Lubo„ - Prezentacja ›rodowisko

download Lubo„ - Prezentacja ›rodowisko

of 15

 • date post

  21-Jul-2015
 • Category

  Environment

 • view

  370
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lubo„ - Prezentacja ›rodowisko

 • LUBO

  L'ENVIRONNEMENTENVIRONMENT

  DZIAANIADLARODOWISKA

 • Dziaania dla dobra rodowiska na terenie miasta skupiaj si gwnie na podniesieniu wiadomocispoeczestwa poprzez ksztatowanie postaw proekologicznych oraz wyksztacenie poczuciaodpowiedzialnoci za stan rodowiska. Niezwykle wane jest zapewnienie mieszkacom zarwno moliwoci zdobywania wiedzy i umiejtnoci niezbdnych dla poprawy stanu rodowiska, jak i tworzenie miejsc sprzyjajcych wypoczynkowi i yciu w symbiozie z otaczajc nas przyrod.

  WSPLNE DOBROBIEN COMMUN COMMON GOOD

  Quand il s'agit de la protection de la nature, nous essayons construire la conscience de la socit sur l'cologie et la responsabilit de l'environnement. C'est important de offrir les habitants les connaissances et les comptences ncessaires pour amliorer l'endroit o nous vivons. Nous crons aussi des lieux destins au repos et la vie e n s y m b i o s e ave c l a n a t u re. k k k k k k k k k k k k k k k

  When it comes to the protection of nature, we try to build the consciousness of the society about ecology and responsibility for the environment. It is important to let the inhabitants build up the knowledge and skills which are necessary to improve the place we live in. We also create places destined for rest and living in symbiosis with nature.

 • DLA DZIECIPOUR ENFANTS FOR CHILDRENPrzy wsppracy z Fundacj Ekologiczn Arka, Lubo organizuje akcj edukacyjn Kochasz dzieci, nie pal mieci. W wyniku spalania odpadw w instalacjach domowych do powietrza emitowane s szkodliwe dla zdrowiai rodowiska zwizki chemiczne. W okresie jesienno-zimowym pojawiaj si plakaty informujce o szkodliwym oddziaywaniu spalanych w piecach odpadw, przypominajce o tym, e szkodzimy wtedy przede wszystkim sobie, dzieciom, najbliszej rodzinie i ssiadom.

  La ville organise l'vnement ducatif "Si vous aimez les enfants, ne pas brler les ordures" en coopration avec la Fondation Arka. Ordures qui brlent dans les poles provoquent l'mission de substances toxiques. Pendant la saison de chauffage, nous affichons les informations sur la pollution et l'insalubrit probable vers vous, vos enfants, votre famil le et vos vois ins.

  Lubo organizes the educational event If you love kids, don't burntrash in cooperation with Arka Foundation. Burning trash in the furnace causes the emission of toxic substances. During the heatingseason, we poster the information about the probable pollution and damages caused to ourselves, our children, our family and our neighbors.

 • DRUGIE YCIE MIECIDEUXIME VIE DES DCHETSSECOND LIFE OF GARBAGELubo z duym zaangaowaniem wspiera konkursy ekologiczne organizowane w szkoach podstawowychi gimnazjalnych, donansowujc zakup nagrd dla laureatw. Lubo rwnie organizatorem konkursw,m.in. Drugie ycie mieci, polegajcego na przetwarzaniu odpadw, w przedmioty uyteczne, ktrego celem jest podniesienie wiadomoci ekologicznej dzieci i modziey, rozbudzenie poczucia odpowiedzialnoci wobec otaczajcej przyrody.Nagrod w konkursie byo m.in. zwiedzanieCentrum Zagospodarowania Odpadw SELEKT w Piotrowie Pierwszym.

  Lubo soutient des concours cologiques qui sont organiss par les coles, en aidant nancirement. Lubo organise galement des concours sur son propre, par exemple "Second Life de The Garbage", qui repose sur le traitement des dchets en objets utiles. Il aide les enfants apprendre sur l'cologie.

  Lubo supports ecological contests organized by schools, by helping out nancially. Lubo also organizes contests on its own, for example Second Life of Garbage, which was based on processing trash into useful objects. It helps children to learn about ecology. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

 • DRUGIE YCIE MIECIDEUXIME VIE DES DCHETSSECOND LIFE OF GARBAGE

 • SPRZTANIE WIATACLEAN THE WORLD

  Miasto przycza si rwnie do akcji "Sprztanie wiata" zapewniajc uczniom szk podstawowych oraz gimnazjw dostarczenie workw jednorazowych do zbierania odpadw i rkawic oraz organizujcpunkty zbiorcze do gromadzenia odpadw wraz z ich wywozem. La ville se joint galement l'vnement "Nettoyage du Monde" en fournissant les tudiants avec des sacs et des gants et l'organisation des endroits pour stocker les ordures et de le sortir.

  The town also joins the Clean The World event by supplying the students with bags and gloves and organizing the places for stocking the garbage and taking it out.

  NETTOYEZ LE MONDE

 • NOWA ZIELENEW TREESNOVEAUX ARBRES

  W ostatnich latach na terenie Lubonia zasadzono ponad 500 sztuk drzew (m.in. aleje jesionw wyniosychwzdu ul. Kociuszki, kasztanowce czerwone wzdu ul. Konarzewskiego, platany przy ul. Nad abink, Wschodniej oraz ul. cznik). W roku 2014 r. Lubo skorzysta z donansowania, w ramachProgramu zwikszania lesistoci powiatu poznaskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe,uzyskujc pomoc nansow w formie dotacji celowej na nasadzenia. W ramach umowny, na terenieParku Papieskiego oraz uzupeniajc ziele wzdu drg, nasadzono 85 szt. drzew.

  Au cours des dernires annes, il y avait plus de 500 arbres plants dans Lubo. En 2014 Lubo a bnci du plan de sauvetage prvu par le programme de l'Office Autorit de district, concernant couvrant le district de forts. Grce au programme, notre vi l le a maintenant 85 arbres supplmentaires.

  In the last few years there were over 500 trees planted in Lubo. In 2014 Lubo used the grant nancing program on the distric forestation condudted by the District Authority Office. Thanks to the program, our town now h a s a d d i t i o n a l 8 5 t r e e s . k k k k k k k k k k k k k k k k k k

 • 60-LECIE MIASTATOWNS 60th ANNIVERSARY LE 60me ANNIVERSAIRE DE LA VILLE

  W 2014 roku z okazji obchodw 60-lecia Miasta Lubo na terenie Parku Papieskiego posadzono 60 drzew.Kade z drzew upamitnia jeden rok wsplnej historii Lasku, Lubonia i abikowa. Oprcz 60 drzew, osadzono rwnie trzy dby symbolizujce wsie, ktre day pocztek miastu. En 2014, dans le cadre du 60e anniversaire de la ville, il y avait 60 nouveaux arbres plants, o chacun d'eux a t symbolisant une annes de l'histoire de Lubo. Il y avait aussi trois chnes plants, un pour chaque village connect et transform en notre ville. In 2014, as part of the 60th anniversary of Lubo, there were 60 new trees planted. Each one of them was symbolizing one year of our history. There were also three oaks planted, one for each village that connected and transformed into our town. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 • DRZEWA POMNIKOWEDES ARBRES MONUMENTAUX

  Wyjtkowym elementem krajobrazu Miasta Lubo s aleje drzew pomnikowych w rejonie abikowa.Pogarszajcy si stan zdrowotny tych drzew spowodowa konieczno stworzenia systemu zarzdzania drzewostanem, ktry obejmowa bdzie zarwno diagnostyk drzew, jak i harmonogram prac w obrbie drzewostanu. W roku 2014 Urzd Miasta Lubo nawiza wspprac z arborystami z Wrocawia, specjalizujcymi si w pracach w alejach drzew pomnikowych.

  MONUMENTAL TREES

  Quelle est la particularit du paysage de Lubo, nous avons aussi les ruelles des arbres statues dans le district de Zabikowo. L'tat des arbres a t de pire en pire rcemment, donc nous crons le systme de gestion qui permet de diagnostiquer les arbres et de les garder en bonne sant.kkkkkkkkkkkkk What is special about the landscape of Lubo, we also have the alleys of the trees-statues in abikowo district. The condition of the trees has been getting worse and worse recently so we create the management system which is going to help diagnose trees a n d k e e p t h e m i n g o o d h e a l t h . k k k k k k k k k k k k k k k

 • PARK SIEWCYTHE SOWERS PARKLE PARC DE SEMEUR

  Miasto Lubo realizuje projekt rewaloryzacji i rewitalizacji Parku Siewcy. Jest on prb przywrcenia miejscu dawnej wietnoci, jak miao ono w czasach dziaalnoci przedsibiorstwa dr Maya. Zaoeniem projektowym byo uporzdkowanie oraz rekompozycja ukadu polegajca na przywrceniu charakteru dominanty pomnikowi Siewcy, wok ktrego zorganizowana jest przestrze placu. Nasadzenia dobrane zostay w taki sposb, aby czciowo odtworzy osie widokowe w kierunku Pomnika Siewcy od ul. Armii Pozna, ale rwnie zapewni odizolowanie od ruchu koowego. Jesieni 2014 roku posadzono ponad 3 tys. rolin. Zrealizowano rwnie siowni zewntrzn. Wiosn w parku zamontowane zostan awki oraz kosze na mieci. W roku 2015 planowana jest real izacja projektu w czci przeznaczonej dla modzie y.

  Lubo suit le projet de revitalisation et la revalorisation du parc de La Semeuse. C'est un effort pour ramener les jours de la gloire de ce lieu et de faire la statue du Semeur au centre du parc. En automne, il y avait plus de 3000 nouvelles plantes qui y sont placs. Il y avait une salle de gym en plein air construit. Au pr intemps, nous al lons mettre des bancs et des poubelles.

  Lubo follows the revitalization and revalorization project of The Sower's Park. It is an effort to bring back the glory days of this place and make the statue of The Sower the centre of the park. In autumn there were over 3000 new plants placed there. There was also an outdoor gym built. In spring, we are going to set b e n c h e s a n d t r a s h c a n s . k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

 • PARK SIEWCYTHE SOWERS PARKLE PARC DE SEMEUR

 • WINIOWY SADTHE CHERRY ORCHARDLA CERISAIE

  Miasto Lubo stara si rwnie o nowe miejsca pod tereny zielone. Pomidzy ulicami Fabryczn, Konarzewskiego,Prusa oraz eromskiego zagospodarowano teren starego sadu owocowego tzw. Winiowego Sadu oraz nieuytku p o ro n i t e g o s a m o s i e j k a m i . U p o r z d k o w a n i e t e g o t e re n u , p o s t a w i e n i e k o s z y n a m i e c i , pozwolio na stworzenie miejsca wypoczynku oraz zabaw dla dzieci.Lubo est en train d'essayer de trouver de nouveaux endroits pour les ceintures vertes. Nous avons revitalis un vieux ver