Instrukcja obsługi - · PDF fileInstrukcja obsługi 9 VIII. Funkcje serwisowe termoregulatora...

Click here to load reader

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Instrukcja obsługi - · PDF fileInstrukcja obsługi 9 VIII. Funkcje serwisowe termoregulatora...

Instrukcja obsugi

ST-24, ST-30

2

Deklaracja zgodnoci dla sterownikw

ST-24 nr 10/2007

Wyrb oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007

ST-30 nr 12/2007

Wyrb oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007

Firma TECH, z siedzib w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pen odpowiedzialnoci, e produkowany przez nas termoregulator ST-24, ST-30 230V, 50Hz, spenia wymagania Rozporzdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoecznej (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007 r., wdraajcego postanowienia Dyrektywy Niskonapiciowej (LVD) 2006/95/WE, Ustawy z dnia 13.04.2007 o Kompatybilnoci Elektromagnetycznej (Dz.U. 07.82.556) wdraajcej postanowienia Dyrektywy (EMC) 2004/108/WE, oraz Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymaga dotyczcych ograniczenia stosowania niektrych niebezpiecznych substancji w sprzcie elektrycznym i elektronicznym wdraajcego postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE.

Do ocen zgodnoci zastosowano normy zharmonizowane

PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012.

Wieprz, 27. I 2015

Instrukcja obsugi

3

I. Bezpieczestwo Przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia naley przeczyta uwanie ponisze przepisy.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji moe by przyczyn obrae i uszkodze urzdzenia. Niniejsz

instrukcj naley starannie przechowywa.

Aby unikn niepotrzebnych bdw i wypadkw, naley upewni si, e wszystkie osoby korzystajce

z urzdzenia dokadnie zapoznay si z jego dziaaniem i funkcjami bezpieczestwa. Prosz zachowa

instrukcj i upewni si, e pozostanie z urzdzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzeday

tak, aby kady korzystajcy z niego przez jego okres uytkowania mg mie odpowiednie informacje

o uytkowaniu urzdzenia i bezpieczestwie. Dla bezpieczestwa ycia i mienia zachowa rodki

ostronoci zgodne z wymienionymi w instrukcji uytkownika, gdy producent nie ponosi

odpowiedzialnoci za szkody spowodowane przez zaniedbanie.

OSTRZEENIE

Urzdzenie elektryczne po napiciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoci

zwizanych z zasilaniem (podczanie przewodw, instalacja urzdzenia itd.) naley upewni

si, e regulator nie jest podczony do sieci.

Montau powinna dokona osoba posiadajca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Przed uruchomieniem sterownika naley dokona pomiaru rezystancji uziemienia silnikw

elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewodw elektrycznych.

Regulator nie jest przeznaczony do obsugi przez dzieci.

UWAGA

Wyadowania atmosferyczne mog uszkodzi sterownik, dlatego w czasie burzy naley

wyczy go z sieci poprzez wyjcie wtyczki sieciowej z gniazda.

Sterownik nie moe by wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi stan techniczny przewodw.

Naley rwnie sprawdzi mocowanie sterownika, oczyci z kurzu i innych zanieczyszcze.

ST-24, ST-30

4

II. Zasada dziaania Mikroprocesorowe regulatory ST-24 oraz ST-30 przeznaczone s do sterowania kotem C.O.

wyposaonym w wentylator i pomp obiegu wody C.O. Zadaniem sterownika jest utrzymywanie

zadanej temperatury za pomoc wentylatora.

Aby rozpali w kotle (gdy temperatura kota jest nisza od 30C), naley nacisn przycisk

WYJCIE - spowoduje to zaczenie wentylatora a na sterowniku zacz si diody praca rczna oraz

wentylator. Ponowne nacinicie tego przycisku spowoduje wyczenie si funkcji rozpalania (czyli

pracy rcznej). Po zaczeniu funkcja ta bdzie aktywna do czasu, gdy temperatura kota osignie

30C (jest to temperatura progowa zaczenia pompy i przejcia do trybu pracy). Gdy temperatura

kota osignie 30C regulator przechodzi do trybu pracy. Po osigniciu temperatury zadanej,

sterownik przechodzi w tryb podtrzymania. W tym trybie praca sterownika polega na zaczaniu si

przedmuchw z czstotliwoci zalen od ustawie uytkownika. Czas pracy i przerwy przedmuchu

naley dobra odpowiednio do rodzaju paliwa spalanego w kotle

III. Obsuga sterownika Obsuga sterownika ST-24 oraz ST-30 jest podobna:

1. Przycisk PLUS zmiana temperatury zadanej z widoku ekranu gwnego, po wejciu do menu

sterownika przycisk suy do zwikszania nastaw pracy.

2. Przycisk MINUS - zmiana temperatury zadanej z widoku ekranu gwnego, po wejciu do menu

sterownika przycisk suy do zmniejszania nastaw pracy.

3. Wejcie do menu sterownika, zatwierdzanie ustawie.

4. Wycznik sieciowy.

5. Wyjcie z menu sterownika, anulowanie ustawie.

6. Dioda pracy rcznej.

7. Dioda pompy C.O.

8. Dioda nadmuchu.

1

2

3

4

5

6

7

8 9

Instrukcja obsugi

5

IV. Temperatura zadana Zadana temperatura to dana temperatura na kotle. Zmieniamy j wprost z gwnego widoku ekranu

przez nacinicie przycisku PLUS (podnoszenie temperatury) oraz MINUS (obnianie temperatury),

podczas gdy wywietlacz pulsuje. Po 4 sekundach na wywietlaczu powraca widok aktualnej

temperatury kota.

V. Funkcje sterownika V.a) Regulacja obrotw

Funkcja regulacja obrotw (funkcj mona uruchomi wciskajc przycisk OPCJE - zapala si

dioda regulacja obrotw"). Funkcja ta steruje szybkoci pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera

si w przedziale od 1 do 6 lub - w zalenoci od programu - od 1 do 10 (mona przyj e s to biegi

wentylatora). Im wyszy bieg tym szybciej pracuje wentylator. Zmiany biegw wentylatora moliwe

s za pomoc przyciskw PLUS i MINUS. Ustawienie odpowiedniej prdkoci wentylatora zapobiega

wyganiciu pomienia w kotle i sprzyja lepszemu spalaniu.

V.b) Praca przedmuchu, przerwa przedmuchu Po osigniciu temperatury zadanej kocio przechodzi w tzw. stan podtrzymania (aby

ograniczy dalszy wzrost temperatury). Dla waciwej pracy kota uytkownik ustawia dwa parametry

prac przedmuchu i przerw przedmuchu.

Funkcj praca przedmuchu uruchamia si wciskajc dwukrotnie przycisk OPCJE zapala si

dioda praca przedmuchu". Za pomoc tego ustawienia naley zada czas pracy przedmuchu

wentylatora (w sekundach) w trakcie trwania podtrzymania.

Funkcj przerwa przedmuchu uruchamia si wciskajc trzykrotnie przycisk OPCJE zapala

si dioda przerwa przedmuchu". Za pomoc tego ustawienia naley zada czas przerwy przedmuchu

wentylatora (w minutach) w trakcie trwania podtrzymania.

Tryb podtrzymania (gdy temperatura C.O. utrzymuje si powyej zadanej) zapobiega

wyganiciu kota oraz ogranicza dalszy wzrost temperatury.

UWAGA

Bdne ustawienie pracy i przerwy przedmuchu moe spowodowa stae wzrastanie temperatury!

Szczeglnie przerwa przedmuchu nie powinna by zbyt krtka a praca przedmuchu nie powinna by

zbyt duga.

V.c) START/STOP wentylatora (funkcja dostpna w zalenoci od wersji programu)

Przycisk WYJCIE suy do zaczenia wentylatora podczas rozpalania. Po zaczeniu tej funkcji zapala

si jednoczenie dioda wentylator oraz dioda praca rczna. Jeeli kocio osignie temperatur

wysz ni 30C zamiast diody praca rczna zapali si dioda pompa CO i zaczy si pompa

obiegowa a regulator przejdzie do trybu pracy.

Przycisk ten w trybie pracy sterownika bdzie suy do wyczenia/zaczenia wentylatora (np.

podczas dokadania opau), wtedy po wyczeniu wentylatora zacznie pulsowa dioda praca rczna.

Funkcja pozwala na bezpieczn obsug kota. Przy wczonym wentylatorze nie wolno otwiera

drzwiczek paleniska.

V.d) Praca pompy C.O. Pompa C.O. pracuje w zalenoci od temperatury obiegu kota. Zaczenie nastpuje po osigniciu

30C Powyej tej temperatury pompa pracuje bez przerwy. Wyczenie nastpi poniej 28C,

zapobiega to zbdnej pracy pompy. Jeeli pompa pracuje, wieci si dioda z jej symbolem.

ST-24, ST-30

6

VI. Zabezpieczenia Sterownik wyposaony jest w szereg zabezpiecze zapewniajcych bezpieczn eksploatacj. Wszelkie bdy wywietlane s na wywietlaczu LED:

E4 - oznacza przekroczenie maksymalnej temperatury kota (ustalonej na 85C)

E5 - oznacza uszkodzenie czujnika temperatury.

W obu przypadkach wyczany jest wentylator, zacza si pompa C.O. (w przypadku, gdyby nie bya

zaczona) oraz pojawia si alarmowy sygna dwikowy. W przypadku wystpienia bdu E4, po

obnieniu si temperatury do bezpiecznego poziomu, alarm mona skasowa za pomoc klawisza

OPCJE. Jeeli wystpi alarm E5 naley wymieni czujnik na nowy (po upewnieniu si, e kabel czujnika

nie jest zwarty ani rozczony)

Ponadto sterownik zabezpieczony jest czujnikiem bimetalicznym (tzw. termik), ktry mechanicznie

rozcza zasilanie wentylatora po osigniciu temperatury okoo 85C (pompa C.O. pracuje cay czas).

Zapobiega to zagotowaniu si wody w instalacji, w przypadku przegrzania kota bd uszkodzenia

regulatora. Po zadziaaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartoci,

czujnik odblokuje si samoczynnie i alarm wyczy si. W przypadku uszkodzenia termika nie dziaa

wentylator zarwno w pracy rcznej jak i w pracy automatycznej.

Regulatory ST-24,30 posiadaj dwie wkadki topikowe rurkowe WT1,6A zabezpieczajce sie.

Stosowanie bezpiecznika o wikszej wartoci moe spowodowa uszkodzenie sterownika.

PARAMETRY TECHNICZNE

L.p. Wyszczeglnienie Jedn.

1 Zasilanie V 230V/50Hz +/-10%

2 Maksymalny pobr mocy W 4

3 Temperatura otoczenia C 550

4 Obcienie wyjcia pomp