przepusrnica, 2 - nakrqlka zabezpieczaj~ca. 3 - wkset regulacj ucfiylenia pnepustnicy, 4 - dfwlgnia unqdzania roarvchowego, 5 - pnepusinica ioznuchowa Y = l , l rnm

Schema t regutacji cre3cio wego uch ylenk p m p w t n i c y raxrcrchawej pnez silownik a - prrekrdl, h - wldok 1 - przepu~tnica. 2 - kanal podciinienia. 3 - dtwtgnis uwdzenia rozruchoweg~. 4 - wkm regulacji slownika, 5 - silownik podcif n i e n i w . 6 - p-zcpus~nica rozruchowa X = 4 ~ 0 . 2 5 mm

Regulacja czg Jcio wego uch y/enio praepus-tnic y rozrucho wej przex sÌEo wnik Regulacji dokonuje si9 na gatniku zarnantowa- nym W samochodzie.

Zdemontewak prtew6d doprowadzenia po- wietrza do gafnika. a WlqczyC calkowicie urzgdzenie rozruchowe i uiuchomit ziinnv silnik alho wcisnd do oporii ciegteprzepuny silownika czqCcioweoo wylqcra- nia pnepusinic rozruchowych ber uruchamianra silnika.

* Sprawdtil; (np. za pomocq wiertla 4 mrn wsu- nielego ad strony wtryskiwacza pompki przy- spieszenia) wartogC cz?Cciowegs uchylenia przepusfnicv rozruchawej, kt6re powinno wyno- si t 4 $0,25 mm,

m W pnypadku uzyskania innej wartobci naleiy wyreguicwsC wartoid czgaciowego uchylonia pnepustnicy rozruchowej ra pomocq wkrqta re- gulacyjnego, znajdujqcego si? na tewnqtn sito- wnrka podci4nien iowegs,

p--

TI- -

Page 126: Manuale Fiat Cinquecento

SiPnlki 899 c d oraz 903 c d

Uwaga. Wykrqcanie wkrqta regulacyjnego silo- wnika zwiqksza wartoSC cze4ciowego uchylenia przepustnicy rorruc howej.

Regulacja biegu jaSowego

Werunk,' wstapne m Silnik powinien byk W dobryrn stanie technicz- nyrn (prawidlowe cihnienie sprgzania w cylind- rach. szczelne uklady doiotowy i wytotowy. filtr powietna zarnontowany na silniku z czystym wkiadem. sprawny uklad roznqdu oraz sprawny uklad zaplonowy). e Siinik powinien zostaC nagtxany do ternpera- rury normalnej pracy (az do uzyskania wlqczenia sig wentyiotora chlodnicy) pny prqdkoCci obro- t n w ~ j ok. 2000 abrlmin i wylqczony. Przed regu- laciq powinny byC wytgcrone: urzqdtenie roz- ruchowe gainika oraz wszyctkie od biorniki po- bierajqce duzo energii elektrycznej. r Do rozgnanego i wylqczonego silnika pod- Iqczyb anslizator spal in oraz obrotom iers. Wyjqt ra5lepkq wkrqta regulacji skladu mieszanki.

ReguIacjrr br'egu jalo wega Uruchomik silnik E obracajqc wkret regulacji

uch ylenia przepustn icy uzyskak pxqdko66 obro- towd silnika 800 do 900 ebr/min. a SprawdziC, czy tawarto6d C0 w spalinach wynosi 0,5 do T ,596. W razie potneby skorygo-

Regufacjs biegu j410wego gafnika Weber 32 TL F 32/250 1 - wkrgl regulacji uchylania pnepustnicy. 2 - wkref regulaqi sklsdu mieszankl

wa6 zawartoSc! C0 za pomocq wkrqta regutacji skladu mieszanki (wykrqcajqc wkret wzbogaca siq mieszanke biegu jalowego). * SprawdzFC predkoSC obrotowq biegu jalowego silnika i W razie pntrreby skorygowac jq. m Po zakoficzen iu regli lacji zamontowae nowq zaklcpke uniemoiliwiajqcq dostqp do wkrgta re- gulscji skladii mieszanki.

Uwaga. Regulacja biegu jatowego bez analiza- tora spalin i obrotomiena nie zapewnla wyrnaga- nej doktadnosci i noze byC wykonywana tyika W sytuacjach awaryjnych. wylqczrife za pomocq wkrqta regulacji uchylania przepusznicy. Bez me- xliqdnych pnyrzqdbw ni@ wolno dokonywat re- gulacji skfadu mieszanki. ze wrgledu na nieber- pieczeristwo pnekrocrenia dopuszcsalnych za- wartoki toksycznych skladnikhw spalin,

SYSTEM WTRYSKOWO-TAPtONOWY S I P N I K ~ W 900 Z KATALIZATOREM SPALIN Silniki 900 z karaliratorem spalin W uktadrie wylotovvym majq zamkniqty tiklad rasilania {wy- posaiany W uktad pochlaniania par benzyny} r jednopunktowyrn wtryskiem benzyny sterowa- nym elektronictnie Weber Marekli IAW 06F SO, zintegrowany z ukfadem zap2onowyrn.

BWDOWA I DZIAUNIE

Zasilanie elektrycrne Zasibanie r6inych urzqdzefi wykonawczych sys- temu nastqpuje poprzez 20-amperowy bezpiecz- nik i doliyzzony za nim pnekainik. Elernenty te sq usytuowane obok siebie W przedziate silnika. Utzgdzenie sterujqce ma zasilanie stale (nieza- bezpiecrone pnee bezpiecznik). Prqd zasilania przeplywa przer cewke przekainika zasilania unqdzenia sterujqcego i doplywa do styku 4'" elektronicznego urrqdzenia sterujqcego. Taki sposbb zasilania pozwata zachowac programy zapisane w paniieci urzqdzenis stuujacego. W chwili wlqczenia saplonu nspiqcie akurnulato- ra popner cewkg przekainika xasilania urzqdreh wykonawczych jest doprowodzane do styku ,,23" efekttoiiicznsga orzqdrenia sterujqcego. Wbwczas elektraniszna urzpdzenie sterujqce Iq- czy 2 rnasq sryk ,,4", co zarnyka obwdd mocy przekainika zasilania unqdzenia sterujqcego i sa- pewnia zasilanie siyku ,,35" elektronicznego umqdzenia sterujqcego popnez 5-arnperowv bezpiecznik dolqczony przed obwodem mocy przekaf nlka sasilania urzqdzenia sterujqcego i usytuowany przy nim W przedziaie silnika. JeCli po uplywie okole t ,5 sekundy nie nastqpi zadna pr6ba urwchomienia silnika, elekrroniczne unqdzenie sterujqce odcina polqczenie z rnasrp

Page 127: Manuale Fiat Cinquecento

S c h e m ~ t sterowania systemv wtr yskowo-rapionowego Weber Msrerlli IR W 1 - ebiornik paliwa, 2 - e l e k t ~ a n a pompa paliwa. 3- f ihr paliwa, 4 - regulator ciGni%nra pnltwa, 5 -- wrryskiwacz. 6-przepustnica. 7- czujnlk poloirenia prz~usfnicv, 8 -sonda lambda. 9 -regiilator hiegu jarowego. 1 O - czujnik ternperatury crecty chlod~qcej~ 7 1 - czujnik temperatury z a s y s a n l o powretma. 12 - elektranicrne urzqdzente .cterujqce. 'i 3 - czujnik ci<nisnla berwzgEqdnego, 14 - zlqcze diagnostyczne. 15 - pmekaZnik ras~lania unqdxeri wyk~nawctych. 16 - przekafnlk zarilanrs urzqdzenia sterujqcego, t 7 - koto pasowe walci korbowega. 18 - czujnik polozania I predkoki obrotowel waiu koibwgo, ? 9 - cewka zaplonowa cyiindrdw 2 3 , 20 - ce~vka ziiplonowa ey lindiuw 1 4 . 21 - lampka kontrolna systernu wryskowo-zapFonowego. 22 -eIeBtrozawbr zbiarnika x weglem akwwtivm, 23 - wyl$mnik raplonv, 24 - zbtornlk z weglern aktywnym. 25 - katalizator potnj~nago dzialania

styku ,,23". przerywajqc W ten sposbb rasilanie cewki pnekainika sasilania urzqdzeri wykonaw- czych i odcinajac elektryczne sasitanie urzqdzeh wykonawczych. Zasilanie to bedzie przywrocone lylkci wiiwczas, gdy elektroniczne u q d r e n i e sierujqce otrzyrna sygnal pochodzqcy z cztljnika pdozenia i pr@koSci obrotowej walu korbowego o obracaniu si$ walu korbowego silnika. Wylqcznik bezwladnoSciowy (usytuowany W Srodku, pod tablicq rozdzielcz$) odcina od pornpy paliwa obw6.d masy W razie zdenenia z pr9dkoSciq wiekszq nii 25 km/h. Jesr on wyre- gulowany tak, aby zadzialat po osiqgniqciu op6- inienia od 89 do 1 4g (g - syrnbol przyspieszenia riemskiego). Obwbd masy rnoie byC ponownie potqczsny przez naciSniqcie przycrsku um iesz - czonego pod etastycznq ostonq wylqcznika,

Zasilanie paliwem Zanurzona W zbiorniku paliwa elekrryczna oornpa rasysa i ttoczy paliwo poprzez filtr siatkowy do sespolu wtryskowego tak, aby zasiiie wtryski- wacz i regulator cihienia, krhrego rola polega na

utrzymywaniu stalej wartoSci ciSn ien ia, okolo 0.1 1 MPa, odpowiedniej dta wtryskiwacza- Nadmiar paliwa wraca do zbiarnika paliwa przs- wodern odplywu. na kroryin jest zarnontawany z a w ~ r zwrotny zabezpieczajqcy, Korek zbiornika paliwa jest catkawicie hermety- czny, a utrrymywanie wtaSciwego ciSnienia we- wnqtrz zbiornika odbywa si9 za pogrednictwem wielofurlkcyjnego zaworu zarnocowanego na zbiorniku paliwa i dolqczonego przez specjaliny prrew6d do zbiornika sawierajqcqo filtr r weg- Iem aktywnym, Zbiornik Zen pochlania pary pali- wa (a wiec zanieczyszcza]$ce Srodowisko wqg- Iciwodory) W celu poiniejszego wprowadzenia ich do kolektora dolotowego silnika poprzez elektrazaw6r sterowany przez elektranicrne urzq- dzenie sterujqce. Elektrozawbr ien dopuszcza przeplyw odfiltruwanych par tylko W pewnych warunkach pracy silnika (temperatura, obciqie- nie itd.). Specjelny zaw6r bezpieczeiiwa, za- montowany na przewodzia dolqczonym do kr66- ca wlewu. nie dopuszcza do nadmiernego wros- tu cisni~nia wewnqtrz zbiornika paliwa (na pny- k!ad podczas dlugiegs postciju carnachad u) .

Page 128: Manuale Fiat Cinquecento

Schemat elektryczn y systemu wrryskuwa-zaplono wego Weber Mareiit /A W : - akumulatoi. 2 - rozrusrnik, 3 - alternaror, 4 - eIektroniczn6 Urzqdzenie s:erujace, 5 - cewkr zao)onowe 6 -- prrekeinik zasrlania urzqdzeh wyKonawczych, 7 - nerpieczri14 resilania unqdzeii wvkonawwvch, 8- czujnik polozenia i prpdkdcr obcoiawej watw k o r b w q ~ o , 9 - eTekrrorawor rhiornika r wwlem aktywnym, l Q - wrysk:ruacz. i l - sonda lambda, 1 2 - czujni k ciinienia h e r w g l ~ n o g e . ? 3 - przekaf nik rasitanta urqdzunia sisrujqcqa. 14 - regiilator bregii jaiuwego. 75 -~zujnik potosenia paepusrnicy, 16 - czugnik ienipwtituw cfecry chlcdzqccy. 17 - czulnik twrip+iatury zasysaneflo powreirra. 18 - elektwcrnn pompa paliwa, 19 - wylqcznik kxwiabmkiowy, 2Q - bzprecznik rasiianra ungd~enia sicu~qcegri. 21 - w l q u n i k saylonu. 22 - lampkii konrralna sp:emu wlrmkowci-raplonowego, 23 - dqczc diagnosiycrne

Page 129: Manuale Fiat Cinquecento

Elementy wtrysko waga uklsdu r8sifania &iwem silnika 900 z katallzetorem 1 - xbioinik paliws. 2 - czulnik poziomu paliwa, 3 - krbclec wlewu pallwa, 4 - korek wlewu mllwe, 5 -zawbr berpiecrehstwa I pnewieinantn. 6 - r a w b wielofunkcyjny, 7 - elektrycma pompa paitwa. 8 - phllka mocowania. 9 - uszcrelka, IO - filir palma. 11 -zespM wtryskowy. 12 -zbiornik zw~ lern aklywnyrn, 13-etektrotawbrzbiornika zw~lernaktywnvrn. 74- zawbr Nnotny Z ~ ~ Z P I ~ C L B ] ~ C ~

Zasysane pnez silnik powietne jest oczyszczane przez filtr z urymiennyrn wkladern papierawym. Obudowa filtra powietrza jest pdgczona z ze- spolem whryskowyrn pnewodem powietrza.

Czujmiki Wyrbxnia sig dwa rodzaje czujnikbw: aktywne i psywne. Sposbh ich dzihnia zaleiy od budo- wy. Czujnikr aktywne dzialajq sarnodzielnie, n n . aby dzialat i wytwatzat odpowiedni sygnat nie wymagajq zewnetnnego zasilania elektrycznego. W pneciwieistwie do nich czujniki pasywne. aby wytwarzat odpowiedni sygnal, muczq by6 se- wnetnnie zasilane elektrycr nie. W wiekszobci przypadkbw sygnaly crujnikbw q wykorzysty- wane W spos6 b bezpoSredni. Elektroniczne urzqdrenie sterujqce otrrymuje na- cxqpujqce informacje:

- napipcia akurnulatora - mierrone popnez frbdlo zacilan ia unqdzenia sterujqcego; - sawan&C tlsnu W spalinach - znajdujqca sig na pnedniej rurze iukladu wylotowego sonda larnbda wyrwana nspiqcie o wartoSci zmieniajq- cej siq w zaleznoSci od zawanoSci tllenu W spali- nac h (zawartoSC fa jest bezpoSredn io zwiqzana ze skladem rniesranki); urzqdsenie sterujqce dasto- sowwje wiqc sklad rniesranki na podstawie na- piecia wysylanego przez sonde; - prdko5C obrotawa i poloienie walu korbowe- go - specjalny czujnik indukcyjny, znajdujgcy sie n a p r r ~ i w wiefica sebatego umieszczenego na obwodzie kola pasowego walu korbowego, wytwarza napiecie sinusoidalne, proporcjonal ne do pr@koSci obrotowej silnika. Szczelina wier5- ca, powstaEa wskutek braku dwbch zqbbw na obwodzie k d a pasowego walu korbowego po- woduje, xe prry pnejSciu przed czolern czujnika wytwana sie na jego koticbwkach zerowy sygnal napipcia. Szczelina ta jest tak usytuowana, aby sygnal pojawiol sig wbwczas, gdy tloki 1. i 4.

Page 130: Manuale Fiat Cinquecento

Siiniki 899 cm3 oraz 903 c d

Slemen f y uklndu resilaniri po wietmm silniks 900 2 ka rnlfzatorem 1 - wklnd l i l ~ r a pow~etna. 2- ohudnwa filtra powielna. 3 - pakrywa filtra powietrza. 4 - prtewbd racywniii porigrzanego powiefna, 5 - przewbd zasfiania chlodn~go powierna. 6 -- pnewM doprowadrenia powiettza do zespofu wirvckowcgo. 7 - pokrywa zespnlu wryskoweqo, P - zwpbf wws40wy. 9 - u ~ ~ c z o l k a . l O - podklndka i?o!aeji tormicrnej. 17 - potlstawa zmpotu wiryskowego. 12 - pokrvwa g i o v ~ i v

cylindra znajdujg siq W GMP. W ten sposob jest okreglsine pofoienia wat u korbowego; - temperatura cieczy chlodzqcej - temperatura ta jesr przetwarzana ra poSrednicrwem termistoca o ujemnyni wspo~c~ynnikti ternperatllrowyrn. ktbrego rcrystancja wewnqtrrna maleie propor- cjonalnie do wrrostu temperatury cieczy chto- dzqcej; - temperatura zasysanego powistrza - tem- peratura ta jest pnetwarzana za posreclnictwem termistora o ujemnym wspdlczynniku temperatu- rowyrn, kibrego rezystancja wewngtrzna rnaleje proporcjonaln ie do wzrssru ternperatury zasysa - nego pnez silnik powietna; - ciSnienie zasysanego powietrza - specjalny czujnik piezoelektryczny informuje urzqdzenie sterujqce o wartobci ciSnienin, ktbre panujo W ko- lekrorre dolotowyrn (jes! zasilany napigciem 5 V I wytwana napiqcic xrnieniajrjce sig W zalei- nosci od ci4nienia): - kqtowe poloienie pnepustnicy - cpecjalny crujnik informuje urzqdzenie sterujqce o poloie- niu kgtowym przepustnicy (jest zasilany napiq- ciem 5 V i wytwane napiqcie zrnreniajqce siq W funkcji kqtowego pofoienia przepuctnicy); - wlqczanie i wylqczanie klirnatyzacji - wlqcze- nie klirnatyzacji jest sterowane prxer elekironicz-

ne urzqdzenie sterwjqce, ktbre ( W zalernaSci od warunkbw pracy silnika) dopuszcza lub nie do- puszcza do zasilania sprzqgla elektromagnetycz- nego spreiarki oraz (W celu tapobiezenia spad- kowi prqdko6ci ahrotowej) zwieksza prpdkoSE obrorowq bieg u jalowego si1 n ika przed wiqcze- niem ktimazyzacji,

Urtqdzenie wykana wcze

Przekainik rasilariia uxrqdzeri W ykona wcr y ch Elektroniczne crnqdtenie stsrujqce pewoduje sa- mknivcie obwodu mocy lego przekainika w6w- czac, gdy otrtymuje sygnal wytworzony pnez czujn ik palozenia i prqdkoSci obrotewej walu korhowego ( p n y obrocie watu korbowego sil- nika) . Wtryskiwecz CiSnienie zasilanio paiiwem jest regulowane przez regutator cihnienia paliwa W taki sposbb. aby zachowak jego staiq wartoS;C. Jedynym para- metrem wplywajqcym na EloSé wtrySnietego pali- wa jest wiqc czas oliwarcia wtryskiwacza, Etektro- niczne unqdzen ie sterujqce okreSla i lo66 zasysa- nego pmez silnik powietrza (cigniente W kolek- torze i polotenie ptzepustniey) i dlugokiq czasu

Page 131: Manuale Fiat Cinquecento

i a wotire elenicrnrdw s ystet~iu wtrysko w ~ ~ - z a ~ l c i n o ~ # ~ o W santochodzie m iacrrr::i!Wrlp ur;radiefiie stetcrlqce, L - p~e) ra in : * zrsl!;iriie u r r q d r ~ n t a s:etul?cPqo 3 - bezprecznik ~asilania utzqdzsiiia

,,.:ctyo. 4 - pmqkaknrk zasilania urqdzeri wykon?ivczyr-h. 5 - ki~rp ies~n~k ras.l;n:a unijdzuii wykonrtwczvcl~. 6 ri,:cre 4n::siyczne. 7 - zbiornik z weclern aktyv~nyrn. 8 - etrLiiro?aw?li leiaorn8rta r we:ilem ak:vwilyrn. 9 - sonda Inmhda.

c/ujnik poloienra I pr@kokcr ~brrirowej walu korhowqn. t i - rwpi i ; i r r~r cmsn m?liw;l. 12 - cz~ilnik tPrnyir?ratury ysaliegn powietrra. 13 - reguiaror 1iiec;u l a l o m o . 14 - rruinlk wlore?.e prsentis!ntcy. 1 5 - wtry~k:w~cz, 1 F; cz~ ln ik

.. .pcraiiiri, cieczy C hllWqcej. i 7 - cewk! raplonuwire 1 8 - ir?ir]nik cimienta I~ì~v7gnednegn

Page 132: Manuale Fiat Cinquecento

trwania irnpulsu wysylanego do wtryskiwacra steruje ils9cig wtryskiwanego psliwe tak, aby uirzymat W prtybliieniu skIad stechiornetrycrny mieszanki pnliwa 2: powietrzom. Wtryskiwacz zasila cztery cylindry: jest wlqczany dwa razy na obrht walu korbowego sitnika we- dlug impulshw wysytanych do elektronicrnego urrqdzenia sterujqcego pnez czujnik potezenia i pr~dkogci obrotowej walu korbowqo.

ReguJator biegw jalowego W lego sklad wchodri silnik krokawy. kt6w dtiafa na zawbr iglieowy, regrrtujqc pnekrcij pnelotu kanatu obej5ceowego powietrza omfja]qcego przepustnice. Zmiana lego przekroju powoduje zmrane wydatku powietrza. co pozwala na utny - manie stalej prqdkoSct obrotowej biegu jalowe- go, nieralernie od obciqzenia silnika.

Cewki zaplonowe Optymalne warto9ci kqro wypnedzenia zaplonu dla kazdych warunk6w pracy silnika q rapami?- tane W pamieci elektranicznego urzqdzenia steru- jqcego. Unqdzenie to steruje pradeni uzwojenia pierwotnego kaidej z dw0cl1 cewek wedflig wypnedzenia zaplanu okredlonego dla cliwilo- wych warunkhw pracy silnika. Eiektronicsne urzqdrenie sterujace ma dwie kofi - c6wki adpowiednieyo sterowania kasdej z dwoch cewek zaplonowych. Cewks te sasilajq Cwiece zaplonowe odpowiednio: cylindrbw 1 4 oraz cylindrbw 2-3. Gdy unqdzenie sterujace pnewwa zasilanie uzwojenia pierwotnego jednej z cewek, wbwcras W uzwojeniu wt6rnym tej cewki jest indukowany prqd wysokiego napiqcra Kazdy z korlcciw uzwojenirr wt0rneg.o jesi polq- czony ze Swiecq zaplonowq odpawiedniego cy - lindra, tzn. ze iskra powstajc jednoczeSnie na Swiecach cylindr0w. kr6rych tlaki w tej camej chwili sblizafq si9 do GMP. Iskra powstajqca W suwie wylotu jednego z dwbch cylindrbw jest tracona

E/ektromwiSr 7biorriika r wqgiern aktywnym

Elektroniczne urzqdrenie sterujqce wlqcza elek- troraw~r trmieszczony na przewodzie Fqczqcyrn zbiornik z wqglem akrywnym i zespbl wtryskowy. Elektrozawbr ten, gdy jest otwarty, pozwala na rassanie przez sili~rk par benzyny zawartych W zbiorniku t wqglern aktywnym (pary te po- chodzq ze zhiarnika paliwa). Aby nie zaklbcttc pracy silnika, elektrozaw0r otwiera si? tylko W pe- wnych warunkach pracy silnika {prqd kogk citlro- fowa. temperatura itd.)

Przekajnik zasilania sprpiarki kljmat yzacji JeSli samochod jest wyposazony w klimatyzacjq, to elekrroniczne urqdzenie sterujqce steruje prrekainikiem wtqczania sprqsarki k tlrnatvzacj i.

tlrzqdzenie aa sprawdza (poprzez rbtne czujniki), czy moc pobierana przez sprqiarke nie taklbci pracy sifnika i W rakich pnypadkach nie dopusz- cza do jej wlqczenia. Podczas pracy na biegu jalowym, jsSli sprqzarka klimatyzacji jcst zalqczo- na. elektronictne unqdzenie stetujqce (pned do- puszczsniem do zasilania sprezarki) wstepnie zwigksza predkaC6 olirotciwq za po5rednictwern rcgulatora bicgu jalowego.

Elektroniczne urzqdtenie sterujqce nadzoruje ze- wnqrrzne urzqdrenia ukladtr (czujniki 1 poCradnio przewody). I nforrnacje o wystqpieniu niespraw- noici q pnez nie zapamietywarie. Odczyt rawar- toScj pamieci diagnostycsnej jest nrozlivvy tytko ra pornacq specjal nego urzqdzenia pxoducenta ( FiAT-Lancia Tester).

Lampka kontrolna sysremu wrryskowo- -zap/onowego Lampka l a znojdujc siq W sestawie wskafnikdw, a jej zaiwiecenie ~ygnialjzuje. ze w ukladach wtryskowym lub raplonowym elekrroi.iiczne urzqdzenie sterujqce wykrylo n iesprawnoSC.

I SPRAWDZANIE. NAPRAWA I REGULACJA W razre uszkodzenia jednego z urzqdzer? wcho- dzacych w sktad systernu wtryskowo-zaplono- wegs jt4~1: koniecsna jego wymiana. Na 0961 csynnohk taka nie jest trudna. gdy2 sposob wy- montowania tych urzgdzeri jest wzglednie procty.

Sprawdzenie i regulacja szcreliny powietrtnej otaz wymiana czujnika polozenia i prqdkosci obrotowej walu kerbowego sit nika

Spra wdrenie i reg ulacja szczeliu y p o wietrznej m ObrbciE koIo pasowe walu korbowego tak, abv cistawiE zab dokladnic w osi czujnika. r Za pomocq szczel inorniena zrniertyC wartoSE szczel iny powietnnej rniqdzy czolern czujnika i zghern kola pasowego. WykonaC pomiar szcze[i-

L I I l,, : .

i l

..&. 3 P '-,

' h .

I &,t

Pomiar wieEko.4ci s7crelin y po wie trxnaj cxujnika polorcnia i predko.4~1 olirofowej walw korbowego

Page 133: Manuale Fiat Cinquecento

riy powietnnej dla 3 rbinyeh zqb6w razmiesz- czonych na obwodzie co okdo 120".

WartoSt Sredntq z wynikbw tnech pomiar6w r>orSwnésc z warroSciq wlasciwq. JeSli wartobd Srednia nie ject prawidlowa, nale2y wyrnienid czujnik.

Wymiana czujnikn + Odlqczyc od czujnika ziqcze elektryczne. W OdkrqciC dwie Sruby mocujace czujnik do wspornika, a nastqpnie wyjqS: czujnik. r UpewniC si$, czy powienchnia styku rnigdzy czujnrkiem i jego wspornikiern ject idenlnfe ctys- fa.

UrnieScic nowy czujnik na wlaSciwyrn miejscu. A nastepnie wkrqcib Sruby rnocujace. m Podtqczyk zlqcze elektryczne czujnika.

Wymiana filtra paliwa Aby ulatwiC operacjq, n a i e q unieS6 carnoch8d

do g6ry za pornucq padnoCnika warsztatowego. a Odkrqcib $rube mocowania filtra do jarzrna podrrzyiiaujqcego. i, ZdjqC obejmy mocowania filtra do przewod6w. Uwaga. Trzeba hyc przygotowanyrn na wystq- pienie wycreku paliwa, kti ire naleiy zebrad do odpowiedniego nacrynia.

WyjqC fiIrr pafiwa. c Zakladajqc nowy filtr paliwa naiezy prtestrze- gaC wtaSciwego sposobu montazu (kierunek stnalki r ia obudowie filtra powinien adpowiadac kierunkowi przeplywu paliwa W pnewodzie). a WkrqciC Srubq mocowania filtra do jarzma od trzvmu jq~ego.

Zamontowac obejmy mocowania. i Podczas pracy silnika sprawdzik. c2y W sqsie- dztwie polqczeri fzltra nie wysteriujq wycieki.

Wvrniana elektrycznej pompy paliwa b UnieSc siecizisko tylnego siedzeiiia i uvymen- towak specjalnp ptytkq urnieszczonq na podlo- dze.

US ylua wanre filtra pdiwa W saniothodzie i silnikiem 900 xasilan ym wtrysklem bem yn y

/&n tvfikacja polacren no elakrrycxnei pompie pnlr ws 1 - z t q z e e!skt~crriego rasilania pompy. 2 - przcrvki iloczenia p?iiwa da f:ltru I zclspotu

a Odfqczyk elektryczne zfqcze crujnika psziamu paltwa, a nastepnie wyrnontowa6 kalnterz ,,szyb- kiego" mocowania przswod6w paliwa. m Osnaczyc polozenia kqtowe czujnika poziomu paliwa wzglqdeni podtogi. r WyrnontowaC czujnik za pornacq klucra hako- wego.

WvkreciC Sruby mocowania ptytki nrocujqcej pornpq na zbiorniku. r WyjqC plvtkg wraz s elektrycrnq pompq paliwa. m W celu rarncrntowania pompy naleiy wykonaC czynnoSci W odwrornej kolejnoki w stosunku do wyrnontowania. przestrzegajqc nastqpujqcych wskatowek: - wymieniC uszczélkq zespotu pompa - czujnik; - ~ipewnlt ciq, czy ..szybkie'" zlqcta przewod6w paliwa sq wlilQclwie ralozone i xabiokowane: - przy pracujqcyrn siliiikta sprainidzik. cry w ci)- sieclzlwie polqczeh pompy nie wyslqpujg wycieki patiwrl.

Diagnostyka systeniu wtryshowo-zapionawego Procedura diagnostyczna, jak rdwniei opisane ponizej sposoby sprawdzeriia, dotyczq tylko sa- rnoctrodiiw. kt6ryin jest poiwiqcone niniejsre opracowanhe (pati.1: rablica identyfikacyjna). We- dlug posiadanych informacji sq one zgodne ti ich specyfikacjflmi oryginalnymi. Przedstawrone poniiej pararnetry elcrktryczne elernentbw wchodzqcych W cklad systemu wtry- skowo-zaplonowego sq wynikiem porniardw wkonanych za pomocq mciltimetru Metrix MX 63. Przyrzqd ten jest kilasycrnym rnultirnerem cyfrowym, Irbry ma funkcje specyfictne dla za- stosowaii samochodowych (obrotomierz, po- miar czasu wttycku, sonda larnbda itd.) Aby prawid!owa przeprowadzit diagnostykg, na leiry

Page 134: Manuale Fiat Cinquecento

konieczn'ie dysponowat5 przynqdem o paxame- trach co najmniej riiwnorz~dnych,

W ykonanie procedury diagnost ycznej e Przed sozpoczgciem procedury diagnostycznej absolu tnie konieczne jest sprawdzenie spelnienia warunkbw wstqpnvch podanych poniiej oxaz uwzglednienie nastqpujqcych zalecen: - parametry elektryczne padane bez toterancji sq wynikiem pomiavow wykonanych W sarnocho- dzie. Ich interpretacja powinna wiec uwzglgdnia6 roznuty produkcyjne; - wykonanie procedury wymaga wczehiejsze- go poznania dziatania sysremu wtryskowo-za- pionowego; - procedcrra diagnosiyczna powinna zawsze rozpoczy naC si? od analizy abjawéw niespraw- noSci; - zamieszczona tablica kolej noSci sprawdzania umozliwia ustalenie kolejndci sprawdzania po- szczeg0lnych elementbw na podstawie stwier- dzonych objawbw.

m ObwOd rcizruchu powinien byi: sprawny (aku- mulator, przewody i rozrusznikj. s WlaSciwe paliwo pbwinno byC w wystarczajq- cej iloSci.

Filtr paliwa powinien byd czysty i wIaSciwie zamontowany. m Prtewody recvrkulacji par paliwa pawinny byC szczelne i drozne. ri Uklad zacilania powietrrern powinien by6 sprawn y - szczel noSC przewod6w, szczel noCc innych eiementbw (uszczelki kolektora, zespolu wtryskowego itd.), wklad filtru powietrza powi- nien byC: czysty i wlaCclwie zamontowany. zermo- statyczny zawbr obudowy filtra powietna powi- nien dzialac. o Linka pedalu przyspieszsnia powinna byF sprawna (powrbt do polozenia biegu jafowego i maksyrnalne otwierariie przepustnicy). * Przevvody recyrkulacji par ofeju powinny byE sprawne (szczel noSC, dysze zamoncowane i o wlaSciwej Srednicy). m Obw6d pneurnatyczny wspomaganla ukiadu hamuicowego powinien byC szcrelny. a zawiir zwroiny sprawny. s Silnik pod wzglgclern mechanicznyrn powinien byG W doblym stanie tochnicznyin {ciSnienie spre2a:ania itd.), * Zgodne z zaleceniami Swiece zaplonowe po- winri y byC sprawrie. e Bezpiecsnik gi6wriy sycternu wtryskowo-sa- ptonawego powinien byC sprawny.

Tablica kofejnoSci spra wdzai~ia elemenro W na podsta wie sr wierdxon y c h abja wb W niespra wnoSci

Silnika nie mozna UruchomlE lub silnlk trridnn tiruchornil: Cilnik pci ururhomieniu na~ychmlast gasnie

Nieprawidlowy bieg jalowy (niestabitnnSC, loksycrnoSL spalin) Silnik ile pracuje prry prryspiesraniu (szarpniecia iip.)

Brak mocy lub spalanie aukriwe Nadmiern~ zurvcic paliwii

Wypadanla zapfoniiw

i 2 1 Sprawdzenre spelnienia warunkbw wrjrgpnvch

Sprawdzenie zasllanla elak:~ycznego

I 8 fi 7

P--

3

6 5 4 ] 4 Wtrysklwacz l p---

3 Sonda lanibda

9 7 Elektrnzawbr zbiornika z weglem aktywiiym

8 7 5 Czujnik pdozenra I predkbSci obrotowej walu korbbwego

P---

5 5 3 3 5

2

2 4

Regtilator bisyu jakowego

6 Czujntk cifnienia berwzglgdrrayo

WyQcznik b e z ~ ~ a d n ~ k t o w y

Cstijnik pafozenia przepustnic~

Page 135: Manuale Fiat Cinquecento

Uwaga. JeSli podana W tablicy procedura spra- wdzenta nie wykaze iadnej nieprawidfowoSci, a objawy b d q nadal wystqpowsc, nalezy wyko- nai; wszystkie sprawdzenia apisane ponizej I do- piera W ostatniej kolejnoSci wymienii: elektro- niczne urzqdzen ie sterujqce.

Identyfikacje rtykow zlgcza wielostykowego elektronicznago urzqdzenia sterujqcego

Sprawdzen ia

Spra wdrsnie zesiisnia elektrycznego s ystemu wtrysko wo-zaplono wego

Pomiar mi4z-y stykami WartoSC w!aScrwa

,.30" wylqcznike zaplonrl Napi~ciw akumulatora

..30'* pecka?ni ke unMzenia sterulqcego i masa

,.86" prrek~inika urqdrenis nerujqcego I masa

..30" pnekatnika urrqd7sri wy- konawcrych I masa

Pmwdopodobne trbdlo usskrxlzenie

Wiqxka pnawwlbw

Bezpmznik 5 A lub wiazka pnew&fiw

Wiqzka pizewxiiiw

Bezpiecznik 20 A lub wlqzka przewodbw

..4" unqdrenia sterujqcwo i ma- Mapipcie W prryhlixe- sa ( t t q ~ z e wielostykows iinq- riiu rbwne napigcru dzwira steru~,tcego mildcrone) akurnulirtora

Przekaf nik urzqdrenra cterujqcrrgo iub wtijzka pnswsdiiw miqrlzy unqdzeriiem sterujqcym r pnakai- niklem urzadzenia sterujqcego

1/6 Zaplan wtqcronv

I

7/10 1

117

718

1 /9

,,l 5151" wylqezntka zauEanu i masa

..It6" pneka2niika unqdreh wy- kunnwczych i masa

..23" ~nqdtenin 3teruiqcqn i masa

..35" urrqdzania steiuiqcege I mbsa

-

N f l p ~ w t ~ akurnu1~t0. ra

Polqczenr~ r: masq urtqd7anCa sre- I ~ I W R F J O

111 1 o- dy

pa inil;lcreniu napln-

Ti12 liie- eciu

.,35" i ..l7 urzqdzenia neiujq- m a

Wylqcznik raplonu

Wylqcznik tapionu luti wiqzka pnewadbw

Pnekaxnik unqdzerri wykonew. ctyc h ILI b wiqzka przewodhw mq- dsy ~iizqdzeniem steriiiqcym i prttj- kafnikiem unqdztth wykonnw- cryclr

Wiqska prsewod6w miqdry urq- dzeniem cterujqcytn I przekaini- 1

l kiem urzqd7enra sterujqcego .

I

Napipcie W prryblrze. 1 niu ibwr~s napieciu akurnulatora

Pr;r+4ntnik urzqdzeri wykonaw - q c h lub witqzka pnewodbw

Naprecle akum~rlato- r#

P r r ~ k ~ f n i k unqdzania stsrulqcegb Iiih wiqzka ~ ~ I Z A W O ~ ~ W n i r dzy urzadzeniem sierujqcyni I ~ m e k a f - nlkiam unqdzuni~ cterujqcego

Page 136: Manuale Fiat Cinquecento

Ident yfikacja kohco wek rlqcxv prxekalnikb W A - l>r7ekntnzk zosilania urzqdxoti wykonawczych. l3 - przekatntk tacilan~a urzqdzenia sterujgmgo

Sprawdzenie to polega na ocenie stanu unqdzeh zlqcza W ielosty kowego unqdrenia sterujqcego: zewnetnnych W ctosunku do unqdzenia sterujq- zlrjcze to powinno byC odltjczone od elektronicz- cego i powinno byC wykonywane na stykach I nego unqdzenia sterujqcego.

l

N i

smwdzenia

2 -3) wykonawczych

Wiqzka pnewodbw lub elektra- E weglern aktywnym zawdr

2 Wirysùiwau .,18" unildxenia steniiqcego 3 11 Wiqxka pnewodfiw lub wtrys-

Sprawdzany element

215

Pomiar rni@zy stykami

213

1 ..$T pnckafnlks unqdzeh wykanawcz yc h

.,T i ,.21" umqdzenia rrenijqce- Q0 ,.T E 23" umqdrenin stwuj~co- 90

Regufafor biegu ~alowe-

0.5 do 0.6 R Wiqzka przewodbw tub cewka

kVartbe wlakiwa

Plerwo~ne urwojenie ce- wki zaplonowej (cyl, 1 -4)

60 R

2/6

2/7

2/8

219

~szkadzenia

..l " u m r e n i a sienijqmgo i ,,87" pnekaZnlka unqdzeir wykonawczych

kiwacz

Wiqzka pnewodbw lub reguta- fOt

1 340

Ns Biegu lelowym Aa14mfY Prxy pelnym ob- ctqrenju R <24#R

.,l 9" orzwenia srenijpega i 3 7 " paeketnika unqdzeh

2/2

Wqzka przwodbw

Czujnlk

Czuln~k pdozenia pne- pustn~cy

Crujnik ternpetatury cle. cry ~h lwJqce l

P-

Pierwolne umojcnie ce- rvk~ wpicrnowci (cyl.

..l 4" i .,T 6" unqdzenia steruiq- c q o {czujnik ciSnienia bez- w z g l ~ n w o odlqczony)

1

..16-- i .,W ucqdxenia nerujq- cegb ftzujn~k ci4nienia ber- wzgl~nego odlqczony)

, . l 3 i ..T 6 urxqdzenia sterulq- CWO

Patrx waridci W rozdziale 2.1.

Wiqzka przewodbw lub czulnik

Crujnik ternperafury za- sysanego powielna

Czujnit ipobxenia i pr@- k&ci obrotowsj walu korbowglo

$31 " i ..t 6" urzqdxenia sierujq- CeSQ

,.28" 1 ..t l" un~dzenra stenijq- w o

580 do 780 lì Wiqaka mewodbw

Page 137: Manuale Fiat Cinquecento

Sprawdzenie xasilania el8ktrycznego czujnikb W pasywn ych lwb s ygnaE6w wyt w a m n ych p m czujniki akty wne

Sprawdzen ie to pelega na ocenie elektrycznego podtqaone do urzqdzania sterujqcego. Ze wzgle- zasilania lub sygnaldw csujnikbw; powinno byd dbw praktycrnych salsa si@ wykonystywanie wykonywane na stykarrh zlqcza wielostykowego przy tego typu sprawdraniu plytki raciskowej unqcizenia sterujq~ego, a zlqcze to powinno byC w$czanej Szeregowo m ipdzy elektron iczne urzq -

dzenie sterujqce i jego zlqcze wielostykowe.

Sprawdfenie uktadu x a s i h n i a patiwam

N: qxawdzenis

Sprawdzany elemenl

Nr sprawdrenia

Sprawdwnie zasilanla elektryeznego

na Urmzenie steru- l

silnika

Porniar migdw st\lkami

Wykonywane sprawdzenie

312 Czujnik potoisnia przepustnicy .,l 4'' i ,.l 8" Icmjnik potokmia odt8czony)

3/3 CzujnikciSnienia bezwrgl@ne- 90

Warto# wtasciwa

6 V

5 V Patm warto4cl w rtizdzials 2.1 --

5 V 3 j P

315

Warunek sprowdzania

4/6

412

413

Prawdo~dobne Srbdlo usrkodrania

Czujnik

Uqdzenie sieru- j w

Sprawdzenie wytwarranqo sygnalu

Sprawdrenie fo polega na ocenie sprawno6ci I w sktad ukladu zasilania paliwern. msrcregbtnycli elernentclw WC hodzqcych

Zssilanie elektry- ezna pompy

Cibnienia zasile- nia

Cprawdzenie utrzyrnyruanra ci- Cnrenia

Czujnik ternprafury cimy chlodzqcej (wupik odlqczony)

Czujnik zemperatury rasysane- go powietrza (czurnlk odiqczo- "Y)

316

3/7

Werto9C zmierzane

Zacclanio dobre

W ~ z k a pnewoddw Irib &pie- cznik 20 A u&odzone

Patm sprawdzenie nr 1

ScisnqC przdw6d vddyniu: je- zeli cdnienie wuoSnie. wymie- n i t ?qcrlatnr: jeSII cienienfe po- xostanie stale, sprawdxit srcze- InoSC wtryskiwacza, a nastgpnia wykanat probg z nowq pompq

Zlqete pomw odiqczane. ra plon wlqczcny

Pmwody paliwii W dobrym stanie. Podtqczyt manomerr (Q do 0.6 M Pa) m paewodztrie, d o p w l i paliwa na tespole wtryskowyrn. Zhznikowad styki ,,30"' i ,,87" (..&i" central- ny) na zfqczu pnekainika uwq- dxoA wykonawczych (ztqcre

.,l 3" i .,l 6"

,.31" i ..l 6

U wagi

Naprwie akumulaor@ p e z 1.5 s po wtqczeniu zaplonu

Napigcis zetowe

P= O

P reg"lacji

Sonda larnbda

odtqwone)

Taki sam warunrik. jak dtii syim- wdrenia nr 4/2

.,l 2'' 1 .,29"

P > P regulacji

Lnijnik poIorenia i pMk&i ..28" i ,.l 1 " obrotowey WRIU korbowego I

Wyrnlenid regulator ciCnisnia

Napiecie zmienne ok. 2 V przy Czujnik prMkoSci obrorowej mzruchu

Oscylacjs rniqci7y O i 0.8 V po 2 minutach driatsnia

Wiwka pnewo dbw lub sonda

Nis ma znaczqcege spe- dku ci5ntenia ~ r z e z nk. 10 min

Pvwazny wndel cidnic- nia

Oobro utrzyrnywnnia cibncenia

SprewrlriC wrrokriwo srczel- noS6 w!ryskiwacta, a nastepnie wykonai: p r b b z nowq pornpq (zawbr pnslewowy uwkodzo-

Page 138: Manuale Fiat Cinquecento

Spra wdranie s ygnalu napipcis wytwarmnegu przez czi~jnik c ~ s ~ t e n i a I>erwzglgdnogo k - d!a crsnionia be7-mql~dnrqo nkolo 40 kPa. B - dia crSnienia bszwzgl@nego aknio 100 k Pa

Spra wdzenie ukladu replono wego

Sprawdzenie wysfeflowania wyladowafi iskm wycli Sprawdzenie to powinnci byC bezwxglvdnie wy- konywane w taki sposbb. aby zamkniqcie ob- wodu wt6rncga nnstgpowafo sawsze poprrez mase. W przecrwnym wypadku wyst~piije nie- bezpieczehstwo szybkieyo uszkodzenia cewki zaplonowej. Nnleiy rdwniet przesttzegac bardzo istotnego zalecenia: nie wolno nocimiernie pne-

j&n iy f~kaya prrrwodbw dotqczoriycli do zespoiu wtryske wego 1 - pnewhd d o p l w u paliwa. 2 - pnswbd adiJvwu paliwa do rtiiornika 3 - pnewM doplywii cteczy cRlodz.i do podgrzewania zespotu 4 - pi7ewhd cdplwu creczv chiodzacej. 5 - przewbrl ciiri:e?ia cziqnika ci%nl+ntB bozwrgf~dnqo. 6 - pnewbd zasysania pai palnwd re rliiornikrr z wcglen aktywnym

dt uiaC wiqczenia rozrusznika, aby n i~ uszkadziC i l ie sgalonq mieszankq katalizatora. * Jesli wyindewania iskrowe q siabe lub nie vvysrqpujq. naleiy sprnwdzit: - Swiece zaalonowe. - obw6d wysakiego napiecia. - cewkq raptonowq (patrz opis zarnieszczony ponitej).

Uklad zaptonowy znajduje siq W dobrym sta- ni,, jeSli wszystkie sprawdsenia nie wykazq lego niesprawnoSci.

Sprawdzenie cewek zaplunowych m i3 pornocq ornornierza zmierzyd rezystancje rizwojenia pienvotnego miedzy kohcbwkami do- datniq É ujernnq (ornaczonymi znakami ..+"

i ..-") kaidel cewki. # Zmienonq wartogt por6wn~6 7 wartoSciq wy- rnaganq i jeSli nie jest wtaCciwa, wymienid od- powiedniq cewkq zaplonawq.

Elementy ukladw zaplonowegc silnika 900 r katalizatorem 1 - cewki zaptmowe. 2 - wiqzk~

Page 139: Manuale Fiat Cinquecento

a Za pornocq omorniena zmierzyd rezystancje rniedzy dwoma wyjSciami wysokiego napiqcia kazdeg cewki zapfonowej. a JeSli zrnienona wartoSC r6ini sie od wartofci wymaganej. nalezy wyrnienii: odpawiedniq cew- kg zaplonewq.

2.2.2. Naprawy nfe wyrnagajqce vvymantowania silni ka

Wyrnontowanie i zamontowanie katicucha napqdu rorrzqdu Uwaga. Podczas wyrnisny lahcucha napedii roznqdu nate+ wyrnienic oba kola zqbate roz- nqd u.

Wymonto wanie UstawiC samoch6d na stanowisku napraw-

czym. e WymonzowaC dolnq osfonq chlodnicy.

ZdjqC prawe przednia kalo i wyrnontowat oslone wneki koja z twonywa sztucznego.

ZdjqC pasek klinowy napqdu afternatora (patrz odpowiadni opis w razdz. 1 3). * W silnikach gafnikowych (bez katalizatora) odkrqcit dwie nakretki rnocujqce pompe paliwa. dsunqt pompe od kadluba (bez zdejmowania pfzewad6w paliwa ) oraz wyjqC podkiad kv iro- lacyjnq i popychacz napqdu pornpy. ? Zdernontowat oslong kola zarnachowego. od- krqcajqc cztery Sruby. * Unieruchomic kolo zarnachowe tzalecany przynqd specjalny nr 1 867029000 przy krecany do obudowy sprzegta) i odkrqcit (klucrem ocz-

Prxyrzqd spacjatn y nr f 867029000 do uniaruchnmiania kola ramrieho wego zarnon towan y do sllnlke

kowyrn) nakretkg rnocujqcq kolo pasowe do waFu korbowego. a Wyrnontowat ze wspornika czujriik polcizenia i prqdkoSci obrotawej watu korbowego silnika. Uwaga. Nie wolna odkrqcnk Srub mocujqcych wspornik czujnika ze wzglqdu na prawidlowe ustawienie czujnika. a Wymontowaé miske olejowq i zdjqC jej uszcze- Ikq, m OdkreciC Sruby mocujqce pokrywc napedu rozrzqdu i zdjqd pokrywq oraz jej uszczelke, po uprzednim podstawieniu naczynia na Screkajqcy oiej.

OdblokowaE kolo zarnachowe E obr6ciE wal korbowy [kluczem plaskim ra czop wafu) do polozenia. W ktoryrn znak wykannny na kole zebatyrn watu korbowego pokryye sie se znakiem na kole rgbawm waltt rozrrqdu. * ZahlokowaC kolo zamachawe. * Polrisowai: napinacz laiicucha, prtesuwajqc wkrqtakiem klin plastykowy w klerunku sprerynv.

W razio konieczno5ci wyrnianv napinacm (np. z powodu nadmiernega suiycia Slizgacza), zdfqt pierScier? osadczy z osi napinacta i zsunqC napi- nacz lahcucha z osi. m OdkrqciC $rube mocowania duiega kola rebs- tego i niirno4rodu napedu pornpy paliwa (W silnikach gafnikowych) do walu roznqdu.

ZdjqC jednoctehie oba kola zebate wrar z tah- cuchem napqdu rosnqdu (calq przekfadniq lafi- cuchowq). e W silnikach gainikowych. sprawdzic stan mi- rnoCrodu napqdu pompy paliwa i W razie ruiycfa wymienit go.

Zamon 20 wanie m ZaloFyt jednoczefnie oba kola zqbate wraz r Iaficuchern napedu rozrrqdu na odpowiadajqce irn waly. e SprawdziC pokrywanie si? znakbw na kafach zpbatych laricuchowych. Znaki wykonans na koia zgbatym walu korbowego i kole sebatyrn walu rozrzqdu gowinny byc polozone'najbliiej ciebie i wyznaczat prostq przechodzacq pnez osie obu kot z~batych. m W silnikach gainikowych zolozyd mimodrhd nopqdu pompy na wal roznqdu W taki spasbb. aby ko1ek wszedf W orwbr. e Wkrqcic Srubq mocowania kola zqbatega walu r o z ~ q d u i mimobradu {W silnikach gainikowych) i dakrqcii jq rnomentern 49 N m. m W razie wymiany napinacza zalazyC nowy napinacz lancucha na 05, Sciskajqc calkowicie spreiyne, oraz zafezyc pierSciefi osadczy napina- cza laficucha. a nastgpnie odblokowa6 sprqzynq napinacza. m Wyrnienit pierScisri uszczefniajqcy (Sirnrner- ring) w pokrywie napedu roznqdu i posrnarowa6 olejem si1 n ikowym jego krawqdf uszczelniajqcq.

Page 140: Manuale Fiat Cinquecento

Silniki 899 cm5 oraz 903 cm3

ZarnontowaC pokrywg napecfu rozrzqdu wraz z nowg ustcselkq do kadluba silnika. przykrqcajqc driesipd Srub mocujqcych (Cruby M6 momentsm 8 N n ni, a Sruby M1 0 momentem 40 N * m).

a Zamontowat do kadluba miskg olejowg wraz z nowq uszcselkq. dokrqcajqc 4ruby mocujqce rnornentem 7.8 N . m. + ZarnontowaC czujnik polozenia i prqdkoici obrotowej walu korbowego.

Zamontowai: kolo pasowe walu korbowego, d o k r ~ a l q c naktetke rnornentern 98 N m. m Odblokowat kolo tamachowe i zamontowat oslong kola zarnachowego, przykrecanq czterema Srubamt. W W silnikach gatnikowych zamontowat popy- chacz napedu pompy pallwa. podkladke izolacyj- nq oraz pompe paliwa da kadfuba silnika. i ZaloIyC pacek klinowy n a p ~ d u alternatora (patrz odpowiedni opis w rosdz. 13). * Zamontowat oslonq wnqki prawego kola z twonywa sztucznego i zalozyC prawe pnednie kolo. i, Zamontowat dolnq oslonq chlodnicy.

Wyrnontawanie i zarnontownnie glowicy Uwsga. Glowice moina wymontowywad tylko przy zimnym siiniku.

Odlqczyt akumulator. m OprOznid uklad chlodzenia {patrz odpowidni opis).

Elernont y uktadu rozt~qdu 1 - Iahcucli. 2 - napinaczlahcucha, 3- kolo @aie waEii karhowego. 4 - kolo zebate walu roznqdu. 5 - $ruba kola zebatego waiu rozrzgdu, 6 - krzywka napedu rnechanicmel pompy paliwa. 7 - wat rornqdu, 8 - tulejki wah rozrzgdu. 9 - popvchecx rnechaniezny. 10 - drqzek ipopychacza, 11 - Srube regulacyjna. 12 - nakrqka kanirujqca, 13 - dfwignia zaworu. 14 - miseczka (pfvtka), 15 - p o p y ~ h ~ c z hydrauliczny. 16 - zaw6r. 17 - prowadnica zaworu. 18 - uszczetniacs zawotu, 19 - sprezyna zaworu. 20 - rnrska g h a , 21 - kliny (pbisioiki), 22 - miska dolna, 23 - 05 dhigni zaworbw. 24 - sprpiiyna cstawienia dfwignl zawordw, 25 - ws~ornik osr dhvigni zaworbw

Page 141: Manuale Fiat Cinquecento

Uklad rorrzadts i nlo wica

10 Fini CloQiremirto 145

i OdkrpciC dwie Sru by rnocowania gafnika (tub zespo t u wtryskawega) do ko lektoxa dolozowegci

E? 4 i zdjqC ;I: glowicy gainik (lub respbt wtryskowy) wiai. z podkfadkq. * ZdjqC z obudowy termostatu przewody ukladu chloclzenia. a OdlqczyiY od padctawy gafnika [luh zesipolu wtryskowego) przewod podciCnienia unadzenia wspomagaiqcego harnulc0w.

5 QdlqczyC prrewody nisk iqs napigcia od ce- wek zap!enowych.

WymontowaC przewbd doolywu cieplego po- wfetrza do filtru powietrra od thwytu przy kolek- torze vwlotowym.

OdlqczyC od qlowicy wopornik rnocowania rirkl wckaf nika poziomu ole:u. a ZdjqC pnewocly wysokiego napiecia ze Cwiec zaplonowych. r OdkrecrC osiem Srub mocowania pokrywy glo- wicy I 7djqC pokrywe gtnwicy wra7 7 cewkami zaplonowymi. pnewodami wysokiego napiqcia i podszawq gainika (Eub zespolu wtryskowego). m Od dolu adkrqcic trzy nakrqtki mocowania

Zespdl gto wic y T - g'owica. 2 - usrcwlka glow~ev. 3 - Sruha clo.niicy. rl - pnkrvwx ~ l r l w ~ c y E. - uszcrrilk.a wbrywv glowicy, 6 - <mha pokzywy glowtcy

Oclkrecit n a k r ~ t k e rnocuj~eq ehwyt powietrza do gainikri Iiub zespolu wtryskowcgo) i zdjilc z gaiqika (lub zespolu wtryckowego) mewfid doprawadzenia powfelrza z f i l t r ~ WrX! Z chwytem powietna.

O d ' a c ~ i ad gainika (lub zes~o tu w t ~ s k ~ w e * go) i od P Q ~ W Y g!owicy pnewod~ odpowiea- rzanta skrzyni korbowej. a ZwolniC zatrzaski pokrywy filtru powiatrra I sdjqt pokryw? fiItru powietrta z: pr~ewodanii

przedniej rury wylotowej do kolektora wylotowe- go i pnesunqt do dolu przednq rure wylotowq. W razic trudno8ci z odsunigciern tej rui y urlkr~ci6 mocowanie wsparnika rury do otsudcwy sprzcgta i pciluz~wad obejrnq zaciskowq pnedniej rury wylotowej. r Poluzowat Da przomian nakretki mocowanin wcpornikow osi diwigni zaworbw da gl-owicy az do uzyskania zamkniqcia wsryctkich zacvordw i zdernontowac zespbl diwigni zaworbw,

Wyj$ gniard glowicy d r ~ i k i pop~chacry i ulozyk je W odpowiadniej korejn05ct.

Odkrec i6 sfopniowo gruby gbowicy kolgno- $,i odwrntnPj do kolelno&-i Gokrgcal1a. i ZdjqC glawic? i uszcrelki: z kadFuba.

powretrra, W sllnikach ga2nikowych odlqczy& od gn jn ika

ciwno pedatu prtyspiesrenia i urzqdzenia roz- ruchoweqo oraz przewbd elektrycsny rlqcza m - woru elektromagneiyczriega, a nastqpnle rdjqC przewbd doprowadzenia paliwa do gainika.

W silnikach 7 wtrvckiem benqny odlqczyc od respalla wtryskawego ciegno pedalu przycpie- czenie, zeloZyC na przewody paiiwa zasilania respriiu wtryskowego sprqzyste zaciski maz od- tqczyi od zespotu wtryckowcgo przewady pali-

Z ~ m o n towanie

Sruby i p~dkladki Srub mocowania g lowi~~zanu- rzyC W oleju silnikowym. wyjak i pozostawii: a l obcieknq okolo 30 rninut.

m Nowq uszczelkt: wyj# z opakowania tu2 pned monfaiem* gdvz lmt nakMa crthstan~iq powo- dujqcq rozpoczqcie utvvardzanie jej niareriatu po Zetkni?ciu sie powietrrem- r Na idcolnie oczyszczonq (speqatnyrn ci-terni - ="Ym kodkiem czyszczqcyrn) powrerzchnic ka -

wa. p&cici*nienia, cleczy chrodzqcej I zlqcza prze- wod6w elekirycznych. m W silnikacll gainikowych odleczyi od termo- statu pnewody podciSnienia. zaznacznjac ich ptawrd towe polozenie. '

dhba Z ~ ! Q W ~ ~iszczeikg glewicy napisem ,,AL- TO'' {,,y6rah') skierowanym W stronq glowicy.

Zafoivc growic? dokfadnie oczyszczona PO* wienchnia styku (tym samym 8radkiem chemics- nym co powierzchnia kadluba) na uszczelkg

e OdlqczyC przew6ct elektryczny od crujnika i kadlub, temperatury ciecry chlodzacei zamontowaneqo WkrgcilS palcarni Sruby rnocowania glowicy W gtowicy silnika. W odpowiednie otwory.

Page 142: Manuale Fiat Cinquecento

Silniki 899 c d oraz 903 cmf

i Pokrecit Sruby gtowicy w czterech etapach, w kazdyrn t nich zachowujqc odpowiedniq kolej- noSC dokrecania (patrz rys.): - 1. etap - wszystkie Cruby dokrqcic marnen- iem 20 N-m, - 2. etap - wszystkie Siubv dokrqcic rnornen- iem 40 N-m, - 3. etap - wszystkie Sruby dokrqciC o kqt 90 , - 4. etap - wszystkis sruby dokreciC panownie o kqt 90 . Uwaga. Podany spocdb dokrecania wywofuje w sru hach naprqienia do gnanicy plastycznoCci i dlaiego Sruby muszq byC wymienione po cztero- kratnyrn uzyciu (po cnnrartym dernontatu glawi- CY 1. e WlszyC W onuory glowicy drqiki popychaczy sprawdzajqc, czy prawidlowo wesrly W popycha- cze. i, ZaEoZyE na Sruby dwuctronne glowicy zesp6i dfwigni zawor6w i stopnrowo doktecat nakrqtki ai. do calkowltego otwarcia niektorych saworiiw. na koricu dokreciC nakrqtki mornentern 39 N -m. a Wyaegulowai: popychacze hydraulfczne (patri! odpowiedni opis).

KolejnaSt dokrpcmici Sruli glowicy

ZarnontowaC pozostaie efenieiity W kalejnaSci odwrotnej do wyniontowania (patri! poprzedni opic) i no koficu nepctnit ornz udpowietrryC uktad chlodtenia silnikn (patrz odpawiedni oprs).

Naprawa gtowicy

Uwaga. Operacje ip wykonuje si? na glowicy wymontowanej. Podczas rozkiadania glowicy naleiy oznacsv~ wszysikie c z ~ S c i oraz odpowiedni ich dobbr para- mi. Urnozliwia ta pbfniejszy montai. Podczas skladania glowicy nalezy oczyScit i po- srnarowat wiaiciwym alejern silnikowym wszyc. rkie srykajqce si9 czq9ci. m WymontowaC kolektor wylotowy i Swiece za- pfonowe.

WymontowaC zawory ra pomacq specjalnego prrynadu do Sciskania sprezyn zawor6w.

SprawdziC stan zaworbw. ich !uz w prowad- nicach oraz stan gniazd zaworbw, W rasie konie- ctnoki prresslifowat pnylgnie gniatd so poma. cp frezbw kqzowych typu ,,NewayW.

Page 143: Manuale Fiat Cinquecento

Glo wica i wvmon ro wanie resnotu na~edoweoo

r Sprawdzic wysokoSC sprqzyn saworbw pod obcqzeniem. c Sprawdzit szan diwigni zawordw i catego sespolu CfjwignE zawsr6w.

Za pornocq chernicznego Srod ka czyszczqcego mzvSciC pawierrchnie styku giowicl/ z uszczetkq tak. aby uzyskad ideaEnq czvstu5c. Do ctyszczenia glawicv nie nalezy utywat o~trych narzedzi. gdyz moglvby uszkodzii: pew~enchnip styku glowicy z uszcze!kq. I Sptawdtic plaskoSC glowicy. e Sprawdzid, czy kanaly smarowania W glowicy. ut respole diwigni zawor6w i W d2wigniac.h raworbw sq idealnie crysie. * fanontowai: zawory W gtowicy. a ZarnontowaC kotektor vvy!otowy wfar s nowq uszczelkg do glowicy. e OczySciC gwintowane gniazda $wiec zaplono- wych W giowucy. a Wkrqcid (rqkq) Swiece zaplonow~ r dokrecrk ie rnornentern 32 N . m

2.2.3. Wymontowanie

Uwaga, Zesp6l napqdowy wyjmuje si$ (waaz r piilosiami) ad spodu samochodu. Do wyrnoniowarira i wmonzowania zespolu na- pqdowego zaleca sie uiycitz podnocnlka obstu- gowo-naprawczego ora? wciqgnika. * Ustawik caniochbd aia podniogniku obctugo wo- riaprawczym. m Odlqcryc akumtilritor (pnswbd rnasy).

Oprci ind uklad ctilodzenia (patrz odpowiedni opis'). e Wyrnontowac pokrywq przcdzialu silnika po odtqczeniii prrewedu spryskiwacza szyby pned- R E E ] od d y s r y . r Vltyniontawat kompterny {iltr powicirza wrnz s prrewoclarnr clciprawadzenia i odprowadzenia powietna m Qdiqczyt cregna sterowariia gafnikiem [ lub respolem wtryskowyrn).

W silnikach z wttyskiiem lienryny zaloiyt n3 pnnwodv palrwa zasilnnia sespolu wtryskowego sprgzyste snciskt.

WsioornJki 2s wi8~r&t#i# xespolu nep@do wsga 1 - wspornik zawieszenia, 2 -elerneni rne ts tawo .gurn~ . 3 - podkladko, 4 - wspornik rnocowany da nadwoua

Page 144: Manuale Fiat Cinquecento

SiJniki 899 cm3 oraz 903 cm'

Vch wyt y do poririos/eniil z ~ s p o Iu nappdo wego A -- iichwyi iIn ritiurlowii? sp- ;v~~t~ . R - ucliwyi i n qiawicv siltiika

OdlqczyT: wszystkic przewody i polaczenia ele- ktryczne od gaiiiika (luh zcspolu wtryskowego).

Odtqczyt przewady niskiego napiqcia od ce- wek zaptonowych, przewody elekiryczne od al- rcrnetora, czujnrka poto2enna i prqdkoCci obro- towej watu karboweyo oraz nd czujnika tem- peratilry cieczy chlodzqcej. + Ocllaczyt przewody od obudowy termostaru. m OdtqczyC przewody elektryczne od rozrusznika i aiternatora.

OdtqczyC przewody od pompy cieczy chlodzq- cej- m Rozlqczyc zlqcze linki napedu prgdkoiciomie- rsa (przy zbiorniku plynu harnulcowego). e OdFqczyC pnew8d podcicnienia urzadzenia wspomagajacego hamu lcbw. m OdFqczyt kaniec Pinki sprsqgla od dtwigni sterowania sprregla i zdjqcl pancerz Iinki ze wspo- rnika na skrzynce przekladniowej. m Odlacryd od dfwjgni przy skrzynce przeklad- niowej ciegna sterowania. wyjqC ze wspornika na skrzynce pnekladniowej spinki mocriwania pan- cerry oraz wyrnontowak ze wspornika oslony wraz z ciegnami slerowafiia skrzyrikq przeklad - n i ~ w q . a OdlqcryC oci nadwozia przew6d masy silnika (pod zbiornikiem wyrownawczyrn uktadu chta- dzenia}, m ZdernontowaC od dolu oslanq chtodnicy (jed- nn $ruba M6 i dwa wkrqty Ma).

ZdjqC kola pnednie. r ZdprnontowaC oslonq z twonywa sztucznega we wnece pnedniega prawego kola. i OdlqczyC przewbd elekrryczny od czujnika ci$- nienia oPeju. m W silnikach gainikowych odtqczyc od pornpy pali wa przewody doprowadzenia i odprowadse- nia paliwa. m OdkrqciC t n y nakrqtki mocowania przedniej

rury wylotowej do kolektora wylotowecjo, polu- zowac obejrnq zaciskowq pnednie] rury wyloto- wel p n y rurze tlumika Srodkowego i wyjqi; przed- niq rure wylotowq. m Odkrqcii: nakrpiki czopow piast obu kbl pned- nic h. * Odkrecik i wyjqC po dwie Sruby mociijqce zwrotnice k6l przednich do kolumn zawreszenia oraz odtqczyk zwrotnice od amortyzatorow. * Wycunqc obie pdtosie z piast k61, odchylajqc z obu stron zwrotnice. * Kohce pblosi podwiesit do zespolu napedo- wego za pomocq druru W taki spochb, abv phlosie

Page 145: Manuale Fiat Cinquecento

Wyrnontowenie i zamontowanie respolu nspqdowego

nie wysunqly sie z obudowy mechanizmu rbF- nicowego.

PadwiesiC zespb! napqdowy za specjalne ucha do wciqgnika.

Podciqgnae do gbry zespdl napqdowy w catu odciqienia zawieszenia. m OdkrqciC od dolu Sruby rnocowania wspor- nikCiw zawieszenia zespo4u napedowego do nad- wozia i opuSciC zesp~t napedowy W dbl.

PadniegC sarnoch6d oraz wy jq t zesp6f nape- dowy.

QdkrgciC od cilnika i skqnk i pfzedkladniowej wsporni ki rawieszen ia zespolu napqdowego. * Odkrqcic od sknynki przedkladniowej wspor- nik rnocowania ciggien sterowania cknynkq prrekladniawq. I, WymontowaC doinq oslonq spnegla.

Qdkrqcit sruby mocowania skrzynki przektad- niowej do silnika i odsunqk skrzynk? od silnika.

2.2,4. Zamontowanie zespdu napqdowego

Zarnontowanie zespolu napedowego odbywa si? W odwrotnej koIejnaSci W stoswnku do wymon- towania prsy uwzglednieniu nastqpujqcych rale- ceti:

- Srtiby mocowania wspornik6w zawieszenia zespolu napedowego przicd wkrvceniern naleiy powlec specjalnq substancja zapobi~a lqcq od - kreceniu; - nalezy pnestmegad wla9ciwych rnorneni6w dokrqcania polqczeri; - wszystkie Sruhy dokrecane o okreSlany kqi nalezy wymienic; - po zamontowaniu nalezy wyregulowae skok pedalu sprzegla; - sprawdzid poziom oteju W skrzynctr prreklad- niawej i W silniku, w razie potrzeby odpowiednio uzwpelnii: iloSC oleju; - napelnid 1 odpowietrzyk uklarl chtodzenia si!- nika (pa tn odpowiedni opis); - sprawdsit i w razie potrzeby wyregulowai: ustawienie kiil prtednich (potrz odpowiedni opis W rosdz. 10); - po uruchomienlu silnika sprawdzic. czy nie wystepujq wycieki.

2.2.5. Rozkladanie silnika

m Wymantowat sprzpglo (patrz opis podany W rozdtiale 4). m UmyC silnik z zewnqtrz i zarnonzawa6 na stoja- ku montaiowym (albo urnieSctt na stole warsr- tatowym 1 podepned),

Elemnt y damonto wane padcras rcnrklsdsnia ~ i l f f i k 8 gsinikowego 1 - pasek klintiwv n a w u aliernatora I pompy cietzy chlodzqcq. 2 - ko!o pasowe pornpy ciwzy chlodzqcej. 3 - czujnik poioienia r prgdko4ei obrarowej walu korhowego, 4 - kalo pasowe waiu korbowqo, 6 - pokrywa nap-u romqdu. 6 - wpornik ntwreszenia. 7 - pompa pafiwa. 8 - Rhr cihju, 9 - rurka wskstnika poziomu oleju, 10 - fihi paliwa. 11 - pokqwa gtowicy, 12 - galinik, 13 - cewki zaptonowe, 14 - pmewody wysokiega naprvia. 1 5 - kdo zamachowe. 16 - alternator. 17 - pompa ciecry chlodqcej

Page 146: Manuale Fiat Cinquecento

m Oprbinii: uklad srnarowania, odkrecajqc korek spustu oleju W rnisce olejowej. m W silniku gainikowym wymontowak: - pompe paliwa wraz z podkladkg izolacyjna i popychaczem, - filrr paliwa, - gainik. a W silniku z wtryskiem benzyny i katalizatorern wymontowae zespol wtryskowy. a WymontowaC wspornik wskafnika poziomcr oleju.

WymontowaC pasek klinowy nap@u pompy cieczy chlodrqcej. r WyniontowaC pompe cieczy chl~drqcej i zdjac jej uszczelk?.

Wymontowai: obudowe temostatu E rdjqC jej uszcrel kq. m WymontowaC filtr oleju. a WymontowaC czujnik ciSnienia oleju. e Wyrnontowac pokrywe gtowicy wraz s cew- kami raplonowymi oraz zdjaC jej uszczetke (patrz odpowidni opis). r \NymontowaC zespbiil diwigni zaworhw oraz wyjqt drqzki popychaczy oznaczajqc kolejnoCt ich mantazu. e Wyrnontowat kolektor wylotowy i zdjqC jego uszczelk~. e Wyrnontowat rozrusznik i alterriator.

WymontawaC glowice i zdjqk uszcrclkg glowi - W. e Wyrnontowae rniskq olejciwq i zdjqb jej ttiszcze- Ike. i~ WymontowaC kolo pasowe watu korbowego po zablokowansu koFa zamachowego. m Wymontowak pekrywe napedu rozrzqdu t zdj;lC le] uszczelkq.

Vlfymontowad napinacz laiicucha napqdu roz- rzadu. a WykrqciE. Srube mocowania kola zebntego la^- cuchawego walu rozrzqdu i rnimo0rtidu napedu pornpy paliwa (W silnikach gajnikowych). Zdjqc ÉednacreSnie oba kota sebare wrar t: tahcucfiein napqdu rozrzadu (calq przekladnie zebarq). 4 WymontowoC kolo zamachowe. m Wymontowac tylna pokrywe z pierScieniem uszczetniajacyrn waF korbowy i zdjqt jej uszczel- kc. e Wykrqcid r kadluba Srubg rnocowania przed- niej tulejki watu rozrzqdu (od slrony napedu rozrzqdu) . m WyjqC ostroinie wai rozrsqdu wraz z prredniq tulejkq, zwracajac uwagq aby nie uszkodzic Srod- kowej tulejki wah rozrzqdu,

WyjqC popychacze rnechanicsne z gniazd w kadlubie, oznaczajqc kolejnoSC ich montaiu. m WyrnontowaC pompe oieju i walek jej napgdu. m Obrbcit wal korbowy tak, aby dwa wykor- Ilienia znalazly si? na giirze. e OdkreciC nakrgfki Srub mocovtjania pokiyw korbowod6w.

Wyjmosvanie pop ychncz y n~eehlinicrn ych

Wy)n?owiiriita swtwzi?in I lbkn na prasie

ri ZdjqC pokrywy korbowodbw wraz z piilpane- wkami, oznaczajqc odpowiednio sposob i kole!- nokC ich rnontazu. o Wyjqt od gbry silnika zespoly tlok-korbowbd. sprawdzajqc ich oznaczenia. i odpowiednio je Li tozyc. m Odkrpcit Cruby i wyjqt pokrywy lo2vsk giiiw- nych wraz z pbtpanewkams, spraiwdzajqc pny tym, czy pokrywy majq od strony walu rozrzqdu naniesione numery.

PoclnieSC wal korbowy z podpbr, zwracajqc uwage na pblpierScicnie aporowe walu korbo- wego. m WyjqC pblpanewki grhwne z griiazd W kadlubie i skornpletowaC le z odpowiedninii pulpanew- kami pokryw loiysk glbwnych.

UmyC rozmontowane czgSci silnika. Oddzielic tloki od kurbowoddw, wyciskajqc na

prasie swonnie tlakbw. Nalezy pny tym ozna- czyt dobor tlok6w ze swonniami i karbowodami. m Zdjqc piergcienie tlokowe f odpowisdnio je oznaczyc.

2,2.6. Naprawa i sktadanie sìlnika

Uwaga. Podczas skladania sllnika naleiy oczy6- ciC i powlec zalecanyrn olejem silnikowym wczy. srkie stykajqce sie czpCci.

Page 147: Manuale Fiat Cinquecento

* Sprawdtit stan cytindrbw. SprawdziC. cry nie wystqpujq zarysowania gladti oraz zmierzyc owal isacje i stozkswo96 cyl indr~w. W rarie nad- miernego zuzycia cylindrDw naleiy przetoczyk wczystkie cylindry. przehonowai: i zastosowaC: nadwymiarowe tfoki. prsestrregajac odpowied- nich wymiar6w naprawczych. Uwaga. Pomiar~i stozkowaSci cy lindra dokonu =

je si? we wnetrru cyfindra. prostopadle do jego osi, n3 irzech rbinych wysoko~ciach. Pornrarii oivalizacji cylindra dokonuje cie wa wnprzu cvlindra za pornocq dwhch prostopadlych po- rniarbw na icdnej wysokoCci.

~prawdz/ t sta" fiilejek walu rozrzqdu. W rasie 3wiializacj t lu b zarysowan powierzchni tulsjek noleiy je wyrnienit. Tule~ki srodkowq i tylnq po wcifinrqciu w kadtiib nalejl, rozwiercii z zacho- waniern odpowiednich wynilarhw (speejalny inpie15 nr 1890326 s wymiennymi frezami). Na- rornrast tule~ka przednia ma otwbr wewnqlrznv wykonany na gotowa. Uwaga. Tulejka przednia (od strony napqdu rozrrqc.lu) mia wybztq na 5rednicy zewnetrzne~ q u p e selekcyfnq. ktbra powinna odpewiadat yrupie wybitej na kadluhie. Podczas rnontazu nale7y ~ a k risyturiwat tulejki. aby o t w ~ r doplvwu olelu s ukladu smarowania znnlazl si? naprzeciw odpowiedniego ptzewodu W kadlubie a SprawdziC stan gniazd papyc haczy mechani- cznych W razie stwierdzenia awalizacji li111 $18- dCiw zatsrcio nalezy je rozwierciC, I zastosowatS papychncre nadwymtarowe.

SprawdzrC piaskoS;C y6rnej powierzchni kad - luha. W razie koniecznoSci nalezv fresawaC g ~ r n q placzczyzne kadluba, zachowujqc rnininialnq wy- sokoS6 kad tu ba. e Sprawdzii: stan crapiiw gi6wnyct-t i korbo- wych walu korbowego. W rane koniemnasci szlifowania nalezy przestrsegai: odpowiednich wymiarow naprawczych, a po obrobce dokladnie oczyicii: wszystkie kanaly srnarowania wewnqtrz wriEii korbowego, 4 Sprawdzit stan panewek toiysk gtiiwnych i karbowych. W razie wykrycia zarysuwah lub SI~dbw zatarcia na ich powierzchni panewki nalezy wym ien it. i, Za pornocq prqcikbw pomiorowych Plastigage sprawdzib luz rnantakowy czopow glhwnych walu korbowego.

SprawdzttS luz osiowy walu korbowego. SprawdziC masg kazdegci tloka. a nastgpnie

wytnaczyt maksymalnq r6znicq ic l i masy. JeSli rnaksymatna r~ in ica jest zbyt ciuia, naleiy usu- nqi: nadmiar materialu z najciezszego tloka (tlo- k6w) W nadlewach na piastach sworznia, + Sprawdz~d luz rnontazowy tlokbw w cylind- rach. r CprawdziC luz swortni w piastach odpowied- R I C ~ tlokdiw. Przy prawidlowym pasowaniu swo- nefi powinien daC. si? wsunaC W piasty tloka pod

naciskiilm kciuka i nie moze wysuwai: si? r piasr tloka pod wlasnyrn cieiarem przy pionowym uslawteniu osi sworznia e SprawdziC wysokoSC pierCcieni tloka. luz na rozcieciach pierCcieni oraz liiz rnontatowy pierC- cieni w rowkach tlok0w. a SprawdziC masq kazdego korbowodu. a na- stqpnie wyznaczyk maksyrnalnq r~znicq masy korbowodbw silnika. JeSIi rnaksymalna rbtnica lest sbyt duza, naleiy ucunqc nadmiar materiafu z najcigiszego kurbewadu (korbowodOw) re zgiubieh materiatu na glbwce i pod Ibem kor- bowodu jna pokrywie). a Sprawdzic rbwna4egloSC osi otworbw Iba i gtòwki kazdego korbowodw. rnienqc j a W odleg- lo5ci 125 mrn od trzona korbowadu. W razie koniecznoSci wyprostowat lub wyrnienid odpo- wiedni korbowhd.

Page 148: Manuale Fiat Cinquecento

usrczelniaicgcv (od snony napcdu rornqdu). 5 - pMka raiimykajqca. 6 - uszczelka plytki zamykiijqcej, 7 - pokiy\nirl ivlna. 8 - usfczetka pokrywy rvlnel. 9 - tylny pierCcieri uczue tniajqcy (ad strony kula x a m u c h o w ~ o ~

mi wcsegniej gI8wkarni do 240'C. zachowujqc odpowiedniq orientacjq kotbowodbw wzgledem rlokbw oraz zarnontowad sworznie w rlokach i korbowodach. Uwaga. Monta2 swonnia tloka W gl6wce kor- bowodu jest praiwidlowy, jeSli sila osiowa nie- zbedna do przesuniecia cwonnia jest wiqksra n i i 3924 N. Prawidlowa orientacja korbowodu wzgledern Zioka b d z t e zachowana, jedli literowe oznaczenfe grupy selekcyjnej na piaficie tloka bqdzie po pneciwnej stranie cyfr wybitych na tbie kor- bowodu i na lego pokrywie wzgledern osi sworz- nia nloka. m Zarnontowat na ttok riier9cienie. wrzestrteqa-

m UmieSciC piilpanewki gl6wne i wal korbowy oraz potpier5cienie oporowe W katltubie. m WloiyC kolejno do kadluba pokiywy lozysk glbwnych s pdpanewkarni i lekko ostukat je gumowym mlotkiem. Sruby pokryw loiysk glOw-

s Sprawdzit stan tulejki gl6wki korbowodu. Je- Sli jest wybita lub nadmiernie zowalrzowana. nalezy jq wymieniC a po wcisnieciu W g!bwkq rozwiercié Srednicq wewnernnq glowki rnzwier- takiem do wymiaiu sworrnia.

UmieSciC tloki na korbowodach. s podgnany-

jqc wlagciwego sposabu rnontabu ( i a p i s ,.TOP" powinien byc twrbcony do ghry} i rozstawinjqc rozciecia pierCcieni na kazdym tloku co 120 .

nych dakreci6 odpowiednirn momentern C obrQ- ci6 kilkakrotnie wafem korbowym,

Un~ieSciC zespoty tlok-karbowbd W cylind- rach. przestrzegajac wlaSciwego spasobu i kolej - noSci niontazu araz 6ciskajqc pierScien~e odpo- wiedniq opaskq.

Ornncrnrirn riiirtinru cyltndrn ris korbowodzie I Wkiladanie respolii t l o k - k o r h wod do cyJindre

Page 149: Manuale Fiat Cinquecento

Uwaga. Pciclczas skiadanin ciinika naleiy prze- sirzegaC doboru tlok0w do odpowiednich cylin- diiw, tzn. przestrzegat zgodnohci oznaczei'i grup selekcyjnych, Oznaczenia cylindrbw (Irterowe) q wybite na dolnef ptaszczyinie kadluba (na powierzchni styku z uszczeFkq rniski olejowej), natomiasz oznactenia tlskhw (Iiterowe)zriajduj~ si? na doinej powierzchni jednej z piast. m Urniegcic pbfpanewki korbowe W Ibach kor- bowadbw i pokrywach korbowod0w. Spraw- dzit, czy cyfry wybite na bocznej powiemchni korbowodfiw znaydujq si$ po paeciwnej stronie irvafu rozrzqdu. a Za pomocq prqcikbw pomiarowych Plastigage sprawdzid luz rnontaiowy czopbw korbowych walu korbowego po zaioieniu korbowoddw oraz ich pokryw i dokreceniu Srub odpawiednim MO- rnentem.

1 m Po rprawdzeniu Ivru powtbinia rrnonlowat karbawody I dokrqcic ich Sruby.

l UrnieSciC W gniazdach kadiuba popychacze rnechaniczne. m Wsunqi: do kadluba (od strony napedu roz- rtqdu) wal rozrzadu. m Do kadtiibn wiozyc przedniq tulejke wslu roz- rzqdu. ustawiC w osi gwintowany otw6r tulejki r gwintowanvm otworem sruby ustalajacej ~u le j - ke w kadlubre i wkrqcri: irubq rnocowansa tulejki. 8 Zarnontowad pokrywq tylnq wraz z nowym piergcien iern iiszczslniajqcyrn walu korbowego i nowq uszcze1k;il. + Zan-iontowat wnlek nap@u pompy aleju oraz pompq oleju. m ObrbciC waE karbowy do poloienia ttokbw 1. i 4. cylindra W G M P orai! zamantowa6 kolo zamachowe. zachawujsjc jego prawidlowe usta-

12 Ukhd tfokawo-korbowy 1 - wal koibowv. 2 - kaio raniocliowe, 3 - tiilcjka Smdkowan;a walka spn~ioweqa, 4 - panewki Irirysk glbwnvch walw korbowego, 5 - phlpier$cisnie oporowe

5 walu korbowego, F - korbow6d. 7 - piin~wki lozyrzh korbowch, 8 - tink 9 - sworreri tlokii. 10 - ~iierscieh

1 - pietbieri uszcrelniajqcy. 12 - p~at%teri

\ r4

Page 150: Manuale Fiat Cinquecento

wienie {nawiercenie koEa zamachowego snaj- dujqce si? na najwigkczej Crednicy powinno znaj- dowat si? W najwyicrym punkcie na kole. od- powiadajqcym GMP), PokryC Sruby kofa zarna- chowego emaliq synterycznq i C'okrqcic Sruby odpowiedriim rnornentem. + Wloiyc wpust W czop walu korbowego.

Zalozyt 1ar"icuch napedu roznqdu na oba kola zgbaue ustawione W tccki sposbb, aby znaki usta- wcze na obu kotach laficuchawych znalazly sie najblizej siebie, na jednej prostej laczqcei osie kiil. Male kolo laficuchowe osadzik na czopie walu korbowego i obr6ciC wal ruzrzqdu do paloienia. W kttirym bqdzie rnozliwe wsuniecie duiego kola la ficuchowego na czop watu rotnqdu. Spraw- dziC prawidlowoS6 ustawien ia walu korbowego i wcisnqt calkowicie oba kola na czopy walbw.

W silnikach gainikowych wloiyC niimoSrbd napqdu pompy paliwa na wat rorrzqdu w taki sposhb, aby kotek wstedl W otwbr. m Zarnocowat kolo zqbate wafu roznqdu ( i mi+ nioSrbd nap9du pompy paliwa w silnikach gat- nikowych) wkrecajac Srubq mocowania i do- kr~cajqc jq odpowiednirn mornentem. m ZamaniowaC napinacz lahcucha napedu roz- rzgdu. + Posmarowac olejem krawedi uszczeln iajqcq prredniego pierScienia uszczelniajqcego wat kor- bowy oraz zamontowai: pokryw~ napqdu roz- rzqdu wraz z nowq jej ustczelkq. + ZnmontowaC rniske olejowg wraz z nowq uszczel kq. * Na pxzedni czop watu korbowego wI0zy6 klin I zafozyc kolo pasowe oraz podklaclkq Sruby, a nastepnie wkrgcic $rul,q mocowania kola paso- wego, dokrecajqc jq odpowiedriim mornentem pa zahlokowaniu kola zaniachowego.

UrnieScZ na kadlubie nowq usrczelkq glowicy napisem .,ALTO" do gtjry (od strony glowicy). i Zarnontowai: glowice (patrz odpowiedni op is ) .

ZaniontowaC rozrusznik i alternator. a ZarnontawaC kolektor wylolowy wraz z nowq uszczelkq.

UrnieScit W kadlubie drqzki popychaczy, prze- st~ega jqc znakbw wykonanych podczas rozkla- dania silnika oraz zamrintowric zesw61 diwigni zaworow.

WyregulowaC popychacre hydrauliczne (patn odpowiedni opic).

ZamontowaC pokrywq gIowici/ wrar z nowq ~!szczel kq . e ZamontowaC czujnik ciSnienia oleju i nowy f i lrr oleju.

Zamantawac obudow? termostatu wraz z nu- wq uszczelkq.

ZamontowaC pompe cieczy chlodzqcej wraz t nowq uszczelkq. m Zatoiyc pasek klinowy napqdu parnpy cieczy chlodzacej a alternatora araz wyregiilewat jego naciqg.

Zarnontowad wspornik wskafnika pariomu oleju. a W cilniku z wtryskiem berisyny i katalitatorem zamontowac zesp61 wtryskowy.

W silniku gainikowym zamontowad: - popychacz pornpy paliwa, podkladkq izola- cyjnq oraz rnechanicrnq pompe psliwa, - filtr paliwa, - gainik. e ZamontowaC sprzqglo (patrz odpowiedni opis).

Mapelnìt silnik olejern do prawidtowego po- riomu.

Page 151: Manuale Fiat Cinquecento

Sprawdzenie ci4 nienia oleju

e WymontowaG czujnik clgnienia oleju. I Zamiast czujnika podIqczy6 manometr o r a ~ kresie pomiarowym do 1 MPa. I Urwchomie silnik i doprawadzid go do tem- peratiiry norma lnej pracy (wiqczenie wentylatora chlodnicy). I, Odczyta4 wartoSC ciinienia oleju i por6wnaC z wartoSciami wt;iC;ciwymi.

Wymontowanie, spsawdzenie i zarnontowanier pompy oleju

Wymonto wenie SpuScit olej z silnika.

m WymontowaC rniskq olejowg. Wyrnontowat pompe oleju.

Spra wdzenie i zrrmonto wanie 4 OczySciC filtr siatkowy. r Sprawdzik wartoSci luz6w kOl zqbatych.

ZarnontowaC pompe aleju. Zarnontowat rnisk~ olejowq, WlaC do silnika olej.

Uklad smnro wan ia 1 - ~cirnaa otelu. 2 - uszczeliia pornpy olcju 3 - walek n a w u . 4 - tiile~ka. 5 - wskainik poriomu uleju. 6 - rurka iprclwadnica) wskatnika poziomri olsiu, 7 - fil:r olqu. 8 - 7l;lczlca gwiniowana. 8 - czujntk ciinienia olelu. 1 0 -. korek w l e w ~ oleju, I t - uszcziilka kurka wtewii, 12 - rnisko olelowa. 13 -- uczcrelka miski olejowej. 14 - korek spustu oleju r sirnika

Sprawdzanie pomp y oleju h - pomiar luzu meedzy koicm qbatym I obudowq pornpy. B - porniar luzu oslowego k61 zehaiyeh

Page 152: Manuale Fiat Cinquecento

Wyrnontowanie, naprawa i tamontowanie pompy ciecxy chlodzqcej

Wyrnontowanie SpuSciC ciecz r ukiadu chlodzenia silnika

(patrz odpowiedni opis) . m Wymontawat pasek klinowy napqdu pornny cieczy chlsdzacej I alternatora (patrz opis W rcizdr. 1 3).

PoluzowaG opaski saciskswe i odlaczyC prre- wody gurnuwe dolqczone do pornpv creczy chtci- dzqcej. m WvrnontowaC pompe cieczy chlodsqcej

IVapra W R i zarnon to wanie WyrnontowaC pokrywq pompy cieczy chto-

dzacej.

Uklad eModrenis ? - chlodnica. 2 - zesp61 wenlyfatore. 3 - iermowytqcznik wentylstorn, 4 - usxr~nlnienia, 6 - pnewody. 6 - zi;twka. 7 - odaowretrznik. .E - xbiornik wyrbwniwczy. 9 - korek zbiorntka wrbwn~wc?sgo, 10 - wspbrnik rbiomika vqrbwnawcrego, 11 - obudowa lemostalu, 1 2 - nujnik rernperatury c ioc~y chldrqeel (stetowanie silnika). t 3 - aulnik wskahika ternperaiury cieczy chEodzwej [zmaw wskainikbw). 14 - pompa cieezv chlodzqcej A - r lermostatu. B - do pompy ciecm chloiiz$eel. C - a podgmewaua zmpolu wtryskowego, D - z na~hewnicy, E - da pompy crecry chlodxqcej. - do podgnewacza zespdu wtryskowego. G - do naqnewnicy

Page 153: Manuale Fiat Cinquecento

,'i* . ' I ..p ; - -

, ?Si4 " >

i'.

Sciq ipt i ic na priistu kola piisoweg~ z walka v:irnike pomp y ciecx y chtadrqciej

o la pomoq Sciqgacza (pnynqd nr 1 840026000) rdjqC n walka wirnik parnpy cieczy chlodzqcej. 6 Za pornocq pobijaka z brazu wybic z obudowy pompy walek wirnika wraz. r kritern pasowym. lotyskami i innymi elernentami urnieszczonymi na walku wirnlka pornpy.

W razie koniecznogci wyrniany Iozysk za pa- mmg prasy zdj# z walka wirnika kola pasowe. a nastepnie lozvska. e Sprawdzif stan poszczcg0lnych czpSci. W razie mrerclzenia uctkodzeri wymienrk odpowiednie czqsci. i Wcisngk na prasie toiyska (W rane wyrniany) OIAZ koio pasowe na waiek wirnika. i UmieCcic W obudowie pornpy walek wirnika wypocazony W IoZyska.

Wkrqcic W abudowq $rube uctalajqcq iotysko prry wirniku. e WcisnaC wirnik na watek pornpv uwazajac, abv zadna czeSC. nie zetkneia si? z wirnikrem, gdyz rnogloby $O utrudnic swot>odny obrDt wirntka w paloicntu koricowyri. e Sprawdzit szctelinomierzern (przez otwlir W obudowia), czy luz miqdzy topatknitii wirnika f pokrvwq pnmpv ma prawidlowq wartoSc. a Zamontowac pokrvwe pornpy cieczy chtadzq- cej wraz z nowq uszczelkq. r ZamontowaC pompe cieczy ctllodzqcej do kad- ltrba. ri. DotqczvC przewody gurnowe do pompy cieczy chtodzacej i zan~ocowaC: opaski saclskowe prze- woddw. m Zaniontowat pasek klinowy napedu pornpy I alternatora ( p a t n odpozviedni opis W rozdz. 13). e Mapelnrt ciecza I odpowietny6 uklad chiodzu- nra siiriika (patrz opis zamieszczany ponilej).

Oprbtnianie, napelnianie i odpowietrzanie ukiadu ct~lodzenia

a Diwigniq sterawania ogrzswaninm we wnqt- rru nadworia samochodu ustawid W polozenicr ternperatury rnaksymalnej. a UmreSciC pod silnikiem naczynie na spusz- czanq ciecz chladzaca, e ZdjqC korek ze zbiornika wyrbwnawczego. a Od tqcxyC ds lny przewiid cieczy chladrqcej od chlodnicy po poluzowaniu obejmv zaciskowej i calkowicie spii9ciC ciecz chlodzacq do nacrynm

Sterowanie ogrzewanrern we wnetrsu nadwo- zra sarnochodii ustawic W polozeniu teniperatuw rnaksymalnej, m Uolqczyi: dolny prrewbd do chlodnicy i zarno- cewad opaske zacrcikowq przewociu.

Odkrqcic calkowicie zawbr odpowietrrania ~ikladu chlodrsnia (odpowietrznik),

Page 154: Manuale Fiat Cinquecento

Wdno w l ~ w a i ciecl: chlodzqcq dn zbiarnika wyrfiviinawcrega. a? pozicim cisczy W zbiorniku wvrDwnt7wczyni ustali si? na granicy ~ r y f a n i a si9 i a i ciecr bcdziis wvciekala przez odpowietrznik. m Qokrqcik odpowiehznik.

Uruchorni6 silnlk i dciprowadziC do temperatu- ry nornialnej yrrracy (wlaczenie wentylatora chta- dnicy) .I Ponownie otworzyt odpowietrrnik. aby urnoi- tiwii; usliniqcie z uktadu porostalego powietrza. Gdy pojawi siq ciqgliv wyptvw ciecty chlodzqcel bez pqcherzvkdw powietm, W O W C Z ~ S na1ei-y zarnknqC': odpowietrznik.

OdczekaC, az silriik osrygnie i W rasic koniecs- noCci uztipelniC poriom cieczy chfcxl7qcej W zbiorniku wyrbw~~awczym.

ZarozyC korek na zhrornik w~rfiwnawczy.

Uktad wylotow y A - ber kernlizetota. B - z kaialtzatorem 1 - kolakor wylotowy, 2 - userelka ko!ekiora wylotowego, 3 - przednia rura wylntowa 2 kateliratorern, 4 - ucrczclka pnedni~j tury wylotowe). 5 - sonda Inmbda, 6 - 9radkowa rura wylo!owd. 7 - iylna tuta wvlotowa 8 - asl~na rerrnfcxna, 9 - wteuaki eiastycrne, 1 O -ohelma rnocawania. 11 - pnednia I W 1 8 wyfofowa bez karelrza?ora (silnlki gef nlkowe)

Page 155: Manuale Fiat Cinquecento

3.1. CMARAKTERYSTYKA TECMNICZMA

Czierocytindrowy medowy sifnik benrynowv crlerosuwowy jest umieszczony w pozycji pio- nowej i ustawiony pepnecznie z przodu, pned osiq k6! przednich. Uklad rozrzqdu charakteryzuje si? zasrosowanlem )ednego walu rozrzqdu umie- srcronego w glowicy. napedzanego packiem zqbatyna. Typ silnika: 17GB2.000. Srednica cvlindra: 70 rnm. Skok ttoka: 72 mm. PojernnoiC skakowa: 1 108 cm3. Stoprerl sprqzania: 9,6 0,2. CiSnienie cprezan ia: 1,15 M Pa. Moc maksynialna (ECE): 40 kW przy 5500 abrlrnin. Moc maksymalna (DIN): 54 KM prty 5500 obrlrnin. Momsnt maksymalny (ECE): 86 N - m pny 3250 obrlmin. Moment maksymalny ( DlN): 8.8 kGm prry 3250 obrlrnin,

Glowica jesr wykonana ze stopu aluminium. Dopuszcza sig frezowanie powiemchni lqcsen ia glowicy z zachowaniem minimalne) wysokoSci gfowicy i wlaCciwej objqtoSci korn6r spatania. PojemnoSC komory spalan ia: 23.41 cm'. WysokoSC minimalna glowicy (po frezawaniu po-

wierzchni prrytegania do kadluba): 125.35 mm. Srednica otworbw gnrazd piowadnic zawotow dolotowych A wylotawych: 12,950 do t 2,977 mm. Srednics otwarbw gniard popychaczy zaworhw: 35,000 do 35,025 mm. Srednicc griiazd Eoiysk walu rozrzadu: - Iuiyska ckrajne (pnednie i tylne): 24.045 do 24.070 inm, - Ioiysko Arodkowe: 23.545 do 23,570 mm.

Uszczel ka glowicy Umczelka glowicv iest montowana na sucho. Spos6b montaiu: napis ,,ALTO

u powinien byt zwrbcony do gbry (W kierunku gjowicy).

Gniazda zawortiw SraEowe gnfazda zawor6w sq wstawianc w glo- wicq. Kqz przylgni gniazd zawor6w (dolotowych i wy- latowych): 45" & 5'. Czerokafc przylgni- gniazd zaworbw (doloto- wych i wylefowych): 2 mm.

ZeIiwne prowadnice, jednakowe dla zaworbw dolotowych i wylotowych, sp wstawiane W glo- wicq. Srednica zewnetnno: - nominalna: 13.070 do 13,030 mm, - uryminry naprawcze: +0,05; +0,10: + 0,25 mm. Srednica wewnqtrzno (po wciCnieciu 1 ewentual- nej obr~bce): 7,022 do 7.040 mm. Wcisk W otworze gniazda glowicy: 0,033 do 0,080 mm. Lur rnontarowy zawaru w prowadnicy: 0,022 do 0,058 mm.

Page 156: Manuale Fiat Cinquecento

Zawory sq ustawione w jednyrn nqdzie, r6wno- Iegle wzgledern siebie i prostopadle do pawierz- chni przylegania glowicy. Sq napedzane bezpa- Sredrtio zarnontowanym W glowicy walem xoz- rzqdtt. Srcdnica talerzyka: - zaw6r dolotowy: 31.20 do 31,50 mrn, - zawbr wylozowy: 27,20 do 27.50 rnm. Srednica trzonka: 6,382 do 7,000 mm. Kqt przylgni: 45 '30'k 5'. Luz rawbr-prowadnica: 0.022 do 0,058 mm.

Zadosciwano po jednej spreiynie na zawor. jed - nakowej dla obu rodrajbw tawor6w. WysokoSt kant rolna: - pod obciqieniern 187,4 do 21 3.4 N:32.1 mm, - pod obciqzeniem 584 do 626 N: 22.6 mm.

Walcowe popychacze sq wykonane ze stali i sq wyposaione W ptytki reguiacyjne do regulacji luzu rohoczego zaworciw. Poruszajq si? bezpo- Cradnio W glowicy. Srednica zewnetrsna: 34,975 do 34,995 mm. Luz popychacz-glowica: 0,005 do 0,050 mm. Gruho3C plytek regulacyjnych (stopniowana co 0,05 mm): 3.20 do 4,70 mm.

Zeliwny kadlu b charakteryzuje $ i ~ cienkimi Scian- kami i ma pigi: loiysk glbwnych. Crlindxy sq wykonane berpoSrednio w materiale kadluba. Micdzy cylindrami nie ma przeplywu cieczy chio- dzqcoj. Srednice gniazd loiysk gliiwnych: - grupa 1: 47.705 do 47.709 mm, - grupa 2: 47,709 do 47.71 3 mm, - grupa 3: 47,713 do 47,717 mm. SzerokoSC gniazda Srod kowego lozycka gl6w - nego: 1 9,14 do li 9.20 mm. Srednica cylindrhw: - grtlpa A: 70.000 do 70.070 mm. - grupa B: 70.01 Q do 70,020 mm, - grupa t; 70,020 do 70.030 mm. Nadwymiar naprawczy Sredrticy cylindra: 0,4 mm.

Waf korbciwy feliwny wal korbowy jest podparty W pigciu lozyskach i ma cztery pneciwciezary. Srednica czop6w korbowych; 37,990 do 38,008 mm, Srednice czopOw gldwnych: - grupa 1 : 43,994 do 44,000 mm,

- grwpa 2: 43,988 do 43,994 mm, - grupa 3: 43,982 do 43,988 mm. SzerokoSC c z o p ~ w gtbwnych: 23,975 do 24.025 nim. Luz czopy g l 6 w n ~ a n e w k i : - grupa 1 : 0,025 do 0,043 mm, - grupa 2: 0,027 do 0,045 mm, - grupa 3: 0.029 do 0,047 mm, kriz czopy korbowe-panewki: 0,024 do 0,060 rnm. Luz osiowy walu korbowego: 0.055 do 0.265 mm.

Panewki toiyck glbwnych GruboCt nominalna: - grupa 1: 1,836 do 1.840 mm. - grupa 2: 1,841 do 1,845 mm. - grupa 3: 1,846 do 1,850 mm. Podwymiary naprawcze: 0,254 oraz 0.508 mm,

Pbtpier9cienie oporowe

GruboCt norninalna: 2,310 do 2,360 mm, Nadwvmiar naprawczy: 0.1 27 mm.

Kolo zamachowe ~ e l i w n e koio zamachowe jest zarnocowane do w a ! ~ korhowego sreSciorna Srubami. Ma wieniiic. zqbaty rarnocowanv skurcrowo. wspiolpracujacy z rozrusznikiem. Ternpera~ura podgnania wierica podcras mon- tazu: 80 C.

Tlokt q wykonane ze stopu aluminium i maja piaskie denka chlodzone natryskiem oleju ze specjalnych dysz znajdujqcych si? przy podsta- wie cyltndrbw. Kazdy tfok ma trzy pierScionie. Srednice tbkciw: - grupa A: 69,960 do 69,970 mm, - grupa B: 69.970 do 69.980 mm, - grupa C: 69,980 dn 69.990 mm. Uwaga. Grupy selekcyjne Srednic sq oznaczone na dankach itokbw. Srednica nominalna na tloku powinna byC mienona W odlegloSci 8 rnm od do[ nei kraw~dzi ptaszcza tloka. Nadwymiar naprawczy Crednicy tloka: 0.4 mm. Srednica otwor6w piast sworrnia: 17.982 do 17,986 rnm. Lut tlok-cylinder: 0,030 do 0,050 mm. WysokoSci rowkbw pierScieni: - ogniowego; 1,230 do 1.250 mm. - uszczelniajqcega: 1.21 0 do 1,230 mm. - zgarniajqcego: 2.51 O do 2.530 mm, Maksymalna r6inica mas rniqdzy tlokami: 5 g. Przesunigcie osi sworrnia tloka wglqdem osi tloka: 1 mm. Spos6b rnontaiu: zlyykonsna na denku stnalka pewinna byd zwrbcona W stronq nnpedu roz- rzqdu.

Page 157: Manuale Fiat Cinquecento

Charak teryst yka technicrna

Stalowe sworznie ttok6w sq nawgglane, har- towane i stlifowane. W piastach tlokbw sworznie q zarnantowane obratowo, zas W gtdwkach korbowodbw sq zaci5nigte. Srednica zewnetrrna: 13.970 do 19,974 mm. Lut swarrnio W piastach tloka: 0,003 do 0,018 mm. Wcisk sworznia W gl6wce korbowodu: 0.01 4 do 0,035 mm.

Katrly ttok ma ttzy piergcienie: gbrny (ogniowy), irodkowy (ustczelniajqcy) i dolny (zgarniajqcy). Sposob montaiu: oznaczenie ,.TOP" zwrocone do g6ry. rozsrawienie rozcigi: co 1201, WysokoSc piericieni: - ogniowego: 1 .l 75 do 1 ,l 90 mm, - uszczefniajqcego: T ,l 75 du 1 .l 90 mm, - tgarniajqcego: 2.475 do 2,490 mm, Luz W rowkach: - ipiericienia ogniowego: 0.040 do 0,080 mn, - pierScienia uszczelniajqcego: 0.020 do 0,055 mm. - pier5cienia rgarnisjqcego: 0,020 do 0,055 mni. Luz na rozciqciu (rnierzony W cylindrze): - piericienia ogniowego: 0.25 do 0.45 mm. - pierkienia uszczelniajqeega: 0,25 do 0,45 mm. - pierscienia zgarniajgcegs: 0.210 da 0.45 mm. Nadwmia r naprawcsy Srednicy: 0,4 rnm.

Korbowody Stalowe korbowody sq kute i chsrakteryzuiq si$ proslyrn podzialem Iba orat majq przekrbj w kcrtafcie , , l" . Sredniica otworu gE6wki korbowodu: 1 7,939 do 17,956 mm. Srerlnica otworu Iba korbowodu: 41 ,l 28 do 41 ,l 38 mm. Cpmbb monsaiu: oznaczenie cyhowe wybitc na lbie korbowoctu i na pokrywie korbowodu (od- powiadajqce numerowi cylindra) nateiy usytuo- waC od szrony ukladu dolotowego.

Panewki la2ysk karbowych GruboS6 norninalna: 1,544 do 1.548 mm. Podwvmiary naprawcze: 0,254 oraz 0,508 mm.

U K U D ROZRZqDU Jeden wal rozrrqdu jest sarnonzowany W glbwi- cy. Jes? on napqdzany paskiem zebatyrn, ktbrego naciqg zapewnia regutowany recrnie mimci6ro- dawy napinacz rolkowy.

Luz zawortiw do kontroli faz roznqdu: 0,80 mm. OZD: 7- przed GMP. ZZD: 3 5 p s D M P. OZW: 37' pned D M P.

l ZZW: 5 ' po GMP. (OZD i ZZD - odpowiednio otwarcie i zamknie- cie zaworu dolotowego. DZW i ZZW - od- powiednio otwarcie i zamkniecie zaworu wyloto- wwo).

Luz roboczy zaworbw [n8 zirnno)

Wnl romnqdrr jest ramontowany w glowicy i ufo- Zyskowany bezpoCrednio W gEowrcy na trzech loiyskach. Srednice czopaw Foiysk: - lozycka skrajne (pnednie i tylne): 24.000 do 24.01 5 mm. - lozysko Srodkown: 23.500 do 23.51 5 rnm. Luz czopbw W loiyskach: 0,030 do 0,070 mm. Wznios krzywek: 8,8 mm.

h b t dolotow. 1i.40k0.05 mm

Pasek zqbaty napqdu sozrzqdu Marka: FIAT Maciqg: regulowany recznie mimofrodowym na- pinaczem rolkowym. Czqsi~SC obdugi: sprawdtanie ci> 60060 km. wvmiana ca 105 000 km.

Zawdr wyt0t0wy: 0-50 -F. 0,05 mrn

Crnarowanie pod ciSnieniern zapewnia zqbata pompa oleju samontowana na przednim koticu walu korboweyo i napqdzana hezpobreclnio. W ukladzie smarowania rastosowano filtr oleju pelnego przeplywu.

Pompa oleju Zqbata pompa oleju a tazebieniu wewnetnnyrn ma wbudowany raw0r przelewowy i jesf nape- dzana berpo5rednio od welu korbowego. Lux rniqdzy zewngtrznyrn kolem zebatyrn a abu- dowq: 10.080 do 0,186 mm. Lur miedzy plaszczyznq czolowq kbl zqbatvch a pokrywq: 0,025 do 0,056mm. Wysok06C: cprgzyny zaworu przelewowego (pod obciqzentern 4 4 5 do 4 3 4 N): 34,l mm. CiSnienie oleju przy 100" C: - na biegu jalowym: co najrnniej 0,07 MPa, - pny 4000 obrlrnin: 0,4 f 0,134 MPa.

Czujnik ci5nienia oleju Czujnik ten jest wkrgcony we wspornik filtra oleju. CiCnienie rozwarcia styk6w: 0.02 do Q,05 MPa.

filtr oleju Wymienny filtr oleju z wkiadem papierowym jest prrykrecony do wspornika na prredniej Ccianie kadfuba.

Page 158: Manuale Fiat Cinquecento

Marka i typ: FIAT 5984044. CrestoSC wymiany: przy kaÉdej wyniianie oleju.

Qlej silnikowy IloCC: - z wyrnianq filtra: 3,5 dm5, - bez vvyrnjany filtro: 3,0 dm3. Zalecany rodtaj: olej silnikowy wielosezonawy wg API SG Iub CCMC G 4 o IepkoSci SAE 15W 40 albo wg API SH lub CCMC G5 o lepko5ci SAE 1 OW 40. Czqsto3t: wymiany: co 15000 km lub co rok.

Chlodzenie ciecsq cidbywa si9 w wyrnuszonyrn obiegu zarnkniqtym pad cignieniem. W sklad ukladu wchodsq: chlodnica. rbjornik uvyr0wna- wczy. pompa cieczy chlodzqcej. rerniastat oraz wentylator sterowany termowylacznikiern.

Chbdnica r rdzeniem alurniniowyrn znajduje si? z prawej strony przsd sllnikiem. Zawiera przewd s zaworem cidpowietnania uktadu chlodzenia.

Zbiornik wyr6wnawcz~ Zbiornik wyr6wnawczy jest umieszcrony we wnece przedniego praweqo kola. NadciSnienie oiwarcia zaworu wylotowego kor- ka: 98 kPa.

Termostat znajduje si? W obudowie zamocowa- nej na koncu glowicy. z lewej strony. Temperatura pocqtku otwaxcia: 85 do 89-C. Temperatura @nego otwarcia : 97 do 100'C. Skok rninimalny zaworu: 7.5 mm.

Czujnik wskasnika ternperatury cieczy chfodzqcej

Ject to rermistor wkrpcony W glowiq nad alter- natorem. Marka: Mafer. Rezystancja prsy 25°C: 1,8 do 2.2 kQ.

Wentylator Wentylator jest napdzany silnikiern etektryct- nym, zamocowany sa chlodnicq I sterowany termowylqcsnikiem. Marka: Gaze luh Pionier. PrqdkoSt abrorowa: 3000 obrlmin. Prqd pobierany: 7.5 A,

Termowyfqcznik jest zamocowany po lewej stto- nie chlodnicy, Tempera tura zwarcia stykbw (wlqczenis wen - tylatora): 90 do 94°C. Tempera tura razwarcia styk6w (wylqczenia wen - tylatora): 85 do 89'C.

I Pompa cieczy chlodzqcej OdSrodkowa pompa cieczy chlodzzjcej jest nnpp dzana paskiern zebiitym roznqdu. Luz montaiowy wirnika pompy W obudowie: 0,4 do 0.9 mm-

Ciecr chlodzqca I10f;t: 4.0 dm3. Rodzaj: rnieszanina wody dectylowanej i niezo- martajqcego plynu (po 50%) stanowiqca zabez- pieczenie do -35 C. CsqstoSC obslugi: wymiana co 60000 km lub co 2 lata.

I SYSTEM WRYSKOWO-ZAPtONOWY Silnik 1108 cm3 ma zarnkniety uklad rasilania z jednopunktowym wryskiem benzyny sterowa- nyrn elektronicznie Weber Mareili IAW 'I6F ER, zintegrowanym z ukladem zaplonowyrn.

I U K U D ZASILANIA PALIWEM Uklad wtryskowy charakteryzuje si? zastosowa- niem jednegci wtryskiwacza. kt6ry jesr zarnon- towany W zespole wtryskowym umiestczonym zarniacr gainika i pelni jego role. Informacje dotyczqce warunkbw pracy silnika, pochodzqce z rbinych czujnikow, C$ wykonystywane przez elektreniczne urzqdzenie sterujgce czasem tma- nia wirysku, a wigc ilosciq paliwa dciprowadza- nego do silnika,

I Zbiornik PRI~WR Wykonnny z blachy siatowcj zbiornik paliwa jes! zamontowany poprzcicrnie pod podlogg w tylnel czqSci nadwozia. Wlew pal iwa jest wyposazony W korek bez otworu odpolwietnania, PojernnoSt: 35 dm3. Rodzaj paliwa: wylqcznie benryna bezolowiowa a LO co najmniej 95.

Zawbr ten urrrymuje W zbiorniku prawidlowe cignienie. Otwiera si$ zarbwno prry nadmiernym wzrokie cisnienia par paliwa W zbiorriiku, jak i przy wyslqpowaniu podciSnienia (W odwrot- nyrn kierunku) W celu urnalliwienia przewier- nenia zbiornika paliwa. Jest on dwukolorowy biato-cseiwony, SposOb rnantaiu: napis ,.Tank" (strona biata) od stmny zbiornika paliwa. CiSnienie otwarcia zaworu: 7 do 9 kPa. PodciSnienle otwarcia zaworu: O do 2 kPa.

Zarnontowany na zbiorniku zawcir wielofunkcyj- ny idprowadza pary paliwa do zbiornika po- chlaniacra r weglem aktywnym. zapobiega bm- poCredniemv wyciekowi paliwa z pelnego zhror- nika do zbiornika pochlaniacza t wqglen aktyw. nyrn oraz uniemotliwia wyciek paliwa ra zbior-

Page 159: Manuale Fiat Cinquecento

Charakter yst yka rechniczna

nika w razie pnewrbcenia sie camochodu W cza- sie wypadku. CiSnienie otwarcia zaworu przewietnania: 38 do 53 kPa. PadciSnienir; otwarcia zaworu prsawietrzania; O do 1.5 kPs. Czujnik paziornla paliwa Urnissczony W zbiorniku paliwa rurowy ctujnik poziomu patiwa jest wykonany z tworzywa sztu- cznego Dostgp do cztijnika uzyskuje sie po zdjgciu cpeclal nej plytki usv~uowanej pod siedti - skiern tylnsgo siedzenia. Marka: Sicell. Rezystancja slykbw Slizgowych: O do 0,5 ('1. Rezysiancja przy pdnym zbiorniku: Q do 7 (1. Rezvstancja pizy zbiarniku napelnionym do polo- WK ii O8 do 1 28 il. Rezysrancla p n y pustyrn zbrorniku: 290 do 320 a, Iloft paliwa pozostala W chwili zdwiecenia si? larnpki konrrotnel rezcrwy: 5 do 7.5 dms.

Pompa patiwa

Rektryczna pompa paliwa ma wirnik wykonany z twortywa sztucznego odpernego na dzialanie paliw I krilciec s q c y wyposazony W filtr stafko- wy. Wewnqtrz pornpy rnajdujg sie dwa zawory: zawOi nadciinienia i raw6r zwrotny. Pompa iest zanunona W zbiorniku paliwa i sterowana przet elektroniune unqdzenie srerujqce popmz prze- kainik Dosrqp do pompy uzyskuje si? podobnie jak W przypadku czujnika poziornu paliwa. Marka i typ: Weber Marelli MCS 070J01. Wydalek minimalny przy ciCnieniii regulacji pod napieciern 12 V: 110 drnvh. Ciinianie paliwa: 700h 20 kPa.

Filtr paliwa Filtr paliwa ma obudowq aluminiowq i wklad papierowy. Znajduje si? pod podtogq nndwotia, W pobliiu zbiornika paliwa, na pnewodzie zasila- nia paliwem zespoiu wtryskowego. Marka i tvp: Weber Marelli F1 01 / l . Sposdb montazu: srrzalka na abudowie fijtra skierowana zgodnie z kierunkiem przeplywu pali - wa. CzptoSC wymiany: cu 30000 kni.

Zawfrr zwrotny rabezpiectaj~cy Zawbr ben jest usytuawany przy zbiorniku patiwrr i zarnontowany na przewodzie odplywri paliwa do zbiornika. Dapuszcta on prtieplyw paliwa tylka W jednym kierunku i jest stosowany W celu niedoptiszczenia do nadmiernego wyplywu pali- wa W razie wypadku, pudczas ktbrego nastqpi uszkodzenie pnewodu miqdzy silniksem i tbior- nikiem paliwa, Spocbb montaiu: strzatka na obiidowie zawoxu skierowana zgodnie z kierunkiem prreptywu pali- wa.

Zespof wtryskowy Zespbl urtryckowv jest zarnontowany na kolek- tone dolotowyrn. Zawiera wiele urzadseh i pelni nastepujqce funkcje: - wtrysk paliwa za pornocq wtryskiwacza. - okreSlenie ilogci doprowadzanego pow ietrsa popnez otwatcie przepustnicy. - reguiacja ciknienia paliwa za pornoci) reguis- tora cisnienia paliwa, - regulacja predkohci obrorawe] tiiegu jalowe- go za pomoca regulatora biegu jalowego. - pomiar kqtowego polozenla przepustnicy za pamocq czuj nika poloienia przepustnicy, - pomiar Zernperati.iry zasvsanega powietna za pornoq czujnika Kernperatury zasysanego prì- wie.trra. Marka i typ: \Neber Msrelli 30 M M 20.

Regulatcir cisnienia paliwa Regulator ten utrzymuje stale ciSrtienre paliwa dostarctanego da wtryskiwacza I jest regulato- rem o regulowanym nastawieniu. Ci2nienie paliwa regulowane: 11 Q -t- 20 kPa,

Wtryskiwact Wtryskiwacz elektromagnetyczny jast slerowany przez elektroniczne zirzqdzenie sterujqce i rozpyla pnliwo tworzqc strugp w ksztalcie szozka Sciptego e kqcie 30 do 90'. Marka i iyp: Weber Marelli 1WM 523/00. Nnpiecie zasilania: 6 dc 16 V. Rezystancja wewnetrrna: 3 Q. Maksymailna czqstortiwoSC pracy: 200 Hz. Maksyrnalny przeciek: 0,03 cm3/'rnin. Temperatura pracy: -30 do 10°C.

Zbiornik pochlaniacza t: wqglern aktywnym Zbicrnik ten zawiera filtr z wqglern aktywnym. Znajduie siq W przedtiale siinika z fewej st~ony, przed skrrynkq przektadniowq. Jego ro!a polega na pochlanianiu i elrminawaniu bgdacych irbd- lem zanieczyszczenia Srodowiska w?glowodo- rbw sawartych W parach benzyny w taki sposbb, aby rnogly byd pbiniioy xascane pnez stlnik. Marka: Dayco.

Elektrorawbr zbiornika pochianiacza EPektrorawOr ten jest zarnocowanv na wsporniku zbiornika filtra z wcglern aktywnym i sterowany przez elektronicsne urzqdzenie sterulqce. Elektro- taw6r jest zamknipry I otwiera siq dopiero po osiqgnieciu pnez srln ik odpowiedn iej tempe~atu - ry w celu umozliwienia zassania przez silnik par paliwa nagromadzonych W zbiorniku r wqgtem aktywnyrn. Morka i Iyp: Magneti Maretll EC1. Rezystancja wewnqtrzna: 22 R.

Page 160: Manuale Fiat Cinquecento

UKtAD U S I LAN IA POWI ETRZEM

Suchy f i l tr powierrza ma wyrnienny wklad papie- rowy i jest usytuowany W abudowie nad sil- nikiem. Temperatura powietrza zasilajqcego siinik jest regulowana temostatern. Marka i typ: FIAT 775923 C1 49. CzwtocSC wyrniany: co 30 000 km.

Obudowa przepustn icy Obudowa przepustnicy jest wbudowana w ze- sp61 wzryskowy i zawiera przepustnicq, crujnik poloienia pnepuiitnicy ora2 regulator biegu jalo- wego,

Regulator biegu jafowago Regufarer ten zawiera cilnik krokawy o dwbch uzwojeniach sterowanych przez elektroniczne urzqdzenie sterujqce. Prxesuw iglicy trwale polq- czonej z wirnikiem tego silnika i zakaticzonej stozkiem zrnieriia pnekrdj kanalu ohej6ciowego powierrza ornijajqcego prrspustnacq. Marka i typ: Magneti Marelli 81 2. Rezystancja wewnetrzna: 60 il, Skok iglicy na jeden krok: 0,04 mm. Skok makcymalny iglicy (odpawiadajqcy 200 kxokom): 8 mm.

Sest to elektroniczny bezstykowy uklad zapfono - wy rnikroprocesorowy z wyprzedzeniem sratycz- nym, zintegrowany z ukladem wtrysku paliwa. Zawiera dwie cewki zaplonowe z dwoma wyj- Sciami wysokiego napiqcia, sterowane pnez ele- ktroniczne urzqdrenie sterujqce wtryskiem C sa- pfonern i wywotujqce wyladawania iskrowe od- powiednio na Swiecach cylindrbw 1-4 araz 2-3. Wyprzedzcnie zaplonu okreSla mapa zaws- rta W parniwi urzqdzenia sterujqcego. KolejnosC: zaplonu {cylinder nr 1 od strony nape- du rozrzzjdu); 1 - 3 - 4 - 2.

Cewki zaplonowe Dwie cewkì zaplonowe sq zarnecowane na wsporniku przykrqconym na lewej stronie po- krywy glowicy. Marka i typ: Magneti Marelli BAE 800 AK. Rezysrancja W temperatuve 20°C: - uzwojenia pierwotnegs: 0,495 do 0,605 SE: - uzwojenia wt0rnego: 6660 do 81 40 CE.

Swiece zaplonowe Marka i typ; Charnpion RCSYCC, FIAT 9GVSSR lub Magneti Marelli L7LCR, O d s t ~ p elekzrod: 0.85 do 0.95 mm. Cr?stoSc wyrniany: co 30 000 km.

STEROWANIE SILNIKA

Unadtenie to ject zamocawane w przedziale silnika na wnwe lewego koia, Steruja ano rdw- nwze in ie pracq uklad6w wtryskowego i taplo- nowego na pdstawie sygnafbw doprawadso- nych z postczeg0lnych czujnik6w. Marka i typ: Weber Marelli IAW 16F ER.

Pnrrkainik ten znajdrije sie pny urzqdzeniu sreru- jqcym i sklada sie z dw6ch odrebnych przekai- nikow, kt6re zapewniajq elektryczne zasilanie elektronicznego urzqdzen ia sterujqcego i ruznych urzqdzeh wykanawcrych. Marka i typ: Mp DRS 240 103/00. Rezystancja rr~iedzy kohc6wkami ..7" i .,l 2" przekainika: 1 00 a. Rezystancja miqdzy koitc6wkarni ,,3" i .,l Q przekainika: 40 R.

Wylqcznikten znajduje sie pod teblicq rozdzielczq W Sxodkowej czqSci. Odcina on ~ b w b d masy ad pompy paliwa w pnypadku zde~enia z pr~dkark- ciq wiqkszq n i i 25 kmJh. Zadziatanie wylqcznika nactepuje po osiagniqciu op6inienia 89 do 1 49 (g - symbol przyspieszenia ziernskiecjo). Obwbd masy mo5e by& ponownie potqczony przez naciS- niecie przycisku umieszczonego pod etastycznq osionq na giirnej powierzchni wylqcznika.

Czujnik polozeinia i prpdko5ci obrotowej walu korbowego Czujnik ten jest zamontowany na kadhibie silnika i jest uctawiony naprteciw obwiedni rqbatej kota pasowego walu korbowego. Czujnik przesyla do urrqdzen ia sterujqcego syg nal napiecia, kt6rege czqstotliwosi: jest wprost proporcjonalna do prq- dko9ci obrotowej walu korbowego. Polozenie waiu korbowego jest okreSlane za pomocg szcze- liny W obwiedni zgbatej powstatq wskutek nie- obccnoSci dwbch zgb6w na 1 14' pned GM P dla cylindr8w nr 1 i 4. Marka i typ: Magneti MarelIi/Saeger CVM 4641 7650, Rezystancja wewnetrma: 575 do 750 9. Oristep csola czuj nika od zqbhw obwiedni zeba- tej (nieregulowany): 1,050.5 mm.

Czujnik cisnienia bezwzglqdnego Czujnik ten jesi zamocowany W przedzialesilnika, paed urzqdreniem sterujqcy m, i jesi polqczony pnewodem z zespolem wtryskowym. Wysyla on do urzqdrenta sterujqcego sygnal napiecia wprost proporcjonalny do ciSn ien ia beswzgled- nego panujqcego W krilektorze dalotowym. Marka i typ: Weber Marelli PTR 03/03.

Page 161: Manuale Fiat Cinquecento

Napiecie sygnalu W funkcji ciSnienia bezwzgled- nego: - przy 100 kPa: 4.75 V, - przy 75 kPa: 2,5 V, - przy 25 kPa: 0,25 V.

Sonda Iambda Czuinik ten jesz wkrgcony W przedniq rurg wylo- towa przed katoliznrorem, Jest on wyposazony W wewnctrrne podgrzewanie elektryczi~e. Wysy- la do urrqdtenia sterwjqcego syynal napiecia proporcjonalny do zswarto8ci tlenu w spalinach. Svqnal sondy lambda jest wytwarzany w6wczes, gdv osqgn i~ ona teniperature co najmniej 300' C.

Marka i typ: Bosch 0258 003 579 Ivb 0258 003 466. hiaptecre sygnatu: - przv rnieszance bogatei: 0,05 da 0,4 V, - prry mieszance ubogiej: 8.6 do 0.9 V.

Czujnik polozenia przepustnicy Czujnik ten jesr zamocowany z haku zespolu mryckowego, na kohcu osi prze~ustnicy za po- mocq przegubu elastycznega. fairviera specjalny potencjometx obratowy O c harak terysryce l inio- wej i jest zasilany napiqciem 5 V. Wysyla on do unqdzenia steruyqcego s y ~ n a l napivcia wprost proporcjona lrny do kqtawego poloien ia przepus- tnicy Marka i typ: Weber Marelli P f 2CiOO. Rezystancja czujnika: - rnredzy stykami .,l 4" i ,,l 6" ztqcra urqdzenia sterujacego: 1340 Q, - miqdzy stykami .,l 6" i ,,30" zlqcza urzqdzenia stenij qcego:

W polozen iu biegu jalowego: 1 400 9, W polozeniu pelnego otwarcia prtepust- y: 2400 R.

Napiqcie sygnah: - przy kqtowym pdoieniu pnepustnicy 0": O V. - p w kqtowym poloien iu przepcistn icy 1 50': 5 V.

Czujnik temperatury cieczy chtodrqcej Jest to termisror o ujemnyrn wspblczynniku tem- peraturowvm rezystancji, zamocowany no obu- dowie termostatu.

Marka i typ: Weber Marelli W S 05/00. Rezysrancja: - pny - ~ O C : 30 600 n, - przy - 20°C: T 7 000 C!, - pw 0°C: 51 00 Q, - p q 20°C: 2400 SZ, - przy 40°C: l 1 00 S Z , - prty 50°C: 550 Q, - pw 80°C 340 n, - pny 1 m0c: 200 a, - p t ~ ~ 120°C: 1 30 R.

Crujnik temperatury zasysanego powietrza Jest tu terrnictcrr o ujemnvrn wspblczynniku tem- peraiurowym rezystancji, zarnocowany W gbrnej czqSci zespofu wtryckowego. Marka i typ: Weber Marelli ATS 05/01. Rezystancja: - prry - 20' C: 1 00 000 0, - pny 0°C: 8500 Q. - przy 20°C: 'I 900 I?. - przy 40°C: 750 R. - pny 60°C: 340 fl, - przy 80'C: 1 70 Q, - przy 100' C: 95 Q, - przy T 20°C: 55 Q.

Gniazdo zlqcza diagnostycrnego Gniazdo dqcra diagnostycznega znajduje si?

z lewet strony pnedzialu silnika, przy ~irzrjdzenru sterujqcyrn. UrnozIiwia ono podlqczenie ursqdze- nra diagnostycznega FIAT- Lancia Tester W celu zbadania zawartoici parnieci urzqdzenia sterujq- cega, k16re zaparni~tuje nresprawnaSci dziialania czujnikow alba W cdu ur~ichoniienia poszcreg0l- nych elementOw ukladu sterawania silnika.

Larnpka kontrolnn systernu wtryskowo-zaptonowego Larnpka kontrolnn systernu sterowania silnika znajduje sig W zecrawie wskafnik6w. W przypad- ku, gdy e3ektroniczne unrgdsenie sterujqce wy- kryje niesprawnogd jakiegoS czujnika (z wyjqt- kiem czujnikn poloienia i prgdkogci obrotowej walu korbowego) i zastqpi jego dzialanie danyrni sastqpczyrni zaprogramowanymi W pamiqci, na- stFpuje zaswiecenie s i ~ lampki kontrolnej syg- nal rzujqcej n ieprawidlowoSci W systernie stero- wanra silnika. Lampka ta zgaCnle dopiero w6w- czas, gdy dany elernent zacznie pracowat prawi- dlowo lub gdy niesprawno515 byta chwilowa (nietrwata), lecz W tym drugim ptzypadku infar- macja o wystapieniu niesprawnoSci nadal poro- stanie W pamiecI unqdzenia stwujgcego.

Uwaga. WartoSci te nie podlegajg recznej regu- lacji. Kqt wypnedrenia zaplonir (na biegu jaiowym): 8' I 3" pned G M P. 'PrqdkoCC obrotowa biegu jalowego: 850-1 +50 obrJmin. ZawartoCC C0 na biegu jaiowyni: nie wiqcej niE 0,35%. ZawartoS6 C 0 na biegu ja lowp pned kataliza- torern: 0,4 do 1 %, ZriwartogC CH na biegu jalowym: nie wiqcej nii: 90 ppm. ZawortoSC CO, na biegu jalowym: nie mniej ni i 1 3%.

Page 162: Manuale Fiat Cinquecento

$ruby rnocowania glowicy: - 1. ~ t a p : 30 N m, - 2. etap: dokrqcié o 90", - 3. etap: dokrqcit o 90*. $ruba kola zebatego watu korbowego: i Q0 N n m. $ruba koia zqbatego walu rozrsqdu: 70 M +m. Nakrqtka napinacza paska zqbatego napedu roz- nqdu: 28 N \1 m. Po krywy loiysk glbwnych wa tu korbowego: - 1. etap: 40 N . m. - 2. etap: U o k r ~ i C o kqt 90". Pukrywy korbowodbvv: 41 N n m. Pokrywy lozysk watu roznqdw: - Sruba M8: 20 N - m, - Sruba M6: 10 N-m.

Cruby mocowania kola zamachowego walii kor- bowsgo: 44 N - m. Sruhy mocowania pokrywy kola zarnachowego: 10N-m. Sonda lambda: 53 N n m. Czujnik ciCnienia oleju: 32 N . ni. KoIektor dolotowy: 27 N n m. Kolektor wylatowy: 24 N -m. Mocowania wspornikbw sawitaczenia silnika: 59 N -m. Swiece saplonowe: 27 N m. Miska olejowa: l O N n m. Nakrqtka pompy cieczy chlodzqcej. 10 N . m. $ruba pokrywy glowicy: 8 N n ni. Zesphl wtryskowy do kolekiiora dolotawego: 7 N .m.

l f 08 cm'

Page 163: Manuale Fiat Cinquecento

3,2. OBSLUGA I NAPRAWA

UWAGI WSTEPNE e Gtowice oraz pasek zebaty nap@u roz~qr lu mozna wyrnantowac, gdy silnikjest zamontowa- ny W sarnochodzie. i Silnik wymontowuje si9 rarem ze skrsynkq pnekiadniowg od spsdu camochodu.

3.2.1. Regulacje i sterawanie sllnika

- . ..AWDZENliE 1 REGULACJA LUZU Z A W O R ~ W

Uwaga. Operacja ta powinna byt wykonywana wliwczas, gdy sitnik jsst zirnny. Do astygniecia silnika rnajdujqcgo siq W temperatune narrnal- nej pracy potneha co najmniej dwbch gadz~n. e Odlqcrvd akumuiator. e WyrnontowaC kornpletny fiitr powistrza.

Prrekrbj popmeczn y sìlnike 108 cm" I

Spra wdzenie i reg~lacja tuzu zaworuw

i. WyrnonZowaC pokrywe gfowicy i zdj$C jej ussczel kq.

ObrOciC wal korbowy silnika (zgodnie z kie- runkiem obrot0w w czasie norrnalnej pracy} tak. ahy wierzcholek pierwszej knywki ustawid do g6ry (sawOr zarnknigty).

l a pomocg czczelinomierza rmierzyc luz mie- d r y grsbietem krzywki i popychaczem, wartost luzu nale2y sanotowaé. a Tak samo postqpic d!a kaidego zaworu pamie- tajqc o tym. aby za kaidym razem dakhdnre zanotowaC warto6C luzu. e PorOwnaC zmierzone wanosci tuzu z warto- Sciami wlaSciwymf i W razie koniecznoCci doko- naC regulacjf luzu zawarow.

Regulacja luzu zawor6w e Postqpcljqc W taki sam sposbb. jak prry spraw- dzaniti, uszawrC krrywkq zaworu, ktorego luz bgdzie regulowany. m Uzwajqc diwigni naciskowej wcisnqC popy- c hacz. e Za pornocq narnagnesowanego wkrqtaks wy- jqC plytke regulacyjnq. m Okresiik gruboSC pfytki, ktbrq naleiy zarnon- towac. W tym celu naleiy wykonai: inastqpujqce dziakanie: do grubogci plytki wyjqtej dodac zmie- non$ warto51 Iiizu i odjqt teoretycznq wartost luzu - wynik bdzie grubo8ciq ptytki, kt6rq naleiy ramontowaS. e DobraC plytke. kt8rej grubodt odpowiada ob- liczonej warrcici (jeSli piytka o takiej gruba9ci nie

Page 164: Manuale Fiat Cinquecento

wystppuje, naleiy dabraé plytke o grubogci naj- bardziei zbliionej) . Uwaga. Plytki regulacyjne majq grubo5ci szop- niowane co 0,05 mm. a Zarnonrowat na popyctiaczu odpowiednia plytkq regulacyjnq {napisern od strony popycha- cza) i wyjqt diwignig naciskowq.

Takie sarne czynnoCci wykonac W stosunku do porostatyc h zawordw.

ZamontowaC pokrywq glowicy wraz z uszczel- ka.

ZamontowaC: filtr powietrza i podlqctyt aku- rnulator.

SYSTEM WRYSKOWO-ZAPCONOWY

Zasilanie eiektryctne Zasilanie rbinych urzqdzeri wykonawczych sys- temu nastepuje poprtez 20-amperowy bezpiecr- nik i podwbjny pnekainik podtqczony za tym bezpiecznikiern: elementy re znajdujq sig W prte- dziale silnika prry urzqdzeniu sterujq~yrn. Urzq- dzenia sterujgce ma zasflanie stale (niexabez- piecsone pnez bezpiecznik). Prqd zasilania prze- plywa pnez cewkq podwdjnego pnekainika i doplywa do styku ,,4" elektronicznego urzqdze- nia sterujqcego. Zasilanie takie pozwala zacho-

waC programy zapisane W pamieci urzqdrenia slerujqcego. W chwili wlqcrenia zaptrsnu napie- cie akum u latora popszez cewkq podwbjnege prtekaknika jest doprowadzane do styku .,23'" elektronicznego unadzenia sterujqcego, Wbw- czas elektroniczne urzadzenie sterailqce tqczy z masq siyk ,A", co zamyka obwbd mocy po- dwbjnego przekainika i zapewnia zasilanie styku ,,35" elektronicznego urzqdzenia sterujqcego (poprzez bezpiecznik 5 A wlqczony pned oh- wodem mocy podwiijnego pnekainika i usytuo- wany W prtedziale silnika obok bezpiecznika 20 A). JednoczeSnie, jeSFi po uptywie okolo i ,5 sekundy nie nastqpi ladna prbba uruchomienia silnfka, elektroniczne urzgdzenie sterujqce odcina POI?- czenie z masq styku ,,23'", przerywajqc W ten spos6b zasilan ie elektryczne wrzqdzefi wykonaw- crych. Zasilanie to b@zie pywrdcone tylka wowczas, gdy elektroniczns urzqdrenie sierujqce otnyrna sygnal pochadracy z czujnika piotoienia i predkoSci obrotowej walu korhowego o obraca- niu siq watu korbowego silnika. WyQcznik bezwladnoSciowy (ucytuowany w Srodku. pod tablicq rozdzielcq) odcina od pornpy paliwa obwbd masy W razie zdenenia z prqdkoCciq wiqkszq ni i 25 km/h. Wyregulawa- ny jest tak. eby zadzialai wowczac, gdy oplrt- nienie osiqgnie wartoS6 od 8g do 149 (g - sym-

Sehemat stera wania s ystemu wtsysko wo-zaphno wego Weber Mareliì JA W 1 - zbiornik paliwa, 2-elektlyc~ns pompa paliwa. 3- filir paliwa. 4 -zaw6r zwratny zabezpieczajqcy, 5-regulatot ~IBnittnie paliwa, 6 - w i r y s k i m 7 - filtr powiorira, 8 - zespbt wtryskowy. 9 - tegulator biegu jalawego, 10 - ezujnik eiinienia iti~zwzglednego, 11 - elektrflnlczne umdzenie sterujqce. 12- mujnik palazenia pnepusrnfcy, 13 - etujnik temperatury cieczy chlodzqcej. 14 - czujnik iempemtury zasysanego powretrza, 15- pnekafnik podwb~ny. 16 -recpat ceweX aaptonowych, 17 - czulnik polozenia i pmkoCci obrotowej walu korbowego. 18 - Cwlece zaptonowe, 19 - zlqeze diagnostyczne. 20 - eiektrozawbr zbiornika z wegrem akwnyrn , 21 - sonda lambd~, 22 - ohrotornien. 23 - lampita konlrolna systemu wt7yskawo-zaplonowe~o

Page 165: Manuale Fiat Cinquecento

System wtryskowo-zaplonowy

Page 166: Manuale Fiat Cinquecento

bol pnyspieszenia riernskiego). Obwod masy moie byC ponownie polzjczony przer n a c i a n i ~ i e prtycisku urnieszczonego pod eiastycznq oslonq na gOrnej powienchni wyiqcznika.

Zanurzona w zbiorniku paliwa elektryczna pompa zasysa i tloczy paliwo poprzez liltr do zrspolu wtryskowego tak, aby zasilit wrryckiwacz i regu- lator ciinienla. Rola tego regulatora polega i ia utrzyrnywaniu stalego ciinienia okolo 0.1 1 MPa (jest io ciSnienie odpawiednie dlo wtrigskiwa- cm) . Nadmiar paliwa wraca do zbiornika paliwa pmewodem odpfywu, na ktiirym jest zarnanto- wany zawdr zwrotny zabezpieczajqcy, Korek zbiornika paliwa jest calkowicie herrnetyczny, a umymywanie wlaSciwego cihienia wewngtn zbiornika odbywa si@ za poirednictwern wie!o- funkcyjnego zaworu zarnacowanego na zbior- niku paliwa i dolqczonego pnez specjalny pne- wlid do zbiornika zawierajqcego filtr z weglsrn aktywnym, Zbiarnik tsn pochlania pary paliwa (a wiec zanieczyszczaj~ce Srodowisko w$g lowodo- ry) w celu pbiniejszego wprowadzenia ich do kolektora dolntowego sifnika poprzez eleklmzz- wbr sterowany pmez e!ekrrori iczne unqdzenie

Elemeniy ukhdu tesilenia paliwem 1 -rbtotnlk paliwa. 2-cm]nik p o u m u patiwa, 3-kràciec wiewu pallwa, 4- karek wlewu paliwa, 5-rawbr bezpieczeAstrva i przwimrrania, 6 - rswbr wielofvnkcyjny, 7 - elektryczna pompa paliwa, 8 - plytka rnocowanra. 9 - usrczelka. 10 - Rlir galiwa. 1 t -resp61 whyskowy, 12 - zbiornik z wqglem aktywnym, 13 -el&trozawbrzbiornika z wqqlemakfyw~iym. 14 -zawbr zwrotny zabezpieczajqcy

Page 167: Manuale Fiat Cinquecento

Etemtnfy ukledu zssìlarnia @owietrzem 7 - iuklad i r l r ra powietrra, 2 - obudowa Filtra powierrza. 3 - wìewhd dsprowadzenra powietna da obudowy. 4 - p~ew&rl rasysania chlodnetln powietna. 5 - przewbd i a y m i a podqvanego rowieirrn. 6 - oliiadowa termoslaiu. 7 - r b ~ 6 r t r~rr iostatu. 8 - uszczelka. 9-resp6l wrrysltawy. l 0 - podkln<lka i7alns11 rermicznei, 11 - kalektor doloiowy

steiujqce. Elektrozaw6r fen dopuszcza pneplyw odfilrowanych par paliwa tylko W pewnych waiunkach pracy silnrka (temperatura, obciqie- nio itd.). Speclalny zawbr bezpieczefistvva, za- rnonrowany na pnewodzie ddaczonyrn do kr6C- ca wlewu, nie dopuszcza do nadrniernego wzros- su cihienra vewnqtn. zbiornika paliwa (na pny- kfad podcrns d l u ~ i ~ f ~ a postoju samoehodu),

Zasilanie powietrzem Zasysanr przez silnik puwietne j e s i oczyszcrane pnez filtr z wymiennym wkladern pnpierowym. Obudowa filtra powietrza jes! p o l q ~ ~ o n a t ze- spdern wriyckowym p ~ e w o d e m powiema.

Sterowanie silnika Czujniki Wyrhznia si$ dwa iodzaje czujn ik6w: akwwne i pasywne. Sposob icti dzialania zaleiy od budo- v q . Czujniki aktywne dzialajq samodzielnie, tzn. aby dsialaC i wytwarzac o d ~ o w i e d n ~ sygnal, nie wyrnagajq zewnelnnego zacilania elekalrycsnego. W pneciwieristwie do nich czujn iki pasywne, aby wylwarzaC odpowiedni sygrial. nuszq bvd ze- wnptnnie rasilane elekirycznie. W wiqkszo$ci prn'padkbw syqnab czuinlkdw sa wykairzvstv- wane w aposOb berpoSredni. Elektronicr~e urzqdzenie sterujqce otnyrnuje na- stcpujqce informacje: - napiecie akuniulator~i - mierrone popnez Irbdlo zasilania urqdtenia sterujqcecro:

- rawartoSC tlenu W spalinach - rnajdujqca si? na prsedniej rune ukladu wylotowego sonda lambda wylwarza na~iqc ie o warto9ci zrnientajq- ce! siq w zalesnosci od zawartoSci tlenu W spali- nach (tawartoSC. ta jest hetpabred nio zwiqzana ze skladem mi~s7nnki): rirzqdzenie sterujqce dosto- sowuje wiec sklad mieszanki na podstawie na- piecia wysylanego przez sonde;

pr~dkoSc obrotowa 1 pololeii~ie walu kurbowe- go - specjaliy czujnik indukcyjny, znajdujq~y sie napazeciw wiefica zgbatego urnieszczonego q a obwodz~e kola pasowego walu kortiowego, wytwnrza napiqcie si.iusoidalne. proporcjonalne do prvdkoSci obrotawej silnika. Szczelina wieri- ca, powstala wskutek brakti dw6ch zeb6w na obwodzie kola pasowego walu korbowego po- wodiije. ze pny prr~j6cru przed czolem crujnlka wytwarza si$ na jego koficbwkach zerowy sygnal napiwia. Srcselina ta jest tak ucytuowana. a$y sygnal pojowial sic wbwczas. gdy tloki 1, i 4. cylindra znajdujg sie w GMP. W Ieri sposbb jest okreClane pof olen ie walu korbowego: - rernperazurz ciecsy chlodsace1 - temperatura ra jesl przetwarzana za poSrednictwem termistora o ujemnyrn wsp6tczynniku ternpcraturowyrn, ktbrego resystancja wewngtrxna msleje propor- cjonalnie do wzroctu hemperaiury cieczy chb- d~qcei ; - temperatura zasysanego powietrza - tem- peratura ta jesr przetwarzane za poS~edniclwern termistora o ujemnyni wsp6iczyrrriiku ternp, "rafu- rowyrn. kt6regri rervstancja wewnTtrzna rnaleje proporcjonal n ie do m o s t u iernperalury zasysa - nego przez silnrk pswietrza; - ciSriienie rasysanego powietrza - specjalny mujnik pietosiektrycsny informuje unadzenie cterujqce Q wartoici ciinienia, ki0re panuje w ko- Eektone dolotowyrn (jest zasilanir napieciem 5 V i wytwarza napiqcie zrnieni~ajqce 5 i ~ W zaloz naSci od cignienia): - kqtowio pololenie prpepustnicy - specjalny czujnik infomuje urzgdzenie sterujqce o poloie- niu kqtowym przbpu~lnicy ()est sosrlany rzapie- cjem 5 V i wytwarza napiecie eniieniajqce si? W f unkcj i kqtowego polozeni~ przepustnic y ) , -wkqczanie i wylqczanie klimaryzacji - wlqcza- n i ~ ! klirnaryzacji jest srerowane prrez elektronicz- ne urzqdzente sterujqce. kz6re ( W zaleznoici od watunkbw pracy silnika) dopuszcza lub nie do- puszcza do zasilania sprrqgla clcktromognetycz- nego sprqzatki oraz (W celu zapohvezenia spad- kowi prgdkogci obrotowej) zwigksza predkosf obroiowq biegu jalowego silnika pned wlqcze- riiern klimatyzacji.

Urzqdxenia W ykana wcze Przekainik podwdjn y E lektroniczne urzqdzenie sterujqce powoduje za- mknigcie jednega 71 dwlich obwod~w mocy tego prtekainikii. jedi otrryrna sygnal wytwonony

Page 168: Manuale Fiat Cinquecento

Usytiinwanie elem#i?iaw systemu w$ryskowo-xspionowego W semochodzie 1 - eleklrciniczne ~ni;dzPnie slcrujqce, 2 - przekainLk podwcirny. 3 -czulnik c!Snisn~a bezwzgt@nt?po. 4 - bezprecznikrasila- nia urzqdzsn wkonawczych. 5 - tezpimnik zasilan ia urtqdzenia sterujqcego, 6 - xl3czc diagnmyczna 7 - zbiornik z w%!m aktywnym. 8- elekiroziiwbr zbiornika z weglem aktywnvn~. 9 -sonda lambda. 10 - cxujnik polozenia i predkoici obroiowsi walu korbowqo. 1 1 - crujnik lemperalury zasysanego powiolraa. 12 - rmutator biwu lalowego. 1 3 - czulnik poloienra prrepusmicy, 14 - regulatot cihianiri paliwa, 1 5- wrpkiwscz. 16 - czulnik lmperatury cieczy chlodzqcej, 1 7- zesMFcawek zaplonowych

pnez czujnik paloienia i prqdkoSci obrotowej walu korbowego silnika (gdy wal korbawy sil- nika obraca si$).

Wtryskhvacz CiCnienie zssilania psliwem jest regulownne pnez regulatot ciSnienia paliwa W iaki spos6b. aby zachowai: jega sai$ wartoSC. Jsdynym para- rnetrem wptywajqcym na iloCC wtry4n i~tego pali- wa jest wiec czas otwarciawtryskiwacza. Elektro- niczne urrqdzenie sterujqce okrebla iloSC zasysa- nego przez silnik powietna (cignianie W kotek- torze i poloienie pnepustni c y ) i dIugoScizj crasu trwania impulsu wysylanego do wtryskiwacza steruje ilogciq wtryskiwanego patiwa tak, aby

utrzyrnaC w przyblileniu sklad stechiornetrycrny mieszanki paliwa z powiemem. Wtryskiwacz zasila cztery cylindry; jest wlqmaliy dwa razy na obrdt waiu korbowego cilnika we- d h g irnpuls6w wycyfanych do elektroniczneao urzqdzenia sterujqcego pnez ~zujnik pdoienie i prgdkoSci obrutowsj waiu korbowego.

R e ~ u l a tor biegu jalo wego

W jego sklad wchodzi siln ik krokowy, ktbry dziala na zaw6r iglicowy. regu Iujqc prrekrlj pnelotu kanalu obejSciowego powietna omijajqcego przepustnicq. Zrniana tego pnekroju powodu:c zrnianp wydatku powietna, co pozwala na utny.

Page 169: Manuale Fiat Cinquecento

Sys f ern wtrysko wo-zaplono W y

manie stafej prqdkoSci nhrotowej biegu jalowe- go, niezaletnie od ohciqienia silnika na biegu jalowym.

Cewki zaplonowe Optyrnalne wartoSci kqta wypnedzenia xaplonu dla kazdych warunkbw pracy silnika sq 7nparnEe- tane w parnieci elektronicrnego urzqdrenia steru - jqcego. Urzqdzenie to steruje prqdem uzwojenia pierwotnego katdej z dwoch cewek wedlug ~nryprzedzenia zaplonu okreglonego dla chwilo- wych warunkbw pracy silnika. Etektroniczne unqdzenie sterujqce ma dwie kori- cbwki odpowiedniego sterowania kazdej z dwbch cewek zaplonowych. Cewki te tasilajq Swiece zaptonowe odpowiednio: cylindrdw 1-4 ora cylitidriiw 2-3. Gdy urqdrenie sterujqce pnerywa rasi tanie uzwojienia pierwor nego jednej r cewek, mr6wczas W uzwojeniu wrbrnym tej cewki jest indukowany prnd wysokiega nnpiecia. Katdy z kotic6w uzwojenra wtbrnega jwt POI;!- a o n y re Swieq zaptonawq, odpowiedniego cy - Irndra. r7n ?e iskrn powstaje lednoezeSnie na Swiecach cylindrhw, ktbrych rlaki w tsì sarnej chwili zbfiiajq si? do GMP. Iskia powstajqca wcuvvie wvlotu jedneqa z dwbch cylindrhw pct Oracona.

F/eklroza wOr zbiornika L ur~gfem ak f y wn yin Elektraniesne urzqdzenic. cterujqce wlqcza elek- trozawbr umieszczony na pnewoclrie taczqcy m zbiornik z wqglern aktywnym i respoE wtryskowy. Elektrozawbr ten, gdy jest orwarty, pozwala na zassanie prrer silnik par bensyny zawartych w sbiornikir z wqglem aktvwnym (pary te po- chodzq ze zbrorraika paliwa). Aby nie zaklhcit pracvsilnika, elekrrozawdr otwiera si9 tyiko W pe. wnych watunkach pracy silnika (predkoSC obro- towa, temperatura itd.)

Prrek~mik rasilania sprpiarki klimai'yracji JeSli samochOd jest wypocasony W klimatyzaq?, 10 elsktroniczee urzqdtenie sterujqce steru~e pnekainikiem wfqczania sprqiarki klimatyzacli Urzqdzenis ro sprawdza (poprzez r6tne czulnikii. czy moc pohierana przez spreiarky nie zakloci pracy silnika i w takich pnypadkach nie dopus7- cza do jej wlqczenia. Podczas pracy na biegu jalowym, jeSli sprqzarka k Iirnatyzacji jes! zalqczo - na, e!ektronfczne unqdzenie Sterujgce (pr7ed da- puszczeniern do zasilania sprqiarki) wstqpnie zwiekaa prqd kokC obrotowq za po9redi>ictwem regulatara bfegrl ~ ~ ! Q w P ~ o .

Samodiagnost y k ~

Elektroniczne utzqdzenie sterujqce riadroruje ze- wnetrrne urzqdzenia ukladu (czujniki i pogrednio pnewady). Inforrnacje o wystqpieniu niespraw- noici sq pmez nie zapamietywalie. Odczyt zawsr-

roici pamicci diagnostycrnej jesr rnozliwy tylko ra pornocq specjalnego urzgdzenia producenta (FIAT-Lancia Tester).

Lampka kontr~iria s ystemu wtrysko wo- -zapEono wego Lampka ta ~najduje si? W zestawie wskatnikbw, a jej czqste lub ciqgle Swiecenie sygnalizuie, xe W ukladach wtryskowym lub zaplonewyrn elek- ittoniczne unqdzenie srerujqce wykryln niespraw- noSt..

SPRAWQZANIE, NAPRAWA I REGULAGJA W razie uszkodrenia jednego L u n q d z d wchu- drqcych w sklad systemu Lvtryskawo-zaptono- wego jest konieczna jeqs wymiana. Na agO! czynnofic iaka nie 1 s t trudna, gdyz sposbb wy- montowania tych urzqdzeri jest wzglqdnie procty.

Sprawdrenie i regutacja szczeliny powietnnej ornz wymiana czujni ka poloxeiiia i prgdkoSci obrolowej waIu karbowega sllnika

Sprawdmie j rspulacja s~czeliny powtkirrne/

m Obrbcif kolo pasowe watu korbowegotak, aby ustawiC zqb dokladnie W osi czujnika. + Za pornocq szczelinomierza zniierryc wartoX szcseliny ipowietrznej miedzy crotem czujnika I zebern koFa pasowego. \R1ykonaC pomiar szcteli - ny powi~trmej dia 3 ri>?.iych s956w rozmresz czonvch na obwodzie co oko4o 120 C. + WartoSt gredniq z wynikliw trzech pomiatbw parownaé E warfoS~iq wIi15ciwq. JPS;I~ wartoSC Srednia nie jest prawidllowa, naleiy wymienil: czujnik.

I Fonrrar wrelkof ci szczelvi y #o wrelrznej czu/ri~ka poforentn r prerlk0. t~; ohrotowej wdu korbowego

Page 170: Manuale Fiat Cinquecento

W ymirina czujniks 8 OdfqczyC od czujnika zlqcze elektryczne. * Wykrcyit dwle Sr~iby rnocujqce czujnik do wspornika, a nastepnie wyjqE czujnik. i UpewniC siq. cry powie~chnia styku iniqdzy czujnikiem i jego wspornikiem jest czysta. + Umieicic nowy czujnik na wlaSciwyrn rniejccu, a nastqpnie wkrecik Srtrhy rnocujqce. i PodlqczyC zlqcxe elektryczne czujnika.

Wyrniana filtra paliwa Aby ukatwit operacjq. nalezy uniest samochbd

do gbry za pornocq podnoSnika warsztatowego. s OdkrqciC srubq mocowania filtra do jarsrna podtnymujqcego. e Zdjqt obejmy mocowania filtra do pnewod6w. Uwage. Trzeba hyt pnygotowanym na wystq- pienie wycreku paliwa, kthre nalezy zebrad do odpowiedniego naczynia.

L'tryjqC. filtr paliwa. a Zakladajqc nowy filtx paliwa naleiv prrestrze- gaC wiaCciwego sposobu mantaiu (kierunek stnalki na obudowle filtra powinien odpowiada6 kierunkowi przeplywu paliwa w przewadzie). m WkrqciC S r u b mocowonia filtra do jarzma pdtrzymujqcego. a ParnontowaC obejmy mocowania. m Podczas pracy silnika sprawdzit, cry W sqsie- dztwie pofqczeii filtra nie wystgpujq wycieki,

Wymiana elekt7ycznej pornpy paliwa UnieS6 siedzisko tylnego siedzenia i wyrnon-

ZowaC specjalnq plytke umieszczonq na podlo- dze. + Odtaczyk elektryczrie ztqeze czujnika poziomu paliwa, a nastqpnie wymontowac kolnierz ,.szyb- kiega" mmocowania przewod6w paliwa. a Oznaczyé polozenie kazowe czujnika peziomu paliwa wrgledern podlogi. m WyrnontowaC czujnik za pornocq klucra hako- wego. e WykreciS Sruby rnocowania ptytki mocujqcej pompe na zbiwniku. m Wyjqt plylke wraz z elektrycznq pompq paliwa.

r W celu zarnontowania pornpy nalezy wykonai csvn noSci W odwrotnej kolejnobci W stocunku clo wyrnontowania, przestrzegajqc nasiqpuj3cych wskazbwek: - wyrnienfc uszcselk+ zespotu ponipa - czujnik - sprawdziC, czy ,,szybkieM z24cza pnewodbw paliwa sq wladciwie zafoione i zablokowane, - przy pracujqcym silniku sprawdzik, czy W sq- siedztwie polqczeri pornpy nie wystgpujq wycieki paliwa.

Piagnoctyka systsrnu wtryskowo-zaplonowego Procedura diagnostyczna. jak rbwniei opisane poniiej sposoby sprawdzenia, dotyczq rylko sa- mochod6w. ktct6rym jest poSwiqcane ni niejsze opracowanie (patrz tablica identyfikacyjna). We- dlug posiadanych informacji sq one zgodne m ich specyf ikacjami oryginalnymi. Przedstawione ponile] pararnetry elekzryczne eternentiiw wchodzqcych w skiad systernu wwy- skowo-zaptonowego $4 wynikiem porniarbw wykonanych za pornocq multimetru Métrix MX 63. Przyrzqd ten jest klasycznym multimetrem cyfrowym, kt6xy ma f i~nkc j e specyficzne dla za- stosowan samochodowych (obrotumrerz, po- miar czasu wirysku, sonda lambda itd.) Aby prawidlowo przeprowadzik diagnostykq, nalezy koniecrnie dysponowab pwrzqdem o pararne- zrach co najrnniej rbwnon~dnych.

Edent yfikacja st ykb W xlgcza wit?lusSyko wego elektronicrriego urzqdzemfi stsfujgcego

Page 171: Manuale Fiat Cinquecento

S ystem wtrysko wo-raplono w y

Wykonanie procedury diagmstycznej 6 Pned rozpacz~ciem procedury dingnostycrnej est obsof utnie konieczne sprawdzen ie spefn ienia waruqk6w wsrepnych podanych poniiei oraz trwzgledrifenie nast~pujqcych taleceri: -pararnetry elektryczne podane ber tolerancji sq wynikiem pomiarbw wykonanych W samocho- &le. ich interpretacja powinna wEec uwzgledniat rorrzuty prudukcyjrm; - wykonanie procedury wymaga wcteSniejsze- go poznania dziatania systemu wtryskowo-za- pionclwego; - procedura diagnostyczna pciwinna sawste

zpmzynaC si$ od analizy abjawbw niespsaw- l ici, 7arnies7czona tablica kolejnciki sprawdzan ia

,,nozliwia ustafenie kolejnaCci sprawdzania po- stczeg6lnych elementbw na podstawte stwier- dzonych abjaw6w.

Warunkì wsfepne 5 Obw6d rozruchu powinien byi sprawny (aku - mulaior. przewody i rouuszrii k). r WlzCciwe paliwo powinno byi; W wystarczajq- cej ~l&ci.

0 FiRr paliwa powinien byk czysty i wlaSciwie ramontowain y. a Pnewody ecyrkulacji par paliwa powlnny byC aczel ne i dra2ne.

Uklad zasilania powietrzern powinien byd spraw ny - szczelno9t pszewodbw, i in nych ele- mentdw (uszcselki kalektora, zespoiu wtrysko- wego itd.), wkiad filtru povvietna powinien by6 czysty i wl8Sciwie zarnrinlowariy. termostal za- woru obudowy Filtra powietna powinien dzialat.

Linka pvdalu przyspieszenia powinna byC sprawna (powr6t do potolenia biegu jafowego i maksyrnalne otwieranie pxzepustnicy). + 'Przewody recyrkulacji par oleju puwinny bvC sprawne (szczefnoS6. dysze zamontowane i o daSciwej Srednicv]. m Obw6d pnetiimatycmy wspomagania trkladu harnulcowego powinien byC szczelny, a zawdr mrotny sprawny.

Silnik pod wtglqdem rnechanicznyrn powinien byc W dobrym stanie technicznyrn (ciSnienie sprqiania itd,),

Zgodne z zaleceniami Swiece zaptonowe po- winnv by6 sprawne.

Bezpiecznik gtowny systemu wtryskowo-za- plonowego powinien by6 sprawny.

Tablica kolejnoSci spra wdzaniér elemen f ti W na podsta wie s twierdzan ych obja wd W niesprawno f ci

Uwaga. JeSli podnna w tablicy procedura spra- wdzenia nie wvka7e iadnej nieprawidlowo<ci. a objawy b d q nadal wyslepowaC. naqezy wyko-

iln09C. roksycznobf spalin)

tak mocy lub spalnnre sIukow@

Sonda lambda

naC wszystkie sprawdzenia opisane poniizej i do- piero W actatnfej kolelnoSci mrymienie elektro- niczne urzqdzenie sterujqce.

9

8 1

7 1

1

I

7 1 5

EtektrozawtSr tbiornika z wqglem akwnyrn

Crulnlk polo7eniai i priqdko4ci obrotcwej walu k w b w q o

Page 172: Manuale Fiat Cinquecento

P - P -

Sprawdzonia

Spra wdirenie zasi/ania elaktr ycrnegu systemsr wtryskowc-zapiono wego

Sprawdren ie to polega na ocen ie prawidlowobci rasilania elektrycznego systernu wtrysltowo-za- pfonowego i powinno byt wykonane przy pod- Iqczonych wszystkich z4qcrach ~rkladu.

Iden r y fikacja koricdwek rlqcre podwbjnego

Warunek sprawdzenra sprawdzenla

-

>

Pomiar mlgdzy stykami - --

.,30" wyfqcznika raplonu I masa

,.30" pmkainikn klirnaryracjl I niaca

,.l 1 " przeftaf n i b pPdwCiJnego i rnasa

..3" pmkainika podwbjnego i masa

..T 5" przeketnika podw6jn~q0 i masa ..8" ptzekamika podwdjnego i mhsa

WartoSC wlakiwa Prawdopcdobn~: ?tbrllo unkodzenta

Wyl8mnik zaptonu Iub wiazka l przewodbw

1

1 / 9

.,4" urrglzenia stenijqcqp i masa ( z ique wieloslyk~we umqdzenia srcruiqeego odla- a o n e )

,,l 5/54" wvtqeznika xaplonu i mnca

1 /6

GJapiwie akumularara

Bezpiecznik 7.5 A lub wqzka

Berpiecrnlk 6 A lub wiqzka

' Wiqzke przewod6w lub bwpie-

Beqieunik 20 A lub wlqzka

1

1 /l O

.,l 2" przekafnika podwbjnegn L mago

, ,85 pnekafnika klirnatyzacji I masa

Napiwie w przyblizenlu rbwne n a p i ~ i u akurnu. latara

Napipcie akunuteiafa

1

Przekainik padwbjny !ub wiw- ka przewodbw rngedzy unqdw- nisrn sterujqcym I przekaini- krem podwripyrn

Wyfqnnik xaptonu I

1 J7

..23" urzqdzenia sterujqcego

Zapton wt;lciony

i mesa Napiecit! W przyblifeniu PnekaZntL podwojny l ~ i b wtar- rowne napivru akumu- latora

ka praewodbw

.,35" urzqdrenia sterulqcega I mesa

l

,,35" i ..l 7" unqdxenia sterujq- cego

..4". ,.5". ,,6". .,13" przekoifnika ~ d w b l n e y o i masa

.,d" unqdzenla sterujqcego i maca {zEqcze wi~iostykowe umqdzenia sierujqcogo odlq-

Napipcie akumu(atora

I

Napiecie W przybliieniu rbwne napieciu nkumu- latora pnez 1.5 c pa wtq- claniu raiplonu

Napiqcie W przybliieniu r6wns napiwiu akurnu- latora

Przekaf nik podwbiny luh wiw- ka prrewodbw rniedzy unqdze- niem ststujgcym a przekafni- kiem godwqnym

Pofgerenie r m a q ungdzenta sterujqoegc

Prrekainik podwdjnv lub wiqz- ka pnewodbw mlgdry umqdze- niem srerujqcyrn r przekafnl- kiem podwbjnym

Wiqzka pnewdow mitdry I unqdseniem stenijqcym I prze. kaSnfkiem podwbjnyrn

1

Page 173: Manuale Fiat Cinquecento

Sprawdzenie to polega na ocenie stanu unqdter5 zewnqtnnych W stosunku do urzqdzenia sterujq- rmn i powinno byC; wykonywane na stykach

p----

a wdmnie zssilanla elektrycznego cxujnikd W pas ywn ych Iub s ygnalb W

wytwarzan ych przez czujniki akt y wne

zlqcza wielostykowego urrqdzenia sterujqcego; ziqcze to powinno by6 odlqcrone od elektronicz- nego urzqdzenia sterujqcega.

I l Sptawdzanv cfsmen: Pomiat rniqdzy stykami WandC Ptawdopodobne ir6dln Imnia uszkodzen~a

S/1 Pierwolne umvjenie ccrwki 2a- ,.l " u nqdtenia slerutaeage O , 6 rlo 0.8 R LZriqzka pr7ewodhw lub I ptonowej (cyl. 1-41 i ,.l 3 pnekaintka podwbinego cew k3

plonowej (W! 2-51 i ..l 3" pnskaf nika ~odw6jnego

I 213 Elekirozaw(it rbiomika i w w ..22" iingdzsnia sler~qceqo 22 Q I Wiqzite przewadb.~ lub lem aktywnyin i .,$" przekainika podwdjnego elekimzaw6r

l

215 Regularor hiegu plriwogo ..3" i ,.21" unadtenia sterujqce- 60 11 Wiqzka przewad6w lub Q0 ..2" i ..20" madzsnla ctenriqce- 90

r%gulzlor

Cpawdzenie tr, pojege na ocenie elektrycznego zasilania Iub sygnal6w czujnikbw; powi nno byc wykonywane na stykach alqcza wielostykowego urzqdzenia slerujqcego, a zlqcze to powinno byt ~odlaczone do unqdzenia sterujqcego. Ze wzglq-

Wiqzka ~newadbw tub ce90 (czutflik eiknienia ber- muinik pbk0~g.flia prre-

pusinicy

I ,.l 6" i ,.30" un@zenia starujg- Na biegu jatowyrn CeQb (czujnik clCnisniri bez- R 7 do0 n wzglednego odEqczony} Pny pelnyni ob-

I I ciqieniu R < 2400 13

W Wiqrks prreworfbw lub chlodzqcej cego razdz;alo 3.7 cziiln! k

218 Czujnlk eernperaiury zasysane- ..31" n ..16" urt&dzania sreruja- ga powiernn cego

2:'s Qujnik polozenia i pr@k&ci ,.28" 1 ..l 1" urzqdrenia sterujq- 650 do 720 Q Wiqzka przewdbw liib nbroiowej walu korbowego cegd W ujnik

d6w praktycznych zaleca si9 wykorzystanie przy tegu typu spiawdzaniu piytki zdciskowej wtqczo- nej szeregowo rniqdzy unqdzenie sterujqce i jego ztqcse w ielosty kowe.

Sprawdtany efemenf Poniinr rnigdsy sonla srykarni

- Smwdzenie mailaaia dekrrycznego

I Elektiozaw6r tbioinika z wgg- ..22" i ,,li'' Napigcie akuniulatora 2 razy na Uqdzenie siwujqce

I lem akrywnym sek. przez 15 sek. po roauchu silnikn

l 312 Gzujnik poloknio przepusfnicy ,l 4" i ..l tE" 5 V (czujnik polozenia Qdlqcrony]

313 Cz~ijnik ei&nienis bazwzgfedne. ,.l 4" i .,l 6" 6 V Czujnik go ,, 1 4" a ..32 Pzm wanofcl W tozdz. 3.1

Wartoid de4ciwa Prawdopodobce iorddlo usrkodzmia

Page 174: Manuale Fiat Cinquecento

Spra wdzenie ukladu zasilenia paliwem Sprawdzenie to polega na ocenie sprawnoSci poszcregiilnych element~w wchodqcych W sktad uktadu rasilania paliwem.

M? sprawdzenia

3 /4

315

Sprd wdzenie ukkdu xaplonowego

Wartoe wlakciwa

Warunek sprawdrenia WanoSc mienona

411 Zasilanie elekrry- Zlqcze pornpy odlqczone. ea- Naprecie akumulatora bsilanie dobre CZnR WWW pion wtqczony przez 1.5 s po w1;lczeniu

znplonu

Napisiil. zertiwe Wiqzka piirewadbw luh baxl)ie- emik 20 A ustkodzrine

4J2 C1Snienie msila- Przewcdy pallwa W dobrym P = O %tn! sprawdzenra nr 1 nia sianie. PadlqczyC: rnanornetr 10

do 0,6 MPa) na przewodzie ' P C P r%ugacli Sci~riqt przewbd odplvwu; j&li do@ywu paliwa na r w o l e ciinienie wzroCnie, wyminnlt wiryskawym ZbecznikowaC regulir;oi: jeSl t ciSnienie pom- styki ,,l 5" i ,,V ne slgczu prze- stanie stale. sprawdziC scsel- kaknika podwbjnaga (ztqcze n&C wtryskiwaeze, a nastqpoie

Sprawdzenie wystepowania wylado wah iskrowych Sprawdzenie to powinnio byC berwzgtqdnie wy - konywane W taki sposdb, aby zamkniecie ob- wodu wibrnego nastepowalo zawsze poptzer rnasg. W pnec imym wypadku wystgpuje nie- bezpieczettstwo szybkiego uszkodzenia cewki zaplonowej. Naleiy r6wniei pnestrzegat ba rdzo istotnego zalecenia: nie wolno nadrniernie prze-

Prawdopodobne f r6dlo ~iszkodzenia

Sprawdzany e l m n t

Caujnik ternperatury cieczy chlodzqcej (czujnik odlqaony)

Cxulnik tmmratury xasysane- $a powietna (czuinik odrgcro- nY) l

Sprawdzenis wytwananego srgnalu

dtuzaC wlqczenia rozrusznika, a by n ie uczkadzit iiie spa lonq mieszankg katalizatora. m JeSli wyhdowania iskrowe sq stabe lub nie wystepujq, naleiy sprawdzit: - Swiece zaplanowe, - obw6d wysokiego napiecia, - cewke zapjonowq (patrz opis zarnieszczonr poniiej). a Uktad raplonowy znajduje si? W dobsym sta- nie. jeSli wszystkie sprawdzenia nie wykaig jego niesprawnoSci.

Pomlar rnidzy stykamr

,, 1 3" 1 .,l 6

..31" 1 ,,le"

I 3/8

317

4/3

5 V

5 Y

odlqczone)

Taki sam waninsk, jak dla spra- wdzenia nr 4/2

/ Sprawdzenie utnyrnywrinia ci- Cnienia

Urzqrhenie sterujqce

Sonda Isn1bd8

Cruinik polozenia i predkoki obro?owej watu korbowego

P > P regulacji

Flle ma macxacega spa- dku crintenia prrez ok. 10 min

Powatny spadek ciSnie- nia

.,l 2 i .,29"

.,28" i , ,l l*'

hvykona6 pr6b r nowg pompa

Wyrnienlt reoulator eiCnlenirr

Dob~e utrzymywanie clinienia

Sprawdxit wzrokawo srcrel- no* wtryskiwacza, a n a s t e ~ n i ~ wykonai: pr6be z nowq pompq (zawrli pnelewowy U ~ Z ~ O ~ Z O -

Occylaqe migdzy O r 0.8 V po 2 minutaclr dziafanta

Napiecie zmimne ok 2 V przy predkoSci obroiowl razrochu

Wrqrka przewodbw !ub sonda

Czujnik

Page 175: Manuale Fiat Cinquecento

Elemirrity ukladu rozrzedu 1 - wal mzrz&u. 2 - pasek rebaiv n a ~ e d u r o z ~ q a t ~ . 3 -- kalo zcbate wBlu rbzttqdu, 4 - napinacz rolkowy. 5 - k d o zgbaic wntri korbawega, G -obudowe pncka napedu rozrr.i)du, 7 - pieCied uszcze~ntal;)cy waiu rozrzqdu, 8 - plylkì tegulacji luzu zakvor6w, 9 - p ~ p y c h ~ c m 10 - kliny (pblsrozki), 1 P - rniski gbrne. T:! - sprezynv 7swor6w. 13 - ~srcrcrlniac7e zaworbw. 1 d - mtski cia!rie, 5 - zaw6r aolotowv. 16 - zawbr wylotowv

S ysteni wtrysko wo-zaplono W y i uklad roznqdu

EJernenty ukledu zaplonowego 1 - CFLYJ~J zaplonow~, 2 - Swiece zaplohame

Sprawdzenie cewek raplunowych i l a pornocq omornierza zrnionyk rezystancji; urwojenia pierwotnego miqdzy kofic6wkam~ do- daini4 i ujemnp (ozneczonyni rnakami ,,+" i -,-") kaidej cewki.

a Zmienonq wartnCC purbwna6 z wariuiciq wy- inaganq i lesti nie jesi poprawnrna. wyrnienic od- powiedniq cewke zaplonowq, i, Za pornacq omornierza zrnierzyc rezystancjq rniedzy dwonia wyjsciarni wysokiego napiecia kazslej cewki raplonowej. a JeSli zrnierzona wartoSt rOini si? od wartoSci wls5ciwel, nalely wymienic odpovvidniq cewkq itaplonowq,

3.2.2. Naprawy nie wymagajqce wymontowania silnika

UKtAD R O Z R Z 4 F U

Wyrnontowanie i aamaritawanie pnska napqdu rozrzqd u Wyrnonto wenie Uwriga Po kazdym wyrnontowaniu paska zale- ca si? jego wymiane.

Odlqczy6 akumulator. m WymontowaC komptetny filtr powietrza oraz jego przewody. m OdlqczyC zlqcze wielosrykowe elektroniczne- ga urzqdzenia sterujqcego oraz wyrnontowaC je. a PoEuzowa~ Sru$y mocowania alterna tori^. i Zdjqt: pasek kl inowy napqdu alternatora.

WyrnontowaE obudowg paska napedu rozrzq- du.

Page 176: Manuale Fiat Cinquecento

UstawiC w prawidlowym potozentu (wg rna- ki>w ustawczych) koka zqbate:

- znak na kote rebatyrn watu korbowego na- prmciw znaku na obudowie pornpy oleju {tlok cylindra nr 1 jest wedy W GMP).

Poluzowa~ nakrctkq rolkowego napinacza. abriicid go, aby poluzowa6 pasek i w c d u za- blokowania w tym poloieniu dokr~cic nakrqtkq. r ZcljqC pasek zebaty.

Uwaga. W pnypadkli wymiany paska napdu r o m q d u zaleca si9 wyrnienic rbwniei rolkowy napinacz. Podczas montaiu naleiy bezvvzglednie przestrze- gaC ornaczonego na pasku kierunku ruchu (jeSli wystepuje na pasku). Nigdy nie natezy obracat watern korbowym sil- nika W kierunku pneciwnym do wla8ciwego kierunku obrotu. Regulacja naciqgu paska W zasadtie powinna byk wykonana za pomocq prryrzgddw specjal- nych FIAT (1 860745300,1860745700 i ciqiarek o rnasie 1 .l kg). Jednakie, jeSii nie dysponuje sig specjalnym oprzyrzgdowaniem, naciag paska

Sposdb iegula~jJ nnciqgu piisks zfrbatego tmpedu rozrzgu ( A ) oraz wymiary w ykvnawcxe p n yrzqdu do regulaeji naciqgu peskn (B ) 1 - mak ustawczy na ytowicy, 2 - znak ustawczy na obudowia pomW oleju. 3 - nakrmka napinauo, 4- kapa pnyrzqdu. 5 - {iczyrrqd napinaldcy, 6 - cig.rarek

Page 177: Manuale Fiat Cinquecento

Ukhd roznedu i ufo wica

moina wyregulowat za pamocq pazyrtqdbw, ktbrycki wymiaw pndano na rycunku. albo spraw- dzajqc rqkq maksymalne skrecenie plas~czyirny paskn (do 90") nsjdluzszej czqSci paska. i, Sprawdrrc prawidlowoSc wstawienia znakbw usrnwcxvch: -7nak na kole aebatym WBIU roznqdu naprzeciw znaku na glowicy; - znak na 'kole sqbatyrn walu korbowega na- przecrw rnaku na obudowie pompy aleju (tlok cylindra nr 1 W GMP). m Zalozvb pasek zqbaty.

PoluzowaC nakrqtke mocnw~nia rolkowego napinacza. m Dol;jczyC lapq do pttyrzqdu napinajqcega, a calo46 zamontowad na napinaczu rolkowym. ZR pomocq przegubswego polqczenia obu czqSci ustawrk psziorno krbtszq cxgsC naroinika. a na- stepnie dokrqcii; $rube. r Ciqiarek zarnantcrwat na Irnials (odieg1~iSi: 65 mm). e ObrbciC wai korbowy o dwa obroty, kowgujqc (jet11 zo konieczne) pozioms polozsnie lapy. m WIaSciwym niomentem dcikrecik mocawanie rolkowego napinacza. zdjqt pn*trzqd i W celu sorawdzenia poorawno5ci polotenia rnakhw po- nownie ohr0ciE wal korhowy o dwa obroty.

famontowac abudomq pnska napqdu rasrq- du. r ZarnonzowaC pasek kliqowy napedu alternato- ra i dokrqxik Srcby mocowania alternatora. e NacqgnqC pasek alternatora (pam odpowie- dni oprs W rozdziale 13).

PodiqczyC zfqcze wielostykowe elekrroniczne- go urzqcizenia steruiqcego oraz zarnontowac je. * ZamontowaC f i l t r powietna i jego pnewody. a Podi$czyt akurnularor.

Wyrnontowanie i zarnontowanie glawicy

Wymontowanie Uwaga. Padcras tej operacji odkrvcanre i do- krecanie Srub glowicy powinno byC wykonane wOwczas, gdy siInik jest zrrnny.

Od!qc& akwrnuiafor. o Wyrnontowac kornpletny filtr powietna i jego prrewody.

Zespbl glo wicv 1 - pokwwa g+owtcy. 2 - wrezelka pokrywy glowrcy, 3- prxewbdsmarowania walu rozrzqdu. 5. -- pcikrywy lowsk

I wafu ro:njdu. 5 - prowadnir* xaworriw, ti - 7aQlapka. I 7 - 9riit)a ginwicy. 8 - glowica, 9 - uszcxalks qlawicy

Sprmwdxanici orientacyjne risciqgu pnska rebetego napipedu rozrzqdu prae2 skrgcsn~e p f o s ~ c z y z ~ y psska W najJIukszej ~crp.Cci rniqdx y kolami (maksymalnie 090 )

Page 178: Manuale Fiat Cinquecento

F a , .-- ,,? .t: -=C>-, - \-:L i-/ .k .. ;

>.- -- - - . - . - . - L - -T- re, <: . ,>.:. - - . n,:bm*., 7 - ,- . c=F ; , , - :6' .i, .:+I- - - ;--*a 8 . < ->< 7,. , \ \ : , ,G'=-*- :,i :-lr 7 ' - h , . - 3 .L .AL- .'>f' l . 7 . ' "3

a Wyrnon towat pneiwbd doproi~adzen ia pod - grsanego powietrta oraz ko!ektoi wylatowy.

SpuSciC ciecz z ukladu chlodzenia (patrs od- powied n i opis).

Odtgczy6 wszysitkie przewody, linki, zIqcza ele- ktryczne oraz pnewody ukladu chtodzenia dotq- czone do giowicy. kolektora dolotowego i ze- spofu wtryskowego, a Odtqczyc zlqcre wielostykowe elektroniczne- go unqdzenia steriijqcego oraz wyrnontowaC je. e Poluzowa6 firuby rnocowania allcrnatora i tdjqC pasek klinowy jegw napqdtr. i, WrmuntowaC pokrywe glowicy.

ZaloivC spreryste zaciski na przewody paliwa tasilania recpo!u wtryskoweqo i odlqcryd je. m OdVqcryc polrjczenia na cewkach zaplono- wych. m WyrnontowaC pasek nap@ii rozizadu (patrz odpowiedni opicj. m W kolejno5ci adwrotnej wzgledem dokrecania poluzowad Sruby rnocowania gtowicy i zcijqC jq wraz r uszctelkq.

i Specjalnyrn Srodkiem rozpuszczaiqcym (np. Frarnet Dkcabloc) oczyscik powierzchnie styku glowicy z uszczclkami i sprawdziE wszystkie otwory Srub glowicy. Ywaga. Nie wolno skrabai; powierzchni czeSci wykonanych z aluminium. m SprawdziC ptaskoSC glowicy oraz swobode obracania si? walu rozrzqdu.

Na kadfubie urnieScii: nowq usrczetk~ glowicy napisem ,,ALTO" (,,gbra") skierowanyrn do g6ry. i UrnieSciC glowice na kadlubie. m Dokrqcit Sruby glowicy W prawidfowej kolej - noSci i w4aSciwyrn momentem. a Zomontowa6 pasek napMu romqdu (patrt odpawiedni opis). 8 PodlqczyC patqczenia do cewek zaptonowvch a PodlqczyE przewody paliwa do zespoiu wtrys- kowego i zdjqC saciski spvkyste. i, Zamontowae pokrywg giowicy. m Zornontowad i naciagnqe pasek klinowy napq- du alternatora (patn odpowiedni opisw rozdz. 733).

m PadtqczyC ztqcze wielostykowe elektroniczne- go urzqdzenia sterujéjcego oraz zamontowak je. a Podlqczyc wszystkie przewody, linki, eleksry. czne zlqcza oraz przewody cikladu chlodzenia dotqcrone da glowicy, do kolektora dolotowego oxaz do zespotu wtryskowego.

Napelnik i odpowietrzyC uktad chlodzenia ( p a t n odpowiedni opis). * Zamonrowai: kotektor wylotowy wraz z nowa uszczelkq i pnew0d doprowadzenia podgrzane- go powietrza.

Zarnoniowa6 #iltr powietrza i jego pnewody. 4 Podlqczyk akumulator.

Naprawa gIowicy Uwaga. Operaci? te wykonuje si? po wymon- towaniu gtowicy.

Rorkladanie r WymontowaC pokrywq oslony cewek i respdl cewek zapionowych. + Wymoniowai: kolektor dolotowy. .I WymontowaC obudowe termostatu i terrno- stal.

Wykrqcic 6wiece zaplonowe. m Wyrnontawai: kolo zebate walu rozrzqdu. a BdkreciC pokrywy lozysk wafu tozrzqdu i wv- montowad przewhd srnarowanfa. m WyjqC wal rozrzqdv.

WvjqG popychacze. Zo pornocq odpowiedniqo Sciskacza do spre-

zyn wymontowat wszystkie rawsry i upsrzqd- kawai: czeSci (kliny, miski. spretyny) wedlug koIe~n06ci.

ZdjqC uszczelniacze tnankhw rawor6w. Uwaga. Ze wzgledu na p~inie jszy montar wszy. stkie czeci ~ i a l e r y odpowiednio oznaczyt.

Weryfikacja czegci m SprawdziC wysokogt glowicy t plaskoCC po- wierzchni przylegania glowicy Eich obrobka jest mcizliwa z zachowaniem minimalnej wysokoCcr glowicy oraz odpowied n iej objetoSci konior spa- lania).

Page 179: Manuale Fiat Cinquecento

!#o wica i W ymon to wanie zespolu napqdo wego

Sprawdzit stan przylgni gniazd zaworbw i W rarie potrreby przeszlifowaC je. W rarie sztifowania gniazd rawory nalezy wyrnienik lub prteszlifowa6 ich prtylgnie. JeSli szlifowanie okaze sie niernoiliwe, gniazda zawor6w nalety wymien ic. r SprawdziC stan zawor6w i W razie potrzsby pndifowai: ich przylgnie. W takim prrypadku naleiy pneszlifowad rowniek przylgnie gniard zaworbw. Uwaga. Po wszelkich operacjach szfifowania nalezy bezwrglgdnie dotnei: zawory W ich gnraz- dach.

SprawdziC luz zaworhw w prowadnicach i jeSili to koniecrne, wyrnienEC zawory i prowadnice.

SprawdziC sztywnoSr5 spreiyn i wymienit je. jeili odpowiednie warro5ci ugi& kontrofnych nie btdq prawidlowe.

Sprawdzii: czopy walu rozrzqdu t wznios krzy- wek, JeSli wartaSci Srednic lub wznlosu nie odpowiadajq warto9ciam prawidlawym, wat roz- nqdir naleiy wyrnienid.

Sprawdtid Sr~dnice popychaczy i ich gniazd. Jdli awalizacja popychaczy jest nadmierna, na- lezy je wyrnienii~: jeSli gniazda popychaczy sa nadmiernie zuiyte, naleiy wymienie ylowice.

Uwaga. Stykajqce sie powienchnie cz+ci nale- Zy przed ziozenieni posmarowa6 olejem silniko- wym, m Zamontowal: nowe uszczelniacze ~ r z o r i k ~ w zaworiiw, r Zamontowak zawory i popychacze (kazdofa- zowo: odpowiedni zawbr, dal nq niiske, sprqzyng zaworu, gOrna miske, kliny i popychacz). e Za!oiyc wal razrtqdu. a ZamontowaC pokwwy lozysk walti rozrzadu orail pnew0d srnarowania. m Zan~oiitowac koIo napcdu walu rozrqdu, r ZamoniowaC Swiece zaplonowe, obudowt te- rrnoctatu i terrnostat. i ZamontawaC kolektor dolotowy. I, ZarnontowaC zespcit cewek zap!onowych i po- kiywg osfony cewsk.

ZarnontewoC glawice (patrz odpowlcdni opis).

3.2.3. Wymontowanie zespdu napqdawego

r WymontowaC pokrywq pnedzialu ciinika. m UrnicScie saniochbd na podnobniku 2 kolarni zwieszonymi.

SpuSciC olej 2 silnika. OdfgczyC i wymontowac akurnulator wraz z je-

go wspornikiern. 9 Odl$czyc linkq sprzqgta, wtrjczn ik Swiatta cofa- nia i przewbd masy ad akumulatora na sknynce pnekladniowej.

OdlqczyC tinki srerawania biegami od sknynki prreklad n iowej. e Wymontowad kcirnpletny filtr powietrza wraz z jego pnewodami. m OdlqczyC ziqcza od przekainika podwbjnego, od czujnika ciinienia bezwzglqdnego, od bex- piecznikbw, ed sondy lambda i ad czujnika polo- renia pnepustnicij.

i* .* . :. 1. Us ytuoweiiie wsporrrrkdw zawieszenia respolu nepedowego W samochodzie 1 - wspoinik gomy prawy, 2 - wspornlk g6rny lewy, 3 - wspornik dotny

Page 180: Manuale Fiat Cinquecento

8 1 Wspomiki zawieszemia zespolu nappdo wsgo 1 - wsmrniki. 2 - elemenly meialowo-gt~mow~

Odlqcq6 pnew6d podci9nienin od kolektora dolotowego. m Odlgczyt linke pedalu prryspieszenia od ze- spolu wryskowego. Z djqC korek ze zbisrnika wyr6wnawczego. Od-

Iqczyt pnrewody dolny i g6rny na chlodnicy i Ccisnqc pvewody ogrzewania zarnocowaile do pnegrody czofawej W celu ich wyjqcia. Ciecz chlodzqcq nalezy spciSci6 da odpowiedniego na- czynia (patrz odpowiedni opis).

Odtacrye wszystkie prrewody paliwa i polq- czen ia elektrycznc od zespdu wtryskowego.

OdlqcryC pttewdd podciSnienia od unqdzenia wspornagajqcego homulcbw. m Od tqczyb zlqcze wie2ostykowe od etektronicz - nego urzqdzania sterujacego i przewbd masy. m ZdjqC przednie kola. @ Odkrecic nakrqtki mucowania piast kbl przed- nich.

Odlqczyc przeguby kulowe ukladu kierowni- czego od swrotn ic. i, WyjqC przewody hamulcowe. e Oddzielit zwrotnice od kolurnn zawieszenia i wyjqc pblosie ze swrofnic (patrz odpowiedni opis W rozdziale 8). + WyrnontowaC z wnqk k6l osleniy pneciwblot- ne prawq i lewq.

OdlqczyC rurq przedniq od kolektora wyloto- wego.

m Podtnymad silnik za pomocq wciqgnika ra- czepianego na uchwytach do podnoszenia.

UstawiC podnoSnik hydrauliczny, podtnymat respbl napgdowy i lekko unieS6. a Wymontowad wsporniki zespolu napedowe- 90e * Pnez spbd sarnochodu wolno opuszmat se- cpbl nepqdowy sprawdznjqc, cv ws7ystki~ linki, przewody i zlrjcza zostaly odlqcrone.

3.2.4. Zarnontowanie zespoEu napqdowego

Operacje t? wykonuje si? w odwrotnej kolejnoCci W stosunku do wyrnontowania pnestnegajac nastqpujqcych zaleceii: - pned wkrcceniern Srub mocowa nia wspor- n i kbw zespolu napqdowego nalezy powlec je specjalnq subctancjq zapobiegajqcg odkrqceniu; - pnestrzegak wlabciwych momentdw dokrpca- nia: - wszysrkie Sruby. ktbre majq byC dokrecane o okreglony kqt, naleiy wymienic; - wlae olej do skrzynki przektadniowej i do silnika: sprawdzit poziam olaju W sknynce pne- ktadniowej i W silniku: - napelnlt i odpowietrzyk uklad chlodrenia {patn odpowiedni opis):

Page 181: Manuale Fiat Cinquecento

RozkEadiinie, nawa wa j skladenie silnika

- wyregulowal: naciqg paska alternatora (patn odpowredni opis w rozdziale 13); - wylegulowak skok psdalu spuqgla; - sprawdziC i ewenluatnie wyregulowac usta- wienic k6l pnednicii (pain: odpowiedni opis W rozdziafe 10); - p r q pracujgcym silniku sprawdzik, czy nie 'niystepujq wycle'ki.

3.2.5. Rozkjadanie silnika

Uwaga. Operacje te wykcinujè si? po mori- towanru zespolu nemowego (patrz poprzedni opis) J po oddzieleniu silnika od sknynki prze- klaclniowej. O UrnieScit silriik na odpowiednim wsporniku. m OdiqcsyC poiqczenia elektryczne od rozrusz- nika i :~ymontowaC rozrusznik. r Odkrecit Sruby mocowania janrna wspornika sknynki pnekladniowej od silnika. a Wymantowaé glowic? (patiz odpowiedni npis). m WyrnontowaC. filtr oleju. m Wyrnontowat pompe ciacq chlodzqcej. m WyrnontowaC kolo pasowe walu korbowego, kolozp;bate wa!u korbowrgo orat czujnik poloze- nia i pledkoici obrotowej watu korbowego. a Wymonrowat kolo samachowe. a Wymontowat rniske olejowq. e WymgntowaC pompe oleju (pa:rz adpowiedni opis). ri Wyrnontowai: tylnq pokrywq kadluba.

WymontowaC poktywy korbowodbw wrnz s ich pblpanewkarni (oznacrajqc je). m Wyjq15 zespalv knrbowiid -2iok.

Wymontowad pakrywy lo iysk gl6wnych walu korbowego wraz z ich pblpanewkami (oznacza- jw j d .

WyjqC wal korbowy t kadluba silnika. Wymontowac dyste natrysku oleju usytuowa-

ne u dotu kaidego cylindra.

m Dokladnie oczySci6 powiertchrnie styku kad- tuba z usrczelkami. m W celu ucuniecia nttgaru nalety posluiyd si? skrobak iem.

OczyScit wszystkie kanaly ukladu srnarowania. r Zamontowat nowe dysre oleju.

3.2.6. Naprawa i sktadante silnika

P - - P

SPRAWDZENIE KADLUBA r W celu sprawdzenia stoikowoSci cylindrbw nalety wykonoc irzy pemiary (na gone. W Srodku i u dolw). ROlnica nre powirtna przekrocryc 0.05 rnm

W celu sprawdzenia owalitacji cylindrdw nale- ry wykonak dwa pomiary W plaszczyznach pros-

Spra wdzenie cylindrdw 1.2,3 - poniiary Siednic do okreClenin crazkowaSci cyllndm. 8 . b - pomiary Srelnic do nk.&lenie owslizacli cyl~ndra

Page 182: Manuale Fiat Cinquecento

Zespot kadìuba 1 - kadlub, 2 - tulejka ustalaj~ca, 3 - r&Iepka, 4 -iszczelka pokrywy tylnej, 5 - pokqwa tylna, 6 -tylny piergcieri uszcretnlajqcy welu korbowego. 7 - rniska orelbwa. 8 - korek spustii oteju

rogadlych (ukolo 1 0 mrn ponikej powierzchni styku t uszczelkq glowicy). R6iriica miedzy oby- dworna tyrni wymiarami nie pwvinna prrekrnczv6 0,05 rnm. * Je91i pom iary wykazaly przekrocrenie poda - nych warto6ci, nalezy cylindry gnetoczyt i hono- waC, prrestrzegajqc wlaSciwych wymiar6w na- prawczych ttokiiw oraz tolerancji obrdhki ustalo- nych dla grup A, E, C (patrz rozdzial 3 , l ) .

m SprawbziC plaskobi; powierzchni styku kad- tuba z uszczelkq glowicy (maksyrnalna niepta- skoSC 0,l rnm).

SPRAWDZENIE WAtU KORBOWEGO SprawdziC bicie poprzeczne walu korbowego i zrnienyt rnikrornetrem Srednice czopow gtiiw- nych oraz czopbw korbowych. JeSli czopy q porysawane albo jeSli ich stoikowod4 tub owali- zacja przekraczajq 0,05 mm, nalei), je przsszlifd- waC przestrzegajqc wymiarow naprawczych pa-- newek,

Sprawdzenie luzu prornieaiiowego

m Sprawdzii: luz czapbw gi6wnych W panew- kack (nalezy zastosowai: pxqciki porniarowe Plastigage, ci grubogci odpowiedniej do wartokci Iuzu}: - urnieSciC wai korbowy W kadtubie zaopat- rzonym W phlpanewki; - za4ozyC pokrywy loiysk gl6wnych z p6tpane- wkami i dokrqcik Srubv wlahciwyrn rnonentern {nie obracac waiu korbowego); - wyrnontowat pokrywy [a iysk glbwnych; - porbwnai nejbardziej zgniecione rniejsca prq- cikiiw porniarowych ze skalq wydfukowana na opakowaniu.

Cprawdzenie lutu osiowego PosrnarowaC pblpanewki W kadlubie, zatoiv%

wal korbowy, a nast~pnie pokrywy wraz z ich p6lpanewksirni (rowniez pasmarowanyrni). r WkreciC i dokrecic wlagciwyrn momentem Sru- by pokryw lozysk gl6wnycfiv

Ukfad tloko WQ-korbow y 1 - wa4 kor bowy, 2 - kolo zarnachowe. 3 - Srorìkowa pblpaiiewka gibwna 2 krawedzianii stanowiqc.jmi pdlpierScienle oporowe waEu korbowego, 4 - panavki Iozvsk yibwnych wa4u korbowe~;b, 5 - karnplet pierScreni ttoka. 6 - ilok, 7 - sworzeri ttoka, 8 - korhowbd. 9 - panewki I<orbowri.du

Page 183: Manuale Fiat Cinquecento

a Na k o k u walu korbewego opxzec ctujnik zegarowy. e SprawdriC luz osiowy walu korbewego, prze- suwajqc go osiowo od oporu do opsru za pamo- q dfwigni. Luz osiowy walu ustalajq pblpier6- cienie oporowe stanowiqce kaawedzie gornej pblpanewki Srodkowego loZyska glbwnega. W mie koniecznogci nafety naprawEC wal kor- bowy i zastosowaC p6fpierScieriie nadwytniare- we.

+ ZrnierryS bredriic~ tEokbw. E SprawdziC tuz tlok6w W cylindrach. JeSli cylin- dry zostaiy pveszl~fowane, naleiy zamontawai: tFoki e odpnwiednich wymiarnch naprawczych, i Sprawdzd gruboit pierbcreni. r Sprawdtid luz montazowy rniedzy pierCcienia- mi i rowkami tlokbw. i SprawdzrC tur ila rozcigciach pierScieni ( W

cylindrze) .

r Na prasie wymontowat sworzefi tloka i spraw - dziC lego firednic?.

Umiefcit korbciwodv na 15 minut w elektrycz- nym piecu rotgrzanym do ternperarury 240'C. r famontowac swoner? tloka na przyrrqdzie nr 18603481)OQ. Powlec olejem silnikowym przy - nad i sworteh.

Pdgrzany korbow6d zornantowal: W irnadle raopatizanym W nakfadki szczek z rniqkkiego meralu i spnawdzit. czy korbowiid nie jest skrzy - iviany.

.- L 4.

Spr~wdzanie Itlru osio wega walu korbnwego

187

I

' \ I Sprnwdzanie luiu , x- pierfcienia W rowku

-- - - . 1 - - - '. tloka

Page 184: Manuale Fiat Cinquecento

m Zaloiyd ~lok na korbowbd. prtestrzeyajqc wla- Sciwego sposobu rnontaiu. m Wcrsnqt sworzeri ttoka. a Po ocfilodzeniu sprnwdzit zamocowanie swa- rznia za pornocq przyrzqdu nr 1 89563 5000 i klu- cza dynarnometrycznega wyregulowanego na 1,27 daP4.m co odpowiada oskowemu obciqzeniu 392.4 daN.

1

Oznaczenia identyfikac yjme i pra wido wy sposdb montszu tloka wzgledern k o r b o w ~ d u L oznacwnio grupy selekcyjnej tuoica. 2 - m:elcca oznacrenla numeru cylinCra na korbowodzre X -pmsuni(+tir? o watt056 1 rnm Q9 ikoka w g l e d m OSI Iwomnra i!oka Uwagn S:rzalka wskazano ktemnek ohrci:u walu kor bewegc podczas pmcv silnika

e WmieCciC panewki na korbowodach. pewierz- ehnie styku powinny byC suche. o RozstawiC rozciecia pierCcieni na tlokach. *. Tloki i cylindry posmarowad otejern silniko- wym. i UmieScit w kadlubie zespoly korbowOd-ttok. stosujqc obejrn? do pierScieni orar prrestrzegalqc wlaSciwego arnaczenia i usytuowania (sirzalka wykonana na denkii tloka powlnna byk skiero- wana W stronq rozrzqdu. a numer cyiindra wyko- riany na Ibie korbawodu powinien by6 usytuo- wany od strony ukiadu dototowego). e Na pokrywach korbowodow sarnontowac czyste i suche panewki.

ZrnierzyC luz promieniowy czopbw korbowych w taki sam cposbb. jak to opisane we fragmencie dotyczqcym sprawdzenia walu korbowego. W ra-

Orneczeniio numeru I cylrndrn ne ' korbowndrlrie

zie potneby wymienit panewki. Naleiy pne. strzegat wla8ciwego sposobu i odpowiadniego pololrenia podczas montaiu kaldej pokrywy. I* D o k r ~ i C Cruby korbowod6w wlabciwym mo- rnentem. m ZamontowaC pompe oleju (patn odpowiedni opis) wras z nowq uszcrelkq sras tylna pokrywq kadluba. r ZamontowaC kofo zamachowe. * ZaniontowaC kolo zqba te walu korbowega, m Zamontowac pompe cieczy chlodrqcej. m Na powienchnie styku kadluba z uszczelkq rniski olejowei i na rniske oteiowq nalozyd sub- stancje stlikonowq.

ZarnontowaC miskq olejawq. e Zarnontowad nowy filfr ole~u. e ZamontowaC kolo pasowe walu korbowego oraz czujnik polozenia 1 prqdkoCci obrotowej walu korbowego, E ZamontowaF glowice (patrz odpowiedni opis).

Page 185: Manuale Fiat Cinquecento

e ZamontowaC pasek zebaty napcdu rorngdu { pa tn odpowiedni opic).

Pmostale czynnoSci operacji skladania wyko- nuje sip w koiejnoSci odwrotnej do rozkladania.

3.2.7. U kjad srnarowa n 3a

Wyrnontowanie SpuScif r Silnika orej.

* WvrnontowaC rniske olejowg i zdjqt iej uszcze- 149.

WyrnontowaC pasek zebaty napedu roznadu (pattt odpowiedni cipis) . i Wymontowat kolo pasowe i kdo zqzebate walu korhowego. e WyrnoritowaC cri~jnik poloienia i predkoSci obroiowej wnlu karbowegn. a Wynontowat crujnik ciSnienia oleju. e Wymontowac filtr oleju.

Wymontowat smok znsysania oleju. i WykrqciC Sruby macowania pompy do kad- iuba. a nastgpnie wyjq6 obudowq pnrnpy.

i Sprawdzib luz niipdty kolem tqbaiyrn Rape- dtanyrn i obudowq pompy oleju. m SprawdzEC tuz osiowy miedzy powierzchniq oparcia cibudowy poi~ipy i kolaini zqbarymi. ii Porbwnak zmierzone wartoSci z wartoSciamr prawidbwyrni i W razie kon iecznogci wym ienic pompe.

CzynnoSci zamontowania pornpy oleju wyko- nuje si? w odwrotnej kolejnoSci W stosunku do wyrnontowania, p n y czym naiezy pnestnegak nastepujqcych raleceri: - dokiadnie oczySciC powienchnie stykri r uszczelkq cihudowy parnpy aleju i kadluba:

Uklad smsro wanis i prersci~ri usaxelninlqcy, 2 - obudown pciriipy nleju. 3 - ~ O : K I , 4 - czujnik cdntenia oleju, 5 - liitr oleiu. 6 - zlqczka gwintowana I - wskainik ~ l i r i r n u olejii z ~sz6xcII.q. 8- wVio?r~syssnia. 9 - uis*Sc!e..i usrueinta]$ey okqc jv , ; 3 - rniska olajowa. 3 f - karek spunu 01811~ z silirkn

Page 186: Manuale Fiat Cinquecento

-xc 1 Sprawdzsoie luzu osiowego mieo'rv kokami xebstymi i plnsrcryznq pckrywy pompy oleji:

- W ohudowie pompy zamontawad- nowy pier5- ciefi uczctelniajqcy i powfec srnarern jego kra- ~ $ 2 : - urnieSci6 na wIaSciwym rnfejscu pompe wraz r R O W ~ uszczefkq papierowq: - wkrsic i dakrecic wlaCcitvym rnomentern Srciby rnucowania pompy; - zamontowac smok zasvsania wrar z nowym pierscieniern uszczel n iajqcyrn okrqglyrn; - samontowa% nowy f i l tr oleju: - nspeIniC ciinik olejern do prawidlowego po- ziornu.

SPRAWDZENIE CISNIENIA OLEJ W i, WyrnontowaC uujnik cibnienia oleju i zarniast r~iego zarnontowac manometr.

Doprowadzit silnik do TemperatUry normalne~ pracy (1 00- C).

Sprawdzit i zanotowak cisnienie oleju, a na- stvpnie porownai: z wartoCciq wiaCciwg. i Wyrnontowak manometr pomiarowy i zarnon- tawat: czujnik ciCnienia oleju.

WMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE POMPY CIECZY CHtODZ4CEJ

Wymcintowanie a SpuSciC ciecz z uktod~i chtodzenio (patrr od- powisdni opis).

m WymontawaC pasek nepedu rozrzadu (patri odpowiedni opis). e Odkrqcit Sruby rnocowania pompy ciecty chlodzqcej r zdjqC jq.

Zamontowanie m Dokladnie oczy5cic powierzciinic? uszczeinie- nfa pompy z kadlubem siynika.

Bo powfeczeniu pswierzchni uczcselnienia subsrancjq sifikonowq zamontowec pornpq cie- CZY chlodzqcej. a Zamontowac pasek nopedu rozrzqdu {patrz odpowiedni opis). a Napelniccieczq i odpowietrzyt uklacl chlodze. nia ( p a t n opis zarnieszczony ponizej).

Opr62nianie m Dhvigni~ sterowania ogrzewaniem we wnet- nu samochodu usEawiC W polokeniu temperatuiy maksymalnej.

Zdiqt korek re zbiornika wyr6wnawczego. * UrnieSciC pod samochodem naczynie na spu- szczanq ciecz chlodzqcq.

OdlqcryC dalny przew0d od chlodnicy i cal- kowicie spuscid ciecr chlodzqcq d e naczynia.

Napetnianie i odpowietrzania + Dfwignig sterowania ogrzewaniern we wne- tnu samochad 11 usisiwid W polozeniu temperatu - ry maksymalnej.

Page 187: Manuale Fiat Cinquecento

a PodlqczyC dolny praewod cieczy chfadzqcej do chtodnicy.

Usytuu wanie czujnika wsk af-nlka ternperatury cieczy chludxqcej ( A ) oraz t emo W ylqcxnika wentylatora ( E )

Otworrye odpowietrznik usytuowany na kofi- cw pnewodu odpowiotrrania (przy chtodnicy) i adpowietrznik usytuowany na pnewodzie polq- czenia z nagnewnicq. m WlewaC. ciecz chladzqcq do zbiornika wyrow- nawczego, az bqdzie swobodn ie wyciekad pnez odpowietrzniki. m Z amknqC odpowietnniki. m SkorygowaC poziom cieczy chlodzqcej W zbio- rniku wyrbwnawczym.

U k b d chlodzenia 1 - chlodnica. 2 - respM wrtntylaiom, 3 - termbwylqcznik wenrvla!ara, 4 - usrczetnienie. 5 - pnewodv, 6 - zl;lczka. 7 - odoowfe:rzniki. 8 - zbiornit wyrbwnawczy, 9 - k n r ~ k zbiornika svyrErwnawcxego. IO - rvspnrnik zhrornrka wyiiiwnawcrego, 1 1 - obudowa iwrnoqraiu. 1 71 - czujnlk iernperatury. cim-erv chlodzqcej Istwowania srlnike), 13 - czujnik wsira-inika fernperacury ciecry chlodrqcei (zestaw wskatntkbw). 1 4 - pompa e m r y chtodqcej, 15 -- kolakrot dorciiow A - x rermosraiu, E - do zbrcirntka wyibwnawczego. C - do pornpy cieczy chtodzgwt. D - r pdqnewecza iesptu wlryskowego, E - z ctilodnicy. F - 3 negmewnicv. G - d o chtodnicy, H - s chtodnicy. 1 - do nsgrrpwnicy

Page 188: Manuale Fiat Cinquecento

UruchomiC silnik i pozwolik aby rozgrzal si9 do ternperatury narmalnej pracy (wtqczenie wen- tyiatora). + Ponownie atworzyi: odpowietrzniki i pozwnlit na usuniqcie powietrza, kt6re pozmtalo. Gdy pojawi si? ciqgly wyplyw cieczy chtodzqcej bez

pechenyk6w powietrza wiiwczas odpowietrzniki nalety zamknqC, s Odczekac, ai silnik mtygnie i W razie potrzeby uzupelnid i4oSC cieczy W zbiorniku wyrbwnaw- czyrn do wlaSciwego poziomu. 8 Zarnontowak korek na zbiorniku wyrbwnaw- czyrn.

Page 189: Manuale Fiat Cinquecento

CMARAKTERYSNKA TECHMICZNA

W samoc hodaie zastlisowana jednotarc7ow~ spaqgFo suche sterowane mechaniczn ie za po- macq linki. Zesp61 oprawy sprzegla ma centralnq SPI~ZYW tarczowq (ralennwq). Tarcra cierna sam~g la ma durnik drgar5 skrgtnych oraz okiadzi- ny bezazbestowe. Kulkowe lorysko wyciskowe pracuje M;! E u ~ u . stale stykajqc srg ze spxqzynq (sryk wymustony sprgiynq pedalu sprrygla).

Podsrawows parametry

Sruby mocowania zespolu oprawy do kola zarna- chowego: 1 0 N m. Suba mmowania widelek wylqczonia sprzegta: 25 N .m,

Z E S P ~ L N APEDOWY 900 hilocowanie skrzynki pnekladniowei do silnika: 78 N A m. Korek spustu olejv skrzynki pnekladniowej- 46 N m. Mocowanie rozrusznika do skrtynki pnekfadniu- wej; 25 N m. Sriiba wspornika linki napedu prqdkoSciornierza: 1 2 N -m . $ruba macowania zespolu oprawy do kola =ma- chowegar 10 N - m.

ZESPbt NAPCDOWY 11 06 Mocowanie ckrtynki przekfadniowej do silnika: 85 N.m. Korek wlewu i kontroli poziomu oleju skrtynki pnekladniowej: 40 N . m. Korek spustu oleju sknynki pnekladniowej: 22 N-m. Mocowanie rsrnisznika do skwnki prxeklarlnia- wej: 22 N n m. Smba wspornika linki napgdu pr@ka$ciornierza: 5 N.rn $ruba mocowania zespolu oprawy do kota zama- chowego: 20 N m.

4.2. OBSLUGA I NAPRAWA UWAGI WSTSPNE

r Wymiana sprxpgla wymaga wymantowania

ckrrynki przakkdniowej. r Skok pedslti spncgla jest regulowany.

Page 190: Manuale Fiat Cinquecento

UWAGI WSTEPME Ze wzgledu na jakoCC naprawy oraz nienawod-

nosi: sprzqgia zaleca si?. aby pmy wymianie sprz9gIa wyrnieniC zespdi oprawy oraz tarczq i iozysko wyciskowe. r Pned zamontowaniem spnggia naleiy oczy9- ciC jego abudowq araz za pornocq odpowied- niego ronpuszczalnika (na przyklad trdjchioroety- lenu) dokladnie odttuSciC powierzchnie ciernq kota zamachowega silnika.

+ ZaznaczyC za pornocq odpowiednich rys wza- jemne polozenie zespalu oprawy spnegla i kola zamachowego (jeieli zespbl oprawy nie kqdzie wyrnieniany). s Po!uzowat sropniawo ( ~ a krzyz) Sruby rnoco. wania zcspolu oprawy sprzqgia do kola zaniacho- wego silnika.

WyjqC Sruby, zdjqC zespOf oprawy i tarcze sprrggfa, pamietajqc o oanaczeniu sposobu mon- t a i ~ taxczy. * ZdjqC zapinki rnacowanla tozyska wyciskowe- go z widelek sprzegla, * Wyjqt lozysko wyciskowe.

* Wyrnontowac skrzynkq pnekladniowq (patra r- odpowiedni opis). CF' L ,---A

1 ' . r 7.J 1

Page 191: Manuale Fiat Cinquecento

Sprz&o zespolu mnppdo wugo 700 I rneclierrizrn W ylqczanle sprzggla 7 -rscra spiregla. 2 - sesphl oprawy, 3 - iozysko wye:sknwe, 4 - zapinka. 5- titlelka dolne. 6 - wrdeki. 7 - tulqka gbrna, 8- dlbv4pnia wyIquanr.7 sprz++a L uszrrrslkq, 9 - podkindka mtitnlowo-gilineiva. IO noliretta regulacy)na. 11 - ~npctwnskrerka 12 - Sr ihs mnrnwanm widejek. 13 - Iinka sprzqqln

SprzwIa zespoibw napqdo wych 900 i T ÉOO oraz machnnizm ich wyfqccami# A- a s p i i i nayedowv 900. B - fespbl na~edowy 7 100 ! - tnlcza s n r z ~ f a . 2 - respl oprawy 3 - d r ~ b a mmowania zt~pi)Iu nprawv, 4 - I Q Z ~ C ~ O ~ C I S L Q W B . 5- wuidkl. CI iitwignla wytdczanra ~priegta. 1 - Iinbn crrtegla, 9 - nakrelkii ~ogulacyina. 9 - pne iwnakr~:ka . 10 - redal spni;ola, I 1 - spreivna & ~ t r i s p ~ g t a

Page 192: Manuale Fiat Cinquecento

8 ZalaZye tarcze sprzggia wystajqcq cze6ciq pias- t y skierowanq W stronfj sprqiyny tarczowej. e WySrodkowaC tarczq sprzqgla za pornoq spe- cjalnego trzpienia Crodkujqcego {nr 1 870085000) na kole zamachowym. a Zaloiyé na kolo zamachowe zespbl oprawy sprzqgia, zwracajqc uwagq na pokrycie si? rys naniesionych podczas demontazu. e Sruby mocowania zespolu oprawy sprzqgla dokrecic stopniowe (po przekqtnej) az do uzys- kania w~aSe3wego mornenau dokrgcania. a WyjqC tnpiefi Srodkujqcy. e UrnieSciE iozy~ko wyciskowe na widelkach sprzegia i zamontowaC zapinki mocowania loiys- ka wyciskuwego. s Zarnantawa6 skrzynkq przekladniowq (patre odpowiedni opis). m Wyregu lowaé skok pedalu sprzggla (patrz od - powiedni opis).

4.2.2. Regulacja skoku pedalu

a Kilkakrotnie nacisnqi: na pedai spnegla i apra- wdziC jego skok (odleg#o$C ,,a" na rysunku). e PoluzowaC przeciwnakretkq na kohcu l inki sprqgla, przy dfwign i wyfqczania sprzegla i wkrecajqc lub wykr~cajqc nakrgtkq regulacyjnq uzyskaC wlaSciwy skok pedatu sprzègta,

r Po osiqgniqciu prawidlowego skoku pdalu sprzegla dokrqciC przeciwnakretke.

3

Regulacja skoku psdatu sprzegfa zespolu napedowego 708 1 - linka sprzcgla, 2 - nakrqtka reguladyjna, 3 - przeciwnakretka

Porniar skoku (a) pedalu sprzegfa

196

Regulacja skoku pedaiiu sprregla respolow napqdowycli 900 ( A ) oraz 7700 ( B ) 1 - nakrqtka regulacyjna. 2 - prsec~woakrqrka

Page 193: Manuale Fiat Cinquecento

Zespsl napedowy 706 zawiera skrzynke prze- kiadniowq zamontowan? z tyfu silnika i rirniesz- uonq wzdlus osi podluzne) pojozdtr. Sknynka pnekladniawa zawiera we wsp~tnej abudowie ze stopu aluminium skrrynk~ bieqow, przekiadn ie glbwnq i rnechanizm r6Enicowy. Typ skrtynki prxekladniowey: C.515.4.05.

Skrzynkn biegliw jest dwuwalkawa. Waiek sprzq- glowy sluzy tylko do przeniesienia napedu, walelc gtbwny jsst dwuczgkiowy 1 ma kola stale, a wa - tck napcdowy - jednocz~St-iowy i ma kola pne- suwnc, syrichronizatory oraz naciqty zqbnik stoz- kowej przekladni glbwnej. Sknynka biegiiw ma caew synchronizowane biegi do jazdy do przodu {synchronizatory 2 piergcieniern ciernym na wal- ku napprlawym) i niec>ynchrnnizowany biag wsreczny. Kola zgbate biegbw do jazdy do prtodu majq zeby skoSne, a kola zebate biegu wstecz- nego - rqby praste. Zsniana biegbw odbywa sEg za pomocq dtwigni zarnontowanej w podlodze i ~odfuzriego drqika zrniany biegbw urnieszczonego poziorna, wyko- nujqcego ruchy ohrotowe (wybbr biegu) orai! ruchy przesuwne (wlqczenie biegu).

St~ i kowa prrekladnia gl0wna ma zqbnik nzclety na walkzi nawdowyrn, a kolo osadtane na abu- dowie mechanizrnu rdiriicowego. Luz rnipdzyzqbny pnektadni gibwnej: 0,08 do 0.1 3 imm. GruboSC podkladek regulacji palo2enia zcbnika watka napedowsgo: 0,7 0, O,15; 0,30; U,80 mm.

MEGHANIZM ROZNICOWY

1 Bieg

1. 2. 3. 4.

Wstwrnq

Mechanirm r6Z.nicowy ma dwa satelitv i jest ulozyskowany W dw6ch loiyskach stoikowych. Regulacja naciqgu lozysk odbywa sip za pornocq pierScieni regulacyjnych. Luz miedzyzqbny miqdzy kolami koronowymi i satelitami: nie wiqcej nii: 0.1 0 mm. Gr~ihn66 podktadek regulacji luzu migdzyzqbne- go: 0.7 do 1 ,3 mrn (co 0.1 rnrn). Moment oporowy loiysk mechanirmu roinico- wego: 127 do 147 M . cm.

Pnelorenia bisgow

3.250(39/ 't 2) 2.0~orai 120) 1.31 2 (42132) 0.872(34/39)

4.02n (26/12 r39/21)

Przekladnia g t h n a

4,333 (39/9)

Przelozenia calkawtte

74.082 8,882 5,685 J 7,5

l ?,436

-

Page 194: Manuale Fiat Cinquecento

SMAROWANEE IloSt ofeju: ,4 dm3. Rodzaj: olej przekladniowy SA€ 80W90. CrpstoSC obslugi: sprawdtanie poziomu co 20000 km (do nru silnika 3633974) Sub co 45 Q00 km (od nru silnika 36339751, wyrniana co i 20 000 krn lub co 6 lat.

$ruba z podktadkq sprgiystq rnocowania tulei lozyska wyciskowego sprzqgla: 8,3 N m. $ruba mocowania pokrywy tylnej: 25 N - m. $ruba mocowania pokrywy gbrnej: 8'3 N m. Nakretki 6rub dwustrannych mocowania pokry - wy spreiyn zatrtask6w osi widelek: - Srube M6: 8.3 N . m. - Sruba M8: 25 N . m. Karek wlewu i kcintrali poziomu oleju: 25 N -m. $ r ~ h n mocowania ohudowy zespofu kbl tqba- tych do oblidowy sprzggla: 34 N n m. N a k r ~ t k a (do zagniatania) mocowania walka napedowego: 49 N . m. $rubo mocowanra pokrywy Iriiysk: 22 N + m. Sruba mocowanra walka biegu wstecznego: 15 Nam. $ruba rnocowania widelek do Ach osi: 8,3 N m. $ruba mocowania wybieraka do waika przecuw- nego zrniany bieghw: 2 3 N m. $ruba mocowania obudowy prrektadni napqdu predkobciorniena: 1 1 N m. Korck spustu oleju: 46 N n m. Nakretka Sruby dwustronnej rnocowania koinie- rza piericienia regulacji mechanizmu r6inicciwe- go: 22 N m. Nakretki rnocowania pokryw tozysk mechanizmu rbkn~cowego: 15 N m. $ruby rnocowania kola talenowego przekladni glbwncj do obudowy mechanizmu rdinicowego: 45 N-m. SworrsiLi mocowania obudowy rnechanizmu zrniany biegbw W tulei elastycznej: 38 N - m. Sruba rnocowsnia wspornika mechanizmu zrnia- ny biegbw: 19 N m. Sruba z gniazdem srebciokqtnym mocowania kostki zewngtnnego mechanizmu zmiany bie- gbw: 49 N +m. Sruba rnocowania wspornika tulei rnechanizmu zrniany bieg4w: 7,4 N - m. $ruba mocowania wspornika tulei elaswcznej mechanitmu zrniany bieg6w do nadwozia: 15 N.m. Nakretka mocswania drgka reakcyjnego: 15 N - m . Nakretka samoharnowna rnocowania tulei elas- tycznej do wspornika mechanizmu zmiany bie- g6w: 15 N-m. Wkrqt sarnogvvintujqcy rnocowania pokrywy dol- nej rnechanizmu zrniany bieg0w: 3,s N .m. Nak-tka dolna sarnohamowna mocowania drqi-

ka zrniany bieg6w da draika podlu2nego: 24 N -m . Sni ba mocowania wsporni ka mechanizrnu m i a - ny biegbw do obudowy skrzynki przekladniawej: 24 N - m,

5.2. OBSLUGA 1 NAPRAWA

UWAGI WSTEPNE m Sknynkq przekfadnjowa moina wymontowai razem z zespotem napedowym (patrz rosdr, 1 -2.3) albo samodzielnie. * Sknynke przektadniowq urymontowuje si? od dolu sarnoc hod u. a Wymontowanie E rarnontawanie skrzynki pne- kladniowej wymaga rozponqdtania podnaini- kiem Icrh kanalem obslugowo-nalprawczym oraz specjalnq belkq poprrectnq (nt 18705952300) alba diwignikiem.

skrzynki przektadniowej

WYMONTOWANIE Ustawii: samoch6d na podnoSniku obslugo-

wo- naprawczym. OdigczyC akumulatot (prrew6d masy). WyrnonzowaC kompletny f i l t r powietrza, od-

krecajqc i iakr~tke mocujqcq obudowe filtru po- wietrza do wspornika, nakr~tkq rnocujqcq chwyt powietrza do gaSnlka, odlqczyC od nadwozia przewdd doprawadrenia zirnnego pawietrra do filtru. zdjqk z krbCca prsy wlewie uleju do silnika przew0d odpowietrzania sknynl korbowej i od- IqczyC przewod doprowadzenia cieptego powiet- rza. m Raz!qczyd zkjcze Finki nap@u prpd kobciomie. rza (pmy zbiorniku piynu hamulcowego).

OdkiqciC wspornik filtru paliwa. Zdemontowa6 ciqgno pedalu przysp~eszenia

ze wspornika. * Odkr~cic od gainika silownik korektora biegu jalowego. a OdtqczyC koniec linki sprzegla od dtwigni wyfqczania sprzqgla i zdjqC pancen linki ze wspa- rnika na skrzvnce przekladniowej. m WyrnontowaC wspornik obudawy f i l~ru po- wietca.

OdlgczyE od skrzynki przekladniowej przewbd masy. a UstawiC belke poprzecznq (nr i 870595000) nad przedziatern silnika, opierajqc jej podstawki na krnwedziach blotnik6w. padwiesiC zespol na- pedowy do belki W tnech punktach, chwytojqcza specjalne ucha umieszctone na glowicy i na obudowie spnpgla.

Page 195: Manuale Fiat Cinquecento

Zespdl napedawy 700 wio'rtony od spodir sanrochor!rt I vsyfiiowenie korkbw skrzynki przehliid/irowej 1 - citnik 70d cnr'. 2 - skrzynka pceklrirliliowa. 3 - ~'olos miawa. 4 puloi lewa. 5 - b r a z ~ k :r;lldliy Lire~ci\v. 6 - drazek reakcvjny. 7 - k o ~ k W E R W I I I kon:rclli pnnoniu olegu skrzynkr p:zeklnclniowej. 8 - Irurck S ~ U S ~ L I n l ~ j u ZB skrzynl;~ przekladniowei

B Odkrecih dwie nakretkf rnocowarria silnika do rury poptz~cznej zawieczenia zespolu napqdo- wego.

Zdjqt nakladki ozdobne i potuzewaC nakrqtki czop6w piast araz Sruby mocowania tarcz obu k6t przednich,

PodnreSC samochbd i zdjqC kota prsednie. c OdkreciC nakrgtki mocowania obti przewodbw pnedniej rury wyl~towej do g i o ~ i c y , obejmc

mocowania rury do ohudowy sptzqgh i $rube mocowania rury pnedniej do nadwezia ( z cztere- ma podkiadkorni, tulejkq dyctansowq i sprqzyriq). Q OdkreciC Siube abejmy zaciskowej nia koficu prsedniej ruw wy4otowej i wyjqC przedniq rurg wyiotowq. m O d k r ~ i C Srubg mocowania dolnej oostony chlodnicy do prawego nadkola. * OdkreciC i wyjqC po dwie Srtiby rnocujace

Zespdt obudo w y skrrynki przekladnio wej I - obudows respolu k61 zefxarych, 2 - oliudowa sprtegla. 3- pokrywa tylna, 4 - pokrywa gbrna, 5 - pokrywa sprezyn zatmsk6w osr widslek. 6 - pdtrywa folyska rnechenizmu rbinieowego. 7 - oslona keia zamachowega

Page 196: Manuale Fiat Cinquecento

Skrz ynke przek fadnio wa zespo4u napedo wego 700

zwrotnicq do kolumny tawiesrenia z lewej oraz z prawej strony sarnochodu. r O d k ~ c i C catkowicie nakrqtki czopbw piast obu k61 pnednich i wyjqC p h s i e z piast kOi pned- nich. r OdtqczyC przswody elektryczne od w!qcznika iwratla cofania oraz zdemontowaé ze skfzynki pnektadniowej uchwvty mmujpce wiqzke tych przewodbw.

Cldtqczyk przewody od rorrusznika i wymon- towad rozruszn ik. + OdkrgciC od skrzynki przekfadniowej lewy 14- cznik rnocowania do rury zawieszenia zespolu napedowego. 4 OdkreciC biaczanq oslone kola zamachowego. a OdkrqciC od skrzynki prtektadniowej prawy Iqcznik rnacowania do rury tawiesrenia zespofu napedowego. 4 Odlqczyt od skrzynki przekladniowej drqzek zrniany biegdw ( d o l n ~ drqiek podiulriy) oraz drqzek reakcyjny (g6rny dratek podluzny).

OdkreciC dwfe Ciuby rnocowania obudowy sprrqgia do silnika. ì OdkrqciC dwie huby rnocowania Qcznika elas- tycznego zawieszen ia skrzynki przekladniowej da nadwozia m UctawiC podnoinik pod sknynkq pneklsdnio- wq i odkrqcii: ostatnlq $rube Iqczqcq sknynke przekladniowq r sitniktem.

OdsunqC osiowo sknynkq przekladniowq od silnika az do wysuniecia watka sprzqglowego z zespolu oprawy spnegla.

OdkrqciC linkq napqdu prqdkoCciomierza. WymontowaC p6losie ze sknynki przektadnio-

wej po zsuniwiu oshn gurnowych.

f amontowanie skrzynki pmkladniowej polega na wykonaniu czynnoSci W odwrotnej koiejnoki W stoslinku do wyrnontcrwania, Pned rnontaiem inialeiy pokrye smarem stalym powierzchniq wie- lowy pust m watka sprreglowego (WC hodzqcego w tarczq sprzeglia). Podczas mentozu nalery pne- stnsgec wla9ciwych wa7to9ci nlament0w do- krecania polacreii gwintewych. Po zakoriczeniu montalu nalezy wytegulowat skok jatowy peda- iu sprzegta (pazn: odpowiedni opis).

5.2.2. Rozkladanie skrzynki przektad niowej

Uwaga. Demontaiu k6t przekladni glbwnej ora2 wymontowania i dernonrazu mechanirmu rbz. nicowego naleiy dokonywat tylko W uzasad. nionych prtypadkach. Nieprawidiowy monlaz staikowej przekladn i g l0wnej ora2 n ieprawid- lowa regul~cja naciqgu lo iysk rnechanizrnu rbz- nicowego moga spowodowaC przyspieszone zu- zycie i nadmiernq hafaSliwoS6 skrzynki przeklad- niowej. a takze spawoclowaC zniszczenie czqkci. m Umyc sknyrikq pnekfadniowq z zewnqtrz (np. nafta i strumieniem wody}.

OprOiniC skrzynke pnekladniowq z oleju. m Zamocowad skrzynkg przekladniowq na stano- wisku naprawczym (stojak obrotowy nr 3 871 000000 r uchwytem 1871 00? 007 albo od- powfednio dule irnadlo).

Wyrnontowac toiysko wyciskowe sprzegla I z wngtna obudawy sprzggla), zdejmujqc wkrqta-

Zespat ko! xebatych skrrynki biegd W

1 - walek sp~ggiowy. 2 - pnednia creCE watka gl~wnego s kolant rebatymi nap@zajqcyrni 5 I 4. biegu. 3 - tyTtia csw walka g4bwnego z koiamr rebalymi nawdzajqcymt 1 I 2. brqu. 4 - wtdefki bi@w 1 - 2 5 - 03 wrd&ir bbegu wstetrnego. 6 - os wrddek biegbw 3 -4 7 - nnk~lka wai ka nap@awego. 8 - 707~sk.0 . rylne watka napedoweqa (kulkowe!. 9 - kolo zqhaie napedzane 1. biegu. 1 Q -- syncfironizator bieghw 7 -2. 1 1 - koto zcbate napMzsne 2. biegu. 13 - walek z kolarni zehawmi ipdiednirni biegu wstec7nego. 1 3 - rebnik pnekiadni glliwne) na walku napedowvrn

Page 197: Manuale Fiat Cinquecento

kiem dwie zapinki z widdek sprtqg2a. obracalrlc walck z widetkarni W kierunku wyiqczanca sprtq- gla orax wysuwajqc tozysko wycrskowe z tulei prowadzqcej. r Z lewej I prawej strony obudowy skrzynki przekladniowej odkrecii: po cztery nakrqtki mo- cowania pokryw loiysk rnechanizmu rb2nico- wego. e We wnginu obudowy spnqgla (od strony spneglo) adkr$cit sseCC f rub rnocawania obw-

Usrcrelnfeniri skrr ynki prxekiladnio wej 1 - piei'k~sfi usrcxelninjqcy wewncfrrny tulni prowedx+cei llozyska wyciskowego spnegta, 2 - pierscieh uszcselniajqcy zewnetnny (O prrekrolii okrqgfyrri) ! u l ~ i prowadzqcej lozyske wyrrskoweyo sprzqqta, 3 - usrczillk~ odpowretrznika. - uszezelka pokiywy ~ b r n i ~ ) . 5 - wszczalka pokrywy sprezyn zatrzaskbw osi wideiek. 6 - iiszczelniacr walkn prrcsuwnego rmiany bieghw

dowy sprzqgta do obudowy zespoln khl zqba- tyc h. 0 Z lewej I prawej sitony obudowy ckrzynkl przekladniowej podwatyt wkrqtakiem i zdjqt pokrywy torysk rnechanizmu rbinicowego ze Crub dwustronnych, * Rozlqc7yC obudowq spnegla od obudowy ze- spoh kbl zebatych skrzynki przekladniowej i wy- jq6 na sewnqtrz kompletny rnechanizm rhinico- WY, e OdkrwiC Crubq rnacowania i wymontowad napqd predko3cierniena. m ZdjqC gbrnq p o k w e skrzynki pnektadniowej i jej uszczelke po odkrqceniu piqciu sfub.

Przekrdj podIuIn y skrz ynki pmekbdniowej C.5 15 1 - tualek sprzeglowy. 2 - toiysko wycickowe, 3- fulefa prowadxqea lo*ska wyciskowego, 4- diwrgnia wylqczania spnmlo, 5 - tuieja lqczqca walek spnpglowy r przednig creSciq watka glbwnegcr. 6 - koto zqbare nappdzalaee 4 biegu. 7 - - kolo zebare nap~dxajacc $ic.gu wstecrnega, 8 - pnednio czeSC walka glbwnego, 9 - kolo tgbate nap~d78jqce 3. biegtr. 10 - kolu xcbatc napedzaiqce 2. biegu, 1 1 - tytna u q S C walka gtbwnego. 12 - kolo zebsre nawdzajace 1 - biegu, 13 - wabk napdowv

Page 198: Manuale Fiat Cinquecento

Skrzynka pmekfadniowa respolu napedo wego 700

a Zdiqt pierki~ri sprt$ycty za bezpieczajacy ko- lek mocowania kon5cbwki przedniej czqsci walka gl6wnego z tulei tqczqcel walek sprzqglowv s pnedniq czqSciq walka gE6wnego. wypchnaC kolek r otworu i wymontowat watek spn.glowy wraz z tulejq Iqczqcg.

Wymontowak iyfnq pokrywe sknynki pnekfa- dniowej wraz z pylnq czqcci? walka glhwnego po odkreceniu sz&ciu Srub mocowania tytnel po- krywy i oddzieleniu jej od obudowy zespotu k d zebalych.

OdkreciC S r u b rnocowania wybieraka do wal- ka prresuwnego zmianv biegow, wyjqC walek przesuwny zrniany bieg6w i wybierak.

Odkrqcid srube mocowania widdek biegu wstecznego do osi widdek. e W celu zabiokowania walka napedowego wlq- czyc 3. lub 4. bieg (przesirwajqc odpowiednio widdki biegbw 3-4) oraz bieg wsteczny (prze- suwajac widelki bfegu wstecznego}. Odbezpie- czyC i odkrqcii: nakrgtke na kohcu watka napqdo- wego.

Z prawej strony skrzynki przekladniowe] od-

Wnlki 5kr r ytiki ~irreklridtiiovu~i - wnick iprzrqlowy 7 wòlck

(!fC~wr7y (ilvrUrl~';r:OWy ). 3 r?,j*ro:ia

:valk.n :i~ppdaw8rtn 6 LOirr ~y'3a:fi T ~ l ~ S l ? a n f ' hii-r: i i , Ii rvnchrorr 2atm

! ~ r ~ r q ~ w 1 - 2 Ci k n h ~ y t i n ì i b

iiacedznne 2 b~e!iu. 7 kr11,-I Z ~ D A I P aa~b:dzanc 2 lisctlri 8 kolfi przr<LnvnP wi;lczcriii~ bii?<?tt ws!?cznegn, th~:et?

oririsiiwria synchrrinrza:oi.* hi tq i im 3-4. 10 - kolo z e h a ~ ~ .'I h:ecu f l - t?bniL ila wri*??~ nap+oiwir

kr$ciE dwie kruby mocowania pokryvvy sprqzyn zarnaskow osi widetek. zcljqt ostroinie pokrywq i lej uszczelkq. wyjqi: trzy sprqiyny orat tnv k ~ ~ l k t . .I Odkrpctc srube mocowania widelek blegbw 3 4 do osi widelek. r Wyjqc 2 obudowy oS widslek biegu wstect- nego. r Wyjaé o$ widelek biegbw 3 - 4 i dwa kolki zabezp~eczajace przed r6wnoczesnym wtqcze- n i c n dw6ch liiegbw (cier5szy kolek ]est urnrpsz- czony w otwone na korbcu osi widelek biegijw L 4 ) . I, WyjaC oC widelek wraz z widelkami breg6w 1-2 [zwraca~qc uwagq na trzeci kolek rahez- pieczajqcy przed rbwnoczesnyrn wfaczeniem dw0ch biegdw). zdejmujqc r~wnoczeCnte t wai- ka napqdowego tylne tozysko (kullkowe). kolo zqbate napedzana 1, biegu. korripletny synchro- nizator biegdw 1-2 i kolo rqbate napqdzane 2 , biegu.

Zdjqt pokrywe loiysk Srodkowych sknynki pnektadniowej (ku lkowego jednorzedowego watka gl6wneyo i kulkowego dwurzgdowago

Zespdl kdl rpbatych i w d k d w 2 - waiek sprzpgtowy. 2 - iulaja Iqcqca walek spneqtowy z przednig cqSciq walka glbwnego. 3. 15. 18 - kolki, 4 -zabcxpicc7ajqes piekcienie saryzyste, 5-pnednia loiysko kul kowe walka gibwnego. 6 - pnednia cz&C wdlkri gl6wne~o (z kotanii rqbatymi nnpedza~qcvi 4.. wsteunego i 3 hiegu). 7 - pokrywa tozysk. 8 -Smdkowe loiysko kul kowe walka gl6wnrga. 9. t 3. 22 - pierScian asadczy zewnvrrny. 1 0 - tylna czeSC walkn glhwnego ( 2 kalarni zebatyrni 1. i 2. biegu), 1 1 - prarCcieh osadczy wewnctrtny. 12 - iylne iazyska kulkowe watka gtbwnegn, 14,19 - iulejka aporowa, 16-zloienia igialkowe. 17 - kolo zqbate podwbjne b iqu wstecznega. 20- Sruba, 27 - walek hieyu wstccxnegn, 23 - walek napedowy. 24 - prxednia loiysko watka nap$dawago (walcowe). 25 - podkladka regulacji polozenia zebnike walka nep@dowego, 26. 34. 36. 43 - tulela. 27 - kolo ~qbata napedrane 4 biegu. 28.3%- piergcieii synchronizato:a. 29- luleja prrosuwna synchronizatora biegbw 3 4 , 30 - kolo zqbote pnesuwne biegu wstecznego, 31, 40 - piasta synchronrsatore z plvtkami zatrxaskbw 1 sprezynq. 32,41 - pier.CcieA synchronizatora, 33- kola zebate napadzane 3. blegu. 35 -5roclkowr) loiyska walka napedowego (kulkowe dwunqdowe). 37 - koto z&ate nappdzana S. biegu, 39 - tuleja pnesuwn8 synchronizatora brsg6w 1-2. 42 - kolo zebre napedzane 1 biegu, 33 - tylne lmysko wslka napedowego (kulktiwe). 45 - podkladka, 46 - nakretka wstka napedowgo

Page 199: Manuale Fiat Cinquecento
Page 200: Manuale Fiat Cinquecento

wafka napqdowego) po odkrpceniu i wjeciu dwcich Srub (s podktadkami sprqzyctymr) oraz tnech wkrqtdw ( r podkladkami zqbatyrni) mocu- jqcvch pokrywe Eorysk do abudowy zespolu k6l s?batych. * Wymsntowat pierkciefi osadczy Srodkowego loiyska kulkowego na kohcu przedniej cczesci walka glbwneqjo.

ZdjqC Srodkowe Pozyska kulkowe t k d c o przedniej cz$l;ci walka glbwnego po prresunip-5u do przodu (W kierunku sprzegla) prrsdniej czqkci watka gt6wnego. e ZdjqC przednie loiysko kulkowe z przedniej czeSci wafka glownego (od strony mechanizmu rbnicowego) .

Pnez g6rny oiw6r obudowy zespolu k6! rebsi- tych wyjqt przedniq ~ ~ $ 9 6 walka gl6wneg0, skie- rowujqc w atwdr najpierw pnedni koniec tej czqSci watka gl6wnego.

Wyjqd widelki bieg6w 3-4 i widelki biegu wstecznego. e Od zewnqtrz obudawy odkrqcit 6rubg nioco- wania walka biegu wstecznego, Przez gOrny otwbr obudowy zespolu k01 zebatych wypchnqd z iulejek aparowycti i walka dwa kolki osadczs sprqiynujqce araz tsunqi: walek biegu wstecz- nego s podw6jnego kola zebatego hiegu wsrecz- nego, a nastepnie wyjqe tc elenienty re sknynki. m Z ohudawy zespolu k61 zqtiatych wyj# walek napedowy razem z przednim lozyskiern (wal- cowym) i podkladkami reyulocji luzu, pnesuwa- jqc walek napqdowy do prsadu skrzynki (W kierunku sprzqgla).

Z obtrdowy zespotu k.61 zqbotych wyjqt ele- menty znajdujqce sre na przedniei czeSci watko napqdowego, to jest lolo zgbate napedrane 4. biegu, rulejq przesuwnq synchronizatora bieg8w 3 4 , koto zebatc! pnesuwne biegu wstecznego, synchronizator biegbw 3 4 ora;! kolo zqbate napqdzane 3. biegu. i Z ubwdowy zespolu k61 zqbatych wyjqt Srod- kowe loiysko (ki~tkowe dwurzedowe) walka na- pqdowego, * Z l y l n ~ j pokiywy skrzynki pnekladniowej wy- montowatc piersciei osadczy wewnwnny rnoco- wania tylnego Iozyska tylnej czgSci walka gtbw- nego, a nastqpnie wyjqd 2 tylnej pokryvvy wlnq cz$SC walka glbwnego rarem z loiyskiem tylnym (kuikowym).

Z tylnej cz~5ci walka gf6wnego zdjqd pierScSefi osadczy zewnetrzny. a nastqpnie wyrnentowat tylne to2ysko.

5.2.3. Sprawdzenie k61 zebatych, walk0w i zespotu obudovqt

a Dernontatu mechaniarnu rbznicowego nalety dokoriywad tylko w uzasadnionych pnypadkach.

gdyi monta? i regulacja mechanizmu rdznicowe- go wyrnagajq odpowiedniego oprzyrzqdawania, a wady montatu mogq spowodowaC zniszczenie zespolu.

Wymontowane czeSci naleiy umyC i starannie obejrzec. e Wszelkie uszkodzenia niechaniczne wymagajq wymiany odpowiednich czq9ci.

W rarie stwierdzenia uszkodzenia walka glbw- nego wraz z jego wyrniang nsle iy wymientfi wszystkic kola zqbats watka n a p ~ d o w q o . a W razie stwierdzenia uszkodzenia walka napq- dowega wraz x jego wyrnianq naleiy wyrnienic kolo talerzowe sto7kowej pnekladn i g t6wnej.

W razie kcinlectnoSci wymiany pnedniego la- Zyska (walcawego) walka napqdowego dokonu- je sip na prasie.

SprawdziC prawidlowob6 wsp6lpracy wstyst- kich piergcieni synchronirator6w ze stoikowymi powierzchniami ciernymi wspiilpracujqcych kOl zebatych, zwracajqc uwage na prawidtowe (bez luzu) pnyleyonie pierhcieni synchronizatordw do odpowiednich k61. * Podczas sprawdzania stanu zespolu obudowy nalery ocsyGciC odpowietrznik, sprawdziC tuz watka pnesuwnego zrniany biegliw W otworze tylnej pokrywy, sprawdzii: stan uszczelnieii re - spalu, a W razie wyrnontowania walka pnesliw- nego zrniany Isiegbw kaiciorazowo wymienik uszczelniact lego walka W pokrywie tylnej.

W razie kaniscznoSci wyrniany zespolu cibudo- wy sknynki prtektadniawej, wymiany tozysk wslka napedowego albo wyrniany watka napp- dowego naleiy wyregulawac ustawienie zebnika (walka napedowego) wzglqdern kola ta tenowe- $10 przektadni gldwnej za pomocq doboru od- powidniej gruhoS~i podkladki regulacji pofoze- nia zqbnika walka napqdowegcr, poslugtijqc ci? restawem odpowiednich przynqdbw specjel- nych z czujnikiem zegarowym albo na podstawie oceny Sladbw wspblpracy abu k6t zgbatych pne- kladni glbwnej.

5.2.4, Dernontaz, sprawdzenie E tnontal: mechanizmu r6znicoweg~

m Odkrqcirl szeSC Srub macowania kota teleno- wego oras obu czpSci obudowy mechanizmu rbinicawego.

WyjqC oslone rabezpiecrajqq oS satelitdw prted wysunieciern po odgiqclu (na zewnqtrz) wystgp6w oslony. * WypchnqC 05 satelitdw z lewej czeCci obudo- wy mechantzmu r6znicrawego.

WyjqC satelity, kola koronowe i podklndki opo- rowe k d koronowych.

Page 201: Manuale Fiat Cinquecento

2 etknq6 ze sobq iewq i prawq czqS6 abudowy rnechanimu rbinicowego W taki spasiib, aby pokryty siq kreski na koin4erzach obu czqSci obudowy, m Znlosyd kolo tsilerzowe przekladni gliiwnej na kolnierz lewej cczeci obudowy rnechanizrnu r0i- nicowego, zaloiyd podkladki i wkrqcit sreSC Srub

ZespOlmecAanizmu roznico wego r kolern talerzo W ym pnektadni gld wnej a - zespiil kornplmny. b - elernenty 'I - prawa lozysko stofkawe, 2 - Sruba z podkladkq, 3 - prewa c z M obudowv rnechanizmu rdznicowgio. 4 - kcilo ta terzaw przekladni glownej. 5 - lewa cz$Ct obudowy mechaninu rhrnicowego fz kolern zebatym napedu prgdkoSciornisna), 6 - lewa loj iska stozkawe. 7 - kola koronowe. 8 - podktadki oporowe, 9 - sateliiv. t O - 0 6 satalitdw, 1 1 - oslona rabezpieczcnia osi s a t e l i t h

SprawdriC stan wszystkich czqScl, Elementy uszkodzone Ptlb nadniiernie ziizyte naie* wymie- ni t . Do wyrnwntuwania Ioiysk storkowych me- chanimu rbtnicowego trzeba uiy6 Sciqgacza (nr 1840005301) z tulejq oporowq {nr 1 870438000) oiaz pier5c ieniern ( nr ?870407000), a do ich zarnontowania - prasy n tulejq oporowq (1 870438000). r W lewq czgS6 obudowy rnechanizmu rdfnico- wego wmontowai: odpowiedniq padkladkq opcr- rowq, kolo koronowe lewe] p610si oraz satelity, a nastqpnie wepchnqd o5 satelii6w. o SprawdziC zamontowanie podkladki o prewid- towej gruboSci pnez obracanie i rdwnoczsne dociskanie wkrqtakiem koia koronowego lewei phlosi, ktbre podczas wspii!pracy z satelitonii powinno obracat si$ r wycziiwalnyrn malym oporem (bez IIILEI), W razie stwierdzenia nie- prawrdlowej wsp6lpracy naieiy wyrnienit pod- ktadkg oporawq odpowiednia na grubszq lub cienszq. m W prawq czqf;C cibudowy rnechanizmu rOi- nicowego wtnzyC podkladke oporowq (o takiej carne] grubogci. jak dobrana popnednio) oraz koto koronawe prawej p6tosi.

Powlec olejem silnikowym wszystkie ruchorne elenienty rnechanizmu r6rnicowego.

\ 4 2 3

Sposhb dokrgc@nia pier3c;snia regulacji juxu t02 yska stozko wega m e c h a n h u rdknico wego 1 - abudbwa sprregla, 2 - abudowa zesyolu kbt zebaryc h, 3 - prawn pokrywa tozyska nwchanrzmrr riinicowegri. 4 - pr;?yrr$d spectainy (nr 1 8551 670001

mocowania koIa talerzowego otaz obu czeCci obudowy rnechanizmu rdznicowego. DokrgciC Sru by mornentern 45 N - rn.

Page 202: Manuale Fiat Cinquecento

Skrz ynk~ przek/tidnici wa zespolu napqdo wego 700

* ZarnontowaC (od lewej strony) oslonq zahes- pieczajqcq oS satelitbw przed wysuniqciern oraz zagiaC wystqpy oslony do wnqtna obudowy.

5.2.5. Skladanie skrzynki przekladniowej

Uwaga. Skjadanie skrzynki przekladniowej na - lezy rozpoczqd od zarnontawania i ustawienia przektadni glownej. Regulacja luzu rniqdzyzeb- nego przektadni glbwnej oraz naciqgu lozysk mechanizniu rbznicowego jest konieczna po do- konaniu wymiany tych elernenr6w. m Pmygozowac zestaw elementbw przedniej cze- Sci walka napqdowego (kolo zqbara napqdzane 4. biegu. elementy synchronizatora hiegbw 3 4 , kolo zebate przesuwne hiegu wsiecznego oraz kolo zqbate napedaane 3. biegu). m Przyyotowak zesraw elernentbw lylnei czeCci walka napedowego (kolo zcbafe napedzanie 2, biegu, elementy synchronizatora bieg0w 1-2.

Elernent y wewngtrznego mechsnlzrnu zmian y biegbw 1 - rnechannm zaimsku (kuika. sprgzvna I iuteika). 2 - o& r widdksrni biegbw 1-2, 3 - katek ( g r u b s ~ f zabezpiecrenia mr wrdelek biegbw l -2. 4 - o5 widelek bieg6w W. 5 - kdek (ciehrzy) zabezpieczsnia osi widfitek biegow U. 6 - widelki biegbw u. 7 -0s wideiek bagu wsiecznwo. 8 - kolak (grubszy) ratiezpieczenin 0 9 1 widetek bregu wsiecrnego. 9 - widelki biegu miecznego, 1 0 - Sru ba (z podkfadka) mocowania wideIl?k brequ wstwznmp. 1 1 - irrybierak. 1 2 - Sruba ( I podkldkq) rnocowanie wybieraka. 7 3 - walek prresuwny zmrany bleg6w. 14 - piechieh usczefnialqcy. 15 - oslona

koto qbate napedrane 1. biegu oraz lalycko tylne kul kowe). a Do obudowy respoju kbl zgbatych wloiyt (od strony tylnej pokrywy sknynki pnekladniowej) dwa tozyska roczne: Srodkowe IoZvsko kulkowe walka glbwnego oraz Srodkowe loiysko walka napedowego (kulkowe dwurzqdowe). Zamoco- wae pokryivq tozysk Srodkowych skrzynki prze- kladniowej za pomocq dwoch Srub { x podklad- karni spr~zystymi). dokrecajqc ie mornentem 22 N . m oraz trzech w k r ~ t ~ w (z podkladkami zebatymi). * Do .irodka nbudowy zespolu k6l zqbatych wiozyc! zestaw ~lernentdw przedniej czgSci wafka glownego i wsunq6 w obudawq (od strony sprz~cja) tyln yin kohcem watek napedowy z oca- dzonyni na nim prrednim tolyskiern walcowym orar zalozonymi podkladkarni regulacji poto2enia zebnika, przéktadajqc walek pnez otwory kolej- nych elernentdw zestawu I Sradkowego Ioiyska kulkowego.

Na koniec walka nopedowego naloiyt zestaw clcrnent6w tylnej cseSci walka i padktadkg nakrq- tki oraz nakrqtkg. m Po tablokowaniu walka napedowego d o k r ~ i t tiakrgtkq walka momentern 49 N n m. + Do obcidowy zespolu k61 zqbatych skrzynki przekladnrowej wloryi: mechanizrn r6tnicowy wraz z lezyskrirni stoikowymi. r Pokrye powierzchnie stykii obudowy sprzqgla z ribudowq zespotu kOE zqbatych Srodkicm ussczelniajqcym (np, Loctste 573). setknqC obie obudowy i dokrqcii: Cruby mocowania momen- tem 34 N .m.

Z lewej i prawej strony pokryc powienchnie styku potrjcnonych obud6w skrzynki przeklad- nrowej s pokrywaml luzysk rnechanizmri roznico- wego silikonowvm Crodkiem uszczelniajqcym (np. Dow-Corning 7091 ). za lo iy t pakrywy i do- krgciC rnomentem 22 N - tn nakrqrki mocowonfa pokryw. Uwaiga. PierCcienie reguiacji luzu lasvsk ctoiko- vvych mechanizmu roznicowego. umiesrczone wewnqtn poktyw, nie powinny s t v k a t si9 z lozv- skanii.

DokrcciC: do oporu piedcieh regulacji luzu prawego foiyska czoikowego rnechanizniu r o z - nicowego, n nastqpnie lewego lotyska stoiko- wega. aby osadzic lozyska W obuclowie mechani- zmu r6znicowego. Uwaga. PierScienie regkilacji luzu majq we- wnqtrz otwory ksrtaltowe (wielokqtne). Do ich dokrgcania zaleca sie uzycie pnyrzqdu specjal- nego (nr 1 8551 67000). r Odblokowad waEek napqdowy i obr6ciC o kilka obrot0w watek napedowy W celu uiozenia si? loiysk mechanizmu rhznrcowego. m Wloiyi: od strony watka sprtqglowego czujnik zegarowy W taki spos6b. aby koncbwka pamiaro- wa czujnik setknqta sig s wiehcem zebatyrn kola

Page 203: Manuale Fiat Cinquecento

talerzowego orar zamacowad czujnik do obudci- wy cprregla. a Po zablokowaniu walka nap+dowegs obrbcib koto falenowe (za obudowq rnechanizmu r62- nicowege) do styku z zgbnikiern i sprawdzic, czy czujnik wskaziije Iirz rniedzytqbny 0.08 do O,? 3 mm, DokonaC porniaru prrynajmniej W czte- rech poloieniach kola talenowego. r W pnypadku uryskania ttiyt rnakej wartoScl I~rsu miqdryzqbnego naleiy odsunq6- kolo tale- nowe od zcbnika, zaC w przypadku rhyt duzaj wartdci luzu - dasunqk knin rlo ~ebniks. Dosu - wanio i odsuwanie kola poleg~ na przesuwaniu ohudawy mechanizmu r0inicowego wzgledem zebnika walka gl0wnego za pornocq obracania nalpierw pierScienia regulocyjnego z jednej stro- ny o pewten kqt, a nostgpnie pierScienin regula- cyjnego z drugiej sfrony skrrynki przekladniawsij o taki sam kqt locr W przcclwnyrn kierunku. m Po uzyskaniu prawidlowej warteSci Iuzu mi?- dzyzebnego pnekladni gtbwnej naleiy sprnwdzii naciqg Fozysk stoikowych mechanizrnu ro-lnico- wego Naciqg ten zaleca siq okreClaC na pod- stawie pomiaru momentu oporowego Faiysk me- chanizmv rbknicowego, ktdry powinien wynosfb 127 do 147 N cm i powinien byC sprawdxany ta pomocg pnyrzqdbw specjainych (dynamometr nr 18956971000 oraz przyrzqd nr 1 89569701 2 Fqr-;'acy riynamornatr z obudowq rnechanizrnu rbznicowego). W razte potrzetiy naciqg ioiysk zm~enia si? obracajqc pierScienie regulacyjne la- tysk o 'taki sam kqt W tym samyrn kierunku z obu stron, aby nie srnrenid wat?oSc~ luzu rniedzyzqb- nego prsekfadni glbwnej. ri P& zakohczeniu regulacji nalezy zabezpisczyt pieri;cicnie lozysk prxed obr0~eniern, t a g iiiatajqc zewnetnnq krawqdi kazdego z pierscienl regula- cyjriyc? w dwbch miejscach, W odpowiednich tvszepac h plikrywy Pozvska

Po rablokovwniu waika napdowego adkrqcit nakrqtke watka napqdowego i wyrnontowaC z walka podklarlke nakrgtki. tylne lorysko kul- kowe. lestaw elernentliw tylnej crgCci walka oraz odkrecit pokrywq lozysk Crodkowych i wymon- tmhrai: Crodkowe Eoivsko kulkowe na koficu pnedniej crqSci wdka glbwnego. a Na lyfnej czeSci wafka glbwnego zamontowat wlne iekysko (kittkowe) i zaiotyc pierS~iefi 080d csy zewnetnny.

W tylnq pakrywe wlo&C fylnq c z e watka gl6wnegcr razem z lwtyckiom tylnyrn i zarnon- iowat pierSciefi osadczy wewnqtrzny rnocowa- nia tylnego loiyska. + Do obudowy zcspolu k6F zebatych wfokyt walek i zaloiyC na niege (od 96ry) padw6jne kolo zqbare biegu wstecznego. 6 Do obudowy zespotu kot zqbatych zarnon- towad widetki bieg6w 3-4 i widdki biegu mie- cznego. b Do obudawy zespoEu k6t zqbatych zivloi-yt od

g6ry przedniq czySC walka gldwnego tylnyrn koficem, zaloiye na przedni kori le: przedriie Eozy - sko kulkowe i zarnontowac prtedniq cseSt walka w obudowie zespolrii k6l zqbatych. e WloiyC pnednim koricern wa!ek spneglowy wraz z tutejq Iqczqcq od gory do obudavy ze- spofu kol sgbatych, zamontowaC kotek blakujacy w otwone tulei lqczqcej z pnedniq cre5ciq watka gfbwnego I zalozyC prekcieli sprezysty zaber- pieczajqcy kolek rnocowania.

ZamontowaC Srodkowe to2ysko kulkawe na kohcu pneclnisj crqbci walka gl6wnego W tylnej czefici obudowy zespolu k6l zqbatych W taki sposbb, aby Sciwie na kolnieracc lozyska bylo skitrrowane W sironq tylnego loiyska wslka nape- dowego. m Od zewnqtn obridowy zespolu kbf zqbarych zarnontowal; piedcieri osadczy Srodkowego lo- zyska kulkowegu na koficu przed n lej czqsci wai- ka gt6wnego.

Przez g0rny atw6r obudowy respolu kbi neba- tych ~ato2yf: dwa kolk i osadcze cprezyn ujqce rnocowania podwojnego kota zqbatego biegu wstecznega na walku biegu wstecznego. zaS od zewnqtrz ebudowy (z lewej strony) wk~eciC Sru- bg rnocowania walka biegu wstecznego i do- krgcic jq monientem 15 N. m. * Na tylnq Sciane obudowy sespolu kOt sebatych talozyk pokryw~ lokysk Srodkowycl~ skrzynki pnekladniowej i dokrgcid dwie Snu by ( z podktad- kami sprqiystyrni) momentem 22 N m oraz trzy wkrgay (t podkladkami rebatvmi) rnocujqcio po- krywe do obudowy. m Na tylnq csgSt walka napqdowegs zaloZyi: zectaw kota zebatego napedzanego 2. biegu, kornplerny synch?onizater biegbv~ 1-2 i kola zqbatego napedranego l . biegu z zaloionymi na tuieje synchronizatora widelkarn i biegbw 1-2 wraz r ich osrq, ktbrq t8wnoczeSnie nalezy od- powiednio zarnontowaC W otworach (najniz- szych) obudowy zespolu k6l rebatych. I. Na tylnq koiic6wkc walka napedawego zalo- zvC tylne loiyska (kulkowis). * ZabloLowaC walek napNclowy. wlqczajqc rhw- naczc5nic dwa biegi (3. ~ u b 4, bieg oraz bieg wcteczny). na koniec wa tka napedowego zaloiyk podkiadkq i nakrqtkq. ktbrq naieiy dokrecic mo- mentem 49 N m i zabezpieuyd, zagrilatajqc jcj kcawqdf.

ZamontowaC (od g6ry obudowy zespolu k6l zgbafych) W wtworrt. kotek blokujacy widetkr biegbw t -2.

Zalozyd QS widetek bEeg6w 3 4 W otwbr (Srocikowy) tylnej czeSci obudowy zespolu kbl zqbatych, otwbr w widelkach oraz otwbr (f;rod- kovvy) W pnsdniej czqCci tej obudowy i zamoca- waC widellci na osi, dakrecajqc Srube rnocowania widetek momentem 8,3 N +m. a nasicpnie ralozyd (od g6ry obudowy) kolek blokujqcy widelki bie- gbw 3-4,

Page 204: Manuale Fiat Cinquecento

Skrr ynka prxekladnio we zespolu napedo wego 700

Zatokyd o4 widefek biegu wstecznego W otw6r (najwyXszy) tylnej C Z ~ S C I obudowy zespolu kdl zgbalych, otw0r W widelkach oraz otw0r (naj- wyzszy) W przedniej czq9ci rej obudowy i zamo- cawad widelki na osi, dakrgcajqc Srube rnocowa- nia widetek momsntem 8,3 N .m. a nastepnie ralozyc (od g6ry obudowy) kotek blokujqcy widefk! biegu wctecznego. m W obudowie zespotu k61 zebatych zamon- towak walek przesuwny zrniany biegbw, zalokyC na walek wybjerak i sarnocowaC go na walku sa pomoq Sruby, dokrqcajqc jg momentem 13 N n m. m Z baku obudawy zespo!u kdl zqbatych ( z prawej strony) zamontowat W otworach trzy kulki i trzy spreiyny zatrziiskbw osi widelek, zwilione olejem przekladniowym, zalozyC astroi- nie pokrywq wraz z usrczclkq araz dokrqcic nakretki dwoch Srub dwustronnych rnocowania pokrywy momentami odpowiednio 8.3 N m (Cruba M61 oraz 25 N . m (Cruba M8). r Sprawdzid, czy wybierak znajduje si? W zs- czepach osi widelek.

Pokryt powierzchnie styku obudowy respotu k6F zebatych z pokrywq tylnq skrzynki przeklad- niowej Srodkiem uszczel niajqcym (np. Loctite

573). zetknpC obie o budovvy i dokrqcit sze4t Srub rnocowania pokrywy tytnej mornentem 23 N 'm. m ZarnontowaS wlqcznik Swiada cofania do po- krywy tylnej. m Zalozyc uszczelkp i rarnontowaC: g0rnq po- ktywq skrzynki przekladniowej, dokrqcajqc pi& Srub rnocujqcych momentem 8.3 N + m. m Do obudowy cprzqgla zamontowat napqd pr~dkoSciomfena i dokreciC Srubq mocowania rnomentern 11 N - m. m We wnqtnu obudowy sprtegla zamontowat Zulejq prowadzqcq toiryska wyc~skowego sprzqg. la i dokrecic j ~ j S r~by rnocujace.

Da obudowy spnggla zarnontowa4 wafok i wi- delki wyfqczania sprzegta.

M e wnqtrzu obudowy spnegla ramonzowat tozysko wyciskowe sprzegla I za!oiyk dwie sa- pinki na widelki sprzegla.

Po takoiiczeniu montaiu wkrecik korek cpusiu oleju rio skrzynki przekladniowej, dokrqcajac go momentem 46 N .m, wlaC okolo 1,4 dm7 otelu przekladniowego i sprawdziC szczeInoSc skrzynki pnekladniowej, po crym vvkrqcit korek wlewu I kontroli poziomii oleju, krdry nale5y dokrwit rnorneniern 25 N n m.

Zewngtrzn y mschanizm zminn y biepd W 1 - oslona diwigni rmrany breqbw. 2 - diwignio zrniany biegliw. 3 - nakbdka ozdobna. 4 - pfytka katorva. 5 - obejrna drqrka ieakcyjns~io. 6 - dqzek r e a k ~ l n y . 3 - pnegub kulowy, 8 - o~lona ochtnnna drqrka zrnisny bieqbw. 9 - 6:qtek zrniany bieg6w. 10 -kostkn, 11 - ohirdaw~, t 2 - Sruba mocowania plytki. 13 - pfyrka dolna, 14 - pnkrywa dolna. 15 - obkidow~ rulejki. 18 - wpornik :ulei. 1 7 - tuleja al&~tyczna mocowanin abtidowy

Page 205: Manuale Fiat Cinquecento

5.2.6. Regulacja zewnetrznego rnechanizmu zmiany

Regulacj i uctawienia drqika trniany biegbw moz- na dokonat w pnypadkui utrudfiionego wlqcza- nia biegbw, po upewnieniu si?, Ze ptytka kqtowa umieszcrona nad przegubern kulowym jest pra- wid4owa ramocowana.

W celu cprawdzenia prawidlowego zarnoco- wania plytki kqtowej naleiy: - zdjqC nakladke ozdobnq dZwigni: zmiany bie- gbw po odkrpceniw dwiich wkr~tbw, - podwinqt oslonq diwigni, - sp~awdziC. czy nity rnocujqce pfytkq kqtowq q prnwidtowo zamocowane. W pnypadku stwierdzenia urwania nit6w nalezy naprawik ply- tke kgtowq. * W celu zmiany ustawienia dralka zmiany bie- gbw nalezy wymontowak od dolu pokrywq dotnq

I Zewnetrrrry rnechontzm rnirnny btegdw widrian y od spotft~ sammhodrr 1 - - ribudowa. 2 - pokqwa dolna. 5 - ribudowa tuiejki, 4 - drgzek zmiany btegbw. 5 - drqznk reskcyjny

zewnetrznego rnechanizmu zrnlany biegbw. po- luzowad dolnq plytkq i skowgowaC uszawienie drgika zmiany biegbw.

Page 206: Manuale Fiat Cinquecento

WWAGI WSTEPNE Zespbt napedowy 900 tawisra s k w n k q pne- kladniowq zamontowanq z tylu silnika i umiesz- czonq popnscznio do osi padfuinej pojazdu. Sknynka przekladniowa zawiera we wsp6lnej ubudowie ze stopu aluminiurn skrrynkg biegdw, przekladnie gidwnq i rnechanirm r6znicowy. Typ skrzynki pnektadniowej: C.501.5.10.

SKRZYNKA BIEGOW Sknynka bieg0w jest dwuwalkowa." Ma 5 syn- cfironizowanych biegSw do jazdy do przodu (synchronizatory z pierScieniem sprqzyctym typ~i Parsche urnfeszczone na walku gtownym} i pie- synchronirowany bieg wsteczny. Kota zebate biegbw do jnrdy dn prrodu mnjq zqby skoSne, a kola zebate biegu wste~tnegn - zél'i~ proste. Zrniana hieg6w odbywa si? za pomocq dtwigni zarnontowanej w podlodze i dwbch linek (wy- bierania oraz wlqcrania bisgbwj.

" W ninrejszel publikacji watek wejCciowv dwuwalkowoj sknynki bqeghw lest nazywany walkiern sprrqglowym, taS walrk wyjicrowy - welkiem gtbwnym. zgodnie z pnylerq oq61nie ierninologiq carnochodowq Natoniiast W dokuninri- tacrr fabvcznej samachodu FIAT Cinquecenro waick wejS+ ciowy sknynki dwuwalkowej nnzywa ste walklem glbwnyrn, za+ walnk wyj fc iow - walkiern napedowvn (pnyp. tori.).

PRZEKLADNIA G ~ O W N A Prsekladnia giowna ma male koCo zqba te nacrFte na walku gfbwnym. a dure kolo zebate osadzone na obudowie mechanizmu rbznicowego.

MECHANIEM R~zNICOWY Mechanizm rbinicowy ma dwa satelftv i jest uloiyskowanv W dw0ch foiyskach stoikowych,

Regulacja luzu miqcizy kdami zebatyrni koronowymi a satel itami Regulacf~ luzu rniedzy kolamt sqbatymi kororio- wvmi a satelitami wykonuje siq ?a pomocq p d - kladek regulacyjnych o okreslonej gruboici. Luz micdzyzqtlny rniqdzy kolarni ko~onowymi I satelitami: nre wigcel n12 0,10 mm. GruboSc podkladek regulacji luzu miedzyrqbne- go: 0,85 do 1 ,l 5 mm (co 0.05 mm).

Regulacja loiysk obudowy rnechanizrnu rbin icowego Regulacjg naciqgu wstqpnego loiysk wykonuje siq za pomacq podktadek regulacyjnych o okreS- lonej gruboSci.

Page 207: Manuale Fiat Cinquecento

. m S F podklodek regu lacj i naciqgu wstqpnego lozysk- 0.60 do 1,35 rnm (co 0.05 nim). Wcisk zatecany do utyskania naciqgu wsrepnego lozyska: - tozysko bez obciqzenia: 0.1 2 mm. - tozysko z obclqzeniern (3500 N): 0.08 mm.

ItoSt oleju: 2.4 dm3. Rodzaj: olej przekladniowy SAE 80W90, wg API GL4 l ~ b MIL-L-2105. LzqstoSC obslugi: sprawdzanie poziomu co 213000 do 45 000 km, wymiana co 120 000 krn Ilrb co 6 lat.

$ruba rnocowania ebudowy spnegfa: 25 N -m . Sruba mocowania widelek: 18 N o m. $ruba rnocowania wspornika linki napqdu pqd- ko3ciomierza; 12 N . ni.

6.2. QBStLJGA I NAPRAWA UWAGI WSf SPNE e Skrzynkq przekladniowq moina wymontacntac razeni z zespotem napgrlowyrn (patrz rozdz. 2.2.3.) albo carnodsielnie. a Skrrynkg przekladn~owq wyrnontowuje sig cid dotli samochodu.

ENTY DOKRECANIA I a Rozkladanie i skladanie sknvnki pnekladnio- ki wafkow spnqglowego i glbwneqo: l wej n ie wymagajq zastosowan ia spec(al nego

1111 1'4-m. aprzynqdowania.

Mocowanie skvynki przekladniowej do silnika: 78 N . m. 1 6.2.1. Wyrnontowanie $ruba rnocowania duiego kola przekladni g16w- nej: 69 N. m. Korek s p u s t ~ oleju: 48 N . m. $ruba pokrywy hocznej (uszcrelnienia mechani - zmu r6xnicowego}: 25 N . m.

i zamontowanie skrzynki przekladniovvej

WYMONTOWANIE Mocowanie rozrusznrka da sknvnki przekladnio- v r q : 25 N m. ' $ruba rnocowania pokrywy fylnej (obudowy ze- ! spotii 5. biegu): 25 N n m. I $rube rnocownnia ohudowy zespolu kbt zeba- I

3 UstowiC riamoch0d na podnoSniku W taki spo- sbb, aby mbc wymontowal skrzynkt. przeklad- niowq od dolu sarnochodu.

OdlqczyC akurnuiator (przewlid masv). a Zdjac kola przeclnie.

tych. 25 N m.

Przekrbj podlutn y skrzynki prtakkdnlowej C.50f

Page 208: Manuale Fiat Cinquecento

Skrz ynka przekladnio w a tespol u napqdo wego 900

WyrnontowaE kompletny fil?r powistrsa wraz z jego przewodarnf,

OdQczyC zlqcze linki napqdu prqdkoSciornierza (pny zbiorniku plynu hamulcowego). r Odtqczyld zigcze elektrycrne od wlqcrnika gwiatla cofania.

OdtqczyE koniec linki spnegCa od dfwigni wylqczania i zdjqb pancen Ilnki ze wspernika na skrzynce przekladniowej. m OdtqczyC linki sterowania od diwigni przelg- czania biegow na skrzynce przekladniowej. m WykreciC Sruby mocowania rozrusznika no obudowie spnpgta i podwiesik go W pnedrisle silnika.

Podtnymaé silnik ra pomocq wciqgnika za- czepionego w uchwytach do podnoszenia sil- nika. m Wykr~ciC g0rne Sruby mocowania skrzynki przekladniowej do silnika.

OdkreciC naktetki piast k61 przednich. Odkrgcik nakrvtki przegubow kulowych ukla-

du kierowniczsgo. Przegrihy te naleiy odlqczy6 ad zwrotnic za pomocq gciqgacza. m Wykrqcii: Sruby mocowania swrotnic do amor- tyzatorbw i wyjqC p0tacie z piast kO.1 przednich.

WyrnontowaC przedniq lewq oslonp z tworzy- wa sziucxnego we wngce kola. m Od kolek tora wylotowega odtpczyC przedniq rurq wylotowq. m Wyrnontowa6 dolnq oslong blaszanq kola za- mac howego. a WyrnontowaC tylny wspornik skrzynki prze- kladniowej. m Wykrecid Sruby mocowania wspornika linek sterowan ici biegarni na ckrzynce pnekladn iowej.

Odkrecid nakretkq Tylnego mocowania sknyn- ki pnekladniewej do silnika.

Wykr~cii: Sruby rnocowania do nadwozia przedniega wspornika sknynki przektadniowej. m Umiekcic podnoSnik warsztatowy pod sknyn- kq przekladniawq i padtrzymat jq.

WykrqciC oszatniq Srubq macowania sknynki pnekladriiowej do silnika. r OdsunqC osiowo skrzynk~ prsekladniowq od silnika, az do uwolnienia obudowy od kotkdw ustalajqcych w kadlubie ora2 do wysun i~ ia z piasty tarczy spnqgia konca walka spn~glowe- go, a nastqpnie obnizyd podnognik i wyjq6 skrrynkq przekladniowq od spodu samochodu.

ZAMONTOWANIE m Sprawdzit, czy kotki ustalajqce skrzynke prze- kladniowq sq prawidfowo zamentowane na kad- lubie silnika. m Lekko pnesmarawa6 tutejq prowadzenia loiy- ska wyciskowego i sprawdzid poprawnoCC jego rnontaiu. m Ustawit sksrynkq przekladniowq naprzaciw kola zarnachowego silnika. Urnie9ciC sknynke pnekladniowq na silniku. Je5li to konieczne,

, I nde2y obrbcit kolo zarnachowe silnika tak. aby

uiatwit wlokenie wielowypustu walka sprzqg- lowego w tarcze sprzqg la. * ZarnontowaC wszystkie Sruby oraz nakrqtke rnocowan ia skrzynki przektadn iowej do si tnika. a ZarnontowaC Sruby mocawania do nadwozia przedniego wspornika skrzynki pnekladniowej. m Zarnontowat tylny wspornik na skrrynce prze- ktadniowej. r Zdjqe wciqgnik padtnymujrjcy silnik. m Zarnontowak Sruby mocowania wspornika li- nek sterowania biegami na skrzynce przektad- niowei i dolqczyC linki sierowania do diwigni przelqczania biegbw. m Zarnontowai: do1 nq osfonq blaszanq kola za- rnachawego silnika. a Podtqczyk przedniq rurq wylotowq do kolek- tora wylotowego. m ZarnontowaC aslong z tworzywa szrucznego we wngce pnedniago lewego kola. e Wlozyd pblosie W piasty k61 przednich i za- rnontowae Crutiy rnocowania zwrcitnic do am01-

tyzatorbw. e Potqczy6 pmeguby kulowe ukiadu kierowni- czego ze zwmtnicami i nakrecit nakretki oraz dokrgcid je odpowiednim rnornenteni.

Nakrecii: nowe nakr~tki piast koi pnednich i dokrqcit je odpawiednim rnomentem,

Zarnentowac rotrusznik do obudewy spnqgta. dakr$cajqc Sruby jego rnocowania odpowiednrm mornentern.

Podtqrjczyc linkq spnpgla do skrrynki przekbd- niowej i do diwigni wylqczania spnqgla. e PodtqczyC zlqcze elektryczne do wlqcznika Swiatla cafania.

PodtqczvC zlqcze Iinki naped u predko5ciomie- rza. + Zzirnontowa6 kornpletny filtr powietrza. r Podtgczyi: akurnulatar. r Zamontowac przednie kola i ustawiC samo- chbd na podloiru. m SprawdziC porlom oleju W cknynce pneklad- niowej i W razie koniecznoici uzupdnie olej. r Wyregulowak skak pedalu spnqgla ( p a ~ n od- powiedni opis W rozdziale 41,

6.2.2. RozkJadanie skrzynki ~rzekiadniawei

Uwaga. Operacje re wykonuje sig po wyrnon- towanlu sknynki pnekladniowej z samochodu, m WymontowaC ze skrzynki pnekiadniowej pdl- osis napedowe (parrz opis w rozdziate 8).

UmieSclc skrzynkg pnekIadniowq na odpo. wiednim stojaku Iub stote warsztatowym.

SpuSciC olej t e skrzynki przekladniowej. m Wymontiswad wIqcznik Swiatla cofania, a WyrnontowaC pokrywq bocznq usrczelnienia obudowy rnechanizmu rbZnicowego, zdj# jej

Page 209: Manuale Fiat Cinquecento

Osyluowanre korkow skrrynkr prrekladnlowej ' - irorck ivi+&u I knfltroll Poirornu O!*>IU L karck s p w u ole~u

Wytiiontnw~nis p o k r y w y wewngtrrnegd machnn,nrrmu xniiany hiegbw 1 - pokrywa. 3 - palw wybieraka, 3 - sprgkyna, d - pndkladka, 5 - dtwignra wl$cranio

uszczelk? i podklad ki regulacji wstqpnego naciq- gu Iokysk rnechanizrnu rblnicowego. a Wymonzowad kolo zgbate napqdu predkoS.- ciomierza.

Zespdt obudowy skrz ynki przekltidniowej 1 - obudowa zespolw kdl zeb~tvch, 2 - obudowa sprze~la, 3 - pbta pnSrednia rnocownnia lozysk. 4 - pokrywn tylns (obudowa mpolu 5. biegu). 5 - pivikn mmawirnin sprpzyn bfokowania. G - pokrywa wewnglrsnqo mechanirmu rmiany bregow, 7 - wtqctnik Cweaila cofania. 8 - us2crolka, 9 - pietkied. 1 Q -+ tiilnje prowadzenia loryska wyciskowego, 11 - korek spiistu olelu. 12 - k a ~ k wlewu i koniroli poziomu oleju

Wyrnontowanie efeniiinrbw sterowania 5, biegu 1 - wjdelki. 2 - tulela przesuwns. 3 - piasta synchranizatora

Wyrnontowac pokrywq wewnqtnnego me- chanizmu rmiany breg0w orazzdjqk jej uszczelkg.

Odkr~iC; nakretke wafka wybieraka. + Wyjqc walek wyhieraka. palec wybieraka. sprgzyny i podkladki mechanimu wybieraka. s WymontowaC pokrywq ry In?, stanowiqcq obu- dowq zespolu 5. bicgu i zdj& j ~ j uszczelk~.

Unieruchomit walki sprzggfowy i gtbwny, w\qczajgl: jednoczef nie [za pornocq odpowied- nieh widelek) 5. bieg o r a dowolnie wybrany inny bieg. 1 DdgiqC pod ktadki zabezpieczenia nakrgtek na korlcach wajk6w sprzegiowego i glownego oraz odkrqcii: nakretki wafkiiw sprz?glowego i g16w- nego.

Wykrpic Srubq rnocawania widdek 5. biegu. m ZdjqC 2 walka gibwnego wideiki, tuieip pnesu- wnq synchronirarora 5. biegu i Jego piastg. kolo zqbare 5, btiiegu oraz jego lozysko igiejkowe i tuleje.

Wyrnontowat plytq pdredniq rnocowania !o- zysk i zdjqC jej usrczelkq.

Page 210: Manuale Fiat Cinquecento

m WyrnantowaC plytke mocowania sprqlyn blo- kowania oraz zdjqt lej uszczelke. m WyjqC sprqnyny i kulki blokowania. m Wykrpcic kruby rncicowania obudowy zespolu kdl zcbatych usytuowane na niej oraz srube usyfuowanq wewnqtrz obudowy spnwla.

ZdjqC abudowe zecpdu k6i zebatych. a Wyjq6 magnes. a WykreciE Sruby rnocowania widdek na ich nsiach. r Wyjzjt osie widelek wraz z widellkami. m JednoczeSnie wyjqC walki sprzggluwy i gl6w- v +

m WykrqciC Srubc i wyjqt plytkq rnacowania watka biegu wstecznego. r WyjqC walek wraz z kolem zqbatym biegu wcteeznego.

WyjqC rnechanizrn r6Znicowy. r WyjqC lozyska watkbw sprzqglswego i glbw- nego, snajdujqce si$ w abudowic sprzqgla.

Wyjmewanie Iozyska igrelkowa<qo I rirlei kola tebatego 5. biegu

Za pornocq iciqgacra w~jaC zewnetrzny pieri- cieh lozyska obudowy mechanizmu rbznicowe- go, znajdujqcy ste W obudowie sprzqgla,

Wyrnoniowa6 luleje prowndzenia lazyska wy. ciskowego sprzpgln r zdjqc jej uszczelke.

Odkrecanie iruby mocowania obudowy zespalu kdE rebatych usytuowanej wewnqtrx Obudowy sprzpgI8

Page 211: Manuale Fiat Cinquecento

Wyjmowanie walkdw sprzqglo wego i gldwnego

6.2.3. Naprawa skrzynki przekladniowej P- P

NAPRAWA W A ~ K A GLOWNEGO s Na prasie zdjqi: z walka glbwnego W kelejno- $ci: tulejq kola zgbatego 4. biegu, kolo zebate 4. biegu, synchronizator bieg6w 3 A . kolo zebate 3. biegu i jego tulsje, tulejq k d a zqbatego 2.

L// ,. . . ..;;;+i /q\;?:. -

I I , . ..,i. ' .- : " q: ;,q p*, : , 1: -f<y$;-": t:.% . > , ,':,r> ?$b ' ' 1

, , ,,;\L . ,-9d l ' . . , . 8;;) ;,. .\::Wc .P ::.:,+$ q:-$.->

- J' .:,e K-$ A - .

.,,, . p &,T m T- m +--'-i - , & - _. I . . Roxrnies~cxenie czqJci ne welkw gldwnym 1". 2'. V". 4" - biegi odpowiedlinio 1.2,3 4. AR -- bieg wstccrny

biegu, kolo zqbate 2. biegu, synchronizatof bie- gbw 1-2, koto tqbate 1 . biegu oraz jego tu lei?.

Wuokowo sprawdzié stan walka gtbwnego, k61 zqbatych. tu lei wraz csq9ci wchodzqcych W sklad synciironizatarbw. Czeci uszkodzone naleiy wyrnienic*. r ZamontowaC n& waiku glownym, w kolejnoSci odwrotnej do wymonrowania. czeSci wchodzqce W jego sklad. m SprawdziC poprawnoSé dzialania synchroniza- torbw i sprawdsit, czy kota zqbate obracajq sie swobodnie.

Lozyska walka gliiwnego znajdujqce si? w ohudowach. nalezy wymiorilit.

Page 212: Manuale Fiat Cinquecento

Zespdl k# mbnt ych skrz ynki pmakkdnlowei 1 - walek sptzwlowy. 2 - wdek glhwny, 3 - walek biegu wctecznego, 4 - koloxqbate 1. biegu, 5 - pierfciefi swchronimji 1. biwu, 6 - svnciironirator hieg6w 1 -2.7 - prerScieh cynchronnacji 2. biegu, 8 - kofa r p b l e 2 bregv, 9- kolo zebate 3. bregu, 10 - gredciefe synch~onizac~i 3. bregu, 1 1 - synchronizalor bteg6w 3 4 , 72 - pierficieh ~nchroninacji 4. biegu. 73 - k d o rebare 4. biegu. 14 - kole rebaie 5 h16gu. 1 5 - pierScieh synchroniracji S. biegu. 1 6 - gnchronizalor 5. biegu. 1 7 - loiysbo kulkowe, l8 - tozvsko wtllcowa. 19 - IojryCko igietkowe. 20 - pierCciefi asridcry sprgrynujqcv W crornvch kMknch poùnna niimew biegéw postczeg6lnych slrreb!eh (AR - bieg wstcctny)

NAPRAWA MECHANIZ MLS ROtNICOWEGO

Zdjqe lozycka z obudowy mechanirmu r6i- nicowego za p o m w Sci~gacza. c WymanzowaC duze kofo pnekladni g46wnej. .* Oznaczyé wzajemne poloienie obu czeXi obudowy mec hanizmu x6inicowego i ostroin ie je rozdzielid.

Za pornocq wybijaka z brqzu usunqb z obudo- w y 05 satelit6w.

Z obu czgSci obudawy rnechanizrnu r0Zntco- wego wyjqC kola koronowe i podkladki regula- cyjne o okreslonej gruboSci,

Wzrokowa sprawdzit stan czgSci wchodzp- cych w sklad mechanizrnu rbznicowego. Uszkci- dzone cze9ci nateiy wyrnienib,

m Zamontowa6 podkladki regulacji luzu mi@zy kolami koronowyrni a satelitami W taki sposbh, aby po rnontaiu mogly one obracaE si? bes luzu, 3ecz z wyczuwalnym oparem. Uwaga. Zamontowane na obu kolach korono- wych podkladki regulacyjne powinny mie& ta!q sam$ gruboSC. e PolqczyC obie czgSci ohudowy mechanizmu rbinicowego, pnestnegajqc znakbw wykena- nych podcras rotkladania i zarnontowac duie kolo przekladni glbwnej.

Na prasie wcisnqd loiyska na abudswq me- chanitmu rbinicowege.

Zamontowac zewngttrne piergcienie Iaiysk mechanizrnu r0inicowego W obudowie skizynki pnekladniowej.

Page 213: Manuale Fiat Cinquecento

Elementy mechenizmu rd2nicawegc 1 -duze koio pnekladnii glliwnej, 2 - ohudawa mechanizmu tbinicowe-go, 3 - k d a koiomiwe. 4 - wtelity, 5- 09 s(tteIit6w. G - foryska a~wikowe. 7 - wdkladka regulacyina Rbl koronowvch. 8 - podkiadka reguiacyjna loivsk. 9 - piwkcieri uszczelniajqcy okiqgly, 10 - pokrywa bowna usznehnienra mechanrzmu rbznicowego

Okreilenie grubosci podkladkj regulacji naciqgu wstepnego lojrysk mechanizmu r6inicowego m Zmienyc odIegloSC (P) rni@zy powierzchniq oparcia pokrywy bocznej uszczelnienia i zewnet- nnym pierkienim io2yska (patrz odpowiedni rysunek). m Zmierzyb charaktemczny wyrniar (H) po- ksywy bocrnej uszczelnienia (patrz rysunek). c Wykonad nastepujqce obtfczenie: - loiyska bez abciqtenia wstepnego: E = P-H+0,12 mm, - tozyska z obciq2eniw-n wctepnym:

P-H+O.O& mm. -*rubo& bodkladki regrilacyjnej, ktdrq nale- amontowad;

P - odlegldC rniedzy powierzchniq oparcia

Pomiary wykon ywane W cetu wyregulowania naciqgu wstppnego lo2 ysk mschenizmu rh2nicu w e g ~ P - odlegio4t migdzy powierrchni~ oparcla pokrywy hocznej wcz~elnienia I zcwnetrznym p i e f cieniam loiyska, H - wymiar charakterys!vczny p o k w b m e j usrcrelnienia 1 - obudowo skrzynkl przeklrldntowe~, 2 - 40z\~sko rriechanimsu rbln~cowego. 3-obudowa rnechannrnu

r h i n i c o i n i e g o t p k r y w a baczna uszczelnrania

pokrywy bocznej uszczelnienia i zewri@tznym pierkcienicm iozyska; H - wyrniar charakterysryczny pokrywy bocznej uszczelnienia; Q12 lub 0.08 - staia wartoSC odpowiadajqca zalecanej wartogci wcisku do uzyskania prawid- lowsgo naciqg u wstqpnego bEysk stoikowych obudowy mechanizmu rbznicuwego].

Po okreSfen iu dakladnej wartoSci gruboSci podkladki, kt0rq powinno sie zarnontowad nalezy spoSrod kornpletu dostepnych podkladek dobrsik podkladke (lub podkiadki) o gruboSci najbardziej zblizsnej do obliczonej wartoCci.

8 ZaloEyC podktadke regulacyjnq (lub podkla- dki) i rsmontowaC pokrywe bocznq uszczelnie- nia mec hanizmu rdinicowego wraz z uszcral kq.

Page 214: Manuale Fiat Cinquecento

Etembinty mechanixmu rmiàn y biegbw l - oslona diwignt rniiany biegbw, 2 - diwignia zmiany biegdw, 3 - linka sterowania wtwzaniern bisgbw. 4 - Iinka sterowania wybieraniem biopbw. 5 -diwqnia wiqczania, 6- welek wybreraka, 7 - palec wybreraka, 8 - widelki biegbw 1-2.9-widelki Sieg6w 3-4. IO- wld~lki 5. biegu, 11 - w~delki biegii wsrecrnego, 1 2 - asse widetsk

e ZarnontowaC: tuleje prowadzeriin loiyska wy- ciskowego spnegla wraz z jej uszczelkq. 8 W obudowie sprzegla urnieScii zewnetnny pierbciefi loiyska mechanizmu rbznicowega oraz toiyska walkbw sprzgglowego i glbwnego.

Wloly t rnechanizm r~zi-iicowy. e WZoiyi: walek wraz r kolern zqbatyrn biegu wctecznego i zamontowat Srubg oraz plvtke mocowan ia wal ka biegu wsteczneg o. + JednoczeSnie wloiyC walki sprzeglowy i g36w- W. e Wlozyt osie widefek wraz z widelkami. r WktqciS Sruby rnocowania widetek na osiach. ri Zamontowat rnagnes. e ZarnontowaC obudowe zespofu k6l zgbarych. a Wloiyt sprqiyny i kulki blokowania oraz za- rnontowat plytkq rnocowania spreiyn blokowa- nia wraz z jej uczczelkq,

Zarnontawa6 ptyte pobedniq rnocowania lo- iysk araz jej uszczelkq. m Na walek gt6wny zalofi6 loiyska igietkowe, kolo zqbate 5. biegu, tuteje przesuwnq synchroni- zatora 5. biegu i jego piast~ oraz widetki.

m WkrqciC irube mocowania widetek 5. biegu. m Unieruchomic walki cpneg2owy i gldwny, wtqcirajqc jednocze5nie (za pomocq odpowied- nich widelek) 5. bieg orar dowolnie wvbrany inny biey. m TVakrqciC nakrqtki na koiics wallcbw sprzN- towegooraz gI6wnego. dokrqciC je odpowiednirn rnomentern i zagiaC poclkladki zabezpieczenia nakrqtek. a Zamontawat pokrywq tylna, stanowiqcq obu- dowe zespotu 5. Siegu wraz z jej ~iszcsetkq. + Zamontowai: podktadki. spreiyny, palec wy- bierska i walek mechanirmu wybieraka. o Nakr~cib nakretk~ walka wybieraka i zarnon- towaC pokrywq wewnetrrnego mechanirmu zmiany biegow wraz z jej uszczelkq. i Zamantowat kota zebate napedu prqdkoicis- mierza, @ ZarnontownC podktadki ~egulacji wstepnego naciqgu tozysk mechanizmu roinicowego o r a pokrywg bacznq uszczelnienia obudowy mec ha- nizrnu rdinicowego wraz z jej usrczelkq, ir Zamontowac wtqcznik Swiatla cofania. * ZarnontowaC W sknynce przekladniowej p6l- osie ~appdowe. m WlatS do skrsynki przekladniowej olej i spraw- dziC szczelno6d zespolu.

Page 215: Manuale Fiat Cinquecento

7.1, CHARAKTERVSTYKA TECHNICZNA

UWAGI WSTf PNE ZespSI napedowy 11 00 zawiesa skrzynke p m - kladniowq zamontowanq s tylu siInika i urniesz- czonq popneczn ie do osi podlulnej pojazdu. Sknynka przekladniowa zawiera we wspolnej abudowie (ze stopu aluminium) skrzynkq bie- ghw, pizektadniq glbwnq i rnechanizm rbznico- W. Typ skrzynki przektadniowej: C.514.5.13.

CKRNNKA BIEGOW Sktzynka bieghw jesi dwuwalkowa. Ma 5 syn- chonizowanych biegbw do jazdy do p n u d u i niesynchron izowany bieg wsteczny. Kola zqbate biegbw do jazdy do prtadu majq zqby skoSne. a kola tghate biegw wstecznego - zeby proste. Zmiana hiegdw odbywa sie za pomocq diwigni aamontowanej W podiodzs i tnech finek (wybie- rania i wIqczania biegbw oraz blokowania biegu wstecznego).

Pnefotenia

Pnekladnia gltrwna ma male kolo zqbate naciqte na walku gliiwnym, a dute koto zqbate osadrons na obudowie mechanizmw rdlnicawego,

Mechanizm rbznicowy ma dwa sarefity i jest ulozyskowany W dwbch Eozyskach staikowych.

Regulacja 4oZysk obudowy mechanizmu r6inicowego

Regulacje naciqgu wstqpnego tozysk wykonuje sig za p o m o q podkladek regulacyjnych o okreb- lonej gruboCci. GruboSC podkladek regu tacji naciqgu wstqpnego loiysk: 2,0 do 3.0 rnm {co 0,1 mrn). Wcisk zalecany do cizyskania naciqgu wsfqprgego Eolyska: $,l 2 mm.

SMAROWANIE Elo8C oleju: 2,4 dm". Rodzaj: olej pnektariniowy SAE 80W90. wg API GL4 l ~ b MIL-1-2105. CzqstoSd obslugi: sprawdzanie poziomu co 20 000 do 45 000 km, wymiana co 120 000 krn lub co 6 lat,

Nakretki watk0w spnegkowego i glbwnego: 118 N . m . Mocowanie skrzynki przekladniowej do silnika: 85 N .m. Sruby mocowania obudowy mechanizmu rbz- nicowego: - Sruba M1 0: 35 N - m, - Cruba M8: 20 N - m.

Page 216: Manuale Fiat Cinquecento

Korek wlewu i kontroli poziomu oleju: 40 N m. Korek spustu oleju: 22 N n m. Mocowanie. rozrusznika do sknynki prtekladnio- wej: 2 G N m. $ruba mocowania walka biegu wstecznego: 26 N - m . $ruba mocowania obudowy zespolu kol zqba- tych: 20 N +m. $ruba rnocowania pokrywy tylnej (obudowy t e - spolu 5. bfegu): 5 N . m. $ruba mocowania wspornika linki napqdu prqd- koSciomierza: 5 N m.

7.2. OBStUGA I NAPRAWA UWAGI WSTEPNE m Skrzynke przekladniowq mozna wymontowai: razern z zsspotern nnpqdowym (patrz rozdz. 3.2.3) albo samodzielnie. 4 Skrzynke pnektadniowq wymontowuje si? od dolu samoc hod u.

Rozkladanie i skladanie skrzynki pnekladnio- wej nie wyrnagajq zastosowania specjalnqo oprzyrzqdowaniri.

i zarnontowanie skrzynki przekladniowej

WVMONTOWANIE UnieSC pnod carnochodu i podeprzec (do-

statecznie wysoko, aby mdc wyrnontowat skrzynke pnekladniewq od dolu samochodu). * SpuSci6 olej ze ckrrynki pnlekladniowej. c OdtqczyC akurnuiator.

Wymentowad akurntllator i jego wspornik r przedzialu silnika. m WyrnantawaC pitedniq csqSC filtra powietna. m OdIqczyC od skrzynki pnekjadniowej zfqcte elektryczne wlqcznika Swiatta cofania oraz prze- wbd tnasy. m Odlqczyc od skrzynki przekiadniowej tinkq ste- rowanta sprzqgla.

Page 217: Manuale Fiat Cinquecento

b WymontawaC unqdzenie blakowania wlqcte- nie bicgu wstecznego, * WyrnontowaC Ipcznik na dh ign i wyhisrania stnynki przekladniawej. e WymontowaC linki sterowania zmianq biegiiw.

WykrgciC giirne Sruhy mocowania skrzynki pnekladniowej do silnika oraz Srubg rnocowa~ia rozrussnika do skrzynki przekladniowej. + Od!qczyt link? napqdu pr?dkobciomiena. m Podtrzymat silnik za pomocg wciqgnika za- crepionegci do uchwytbw podnoczen la.

Odtqczy6 pnedniq rurg wylotowq od kolektors wylorawego. @ WvrnontawaC sonde lambda. @ WymonzowaC jaazrna wspornika sknynki prze- kladniowej na silniku. a WyniontowaC blaszanq oslonq koia zamacho- wego silnika. e OdlqczyC polqczenia elektrycrne od rozrusz- nika. a WykrgciC Cruby dolnego mocowania rozrusr- nika do skrzynki pmeklndniow~j a Wyrnontowae piilosie napedowe (patn od- powidni opis W rordziale 8 ) . r UstawiC podnoSnik hydraulictny dc podtny- mania sknynkr przekiadniowej. e Wyrnontowad irodkawy wspsrnik respolu na- pqdowego.

Odkrpcid Sruby rnocowenria Cewega wsparnika skrtynki pnekladniowej do nadwozia i wyjqt wspornik. e Odkrwic dolng C r u k i dolnq nakretke moco- warria sktzynki pnektadniowei do silnika.

Bnemi&cik asiowo skrzyn kg przekladn iowq tak, oby zdjqd jq z koIk0w ustalajqcych na silniku oraz aby walek spnqglowy sosta1 wysunigty z piasq farcry spnqgfa.

* Opu4ciE skrzynke pneklsdniowq i wyjqC jq od spodu sarnochodu.

e W celo zarnonzowania skrzynki przeklridniowej nalezy wykanaC czynnoE;ci w odwrotnej kkolejno- Sci w stocunku do wymontowania, prreszrsega - jqc podanych wskazowek.

JeSIi tarcza sprzegla byEa wyrnontawana, nale- zy ZWIOC~C wvvagq na jej prawidlowe wyirod- kowanie. * Przestmegn& wlaSciwyeh munrentew dokrgca- nia polqczeri gwintowych, e Ssuh~ na obwodzie skrzynki nalezy dokrqcad dapiero po s~rawdzeniti prawidlowo4ci pnyle- gania skrzynki przeklsdniowej do silnikn.

Napetnic skrzynke prsekladniowq otejem do wlasci wego poziomu. e Sprawdzic I W razie potneby wyregulawaC skok pedalu sprzqgla (patrs odpowiedni opis W rozdsiale 4). a Sprawdzie prawidlawoSC; imieny biegow. m SprawdzEC dzialanie Swiatta cofania i predkoS- ciomierza.

SprawdziC: i W razie potrzeby wvreg~ilowalL, ustawienie kbl przednich ( patn odpowiednr cipis W rotdziale 10).

7.2.2. Rozkladanie skrzynki pnzektadniowej

Uwaga. Operncje te wykonuje si? po wymon- towaniu skrzynki przekladniowej t sarnochodu, m UmieScit skrzynke pnekiadniowq na odpo- wiednim stojaku lub stole warsziatowyrn,

tespdif abudowy skrrynki pnektdniowej 1 - komk skulkq b!okowania hiegow.2 - obudwa zecpatu k61 wbatych. 3 -korek wlewu i kontroII poziomuoteju. 4-magnes. 5 - obudowa s p w l a . 6 - os4ona bhssana. 7 - pakryvva wewnetrznego machanrzmu zmianv hiaghw. PL - wlqc7nik 6wiarFa cofanio, 9 - knrek saustu obju. 10 - pokrywa fylne (abudowa zespolti 5. btegu)

Page 218: Manuale Fiat Cinquecento

Skrz ynka przek fadniowa zespolu napedo wegu 1 100

Q WymontowaC Foiycko wyciskowe spnqgla. e WykrgciS Sruby mocowania obudowy zespoh kbl zi$~atvch usytuowane w obudowie sprzqgta. m Wyjqt se ckrzynki pnekiadniowej kaiice pii!- osi. e Wymonzowad wlqcrnik Swiatta cofania. a Wvrnoritowak polcrywq wewnqrrznego nie- chanizmu xmiany bieggw, a Wymontowad pokrywe tylnq, stanowiqcq obu- dowe zespolu 5. biegu. + Wyrnontowac kola zehate napedu predkoi- ciornierra.

WykrqciC 3rubg mocowania widelek 5. biegu. WlqczyC 5. bieg oras dowolny tnny bieg, aby

unieruchornit waikl spmqglowy i gl6wny. m Palusowad naltretkq na kohcu walka s p e ~ g - lowego. a nastqpnie nakrgtkq na koricu walka gliiwnego.

WylaczyC 5. bieg. Odkrqcic nakrqtki cibu walkiiw.

r ZdjgC plytkq oslaniajqcq,

h T.%-, - a - , . .. I

-E -

, ' * :. A " I .

_- = f t . . .,-l:. - i i., . . A ; p .

I .* .- -.. .- e. !: -:

l : ,i/.::; . ..:= ,. - .-= "*'I ..-

-- '

q

- I 2 % .- . - , 3 . - .- ,-

p ' . / - E' q

Us yruowenie korkbw skrz ynki prrahlarlniowej 1 kurek wlewu I koniro1.i Iicir:oriiu olqu ? - korek spustu olsju

d Wykr~fennJe Sruby

- 4 ' . , rnocowenia widelek ! J 5. biagu

In/yjniowanie snreryn i rolek pil~sty synchror~izdt~rn 5. biegu

Page 219: Manuale Fiat Cinquecento

m WyjqC spreiyny i rolki piasty synchronizsitora 5. biegu. m WyjqC widdkì i zdjqC tuleje przesuwnq syn- chronizatora 5. biego. i, la pornoq Sciqgacza parurowego zdjqC z wal- ka sprzqglowego zesp0t kola zqbarego, pietS- cienia synchronrzacjr I ptasty synchronizatora 5. biegu. i Za pmocr) Jciagacsa zdjqC z walka spneg- lowego tuleje ko!a zebatego 5. biegu. a La pornocq Sciqgacza pazurowegozdjqC z wat- ka glbwnego kalo zqbate 5. biegu. r WymontowalC p?ytq mocowania ioiysk VI- nych. m ZdjqC pier5cienie sprefynujqct? usralajqce lozy- ska tylne.

WykreciC $rube mocowania walka ko!ka zeiba- tego biegu wstecznego. i Wykr;ciC Sruby mocowania obridowy zespotu kOl qbatych do obudowy sprzegla.

Wykrecnnie Sruby mocowania waJka koie zgbetsgo biagu wstecrnego

Wymontowtrnie respolu sterowania i widefek bfegu wsteernego 1 - srubv mocowania sesmlu sterowsnia i wiMek bleou .. -

Zdejnro wanie yiur.icieni spr qc'vnujacvcfi ustal&]qcych wlirecziiego, 7 - tqcznik steiawanra brqu watecznqa, Soryska tyfne 1 3- wrdelki hiegu wneunngo

Page 220: Manuale Fiat Cinquecento

m WyjqC zecphl s'terowania widelkami biegu wstecznego. m Wykrqcik Crube mocowania osi widelek.

WyjqC 09 i widelki. W WyjaE walek i kolo zebate po4rednie biequ wstecznego. m JednoczeCnie wyjqt walki spnqglowy i glbw-

- Odkrecit Sruby pokrywy bocznej uszczelnienia

zewnezrsnej abudowy mechanizmu r6rnicowego i wyjqC t? pokrywq wraz z podkladkq regulacji naciqgu wstepnego lozysk.

Odkrgcid Sruby zewnetmnej obudowy mecha- rtirrnu r6Snicswege. *. ZdjqC sewnqtnnq obudowe mechanizmu rOz- nicowego wraz z jej uszczelnieniem.

Wyjqc mechsnizrn rbznicowy. + JeSli ro koniectne. wyrnontowat widelki wylq- crania spnegia oraz ich dhwignig, a nastqpnie wyjqc pierCcieh uszczelniajqcy,

Wymontowanie osi widelak 1 - kwba mocowsnia. 2 - Q* widdel

Wvmonrowani~ wefke i &oh zebstego biegu wsf ecrnego

Wymontowanfn zt?wnptrrrtej obudowy mecliarirzniu rdfnicowego 1 - Srt~ba niocawania kota rebatega napedu pr@k~Scibrniena. 2 - kolo rebete napgdu pr@koSc+omiwm. 3 - fruby mocowania ~ e w n ~ i r r n e j obudowy mechanizmu rbinicowego

Sprawdzid stan czopbw Zoiysk i kbP zgbatych oraz luz piergcieni synchronizacji. m 2 a pomocq Sciqgacza zdjqd lozyska h/lne i kolo zebate 4. biegu, * ZdjqC pierCcieh synchronizacji 4. biegu i tuleje pnesuwnq synchronitatora bieg6w 3-4 wraz ze sprgiynami i rolkarni. m Zdjqd pierScieh sprgiynujqcy ustalajqcy piactg synchronizatora bieg6w 3-4. * Z a p o m q Sciqgacza pazrirowego zdjqC s waf- ka sprs?g4owego (razem): piastg synchronizatora bieg6w W, pierScier5 synchronizacji 3. biegu oraz kolo zebate 3. biegu. e W razie konieczno6ci wymontowat za pomocq Sciqgacza pnedn ie tozyske z walka sprzqg lowego i sprawdzit czopy lozysk i k64 zebatych.

Page 221: Manuale Fiat Cinquecento

1 - kolo ?phate biorlu wqrriunego. 2 itilejka kclln zehatpgo biegli wstmznegs, 3 - weiek kole zghbrcgo hiegu ws!ecznega. t S I U ~ R rn~ lcow;~r i i~ waqkn brcgu wsteczriigo, 5 - iozysko walka sprreqloweqo, 6 - wakk sprsgtqinwv, 7 - koto z~bate 3. bmu. B -pier$cier\ cyncEir~nizac~i 3. titegu. Ff - tutela przesuwna synchronlzaiora bregbw 3 -4. - spvzyni, plasv syfichtnnrzatorn, 1 1 - prasta synchtanirn!nri~ t ~ i ~ g b w 3 4 . 12 p*ilific:eh synchroni7ac.11 L . b i ~ g u . 13 - kofo zgbaie 4 biegij, I d - toiiyslto ~ v l n e walka sprreylnwego. 1 5 - picrscieri ustala);(ry lozqskr, rvine w a k a spneglawcua. 18 - koln zebare 5. biequ. 17 - ~iwrtcinri syneliionrziic]~ 5, bicclii. 18 title~a prrcruwrrii synchroni/rHnra 5 biegu. l 9 - tulqa kots rrbateqo 5 biequ, l? piasln synchroni?slora 5. bieqii. 21 p ly~ka oslnnialqca synchronrraioi. 22 - nakrqtka walka sprzeglowego, 23 - waiak a4wnv. 24 - ini.v+ko wolka ~Ibwncqo. 25 - p13rStie1'1 ~ l ~ t a l a ~ q c ~ ! o z y r L a watka glowii$-qa. 26 - krilaz~he:e 1. biegu, 27 -- tulela pvewwrla synchrunizntoro bieybw 1-2 I kolo rphata tiicgu wsricrnqo. 28 - pier6cie:i svnchronizae~i 1 biegu. 24 - piasta s~,nc+~ronrrators hiecjow 1-2,30 - picrCcreri ustalafary piade svnchrontzalo-a. 31 - p # € i k i ~ h sy!ichronizacl: 3 biegu. 32 -kdo ??baie 2 bieqw, 33 - knlo ngb.ite 3 biagi~ 31 - ruiera dystensowa, 35 - - knlo z e h t e il b i ~ q u . 36 - Iozysko !ylne, 37 - ko!o r y n t i 5 Ii+gu. 38 - nakrvka walka glfiwnego P: rr~rnych khlkach podarin numery hi iqow pns~c7qblnvcl-1 zarcbieri (AR - bieg wnactny)

SKtADANIE W A t K A SPRZEGtOWEGO Pned ztoieniern wszyszkie czqSci naleiy pe-

rmarowat olejarn przekladniowym. r UrnieCciE: watsk sprzeglowy W imadle zaopat- nonyrn W nakladki srczqk z rniqkkiego rnetalu.

Za pomlxq odpowiedniego tnpienia zarnon- towat pnednie 1ozysk.o. s Zamontawat kolo sebare 3. biegu i jego pierC- cieh svnchronizacj i. m Z~niontowaC pras t? synchronizatora bieg6w 31; wraz z jej spretynuiacym pierhcieniem usia- laiacym. 3 Zamontowat tuleje przesuwriq synchronirato- ra Sieg6w 3-4 oraz rolki z ich sprezvnkami. m Zamontowat pierScleii synchronizacji i Icolo rfibate 4. biegu. r Stosujqc odpowiedni trzpieri zamontowac ty4- ne toiysko walka sprzqglowego.

r Za pornocq Sciqgacra pazrrrowego zdjqC kolo zgbate 4. biegu wraz z tvlnym lozyskieni. ZdjqS tuleje dvstansowq

+ Za pomocq Sciagacra pazurawego zdjqk koia zcbate 3. i 2. kiegu. a ZdjqC piedcieti svnchroniracji 2. biegu i tule]ir: przequwnq svnchronizatora bieghw 7 -2. e Zdjqt pierscieii spr~zynujqcv ustalajqcv piaste synchronizatora biegbw 1 --2. a Za pornocq Cciqgacza pazrrrowego zdjqC ( ra - zern}; plaste synchronitatora biegbw 1-2. pierf - cieri synchronizacji 7 . biegu oraz kolo zebnre 1. biegu. m W razie koniecznoSci wymontowaC za pomocq Sciqgacza przednie Pozysko z walka glbwnego pu uprzednim zd j~c iu ustalajqcega pierscienia spre- zynujqcego. ì OczyScii: i sprawdziC ctopy loiysk i k01 reba- tych.

Page 222: Manuale Fiat Cinquecento
Page 223: Manuale Fiat Cinquecento

m Zaloiyk p l ~ t g rnocowania t y l ~ y c h lozysk i do- krqcid jej Srubv wtaSciwym rnorncntern. m Za pornocq odpowiedniego mpienia zamon- Zowal kolo zehate 5. biegu na walku g20wnym. r Za pornoc; odpowiedniego rnpienia zarnon- rowac ruleje koia sqbetego 5. biegu na walku cprreg!owyrn.

Zarwnzowat na walku sprzqglowym zespb!

Usu wanie kolka unieruchomianie osi sarelird W

I

7,2.3. Skfadanie skrzyn ki przek6adniowej

JednoczeSnie zamontou$aC walki sprzcglowy i glbwny.

Zjmontown6 kolo q b a l e h i e ~ u wslecrneg0 wraz z jegci watkieni i kcfkiem. ì ZamontowaE kolejno: widelki bieg6w u,

koln zqbatego I piedcienia synchronizacji 5. bie- gu* * Za oornocq adpowidniego tmpienia ramon- , towat piaste synchron~zatora 5. biegu. zwreeajqc iiwagq na wEaSciwe ustawienie rowk6w prrc- I plywu 01e)11 do kola zqbaiego.

Zarnontowiik widelki i tulejq przestiwnq syn- chronizatora 5. biegu. m ZarnorituwirC spre2yny i rulki pfasty synchronr- zarora 5. biegu. m Wkrecik nowe nakrgtki na kohce wafk0w spmgg~owego I gtbwnr?go. dokrecaiac je odpo- wiednrm mornenrern. m Wkiqcit Sriibe rnacowania widelek 5. bleghi.

Zamant~wac P ~ ~ ~ Y W Q Z ~ S P Q ~ U 5. biegu Po- wlec7onq pastq i is7czelnrajgc~ (ca przyklad Loc- li" 573). sfubv nfllely d~krecie wlaicjwvm mo- men tem.

Zarn~nt~wad pokrywo wewnetnznego mecha- wideiki bieybw 1-2, Iqcznik sterowania widelek 5. biegu, Iqcznik srerowania widelek bregu wste- cznsgo. trzpieii cterowania wrdelkami orar srubg moeswania osi na wodfiku. m Zamontowa6 recpbt s*erowania i widetki biegl.i wstecmego. i UrnieScik na wlaSciwym miejccu sbi~rlowe 7 e q ~ ~ , , I<O~ z q b a Y ~ h powleczonq pastp uarclel. n i a j q (na prryk~ad Loctite 573) i wkrgcif i w h y mocowania.

nizmuzmiany bieghw pvwieczoriq pastq uszczel- niajqcq (na prrvktad Loctite 573). Sruby naleiy d o k r ~ i C ; wtaSciwym rncrnentsm+

Za pomocq adpowiednich trzpieni wymienit pierkienie ~szczelniajqce kadcbw p6l0si na wyj- Sciu mechanizmu roinictiwego. ì ZarnontowaC rnechan izrn a~znicovvy. lotyska 1 i "wnpirznil ohudowq rnechaninu rhtnicowe 80. C ~ U ~ Y n a j e i ~ d o k r ~ i t wia++ciwym momen- teni.

* WkrwiC Sruby rnocowania od swony obudo\~y Za ponpcicq czujnika zegarowego zmienyc od- sprzggla i d o k r ~ i c je wia5ciwym rnomenzem. 8 WkreciC Srube mocowania walka kota zqbate- go blegu wsiecznego.

ZarnonzowaC piedcienie sprqjrynujqce lozysk tylnych.

' legloSC (P) rniedry povwierzclrniq oparcia po-

Porniary wykanyw8n8 W celu wyregulaw~nin nsciqgu wstgpnego lot y . ~ k mschonizniu rdknicowego P - dlegts4d rniqd-ty powieirctiniq oparcra pakrywy bricsncj uszczelnien*a i zewnetrznym piedcianiem forysha. H - wymiat charekrerystyczny pokrywy bocznaj ustczelnienia

H 1 - oliudriwn sknynki prz8klzdniowej. 2 - fomko rnechnnnmu r6uiicowego. 3-obudowa rnechanrtmu ràznicowego, P - p o k ~ v - a bcuiin iivczeinienia

Page 224: Manuale Fiat Cinquecento

Skrr ynka przekladnio wa zespol~ nappdo wego 7 7 00

Mschanirm zmii~n y hitaqbw 1 -galka rlfwigni. 2 - dirrignia miany biegbw. 3 - linka sterowania wfqcraniem hiixjbw, d - Iinka srerawania wybimaniom biegiiw, 5 - Iinka bldtowania biegu wstecznsgn, 6 - walirk wybieraka. 7 - zatrmsk ztibttzpi~raiqcy. 8 - tulqd, 4 - palee ~vybieraka, 10 - dfwignia wv'bierania. 11 - zespdl starowania : wrdelkr tiiegv wsteczriego. 1.2 - Iqcznik sterowania widelek 5. biegu, 13 - widalkr biegbw 1-2. la - widalki htagow U. 15- widclki 5. biequ, '1.6 - 06 widelek

krywy bocsnej uszczelniania i zewnqtrznyrn pier- Scieniern Fewego loiyska mechanizrnu rbinico- wego (patrt odpowiedni rysunekj. s ZinierzyG charakrerystyczny wymiar (H) po- krywy bocznej uczczelnienia (patn rysunek). m ObliczyC gruba5d ( S ) podkladek, ktbre naleky zamontowad, aby uzyskaC wlaSciwy naciqg wstepny loiysk rnechanizmu rbinicowego: S = P+O,12-I-i (mm).

Ywaga. JeSIi wyznaczona wanoSC riie odpo- wiada jednq z dnstqpnych podkladek lub gruba-

Sci dw0ch podktadek, n a t e dobrat wartoSt najhliiszq z nadmiarem.

Na pokrywre bocznej uszczeln ien ia mechaniz- rnu r02nicoweyo urnb4ci6 nowy piergciefi uszczelniajqcy okrqgly. Pokrywe t? urnikcii na wlaCciwym miejscu .(lrvraz z podkfadkarni), a na. stgpnie dokrqciS Sriiby wEaSciwym rnornentem. r Zamontowad kole zgbate napqdu prgdkobcro- mierea, m ZarnonzowatS wlqcznik Swiatla cofanisi. m Zamontawai: konce pbtosi (prawy i lewy) W skrzynce pnekladniowej. a Zarnoniowak toiysko wyciskowe spnegla.

Page 225: Manuale Fiat Cinquecento

8.1. CHARAKTERYSTYKA TECMNPCZNA

Naped jest pnekazywanv na pnednie kola samo- chodu za pornocq dwiictn p0)osi napqdowych rliwnej dtugoSci (zespbl napedowy 700) albo nferhwnej dlri?la6ci (zespoly napqdowe 900 oras l i O O ) , Na ptawej pcilosi (dluiszej) zwpolbw napedo- wych 900 ora2 t 100 jest dodatkowo zarnon- tawana masa wyrbwnowazajqca (stanowiqca tlumik drgari skrqtnych), palozona w odleglosci 489 rnm od wewnetnncgo k o h x iej polosi. P~tosie sa wyposaiane od strony kOl W pneguhy rbwnobieilna kuiowe Rzeppa. a od strony skrzyn- ki pnekladniowej W pnegu by r6wno biezne: - dwurarnienne (dwubiegunowe. dwupalco- we) W zespole napqdowym 700. - trdjramienne (trbjbiegunowe. trtypalcowe) W zespoiach napedowych 900 oraz 11 00. Wrespole napedowyrn 900 prreguby zrdjramien- ne sq napqdzane bezpoSred n io pmez kola koro - nowe, natomiact W zespole napqdowym 1 100 kofa koronowe napqdzajq watki 2 wieluwypus- tami obudhw zewnqtrznych przegubow tr6jra- miennych (wyjrnowane t mechanizmu rbznico- w w S .

M O M E N N DOKRECANIA Na krqtka czopa piasty (jednorazowego u l y tku ) ; 235 do 240 N m.

8.2. OBSLUGA l NAPRAWA

m Prawa palo$ nappdowa (dlujsza) zecpolbw napedowych 900 i T 100 nia mase wyrbwnowa- iajacq. Podczas jej rnentaiu nalery przestvegat prawidlowel odlegloici od wevvnetrznego korica pblosi.

8.2.1. Wymontowanie i zamontowanie prjlosi

WYMONTOWANIE

o Ustawit samoch6d na stanowisku napraw- czyrn. e Wypuscit okols 0,4 dm3 oleju pnekladniowe- go re skrzynki

Zdjqé nakladkq ozdobnq kala i poluzowai nakrgtkg czopa piasiy po odpowiedniej stronie samochodu. m ZdjqC kolo przednie. * Odkrecic i wyj# dwie Sruby mmujqce zwrot- nice do kolurnny tawiesrenia pnedniega od- powiedniej strony sarnochodu.

ZdjqC opaskg zaciskowq oslony gumowej pny skrzynce prrektadniowej.

Page 226: Manuale Fiat Cinquecento

- '. :

- , :,* . '"t

Pdiosie na/ygdowe respo/u riaperlowego 700 widzistie od spodu sarnocliodu 1 - DMOS prawa. 2 - p6td lewa

l PdfoS napedowa zespolu napqdowego 700 1 - przegub r6wnabea?ny kulowy. 2 - pierfcieri osadczy rewngtnny. 3 - osiana gurnewa r opskq zaciskawq pnegubu kutowego. 4 - oslons gumawa prregubu wewneinnego, 5 - loiysko kuPkawe. 6 - piericieh usrmelniajacy. 7 - przegub dwuramienny

OdkrwiC catkowicie nakrqtkq czopa piasty ko- la, odchylit swrotnice i wyjql: konisc pdlosi L piasty kola przednfego. m WyjqC: pbloS z rnechanizmu r6inicowego sknynki przekladniowej.

Zespoty napqdowe 900 oraz 1100 ZdjqC nakretke azdabnq k d a po odpawiedniej

ctronie sarnochodu. Poafsnle mssy wyr6 wnowaf eigcej ne prawej pOlosi tespoid W

e UnieruchomiC samoch0d ta pomoq hamulco napedowych 900 arar 7 100 swaryj nego. D =W$ mni

230

Page 227: Manuale Fiat Cinquecento

Wymon towanie i rarnonf o wanie p61 osi

a Wcisnéjt pedal harnulca roboczego i poluzo- waC nakretkq czopa piasiy (na koricu polosi napdowej). e UnieSC sarnochbd po odpowiedniej stronie I ustawik na podstawce.

Zdjqé kolo przednie.

a OIfkrqciC Sruby rnocowania pokrywy bocznej uszczelnienia rnmhanizmu rbinlcowego do obu- dowy sknynki przekladniowej.

PdloS lewa b ZdjqC. o p a s k ~ rnocowania oslony na obudowie wechanirmu rbinicowego.

Obie pdlosìe r SkrgciC uklad kiernwniczy W wybranym kie- runku. a Wyjqc plitoS z niechanitmu rbznicowega. a na - siepnie se swrotnicy.

Zaspdl napedawy 700 WprowadziC koniec pdlosi do rnechanizrnu

rb2n1coweyo skrzynki przrkiadniowej. + ZaloiyC krawedf oslony gurnowej na bnegu pokrywy lozyska rnechanimu rbinicawego. ZaIciyC opaske zaciskowq na krawqdi aslony

gurnowej p n y skrzynce przekladniowej i tamo- cowaC jq.

PosrnarowaC smarem stalyni wietowypust I wsunqc koniec p6iosi W piacz? koia. e ZalozyC nowq nakretke czopa piasty na koniec pWosi. Z amontowac zwratnicq do kol umny zawiesze-

nia przedniego, dokrgcajqc dwie nakrqtki Srub rnornentem 90 N * m.

ZalozyC nowq opaskq zaciskowq na oslonq gurnowq przegubu ad strony piasty kola i zarno- cowaC jq.

e DokrecEC nakretke czopa piasfy momentem 235 N . m i zabezpieczyt jq przez zagniecenie. e UtcrpelniC alej w sknynce przekladniowel do wymaganega poziomu. m ZalozyC kolo pnednie i dokrecit Sruby jego rnucowania oraz zaloiyt nakiadke ozdobnq kola.

Zespoty napqdowe 900 ora2 11 00 e Zamontowanie palega na wykonaniu czynno- sci W odwrotnej kolelnri9ci w stosunku do wy- montowania. + Rodczas zarnontowania nately: - pnmrzegaC odpowiednlch rnornent6w do - krqcan ia. - zaszosowaC nowq nakrptkq czopn piasty kola, - nakrqnkq czops piasty k d a dokrecit (rnomen- tem 235 do 240 N 4 m) wbwczas. gdy sarnoct?bd bvdzie sta1 na kolact~ i zabezpreczyt j;l przes zagniccenie.

8.2,2. Wymiana oslony przegubu wewnqtrznego (od strony skrzynki przekfadniowej)

WYMONFOWANIE

Zespol napqdowy 780 WymantowaC p6IoC z samochodti (patn po-

pazedni opis). Zdjqd opaski zaciskowe (duzq i mal$ oslony

przegeibu kulowego (rewnetrznego) i odsunqk osiont: ocl przegubu. e Oczficic wnqrrzs przegubu kulowego t e sma- fu.

IMontaf na prasle Y sxczelniaicra p d / ~ s i r lotyskiern kulka w ynt respoiu nesqdo wago 100 1 - uszcxelniacz z lozyskrem kulkowyrn. 2 - pbi09. 3 - pr8sa

Page 228: Manuale Fiat Cinquecento

A - irsrcrsln~acz I Y I ~ U INA z lowskiem kulkowvm

m wmclntt~~m. 13 - usr tze ln ia~ Q

iqrelkowym sp+cfaiiiyrn

Uzywajqc specjalnych szczy~iec (nr 1 881 1 24000) zdjqk picrScieri asadczy i wyjqd p6loS. i Zdjqb osfang gurnowq pnegubu kuluwqa (zewngtrznego).

ZdjqC osione gurnowq pnegubu wewn-trz- nego lub, w razie potmeby, na prasia wypchndi palo$ t umczelniacza z lozyskiem.

Pblosie napedowe zespotu napedowegu 900 1 - po!o$ prawa. 2 - p&& lewa. 3 - vakrvwa boczna umsin~enra mechanrzmrt rbinicew~~ign. 4 - prrm4uby trblramrenne Iwewne!me ). 5 - ostony pttegubi~w. 6 - opaski rnmnwanta oskn . 7 - uczcretniacz piiiosi. 8 - masa wyrdwnowa?a!gca I:iumik ciloari). 4 - I U I E J ~ netalwo-gurnowa. 1 Ci - pie&re?ia DSndue sprei--+nrijqce. ? 1 - pnwubv kufowe (zewnptrrne)

Prawidlbwe pd02etent8 tiszczelniacre --

i . typu INA na pdtosi I =d A - t ? mm

Zospoly nappdowe 900 oraz 11 00 Uwaga. Pdlosie zespal6w nap~dowvch 900 mogq byt wyposaione W dwn rodraje uszczel- niaczy aslony przagutiiu wewnetrznego, - lypu tNA z laryskiem kulkowym specjalnym ( o wyrniarach 23 ~ 4 7 . 3 x 2 7 2 mni). - typu Madella z lojyskiem igiejkowym specjal- nyrn (o wyrniarach 2 3 ~ 4 7 . 4 ~ 2 8 mm).

/ - -

Page 229: Manuale Fiat Cinquecento

Pdlosie napqdown rcspoJu ntlpedowego I l00 1 - MIO< prirwa. 2 - p0!04 Tewa. 3 - przeguby :tc)gram~mne (wevmetrzns) 4 - osfony przegub4m. 5 - opaski rnocowania m n . 6 - piersrienrc osacicre sprezynujqce. 7 - niaca wyrdwnowazaiqca (iturnik drgaii). 8 - tulsj~a metalavia-guniowa, 9 - p a c ~ u h y kulawr: {zewnctnne)

W prtypadkcr wyrniany uszczelniaczy typu INA (rrr katnlogowy 7672 61 3) naie%y padczas mon- tazu 7 a p0tosi uiyk specjolnego prrynqdu da ocactzanla i ustawienia uszczelniocza, aby za- chewaC odlegfoSC montazowq 6 mm. Natonijasz wprtvpadku ustczelnraczy typu Nadella (nr kata- logowy 771 0655) W celu prawidiowego asadze- niz na pbtosi naie* podcsas moritaiu uiyi: rego samegri. przyrzqdu 7 gwoidziern wlozonyrn W po- praecrny ow6r blisko kofica prryrsqdu, kt6ry opne si9 po rnontazu n wewngtxrny koniec pO~osi.

Eternenty pregubu rdwn obkinego kulo wego ipi89W kota prrdniego 1 - p w i u b r~wnohleiny kulwvy, 2 - giekiiett nssdczy zewnernriq. 3 - du?a a m k a zaciskowa osbny prregiihu Aulowego, 4 - ostona gwmowa przegubu kulowego, 5 - mala opaske zriciskowa. 6 - nakretka czcips prastv. 7 -pinT!a. 8 - tmysto ~ t a c t ~ , 9- pierkrari xabenp~ezajqcy briska

WyrnontowaC ndpowi~dniq poloi (pnttz od- powiedni opis).

Zamocowac pQFoS W imadle wyposazonyrn W miekkie nakladki szczvk i za pomoca szczypiec zdjqk pier5ciod osadcry rnocowania pmeguhu irti!rarnierinsgo.

ZsunqC przegub trbjrnmienny r p01osi. a Za poinocq 4ciqc~acza dwuramiennego sdjqc piarr5cicti uszczelnia!qcy polrrsi. i LdjqC z piilosi gurnowq oslone actironnq pne- gubu.

Zesp64 napqdowy 700 r Zalo5yb nawq aslonq gumowq pnwubu we- wnqtnnego lub zamontowac na prasie nowy ~srczelniacz z lazyskiem (rachowujac wymiar montalowy6 mm) I aslone preegubu wewngtrs- nego. m OczySciC wielowypusa zswngtrzriego koiiw piiiosi i posniarowclc wielowypusr smarsm. r ZaloiyC: na zewnwany koniee piilosi malq opaskp zaciskowq i oslonq pnegtibu zewnqtrz- nego (kulowego).

Uwaga. Po kaidyrn demontazit pnegubu kulo- wegs raleca si? raloienie nowej jcgo oslony z uwegi na fakt, ze usrkodzenie oslony przegubu kulowego z reguly powoduje koniecznoSC wy- miany calego przegu bu kulciwega (przagub ject cstiEy na zaniec?ys7~7enia). m WtozycC koniec pdlosi do przegubu kulowego i zalozyd piedciert asadczy dò wnqtna pnegubu ku lowcgo. r Prregu b kulawy i wn$?rze jego oslony wypel- niC smarern Tutela M RM2 lub Litornos 25.

Page 230: Manuale Fiat Cinquecento

ZafoFyt yumowq ostonq na przegub i zsmoco- waC durq opaskq racfskowq osloriy przegtlbu. e ZamontowaC polo5 do samochodu.

2 espoly napqdowe 900 orax I 100 W~unqC nowg oslone prsegubu wswnqtrzne-

go na pOloS. Za pornccq prasy i odpowiedniego wspornika

wcisnqe na phlos pierScieri uszcrelniajqcy. Nale- Zy zwrocit tiwagq na prawidlowg odlegto9i: jego zarnonrowania na palesi (patrz utvaaa na wstqpie tego rozdzialu i ndpowiedni rysunek). + Zalozyd na p&loS pt-zegub rrbjramienny.

Zarnontowai nowy piericieii osadcty moco- wania przegubu trdjramiennego na pdtosi. r ZarnontowaC nowq opaske macowania oslony przegubu tréjraniienneyo. 8 Ziirnontawac' pEito5 do samochodii.

8.2.3. Wymiana oslony przegubu zewnqtrznego (od stronv koCa)

VVYMONTOWANEE Wymontowae p6102 z samochodu (patrr po-

pnedn i opi.;) . m ZdjqC opaski zaciskowe (duiq i rnalq) 0510ny przegubu kulowego {zewnptnnego) i odsunqd ostot i~ od przegubu.

OcryScic wriqtrzs przegubu kulowego ze sma- ru.

Uiywajqc specjalnych szczypiec (nr 1 881 124000) zdjaC pierScieri osadcry mocowa - nia prnegubu kulowego i wyjqC p6loS. m ZdjqC ostone przegubu kulowego (zewnetnt- nega) z p6tosi.

Przekrdj pmegubw wewnetmnego dwuramiennego, jegn oston y i uszczelniacxa k e s p d l nepedowy 700) 1 - swonefi p n ~ j u b u , 2 - piekleri osadczy. 3 - pdkE2dka zewnetrma. 4 - zesraw iqretek. 5 - podk!adka wewnetnno. 6 - rul ka prrr!gi: bu. 7 - oslnnn gumwa, 8 - uszczeiniaca vvpu I NA z tnzvskicm kulkowym speclalnym (o wyrniarxh 25.8 147.3 *27.S mn)

ZAMQNTOWANIE m Zalolyi: nowq osion~ przegubil kulowego na pDloS. r NapdniC SwieZym smarem (Tutela MRM2 lub Liturnos 25 ) wnetrze przegubu kulowego. + ZatoiyC pneguh rhwnobiezny na ph!oS. ude- rzajac gumowym rnlotkiem W jego koniac. m Zamantowac nawy piorgcier'i osadcw moco- wania przegubu kulowsgo na pbtoci.

Naptclnic oslane Swietynl smarem (Tutela MR M2 lub Liromos 25). m f aiokyl: oclnne r zarnocowac jq dwienin riowy- nii ~ ~ a s k a m t .

8.2.4. Wymiana przegubu wewnqtrznego (od strony skrzynki przek+adnirswej)

WYMONTOWANIE

I Clwaga. Przeyiib dwurarnienny (dwupatcowy) lesi rorbieralny. Czei;ciami znrnierinymi sq: rolki, igie!kr lozyska. pierScienie i sworzcfi przegubu

1 * Wvrnontowa6 tlbiaS z samochodu (patn od- powiedni opis).

I * Zdemontowat przegub dwuramiennv. zdq- rnrrjqc piericienie sprqsvste. podkladki zewnetrr- ne, ccrlki, igietki i picricienie wewnqtrzne.

I + Du wyniiariy swounia przegubu tneba dys- ponowad prasa, wtlacsajac nowy sworzer? po- wleczany smarem 2 si?; co najmniej 5 kN. otaz pierkieniem dystansowym o gretboki 1 3,73 0,03 mm, aby zachawac prawidtowy wy- ' miar rnonraiwvy wystawania swonnia z obu stron poiosi.

Zespoty napqdowe 900 ora2 7 2 00 Wyrnontowarl pbloS z sarnochodu (parrz od-

powiedni opis). m UrnocowaC p6loC W irnadle i ra pornocq szczy- piec zdjq6 pierSciefi osadczy z wewnqtnnega ke7ica p6losi (od strony skrzynki przekladnirl- wej).

ZsunqE prregub trojramienny z pblosi.

ZAMONTOWANIE

m Zamontowad czeki pnegubu dwuramienne- W. is Zarnontowab p6106 do sarnochodu.

Zespoly napqdowe 906 orax i 1 O0 Zaloiyt nowy prsegub trdjramienny na koniec

pblosi i zamontowat pierhcieh osndczy. c Zarnantawat p6106 do samochodu.

Page 231: Manuale Fiat Cinquecento

9.1. CHARAKTERYSTYKA

Ukiad kierowniczy ma zebatkowq przekladnie kierowniczq. kt6ra za pogrednictwem drqikdw kierownicwch driala na rwrotnice. Dwa symet- ryczrte bocrrie drqzki kiarownicze sq wyposaicine W pneguby kulowe betobslugowe (typu ,,far I1feie"). Bezpteczna kolumna kierownicy tawiera dzielo- ny waS kierownicy (dwuczeSciowy). z dwornri przegu'bami ki7yzakawyrni na dolnsj czqSci watu, uiozyskowany W d w k h tulejkach rnetalowo-gu. mowvch t Iozyskarni igielkowymi. Lictba olbrafdw k d a kierownicy od oporu do oporu: - Cinquecento 700 oraz 900; 3.9 - Ciriauesento Spcrting 3 100: 3.95. Skok cal kowity zebatki: 1 50 mm. Pneleienie pnekladni: 1 9,8. Srdnica zawracan ia: - mtyizy Scianami: 9.43 m, - rniedzy kraw~lnikami: 8.55 m [W lewo) lub 8,87 m (W prawo). Kqt skrqzu kd: - kolo zewnetnrne: 33'25'; - koio wewnemne: 39' 15'.

Sruba mocowania pn&!ad ni kierowniczej do nadwozia: 49 N + m. N~krgtka mocowania kola kierownicy do walu: 50 N -m. Nakrqtka mocowania pmegubu krzyiakowego walu kierownicy: 20 N a m, Pneciwnakrgtka drq2ka kierowniczego hoczne- go: 34 N n m.

Nakrqtka mocowania pnegubu kulowego drqrka bocznega do mrotnicy: 34 N - m. Nakretka Sruby popaectnej gdrnego macowania wspurnika kolurnny do nadwozia: 24 N m. Nakrqtka dolnegs mocowania wspornfko koluni- riv do nadwnzin: 12.7 N +m.

9.2. OBSLUGA I MAPRAWA UWAGI WSXEPNE * Przekladnia kierownicza jest hezobsfugowa I nierozbieralna. Luz zazebienia powstajqcy pod - csas eksploatacji jesr kasawany sarnoczynnie.

Jako czesci zarnienne wystepujq: drqikii bocz- ne r ptzquharni kulowymi. sworznie z przegubo- mi osiowymi oraz osbny giurnowe pnektadni z opaskami zaciskowymi.

9.2.1. Wyrnontowanie i zamontowanie kolumny kierownicy

WYMONTOWANIE UstawiC kda jak do jazdy na wprosl.

o OdlqczyC akurnulator. m Wymontswac przycrsk sygna!u diwiqkowego z kata kierownicy po odchyieniu wkr?takiem zaczep6w mocujqcych, urnieszcznnych na dol nej powienciini pnyciskc. m OdkrqciG nakrqtke koIa kierownicv i zdjqC kolo kfcxownicy (po otnaczeniu jego pofoienia}. * Wymont~waC gbrnq osEo- kolumny kierow- nicy (dwa wkrety od dolu kolumny). a nastepnie oclone dolnq (@an wkrqt od doCu kolumnv).

Page 232: Manuale Fiat Cinquecento

Ukfad kiero wniczv

Wkrcty mocowania uslon kvlumn y kiero wnic y

e OdkrqciC eiementy mocowania gornego wspornika koluinny (gru ba popneczna), a na- stepnie dolnego wspornika kolumny (dwie na- krqtki) na pnegrodzie czolowej. m Lekko odchylié na d0l kolumne kierownicy. i, Odlqcryd zlqcza etektryczne od wylqcznika zaplonu i od zespoju przelqcznik0w. s Za pornocq kreski wykonanej farbq oznaezyi: poloien ie przegu bu k r z e a kowego polqczenia z zgbnikiem przekladnì zqbatkowej.

OdkrqciC Srubg mocowania prregubu krzyia - kowego. ZdjqC przegub krqkakowy r walu zpb- nika prrekiadni zqbatkowsj,

Wyjqt kolurnne kierownicy wraz t zespotem pndqczn i k6w.

Uklad kiero wnlcr y 1 - koto kiwownicy, 2 - gbrny wal kierownicy. 3 - dolny wal kierownicy, 4 - rshudawa rurowa, 5 - tulejki torysk 4 u kierownicy, 6 - zqbnik, 7 - zcbatka, 8 - obudowa pnektadni kierowniczej, 9 - boczny drqiek kierowniczy. 10 - pneciwnak~tka, 1 ! - pnegub kulowy ukladu kierowniczega, 12 - nakvtka prregubu kulowego. 13 - odony

Wymontowanie kolurnn y kiero wriicy A - eletnenfy mocowanta kolumny na pnegrodzie #otowaj, B - mccowanre przegubu knyrakowego 1 - Sruba g6na. 2 - nakrgtki mocowania do pnegrody czolowel

Page 233: Manuale Fiat Cinquecento

W yrnonto wanie, zsrnonto wanie i nepre wa e Iementd W

ZAMONTQWANIE Zarnontowanie nie jest czynnoSciq trudnp. Nale2y wykonak czynnoSci W kolejnosci odwrotnej do wymontowania. stosujqc nastepujqce wytyczne: - pnestnegad uznaczeri wykonanych podczas wymontowania, - pnestvegaé odpowiednich mornent~w do- krecan ia, - sprawdzie poprawnogt poloiienia kolo kiero- wnfcy pny kolach ustawionych jak do jazdy n9 wproct, - p m d zarnontowaniern oston kolurnny kierci- wnicy naleiy sprawdzic dziafanre wsrystkich pnelqczn ikbw.

9.2.2. Naprawa kolumny kierownìcy

e Wymoniowac koturnne kierownicy. Zamacowa6 kaiurnng w imadte zaopanzanym

W nakladki szczqk wykonane z miqkkiego metalu. OdkreciC Srubq mocowania obejrny rnocujqcej

na kolumnie zesp6i prcpelacznikiiw. Zdjqt zespdl przetacznik0w. a Za pornocq krecki wykonanej ffarbq ornaczyt pierwotne poiozenie przeguhu knyzakawego tq- czqcego ohic czgCci walu kierownicy. a Za pornocq wybrjaka do kdkow od wewnqtrr kolumny usunqC zagniecenia rury osianlajqcej wal kierownicy, ktbre ustalajq tulejki tozysk 96r- nego wa4u kierownicy. c InlvjaC g6rny wal kierownicy wrar z obiema rulejkami z rury oslaniajqcej. c ZdjaC z gbrnego walu kierownicy ~ b i e tulejki lozysk. m SprawdziC niewystqpowanie wycruwalnego lutu rniqdzy tulejkiirni i gbrnym watern kierownicy oraz niewystepowanie luzu W przegubach krry- zakowych walu. a ZamontawaC wszystkie cr&ci w koli~jno+ci cdwrotnej do wyrnon towa n ia. przestnegajqc ozriaczefi wykanan ych podczàs wymontowan ra.

9.2.3. Wymontowanie i zamontowanie grzektadni kierowniczej

WYMONTQWANIE m Ustawik samochbd na stanowisku obsluga- wo-naprawczym.

ZaznaczyC poloresiie zebatki wzgldern rgb- nika przekladnr kierowniczej. m Od wnqtrza pojasdu odkrsiC i wyjgCi frubq mocowania dolnego walu kolumny kierownicy da zebnika pnekladni kierowniczej.

Srub y mocowania prrekl~cini kiero wnicxej

PednieCc samoch0d i opnec przedniq cse4C na podstaw ksch. W Od doiu pojardu z abu stron odIqczyC zewnet- rzne przeguby kulowe drqzk0w od rarnion zwrot- nic za pornocq Sciqgacza specjalnego (nr 1 847035000) lub irniweraalnego. e W samochodach z zespolem napflowym 700: - odIqczyC obie czeSci pnedniej x i l t y wylotowej od gfowjcy silnika, - odtaczyt Srubq mocowania rury vvylotowej od wspornika sknynki przekladniowej, - odlqczyc od skrzynki przektadniowej drqiek reakcyjny I drqzek zmiany biegdw, - odkrpcit dwie Stuby tacznika efastycznego zawieszenia skrzynki pnekfadniowej, - rniedzy ckrzynke przekladniowq i nadwozie wlozyc klcicek drewniany o odpowiedniej wyso- IcoSci, urnoztrwiajqcej przejCcre przektadni kiero- wniczej rniqdzy t y m ~ zespolami. m W samochodach t: zespcilami nawdowymi 900 oraz 11 00 odlatryt przedniq rure wylatowq od kolektorn wylotowego. m OdkreciC dwie Sruby mocowania pnektadni kierowniczej do nadwozia. * Wyjqc przekladnie kierowniczq: - w samochodach z tespolern nappdowym 700 na bok rniedzy skrsynkq pnekladntowq i nad- woziem, - w samochodach z zespolami napq?dowymi 900 oraz 7 100 przesuwajqc jq pod prawyrn nad- kalem (prtez wneke prawego kola przedniego) .

ZAMONTOWAMIE i Zamonzowat. przekladnie kierowniczq W kotej- nosci odwrotnej do wyrnoniowania zwracayqc uwage, aby podczas podlqczania ptzekladni kola przednie i kolo kierownicy byly ustawione W po- lazeniach da jazdy na wprost. m Pe zarnontowaniu przektadni sprawdziC ì w ra- zie pot rteby wyregulowac zbieinoSt kdt przed - nich (patrz rozdz. 1 0.2.1 ).

Page 234: Manuale Fiat Cinquecento

U , l :\T! - . I :-

Y . -. Il .{ 4 ': i * l : . , 4.4

- I i:: .,

Mncowanie przeguliu kulawego ukfadu kierowniczego do zwratnicy I - pnegub kulowy ukladu krerowniczego. 2 - nartrelka rnocowania

9.2.4. Rozkfadanie i skladanie przekladnl kierowniczei

* WyrnontowaC prrekladntq kierowniczq (patrz odpowiedn t opis) . a Zamocawak pnekladniq kierowriiczq W irnodle zaopatrzonym W nakladki szczqk wykonane z rniekkiego metafu.

' a OdkrqciC pneciwnakretkg pnegubu kulowego ukladu kierownicreg~. m OdkrqciC przegub kulowy ukladu kierownicze.

I go od bocznego drqzka kierawniczega. Zdjqt prreciwnakretk~.

Z djqE obejmq rnricowariia oslony na prrekladni kierowniczel. r Zdlq6 oslone. Sprawdzit jej stan i w rane uszkodzsnta wyrnienit, e Odkrecit boczny drqzek kinrowniczy ad zqba. tki I wyjqd go.

SKCADANIE n ZamantowaC boczny drgzek kierownicry na zehatce i dokrgcit jega nakrerke W Zaki sposiib, at.sy drqielc mogi obracat si? swobadnie lecz nie opadai pod wlasnym ciezarem. Po dokrecenicr nnkrerki r l q ~ k a hocznego za

pomocq przebijaka zagiqt doinq czqSC cylind- rycznq nakretki. aby un~eruchomic kuriiec drazka n8 zqbatce. r W ~ i s n q d oslone na boctnv drqzek kierownicm i zarnocowa6 ostonq na obudowie pxzekfadni za pornocq nawej obejmy zaciskowej.

Na drqzek boczny nakrgcii: przeciwnakqtke przegubu kwlewego ukladu kierowniczego.

Na drqiek boczny nakrpciC pnegub kuloihy ukladu kierown icsego, a nastqpn ie dokrecit pne- ciwnnkrgtkq przegubu kulowego.

Page 235: Manuale Fiat Cinquecento

ZAWlESZENiE PRPEDNIIE

BUDOWA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO

10,l. CHARAKTERYSWKA TECH MICZNA 1

Zawieszenie przednie jest niezaleZne. t y pu pseu- do Mac Pherson, Zawiera popeeczne wahacze Iriijkqtne (dolne) wykonane i! ieliwa, zamocowa- ne do nadwozia za pomocq eleimentbw metalo- wo-gumowych oraz polqczone swrotnicami s kolurnnami. Kolumny Mac Phersona zawierajq stoZkowe sprqzyny Srubowe (o zrniennej Sred. nicy nawiniecia) oraz hydrauliczne amarxyzarory teleskvpowe! dwustronnego dzialania i sq zarno- cowane do nadwozia {W czq5ci gornej) La pomo- cq specjalnych IqcznikOw elastycrnych z kul- kwvymi loiyskami operowytni, za2 do rwrornic (W dolnej czeci) za pomocq dwbch 6rub.

Zawieszenie przednie wersji Cinquecento Spor- ting {z respatern napedowyrn 1100) zawiera popneczny stabilizatoi prt;towy.

Amortyratory sq teleskopowe dwustronnega dziatania. DIugoSC: - w stanie Sci6ni~ryn-i (sprezyna zblokowane): 268.5 I 2.5 mm, - w stanie rozciqgnietyrn; 424,512,5 mm. Skok: 156 mm.

Spreiyn y sfotkowe sq wspBlosiowe z amortyza - turami kolumn zawieszenia. Pod wrglqdern szty- wnodci spreiyny q podzielone na dwie grupy i oznaczone koiorem ihltyrn (sztywniejsze) lub zielonym (bardziej elactyczne).

Charakteryst yke s p r e y n

Z e p 6 E n a p d o ~ 700

11,4 40.05 3

PrawV 31 4

ponad 172 d o f 72

- -

1 Srednica driitu rnm Licrba xwojOw czynnych Knriinek nawiniecia WysokoSC wobodna mm WvsokoSC (mm) pod obcirtxeniorn - 2070 do 2290 F1

ornarnenie kolareim z6ttym

900

1 1.5 &0,05 3

P ~ W 3M

ponad 172 do 172

- 1

oznaczenie kolorem zietrinym - S210d02430 N

ornaczenie Colorem ibltym oznaczenie kolcirem zie!enym

- 2450 do 2650 N wnaczenie kolorem Ziiltym oznaczente krilorem zielanyrn -

11 00

1 f .2i0.06 3

p r a w 32%

- .-

- -

ponad 153.7 do 153.7

Page 236: Manuale Fiat Cinquecento

USTAWIENIE KOL PRZEDMICH

WartoSci padano dia samochodu nie obciq2one- go, w stanie gotowyrn da jazdy z ogurnieniem napompowanym do prawidlowej wartoSci cr4- nienia.

Stabilizator poprseczriy prvowy jest stosowany wyiqcznie W wersji Cinquecento Sporling (ze- sp61 napedawy T 100). Sredriica drqzka: 18 mm.

Z ~ p 6 1 napedowv 700

PIASTY K O t PRZEDNICH

900 - .

- l 57 mm f - l o ' ? 10 j 0-11. mm (O + l 0 1 O 30 k30'

2 25.530' 1 '50'130'

ZbiarnoCt (regulowana) - rfo 13 kwietnia 1492 r. (do nru nadwozia 00022778)

I - od 74 kwietnia 1992 r. (od nru nadwozia 00022779)

Kqt pochylenin kola ( nieregulowanv) Kqi wyprzedzenra smrzn la zwrelntcy (nieregulowany) - do 13 kwicinia 1992 r (do nru nadworra 00022778) - od 14 kwietnia 1092 r (od nru nadwozia 0002277s)

Kaida piasta jest ciloiyskowana na toiyskea dwu. rzgdowym kulkowym skoSnym. Marka i typ: SKF BAHB 633676 iub SNR GB 12306 Sol. Wymiary: 35 r 6 6 ~ 33 mm.

- 1 51 mm ( - l O ' + l O ) 041 mm (a i 10') O 30' r 30'

2 25' e301 i; 5VkYO

Nakretka rnocowania arnorlysatora kolumny do nridwozia: 88 N - m, Nakrerki rnacowania gbrnego iqcznika elastyct- nego kolumny do nadwozia: 27 N . m. Nakr~tkn mocowania pnegubu kulowega waha- cza do zwrotnicy: 49 N + m, Nakretka i Sruby mocowania wahacza do nad- wozia: 88 N h in. Nakretkr 4rub rnocowania kolumny zawieczenia do rwrotnicv: 90 N m, Nakaqtka mocowania piastv kola: 235 N m. Srubv mocawania tarcr koE: 86 N rii.

f 100

- -

O f l mrin 10 f l o r ) Q 04 53fl

- l 49'r30 .

10.2. OBStUGA 3 NAPRAWA

I

. -

UWAGI WSTSPNE a Regulacji podlega tylka zbisinoSC kbl przed- n ich. m W eelu roztoienia kolumny zawieszenia pned - niego naleiy koniemnie poluzowaC nakrqikq trzpren ia gdrnego mocowania arnoriysarora w8wczos, gdy samoch6d stoi na kolach. s Wersja Sporting jest wyposatona w stabiliza- tor.

10.2.1. Napnawa zawieszenia przedniego

WMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE KOLUMNY ZAWIESZENIA

Wymontowanie W samochodzie stojqcyrn na kolach poluzo-

waC (ber odkrqcania) nakretke trzpienia gbrnego rnocowanin amnrtyzatnra. Aby czynnoCC t? i i l a l - wic, mozna zastosowai: klticz hakowy do unie. ruchomrenra miski.

WnieSt sarnochhd i ustawik na podstawkach m Zdjqc kola przednie. a Wykrecic dwic kruby dolnsgo rnocowanza arnortyzatora,

W ptzypadku wymontowywania lewej kolum- riy zawteszenia przecsniego w smnochodach r ze- spolami napedowymi 900 z kafalizciiorem oraz 1 1 Q0 z katalizatorem wykrpcit Sru by mocowania elektronicznega unqdzenia sterujqcego do jego wspornika i odcunqk ]e od maejsca gornepo rnocowania kolurnny. a nastgpnic odlqc7yi: wspornik od miejsca gdrnego mocowania arner= tyzatura I odsunafi. W samochodach z zespoicm napgdowyrn 900 bes ka tal izatora nnlezy odkrpcif wspornik wraz r elektronicznvm rnodulem slcro- wania zaplonu. zaS W samochodach z zespolem napqdowyrn 700 z katnlizarorern - ocikrecid od gbrnego rnucowania kotumny wcpoirni4 wraz z elemenrarni sterownnia gainika Aisan. O WykrqciC nakrqtki gbrnego mocowania kolum- nv zawieszenia. e Wyjac koiurnnq zawiaszenia.

Zarnontuwanie W celu ramontowania kolumny zawieszenia na- Iriiy wykonac czynnoSci W ko1ejnoSci adwrotnej do wymontowania. Naleiy przestnegat wlaS- ciwych rnomenr0w dokrqcania oraz po zarnon- towaniu sprawdzik uctawienie kbl pnednich ( p a t n odpewiedni opis),

Page 237: Manuale Fiat Cinquecento

Napra we elementd W

I

---T* T-

, \ . . < -

I

l 1

I

- - -h

i

Ehment y te wiesrsnia przedniego I . % - - J - r J w r m r n ~ i j Sb: staiS~Itzziorn {wszy~tkie WI?ISJ? OprOC? f

C ?~uer~nlb qnuflcnq), F - zawiessenie xo siabrl~zaror'ni _ _ - - -T----!

:,-:arc.d Crnqu~ii:7n!o Spnrting! - 2~

1 - wat'nc?. I: - o:ie!ma tazyska tvlneqa mocowania b~a ' isctn 3 -~wrlttr~icz. - amonymator, 5 - firuln doinego l ' V y ~ . ~ i i i n w a r i ~ ~ /i,tv+,, +<r:unitry rawtc\rsnra

synwnni:! =imart-~araia. 6 - osiana amorr~raiore. przedrire:ru ' - spr~zyrin :ri\viewenia. 8 - nriska ybrna. 9 - zder t~k A - mocriwailre q b r n ~ W sanrrxnciijnch Ctnaiier~nru 900 purnowy, 10 - iacznik komplrrny gGmego rntxowania r kainittntor~m or.r/ T l Ci0 R - rnosornirinrs ciolnr-. rc, i ! inv Z R W V ~ ~ S Z P ~ ; ~ ~ : Z ?otyskiem oporowp). ! t - tulela C - mncowanin gCirne W ~nnr(i~Ii6diicti Ciiiciuecenio 700 cvs!ansmva. 1 2 - :a!envk, 1 3 - nnkrptka Inwienia z knti7li?atoicm ~ w n y t y t ~ o r 2 , 1 d - koipak. 15 - ~ i e m ~ n r y g6rnepo 1 -wspein!k etsktronicznegci urzqdzenla srerujacego uktaau mccowanra kolurnny zaw:eszenia. 1 6 - orasta koin. ~ ~ r y s k o w ~ - t o p l o n ~ ) w c ~ o LVtber Marclli IAW. 2 - wsnornA

77 - nakre:ka crooa piasty. 18 - io~vcke viasiy, elprntanthw stnrowania qntirikn Aisnn 19 - ~ i r r f c:ah asadcry sprg?ynu!+cv. 20 - rfrazek rrabtlkarora. 21 - elsmeniy mmcwanm stabilrzalofa do nadwritia 32 - elemen!y mocowania siabilizarora do v ~ a l i a c ~ a 24 l

Page 238: Manuale Fiat Cinquecento

Za wiesxenie prtrrdnie

RUZKUDANIE I SKLADANIE KOLUMMY ZAWI ESZEN [A Wwaga. Spreiyny i amortyzatory naleiy wymie- niac zawsze W komplecie. Pod wzglqdern sztyw- nosci spreiyny sq podxielane na dwie grupy ornsicrone barwnymi kreskami (iOlZq lub zieio- nq). W ratie ich wymiany naleiy bezwzglednie rnontowaC spreiyny tej sarnef grupy.

Rozkladanie i WymontowaC: kolumn? zawieszenia (patn po- prredni apis).

CcisnqC sprezyne za pornocq Sciskacza uniwer- salnego. m OdkreciC nakrqtkq trzpienia gornego niocowa- nia aniortyzatora. Nakretka ta zosrafa palusowana pned wymontowaniem kolurnny zawieszenia,

Zdjqk cr@ci W odpowiedniej kolejno9ci (patrz rysunek), a nastepnie zdjqC sprvzynq.

JeSli skladanie nie bedzie wykonane natych- rntast, naleiy ze wzglqd6w bezpiectehstwa wol- RO rozlufnii: sprqane.

Skladanie JeSli po rezloieniu kolumny spr~iync? zostola

rotluiniona, naleiy ja CcisnqC. ZalozyC wszystkfe czqSci W kolejnogci odwrot-

nej do zdejmowania. ZalozyL spreiynq. Naleiy uwaiaC, aby k o k e

sprezyny wlasciwie opieraly si9 no odsridzeniacii rnisek g6rnej t d~lne j .

I, Nakrecit nakretke tnpienia amertyzatora. * Zamontowaé kolumne zawieszenia (patn od. powiedni opis), a WlaSciwym momentem dokr~ci6 nakrvtk? trzpien ia amortyzarora.

WMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE DR4ZKA STA81 LJZATORA (WERSJA SPORTING)

Wymontowanie r Unie8E smoch6d i ustawic na podstawkach.

ZdjqC kola przednie. Odkrecib lozyska dtq2ka stabilizatara od nad-

WOLli3.

r Odkrqcit elementy rnocowania drqika stabili- zarora ad wahaczy sawiestenia.

WyjqC drqzek stabilizarora

tamontowanie Aby zamontawai: drqiek stabilizatora, natezy wy. konaC czynnoki W kolcjnoCci odwronnej da W mon towan ia.

WYMQNTOWAMIE I ZAMONTOWANIE WAHACZA ZAWIESZENtA

Wyrnontowanie * UnieSC carnochbd r ustawii: na podciawkach m ZdjqC kolo przednie po wlaCctwef stroqie W weisji Cporting adkrecrd alernent macowaniz drqika stabilizatora na wahaczei. e Odkrgcik eleniiint mocownnia dolnego pne* cjubu Irtilawego na zwrotnicy. ri Zn pomocq odpowiedniego 5cr;tgacza zvy!af dolny prilegilb kulowy re rwrofnicv. m WykreciC Sruby przedniego I tylnego macoiva- nia waliaczra.

Wyjqd waliacz rawieszenia.

+ Sprnwdzid stan przedniego i tylnego elernenn metalowo-gunzowego wahacza

Wymoniowanie ws hacxe znwieszenia przednisgo 1 - mocowariie dolnega pnegubu kutowego du zwrotnlcy, 2 - mocowanir prxedi~ie, 3 - rnocowanic tylne

Page 239: Manuale Fiat Cinquecento

5 WykunaC ctynnoSci W kolejno8ct odwrolnej drr vlrymor?towania przesrnegajqc odpowiednich mornentow dokrqcania. I Sprawdzii: ustawienie kbl przednich i W razie potrzehv dokona6 regulacji zbiezriosci k61.

l0,2.2. Ustawienie k8f przednich

SPRAWDZENIE USTAWIENIA K O ~ . I REGULACJA ZBIE~NO$CI SpaSiM wszystkich kat6w ustawienia k6l pned - nrch jedynie ribieina5E jesr regulowana. JeCli porniaty wykaiq, ze kqty nieregulowane majq wlirtoici wykraczajqcs ponz dopuszcza!ne !uleranc1eI ricileiv sprawdzic stan eiemen:bw wctiodzqcych W c k h d z;iwresrenra przecnlecja i wyrnienik itszkodznne eiernen?y

Warunki vvstepne Pned sprawdzeniem usrawienia k 6 l przednich nalezy kaniecznie sprawdsiC spelrifeiiie fiusrgpw - jqcych warunk6w wstepriych. + Carnochiict - w stanie gotowym do jardy. z pefnym zbionikiern paliwa. b Koto zapasowe i nanqdzira z wvposaienia sa- mochodu - na swoim miejscu. * Opony -sprawdziC psawidlown6C rozmiarbw zastosowanych op0n. ci5nlenie pawietrra i sto- pieri tuzycia bieznika.

SprawdsiC, czv tarcre k61 nie q zdeformowane oraz, cry bicie boczne n e przekracza wieikoSci 1.5 mrn

SpratvdziC, czy nie wyst~pujq nadrnicrne luzy polqczeri wzawieszeniu przednim i tozyskach k6t pncdnich. e iW kiad k~erowniczy - nie powinien wykazy- waC nadmiernego luzu.

Sprawdzenie uctawienia k6 l

a Zarnantowad: przyrzqdy porninrowe, przastrze- galqc imtrukcji producenta. o IinieGC samochbd. * Skasowai: zwrchrowanie obrqczy,

UstawiC cornochbd na obrotowych tarczach. a Zalozyd przyrzqd do wywierania nacisku na pedat hamujca, a UstawiC kolo kierownicze w poloieniu jak do jazdy na wprost i sprawdzid, csy koia zajmujq adpowiedni~ ysoloienie

Uctawid tarcze cibrotowe na wartoSd rownq zeru i (wg podanej kalejnoSci) sprawdzrt: kqt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, kat pochyle- nia kota. a nastqpnie zbieinoSC.

Regulacja zbieknoSci Regulacje te wykonuje sie pmar obr0t drqfkbw kierowniczych.

, , . ' , ,-.

fl "":- '

- I , . . . .

m ZrilicrzvC zbieznoSE, a nastepnte jej podzial rniedzv obydwoma kolarni i wyregulownC tak, aby wzyskai: takq samq wartoCc ;I prawej I t [ewej ctrany (symctria zbieinoCci rniqdsv ko!an*i).

10.2.3. Piasty k6 i przednich

WYMOMTOWANIE l ZAMOMTOWANIE LOZYSKA PIASTY

+ ZdjqE nakladkq ozdobnq kola przedniego po wlaSciwej stronir

Unieruchomik ~arnoch6d za ponmcq hamufca roboczego I r i d k r ~ i c nakrqtkq czapa piacty na kohcu pblosi.

Uni~Sd carnochOd i ustawiC rra piidstawkach. * ZdjaE; ka!o puednie po wlascrwel cironie. e Wymontowai: wkladki cierne hamulca (patr2 rozdzial l 21, m Qdkrecic Sruby mocowania wspornika zacisku hamulca do zwrotnicy i podwiesit zacisk we wnece kola za pomocq drritu.

Page 240: Manuale Fiat Cinquecento

m WymontowaC tarcze hamulca (patri! rotdzial 'l 2).

OdkrqciC nakrgtke pnegubu kulowego ukladu kierownfcsego. m Za pomacq uniwersalnego Sciqgacza do prze- gub6w kulowych odlqczyi: pnegub kulowy ukta- du kierowniczego od zwrotnicy. a Odkrqcik nakrgtkq mocowania dolnego pne- gubu kulowego od twrotnicy. m Za primoy uniwersalnego Sciqgacza do prze- gub6w kulowych odIqczyC dolny pnegub kuDo- wy od zwrotnicy. m Odkrecit dwie Sruby dolnego rnocowonia arnortysatora do zwrotnicy. m Wyjqk zespdl zwrotnica - piasta,

ZdjqC. ze twrotnicy blaszanq oslonq. Za ponrocq prasy i odpcrwiedniego trzpieniri

wypchnqd piasta ze: zwrotnicy. m WyjqC ze zwratriicy sprezysty pierkieri osad- czv ustalenis zewnqtrznego piericienia lozyska. Wypchnqe loiysko re zwrotnicy za pomocq pra- sy. o Zdliy5 z piasty wewrietnny piericieh tozyska. W tym celu naleiy zacfosowaC uniwersalny $ci?- gacz. (po odsunieciu pierScienia od krawedzi piasty za pornocq przecinaka).

Zamontowanie

m CzeSci naleiy dokladnie oczySciC rak, aby usu- nqC wszelkie Clady smaru.

i Za pornocq prasy zarnontowac lolysko W zwrotnicy, a nastqpnie zamontowab nowy sprqiysty pierScieh ustalajqcy toiyska. m ZarnontowaC na zwrotnicy blaszanq oslon?.

Zamontowak za pomocq prasy piaste W loiys- ku na zwrotnicy, nacickajqc na wewnptrzny pieti- cieh loryska za poirednictwem cylindra o od- powiedniej Srednicy. m ZamontowaC zesp6l rwrotnicy z piastq do samochodu.

DokrqciC dwie Sruby dolnego mocowania amortyzatora do swrotnicy. m DolqczyC dolny przegub kulowy do zwrotnicy r wlaiciwym momentem dokrecic nakretkq jsgo mocowania. m Dotqcryc prregub kulowy uktadu kierownicze- go do zwrotnicy I wlakiwym rnornenzem du- krqcif nakretke lego mocowania. Zarnontowat nowq rawleczk+. * ZamonrowaC tarczq hamulca (patrt razdzial 12).

ZamontowaC do zwrotnicv wspornik zaciskii harnulca. + ZamontowaC wkladki cierne hamulca (patrz rozdzial 1 2). m Zarnontowat kolo przednie. 8 Ustawic camochbd na podlotu. i Un ieruchomit sarnochtid za pomacs) harnulca roboczego i wIaSctwym rnornentem dokrecii nn- kretkfi czopa piasty na kohcu pblosi oraz zabez- pieczyf jq pnez zagniecenie. 8 ZalazyC nakladkc ozdobnp kola,

Page 241: Manuale Fiat Cinquecento

l1 .l. CHARAKTERYSTYKA TECH MICZNA

naki gumowe) osadzonych dolnymi kadcami W raglebieniach wshnczy a gbrnymi I<oiicarni I $PREtYNY SRVBOWE

AMORWZATORY Arnortyzatory sq teleskopowe dwusrronnego dziatanin.

BUDOWA ZAWIESZEN1A TYLNEGO Zawieszenie tvlne !est niezaleine, na pojedyn- czych wahaczach wleczonych tr6jkqtnych (wy- konanych z wyttoczek stalowych) mocowanych pneyubawo (W dwbch punktach kaidy) do rucowej belki poprzecznej z cziilnnmi, na sprqzy- nach Crubowych {zawierajqcych wewnqtn zde-

W c7btnach i nlewspt3iosiovirych z nimi amor- Sprqlyny 4rubowe sq niewcp6losiowe e amor- tyzatornch hydraulicznych teleskopowych dwu- tyzatorarni. ?od wzgledern sztywno6ci sprqiynv strcinnega dzialania, zamocowanych skoSnie dol- sq podzielone na dwiegrupy i oznaczone kolorem nvmi kaficami do waharq, a g0rnymi kohcami Idltym (aztywniejsze) lub zielonym (bardziej ela- do ramion belki. styczne).

D tugoit: - w stanie SciSnigtyrn (spreiyna z b F o k ~ ~ ~ a n a ) : 203.5_+3 mm, - w sranie rozciqgniqrjrn: 34213 mm. skok: 138.5 mm.

Cherakteryst yka sprekyn

I

ZecpH napvdowy

Srednica ~RIEIIU mrn Liczbs zwojbw czynnych Kietunek nawrnigcia WysokoX swobdna mm WysokoSC (mm) pod ohciazaniem: - 2570 do 2830 FiE

oznaczanre ko!arern rbkym oznaczenie kolorern ziela~yrn

- 2880 do 2880 N cznacrenie kolorem zbhym oznncranie kolorom tielonym

1300

l l 2 0,05 5.5

P ~ Y 301

700

i 1 t 0.05 5.5

P r a V 308

900

1 1 + 0.05 5.5

prawy 308

ponad 185 do '185

ponad f 95 do 195

- -

ponad 195 do 195

- - I

Page 242: Manuale Fiat Cinquecento

USTAWIENIE ~ 6 t TYLNYCH

PIASTY Kot V L N Y C H Kazda piasta jesi uloiyskowana na lolysku dwu -

1 11.2. OBSLìJGA I NAPRAWA

WartoSci pedana dla sornochodu nie abciqione- go, W stanie gorowym do jardy z ogumieniem napampowanym do prawidlowej wartoScr ci& nfenia.

rzqdowym k;lkowym skoSnyrn. Marka i ND: FkTCBK 199, CKF BAHB 633313 1 UWAGI WSTFPNE

Nakretka mocowania zderzaka gurnowego we- wnqtn sprqiyny: 10 N - m. Nakretka mocowania piasty kofa: 21 6 N - m. Sruby rnacawania tarcz k6l: 86 N +m.

CA Iub S ~ R GB 10790 S07. Wymiaw: 30 x 60 x 37 mm,

Nakrptka gema Sru by mocowania amortyzatora: 49 N + m . Nakrqtka do l na Sruby rnocowania amonyzatora: 49 Nam. Nakrqtki Srub rnacawanla wahacza do belki: 88 N+m. S F U ~ V mocowania belki da nadwozia: 88 N n m.

Kqty ustawienia kbl tylnych nie sq regulowane. m toiysko oraz piasta kola sg nierozdzielne E W rarie srwierdzenia uszkodxenia jednej z tych czeci naleiy vvymieniC caly zespbl.

11.2.1. Naprawa zawieszenia tylnego

W M I A I U A AMORWZATORA Uwaga. Amortyzatory naleiy ~ ~ g l q d r i i e W- micniak W komplecie. m Usrawie iyl samochodu na podstawkach i zdjqC kola tyEne.

Page 243: Manuale Fiat Cinquecento

Slanwnt y xawieszenis t ylnego 1 - beike popnecxna z clblnanii mmowania do nadwozta, 2 - sprp~yna tawieszenia. 3 - oslona elastyczna. 4 - zdertiik gvmowy. 5 - wahacz zawinsrenin. E- anionyrafnr. 7 - prnsta kola. 8 - nakrqika cwpa piasty

r W celu zarnontowania amortyzatoro naleiy wykonac czynnoCci W kolejnoSci odwrotnej da wyrnonrowania, przestnegajqc w!aSciwyc h mo- mentbw dokrqcania.

WYMIANA SPRE~YNY Uwaga. SpreZyny naleiy wyrnieniat zawsze w kamplecie. Sprezyny pod wzgiedem sztywno- $ci sq pcidzieione na dwie grupy oznaczone banivnyrni kreskarni (ibltq luh zielonq). W razie wyrniany nalezy bezwzglqdnie montoivaC sprq. zyny iej sarnej grupy selekcyjnej. s UstawiC lyl samochodu na podaawkach i zdjqt: kola tylne.

Scisnqt tawiestenie za pornocq podnoSnika hydraulicznega opartego na wahaczu zawiesze- nia.

Wymontawa~ arnortysaror [patrt poprzedni opis) . r Wolno zrnniejszak nacisk podnognika tak. aby rozluf nii: sprqiyng.

WyjqC sprqzyne, W razie potrreby unoszqc sarnochbd.

W celu zamontowania spre2yny nalezy wyko- naC crynnoici W odwrotnej koiejnobci, zwracajqc uwagq nn wbaCciwe uctawienie sprqryny na rniej- scach jej oparcia.

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE WAHACZA ZAWIESZENIA

4 UstawiC tyl samochodu na podstawkach i zdjqt odpowiednie kofo tylne. m WymontowaC arnortyzatar i sprqhne (patrz odpowiednie opisy).

OdIaczyC hydrauliczny pnewdd hamulcowy przy jego wsporniku n8 wahaczu zawieszenia. e PuluzawaC Finke harnulca awarvjnego p n y diwigni uruchamiojqcej. e WymantowaC bqben harnulcowy, linkq hamul- ca awaryjnega sraz tarcte nohg hamulca (patrz odpowiednie opisy W rozdziale 12).

Wymontowanie wohacza xawieszenia sylnsgo 1 - wahacz rawieszenia, 2 - Sru ba niocownia wahacza, 3 - +ruba rnwowania amortyzatora

Page 244: Manuale Fiat Cinquecento

a Wyrnonrawat elernenty rnocawania wahacza zawiesrenia do belki.

WyjqC wahacz zawies7,enia.

Zarnontowanie m W celu zamontowania noleky wykonat czyn- na4ci W koiejnogci odwrotnej do wymontowania, przestnegajrjc odpowiednich mornentbw dokre- cania polqczeh. Po zarnontowaniir naleiy odpowiatnyC hyd-

rauliczny obwbd harnulcowy arar wytegulowal: harni~lec awaryjny (patm odpowiednie opisy W rozdzialc! l 2).

VWMOMTOWANIE 1 ZAMOMTOWANIE KOMPLETNEGO ZAWIESZENIA TYLNEGO

Ustawib cyl samochodu na podstawkach {do- statecznie wysoko) i rdjqC koia tylne. m OdlqczyC hydraulicsne pnewody harnulcowe p n y ich wspornikach (patrz odpowiedni SU- nek).

PoluzowaC IEnke harnulca awaryjnego pny diwigni uruchamiajqcej. e WyrnontowaC bqbny harniulcowe, linki harnul- ca awaryjnega oraz tarcze noSne hamulcbw (patn odpowiednie opisy W rozdziale 12).

WymontawaC tylnq czqSC ukfadu wylotawego. e UstawiC pod betkq tytnego zawieszenia pod- noSnik liydrauliczny (W celu jej podtnyrnania). a Wykrecié Cruby rnocowania belki lylnego za- wieszenia do nadwozia.

Wyjq6 kompletne zawieszenie tylne.

Zamontowanie Aby zamontowaC kornpjetne zawieszenie rylne, naleiy wykona6 czynnoSci w kolejnoSci odwrot- nei do wymontowania, pnestrzegajqc podanych wskazbwek.

k o k

Naleizy przestnegac wszystkich morneni6w dcikrqcania. m Po zamontowaniu elementbw odpowietnyt hydrauticzny obwiid harnulcowy oraz wyregulo- waC hamulec awaryjny (patn odpowiednie opisy W rozdziale 1 2 ) . m SprawdziC ustawienia k6ì tylnych.

1 l .2.2. Ustawienie k6+ tvlnvch

SPRAWDZENFE USTAWIENIA K O ~ TYLNYCH Kqty ustawienia kbl tylnych nie sq regulowane; rnoiliwe jest jsdynie ich sprawdzenie (patrz war- toSci podane W rozdziale 1 T . 1 ) .

Pned sprawdzeniem ustawienia k61 tylnych naie- iy kon iecznie sprawdtid spel nienie nasr~piijq- cych warunkhw wstgpnycli.

Opony - sprawdzit prawidSowoSC rozmiarbw zastosowanych opon, ciinienie powietna i sto- piefi zuzycia bieznika. m Poiqczenia tylnego zawieszenia - sprawdzit stan elostycznych twlei oraz lus loiysk k61. .I Zwichrowanie obrgczy k6l - nie powinno pnekraczae 3 mrn (zwichrowanie takie kompen- suje siq sgecjalnyrni przyrzqdarni 7i odczytem).

m ZwolniC harnulec awaryjny i zamontowat pnynqd ne samochadzie, przestnegajqc instruk- cji psoducenta. m UnieSC samoeh6d od spodu nadwozia a Skasowak zwichrowanie obrqczy. m UszawiC sarnach6d na abrotowych larczach. e Poruszajqc zawieszenieni uzyskaC swobodnq wysokoSC snrnaehodu,

Page 245: Manuale Fiat Cinquecento

Sprawdzie usrawienfe kOl tylnych wglqdem k61 przednich. r W tym polo2eniu ustawit tarcze obratowe na wat?oSC rbwnq zeru i (W podanej kolejnoSci) sprawdzit: pochylenie ko!, zbiezno6C i rbwno- miernoSC jej podzialu miedzy oba kola tylne. Zaden z kqtdw nie jest regulowany.

11.2.3. Piasty k6f tylnych

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE PIASTY

Wymontowanie m Ustawit tyl samochodu na podstawkach i zdjq6 tylne kolo po wfaSciwej stronie. 4 WyjqC nnktadkq ozdobnq piasty,

WyniontowaC bgben hamulca (pa tn odpowie- dni opis W rozdtiale 12). r BEakujqc czop odkrecid nakretke czopa piasty i wyjqC podkladkp.

m WymontowaC czop i piastp. OddzieliC czop od piasty (konieczny odpowie-

dni sciqgacz). m SprawdziC SFan lolyska. W razie potrteby nale- zy je vvyniieniC wraz z piastq, gdy2 sq one nieroz- dzielne (Iozysko jest zawalcowane W pinCcie),

SpiawdziCstan czopa. Czopnie powinien mie6 odksztalceri ani 5ladow zuiycia. W przaciwnym razie nalezy go wymienic.

Zamontowanie m Aby zarnontowac piastg nalezy wykonai: cryn - noCci W kolejnoCci odwrotnej do wymontowania. pnestrzegajqc podanych zaleceri.

Nsleiy zactosowaÉ nowq nakretke czopa pias- t Y ,

Naleiy prsestnegaC odpowiednich momen- t6w dokrecania.

NapelniC smarem (na prqklad Tutela MR3) nakladkq otdobnq piasty.

Page 246: Manuale Fiat Cinquecento

12.1. CHARAKTERYSNKA TECHNICZNA

Hamiilec roboczy jest uruchamiany hydraulicz- mie. W ukladzie zastosowano wsparnaganie za pomocq podcihieniowego umqdzenia wspoma- gajqcego. Uktad hamulcawy jest dwuobwodowy (podzial po przekqtnej) i zawisra stale ogranicz- niki ciSniienia (regulazory cily harnowania) k6l tylnych (prawego i lawego) umieszctone obok pornpy hamulcowej. Hamulec awaryjny jest uruchamiany rnechanict- nie i clziala na mechanizmy hamulc0w kbt tyl- nych.

HAMULCE PRZEDNIE Hamulce przednie sq tarczowe. Zactosowano W ntch tarcze pelne oraz zaciski plywajqce z jed- nym tlokiem. Marka: Bsndix. Srednica zloka: 48 mm. Srednica tarcty: 240 mm. GruboS6 tarczy: - norninalna: 10,8 do 1 1 ,l mm, - rninimalna po naprawie: 9.55 mm. - rninimaina dopuszczalna: 9,2 mm, fyp okladzin: Textar T 479 FF. GruboSc minimalna dopuszczalna okladzin (bez plytki podstawy): 1,5 mm.

HAMU'LCE TVLNE Hamulce tylne séj bebnowe i majq mechanizm samoczynnej regu Iacji luzu szczek. Marka: Bendix. Srednica cylinderka: 19,05 mm.

Srednica robocta bebna: - norninalna: 18524 do 1 85.53 mm, - rnaksymalria po naprawie: 186,33 mm, - maksymalna dapuszctalnia: 186,83 mm. Typ okladzin: DON 8210 FF. GruboSC minimalna dopuszczalna okiadzin: E ,5 mm.

Pompa hamuIcowa Jest to pompa dwuobwodowa. Marka: Bendix. Srednica tlokbw: 'l 9.05 mm.

Urzqdrenie wspomagajqce PodciSnieniowe urrqdzen~e wspomagajqce dzia- la na pompe harnulcowq. Typ: Isovac. Srednica: 1 78.8 rnm (7"). Wystawanie trzpienia popychacsa Dora pokrwe. 0,825 do 1,025 mni.

Ograniczniki ciSnienia (regulatory si* hamowanfa) Ograniczniki stale sq zamontowane na przewo- dach harnulcdw k6f tytnych, w poblizu pompy hamulcowej. Przeloienie: O, 1 5 . CiCnienia kontrotne: - obw6d przedni O M Pa - obwbd tylny O M Pa; - obwbd przedni 2,2 MPa - obwbd tylny 2,2 MPa: - abwbd pnedni 3,2 MPa - obwbd tylny 2,35$0,3 MPo;

Page 247: Manuale Fiat Cinquecento

- obwbd przedni 10 MPa - obw6d tytny 3,3720.4 MPa.

HAMULEC AWARYJNY Haniulecawaryjny jesr uruchamiany rnechanicz- nieza pomocq linek i dziala na kata tylne. Skok dlwigni do calkowitego zahamowania: 4 q b k i zapadki.

PLYIII HAMULCQWY !loSC: 0.4 dm3. Sodzaj: plyn syntetyczny do obwodbw harnul- cowych odpowiadajqcy normie DOT 3. CzmoSC obslugi: wymiana co 2 lata.

MOMENTY QOKRECANIA Cwonefi gdrny zacisku do zwrotn icy: 53 N - m. Pnewdd do zacisku: 15 N m. Tatcza harnulca przedniego do pìasr/: 1 2 N - m. Jarcza noina harnulca tylnego do belki: 24 N m. 8eben hamulcowy do piasty: 12 N #m. Cylinderek: I O N m. Urzadzenie wspomagajqce do pnegrody czolo- wej: 25 N m. Pompa hamutcowa do urzqdrsnia wspornagajq- cego: 20 N m. Mocowanie ogranicznika ciSnienia: 24 N + m. Il$ezka sztywnych przewodbw hamulcowych: - gwint MIO: 11 N - m, - gwint M12: 18 N -m. Wspornikdhigni hamulca awaryjnego: 15 N n m. Nakvtka regulacji linki hamu lca awaryjnego: 28 N -m. Nakreika rnocowanza wsparnika psdaWw: 15 N-m. Nakqzka rnocowania pedalbw hamulca i spnvg- h: 32 N n m.

12.2,l. Hamulce przednie

WYMIANA WKtADEK CIERFIYCH Uwaga. ih'kiadki cierne harnulc0w na1eiy wy - mieniai tawcze W komplecie. Naleiy stosawab wkladki cierne wfakiwego typu. m Podni&C pra6d camochodu i rdjqe kola pned- n ie. ir W m i e wysokiego poziornu plynu W zbiorniku naie* za pornocq stt-zykawki usunqc ze zbiar- niczka niewielkg iloSC ptynu hamulcowego. m WyjqC zawleczke dolnego swonnia mocowa- nla zacisku. m WyjqC swarreri dslny, a nastepnie odchyiik tacisk do g6ty. a WyjqC wkladki cierne. m SprawdziC stan tloka i jego oslony przeciw- pylowej. I, WepchngC tlok do kofica cylindra zacisku.

ZatoZyC nowe wktadki cierne. r UmieScib mcisk na wlsikiwym rnisjscu. m Zarnontowae dolny sworzeti rnocowania zaci- sku i jego zawleczkq. s Zamontowat kola pnednie i ustawid samo- ch6d na podloiu.

Kilkakrotnie nacisnqd na pedal hamufca. m Sprawdrik poziom plynu harnulcowego i W ra- zie koniecznogci uzupetnid jego iloSC.

WYMONTOWANIE 1 ZAMONTOWANIE ZACISKU

Wplrnanrowanle m P o d n i a sarnochbd i zdjqt kola pnednie. m WymontowaC wkladki cierne hamulca (pa tn poprzedn i opis) .

Elementy tramulce pngdniego 'I - tarma. 2 - oslona tarczy, 3 - wkladki cierne,

Il 4 - wspornik zacisku. 5 - cwoned dolny. 6 - rawleczka, 7- sprezyna plasks. 8 - zacisk, 9 - swoneh 96rny z kapturkiem i tuleikq. 10 - tlcik. 11 - pierSetsA u~zcrelniajqcy

Page 248: Manuale Fiat Cinquecento

Wymonto wanre w k l ~ d e k cmrn ych hamulca prredr~i-go A - wyjrtiawanie zawlec~ki. B - wyjmowanie swcinnia dolnerjo, C - wyimowanie wkladek ciernych

+ Odlqczyk od zacisku pnew0d harnulcowy (na- le* przygotowat siq na wyciek pfynu). m Odkrqcic gbrny swomh mocowania zacisku i rdjqC zacisk.

Zamontowanie m LlrnieScic zacisk na whdciwyrn rnieiscu.

+ Zamontowak wkladkf cierne. m Obr6ciE zacisk i aarnontovvak dolny swanefi mocowania orat jega rawleczk$. m DotqczyC przewbd hamw lcowy.

Odpowietrzyc ukiad harnulcowy (patrz odpo- wiedni opis). + Zamontowab kota pmednie i ustawit .-mo- ch6d na podfozu.

NAPRAWA ZACISKU m WymontowaC zacisk i wktadki cierne (pain poprzednie opisy),

UrnieSciG zacisk W irnadle raopatrzonym W na- ktadki szcrek wykonane r rniqkkiega metalu.

Wyjqe ostone przeciwpytowq tloka. m Wypchnqc tlok s cylindra. dòlqczajqc do ot- woru doprciwadrenia ptynu hamulcowego do zacrsku 2rbdlo sprgionego powietrza, U waga. Aby uniknqC wstelkich ~idarzeii spowo- dawanych z b ~ t szybkirn wypychaniem tfoka, na- leEy rnigdzy korpus zacisku i tlok wsrnwiS drew- niany klocek. m Za pomocq gigtkiej blaszki o zaokrqglonym koiicu (W rodzaju plyt ki szczelinam iena) wjat z rawka piergcieri usrczelniajqcy tloka zacisku. m CzeSci nalezy doklndnie umyt W alkoholu. * Dokladnie sprawdztd stan czq8ci. Uwaga. Wstelkie zarycowania lub Slady zuiycia na ttoku lub w lego cylindrze powodujq kaniecz- noSC wymiany saciskti. Q ZaloZyc zacisk wymieniajdc wsrystkie elemen- ty uszczelnienia i srnarujqc plynsm iiarnulcowym pned zamontowaniem wszysikie cze9ci hydrauli- czne. * ZamontowaC zacisk w sarnochodzie i adpo- wietrzyk ukfad hamulcowy (patrz odpowiedni 0pis).

WkrwiE now gt5rny swoneh mocowania za- I Odkrecanie gdrnego swortnia W cnlu wymontowenia cisku i dokrqcit go wlaSciwyrn rnornentem. zacisku hemulc~ przodniego

252

Page 249: Manuale Fiat Cinquecento

Wymcritowanfs rarcry i ~ t ~ ~ r ? u f c t ? w e ~ P. - Lriiriv niocciwaiiro wslioi iiika i;ic:i\ku. B - Grubv mocowania iarczv

WYMIAMA TARCZY m PadnieSE sarnochhd i sdjqd koto przednie. a Wymontowa6 tacisk nie odlqczajgc przewodu hamulcowego (patrz odpowiedni opis). r ZdjqC wspornik zacisku te zwrotnicy. r Wykr~ciC Sruby mocawania tarcry harnulco- wej. + ZdjqC tarczq. a Zarnontowanie polega na wykonaniu czynno- Sci W odwroinei kotejno&ci. przy c+vm nalezy przestrzegad odpowied nic h rnomanthw dok reca- nin.

12.2.2. Hamulce tvlne

WYMtAhJA SZCZEK MAMULCOWYCH Wwaga. Szczqki nalezy wyrnieniat zawsze w komplecie. NaFeiy stosowaC tylko szcteki wla- Sciwego lypu.

Podnie6C sarnochbd i zdjqC kala tylne. e Wykrecid Srulby rnocowania bqbna i zdjqE be- ben.

OdcsepicS linke hamulea awaryjnego ad diwi- gni uruchamiajqcej. m Na cylinderek zofoZyd saciskacz przytnyrnujq- cy tloczki.

1

Efsment y hamulcli r ylnago 1 - iighen, 7 - B Z G ? ? ~ ~ prreclwbfezna. 3 - czczgka

I ws~biPii~zne, A - syiieryn4 scragobqca dolna. 5 - sprgtvna dsr~gniqca gbrnn, G - prowndnik szczeki ze sprmna, 7 . :arr?a naina. 8 - cylinderek, 3 - ttoczki. l<) - oslonv. l t - picrc;cien~s uszuelnia~ase , i 2 - orlpowreinnik

Page 250: Manuale Fiat Cinquecento

Odczepic dolna sprezvne Sciqgajqcq. m OdcrcipiC giirnq sprezrynq Sciqgajqcq.

Zdcmontuwad prowadniki obct sscrek. a Zdjqi: szczqkr. Aby umozliwlc ~ d j ~ c r e , nalely obrbcrc piaste tak, aby tistawiC w v c i ~ i e na- przeciw meehanitmu sarnoczynnej regulacji luzu. a WyjqC rozpierak hamulca awaryj nego- a W celu zamontowania szczqk naleiy wykoriat czynnoSci W kolejnoSci odwrotnej do wymon- towania, przestnegajqc dalszych za teceii.

Sprawdzit, czy srczgki prawrd!owa opierajq srq iia tloczkacli cyl inderka.

Po zainonrowaniu kilkakrotnie nacisnqd na pedal hamulca. m WyreguiowaCi hamulec awaryjny (pairrz odpo- wiedni opis).

m Odlqczyt pnswiid harnulcowy cylinderka i za- ClepiC go odpowiednirn korkiem ( p n y g o t ~ w a i si9 na wyciek ptynu).

Wykrwic Sruby rnocowania cylinderka, WyjqC cylinderek z tarczy noSnej, rozsuwajqc

rqkq sziceeki hamulcowe. c Zalozyc nowy cylinderek i wlaifciwym rnornen- tem dokrgcit jego Srub~ mocowrnnia. Nalezy zwr6cri uwagq na paprawno-ik umisszczeriia szczvk harnulcowych W rowkach tloczkbw cylin- derka.

m 5olqczyi: przewdd hydrauliczny. m Odpowietrzyc iiktarl hamiiicowv (patrz odpo- wiedni opis).

I 12.2.3. U ktad uruchamiajqcy

WYMONTOWANIE t ZAMONTOWANIE POMPY HAMULCOWEJ

1 Wyinontowanie i Strzykawkq usuriqC ze zbiorniczka plyn hamul. cewy.

W celu zdjqcia zbiorniiczka naleiv go pocia- gnqc do ybry.

Od pompv iiarnutcnw~j odlqcryt pncwnrodv fiydrauliczne (pa Ech oznaczenw) r unieS6 !e nieco da gbrv.

Odkr~clc nakr~tki mocujqce pompe harnulco- wi) do uirzqdzenia wspomaga~qceyci i wvjaC pam-

P'?

m tlrnie2crt pompe hamulcuwq na jej wlaiciwyrn miejscu I przykrqciri nakret kami da urzqdrenia wspomagajqcey o. + Przsstrzegafqc oznaczeri dolqczye odpowied- nio przewody do pornpy h~rnulcowej. 4 Zarnontowad zhiornfczek plynu i napelnit go nowym ptynern hnmulcowyni.

Odpowictrzyt uklnd haniulcowy (patn odpo- wiedvi opis). *. SprawdziC szczelnoSC potqczerri ukladu iirii- charniajqcego.

Elementy ukhdu uruchemi~jqcego 1 - urzqdzenie wspomagatqce. 2 - urrmvM podcifnmia z opaskg I irbjnikiwn. 3 - zawbr iwotny. 4 - zb;orniczek plynu hamulcowego. 5 - komk wtewu. 6 - poriiee Iiamutcowa

Page 251: Manuale Fiat Cinquecento

WMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE iJRZA)XZNIA WSPOMAGAJACEGO

Wymontowanle r DdlqczyC od pedalu fiamulca popychaez ~inq- dzenia wspomagajqcego po zdjpci u sawleczki . a OdkrqciC nakretki mocowania ungdzenia wspomagajqcego do wspornika pedalbw. i Wyjqt popychacz z urzqdzenia wspornagajq- cego. r Wymontowad pompe harnulcowq Ipatrz pa- przedni cipis}. a Odlqczy6 od urzqdzsnia wspomagajqcego przewhd podcisnienia.

WyjqC urzqdzenie wspamagajqce.

Zamontowanie m ZrnierzyC wystawanie tnpienia popychacta poza pokrywq (prawidlowq wartoCk podano w rozdziale 12.1 ) . W razie koniecznoSci wyregci- IowaC wystawanie popychecza. zrnieninjqc dtii- Q&C Sruby wkrcconel W pnpychncz zo pomacq nakrerki regulacyjnej. a !Vykonric czynnoScj W odwrolnej kolelnoSci w stoscinku do wyrnantowan ia, przssrrzegajqc odpowtednich mornenthw dakrqcania polgczeii 4 Po zamon!owanltr odpowietrzyC iiklad harnul- cowy (patrr odpowiedni opis). 4 SprarudzEC, czy nie wyctqpujq wyciekf plynu hamulccrweqo.

REGULACJA HAMULCA AWARYJNEGO Uwaga. Regulacja luzu szczqk jpst camoczynria. Wrazie stwierd-renia nadrniernsqo ckokcr dlwigni ham ulca awaryjnego mozna rnircrtrk reg 41 lacje :vstqpnq. e U nioCC i podepneG tyt sainochndu.

ZacrqgnqC d2wlgnit: na t n y pneskoki rnecha tiizmu ~apadkr.

tV tym polozeniii kola powinny byc zabloko- wane.

W raare potrzchy nalezy rrnieniE c'Iugo4C czyn- na pancema Iinki za pcsmocq nakretek regulacyj- tiycb w celu usyskania zaharnowai~ra kOl. e Po repulacji sprowdzik, cry w stanie spoczyn- kowym po swolnieniu dfwigni kola obracajq si$ swobdti ie.

ODPOWIETREAMIE UKtADCJ HAMULCOWEGO Odpowietrranie nalely wykonvwac po wszelkicfi naprawach, w trakcie ktbrych ozwierano hyd- raulicsny obw6d harnulcowy. Zasadp ogblna Jest, ze odpawierrzanie powinno bvc wykonane wbwczas. gdy skok pedaFu szaje si? duiy I gdy dla uryskania eiektywnego hamowania jest koniecr- ne kilkakrotne nacibniqcitr na pedai harnulca. Zaleca siq, aby W miare rnoiliwoSci stosowae

'4 I:, , 1 ,a ,

C

*i

cS

Usytua wanit. elenienlow nikladu ~ l r i ~ c l > ~ i f i > i ~ j , ~ c t : g n W prxedz~sle silnika 3 - pilirnm harnii~corua. 2 - unqdtenie wspomagaiqcs. 3 Lnwrir zwro:ny d - ogranicrnik ciSnieaiia Iia!niilc:a rflnegci p:awepo, 5 - rbicrnik ptynti hemulcnws~lr: U w ~ g a . Oqiantcznrk ciSnionia henuica :vlneqo lewago zriayd~ijc si? dauqiei sironie pornny na wysokuct oy~~siic?nika c.Srii~iiia tiamu lca t y l ~ ~ o pmweqo ina rdlpcril loqf raslotil~ty)

unqdtenir do odpowietrzania harnulcdw pud cignieniem. W prtypadku koniecznobci naprawy ukladu ha- rnulcowego w warunkach, W ktorych uiycie takiego uqdzen ia jest nierncsfliwe, moina za- stosowa6 ..no?ng" rnetodv odpowietnania. W kktdrsj jest konfeczne wspofdzialanie drugiej ocobv. Naleiy jednnk mieE SwiadornoSC wszel- kieh zastrze2eh dotyczqcych efektywnosci tej rnetody.

Page 252: Manuale Fiat Cinquecento

Elementy hemulce awsryjnega l - dfwignrii hamulcn awarvjnqe. 2 - uchwyf dhvigni. 3 - urzqdzsnie blotuwariia dfwiqni. d - linka. 5 - rozpie?ek z dfwigniil uruchnniiaiqcq

Usyruowante adpowiernnrkdw h - hamuiec prrecirii. 0 - hamulsc tylny 1 -- kapturek odpowietrmika. 2 - odpowint~nik

Page 253: Manuale Fiat Cinquecento

Podczas odpowietrzania urqdzenie wspomaga - jqce nie powinno dzialak. Naleiy zwrecai. uwage na utrzymywanie W tbiorniczku wtaSciwego po- ziornu plynu harnulcowego podczas odpowiet- nania. Uklad hamrilcowy jest dwuobwodowy i odpo-

I wietrzanie powinno byC wykanywane wedlug nastepujacej koIejnoSci k61: rylne prawe, pnednie lewe, tylne lewe i przednie prawe.

Na od~owiatrrnik odpowiedniego hsrnulca ( patrz wlaSciwa koilejnoSC) zalozyC przezroczysty przewbd, ktBrego konier: powinien byt zanuno-

1 ny W naczyniu rawierajqcyrn piyn hamulcowy. I m Aby wytwonyi: W obwodzie ciSnienie, nalezy

nacisnqc na pedal hamutca. 3&li podczas wciskania pedai harnulca nie

stawia Zadnego oporu, natezy nirn powoli E W spos6b ciqgty ,,pompowaC", ai do uzyskania pad pedalem chotby minimalnego oporu. m OdkreciC odpowietrznik o p61 obrotu, aby spowadowa& usuniqcie plyn u z powietrzem z ob- wodu. Usuwanie powietrzn objawia si? w naczy- niu z plynern wydobywaniem sig pqcherzykbw gazu. Bardzo isrotne jest, aby podczas owarcia odpowietrznika pedal harnulca byl utrzyrnywany W stanie wciSnietyrn na kaficu skoku.

Zsrnkn;tS odpowietrznik. * Powoli zwolnik calkowicie pedal hamulca.

CzynnofiC te powtarrat az do calkowitego zanikniecia wyplywu pecherzykbw powietrza. m W taki sam spos0b kolejna odpowietrzyc ha- rnulce pozostalych k01 (przestrzegajqc wlaiciwej kolejnosci).

Page 254: Manuale Fiat Cinquecento

13.1. CHARAKTERYSTYKA TECH NICZNA

AKUMULATOR

Typ: - Cinquecento 700: 12 V, 32 A h/150 A, - Cinquecento 900: - silnik bez katalizatora: -i 2 V, 32 A + h/f 50 A. - silnik r katalizatorern: 12 V, 413 A h/200 A lub 12 V, 40 A-h /150A.

- Cinquecento 11 00: 1 2 V, 40 A - h/200 A.

ALTERNATOR Alternator ma diody mocy W rnoszku prosto- wniczym, wbudowany regulator elektronicsny i jest napedzany od walu korbowego. Marka i iyp: - Cinquecento 700: Magneti Maretli AA 125R-14 V-55 A lub ZEM AA 125R-14 V-55 A, - Cinquecento 900: - silniki ber karalizatora: Magneti Marelli AA 125R-l4 V 4 5 A lub ISKRA MK 41 67-7 4 V 4 5 A.

hilarka i typ ahernalora

Napiecie znsmionowe

Magneti Meretti Ci5 A -

l A 65

91 D

25 42 50 65 58 62

1050 do 7 150

2,8 do 2.8 W Iewo

Magneii Mamlli 8TT 119 AC

14 do 14,3

Prad rnarnionowy Moc rnnmionowa hiaiptenie prqdu {kontrolne) A - pny T500 obr/min - pmy 2000 obrlrnin - prty 2500 ahrimrn - prry 3000 olirlrnin - prry 3500 ahrlmin - prty 501K) ohrlrnin P~edkdC obrotowa pmzqtku ledowanin (W nrinis nagnanym) abrlrnin 950 do 7 050 Rezys!ancja urwnfenie wzbudzeni~ W tbmp 20°C mierzona mipd?rl;ry dworna pisr*;cienlami Slizgowyrni R Kisrunek obroiu (patnqc 4 strony napedu) Marka i tyrì regulstora napiwia

Napiecie regulowane (V) p n y kontrolnym na@reniu pqdu 5 da 45 b

3 do 3,2 W prawo

Magneti; Marelli RTT l t9 AC

14 do 14.3

3 do 3.2 W lewo

Magneti Marelli R T T 119 AC

'14 do 14,3

Page 255: Manuale Fiat Cinquecento

- silniki z katalizatorern: Magneti Marelli AA 125R-14 V-55 A lub ISKRA AAK 41 74-1 4 V-55 A, - sifniki t katalizatorem i klirnatyzacjq: Nip- podenso 1 2 V-90 A,

- Cinquecento 1 100: Magneti Manelli AA 125R-7 4 V 4 5 A.

Pasek napqdu alternatora Typ: - Cinquecento 700: pasek klinowy napedu al - :owatora o wyrniarach 7,Sx 10x734 mm (10% r i 3 5 3 , - Cinquecento 900: pasek ktinowy napedu al- :malora i pornpy cieczy cfilodzqcej o wymiarach: - sarnochody bes klimatyzacji; 8 x l 0 ~ 7 9 6 mm (1 Ou800), - sarnochody i! klirnatyzacjq: 13x850.

- Cinquecento 7100: pasek wieloklinowy na- &u alternatora (FIAT 4K 6731, Xacnqg: - Cinquecento 700: ugiecie 10 mm pod nacis- kiem 98 N prryfoionyrn W polowie odleglokci rniedtv kotami pasawrni alternatora i watu kos- howego (albo mienony za pomocq przyrzqdu specialnego FIAT naciag wynosi 400 do 550 N - pasek nowy lub 350 do 450 N - pasek uzywany), - Cinquecento 900: ugigcie 10 rnm pod nacis- kiem 98 N przylozcnym W pofowie odlegio5ci rntqdq koEarni pasowymi pompy cieczy ~hlodzq- ce) i aliernatora (albo rnienony za pomocq przy- nqdu specjalnega FIAT naciag wynasi 350 do 450 N),

- Cinquecento 11 00: mierrony za pomocq pny- ~ q d u specjalncgo FIAT naciag wynosi 500 do 600 N (dla paska nowego) lub 350 do 450 N (dia paska uiywancga), co odpowiada dla paska rrzywanago W przyblizeniii ugi~ciu 1 Q mna pod naciskicm 98 N pnyloionyrn W polowie odleglo- Sci mwry kuCami pasawymi aStr3rnarara i wa!u korbowego. CzqstoSt obslugi: sprnwdzanie naciqau co 1 O 000 do 30 000 krn lub co 2 lata.

Roztttsznik wlqczany elekfremagnetycznie ma sreregowo-rownolegle uzwojenre wzbudsania r zespol sprzwajacy ze sprzeglem jednokierun- kowym- Marka i ryp: - Cinquecento 700: Magneti Marelli E8& -1 2 V-t kW Iub ZEM E80-I2 V-l kW, - Ginquecento 908: Magneti MareHi €80- -1 2 V-0.8 kW, - Cinquecento 1 6 00: Magneti Marelli ERO- -? 2 V-0.8 kW.

WENTYLATOR DMUCHAWY Marka: Magneti Marelli lub ZEM Duszniki. Prqd rnaksyrnalny pobierany: nie wiecej nit$,5A. PrgdkoSC obrotowa silniks pod napiqciem 12 V (nn wolnyrn powietrzu): 3800tl50 obrimin.

Marka I typ rozrusznika

Mapiecie znflmionawe Y Moc znemionowa W Liczba liirflunbw Luz osiowv wirn~ke rnm P i b h driai~nia ( W t m p 20 C) - naiq/*nie prqdu A - ptcckosC obralowa ohr/rnin - n a 0 1 ~ 1 e V

1 - mriment obrtrfowy N ~ r n Prbha utiichornien~a ( W iemp. 20°C): - noiezenre prqdu A - nanipcit! V - rnornent obrolowy N-m R6ba na blegu laìowym [W ternp. 20°C): - nate~snie pqdu A - n a p i ~ i e V - prerlLoSC obrotowa obr/min Krcrclriti: vbrortr (patrzgc rid srrwy k& zebff;e?o) Wlqcznik elektromagnetyczny: - rezystancla uzwojionia wciqgajqcego R ' - rerysfanqa uzwolenia pod~nyrnu i~cea~ IZ

Magneti Mnralfi 1 kW oraz ZEM 1 kW

12 7 000

4 0,15 do 0.45

200 2220

9.8 do t 0 3.8

ok 460 7.6

nie mniej n12 12,s

a 4 do ii8 13.4 do 1 1.5

f l 4 0 0 d o 12300

W pmwo

0-32 1 .O9

Magneti Mareili 0.8 k W

12 800

4 0.75 do 0 . d ~

1 80 1720

9.1 3.7

ak. 324 7.7

nte rnniej niz 9.7

40 11,4

8500 do 9000

W prawo

0.30 do 0,32 1,2 do 1.3

Page 256: Manuale Fiat Cinquecento

VVYC1ERACZKA SZYBY PRZEDNIEJ Marka silnika: Magneti Marelli tub 2 EM Duszniki. Prqd pobierany (przy rnokrej ~rybre): 3 A. Liczba wahniqC w ciqgu rninrity: 34r4 lub 73 t 5.

WYCIERACZKA SZYBY TYLMEJ Marka silnika: Magneti Marelli, Rudi Cajavec Banja Luca Sub Bakony. Prqd pobierany (przy rnokrej srybie): 3 A. Liczha walrniqt w ciqgu rninuty: 45 k7.

QGRZEWANIE SZYBY TYLNEJ Marka: Pennitolia P.P.G. Rezystancja: l . t &0,11 R. Prqd pobiernny: nie wiecej ni4 11 A.

R EZYSTOR DODATKOWY Rezystancja 1 : 1 ? 0,l $2. Rezystancja 2: 2,5?0,25 S Z . Uwaga. Rezpiecznik terrniczny rorwiera uhw6d przy temperatume 184CC,

CZCIJUIK C~SNIENIA OLEJU SlLNIKOW 700 E 900 Marka: Mafer. Sipea lub Borletti. Uwaga, Rozwarcte i swarcie styku powanno nastqpit przy ciCnieniu SO da 50 kPa, zarbwns pny wzroCcie, jak i przy spadku ciSnienia.

Cf 'USNIK TEMPERATWRY CIECZY CHtaQZ4CEJ S I L N I K ~ W 400 1 900 Marka: Mafer. Mera-Pafal lub Borletti. Rezystancja przy 25' C: 2 & 0,2 kl2,

Marka: Bakciny. 1 Prqd rnalksymalny pobierany: 5 A. CzestotliwoSC dfwieku sygnalu: 380 do 460 Hz. Pozjom cisnienia akustycznego pod napigciem 13 V: 108 do 118 dB (A).

POMPKI SPRYSKIWACZY s n s Marka: €MA Silrna lub Gate. Prqd maksyrnatny pobierany pnez katdq pompkv: 4 A, Rezymancja wewnetnna kaidej pompki: 1 da 10 kR. CiSnienie rnaksymalne tloczenia kaldej pompki: 130 kPa.

W.tqCZNIK S W I A T E ~ HAMOWANIA Marka: Sinema. Maksymalny dopuszczal ny cpadek napiqcia: 1 0 mVIA.

BEZPIECZNIKI 1 PRZEKAZNIKI Berpieczn i ki wyposaienia standardowego (1 5 sztuk i 4 rapasowe) sq unieszctone W skrsvnca beapieczn i k ~ w E pnekain ikbw (centralce elek- trycznej) pod tablicq rosdzielcz~, z lewej strony kolumny kierownicy. Sq ane arnacrone odpo- wiedinimà ideogramami na obudowio. Ponadto. W zalezno4ci od wyposaienia dodat- kowego, W samochodzie mogq wystepovrrac bet- pieczniki umieszczone poza sknynika. Typ hezpiecznikbw: topikowe, plytkowe. Rodraje bezpieczn i kOw wyposaien ia standardo- wego: - 7,5 A- 4 szt. oraz 1 m. (zapaso~ry). - 10 A: 5 szt. oraz J szt. (zapasowy), - 15 A. 4 szt. (lub 3 szt. W samochodach z klimatvacjq) ora2 1 szt. (zapasowy),

Page 257: Manuale Fiat Cinquecento

- 20 A: 1 sa., - 25A: Isz!, (lub2 szt. wsamochodachzklima- tyzacjq) oraz 1 szt. (zapasowyf . Aodzaje przekainikbw: - A (pienwszy od lewej): pneksinik przdqczni- ka Swiatel i wentyiatora chlodnicy (1 2 V-20 A), - B {drugi od lewej): przekafnik ogrzewania szyby tylnej ( 2 2 V-20 A). - C (trzeci od lewej): ptzekafnik sygnaju dSwie- kowego (1 2 V-20 A), - iD (czwarty od lewej): pnerywacz kierunko- wskaz6w i SwSatel awaiyjnych (42/92 W).

Przerywacz kierunkowskax&w i 8 w i a t d awaryjnych Marka: Sipea, Bitron Video Iub Italamec. Moc znamionowa abciqsenia ptzerpvania Swia- te! kierunkowskazbw: 42 do 46 W. Moc znamionowa abciqzenia pnerywania Swia- re1 awaryjnych: 84 do 92 W. eiwaga. Przy obciqianiii mniejssym od znarnio- nowego (np. przy iiszkadzeniu jednej z iarowek) wystepuje zwiqkszenie cz~stozliwoi;ci blysk0w.

Markn: Elrnot, OMP, Italamec, Sipea, Mafer 3ub Bosch. Rezystancja miedzy stykami ,,85" i ..86": 60 do 1 O0 I l . Spadek napiecia rnigdzy slykarni ,,30" i ,,87": 3 mV/A. Pqd maksyrnalny obciqzenia stykbw ,.30'7 i,87": 20 A. Napiwie marcia styku: nie rnniej nii: 9,6 V. Mapiqcie razwarcia styku: nie mniej niZ 2,4 V.

Bezpieczni kF dodatkowe sarnochod6w s katalizatorsm spalin W smschodach z katalizatorern spslin wystepujq: - W pnedziale silnika 700: bezpiecznik 10 A efektronicznego unqdzenia sterujqcego gaZn ika Aisan, - w pnedzialach silnikbw 900 orar 1 1 00: bez-

piecznik 5 A elektronicznego urzqdzenia sterojq- cega or az bezpiecznik 20 h qstemu winiskow o- -zaplonowego. Wwaga: Instatacja elektryczna zasf'lana bezpo- Srednio z akumulatora jest zabezpiecrona g16w- nym bezpiecznikiem instatacji elekdrycznej ( o durej wartoSci prqdu) umreczcsonym rniqdzy akermci laiorem i z!qczem elektrycznyrn. Pnepclle- nie si? gliiwnego bezpiecznika ornacza awarie instalacji elektwcrnej,

ZAROWKI Refleklory: 40145 W lub H4 60/65 W. Swiatla pozycyjne przednie: 5 W. Kierunkowskazy: - przednie i tylne: 21 W, - bocziie: 5 W. Swiatla pazycyjne tylne i Swiatla hamowania: 5/21 W. Swiatlo cofanfa: 21 W. Swiatfo pneciwrnglowe tyine: 21 W. OCwiettenie tabiicy rejesrracyjnej: 5 W. OSwietlenie wngtrza: 5 W. OSwiettenie zestawu wskafnik0w: 3 W. OSwietlenie wylqcznikbw klawiszciwych: 1.2 W. Lampka sygnalizacji braku ladowanio akumwlri- tora: 3 W. Larnpka sygnalizacji wlqcrenia Swiaiel drogo- wct1: 2 W. Lampki sygnalizacyjne pcizasiale: ?,2 W.

33.2. OBStUGA I NAPRAWA WWAGI WSTCPN E

Bezpieczniki wyposazenia ctandardowega sq urniesrczone w cknynce bexpieczni kiiw i pneka - inikbw [centralce elektrycznej) pod tablicq roz- dzielczq, s lewej strony kolumny kierownicy.

ii 3.2.1. Aiternator

Wymsntowanie m Odtaczye akurncrlator (przewod masy).

OdlqctyC elektryczne potqczen ia dalqczone do alternatora. e PoluzowaC Sruby mocowania alternatara, c ZdjgC pasek n a p d u alternatora. m Wyjqe alternator po wykrweniu Srub jego mo- cowan ia.

Zamontowanie Urniekie alternator na jego miejscu i wkrecid

Sruby mocowania nie dokrqcajqc ich. MaciqgnqC pasek napqdu altsrnatora (patn

odpowiedni opis). m DokrqciC Sruby rnocowania. i Podiqczyt polqcrenia elektrycrne. a Podlqczyt akumulator.

Page 258: Manuale Fiat Cinquecento

Wyposazenie dektryczne

Wykar bezpiecznik6w wyposaienia standardawsgo

Wykaz bezpiecznlkbw wyposaf enia dodatkowego

Smbot Nurner Prrld /A) l

Zabenpisczanv cibwbd W l T 5

Cwiatfn awarylne i lampka kontralna. lampka svfinalizecji wtqczonia ilnqdre- nia rozruchowego, larnpa miwiatlenia wnetrxa nadworra, xepalniczka. radio, sygnal diwiekowy

Q 2 15 Qgnewanie sryhy ~vlnej i Ianipka sygnntiraeji wtqczenio agrzewania

3 25 Wentylator clilodnicy

et3 4 10 Swiatia kierunkowskst4w i lampkn kontrolna, zasitanie restawu wskahtkbw

ED - 5 10 Swiatlo drogowe lowe

go - 6 I b Swiatlo drogowe prawe 1 lampka syqnaliracji wlaczenta Swtatel dfogawych

7 3 5 Wyciereczka i pornpka spryskiwacza szyby rytnej lub rniejxe wolne

20 8 T O Swiatlo rnijania prawa

ZO 9 t 0 Swiatio rniiania Iewe

- 1 O 7.5 $wiatlo tylne przeciwrngiowe i [arnpka sygnal~zacli w!qczenia

% 11 7,s $wia!l~ parycyine pnednie lewe i tylne prawe. Swrailo o<wietlenia rahlicy -m; relesftacyjnej prawe, pmlfwrellenie zepalnicski, regara cyfrowego oraz .' dzwigni sterownniiii ogi;iswania i przewietnania

l

12 I

' D Q ~

L 13

SERVIZI 1 d

Rsdrnj wy~sazenia ddatkowego

CenlraTny zam& I

Elekiryctna podnoszenie szyb

Fahrycrne unqdrenla alarmowe

7.5

7.5

20

i 5

Swistla porycyjne przednie prawe i rvlne lewe. lampka sygnalixac~i wfq- ctcnia S w w t ~ l pozycnnvch, Swiatio ofwietlenia tablicv repstracylnef Iewp podSwietIsnio ze~tawu wskainikbw

Swinila hnrnawnnia (stop), Cwiarlo ccifania

Wycieraczka n ponipka spryskiwaua szyby pmedniej. elekhoniczny system zahezpieczenia FIAT CODE

Wentylatoi dmuchawy ( W wersji z klinisiyxecjq 25 A)

p f d (A) Zakpieczan y abwM

Klimn~yzacja I

7 5 S ~ z a r k a k limaryzacji

l 5

25

t 5

Srlniki tenvalnego blokowonia dnwl

Srlniki podndnikbw szvb drzwi bocxnyeh

Urzqdzenie alarmowe

KEerownica r prnwoj strnny

25 Wen!yla!m nagrzewniey i skrapfac~ klimatyracii

7.5 R e ~ s t o r DIM-DIP

Page 259: Manuale Fiat Cinquecento

Atternetory A - silnik 11 00. B - silnlki 700 oraz 900 1 - stojan. 2 - pkrywa prtednia, 3 - kolo pasowe. 4 - wenivlaiw, 5 - loryska. 6 - wlrnik, 7 -- pokiywa rylne. 8 - prastownik, 9 - elektronictny regulator napi-ia i ~czo tko tnyrnau , 10 - osiona prnstownika

NAPRAWA ALTERNATORA WYMONTOWANEGO e Ogexacje rozkladania i skladania alternatora nie q trudne (naleiy pos!uiyC si? ~ u n k i s r n , kt0ry precytujs wlaScivve poloienie csqsci). e Podczas napraw mechanicznych nalezy zwrb- ci6 uwagq na: - stan szczotek, stopieri Ech zuiycia, ich pciloie- nie oraz nacisk na piergcienie Clizgowe;

Elemenw rnocowania alternatora do sitnika 700 1 - &tuba rnocowania alternaora do miski ole~owej, 2 - podkladka wysoka, 3 - fruba specjalna, 4-crslona wentylatora, 5 - rapinka, G - nnkretka 9ruby mocowance aliernatora do wspornika. 7 - wspomik mocowania i regulacjl nsciqgu paska, 8 - wdkladka niska. L) - sfuba mocowanta wspornika. 1Q - alrernator. 11 - podkladka sprewsia, 1 2 - nakgrka scuby mocowenia alrernaiora do mihki olejowel. 13 - podkfadka nska

- stan pierlcieni glizgowych (wzrokowo), kt6re powinny byc czyszcsone tylko za pomocq szrna- tki nasqczonej benzynq lub trOjchloroetylenern i polerowane drobnyrn, szklanyrn papierem (ni- gdy nie nalely uiywac pl6tna Sciernego); - stan tozysk ( n i ~ wyniagajq obslugi; srnaro- wanie jest zapewniene na okres c a k j eksploata- cji); - stan wirnika i stojena (wrrokowo); ich UZWO-

jenia nie powinny mieC prterw ani Cladow prze- palenia. Uwaga. Padczas sprawdzania pararnetrbw ele- klrycznych atternatora. czczegblnie w rejonie prostownika. uzywane pnynqdy nie powinny wytwarzae napi~cia wiqkszego niz 14 V, ze wzglqdu na niehezpieczerFstwo uszkodzenia nie- ktbrych elernentdw alternatora. Elementy te sq czule na temperature i podczas ich wymiany czynnoici lutuwania powinny byr5 wy- konywane szybko i za pornocq kodcbwki grzanej m ~ 4 q rnocq.

REGULACJA MAClqGU PASKA htAPEl3I.J ALTERNATORA Uwaga. Naciqg paska naleiy regulowaC na zimnyni silniku. Do naciqgu zaleca si9 uzywanre specjalnego przyrzqdu FIAT. W praktyce prawi- dbwy naciqg paska jest okreSlony ugieciem oko- io 10 mrn pod nactskiem palca (ok. 98 N) rnie-onyrn w Crodku ocllegtokci rniqdzy odpo- wiednirni kolarni. W samochodzie z sitnikiern 700 * PoluzowaC Srube mocowania alternatara do rniski olejowej oraz Srube mocowania alternatora do wspornika. m Naciqgnqk pasak, przesuwajqc na zewnqtrz a tternator.

DokrgciC Cruby mocowania alternatora.

Page 260: Manuale Fiat Cinquecento

Rsgulricja naciqgu p a s h nepebu alternarora silnike 700 1 - kolo pasowe waiii kcirbowego. T Sruba meco6nianta afteinatora do wspornika, 3 - wspornik retjulecji rlaciqau pasta, 4 - allernat~r, 5 - hrubn iiiocowanio sliwrnatora do rnisk; oteiowei

Regutacja nelci~gu pipska mapedu slternstora siYnikii 900 1 - Sruba dnlna. 2 - Stuba gotnn

1 - druha mmawania alternarora, 2 - Sruba ucqdzenia rqu laq i naciqgu packa

W carnochodzie z silnikiem 900 m Zdjqi: praws koto przednie i wyrnontowat nadkate a twotzywa sztucznego z wnqki prawego blotnika przedniego, a Polutowaz: dwie Sruby mmowanin alternatom. i Naciqgngi: pasek, odchylajqc na rewnatn al- iernator i dokrgcic dolnq Srubc niocowania alter- natora. r Dokr~cid g6rnq $rube mocowania alternaiora. e Zamontowad nadkole we wnFe prawego blo- tnika przsdniego I zatozyi: prawe koto przednie.

W samochodrie z sflnikiern 1300 * Paluzowac Srube mocowania alternatora (dal- nq) - dosrgp od dolu samochodu, z boku wneki prawego kola pnedniego.

Poltnzowac Crube mocowania alternatora da wspornika (g6rnq) - dostep od strony przedziatu silnika po odkrgceniu zhiornika cieczy chVodzqcej od wspornika I odchyleniu zbiomika. e i\la¢iqgnq& pasek, odchylajqc na zewnqtrr al- ternator i dokr~clc obie f;ruby mocowanin aI?er- natora.

ZamocowaC do wsparnika zbiurnik cieczy chtodtqcel,

WYMONTOWANI E I ZAMONTOWANIE ROZRUSZNIKA

5 Odlqczyc akumularor (prtewOd rnasy). m OdlqczyE polaczenia elektryczne dulqczane do aozruszn ika.

Odkrqcié {ruby mocowania rozcusznika.

m Umie6cid rozrusznrk na jego niiejscli i dakreeii. 4 r ~ i b y mocowania. a PodlqczyC polqczenia elektrycane. e PsdlqctyC akuriiulator.

NAPRAWA ROZRUSZNEKA WYMONTOWANEGO m Qperacje rozkladania i sktadania rozrusznika nie sq trudne (nalezy postuzyt si? rysunkiem. kt0ry precyzuje wtaSciwe potozen ie czcSci).

Podczas napraw mechanicznych nalezy zwr6- ci6 uwngq na: - stan szczotek. stopieri ich ruiycia, wlaSciwe przesuwanie siq w prowadnicach; - nacisk i paloienie sprqiyn szczatek; - stan komutatora (wzrokciwa), ktory powinien byC czyszczuny tylko za pomocq szmatki nasq- czonej benzynq Irrb tr6jchloroetyienem i polero- wany drobnym. szklanym papierem (nigdy nie nalezy mywaC plbtna Sciernega):

Page 261: Manuale Fiat Cinquecento

e..' - -

'1

A tferna far, roir~sznik i restaw wskntnikd W

8 13.2.3. Zestaw wskasni kOw, reflektory i wycieraczki

WMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE ZESTAWU W S K A ~ N I K ~ W

Wymontowanis *. OdiqczyE akumulator (przewbd rnasy] a

a WqqC dwie za6lepki usyluowane t obu stron

2 R ozmsznik É - rtajari. 2 -glowica, 3 respol syingyali)cy, 4 - diwignia

5 1 sprrc!iajqcn. 5 - wirnik.

6 6 -- s7c~ri tkw~rtyrnacr. 7 - pokrywa. 8 - iuiacrntk etektrnmagn~ivrrnv

7 {rdreri s~rezyna I cewka)

zegara oslaniajqce dwa gbrne wkrqty rnocowa- nia obudowy zestawu wskafnikow, e Wytrecid trzy dolrie i dwa gbme wkaqty muco- wania ohudowy zestawu wskainikbw.

WylqC obudowe zestawu wsksfnikbw, i Wykrecid cztery wkfgty mocowania zestawu wskainikbw i wysunqt nieco zestaw wsknini - kbw.

Od!;[c.pyC od zestawu wskainiktiw linkg napq- du prpikobciomierza i zlqcza elekiryczne.

WviaC zestaw wskatnikbw.

- clan samosmarnych tulejek losyskujqcych; w rane wyrniany nowe tulejki nclezy przed za- rnontownniem zonurzyk na ca najmniet 20 minur w oleju silnikawyrn: - stan wirnika istojana !wzrokowo); rch uzwo- jenia nie powinny mie6 preerw I Sladdw przepale- 918.

1 4 K - %vg-<l- -

e-- , .x--==.- L . . -

- A > - o-- a--%

h - . . - - E-: J- - - . -. E:': - <

. v: -7

> . / ' - I - I

+ e = ' '* , -.+-v.d- , <

- -11p- -

- . - -e =L

<,+v- C _ i-

- A

FA e-

Zestaw wskainikdw srersych mudeli 7011 oraz 900 1 - obudown. 2 - - pi~k&comren. 3 - wska2nik;

- e t ~ - ~ l , . , ~ ~ z y t t r ~ m x . . 4 - ~ s b t n l ! m m u m u po!iiwa. 5 - p t ~ ~ k a wspornika. 6 - plvikn ohwodu drukawancne

Page 262: Manuale Fiat Cinquecento

W M l A N A REFLEKTORA

Odlqczyk od kierunkowskazu dqcze elektry cz- ne. m Wymontclwat kierunkowskaz, zdejmujqc W przedziale silnika zabezpieczenie spreryste larnpy kiemnkowskazu na obudawie ref lek tora. m OdkrqciC nakrgtki rnmowania reflektora do nadwozia. + Odlqczyi: od reflektora zlqczn elektryczne. *. Wyjqi: reflektorzczopbw kulictych, ciqgnqcgo do siebie,

W celu zamontowania ref lektora nalely wyko- naC czynnofci W kolejnolici odwrotnej do wy- miontowania. zwracejgc uwoge na prawidlowoSC pod!qczenia z1qczy elektrycznych.

* Upewnid si-, czy kofa sq napornpawane do wlaSciwego ciSnienEa. Sarnochold powinien byC w stanie gotowym do jazdy, z wszysakimi plynami eksploatacyjnymi.

Zakotysai: sarncxhodem. aby zlikwidowac na- ciqg W elernentach rawieszenra. m UsrawiC pokrqtlo mechanicznego korektora ustawienia reflektor6w w skrajnym prawym po- lozeniu (samoch6d nie obciqzony), a w samo- chodach wyposaionych w korektar elektrycrny ustawienia retlektor6w sprawdzit. czy pokrqtlo znajduje si? W polozeniu ,,O" (skrajne prawe). m Regulacji Swiate! reflaktorbw xaleca si$ doks- nywaC za pornocq kontrolnego przyrzqdu optycz- nego.

WEqczyC Swiatla mijani~. m Wykonal: reguiacje W kierunku poziornym za pornocq dolnej 5ruby iegulacyjnej, a nastepnie ~egulacje W kierunku pianowym za pornocq Sruby gbrnej.

WYMONTQWANIE I ZAMOidTOWANIE MECHANIZMU WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ

Wymontowsnie

OdlqctyC akumutazor. + WymontowaC oba ramiona wycierak6w. + Wymontowae uszczelkg blachy podokiennej, + WymontowaC izolacjq znajdujqcq si$ pned blachg podokiennq. e OdkrgciC nakrqtki rnocowania mechanlrmu wycieraczki na blasze podokiennej i Sruby moco- wania na dnie pnegrody podokiennej. a Wyjqb meehanirrn wycieraczki W taki sposbb, aby moc odlqczyc slaeze elektryczne od silnika.

OdlqczyC zlqcze elektryczne od silnika i wyjqC mechanirm wycieraczki szyby pnednìej.

,,L/- <'

Reflektor z korektorern rnechanlcrnyrn A - snrba reguiaclr unawienia Swratel w kierunku poriomm. 8 -$ruba ieguiacji ustawienrd SiNratel w kkerunku pionowvm 1 - pokrgilo korekrora rnechanicznmo uslawienia reflekiorbw (zaiernie od oticrazsnra snrnoc.hodu)

Elementy W y c i 0 f 8 ~ ~ k i sz yb y przedniej 1 - wycleraki. 2 - mmiana wycterakow. 3 - wspornik. il - Iqcznik. 3 - Qcrnik napedu. 6 - siinik

Zamantowanie r W celu zamontowania naleiy wykonat czyn- noSci W kolejnoSci odwretnej do wymontowania. NaleZy zwtbciC uwage na prawidlowoS~ pod- lqczrsnia zlqcza elektrycznego silnika wycieraczki i rla prawidlowoSC potoisnia ramion wycierakbw po montazu.

Page 263: Manuale Fiat Cinquecento

WYMONTOWANIE 1 ZAMONTOWANIE MECHANIZMU WYCSERACZKI SZYBY TYLNEJ

r OdlqczyC akurnulator. F Wymontowat ramie wycieraka. & OdkrgcrC naktqtki rnocawania sitnika wyciera- czki na drzwiach tylu nadwozia. e OdfqczyC od silnika zlqcze elektvczne i wyjqt ~ h a n i z m wycieraczki szyby tylnaj.

i W celcr samontowania naleiy wykona6 czyn- ' ~ o k i W kolej noSci odwrotnej do wyrnontowania. Nalery swr6ciC. uwsgg na prawid4owo9G pod- fqczenia zlqcza elektrycznego si1 nika wycieraczki i na prawidlowoSC polo2enia rarnienia wycieraka po montaiu.

Wytr?otito wiinre I I I P C ~ I ~ ~ ~ U ~ ~ J U wycieracxki S X Y ~ Y przcdnrej ; eak.$!ka rnocowaiaie na blaszs podaktennej, 2 - iirubv moMMiania nn dnte priegrbdy pmlokienn~)

13.2.4. Uklady ogrzewania i przewietrzania oraz klirnatyzacji

r biagrzewnicp wyrnontowuje sie od strony pnedziatu silnika. m Zespbl ogrzewania wyrnontowuje si? r6wniei od strony pnedrialu silnika.

Wyn~o~~t l iwnr i ie niricl~ar~iztnii wycirracrki sryby rylnej i - Sruby mocowania silnika, 2 - zigcre eloktrvczna. 3 - stlnik

WMOIUTOWANIE I ZAMONTOWANilE ZESPOtU OGRZEWANIA

Wymontawanie ri OdlqczyC i wymontowat akurnulafor.

WymontowaC zestaw wskain i k b w (patrs raz- dtial 13.2.3). m OdkrviG wkrqty rnocowania plytki oprawy d5wlgni sterowania ognewania i przewietrzania W Stadkowej cz@i tablicy rozdzielczej. i. WymontowaC uszczelk~ blachy przegrodv podokiennej.

WyrnontowaC obie pdowy izolacji usytuowa- ne prted biaehq przegrodv podokiennej. m Odkrecrc wkrqty mocowania nagrzewnicy do sespotu ognewania. OdsunqC nagrzewnicq od respolu ogrrewania, Nie nafeiy odlaczac prze- wodbw.

267

Page 264: Manuale Fiat Cinquecento
Page 265: Manuale Fiat Cinquecento

Wymnnrowarir~ zesgolit oprzewnrlrn 1 - zesri+l cgrsewarria, 2 - wktvry niucowania respolu ognewania, 7 - wCrqty mmowanta bslonv zesucilu opzewania. 4 - os4ona plasty kowa iespolu isfirrowan!a

r Wmontowat plastykowq oslone zespcitu ognewania.

Wymantowat rnechanizm wycieraczki szyby przedniej (patri! no~dziat 13.2.3). r Wewnqtrz nadwozia sarnochodu odlqczyC zlq- cze elektryczne od zespotu ogrzewania. Znajduje sie ono W pobliiu Sradkciwego mocowania tah- Iicy rozdzielczej. e Odkrecic w k r ~ t y mocowania zespolu ogrzewa- nia do btachy przegrody podokiennej. r WyjqC zesptil ogmwanra pnez pnedziat si!- nika.

Zamontowa nie o Wprowadzii. ~espbt ogrzewania do pnedtialu silnika i urniekik go na wlaSciwym miejscu, e Sprawdzic prawidlowoSC poloienia ptytki oprawy dzwigni sterowania ognewania oraz pra - widlowo6d. p~eprawadzsnia rlqcza elekrryczne- 90. a Dakrecid elemerity mocowania zespotu ogrze- wania do blachy przegrody padokiennej. + Podlqczyc zlqcze elektryczne. r Wkrgcid wkrgty macowania plytki oprawy diwigni sterowania iiyrrewania.

Wkrety mocowztni~l pwki oprawy dfwigni stero wanls uklsidu ogrrewenia i przswietrzania

e Zarnontowanie naluiy kontvi.iuaiva6, wvkonu- jqc czynnoCci W kolejnoSci odwrutnej do wy- rnontowania.

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANFE MAGRZEWNiCCY

Wymontowanie e Odlqcsyi: i wyrnontowai: akumulatsr

~ymontowac uszczelkq blachy przegrody podokiennej.

Wyrnontowak polowq izolucji usi~3uriwsnq przed hlachq pnegrody podokiennej, za aklimu- latorem. Q Na p ~ e w o d y dop!ywu I ~dplvwu ciecty polq- czone z nagrzewnicq zafoiyd dwa specjalne raci- ski pnewod6w.

Odlgcrji: od nagrzewnicy iiba przewdy cie- czy chtodzqcej.

Odkrecic trzy Sruby mocowania nagrze~nicy do zespofu ogrzewania i przewietrzania.

WyjqC nagnewnice

Wyrnoii towanic nagrxei~riic y 1 - liagrzewnrca, 2 - wkrely mocowania naqnewnicy. 3 -- nakrqtkr rnoeowanla rcnpolu ogoowanrn dn blxhv prtegrady podokiennej

Page 266: Manuale Fiat Cinquecento

Zamontowanie m Zamontowanie polega na wykonanru ctynno- Sci W knlejnobci odwrotnej do wynioniowania. m Po zamontowanili nagrzewnicy nalezv spraw- dziC poziom cicczy chiodzqcej. W rarie potrzeby nalezy uzupelniC jej iloSt, stosujqc odpowiedni rodzaj cieczy oraz sdpowietnyc uklad chlodzenia (patrz odpowieclni opis).

13.2.5. Schematy instalacji elektrycznej

OPIS SCHEMATOW INSTAPACJI ELEKTRYCZNEJ

Reflektor prredni lewy Elektroniczny modul sterowania saplonu Nanoplex Elektroniczny modui sterowania zaplonu Digiplex 2s Elektroniczne urzqdzenie sterujace syste- rnu wtsyckowo-zaplonowego Vì;~ber Ma- rslli IAW Punkt masy (przedziafu cilnika) przedni l e w Wentytator chtodn icy Termowylqcznik sterowania wentylatara chtodnicy Czujnik ternperatury cieczy chlodzqcej Czujnik ciSnienia oleju Prrefqcznik podcifnisniawy ukladu za- pfonowego Nanoplex oraz Digiplex 25 Svgnal dlwiekowy Rorrusznik Swieca zaplonowa Swieca zaplonowa (silniki 900 oraz l l 00) Swreca zaplnnowa Swieca zaplonowa (silniki 900 oraz 1 1 00) Alternator Cewka zaplonowa Cewka zaplonowa (silniki 900 oraz '1 100) Punkt masy (przedsialu silnika) pnedni PrawY Pompka spryskiwacza s q b y przedniej Reflektoir prredni prawy Lampka kierunkowskazu boczna lewa Sknynka bezpiecznikdw i przekafnikbw: A - przekainik ognewania czyby tyl-

nej. B - pnekainik sygnatu diwiqkowega. C - pmerywacz kierunkowskazdw E

Swiatel awaryjnych, E - wlqcznik pornpki sptyskiwacza

sryby przedniej Wycieractka szyby przedniej Czujnik poziomu pIynu hamulcowego

Wentylator drnuchawy Akumulator Zlqcze masy akurnulatowa Lampa kierunkowskazu boczna prawa Zlacse do podlqczenia gloCnika t lewej strony Zlqcze wiqzki przedniej t tylnq Zlqcze wiqzki przclclniel z wlnq Zlacre zarbwki oCwiet1r;nia wnqtna ZIqcze wiqrkr prredniej t tylnq Punkf masy Zestaw wskninikbw: A - lampka kantrotna ciSnienia oleju. B - lampka sygnalizacji braku ladowa-

nia akumulatora, C - larnpka sygnalizacli iirrlqczen!a

iwtatet awaryjnych, D - lanipka sygnalizacli wlaczenia

Swiarel pozycylriych i rnijania. 'E - larnpka sygnnlizacli wlqcrenia

6wiatel drogowych. F - lampka sygnaliracji niskiego po.

ziornii plynii hamuIcowego lub wlqcsenia harnulca awarylnego,

G - lanipka sygnalizacji rezerwy pali- wa.

H - larnpka sygnalizacji wlqczenia urzqdzenia rozruchowego,

I - wskatnik poziornu paliwa, L - oswietlenie zestawu wskainikbw, M - larnpka sygnalizacji wlqczcnia

ogrzewania szyby zylnej, N - lanipka sygnalizacji wlqcrenia W ! -

nego CwiatEa przeciwmgtowego, O - lampka kontrolna kierunkowska-

t&w, P - wskainik temperatury ciecn, chEo-

dzqcej, Q - lampka cygnalizacji niccprawnof;cl

systemu wtryskowo-zaplonowe- go Weber Marelli IAW,

R - obrotomierz Zlqcze wiqzki przedniej x przewodoni sil- rmika wentylatora dmuchnwy Wytqcznik ~aploiiu Zar6wka ~Cwietlenia zestawu dtwigni sterow~nia ogrzewaniom i prtewietna- niem Zarbwke ~Swietlenia zestawu dfwigni sterowania ogrzewaniem i przewietrza- n iem Przelqcznik zespolony pod kierownica: A - pnetqcrnik Swiatet zewnetrznyeh. 0 - przeiqcznik wycieraczki szyby

przed niej, C - prrelqcznik kierunkowsk;az0w, D - wiqcznik sygnalu diwiekowego, E - wlqcznik pompki spryskiwacza

szyby pnedniej, F - przycisk sygnalu Swietlnego

Page 267: Manuale Fiat Cinquecento

Wlqcznik sygnaliracji wlqczenia urzqdze- nia rotruchow!zgo Wylqcznik Swiatel zewnqtrznych WEqcmik Swiarel harnowsnia (stop) Wylqcznik tylnego Swiatfa pneciwmglo- wego Wytqcznik SwiateE awaryjnych Larnpa oSwietlenia wnqtrza Wldcznik sygnolizacji wlqczenia hamulca awaryj nego Czujnik otwarcia dnwi Fewy Czujnik otwarcia dmwi prawy Wylqcznik drnuchauvy Rezystor wylqcznike dmuchawy Zapalniczka Radioodbiornik Wylqcznik ognewania szyby tylnej Zlgcze da padlqcrenia gloSnika prawego Wlqcznik Swiatta cofania Wskainik poziomv paliwa Lampa tylna zespolona lewa Punkt masy tylny lewy Larnpa oSwEetleni8 tablicy rejestracyjnej lewa Lampn okwietlenia rabllcy rejestracyjnej prowa Ogrzewanie sryby tylnei Zlqcze elektryczne drzwi tylnych s nad- waziem (na nadwoziu) Zlqcze elektrycrne drzwi tylnych z nad- woziem (na dmnriach) Punkt n a s y tylny prawy Lampa tylna zespolona prawa WySqcznik spryskiwacza szyby tylnej Wylqcrnik wycieraczki styby tylnej Zegar elektronnczny Pornpka spryskiwacza szyby tylnej Wycieraczka sryby tyjnej Ztqcze do podlqczenia przewo#0w sy- stemu wzryskowo-zaplonowaga Weber Marelli IAW Pofqczenie u kiadu wrryskowego z pne- wodem zasilania elektrycznej pornpy pa- liwa Pompa paliwa (eieklrycrna) Pnekaf nik elekmycrnych podnoSnikbw szyb i elektrycznej blokady d m i Bezpiecznik 15 A obwodu eiektrycznej blokady drzwi Zespol eiektroniczny sterowania elektry- cznej blokady drzwi Zlqcze pnewodbw elektrycznego podno- Cnika szyby i btokady dmwi - d m i lewe Zlqcze pnewadbw elektrycznego podno- Cnika szyby i blokady dnwi - drzwi prawe Wylqcznik elektrycitnega podnoszenia szyby - dnwi lewe Wytqczn ik elektrycznego podnoszenia szyby - drzwi prawe

Bezpiectnik 25 A abwodu elektrycznych podnoCnik6w szyb Lampka oCwietlen ia ideogromu wylqcz- nika elektrycznego podnoszenia czyby drzwi lewych Lampka oSwietlenia ideogramu wytqcz- nika elektrycrnego podnoszenia szyby drtwi prawych Silnik podnoSnika szyby d n w i lewych Motoreduktor blokady zamka drzwi le- ww h Silnik podnognika czyby drzwi prawych Motoreduktor blokady zamka dnwi pra- wych Zlqcze elektrvcrne drzwi tylnych z nad- woziem (rnotoreduktona blokady zamka drzwi tylnych) Mozoreduktor blokady ramka drzwi tyl- nych Rezystor D I M - D I P PrzekaPnik rezystora D1 M-DIP Bezpiecznik 7'5 A obwodu rezystora DIM-DIP Larnpa tylna sespotona Iewa (tylko sarno- chbd t silnikiem 900) Lampa tyIna zespolona prawa (tylko sa- rnochod t silnrkiem 900) faw6r elektromagnetyczny odcinania pa- liwa Polqczenie przewodu akumcrfatora z pnewodem przekafni ka elektronicrne- go urzqdzenia sterujqcego [tylko sifnik 900 z wtryskiem benzyny i katatizatorem) Polqczenie pnewodu akumulatora t wiq- akq pnedniq Polqczenie wiqzki przedniej z wiqzkq tab- licy rozdzielcrej Betpieczntk 5 A sterowania ukladu wtry- skowego Czujnik ternperat ury cisczy chlodzqcej Czujnik ternperatury rasysanego powiet- na Polqctenie z przewodem gafnika Aisan Odbiornik zdalnegn sterowenia blokady drzwi Wtryskiwacz Elektrozaw6r sterowania pmeplywern par paliwa ze zbiornika z wqglern aktywnym Przekafnik zasilania elektrycznege elekt- ronicznego urzqdzenia sterujqcego sy- s t m u wtryskowo-zaplonowego Weber Marelili IAW Czujnik cignienia bezwzglpdnega Bezpiecznik 20 A sysiemu wtryskowo- -zaptonowego Weber Marelli IAW Czuj nik polazenla i prqdkoCci obrotowej wa t ti kar bowego Sonda larnbda (podgrtewana elektrycz- nie) Pneksinik elektrycznej pornpy paliwa

Page 268: Manuale Fiat Cinquecento

Pttnkt masy uklaclu wtryskowega Czujnik temperatury na termostacie cie- czy chlodzqcej Polqczenie z pnewodem ga2nika Aisan Zlqcze diagnostyczne uktadu zaptonowe- ga Nanoplex ZJqcze diagnostyczne ukladu taplontiwe- go Digiplex 2s Zlqcze diagrtostycrne systemu wtrysko- wo-zaglonowego Websr Marelli IAW Czujnik poloienia i prgdkoSci obrotowej walu korbowego systemu wt ryskowo- -2aplonowego Weber Marelli IAW Odgal~zienie Odgalqzienle Odgalezienie Odgalezienie Odgatqzienie Odg alqzienie Ody alqrienie Czujnik poiorenia przepusrnicy Silnik krokowy regulatora biegu jalowego Zlqcze diagnostyc~ne (gasnik Aisan) Bezpiecznik 10 A obwodu gafnrka Aisan Wyfqcznik zdalny ( g a f nik Aisan) Elektroràwiir trbjdacizny (gainik Aisan} Czujnik peinego obciqienia (ga2nik Aisan) Czujnik ternperatury (gainik Aisan) Patqczenie masy (gainik Aisan) E tektron iczne urzqdzenia sterujqce g a i - nika Aisan (silnik 700 z katalizatoram) Sonda Fambrfa Zlqcze pnewodu instaiacji gainika Aisan ElektrozawOr (gainik Aisan) Czujnik biegu jalewego (gafnik Aisan) Silnik krokowy zaworu pawietrza dodat- kowego (gaf nik Aisan) Wentylator elektryczny chlodzenia skra- placza klirriatyzacji Sprzqglo elektrornagnetyczne sterowa- n ia spreiarki klirnatyzacj i PrzekaZnik sterowania sprzqgta elektro- magnetyctnego Przekainik sterowania wentylatorem ele- ktryczny m Polqczenie przewadbw uktadu wtrysko- wego z przewodami klirnatyzacji Reyulator ciSnieniowy trbj~oloieniowy klimatyzacji Bezpiecznik 7,5 A obwodu przekaf nika spnqgla elektromagnetyczneqo Bezpiecznik 25 A obwodu przeka2nika wentylatora Polqczenie pnewodoiw klirnatwacji t prrewodami spreiarki Przekainik sterowania klirnatyzacji Termostal klirnatyzacji (przeciwdzidanie oszronieniu)

Wlqcznik recyrkulacji powietrzs we wng. t r z ~ ~ Silnik sterowania zawotem przeptywu powierna we wnetrzu Wentylator elektiycrny kiimatyzatora Bezpiecznik 25 A obwodu sterowania kl imatyracji Wytqcznik klimatyzscji Wylqcsnik sterowania zaworu pneplywu powietrra we wnqtrzu Lanipki ~Swietlenia sespdu sterowania klirnatyzacji Ziqcze masy elektron icznego urzqdzenia sterujqcego Zesp81 eiektroniczny sterowania auto- alarmu Wylpcznik bezwladnoSciowy Zlqcze przewodow gwiatla icofania ?o taczenie masy pod tablicq rozdzielczq Zlqcze diagnostyczne autoalaxmu Bezpiecrnik 1 5 A obwodu autoalarmu Czujnik wlzjczenia autoalarrnu po otwar- ciu drrwi tylnych Lampka sygnalizacji wlqcsenia autoalat- mu Czujnik wlqcrania autoalarmu po otwar- ciu pokiywy przedziatu sitnika Poiaczenie z wiqzkq przednia Zespot cewki zaplonawej Zespbt cewki taplrinowej Czujnik potoienia i predkosci obratowei walu karbowego Przekainik podw0jny

Oznaczenia kaior6w prrewodbw A - blekitny & - bialy C - pornaraficzowy G -fcitty H -szary L - niebieski M - brqzowy N - czarny R - czerwony S - riiiowy V - zieiony Z - fioletowy A 5 - blgkitno-bialy A 6 - blqkitno-i6lty A N - bt9kitno-czarny AR - blqkitno-czerwony AV - blekitno-zietony BG - bialo-ibhy BL - bialo-niebieski BRI - biala-czarny BR - bialo-czerwony BV - biajo-zielony BZ - biaio-fioletowy CA - pomaraficzowo - b tqkitny CB - pomarafierowo- bialy

Page 269: Manuale Fiat Cinquecento

Schernat y insta/acji elektr ycznej

CN - pornarariczewo-czarny GN - ibtta-czarny GL - liitto-niebieski GR - ?otto-czerwony GV - iiiSto-zielony HG - szaro-Zblty HN - szaro-czarny HR - szaro-czerwony HV - szaro-zielony L0 - niebiesko- biaty LG - niebiesko-zhfty LN - niebiesko-czarny LR - niebiesko-czerwony

LV - niebiesko-sielony M B - brqzowo-bialy MN - brqzowo-czarny N2 - czarno-fioletowy R B - czerwono-bialy RG - czerwano-i6hy RN - czerwono-czarny AV - czerwono-zielany SN - rhiowo-czarny VB - zielono- bialy VN - zielono-czarny VR - zielono-czerwony ZB - fioletowo-bialy

18 Fiai Cinquecento

Silnik 700 - ob wddrozrucfiu, uhlad xaplunow y Nanoplex, lampki s ygnelizacji wlqcxenia wrzqdzenia rozrucho wego, brakv lado wania akumulatora. hsaku cignienia ohju

Page 270: Manuale Fiat Cinquecento

SiEnik 700 r katelfzetorem - elektronictne u n e d m i e Sterujqce, zawbr ~owietna dodatko wego

Page 271: Manuale Fiat Cinquecento
Page 272: Manuale Fiat Cinquecento
Page 273: Manuale Fiat Cinquecento
Page 274: Manuale Fiat Cinquecento
Page 275: Manuale Fiat Cinquecento
Page 276: Manuale Fiat Cinquecento
Page 277: Manuale Fiat Cinquecento

Schemet y instalacji elektf ycznej

Page 278: Manuale Fiat Cinquecento
Page 279: Manuale Fiat Cinquecento
Page 280: Manuale Fiat Cinquecento
Page 281: Manuale Fiat Cinquecento
Page 282: Manuale Fiat Cinquecento
Page 283: Manuale Fiat Cinquecento

Schemat y instabacjj elektr yctnej

a S 3 2 .<L 2 m.?

."S g g ? 3

.? -Y m -, Q * rt 51s

3 45- * C''

ild

2 3 :% h 3 E s c * s$

o?..; 2 g 3 Q... Q$ & Q

X Q hl \ u 2 r O C g l u o

2 2 2 ~ m o: $8

2 m 5 X W E ~ Q ".O 2 $ 3 . L u s o k.2 9 s $4 5 N $ 'p'* * .$ u C -5 L 0 2 %2:Q Q Q * m xxqm 3 - 5.5 3 $ 2 t. h l S m ' $ 0 " E E.'! a E. a>::* ..o!

W * 3 .+ k n- Q $235 $ - Y X N * N

n r b A o .- e Q 3 '3 'F 55 .T a\ 3 2 *- h g Q U E ' U ..-. f . B b 2 2 3 LI m &eq- E P k Z O - 35.3 p$, b d 2 , = .o Q* o h ; 2 $ Qu.$ Ea 3S.QmQ $ , Z Z . E E 5 22.2 Sb 5 W qb & Q 2

3 3 2 3 l ;

Page 284: Manuale Fiat Cinquecento
Page 285: Manuale Fiat Cinquecento

Schema t y ins falacji elektrycxnej

- N

19 Fini Cinqmwiie

Page 286: Manuale Fiat Cinquecento
Page 287: Manuale Fiat Cinquecento

Swiafla poxvcyjne i ich Iatnpka kontrolna. Lwieria mijanie. Swiarla drogawe i ich lampka kontmlne, s ygnaffzacja Swietlri8, oob wie tlenie tablicy mjestrac yjnej obwiettenie x8stawu wskainikdw (silniki 700 orar 900 - od modeli 1994)

Page 288: Manuale Fiat Cinquecento
Page 289: Manuale Fiat Cinquecento
Page 290: Manuale Fiat Cinquecento

- 88 P m .$ E E G "2 .i 3 S A P. 2 -- z T ~ :

iY CI .- .- --. - t L 2 2 o 0.5 C 3 = 3 3 = 0 s u .--- J 3 C

E O ~ Z i F C > L 3 9 % : u ci, .- -- Z Z Y

Page 291: Manuale Fiat Cinquecento

Schema t y instalacji elektrycznej

Rozmieszczenie wi~zek prze woddw instafacji efektrycxnej a - samoch&d z silnikiem 700, b - sammh6d r silnikiem 900

Page 292: Manuale Fiat Cinquecento

14.1. CHARAKTERYSGYKA TECHNICZNA

DANE OGOLME Nadwozie jest sarnonoSne, wykonane z btachy stalowej, rgrzewane efektrycrnie, punkrowo. Typ: nadwatie zarnkniqre 3-drrwiowe. Ciczba miejsc (wraz z miejscern kierowcy): 5.

W M I A R Y DlugoSC calkowita: 3227 mm. SzerakoSC calkowita: 1487 mm.

WysokogC: 1435 mm. Rozstaw osi: 2200 mm. Rozstaw k6t przdnich: 3 264 mm. Rozstaw k6l tytnych: 1257 mm, Zwis pnredni: 570 mm, ZW~S tylny: 457 mm.

14.2. OBSkUGA I MAPRAWA

UWAGI WSTEPNE N iniejszy rozdzial dotyczy jedyn ie odejmowa- nych element6w nadwozia.

MASY (kg)

Paramerr Cinquecento 700

Masa wlasna - W tym nacisk na 0 9 ~ r r e d n i q - w tym nacisk no 04 Wlnq Masa tntktiwira dopuszcralna - W ~ y m nscisk na o$ ptaednia - W wm nncisk na 04 rvlnq Dopwzczatne obciq2enie - umkawe

Cinquecento 700 ket.

676 41 O 265

1100 520 580

' 400 - bagazntka - bagamtka dachowego Maksymalne obci~tenie - osi przedniej - osi iyfnei Maksvmalna masa hobwenaj pnyczepy - bez hamulca - r hamulcem

690 420 270

1720 530 590

400

700 430 270

1740 550 590

4M1 50 50

$Mi 630

335 400

71 0J750X 435/46OY 275/29OS l750 560 590

440/400*

735/750* 4 50/4 60* 2&5/290'

:l50 1 560

59Q

41 51400-

350 350 350 400 1 400 1 400

350 400

Page 293: Manuale Fiat Cinquecento

Prmdnia czesc nad woria

nadwozia

WYMUNTOWANIE, ZAMONTOWAN1E I REGULACJA POKRYWY PRZEDZIALU SI LN I KA

Wyrnontowanie m PodnieSt pokrywe przedzialu silnika. i Odlqczyd przew6d spryskiwacza szyby na po- lacreniu W pnedniale silnika obok gbrnego mo- cowania prawej kotumny zawieszenia przednie- go i ralotyt zaS3iipke na przewhd dopfywu plynu do spryckiwacza. a Odkrvcic Sruby rnocowania rawiasbw z abil stron pokrywy przedzialu silniks i przy pomocy drugiej osoby zdjqC pokrywq przedzialu silnika,

Zarnontowanie + Zarnontowanie odbywa si9 w kolejnoSci od- wrotnej do wymontowania. m Podctas rnontazu na3ezy wykonaC nastqpujqce regulacje: - regulacja poziornego pdozenia pokrywy (przeniiesrczen ie zawiasbw w d I u i pokrywy), - regulacja pionowqo pdozenia pokrywy (pnernieszczen ie zawiasbw prost opadle da: po- krywy)

Elementy zespolu pokryw y pmedIllrlu ssT/nika 1 - pclkrywa prrednalu sitnika. 2 - izoracla akustyuna. 3 -zawias. 4 -podphrka. 5 - zdenak gumowy. 6 - raczep, 7 - sprezyna tabezpi~c~enia, 0 - Irnka otwrerania

. . Mocowatr~c? pokrywy przedzielif silnike 1 - Srukv riia'awania zawssu do p d k w w pncdzialu silnrka. 2 - sruliy moeowania iawiasu do Dlalnik~. 3 - pofqczenie prsewodu sprvskiwacra szvby Sfrzalkarni wskarano niozlrwa kieiunki requltwy

Elamenty xespolu iderzaka prredniego 7 - zderzak. 2 - absorber, 3 - wspornik. 4 - nakladka [wersja Sponrnq)

WYMONTOWAN1E I ZAMONTOWANIE ZDERZAKA PRZEDN1EGO

Wymontowanie m OdkreciC Cruby dolnego mocowania zderzaka. m WyrnontowaC plastykowe oslony wnck kdf (nadkda).

OdkreciC elernenty rnocowania wspornikdw zdenaka.

ZdjqC zdenak,

ZarnonEowanie m W celu zarnontowania zdenaka nalezy wyko- na6 czynnaSci w koEejnoSci odwrotnej do wy- rnontowania. Uwaga. Podczas zarnontowania nalezy zwr6cit uwagq na prawidtowoSt wprowadzenia pfytek mocowania bocznego do prowadnic zdenaka.

Page 294: Manuale Fiat Cinquecento

NAPRAWA ZDERZAKA PRZEQNIEGO ZA POMOCI+ SPAWANIA Zdenaki q wykonane s polipropytenu. Moina je naprawit rnetodq stopienia materialu za pornocq urrqdzenia do nadrncschu gorqcego powietrza lub za pcirnocq duzej lutownicy. W celu ulatwrenia operacji oraz uniknigcja uszko- dzenia innych elernenn~w przed naprawq nalezy wyrnontowac zdenak s samochodu. m Siabym rozpuszczaln ikiern przemyc rniejsca zderzaka. kriire bflq nnprawiane.

Wyrbwnac krawedzie miejsc. ktbie bpdg sta- piane. pdtrzymujqc je ra pomocq specjalnego uchwytu - imadla i sztywnego wspornika.

Zdarzak od ksztalcony Zrniekczyt materia1 zderzaka gorqc).m powiet-

rzem (nie wywolujqc stapienia). i PrrytoEyC zderzak do wspornika W celw przy wr6cenia pierwornego kcztaltu.

Przez 10 rninut ochladzad.

Zderzak rozdarty m ZalozyC malq koficbwk~ na pistolet da na- dmuchu gorqcego powietrza W ceiu skoncent - rowania strumienia ciepla.

SkierowaC pistolet na miejsca podlegajqce spawaniu. m Ciqglym ruchem pnemieszczaC pistolet. po- wodujqc sfapienie krawedzi rozdarcia. e Zasrosowac dodatek matsrialu W postaci cien- kiej listwy r takiego samega twonywa odzys- kanego ze starych zderzakiiw.

Wymontuwsnie tderzaka 1 - Sniba mocownnia wmoenienra do zderzaka. 7-wspornik. 3 -rnacowani@ dolne

a Trzymad l i m q tak, aby tvvorzyt kqt prosty ze szczejinq. m WykonaE spawanie przed i sa, nad usrkodzo- nym miejscem. + WykonaC cpawanie od wnvtrza rozdarcia. m Wyr6wnaC spoinq polqczenia za pamocq naia. m Wygtadzlc: naprawianq powienchnig papierem Sciernym na swcho (ziarnistosi: 150). a nastqpnie wykotkzvk papierern P320. ' m PomalowaC r d e m k specjalnq farbq da malo- wania twonyw sztucznych.

NAPRAWA ZDERZAKA PRZEDNIEGO ZA POMOC4 KLEJENIA a Wyrnontowat zderzak i ocsyScic go od we- wnqtrz i z zewngtrz. m OznaczyC granicc stref-y naprawy taSmq samo- prrylepnq.

WygladziC brregi rozdarcia tak, aby nadac im ksztalt litery ,,V".

Na rozdartq cz@C naiolVt od wngtrxa zdenaka ta9rng poliestrowq o odpowiedniej dlugoSci. m Zrniesza6 W rbwnych proporcjach oba sklad- niki kleju (rnieszanina koiicowa powinna byd jednobawna) . o Naiozyt warstwq kteju na wewnetrznq powie- rzchnie zdenaka. a OdwrCiciC zderzak, a nactqpnie nalohyC warst- we kleju na zewnqtrznq powierzchnie zderraka. e Pszoslawi6 do wyschniqcia na okola p61 go- dziny (lub diukej, W zaleinoSci od instrukcjl producenta). I Wygtadzid tewnetrznq powienchnie zdenaka tak, aby przywr6ciC mu pierwotny ksstalt.

P~irmalowaC zdenak specjalnq farbq do malo- wania tworzyw sztucznych.

Page 295: Manuale Fiat Cinquecento

tderxak przedni, blo tnik przedni i tablica rclzdziei'cza

--. -- i : . : : - - _.. - - -9 I - .. - , v I

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE BLOTNIKA PRZEDNIEGO

Wymontowanie a UnieSC samochdd. e WymontowaC adpowiednie koio i oslonf? wnq- k i kola L t w o q w a szrucrnego. m WyrnontawaE pokrywq pnedzialu silnika (patrz odpowiedni opis). a Wyjqk kierunkawskaz boczny zarnacowany na biotniku t odlqczyd jego ztqcze elektryczne.

Odkrqcic trzy Sruby g0rnego mocowania blot- nika (od strony przedziniu silnika), Srube moco- wania dolnego (W progu) oraz Sirubg mocowania btotnika do slupka drzwi. + Za pornoca noza rozciqC mase uszctelnienia rniqdzy nadwoziern i miejscem styku btotnika. + ZdjqC btotnik. m Za parnocq skrobaka usunqC pozostalq mase uszczelnienia uwazajqc. aby nie zdrapai: lakieru nadwozia.

Zarntlntowanie s W celu zamontowania blotnika nalezy wyko- naC czynnoSci W kolejnoSci odwrotnej do wy- rnontowania, pnestnegajqc nastepujqcych wskazbwek: - przed natazeniern nowej masy uszczel n iajqcej naleZy zaloiy6 hlotnik w celu sprawdrenia jego prryleganio. - zdjqC bloinik i za pornocq specjainago pis- toletu natoiyC twardniejqq w tempexaturze ota- crenia masq uszcrelniajqcq na miejsce styku miedzy blotnikiem i powierzchnig oparcia.

WYMONJOWANIE t ZAMONTOWANIE TABLICY ROZDZIELCZEJ

OdlqczyC akurnulator. e Wvniontowak przycisk sygnnlu dtwiqkawego z kola kierownicy po d c h y l e n t u wkrqtakiem zaczepbw rnocujqcych, urnreszczonych na dolnej pawierzchni pnycisku. r OdkrqciC nakrqtkg mocowania kota kierowni- CY - ì UstawiC kofa do jazdy na wprost. m Oznacryt polstenie kols kierownicy i zdjqC kolo kierownicy. e WymontowaC zestaw wskafnik6w (patn roz- dziai 13.2,3}. m OdkreciC wkrety macowsinia zegara elektro- nicznego. + Wysunqt: zegar (da wngtna nadwozia), a na- stppnie odlqczyc jego rlqcze.

WyjqC zegar elektroniczny. Za pomocq wkrqraka wyjqC wylqczniki klawi-

szowe urnieszczone z prawej strany zestowu wskainik6w (ogrzewania, wycieraczki i sprys- kiwacza szyby tylnej oraz tylnego SwEatla pne- ciwmglowego). e Odtqcryc zlqcze elektryczne zasilania Swiatel pozycyjnych. c Wykrqcit wkrqty mocowania plytki opraw dfwigni stsrswaiiia clgrzewania i p~ewietnania.

Wyciqgnqc pakretto elektrycznego koxektora regulacji nachylenia reflektorbw (jeCCi jsst za-

Page 296: Manuale Fiat Cinquecento
Page 297: Manuale Fiat Cinquecento

$9: L q '+$l . . %f!,.

a t . I ' ..:

montowany) oraz jego plytke (podwaiajqc za- trzaski) i odkrqcit wkrqty rnocowania korektara na tablicy rozdzielczej. m W samochodach bez kata lizatora nacisnqt za - trzaski i wyciqgnqC uchwyt urqdzenia rozrucho- wego oraz odkrqcit nakretke i wyciqgnqt ciegno tego unqdzenia. s Z kaidej strony wymontowa& boczne wloty nawietnnikdw tablicy rozdzielczaj (po odkrece- niu wkrqt6w mocujqcych).

OdkrqciC wkrqty mocowania gbrnej i dolnej osfciny kolumny kierownicy oraz Firubq poprzecz- n4 i dwie nakretki mocowania gbrnego i dotnego wspornika kolumny kierownicy. OdlqczyC ztqcza elsktryczne od wyfqcznika taptonu i od zespotu przeiqczni kbw oraz rnaksyrnal nie opuSci6 kolurn - ne kierown icy. s Wyjqd radioodbiornik CjeSli jest zarnontowany) i odtqczyd jego zlqcza.

OdkreciC wszystkie wkrqty rnocowania oraz $rube srodkowego mocowania tablicy rozdziel- czej na przegrodzie czobwej ( patn odpowiedni rysu nek) . m Lekko pociqgnqc tablicg rotdzielczg do siebie i odkrwiC wkrqty rnocowania obejm wiqzki prze- wod6w elektrjcznyc h (pod za blicq rondzielczq) . e WyjqC ~ablicq rozdzielczq,

Zamontowanie m Urni&cilS tablicg rozdzielczq wewnqtn sanio- chodu, nie zakladajqc jej calkowicie. e Wkrwib wkrgty mocowania obejm wiqzki pnewadbw elsktrycr nych. o UmieSci6 tablicg rotdzieiczq na wta8ciwyrn rniejscu i dokr~cic wstystkie elementy jej rnoco- wania do nadwazia. Uwaga. Naleiy parnigtad o zamocswanio prze- wodu masy na wkrqcie dolnego prawego rnoco- wan ia tabl icy rozdzielczej. m Podtqczyd zlqcza i zarnontowa6 radioodbiornik (jeSli byl zarnontowany).

a UmieScit kolumnq kierownicy na miejsc~ i za- rnocowad jq. e ZarnontowaC wloty bocznych nawietnnikbw tablicy rozdzielczej (jeieli wyctepuje W samo- chodzie). m ZarncintowaC ciegno unqdzenia razruchowe- go oraz uchwyi unqdzenia rozruchowego.

ZarnocowaC korektor elektryczny, pfytkq po- kretla elekwycznego korektora reflektor6w i za- montowac pokretlo korektora (jesti bylo zarnon- towane).

Podlqczyt zlqcze zasilania Swiatel pozycyj- nych. m Padiqczyc i zarnon'lowaC zegar. m ZamontawaC wylqczniki klawiszowe (ogrze- wonia, wycieraczki i spryckiwacza szy by tylnej oraz tylnego Swiatla paeciwmg!owego) . e Zamontowai: zestaw wskaZnik6w (patn roz- dzial 13.2.3). * Zamontowaf kala kierownicy. przestrzegajqc znakbw wykonanych podczas wyrnontowania orar pnycisk sygnatu dfwipkowego. r Podlqczyt akurnu lator. e SprawdziC prawid.towoC6 dzialania wszyctkich unqdzeri i wykonae prdtiq drogowg.

14.2.3. Drzwi boczne

WVMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE DRZWI BOCZMYCH

Wyrnontowanie * Odlgczyk akurnulator.

a WymontowaE pokrycie drzwi (patrz odpowie- dni opis).

7

Xespdl dmwi bomych 1 - szkieiet dnwi. 2 - pesiycis drzwi. 3 - rawias, 4 - ogranicznik otwarcia. 5 - uczaalka. 6 - lucterko zewnqhzne, 7 - nakladka wewnptrzna. 8 - uchwyi r ~ z n e i regulacji lucterka

Page 298: Manuale Fiat Cinquecento

Ned wozie

W ymunto wanie drzwi bocznych ? -- <ruba r n o c ~ w a n ~ ~ aw:a$u, 2 - swoineij ogranicmikn orwaicla. 3 - cgranicrnik ar'rdarcia

m OdlqcsyC wczyctkie z!qcza elektryczne (pod- noczenia szyby i centralnego zamka). r Wyjqk z drrwi wiqzke, odciggajqc jq na bok. Wsz ystkle wersje m Zn pomoq wybijaka do kotkdw usunq6 cwo- rzsr't rnocowania agranicn ika otwarcia d m i . Wyjql; ograninnik. Q P r z y pornocy drugief osoby pm/trzymac dmvi, I. Odkr$cr6 Sruhy rnocowania rawiasbw i zdjqC dnwi.

Zarnantowan ie 1 Zamontowanie dnwi polega na wykonaniu czynnoSci W kolejnoSci odwratnej do wyman- fowania.

WYMONTOWANIE I ZAMOMTOWANIE POKRYCIA DRZWI BOCZNVCH

Wymontowanie o Odlqczyt akumulator. Wersje r reczn yrn podnoszeniem szyb

Za pornocg cienkiego nangdzia W ksztalcie widelek wyjq6 zapinke rnocowania korbki pod- noszenia szyby. e Zdjqi korbke z wafka mechanizmw pdnocre- nia szyby. W y s t k i e wersje e Odkrwic wkrety rnocowania uchwytu wewnq- trznego i zdjgC go. e Qdkrqci6 Crubq mocawania nakfadki wewnqt- rznej klamki dnwi i zdjqC te nakladke.

Odpia6 mtnaski rnocujqce pokrycie dnwi. ZdjqC pokrycie drtwi bmznych.

Zamontowanie r Zamontowanie pelega na wykonaniu czynno- Sci W kolejnoCci odwratnej do wymontowania.

Pakryeie drr wi bocrn yeh 1 - plai pokrycia, 2 -- ut:liwyt-podlokiarnk 5 - kieczeh

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE MECHANIZMU PODUOSZENIA SZYBY

1

Wymontowanie * Wyrnontowat5 pokrycie clrzwi bocznych (patn odpowiedni opis).

WymontowaC dolnq kieszeh drzwi, + Wymoniowat przedniq prowadnicq sryby. od- krqeajqc jej dwa wkrqty mocujqce. e Wymontowat szybq (potrz odpowiedni opis).

Wymontowanie pokrycra drzwi boctnych l - $ruba rxiricoh*ia:i~a n8kiad6i k1amk1. 2 -zaplnka rnocowanla karbki. 3 - horbka recrnwo mechanizmu prnjnaszsnia szvbv. 4 - wkre~v rnocowania ucliwyru-p~ltokcetnrka

Page 299: Manuale Fiat Cinquecento

a W~krqciC Sruby mocowania rnmhanizmtr pod- noczenia ~ z v b y . * Wyjqd mechariitm podnoszenia szyby.

Zarnontow~nie 2 amontnwanie polega na wykonan~il cwnno-

sci W kotejno$ci odwrotncj do wyrnontuw~riia,

WMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE ZEWNCTRZNEJ K L A M K I DRZWI BOCZNYCS-i

Wymontowanie + OdkrqciCSrubq mocowania klnniki zewnetrrnej do drzwi.

WvjaC zewnytnnq klarnkg drzwi z jej gniazda na tyle. aby n 6 c vvyjqt ciqgto srerowania klamki

WyjqC klamkp zewnqtnnq z drzwi.

Zarnontowbnie m Zamontowanie polega na wykonaniu czynno- &ci W kotejnofici odwroinej do wymontowania.

Mechanizm zamks dr;t wi bmzmych 1 - klarnka wewnetrzna. 2 - wsnuinih klemki. 3 - nakladka klarnki wewnetrrnej. 4 - ciep!o slwfiwnnia 5 - klnrnkn rewnemna, 6 - Zarnek;

=R m C'! *

Elemenrp. niacowanìa zewnetrxne) klnmki drzwioret zamka 7 - S:uba rnoeownnia klarnkl zewrie?rrri~i. 2 - wkrety m o w a n i a iamka, 3 - wkrqtv rnorawan la zacznyiii rygln zamka Stnalkami wsknziino rnoxliwe kierunki rsquiacji

Page 300: Manuale Fiat Cinquecento

WYMONTOWANLE I ZAMONTOWANIE ZAMKA DRZWI BOCZNYCH

Wymontowanie m WymontowsC pokrycie drzwi (patrz odpowie- dni opis).

Wyrnontowad doEnq kieszeh drzwi. m WymontowaC tylnq prowadnice szyby, odkrq- cajqc jej dwa wkrqty mocujqce. c Odlqcqt od tarnka ciegta sterowania.

Odkrecic trzy Sruby mocowania zanika do d m i . e WyjqE zamek dnwi bocznych.

a Zamantawanie pofega na wykonaniu csynno- Sci W kolejnoSci odwrotnej da wymontowania. Po zarnontowaniu sprawdzii: dzialanie sarnka i W razie potrzeby wykonaE regulacje popnez zrniane poloienra zaczepu rygIa samka.

14.2.4. Szvbv

WYMIANA SZYBY PRZEDNIEJ i, Wyrnontowat rarniona wycierak~w szyby przftdniej. s LVyniontowaC: czqSc uszczelki ze stupkbw prrednich we wnetrtu nadwozia (z boku szyby przedniej),

EJ~tnen t y mocowanio nieehenizrnu podnaszen~a = Y ~ Y ? - wkiely rnricowania prredniej prowadnicy szyby, 2 - Sruby mocowsnia rnechanizmu podnoszenia szyby. 3 - otwbr dostgpu do Sruby macowania szyby da rnechanizrnu, 4 - wkrety macriwania iytne~ prowadnicy

Zespb/ s;ryUy boc7ttej tylnej A - szyba citala, B - s y b o uchvlna 1 - sryba, 2 - i isrcznfka, 3 - klamka, 4 - rawias

WymontowaS: wewnatrz nadwozia pfastykowe oslony sIupk0w paednscli po odkreceniu wkrq- tiiw ich mocowania,

NacisnqC od wewnqtrz samochodu na g6rne narora pnedniej sryby w ceiu wypchnigcia jej z krawqdzi otworu. e WyjqE s z y b przedniq. a Wprowadzik sznurek w szcrelme uszcze3ki tak. aby umieScii: oba jego karice W g6rnej mt$ci

szyby przedniej. s UstawiC s z y b pnedniq na jej otworze W nad- woziu.

PociqgnqC sznurek, wywierajqc z zewnqtrz na- cisk na przedniq szybe. CzynnoGE nalezy wykony- waC stopniowo. powoli, rwracajqc uwagq na prawidlawaSk ralozenia uszczelki na otw8r szybv W nadwoziu. Uwaga. Aby operacjq te ulatwid, moina wczeS- niej powiec sznurek talkiern Iuh wazelinq. Stoso- wsnle o l e j ~ w lub sniariiw jest zabronione.

Procedura pastgpowania jest raka sama, jak sto- sowana W celu wymisny szyby przedniej. Mie nalezy zapomnie6 o odlqczeniu, a p6tniej pad- Eqczeniu zkqcza elektrycznego ogrzewania szyby.

WYMONTOWANIE I ZAMONTOWAN1E SZYBY DRPWI BQCZNYCH

Wyrnontowanie Wyrnontowai: pokrycie drzwi (patrz odpowie-

dni opis). e Wyrnontowad pnedniq prowadnicg szyby, od- krecajqc jej dwa wknqty rnocujqce.

Page 301: Manuale Fiat Cinquecento

1 ~ y b a . 2 - uuczelka sryliy. 3 - tnechnnr;im porinu:,renia. d - ~istczelka niechanizmu pcidnoqranta. 5 - wspornrk mrtchanimu pdriostonra, T: - rawras. I - griiatrtn fawiasri. e - e f ~ l i n r l t y WSLiiBrillqC* D!al mkrytia, 9 - pia! pokryc:a. 7 I? urruelka r l i lch~ , 7 1 - pnewtic! odpr.iwat!x~.iia wm'v

OpuSciC styhc: i wymontowaC jej uszcrelki zewne2nnq I wewnptrznq.

WymontowaC g6rnq wszczelke swbv z oworu okiennego. a Calkowicie podnEeSi: szybe i poprzet otwbr clostypii odkrgcit Sruby mocowanid szyby do incctaanizmu podnoszenia szyhv. i QddzieliC szybe od mmhani7mu podnoszenia szyby i wyjqc jq pmez otw0r oktenny,

Zamontowanie Zamontowanie polciga na wykonaniu czynno-

Sci W kolejnosci odwroinej do wymontowania.

14.2.5. Tylna czeSe nadwozia

WYMONTOWANIZ 1 ZAMONTOWANIE ZDERZAKA TYLNEGO

Wymontowanie m Odkrqcii: Sruby doinego rnocowania sdertaka do nadwozia.

Wyjqc wyktadtine b~gainika. m ZapewniC. sobie pornoc drugiej ocuby do przy- trzymanra zderzaka ocl zewngtrz. r Od strony bagaznika odkrecit Sruhy ghrnego mocowania zderzaka.

ZdjqC zderzak tylny i odlqczyd zlqcza slektrycr- ne oSwiet lenia iablicy rejestracyjnej. m Wyjqc zdenak.

I p'-= I4 q\;& i 1 .' -;:'>..,- :q!<

n; .:-<, - -*;T'.. ;y;, ., . . . .-7 L-

7 P., : 1 . 1 . :.

- ' i - - 1 f

Z~inioniowanie poiega na wykonanila czynno- Sci W kolejn&ti odwrotnej do wymontowania.

NAPRAWA Z DERZAKA TYLNEGQ ZA POMOCP, SPAWANIA Zdenak tylny naprawia sig t? rnetodq analogicz- nie jak zderzak pnadni (patrz odpowiedni oprs).

Page 302: Manuale Fiat Cinquecento

Nad wozie

Zespbl dmwi tylu nadwozia t -- dnwi tyEu nadwlizia. 2 - myba tylna, 3 - ucrmslka cryby. 4 - zawias. 5 - sprvyna gazows. 6 - zdenak gumaruy, 7 - zamek, 8 - silnik wycieraczkt szyby. 9 - rami? wycieraka r wycierakiem

-e - +&

*A - . - -- NAPRAWA ZDERZAKA TYLNEGO

. . q " " i- ;*--"*--T-" A 7 q< 5::: .; - . - i I Y & T

ZA POMOCP, KLEJElUIA ?@ 4;" Zderrak tylny naprawia si? tq metodq analogicz- +; 5 .".

$ $g nie jak zdenak pnedni {patrz odpowiedni opisf . 8' v

WMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE DRZWI T Y t U NADWOZIA

Wymontowanie I a OdtqczyS akurnulator. + WyjqE linki pocfnoszenia pOlkE tylnej. e OdtqczyC przew8d spryskiwacza szyby rytnej. m ZapewniC sobie pornric drugrej osoby do pod- rrzymywania drrwi !ytu nadwozia. a Wyj& zar rzask blokujqcy sprezyny gazowej drzwi tylu nadwozia z mocowania W nadwoziu. i OdkrqcFC Sruby mocowania rawias~w drtwi tylu nadwozia. ZdjqC drzwi tylu nadwozia.

+ Zaniontowanie drzwi tvlu nadwozia poleya na wykonaniu czynnoki W kolejnoki odwretnej do wymontowania, przy czym naleiry: - wyregulowac potozenie drzwi ty4u nadwozia, odkrqcsjgc Sruby mocowania zawiasbw na nad- wozici; - wyreg u lowat pololenie zaczepct zarnka drzwi tylu nadwozia.

Wyrnontow~nk drxwi tytu nadwozia 1 - spqzvna gazowc. 2 - Cruba mocowania zawinsu do nadwozla (regulaqa drzwi tylu nadwozia), 3 - pdqcrenis prrewodu spwkiwnwa svby. A - Srubv mocowania zawiasu do drzwi. 5 - Itnka; podnoszenia tylnej pdki

Page 303: Manuale Fiat Cinquecento
Page 304: Manuale Fiat Cinquecento

Uwaga. Tarcze k61 sq mocowane za pomo- rnienne ze Srubarni rnocowania k61 samochodu srub z gwintem M1 2 x 1,25, a wiw nie sq za- I F1AT 126P.

'l Koloz~pasowe ozmniqszomchwyrniirach jestwvpwsreniem nfrktbwchwersii i s h ~ w v l q ~ r n i e d o dojnzdu wcdu nwrawy kda zpr~ko$ciqdo 80 krnfh, Prrebieg opony ko!a zapwowoqoa mnieponvch wymiarach i&! ogianicmny do3000 km. Nia wolno uzywat dwbcti k61zapssowych o rmniejmonych wyniiarhch jdnoczriCnie

Model

OSlqG1 Cinquecento 7UQ

Cinquecento 700 4 & r 1 3 135/70 R 13 a20 022 1 1 Iub 145170 R 13

Qnqi~scenta 700 kat. 4,5 B * t 3 745/70 R 13 0'20 0,22 Cinquecenlo 800 4 Bu13 145/73 R 13 0.20 022 Clnqii~iicenttl 900i 4.5 Bx13 145/70 R 1 3 0.20 0.22

lub '1 55/65 R 13 Cinquecento 1 100ì 5.5 B r 1 3 965155 R 13 0.21 0.22

Obmze Ogurnienle

CiSnienie W ogimiieniu k6t prtednlcli I I tylnych (MPa)

obciqzenie Srednls obciqzeenie mlkwviie

Page 305: Manuale Fiat Cinquecento

Cinquecento 900

Cinquecento l1 00

Z oFiwiamllG5/55 R 13. 0bw6d i O t r n y k@a 1563 mrii

ZUZYCIE PALIWA

" WeiPja z kaIali7iarsm malin

PREDKOSC MAKSYMALNA

Zusycia paliwn (dm"100 km)

Cinquocenro 700 Cinquecento 701)" Cinquecenia 900 Cinquccento 930i" Cinquecento 1 1001"

PLYNY EKSPLOATACYJNE

Wersja -

Cinquewntci 700 Cinquecento 700') Cinquecento 900 Cinquecento 900; Ctnquecenra 1 1001

Paliwo PojernnoCC sbiornika: 35 dm3 (W tym 5 do 7,5 dm3 rezewy). Rodzaj: - samochodv wyposakone w katalizator spalin: wylqcznie benzyna bezolowiowa o LO co naj- mniej 95, - samochody nie wyposailone W katalizator spalin: benryna bezulowiowa o LO co najmniej 95 !ub etylina o LO co najrnniej 94.

W cvklu mi~jskim

5.1 6.5

6.7

PrrY 90 km/h

4.3 4.G 4.8 4 7 4.7

P t H k d C mksymalna ( kml h)

127 126 140 i 40 T50

Olej silnikowy IloSC (z iiltrem): - silnlki 700: 2,25 dm3, - silniki 906: 3,75 dm3. - silnik 1 100: 3.5 dm3. Rodraj: olej silnikowy wg API SG. wg CCMC G4, SAE 15W 40, np. Setenia. CzestokC wyrniany (z filtrem): - silniki 700 (do nru 3633974): &a 12 000 km lub co rok, - silniki 700 (od nru 3633975). silniki 400 oraz f l 00: co 1 5 000 km luh co rok. Ciecz chlodzaea I loCC: - silniki 700: 4 dm3, - silnfki 900' 4.8 dm', - silnik 1 1 00: 4.0 dm3. Rodzar. rnieszariina wody dectylowanej i plynu niezamarzajacego Paraflu 11 w iloscr po 5094, stanowiqca r a b e z p i e c z e n i e dn - 35 C. C~.psroSc wvmrany: co 60000 km lub co Z lata. Olej prtekladniowy IloiC: - silniki 700: 1.4 dm3. - silniki 900 arar 7 100: 2.4 dm3. Radzaj. olej przakladniowy SAE 80W90, wg API GL4. np. Tutela ZC 801s. CzestoSt wynwny: co 120 000 krn lub ca 6 Int.

Pfyn hamulcowy IPaSt: 0,4 dm3* Rodraj: plyn hamulcowy syntetyczny wg FMVSS nr 1 J 6 DOT 3 lub 0 0 T 4. np. Tutela PCUS 3 240°C lub Tutela TOP 4 270' C, CzqstoSC: wymiany: co 2 lata.

PIyn do spryskivvaczy szyb Ilmic: 1.8 dm'. Rodzaj: plyn do spryskiwaczy szyb. np. Arexo~s DP-1.

SMARY EKSPLOATACYJNE Smar W przequbach rbwnobieinych kulowych IloSC: 0.03 kg. Rodzaj: smar Tulela M RM 2.

Smar W przekladni kierowniczej llo9t: 0.1 l kg. Rodza]: smac K 854.

Smar W prregubach ukladu kierowniczego IloSC: Q,01 kg. Rodzaj: smar Tutela MRM 2.

Smar W tulei Co;r'yska wyciskowego sprregta Rodza]: smar Tutela MR 3, Smar W IoTyskech piast k& Rodzaj: smai Tutela M i? 3.

P r r ~ 120 km h

- - 6.4 6.3 a.3

Page 306: Manuale Fiat Cinquecento
Page 307: Manuale Fiat Cinquecento

Oixloga bietaca 32 Obudowa pnepustnicy 109,164 Odpowiettzanie uktadu chlodzenia 1 00, 1 57, 1 90 - - iiarnutcowego 255 Ogranicznik ciCnfenia (regulator sily hamowaiiia) 250 Ognewanie 1 Vklad ognewania i pnewietrzania wngtrza Og~ewanie sryby tylnaj 29. 260 Ogurnienie 35, 308 -, sprawdzanie cignisnia 35, 308 -. - zuzycia btexnika 35 Olej pnekladniowy 1 98, 309 - silnikowv 32, 42. '1 06. 1 62. 309 -- sprawdzanie poziornu 32 - -. wyrniana 32 Osiqgi samochodu 308 OSwierlenie wwtiaa 25 - zewnetrzne 23

Paliwo 43. 44, 108, 309 Panewki loiysk glbwnych 40, 103, i60 - korbowych 41, 104. l 6 1

Pasek klinowy 106. 259. 263 - zebaty napgdu rouzqdu 161. 179.180 Piasta kola prtedniego 240, 243 -- tylnego 246, 249 PierScienie ttokdw 41. 1 04, 1 61 Plan obstugi technicznej 36 Plyn do spryskiwaczy c q b 309 - harnulcowy 34. 251, 309 -- . poziorn 34 Plytki regulacyjne luzu zawarow 1 60 Podnoszenie samochoff u 13 Pojemnlk z narzgdziami 31 Pokrycie drzwi bocznych. wrnontowanie i zamontowanie 302

Pokrywa przedzialu silnika 17, 297 Pompa cleczy chtodqeej 43, 99,106, 156,162, l90 - hamulcowa 250. 254 - deju 42, 96, 105, 155, 161. 189 - patiwa elektwcma 108, 137, 163. 1 74 L- mechaniczno 43, 45. 59, 'i 06, 121 --- cprowdzenie cignienia ttoczenia 59. 121 Pompka cpryskiwacza szyby 260 Popychacze hydraulimne 42, 51, 52.102, 11 3. 1 14, 11 5 - meehaniczne 105, 't 60 Piitka rylna 31 Pofosie naped6we 229. 231 Phtpler4cieliie npnrnws wali I korhnwgn 103, 1 fìO Pqdnica - Alternator PredkoSC makcymalna samochodti 309 Pred koseiomierz 1 4, 17 Prowadnice zaworbw 40, 102, 1 69 Przedziat silnika 1 7. 20, 21 Przwutiy risyiedowe 229.231, 234 PnekaÉnik podwbjny 164 Pnekaeniki instalacji elektycznej 261 - zasi.lanio urzqdzenia Serujqcego i unqdzeh wykonaw-

czych 110 Pnekiadnia gl6wna 1 97. 21 0, 21 9 - kierownicza 235. 237, 238 Pnelqczntk podcisnieniowy 46, 57, 1 07, 1 20 Przetoienia biegow 197, 21 0, 21 9, 309 Pnerywacz kierunkowskaz6w i Cwiatel awaryjriych 261 Pnewietrzanie + Uklad ogrzewania i pnewietnania w n m a Prrycisk sygnalu dtwigkowego 19, 25

Reflektary 25. 266 Regulator biegu jalowego 109, 164 - ciSnienia paliws 109, 163 - napigcia altematora 258 Rezystor dodatkowy 260 Rozrusznik 259. 264

R~xrzqd sihika, ustawienie 84, 144, 7 80

S Sctiemat zmiany biagdw 23 Cchemaiy rnstalacji eiektrycrnel 270 Siedzenia pnednre, regulacja 30 Siedzenie wlne 31 Silnik, charakterystyka techniczna 39, 101, 1 59 -, mornenty dokrgcania polgczeti 47, 11 1, 166 -, rozkladanie 86. 149, 1 85 -, skladanie 93. 1 50. 188 -, tirucharnianie 19 Skok pedalu sprqgta 193.196 Sknynka bezpiecznikiiw i prteka2nikbw Si30 - przekbdniowa 197, 21 Q. 21 9 L- , naprawa 204, 21 5,224 L- , rozktadsnie 200, 21 2, 221 L- , skladanie 206, 21 8, 227 L- wymontowanie i zamon~owanie 198, 21 7 . 220 Smat W lozyskach p l a l k6E 309 -- pnegubach rdwnobieinvch kulowych 309 L-- ukladu kjerowniczeyb 309 -- pvektadni kierowriiczel 309 L- tulei toiyska wyciskowego spnegh 309 Sonda lambda 46.1 10, 165 Sprezyna zawieszenia priedniego 239, 242 - - wlneclo 245, 247 Spreiyrty zaworbw 40, 102, 160 Spryskiwact szyby przedniej 27 L - tylnej 28 Sprqglo 193. f 94, f 96 Stabiliraior zawresrenra przetlntego 240. 242 Stacyjka --. Wytqczniik zaplonu Swortnie tlak6w 41. 1 03, 7 61 Smnal dfwiekowy 25, 260 Systern wtryskowo-zap5onQwv Webet Marelli 7 08,111,130,

1 36, 1 37.1 62.165, 168. 173. 4 74 Sxyba d m i hcxnych, wymonrowanie t zamontriwanie 304 - przednia. wymiana 304 - tylna. wyrniana 304 Szyby boczne 304 Szyby dawi bocrnych 303 - - - . elektryczne podntiszernie 30

Swiatia 4 O6wietlenie zewnetnne. Redlektory, h r b w k ~ Swiece zapfonowe 47, 'i 08.1 1 0. 164 - -, odctep eleknod 47, $08.1 1 C), 164

Tablica rozdrielcza 19 - - . wymontowanie i zarnontowanie 299 Tabliczka idenryfikacyjna lakieru nadwozia 12 - znarnionowa 'l l Taie~a cietrra spiqyla 193 - hamulca 250, 253 Termostar cieczy chtodqcej 33, 97. 1 05, 1 62 - filtra powìetna 43. 60, 106, 109. 123, 164 Terrnowylqczni k wentvlatora chhdnicy 1 06. 1 62 Termozawar dwudrozny 45, 74 Ttaki 41, 103, 1 ED Tulejki walu r o q d u 1 04

Uktad chlodzenia 42. 97. 99, T00, 105. 157, 162, 190 - harnulcowy -1 Hamulec - kierowniczy 235 - klimaiyzacji 268 - - , stwowanie 29 - ognewania i pnewiefnania wnptrra 28, 267 - pochlaniania (recyrkulacji) par pafiwa 76. 130 - roznqdu 41,104, 1 43. 1 61. 179 - srnarriwania 42. 94, 105, 156, 161, 189 - ttokowo-korbowy 40. 103, I60

Page 308: Manuale Fiat Cinquecento

Skoro widz rzeczo W y

- W ! O ~ O ~ 99, 158, 792 - rapinriowvdR.53. 55. 707, 110, 118, 118, 136,142, 164,

173. 178 - zasilanta gainikowy sierowanv rnec hanicznie 43. 1 08 - - - - elektronrcznie 44 -- - - .- , tvpawi, nrecr>rswno5ci 77 - WIYYS~UWV 108. 162

Uruchamisnie silnrka 19 Unqdzenic! elekrfoniczne srerujqce gaf nikiem 45, 47

-- - wtryctkiem I zaploncm 11 0, 164 - wspornagajqce hrrrnulchw 250, 255 UsTawien!e kbl przsdnich 240. 743 - - tylnych 246, 248 - Swiatel reflekrorbw - Reflekiov Uszczelka glowicy 40, 1 Q2, 159

W Wahacr zawieczenia prredniego. wmoniwanie i rarnon-

towanie 242 L- wlnego. wmonrawanie I zamontowanie 247 Wat kierciwiiicy 235 - karbowy dO. 103. 160 -- , lozyska Psnewki -- . sprawdzenie 92. T 51. i 86 - toznqdu 41. 1 0 4 . 1 61 Wentylaror cfilodnvcv 42. 105. 162 - dmuchawy 259 Wlqcrnik Swiatel hamowania 260 Wskainik pa~iornu oleju 33 - - paliwa 17 - tsmperntury cieczy chMzqaj 17 Wiryskiwacz peliwa 109, l 63 Wycreraczka s7yhy pndniej 27. 260. 266 - - tvlnel 28, 260. 267 Wylqcznik bezwlorlno4ciewy 1 10. f 64 - zaplonu 1 P, Wymiary samochadu 8.296 Wyprrdzcnia zoplonu, sprawdzenie 58, f 27 Wyposnzenie elektryczne 258

z Sacisk harnulea pnsdniego 250. 251

Zarnet dnwi Iim.rnych. wvmontowanie i zarnonlownnie 304 . . tylu nadwozia 306

- pokwww przcdrialu silnika 297 Z~sotinik fiowiatrza 45. 69, 74 Zawtmenie przPcirirt. 239- 240 - tyFn~ 265. 246. i48 - s ~ f i o l t i napMowwci. 86. 148. 7 84 7awory silnika 33. 102. 1 60 - - . lu7 10boc7y 51. 102, 113. 167 - -. rqi i lacla luzu 39. 50. 102. 11 3. 187 Zawbr berpreczenslwa i pr7min!nania 44. 108. 162

pnaumatyczny orlcinalacy 46 - powielrza dadaikowsgn 45. 74 - przelewowy 42. 95, l C75 16 t - wialofurikcyjny 43, 44. 'f 06. 108. 1.62 - zwrotny rabezpiecza~gcy 7 09, 763 Zbie~ n& kol pnednlch 240. 263 - - tvfnvch 246 Zhiorniczek prynu hamulcowego 34. 2% Zbiornik paivwa 43. 44. 106. 108. 162 - pmhlaniacza par bemwny 46. 109. t 63 - spryskiwacry =yb 28 -- q r 6 w n a w u y ukzadif chfedzeriia 33. 63. 105. t62 Zdenak prtednr 297. 298 - tylny. naprawa 305 305 Zespoiy tlok-korbnwM. sprawdrenie i ckfadanie 90. t S I . "i 137

Zaspbi napedow. wmontowanie 84 i 47. 1 83 - - , xemontownnie RS. i 49. 1 84 - ognewanra. crymoniowante r tamontowanie 267 - ~ m k o w 109. 163 Zesiaw wskatn!kbw 14, 265 Ztqcze diagnostvune - Gniazdo zlgczn dlognostycznego Z~zvcie pnliwa 309 Zwrotnica kola pn~dnisgo 241