Fiat Stilo Fiat Stilo

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  388
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Fiat Stilo Fiat Stilo

 • CZASOPISMO BEZPATNE PRACOWNIKW

  GRUPY FIAT W POLSCE

  CZASOPISMO BEZPATNE PRACOWNIKW

  GRUPY FIAT W POLSCE

  DWUMIESICZNIKROK 7 - NUMER 38 - C Z E R W I E C / L I P I E C 2 0 0 2DWUMIESICZNIKROK 7 - NUMER 38 - C Z E R W I E C / L I P I E C 2 0 0 2

  Fiat Stilow mistrzastyluFiat Stilow mistrzastylu

 • w numerze

  56 Video: Mio i batalistyka

  57 Ksiki: Fantazja, kuchnia i zgorszenie

  58 Podre: Australia60 Osobliwoci:

  Wody zdrowia

  62 Cennik samochodw

  fiat wok nasrok 7 numer 38 czerwiec/lipiec 2002

  Wydawca: Fiat Auto Poland

  43-300 Bielsko-Biaa

  Ul. Grayskiego 141

  Tel. 033/8132775

  Fax 033/8134176

  Projekt wydawniczy: Satiz Poland Sp. z o.o.

  Dyrektor Wydawniczy: Enrico Pavoni

  Redaktor Naczelny: Jerzy Piekarczyk

  Z-ca Redaktora

  Naczelnego: Francesco Novo

  Odpowiedzialny za edycj

  w Grupie Fiat: Ettore Gregoriani

  Biuro reklamy: Nikola Wajda

  tel.: 033/813 27 61

  Opracowanie,

  skanowanie, skad

  i przygotowanie do druku: Satiz Poland

  Bielsko-Biaa

  Dyrektor Artystyczny: Maciek Feodorw

  Druk: Dimograf

  Bielsko-Biaa

  Nakad: 15 000 egz.

  Redakcja: Satiz Poland

  ul. 11 Listopada 60/62,

  43-300 Bielsko-Biaa

  Filippo Gallino

  Jacek Albiski

  Mirosawa Malich

  Tomasz Libich

  Sekretariat: Gabriela Kolonko

  e-mail: satizpolska@fiat.com

  28 Ciarwka Stralis w Polsce

  4 O tym si mwi6 Ze wiata Fiata8 Chwila refleksji:

  Antoni Szymanowski

  10 Spotkanie akcjonariuszy Fiata14 10 lat Fiat Auto Poland16 Fiat Stilo dla Maysza18 O inwestycjach w FA Powertrain

  Polska mwi T. wierczek

  20 Silnik JTS z Pratola Serra32 Rolnictwo i satelity34 Comau wyprzedza myl36 Iveco na szlaku faraonw43 Dojrzeli w Piemoncie46 12 Rodzinny Rajd Rowerowy 54 Ekonomia:

  Globalne ryzyko na stole

  fot.

  M. B

  uffa

  /EOS

  Pol

  and

  48 Zbieranie staroci48 Zbieranie staroci

  12 Wywiad z prezesem FAP, Enrico Pavoni

  12 Wywiad z prezesem FAP, Enrico Pavoni

 • 4

  O tym si mwi

  4 kwietnia 2002 r. prezydentowi RP, Aleksandrowi Kwaniewskiemu, zaprezentowano Lanci Thesis. Od lewej: Jos Ramn Soriano Rouco (Dyr. Handlowy FAP), Enrico Pavoni (Prezes Zarzdu Fiat Polska), Aleksander Kwaniewski (Prezydent RP), Gianni Coda (Szef Business Unit Fiat/Lancia/samochody dostawcze), Massimo Gentilini (Dyr. Generalny FAP), Giovanni Fresia (Business Unit Fiat and Lancia Production), Giorgio Corelli (Business Unit Fiat and Lancia Sales). W drugim rzdzie, od lewej: Bartomiej Lorek (Brand Manager Lancia), Wojciech Ponicki (Dyrekcja Handlowa FAP)

  fot.

  D. K

  wiat

  kows

  ki

  Dolce Vitamagazyn sympatykwFiataDo ni niej sze go nu me ru FWN

  do czo no pierw szy nu mer

  ma ga zy nu sym pa ty kw Fia ta

  Do lce Vi ta. Kwar tal nik ten

  wy sy a ny jest bez po red nio

  do wszyst kich klien tw

  Fia ta, z pew no ci wic wie lu z Pa stwa otrzy ma o ju go do

  do mu w po o wie ma ja. Po przez Do lce Vi ta Fiat Auto Poland

  pra gnie na wi za bar dziej bez po red ni kon takt z wa ci cie la -

  mi sa mo cho dw mar ki Fiat, pre zen tujc wszel kie no win ki ze

  wia ta Fia ta oraz przygotowujc atrak cyj ne oferty, skie ro wa -

  ne wy cz nie do obec nych klien tw.

  Na stp ny nu mer ju na po czt ku wrze nia br.

  Can ta rel la egna si z Fia temDy rek tor Ge ne ral ny i Pe no moc ny Fia ta, Pa olo Can ta rel la, 10 czerw ca

  spo tka si z Ho no ro wym Pre ze sem Gio van ni Agnel li oraz z Pre ze sem

  Pa olo Fre sco, kt rych po wia do mi o za mia rze zo e nia dy mi sji z zaj -

  mo wa ne go sta no wi ska oraz z funk cji do rad cy sp ki. Gio van ni Agnel li

  oraz Pa olo Fre sco przy j li dy mi sj Can ta rel li, dzi ku jc mu jed no cze -

  nie za 25 lat pra cy dla sp ki. Te go sa me go dnia Za rzd Fia ta przy j

  dy mi sj Pa olo Can ta rel li i zwr ci si do Pre ze sa Fre sco o ob j cie obo -

  wiz kw Dy rek to ra Ge ne ral ne go i Pe no moc ne go.

  Gio van ni Agnel li powiedzia: De cy zja Paolo Cantarelli bar dzo mnie

  za smu ca, po nie wa z je go oso b zwi za ne s jed ne z naj pik niej szych

  chwil na sze go przed si bior stwa w ostat nim dzie si cio le ciu: roz wj

  Fia ta Au to na po czt ku lat 90., a tak e eks pan sja przed si bior stwa

  na ryn ki ca e go wia ta. De cy zja o odej ciu po wzi ta w tak

  prze o mo wym okre sie jest god na po chwa y. Pra gn mu po dzi ko wa

  za pra c, pro fe sjo na lizm i za je go szla chet no, tak e w imie niu

  wszyst kich pra cow ni kw Fia ta.

 • 5

  konkursWy przed my l czasprze du o ny

  Daj si ponie fantazji na temat Fiata przyszociNie przejmuj si, ze Twojej fantazji zabrako skrzyde. Jeszcze jestczas. Wakacje przed nami. Moe one oywi wyobrani, co zaowocuje lawinowym udziaemw naszym konkursie. Chcc da szanse wikszej liczbie przyszych posiadaczy nagrd,przeduamy termin nadsyania prac do 16 wrzenia ! Naprawd warto! Przypominamy, e chodzi tylko o przedstawieniew dowolnej formie plastycznej swojego wyobraeniao samochodzie Fiata za dziesi lat? Jak bdzie wyglda, chccby nowoczeniejszy ni Fiat Stilo i przestronniejszy ni nowy FiatPalio Weekend. Do tego rysunku lub obrazka doczy naleyrwnie opis tego, co nie kady potrafi uj w formie plastycznej.Komu po prostu bdzie atwiej wyrazi sowami swoj fantazj.Zadanie jest takie samo: wyprzedzamy myl czas opisujc, jak bdzie wyglda w przyszoci samochd Fiata. Nadesane prace oceni jurorzy, ktrych opinia zadecydujeo przyznaniu nagrd w obu etapach konkursu.

  Przy po mi na my za sa dy uczest nic twa: 1. Kon kurs prze zna czo ny jest dla pra cow ni kw Gru py Fiat i Worl dwi de Pur cha sing oraz ich ro dzin;

  2. Kon kurs obej mu je dwie ka te go rie wie ko we: I. dzie ci do lat 14 II. mo dzie po wy ej 14 lat i do ro li;

  3. Pra ca po win na by opa trzo na imie niem i na zwi skiem au to ra,ad re sem, te le fo nem oraz miej scem pra cy (w przy pad ku ro dzinpra cow ni kw miej scem pra cy ro dzi ca).

  O ko lej no ci miejsc za j tych w kon kur sie, b dzie de cy do wa asu ma punk tw, ja k uczest nik uzy ska za swo je pra ce. W tym kon kur sie zwra ca b dzie my uwa g przede wszyst kim na wy obra ni i kre atyw no.

  Pra ce z obu eta pw kon kur su na le y nad sy a do 16 wrze nia br. na ad res re dak cji:

  Sa tiz Po land, skr. poczt. 100, 43-304 Biel sko -Bia a 4.

  za pro jek tuj Fia ta przy szo ci

  czer wiec 2002 f i a t wo k n a s

  konkursUczest nic two w kon kur sie rw no znacz ne jest z wy ra e niem zgo dy na pu bli ka cj na de sa nych prac w FWN.

  Na gro dy, kt re wy mie nia my po ni ej po win ny was prze ko na, e war to ru szy go w:

  W I ka te go rii wie ko wej:

  I miej sce kom pu ter mul ti me dial ny (z lo go Fiat Sti lo) II miej sce hu laj no ga elek trycz na i oku la ry so necz ne

  III miej sce ze ga rek spor to wy Fiat Sti lo i tor ba Pa lio Week end

  W II ka te go rii wie ko wej:

  I miej sce kom pu ter mul ti me dial ny (z lo go Fiat Sti lo) II miej sce ze ga rek z apa ra tem cy fro wym, gra na to wy swe ter

  Fiat Sti lo i tor ba Pa lio Week end III miej sce du go pis Cross i kurt ka wia trw ka Fiat Sti lo

  Po nad to cza pecz ki, bre locz ki i ak ce so ria Fia ta Sti lo i Pa lio Week end.

 • 3. TOT TI I FIAT STI LO WY MA RZE NI MI STRZO WIEFiat Sti lo oraz pi kar ski mistrz, Fran ce -sco Tot ti, kt re go za zdro ci Wo chomca y wiat, s bo ha te ra mi no wej te le -wi zyj nej re kla my, przy go to wa nej przezagen cj Ar man da Te sta. W spocie re kla mowym po ka zy wa nym w tychdniach na te le wi zyj nych ekra nach, za pa i si mi strza eks tra kla sy, ze sta -wio no z tech ni k i ory gi nal no ci sa mo cho du. Ta nie skr po wa na i iro -nicz na kam pa nia re kla mo wa opie ra sina nie sto so wa nej do td przez przed -si bior stwo for mu le: pi kar ski wiat zeswym bo ha te rem, sko ja rzo ny w sym pa -tycz ny spo sb z in dy wi du al nym i by -sko tli wym sty lem Fia ta Sti lo.

  ZE wiata Fiata

  2. KOM BAJN CNH NA PO LACH BA WE NYSp ka Case New Holland wy pu ci a nabra zy lij ski ry nek kom bajn do zbio ruba we ny o nazwie Ca se Cot ton Express2555, kt ry po se rii ulep sze wy cho -dz cych na prze ciw po trze bom bra zy lij -skie go rol nic twa, zwik szy wy daj noi ja ko zbio rw. Ma szy na zo sta a przy sto so wa na do pra cy na po lachcer ra do (sa wan ny), gdzie znaj du jesi wik szo kra jo wych upraw. Za -awan so wa ny tech no lo gicz nie i bar dzowy daj ny kom bajn, po sia da wy so kiwska nik trwa o ci po szcze gl nychkom po nen tw. Wszyst kie te ce chy od -po wia da j ocze ki wa niom i po trze bomlo kal nych pro du cen tw.

  1. MUL TI PLA PO DO BA SI AN GLI KOMTrze ci rok z rz du Fiat Mul ti pla zdo -by wa w Wielkiej Brytanii ty tu Best Fa mi ly Car (Naj lep szy sa mo chd ro -dzin ny), w ra mach Top Ge ar Award.Samochd Fiata otrzy ma naj wik szilo go sw i po ko na naj bar dziej bo jo wo na sta wio nych prze ciw ni kw.Pa mi taj my, e bran a MPV (Mul tiPur po se Ve hic le) cha rak te ry zu je siszcze gl nie bo ga t ofer t. Oskardla Fiata Multipla przy zna ny zo staprzez pre sti o wy an giel ski ma ga zynmo to ry za cyj ny Top Ge ar Ma ga zi ne,a tak e przez od po wia da j cy mu pro gram te le wi zji BBC, po wi co nysil ni kom.

  6

  1

  2

  LaPr

  esse

  /M. R

  osi

 • 5. AGEN CJA PO MA GA J CA MO DYM AR TY STOMSpo e cze stwo i sztu ka to te mat Mi -dzy na ro do we go Bien na le Mo dej Sztu -ki 2002, kt re trwa o w Tu ry nie od 19kwiet nia do 19 ma ja. Rw nie w tymro ku or ga ni za to rzy wsp pra co wa liz Fia tem, kt ry, ja ko gw ny spon sorimprezy, prze ka za Fia ta Do blo bur mi -strzo wi Tu ry nu (na zdj ciu), Ser gioChiam pa ri no. Fir