Harmonogramowanie z ograniczeniami projektów współbieżnych

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Harmonogramowanie z ograniczeniami projektów współbieżnych

 • 421

  HARMONOGRAMOWANIE Z OGRANICZENIAMI

  PROJEKTW WSPBIENYCH

  Boena MARCICZYK, Boena SKOUD

  Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie meta heurystycznej metody

  algorytmu mrwkowego w harmonogramowaniu projektu przy naoonych ograniczeniach

  czasowych i zasobowych. Zastosowanie nowoczesnych meta heurystyk pozwala na

  skonstruowanie efektywnych czasowo harmonogramw. Wyniki przeprowadzonego

  eksperymentu przedstawiono w autorskim programie.

  Sowa kluczowe: projekt, harmonogramowanie, ograniczenia zasobowe, algorytm

  mrwkowy.

  1. Wprowadzenie

  Wymagania rynku i klienta s powodem duego zrnicowania produktw i ich

  indywidualizowania, co jest szczeglnie zauwaalne w maych i rednich

  przedsibiorstwach (MP). Wikszo przedsibiorstw tego sektora nastawiona jest na

  produkcj wielowersyjn lub wieloasortymentow, a w wielu przypadkach nastawiona jest

  na produkcj niepowtarzaln, typu projekt. Obecnie konsumenci coraz czciej zmieniaj

  dobra konsumpcyjne (samochody, telewizory, radia, pralki itp.) nawet jeli nie straciy one

  swoich uytecznych funkcji, co wpyno na skrcenie cyklu ycia produktw. Rosnce

  wymagania klientw z jednej strony i coraz to wiksza konkurencyjno na rynku

  producentw z drugiej strony, wymuszaj wprowadzanie zmian w zarzdzaniu

  przedsibiorstwem. W wielu przypadkach zlecenia produkcyjne szczeglnie te dotyczce

  zoonych zada traktowane s jako nowe i niepowtarzalne, a sposb zarzdzania nimi jest

  podobny do przypadku zarzdzania projektami [1]. W rzeczywistych systemach projekty

  zazwyczaj s realizowane wspbienie, to znaczy, e przystpuje si do realizacji zada

  nowego projektu, podczas gdy wczeniejsze projekty nie zostay jeszcze zakoczone.

  Dodatkowo dua zoono projektu powoduje, e szczeglnie trudnym zagadnieniem staje

  si szeregowanie wejciowe projektw oraz szeregowanie zada na poszczeglnych

  zasobach przy jednoczesnym zachowaniu relacji nastpstwa wymaganej przy ich

  wykonywaniu. Harmonogramowanie w rodowisku wieloprojektowym z wykorzystaniem

  wybranej heurystyki (algorytmu mrwkowego) jest przedmiotem niniejszego artykuu.

  2. Zadanie typu projekt

  Zadanie typu projekt zostao zdefiniowane na wiele sposobw. Przyjmujemy za

  Leachem [2], e projekt to specyficzne dziaanie ze zdefiniowanym terminem rozpoczcia

  i zakoczenia. Realizacja projektu czsto angauje wiele zasobw w jednym czasie i jest

  zadaniem dugotrwaym. Projekty najczciej przekraczaj wyznaczony termin realizacji,

  zakres oraz budet, dlatego te te czynniki s kluczowym punktem w planowaniu projektu

  [2].

 • 422

  Zarzdzanie w tym kontekcie jest zestawem dziaa obejmujcym planowanie

  i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludmi

  oraz kontrolowanie dziaa skierowanych na projekty i wykonywanych z zamiarem

  osignicia celw organizacji w sposb sprawny i skuteczny [3].

  Planowanie w organizacji zorientowanej projektowo mona postrzega jako:

  - planowanie projektu dotyczy pojedynczego projektu, obejmuje planowanie terminowe, kosztowe, jakociowe i zasobw koniecznych do realizacji projektu,

  - planowanie wieloprojektowe dotyczy zestawu projektw, obejmuje planowanie portfela projektw dla optymalnego wykorzystania zasobw organizacji oraz

  zrealizowania celw strategicznych i operacyjnych firmy (analogicznie do portfela

  zlece produkcyjnych).

  Niezalenie od wyboru podejcia projekty zajmuj ograniczone zasoby firmy czsto na

  duszy okres, dlatego decyzja o ich realizacji jest decyzj o zaangaowaniu firmy na

  okrelonym rynku i w okrelone technologie.

  Wrd zasobw mona wyrni: zasoby rzeczowe, finansowe, ludzkie oraz

  informacyjne. Naley pamita, e zasoby s ograniczone. W zwizku z tym, w przypadku

  gdy zasoby wewntrzne okazuj si by niewystarczajce, przedsibiorstwa czsto

  korzystaj z zasobw zewntrznych [4], [5]. Podczas okrelania celw projektu organizacja

  powinna z jednej strony skupia si na wykonaniu projektu w terminie, zgodnie z

  zaoonym budetem, zakresem oraz wymaganiami jakociowymi wyznaczonymi przez

  klienta, z drugiej za powinna dy do efektywnego wykorzystania swoich zasobw,

  ograniczajc marnotrawstwo i liczb poprawek w projekcie.

  Szczeglnym rodzajem zasobu jest czas, ktrego nie mona zmagazynowa, poniewa

  jest on zuywany bez wzgldu na to, na co jest przeznaczony. Dlatego te wikszo

  wysikw skierowana jest na zakoczenie projektu w terminie. W tym celu tworzony jest

  harmonogram projektu, ktry okrela, kiedy powinny rozpocz si i zakoczy

  poszczeglne etapy projektu [5,6,7].

  3. Sformuowanie problemu

  Konkurencyjno przedsibiorstwa zaley od jego zdolnoci do szybkiego

  podejmowania trafnych decyzji zwizanych z bilansowaniem potrzeb klienta i moliwoci

  producenta.

  Metody sieciowe, takie jak: CPM, PERT, MPM, GERT, nie uwzgldniaj ogranicze

  zwizanych z czasowym dostpem do zasobw, czyli nie pozwalaj na stwierdzenie, czy

  realizacja danego przedsiwzicia nie przekroczy zadanego limitu dostpnych zasobw w

  zadanym horyzoncie czasu. Uzyskiwane rozwizania odpowiadaj urednionym, w danym

  horyzoncie czasu, bilansom zasobw i nie gwarantuj, e w kadym momencie realizacji

  przedsiwzicia, liczba zasobw niezbdnych do jego wykonania bdzie wystarczajca,

  tym samym nie s w stanie przewidzie przypadkw zwizanych np. z powstaniem

  zakce i koniecznoci uwzgldnienia w planie nowego zadania, rezygnacji z innego,

  zmian terminw rozpoczcia zada itp.

  Przekonanie, e wszystko co jest potrzebne przy planowaniu projektu, to lista zada do

  wykonania, ich sklasyfikowanie, zgromadzenie personelu do realizacji poszczeglnych

  zada i rozpoczcie pracy atwo moe doprowadzi do sytuacji kryzysowej, szczeglnie

  wtedy, gdy dotrzymanie terminw jest niemoliwe. Konieczna jest wic weryfikacja

  przyjtego czasu trwania kadego z zada oraz okrelenie wzajemnych uzalenie i

  rozwizanie konfliktw zasobowych. Dopiero po tym mona precyzyjnie przeledzi

 • 423

  logiczn sekwencj wykonywania zada [10,11].

  Harmonogramowanie projektu w warunkach ogranicze zasobowych, (ang.: Resources

  Constrained Project Scheduling Problem - RCPSP), to klasyczny problem

  harmonogramowania. Na czynnoci naoone s ograniczenia kolejnociowe wynikajce

  z marszruty technologicznej oraz ograniczenia zasobowe. Gwny cel

  w harmonogramowaniu projektu w warunkach ogranicze zasobowych to minimalizacja

  dugoci uszeregowania (ang.: makespan) [10,11].

  Podstawowym celem zarzdzania projektami jest rozstrzyganie problemw

  polegajcych na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy przy istniejcych ograniczeniach

  zasobowych danego systemu wytwrczego i przy znanym rozkadzie mocy produkcyjnych

  w okrelonym horyzoncie czasu nowy projekt moe by przyjty do realizacji zgodnie

  z oczekiwaniami odbiorcy, w zadanej iloci i w okrelonym terminie przy jednoczesnym

  zachowaniu ceny produktu wynikajcej z warunkw rynku?

  Problem rozwaany w niniejszej pracy mona sformuowa w nastpujcy sposb:

  Dany jest zbir projektw przewidzianych do wspbienej realizacji na zasobach

  o ograniczonej zdolnociach produkcyjnych i w ograniczonym czasie.

  Zakada si, e:

  - Dostpno zasobw jest znana i opisana macierz zdolnoci produkcyjnych dla kadego okresu planistycznego.

  - Zasoby s zasobami odnawialnymi w kolejnych okresach planistycznych. - Dany jest zbir procesw, w ktrych skad wchodzi okrelona liczba zada. - Kolejno wykonywanych czynnoci jest z gry znana i okrelona za pomoc

  relacji nastpstw.

  - Kade zadanie moe by uruchomione w chwili czasu 0 i wszystkie zadania s znane w momencie uruchomienia.

  - Kade zadanie realizowane jest od momentu rozpoczcia bez przerwy, a do momentu zakoczenia zadania.

  - Czasy realizacji zada na poszczeglnych komrkach s z gry okrelone. - Pomidzy zadaniami procesw wystpuj zalenoci typu zakoczenie

  rozpoczcie ZR, w ktrym nastpnik moe rozpocz si bezzwocznie po

  zakoczeniu zadania poprzedzajcego.

  Czy przy takich zaoeniach moliwe jest utworzenie harmonogramu dopuszczalnego

  uwzgldniajcego te ograniczenia zasobowe i czasowe?

  Zoono problemw harmonogramowania sprawia, e przy wykorzystaniu

  algorytmw dokadnych liczba iteracji ronie wykadniczo wraz ze wzrostem liczby zada.

  Dlatego te proponuje si metody, ktre pozwol na znalezienie zadowalajcego

  rozwizania w danym przedziale czasu i przy danych ograniczeniach zasobowych. Grup

  metod, ktre daj moliwo sukcesywnego poprawiania istniejcego rozwizania s

  metody heurystyczne. Metody te umoliwiaj rozwizywanie trudnych kombinatorycznych

  zagadnie m.in. takich jak harmonogramowanie i alokacja zasobw. Zastosowanie tych

  metod skraca czas rozwizywania problemu wraz ze wzrostem liczby ogranicze.

  Do metod heurystycznych nale algorytm rojowe. Inspiracj do ich powstania byy

  obserwacje zachowa kluczy ptakw, awic ryb i rojw owadw. Ptaki lecce w stadzie

  potrafi caym stadem zmieni kierunek ruchu, przegrupowujc si, skupiajc lub

  rozpraszajc Algorytm mrwkowy (nalecy do grupy algorytmw rojowych), wzoruje si

  na zachowaniu kolonii ywych mrwek, ktre znajduj najkrtsz drog midzy rdem

  poywienia a mrowiskiem [12,13].

  Z tego te powodu do harmonogramowania projektw wybrano algorytm optymalizacji

 • 424

  mrowiskowej, ktry dostarczy rozwizania przyblionego, umoliwi rozdzia czynnoci na

  ograniczonych zasobach w ograniczonym przedziale czasu.

  4. Algorytm optymalizacji mrowiskowej

  Inteligentne zachowanie osobnik