Manuale Fiat Cinquecento

download Manuale Fiat Cinquecento

If you can't read please download the document

 • date post

  28-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  839
 • download

  195

Embed Size (px)

description

használati útmutató, szerelési kézikönyv

Transcript of Manuale Fiat Cinquecento

 • 2 2 1 H a u e i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 12.2.2. Harnulce tylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3. U kiad uruchamiajqcy 254 73 . VVYPOSAZENiE f LEKTRYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.1. Charakterystyka technicrna 258 13.2. Obsluga i fiaprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.1. Alternator 261

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.2. Roztusznik 264 . . . . . . . . . . . . . . 13.2.3. 2 estaw wskaknikbw ieflekrory i wycieraczki 265

  . . . . . . . . 13.2.4. Uktady ognewania i pnawietnania ara2 klimatyzacji 267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.5. Schematy instalacji elektrycznej 270

  14 . NADWOZIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 144 . Charakterystyka techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 14.2. Obsluga i naprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 14.2.1. Przednia cseSC nadwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 14.2.2. Tablica rosdzielczn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2.3. Drzwi boczne 301 142.4. Szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 'E 4.2.5. Tylna czeSC nadwazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

 • -- - . -

  Sarnochody FIAT Cinquecento piodukowano od czerwca 1991 roku. Ich oficjalna prezentacja oritjylsi si9 W grudniu 1'191 roku. Sprzedaz samo- cIiod6w FIA'T Cinquecentci rozpoczqto W Polsce W griirlntu t 991 roku. zaC za granicq W rnarcu 1992 roku. Samochody FtAT Cinquecento sq malymi siirno- chodami osobowymi 2 pnednim napedem, z tny- drzwrawym nadwoziem dwubrylowyrn. przysto- sowanymi do przewozu piqciu os6b. Zasadnicze rbinice mipdsv samochodami poIe- gajq na xastasowaniu irzech typ6w zespolxjw napedowych. Zespbt napgdowy 700 jest umieszctony podluz- nie t prxodu pojazdu i n a ~ d z a kola przednie. Dwucylindrowy silnik benzynowy leiacy ( o po- ziomym ukfadzie cylindrriw) o pojemnosci 704 cmhwraz z caerabiagowq s k q n k q pne- kiadniowg (ze stokkowq pnekladniq gliiwnq) jest uctawiony wzdtuz osi podfuznej samochodu. Zespoly napqdowtl900 oraz t 1 Q0 (Crnquecento Sporting) sa natomiast umieszczone poprzecrnie r przodu pojardu i napqdzayq kola przdnie, Poczatkowo camochody Ciiiquecento prOduko- wano W nastepujqcych wersjach: - ;! silnikiem 704 crnvtypu 170A.000) o mocy

  23 kW (31 Kh4) wypcisazonyrn W gainik sterowany mechanicznie (gainiki Weber lub FOS tbdf) I cnerobiegowq akrzynkq pne- kladniowa (wersja prteznaczona wyFqcznie na rynek kiajowy) - od cterwca 1991 roku;

  - s silnikiem 704 cm3 (typir 176A.046) o mocy 22 kW (30 KM) s ga-inikiem sterowanyrn elektronictnie (gaZnik Arsan} i ukladem wyto-

  towvm wyposaionym w kntalizator spalin oraz czterobiegowq sknynkq pnekladn iawg - ad pa2dziernika 1992 roku;

  - r sihikiem 903 cm3 (typu 17OAl.000) o mocy 30 kW (41 KM) wyposaionym w gainik sterowany mechanicznie (gainik Weber) i pi~crobiegowq skrrynkq przektadillowq (wersja pneznaczona wylqcrnie na a-ynek kra- jowv} - od pa2dziernika 1 991 roku:

  - 2 silnikiem 903 crn"rypu 170Ai ,046) o mocy 29 kW (39 KM) z jednopunktowym wtrys- kiem bensyny sterowanyrn elek tron rcznie We- ber IAW 06F i ukladam wylotowym wyposa- ionyrn W kataiizator spalin arar pieciobiego- wa skrzynkq przekladniowq - od czerwca 1997 roku.

  W kwletniu 1993 roku wptowadzone klimatyza- ci? jako wypmaienie dodatkowe w samscho- dach z zesipolem [email protected] 9GO, ktbre rozpo- cqto sprzedawat za granicq w lipcu 1 993 roku {wersja Suite, na niektbrych rynkach wers!a Ctirn). Sako wyposazenie dodatkowe wprowa- drono wowczas takie elektryczne sterowanie szvb, centralne blokowanie drzwi i dzielone sie- daenie iylne. W maju 1993 roku (od nurneru nadwozin 001 64231 ) zrnniejszono pojernnoC6 skokowq srlnika 903 cm3 do 899 cm"skr6cenie skoku ttoka Q 0.3 mm), rmieniajqc wbwczas rbwniez oznaczenie typu silnika ( 1 1 70A1.000 zamiast 1 70A1.000 dla silnika rasilanega gafnikowo oraz 1 170A1.046 zamiast I 70A1 .O46 dla silnika zasi- lanego wtryskiem benzyny z katalizatorern spa- liti). W grudniu 1993 roku wprowadzono drobne zrniany, glownie W wystroju wnetrza samochodu,

 • FIA T Cinquecanto w wersji pudsffiw~wej ;est W ~ Z I O S ~ Z Q I I Y

  \--L- 1 w zderraki w ykonnnio r czirrnego I plnstyku

  tworzqc odmianp o nanwie ,,MaquillageH (maki- jai) . Najhardriej zauwaialnq zmriinq byEo wpro- v~adzenie noweyo zestawii wskazn ikhw. W pa2dzierniku 1994 roku wprowadzono wersj? Cinqeiecento Spor!inq (zesp0l napqdowy 1 1 00) s silnikiem FIRE 1108 cmS o mocy 40 kW (54 KM J r jednopunktowym wtrvskiem benzyny s?erowanyn efekironicznie Weber M arelli IAW i ukladem wylotowym wyposaionym w kataliza- tur spalin ara2 s pigciobiegowq skrzynkg prze- kladnrowq. Sarnwhbd Ieri ma obnizorie zawia- szenie o zwiqkszonej sztywno6ci (przeCwlt zmnrejszonv o 20 mm) i jest wyposaiony w ob- rqczr kiil odlewane re siopu aluminiurn z agtl- niieniem 165'55 R 13 Piretfr P700Z. We wnqtrsu zastasswano min. wzrnocn ione srediienia. czer- wens pasy bez~ieczefistwa. obciqg n iqte skofq kolo kierownicy i diwigniq zmiany biegow oraz obrotomierz W zestawic wskaSnikbw, Od 1 lipca 1995 roku zaprtestano produkcji sarnochod6w bez katalizatorbw spalin, ze wzglq- du na wprowadzenie w PoIsce pnepisbw znacz-

  FlAT Cinquecsrrto Sitite nin zderraki r lusterka xewne Z rxne poSskiero w8ne W kolorre naa'wozje ora2 n ~ i s ns drzwiaclr tylu nadworia

  nie ograniczajqcvch zawartoSC: szkodtiwych skla- dnikiiw w spalinach nowo rejestrowanych samo- chodbw. W polowie 1: 995 roku wprowadzono do sprzeda- Zy wersjq Ciriquecsntu SX - ze wzbogaconym wyposaieniem, W tym m.in. z kensotq Crodkowq oraz ze zdenakam i polakierciwzinyrni W ikolorze

 • naciwozia i cienkimi czarnyrni listwarni na bokach nadwazia. W tyni okresie pneniesiono do Pol- cki produkqq wloskich silnikdw 899 cm%raz skrzynek pnekladntowych zespotb rtapqdowego 900, W paidzierntku 1995 roku wprowadzono do sprzedazy odmiane dostawczq Cinquecento Van W d w k h wercjacln: 704 oraz 899. pawstalq pner zaadoptriwanie nadwozia, w ktbiym usuniqto siedzenia tylne i wprowadzono przegrode od- dziaiajqcq pnedzial bagazowy oraz prety zabez- piwajqctt rylntj okna boczne. Od rncideii 1996 wypmieniem dodatkowyrn wersji 800 oraz l t 00 Sporti ng jest poduszka powietnna cila kierowcy oraz pirorechniczne na- pinacze pasow bezpieczehstwa. W maju 1996 roku wprowadzono oclmiany Cin- quecento 704 Young losrcz?dniej wyposazona wersja) oraz Cinquecento 899 Soleii (LE sktada- nym, otwieranym e!ektrycznie dachern brezen- towym) . We wrzeSniu 1996 roku wprowadzono nowq odmianq Cinquecento 899 Happy. wycofujqc r6wnoczeSn ie z oferty wersjq Cinquecento 899 S . W marcu 1998 roku zaprzestano produkcji wersjl 900 1 11 00, porostawiajac W ofercie tytko wersjq 700 pneznaczanq wvl~cznie na polski ynek. We wrxeSniu 4 998 roku zakmiczono produkcjq samachoclu FIAT Cinquecento.

  Tabliczka znamianowa (A, E) Tablimka znnrniotiowa jest przynitawana w prze- dziale stlnika, na przedniej pporzoczce, nad pra- inym ref lek~orem. Zawiera nostgpujqcc informa - cje:

  - nazwa praducenta (a), - nzjnier hornologacji (h) , - kod iden tyfikacj i typti p~jardu {C). - nurner prorlukcvjny Iseryjny) nadwozia (d ) . - dopuszczal na masa calkowita samochodu ( e ) , - dopuszczalna masa calkowiza samochodu

  t przycrapq z harnulcanii (f), - dopuszczalny nacisk na oS przedniq (g). - dopi~szezalny niacisk na 09 ~ylna (h), - typ silnika (i), - kod wersji nadwozia ( I ) . - ncinier do sarnawianio czgSci raniiennych (m). - ruk produkcji (n). W tabliczkach ztiamionowych starszegcr typu (producent FSM) dane W dolnej czeSci rabliczki (E) byly rozmieszczone inaczej i zawieraly po- nadto: - znak kontroli jako9ci (j), - ntrmer lakieru nadwozia (k).

  Nurner identyfikacyjny pojazdu (8) Numer rdentyfikacyjny pojazdu (siedemnasto- znakowy) jes't wybity na podlodze bagainika. z prawej srrony wnqki koia rapasowego. Numer ten zawiara kod identyfikacji typu p ~ ~ i a z d u (kod wersji nadwozia) or- fabryczny nurner produkcyjny nadwozia. ktbre majduj? si? takre na tabliczce znarnionowej. N~imer rdenv!ikacyj- ny pojazdu stanowi obecnie petny nurner nad- wozia.

  Typ i nurner silnika (C . F) W silnikach 900 araz 1 108 typ i nirmer silnika ( C ) sq wybite po prawej stronie kadt~iba (od strony n a p d u rozrzqdu), w pablizu gtowicy. Natorniast W silnikach 700 typ i norner silriika (F) sq wybire na kadlubie z prawej strony. W poblizu mocowania pompy ipal iwa.

  Mazwa wersli

  Cinquecento ED

  fyp silnlka

  170A.OOQ 170A,046

  Rodzal wetsji !iii"ljc 704 cm' bez keializamra

  Liczba biegbw

  4 4

  Cinquecento i 70AB53.4 1 70A1.000 Cinqueeenw Silnlk 903 cm" r ketalirittorem 1 70AC53A 170A1.046

  Typ pojazdu (kotf wrrsji najwozia)

  170AA43A

  p

  Cinquecento ED, Cinouecento Young, Cinquecento 704 Van

  5

  1 Cinquscentu Silnik 899 cmJ 6ez keia8i;natorn 170AG53A 11 70A1,OOO 5 I 1 Cinquccenio Silnik 899 cm3 z katalizatomm t JOAF53.A v CI nqirccento. Silnik 899 m' z ka!ali;catnmm f70CFS3A i l 7 Q A l .W6 5 Linquecentc S. Cinqir~cente SX. C~nquecento Happy. Cinqu~-centa Soinil Cinquecento 899 Vein Cinquecento Sui le. Silnik 899 m' z katalizatorem. 1 70BF53A 1 170A1.046 5 Crnquecenta Ciim klirnatyzaya Cinqirwento Sporting Silnik l1 O& cm" kkatalizatwm 170AH53A t 7682.000 5

  Siinik 704 C I ~ ~ x ka ta l i r a r t im , 170AD43A

 • Tabliczka identyfi kacyjna lakisru nadwozia (D) Tabliczka identyfi kacyjna lakieru