bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na...

of 52 /52
Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa OFERTA 1. Firma Wykonawcy: _________________________________________________________________ ____ _________________________________________________________________ ____ 2. REGON: _______________________ NIP:______________________________ 3. kod, miejscowość, województwo, powiat: __ - ___ , _______________________ , _____________________ , ulica, nr domu, nr lokalu: _____________________________________________ , _______ , ___________ 4. internet: http:// _____________________ e-mail: ______________________ 5. numer kierunkowy _____ tel._________________ faks_________________ Dane, o których mowa wyżej w pkt. 5 i 6 należy uzupełnić, jeśli

Transcript of bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na...

Page 1: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

Załącznik Nr 3 do SIWZFORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

OFERTA

1. Firma Wykonawcy:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. REGON: _______________________ NIP:______________________________

3. kod, miejscowość, województwo, powiat:

__ - ___ , _______________________ , _____________________ ,

ulica, nr domu, nr lokalu:

_____________________________________________ , _______ , ___________

4. internet: http:// _____________________ e-mail: ______________________

5. numer kierunkowy _____ tel._________________ faks_________________

Dane, o których mowa wyżej w pkt. 5 i 6 należy uzupełnić, jeśli Wykonawca posiada.

W przypadku Oferty składanej przez grupę podmiotów należy podać adres i siedzibę

podmiotu wiodącego.

Page 2: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach o nr 247/150, 247/151 i 128 oraz na wykonanie zaleceń ppoż. K.M.P.S.P. w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej oraz sporządzeniu dokumentacji projektowej rozbiórki Budynku Nr 9B i budowy nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ewidencyjnych o nr 247/68, 247/69 i 136/6 w Radomiu przy

ul. Zubrzyckiego dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę:1.1. ……….. zł netto (słownie złotych netto: ………………………..

………………………),

1.2. ………..zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………….………….……….),

a w tym:

a) cena za sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach o nr 247/150, 247/151 i 128 oraz na wykonanie

zaleceń ppoż. K.M.P.S.P. w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej ……….. zł netto

(słownie złotych netto: ………………………..………………………) tj.: ……… zł

brutto (słownie złotych brutto: ……………………………………………………..);

b) cena za sporządzenie dokumentacji projektowej rozbiórki Budynku Nr 9B i budowy nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach

ewidencyjnych o nr 247/68, 247/69 i 136/6 w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego)

……….. zł netto (słownie złotych netto: ………………………..……………) tj.: ……zł

brutto (słownie złotych brutto: ……………………………………………………),

c) cena za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do

Dokumentacji w kwocie ………. zł netto; ……. zł brutto,

d) cena za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych będących

przedmiotem Dokumentacji w kwocie ………. zł netto; ……. zł brutto.

2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodne z warunkami zawartymi

w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni

od daty otwarcia ofert.

5. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia samodzielnie/przewidujemy powierzyć

podwykonawcom * w zakresie: …………………………………………………………. .

6. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie

z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w miejscu i terminie

Page 3: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach od …… do ……

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane**.8. Oświadczamy, iż dokonaliśmy wizji lokalnej, o której mowa w Opisie Przedmiotu

Zamówienia w dniu ……………………………. .

9. Do Oferty załączono następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część:

a) ……………………………………………………………………,

b) ……………………………………………………………………,

c) .......................................................................................,

d) ………………………………………………………… .

10. Wadium w kwocie 40.000,00 zł zostało wniesione w dniu …….. 2017 r. w formie

………………………………. . W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej

prosimy o zwrot wadium na numer rachunku bankowego: …………….. prowadzonego

w Banku: …………………….. .

11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……… kolejno ponumerowanych

stronach.

.................................................................................. (miejscowość i data)

Ofertę podpisały***

…………………………………………………………………………………… (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić i ewentualnie uzupełnić.**określić zakres informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa***prosimy o czytelne wskazanie osób podpisujących Formularz oferty

Page 4: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

Załącznik Nr 4 do SIWZLista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

w postępowaniu na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach o nr 247/150, 247/151 i 128 oraz na wykonanie zaleceń ppoż. K.M.P.S.P. w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej oraz sporządzeniu dokumentacji projektowej rozbiórki Budynku Nr 9B i budowy nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ewidencyjnych o nr 247/68, 247/69 i 136/6

w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i reprezentując:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

1. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.

poz. 229).

……………………………………….

(miejscowość i data)

……………….……………………………….

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

2. Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Pełna lista podmiotów należących do grupy kapitałowej jest następująca:

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

…………………………

(miejscowość i data)

……………….……………………………….

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)Uwaga:

Wykonawca składa podpis pod oświadczeniem, które jego dotyczy.

W przypadku należenia do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty, również

zagraniczne. W przypadku braku miejsca do wpisania należy dołączyć własną listą obejmującą

wszystkie podmioty. Należy podać nazwę i adresy podmiotów wchodzących do grupy kapitałowej.

Page 5: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ...................

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu .................. 2017 r. w ……………………. pomiędzy:

Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat

6/12, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, kapitał zakładowy:

5.291.750.000,00 zł, wpłacony w całości, zwaną dalej „Zamawiającym” lub „ARP S.A.” reprezentowaną (zgodnie z odpisem aktualnym z KRS stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy) przez:

…………………………………………………………..

a .................................................................................................................................................

..

....................................................................................................................................................

z siedzibą w ...............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym (zgodnie z odpisem aktualnym z KRS

stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy) przez: ……………………………………………..

Zamawiający i Wykonawca, w dalszej części Umowy mogą być nazywani Stroną lub

łącznie Stronami.

Preambuła

W związku z wyłonieniem Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz wobec braku przeszkód formalnych

uniemożliwiających zawarcie Umowy, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1(Przedmiot Umowy)

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego:

1) dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach o nr

247/150, 247/151 i 128 oraz na wykonanie zaleceń ppoż. K.M.P.S.P. w Radomiu

przy ul. Tarnobrzeskiej,

Page 6: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

2) dokumentacji projektowej rozbiórki Budynku Nr 9B i budowy nowego budynku

wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ewidencyjnych o nr 247/68,

247/69 i 136/6 w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego dla Agencji Rozwoju Przemysłu

S.A.

2. W skład Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej wchodzi

sporządzenie kompletnej wielobranżowej Dokumentacji projektowej obejmującej

wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę, Projektów

budowlanych, Projektów wykonawczych, rysunków warsztatowych, szkiców,

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych w

dalszej części Umowy „STWiORB”, dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robót,

kosztorys inwestorski, kosztorys „ślepy”, wykaz materiałów i urządzeń do

wbudowania), wykonanie zaleceń ppoż. K.M.P.S.P. w Radomiu (o których mowa w pkt.

od 3.1.1. do pkt. 3.1.19. WaZa), uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na

budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa Hali Nr 9 posadowionej na działkach o nr 247/150, 247/151 i 128 oraz wykonanie zaleceń ppoż. K.M.P.S.P. w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej” dla

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, zwaną dalej

„Ofertą”, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, stanowiącą Załącznik Nr 4 do Umowy, które

stanowią integralną część Umowy.

3. W skład Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej wchodzi

wykonanie na rzecz Zamawiającego kompletnej wielobranżowej Dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie: dokumentacji projektowej wraz z projektem zagospodarowania terenu działek o nr 247/68, 247/69 i 136/6 do uzyskania

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Budynku Nr 9B i budowę nowego

budynku, Projektów budowlanych, projektów wykonawczych, rysunków warsztatowych,

szkiców, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwaną

dalej: „STWiORB”, dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robót, kosztorys

inwestorski, kosztorys „ślepy”), uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

rozbiórkę Budynku Nr 9B i budowę nowego budynku oraz sprawowaniu nadzoru

autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką Budynku Nr 9B i budową nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ewidencyjnych o nr 247/68, 247/69 i 136/6 w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, zwaną dalej „Ofertą”, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,

stanowiącą Załącznik Nr 4 do Umowy, które stanowią integralną część Umowy.

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

Page 7: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

1) wykonania Dokumentacji do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na

budowę dla zadania pn. „Przebudowa Hali Nr 9 posadowionej na działkach

o nr 247/150, 247/151 i 128 oraz wykonanie zaleceń ppoż. K.M.P.S.P.

w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej”,

2) wykonania Dokumentacji do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na rozbiórkę i budowę nowego budynku wraz z projektem zagospodarowania terenu działek o nr 247/68, 247/69 i 136/6,

3) opracowanie wizualizacji (graficzna i opisowa) projektowanych zmian,

4) opracowania „STWiORB”,

5) opracowania dokumentacji kosztorysowych (przedmiary robót, kosztorysy

inwestorskie, kosztorysy „ślepe”, wykaz materiałów i urządzeń do wbudowania),

6) opracowania Projektów budowlanych, Projektów wykonawczych (we wszystkich

branżach), rysunków wykonawczych, szkiców i innych opracowań projektowych,

graficznych i obliczeniowych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót

budowlanych,

7) wykonanie zaleceń ppoż. K.M.P.S.P. w Radomiu (o których mowa w Załączniku

Nr 1 do SIWZ),

8) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

9) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Budynku Nr 9B

i budowę nowego budynku dla zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych

związanych z rozbiórką Budynku Nr 9B i budową nowego budynku wraz

z zagospodarowaniem terenu na działkach ewidencyjnych o nr 247/68, 247/69

i 136/6 w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego

zwanej dalej „Dokumentacją”.

5. W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się także do:

1) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji,

2) sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa Hali Nr 9 posadowionej na działkach o nr 247/150, 247/151 i 128 oraz wykonanie zaleceń ppoż. K.M.P.S.P. w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej” będącego

przedmiotem Dokumentacji,

3) sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką Budynku Nr 9B i budową nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ewidencyjnych o nr 247/68, 247/69 i 136/6 w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego” będącego

przedmiotem Dokumentacji.

6. Zalecenia ppoż., K.M.P.S.P. w Radomiu, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy zostały

szczegółowo opisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ i Wykonawca zobowiązuje się do ich

wykonania i uwzględnienia w Dokumentacji.

Page 8: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji zgodnie ze złożoną Ofertą

oraz SIWZ.

8. Wykonawca zaopatrzy Dokumentację w wykaz opracowań oraz pisemne

oświadczenie, że Dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi

przepisami i kompletna ze względu na cel, któremu ma służyć. Wykaz opracowań

i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej Dokumentacji.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji w sposób umożliwiający jej

bezpośrednie użycie przez Zamawiającego w procedurze wyłonienia wykonawcy robót

budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

10. Dokumentacja przeznaczona jest do:

1) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) uzyskania danych wyjściowych dla inwestycji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń

i pozwoleń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zwaną dalej „Prawem budowlanym”,

3) wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, o których

mowa w § 1 ust. 2 i 3 Umowy,

4) wykonania robót rozbiórkowych i budowlanych,

5) eksploatacji po wykonanej przebudowie i budowie.

§ 2(Sposób realizacji)

1. W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Załącznikiem 1 i Załącznikiem 2 do SWIZ,

w tym min. :

1) opracowania Projektów Budowlanych, Projektów Wykonawczych we wszystkich

branżach (architektoniczno – konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych; drogowej). Sposób wykonania – po 6 egzemplarzy

w formie papierowej i po 1 w formie elektronicznej, odrębnie dla każdego

z Przedmiotów Umowy, o którym mowa w § 1 ust.2 i ust. 3 Umowy,

2) opracowania STWiORB we wszystkich branżach (architektoniczno –

konstrukcyjnej i budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; drogowej).

Sposób wykonania – po 6 egzemplarzy w formie papierowej i po 1 w formie

elektronicznej, odrębnie dla każdego z Przedmiotów Umowy, o którym mowa

w § 1 ust.2 i ust. 3 Umowy,

Page 9: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

3) opracowania dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robót, wykaz materiałów

i urządzeń do wbudowania, kosztorys inwestorski, kosztorys „ślepy”). Sposób wykonania – po 6 egzemplarzy w formie papierowej i po 1 w formie

elektronicznej, odrębnie dla każdego z Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1

ust.2 i ust. 3 Umowy,

4) opracowania rysunków wykonawczych, szkiców i innych opracowań

projektowych graficznych i obliczeniowych, niezbędnych dla prawidłowego

wykonania robót budowlanych. Sposób wykonania – po 6 egzemplarzy w formie

papierowej i po 1 w formie elektronicznej, odrębnie dla każdego z Przedmiotów

Umowy, o którym mowa w § 1 ust.2 i ust. 3 Umowy,

5) opracowanie wizualizacji (graficzna i opisowa) projektowanych zmian - 3

egzemplarze w formie papierowej i 1 w formie elektronicznej

6) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji,

7) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych będących

przedmiotem Dokumentacji,

8) opracowania planu organizacji placu budowy w celu zapewnienia bezkolizyjnego

i bezpiecznego wykonania robót budowlanych na podstawie Dokumentacji.

Sposób wykonania – po 6 egzemplarzy w formie papierowej i po 1 w formie

elektronicznej, odrębnie dla każdego z Przedmiotów Umowy, o którym mowa w §

1 ust.2 i ust. 3 Umowy,

9) uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,

10) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Budynku Nr 9B i na

budowę nowego budynku,

11) udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców biorących udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadań inwestycyjnych,

o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 Umowy w części dotyczącej Dokumentacji

i innych materiałów opracowanych/dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Zamawiający określa obowiązujące formaty plików:

1) dokumenty tekstowe – docx,

2) tabele, zestawienia – excel,

3) fotografie, grafiki – JPG,

4) rysunki – dwg v 2010.

3. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo przy przekazywaniu wszelkich dokumentów

w wersji papierowej lub elektronicznej Wykonawca dołączył plik w formacie pdf.

4. Dokumentację Wykonawca opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

a w szczególności z nw. aktami:

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

Page 10: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno

– użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.

Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),

3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.),

4) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”.

5. W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie także

do pozyskania na własny koszt w ramach Wynagrodzenia:

1) wypisów z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną,

2) pozyskania mapy do celów projektowych,

3) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania

Umowy, w tym wykonania prac projektowych, decyzji, zezwoleń, zgód,

potwierdzeń, opinii, uzgodnień i stanowisk organów administracji i innych

właściwych instytucji i osób, w zakresie umożliwiającym uzyskanie ostatecznego

pozwolenia na budowę, w tym między innymi uzyskanie wymaganych warunków

przyłączeniowych do sieci infrastrukturalnych,

4) wykonania niezbędnych badań technicznych.

6. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany

do bieżącej konsultacji z Zamawiającym na każde jego żądanie.

§ 3(Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego)

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z jej treścią oraz

zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych

i Prawem budowlanym.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego, wymaganych przepisami, prawomocnych

decyzji, pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień lub opinii innych organów

i rzeczoznawców niezbędnych dla prawidłowego opracowania Dokumentacji,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji, oświadczeń właściwych jednostek

organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, odbioru ścieków

oraz o warunkach przyłączenia poszczególnych projektowanych elementów

Page 11: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

będących przedmiotem Dokumentacji do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,

odprowadzenia wód opadowych, cieplnych, elektroenergetycznych oraz dróg,

3) opracowanie Dokumentacji z należytą starannością,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego

w oparciu o Dokumentację, zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:

a) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań

technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją,

b) kontrolowanie parametrów materiałów i urządzeń w przypadku dopuszczenia

przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zakupu na roboty

budowlane, do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie

gorszych niż przedstawione w Dokumentacji,

c) stosowanie i proponowanie najkorzystniejszych dla Zamawiającego

rozwiązania z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego,

d) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do

tych przewidzianych w Dokumentacji,

e) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli Dokumentacja projektowa

w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,

f) uzupełnianie szczegółów Dokumentacji oraz udzielanie wyjaśnień wykonawcy

robót budowlanych w zakresie wątpliwości powstałych w toku realizacji tych

robót,

g) udział w naradach technicznych. Strony zgodnie przyjmują, że liczba pobytów

projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych

każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu

Inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez Kierownika budowy,

h) udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz

w odbiorze końcowym robót budowlanych,

i) sprawowania nadzoru nad sporządzeniem dokumentacji powykonawczej,

przez wykonawcę robót budowlanych i jej zatwierdzenie uwzględniające

wszystkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji w trakcie realizacji robót

budowlanych,

j) sprawowania nadzoru autorskiego poszczególnych projektantów z zespołu

Wykonawcy w następujący sposób:

i. przybycia niezwłocznie na plac budowy, tj. nie później niż w terminie 24

godzin od daty wezwania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

dokonanego wpisem do Dziennika budowy i potwierdzonego

telefonicznie lub faksem,

ii. żądania wpisu do Dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych

w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub

Page 12: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją.

5) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji,

zgodnie z § 11 Umowy,

6) złożenie oświadczenia, iż Wykonawca nie będzie korzystać z autorskich praw

osobistych do utworu, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz.

666) względem Zamawiającego i jego następców prawnych, na których

przeniesione zostaną prawa majątkowe do utworu, będącego Przedmiotem

Umowy,

7) udzielenie rękojmi na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy na wykonaną

Dokumentację,

8) pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych

nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy,

9) uzgodnienie zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań

z Zamawiającym,

10) zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,

11) określenie w Dokumentacji parametrów technicznych i wymagań zastosowanych

wyrobów, które spełniają parametry w niej przewidziane lub rozwiązań

równoważnych, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych

wyrobów Wykonawca nie może opisywać wyrobów poprzez wskazanie znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia, z zastrzeżeniem wynikającym z Pzp,

12) informowanie Zamawiającego na jego wniosek o postępie i zaawansowaniu prac

projektowych,

13) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, przed terminem przekazania

Dokumentacji Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia,

14) uzgodnienie pomiędzy wszystkimi projektantami w poszczególnych branżach, jak

również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń

pożarowych oraz sanitarno – higienicznych projektów budowlanych i projektów

wykonawczych, jeśli są wymagane,

15) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia,

że opracowana Dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi

przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje

wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

16) protokolarne przekazanie sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz

z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oświadczeniami projektantów

Dokumentacji wraz wykazem opracowań Zamawiającemu,

17) usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w Dokumentacji zgodnie

Page 13: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

z postanowieniami § 10 Umowy,

18) współdziałanie z Zamawiającym w celu uzyskania Przedmiotu Umowy

spełniającego cele określone w Umowie w tym uzyskania ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na budowę, jak również współdziałanie na etapie wykonywania

robót budowlanych,

19) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania

Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w uzgodnionych terminach,

20) złożenie najpóźniej w dniu podpisania Umowy oświadczenia według wzoru

stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru okaże się, że Dokumentacja ma wady zmniejszające

jej wartość lub użyteczność, Wykonawca jest odpowiedzialny względem

Zamawiającego, zgodnie z postanowieniem § 10 Umowy, a w szczególności

odpowiada za przyjęte w Dokumentacji rozwiązania niezgodne z parametrami

ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie

Dokumentacji okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych

w Dokumentacji konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót budowlanych,

Wykonawca zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi

robotami.

5. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt szkody powstałej

wskutek przyjętych wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji

udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, co będzie skutkowało nie osiągnięciem

w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-

budowlanymi.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z dołożeniem najwyższej

staranności, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki

zawodowej oraz zobowiązany będzie zapewnić, że Dokumentacja stanowiąca

Przedmiot Umowy będzie przewidywać stosowanie wyłącznie dopuszczonych do

obrotu wyrobów oraz będzie sporządzona wyłącznie przez osoby legitymujące się

wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi przez obowiązujące przepisy

prawa oraz przez Zamawiającego, których uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone są

właściwymi dokumentami. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko będzie

zobowiązany weryfikować obowiązujący stan prawny w całym okresie wykonania

Umowy.

7. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) odebranie Dokumentacji w terminach wyznaczonych w Umowie,

2) terminowa zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy.

Page 14: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

§ 4(Podwykonawcy)

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujący zakres Przedmiotu

Umowy: ………………………………………………………………………………………

2. Pozostały zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda

Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie

na jego rzecz przez Wykonawcę należności za realizację powierzanego

mu do wykonania zakresu prac w sposób i ze skutkiem określonym w § 8 ust. 2

Umowy.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu przez

Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń,

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje

własne.

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku

Podwykonawcy lub przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy będzie traktowana,

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić

podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 6 Umowy ani zmiany

Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

8. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za działania i zaniechania

Podwykonawców jak za swoje własne.

9. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z płaceniem podatków, składek ZUS i jest

w posiadaniu odpowiednich zaświadczeń stwierdzających brak wyżej wskazanych

zaległości.

10. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania

nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobę/y, które opracowały dokumentację

projektową. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami dokumentacji

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego.

§ 5(Osoby odpowiedzialne)

1. Dokumentacja stanowiąca Przedmiot Umowy zostanie wykonana przez następujące

osoby:

1) branża architektoniczno – konstrukcyjna, budowlana …………………………

Page 15: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

2) branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - .................

3) branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - …

4) branża drogowa - …………………………………………. .

2. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 1 Umowy posiadają uprawnienia

projektowe bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy

oraz posiadają zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby

Architektów .

3. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest

…......................... .

4. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do występowania w jego imieniu

w sprawach związanych z realizacją Umowy jest :

1) Zygmunt Cholewiński – Zastępca Dyrektora Oddziału ARP S.A.

w Tarnobrzegu.

5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Janusz Melich z ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu Biuro Podstrefy Radom TSSE

EURO-PARK WISŁOSAN ul. Tarnobrzeska 8, 26-600 Radom, tel. (048) 344 61 40,

kom. 605 884 134, Faks (048) 344 61 40, e-mail [email protected]

§ 6(Terminy realizacji)

Zamawiający określa termin wykonania Przedmiotu Umowy w następujący sposób:

1) wykonanie Dokumentacji – do dnia 30 maja 2018 roku,

2) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na rozbiórkę Budynku Nr 9B i budowę nowego budynku (jeżeli będą

wymagane przez właściwe organy administracji) – do dnia 30 maja 2018 roku,3) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji –

w dniu przekazania danego utworu,

4) udzielanie odpowiedzi dotyczących Dokumentacji na etapie wyłaniania wykonawcy

robót budowlanych - podczas postępowania zakupowego prowadzonego przez Zamawiającego w celu wyłonienia wykonawcy robot budowlanych,

5) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych będących

przedmiotem Dokumentacji – podczas realizacji zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 Umowy.

Page 16: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

§ 7(Wynagrodzenie)

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wysokość zryczałtowanego

wynagrodzenia Wykonawcy (zwanego dalej „Wynagrodzeniem”), w kwocie …… zł

(słownie: …………………………………………) netto + należny podatek VAT w tym:

1) za wykonanie dokumentacji, dotyczącej Przedmiotu Umowy, o którym mowa

w § 1 ust. 2 Umowy w kwocie …………zł (słownie: ……………) netto + należny

podatek VAT;

2) za wykonanie dokumentacji, dotyczącej Przedmiotu Umowy, o którym mowa

w § 1 ust. 3 Umowy w kwocie …………zł (słownie: ……………) netto + należny

podatek VAT;

3) za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych

do Dokumentacji, w kwocie ………zł (słownie:: ………) netto + należny podatek

VAT;

4) za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

będących przedmiotem Dokumentacji w kwocie …………zł (słownie: …) netto +

należny podatek VAT.

2. Zamawiający nie udziela zaliczek.

3. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminów realizacji

Przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie, którego wysokość została wskazana w ust. 1 powyżej, uwzględnia

elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie

prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów

technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji.

5. Wszelkie wskaźniki cenotwórcze, przyjęte do wyceny wartości prac projektowych

stanowiących Przedmiot Umowy, zawarte w Ofercie są stałe i nie podlegają zmianom

w trakcie obowiązywania Umowy.

6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w czasie

zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 8(Rozliczenia Stron )

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi

w podany poniżej sposób:

1) za Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 2 i ust. 3 Umowy oraz w § 1 ust. 5 pkt 1)

Umowy - płatność będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej

po podpisaniu Protokołu z końcowego odbioru Dokumentacji,

Page 17: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

2) za Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 i 3) Umowy - płatność

będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. Do faktury Wykonawca załączy zestawienie należności dla Podwykonawców wraz

z kopiami wystawionych przez nich faktur oraz oświadczenia Podwykonawców

o zapłacie na ich rzecz wszelkich przysługujących im należności z tytułu wykonanych

czynności w zakresie objętym umową pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. Brak

takiego oświadczenia któregokolwiek z Podwykonawców uprawnia Zamawiającego

do wstrzymania wypłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w części przysługującej

Podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie przedłożył, do czasu

przedłożenia tego oświadczenia. Wzór oświadczenia podwykonawcy przedstawia

Załącznik Nr 6 do Umowy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane

na fakturze w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu do Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

4. W razie opóźnienia w zapłacie faktury, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty

odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości zgodniej z postanowieniami ustawy

z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1830).

5. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego Wynagrodzeniem.

6. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz

posiadają nadany numer NIP. Faktury należy wystawiać według następujących danych:

Zamawiający Wykonawca

Adres ul. Nowy Świat 6/12

Kod pocztowy 00-400

Miejscowość Warszawa

NIP 526-030-02-04

7. Fakturę należy wysłać na adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie,

Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

8. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, o którym mowa

w § 1 ust. 5 pkt 2 i 3) Umowy uznaje się za wykonanie w dacie podpisania Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych w Radomiu lub faktycznego jego

zakończenia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło później.

9. Rozliczenie za wykonanie Dokumentacji nastąpi jedną fakturą wystawioną

po podpisaniu Protokołu z końcowego odbioru Dokumentacji. Protokół musi być

podpisany przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający ma

Page 18: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

prawo do podnoszenia i dochodzenia roszczeń wynikających z wad ujawnionych w

trakcie odbioru lub po odbiorze końcowym w okresie gwarancji lub rękojmi.

10. Rozliczenie za sprawowanie nadzoru autorskiego nastąpi jedną fakturą końcową, która

zostanie wystawiona po zakończeniu robót budowlanych na podstawie obustronnie

podpisanego - ze strony Zamawiającego przez upoważnionych przez niego

przedstawicieli, w tym Inwestora Zastępczego, Inspektorów Nadzoru i upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy - Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiającemu wykonanej zgodnie z wymogami umowy na

wykonanie robót budowlanych dokumentacji powykonawczej.

§ 9(Przekazanie Dokumentacji)

1. Miejscem przekazania Dokumentacji jest siedziba Oddziału Zamawiającego

w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

2. Dokumentacja powinna być przekazana w stanie kompletnym, pozbawionym wad

i usterek wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do końcowego odbioru wykonanego

przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

3. Z czynności przekazania Dokumentacji zostanie sporządzony Protokół odbioru Dokumentacji wraz z wykazem opracowań wchodzących w skład Dokumentacji oraz

pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że są one wykonane zgodnie z Umową,

obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostają wydane z punktu widzenia celu,

któremu mają służyć. Powyżej wskazane oświadczenie stanowi integralną część

Protokołu.

4. W przypadku braku kompletności Dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany

do niezwłocznego jej uzupełnienia, nie później jednak niż w terminie do 7 dni

roboczych. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku,

z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w tym

Dokumentacji w ciągu 30 dni licząc od dnia, w którym Wykonawca przekazał

za pisemnym potwierdzeniem wpływu Dokumentacji w dzienniku korespondencji (CRK)

w miejscu przekazania, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu.

6. Podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru Dokumentacji jest dla

Wykonawcy potwierdzeniem przekazania Dokumentacji, lecz nie akceptowania jego

kompletności i jakości.

§ 10(Procedury usuwania wad i usterek Dokumentacji)

1. Zamawiający ma obowiązek, przed końcowym odbiorem Dokumentacji, w terminie

do 14 (czternastu) dni roboczych, dokonać jej weryfikacji, licząc od dnia protokolarnego

przekazania Dokumentacji.

Page 19: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

2. Jeżeli w trakcie weryfikacji zostaną ujawnione istotne wady zmniejszające wartość lub

użyteczność Dokumentacji, względnie jej części, Zamawiający może w kolejności:

1) zażądać poprawienia lub uzupełnienia Dokumentacji w terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego,

2) w przypadku upłynięcia terminu dodatkowego, o ile Dokumentacja lub jej część

nie została ponownie należycie poprawiona lub uzupełniona, rozwiązać Umowę

ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

i przekazać Dokumentację do poprawienia, uzupełnienia lub dokończenia innej

osobie posiadającej stosowne kwalifikacje. Kosztami i ryzykiem wynikającymi

z uprawnienia Zamawiającego wynikającego ze zdania poprzedniego obciążony

zostanie Wykonawca,

3) żądać obniżenia Wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości

użytkowej Dokumentacji (w razie stwierdzenia wad, których usunięcie nie jest

możliwe).

3. Jeżeli ujawnione wady Dokumentacji uniemożliwią realizację robót budowlanych,

a współpraca Zamawiającego z Wykonawcą nie wskazuje, że istnieje możliwość

do wywiązania się przez Wykonawcę z Umowy, Zamawiający ma prawo przerwać

proces projektowy i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.

4. Wszelkie wady i usterki Dokumentacji, których istnienie zostało ujawnione dopiero

w trakcie realizacji robót budowlanych, a których Zamawiający nie mógł wykryć

w czasie weryfikacji Dokumentacji, Wykonawca ma obowiązek usunąć na własny koszt

w ramach pełnienia nadzoru autorskiego oraz naprawić własnym kosztem wszelką

wynikłą z tego tytułu szkodę. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub

ponownego wykonania w całości lub w części Dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub

usterek leżały po stronie Wykonawcy/podwykonawcy.

5. Czas, w którym Wykonawca dokonuje poprawek, o których mowa w ust. 2 pkt 1), ust. 4

powyżej, wlicza się do terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)

i 2) Umowy.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 4, mają zastosowane procedury

opisane w ust. 2.

§ 11(Ochrona autorskich praw majątkowych)

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać autorskie prawa

majątkowe do Dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy, będącej utworem

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666), która powstanie w wyniku wykonania

Umowy.

Page 20: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

2. Z chwilą przekazania Dokumentacji (lub jej części), Wykonawca przenosi na

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Dokumentacji (lub jej części),

na wszystkich znanych polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy wraz z

wyłącznym prawem udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w

zakresie wszelkiego rodzaju opracowań/ modyfikacji Dokumentacji (lub jej części), w

szczególności modyfikacji polegającej na skracaniu, dowolnym przerabianiu,

przemontowaniu, fragmentaryzacji, łączeniu z innymi utworami wszelkiego rodzaju,

a Zamawiający nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji (lub jej

części), w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw

autorskich wraz z prawem własności egzemplarzy Dokumentacji (lub jej części)

wydanych w formie papierowej i elektronicznej.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, uprawnia

Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania

Dokumentacją (lub jej częścią), na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach

eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie całości lub części (fragmentów) Dokumentacji

dowolną techniką i w dowolnej formie oraz w dowolnej liczbie egzemplarzy,

a także rozpowszechnianie w dowolnej formie egzemplarzy utrwalonych lub

zwielokrotnionych, jak też utrwalonych lub zwielokrotnionych fragmentów

Dokumentacji; w szczególności tworzenie egzemplarzy Dokumentacji przy

pomocy dowolnych technik, w tym drukowania, reprografii, zapisu

magnetycznego, nagrań magnetofonowych, technik cyfrowych, na dowolnych

nośnikach, w szczególności CD-romach, DVD, USB;

b) wprowadzanie Dokumentacji lub jej fragmentów do pamięci dowolnej liczby

komputerów;

c) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,

rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie

Dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę lub przez inne podmioty,

na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności wymienionych w niniejszym

paragrafie;

d) dokonywanie skrótów i tłumaczeń całości lub części (fragmentów) Dokumentacji

i jej utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie skrótów lub

tłumaczeń, jak też ich udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej

techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w zgodnie z lit a) i b) powyżej;

e) modyfikowanie całości Dokumentacji oraz jego pojedynczych fragmentów, przez

co Strony rozumieją m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian

Page 21: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

i adaptacji, i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie,

i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej

liczbie egzemplarzy, w tym zgodnie z lit a) i b) powyżej;

f) łączenie Dokumentacji oraz jej fragmentów z innymi utworami, także takimi, które

nie powstały w wyniku działań Wykonawcy i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie

oraz rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej

techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zgodnie z lit a) i b) powyżej;

g) odtwarzanie Dokumentacji lub jej fragmentów oraz skrótów lub tłumaczeń,

o których mowa w lit d) bądź modyfikacji lub łączeń, o których mowa w lit e) lub f);

h) udostępnianie Dokumentacji pracownikom Zamawiającego lub podmiotom

współpracującym z Zamawiającym, jak też osobom trzecim,

i) dokonywanie opracowań, nieistotnych zmian, adaptacji, przeróbek

w Dokumentacji powstałych w ramach realizacji Umowy z wykonawcą prac

budowlanych oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną Dokumentacją z

zastrzeżeniem zdania drugiego. Dokonywanie istotnych zmian, adaptacji,

przeróbek w Dokumentacji za zgodą Wykonawcy, zaś w przypadku jej braku –

bez zgody Wykonawcy w sytuacji, gdy zmiany są niezbędne i uzasadnione

względami prawnymi, bezpieczeństwa lub ważnego interesu społecznego, zaś

Wykonawca nie wyraża zgody bez istnienia ważnej przyczyny;

j) wykorzystanie Dokumentacji lub dokumentacji zmienionych zgodnie z pkt i)

powyżej do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji,

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian

w Dokumentacji na każdym etapie projektowania oraz po jego zakończeniu

z zastrzeżeniem ust. 3 lit. i), oraz Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez

Zamawiającego zmian w Dokumentacji po zakończeniu budowy (realizacji inwestycji,

tj., po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji) przenosząc na Zamawiającego autorskie

prawa zależne. Prawo zależne obejmuje prawo do rozporządzania i korzystania

z opracowań utworu w szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacji. Dokonywanie

opracowań (przeróbek, adaptacji lub uzupełnień dokumentacji) należy do obowiązków

Wykonawcy i będzie mu powierzane przez Zamawiającego wraz z określeniem terminu

realizacji. W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę ww. obowiązków

w określonym przez Zamawiającego terminie umożliwiającym realizację

ww. obowiązków, jednak nie krótszym niż 7 dni, Zamawiający ma prawo do zlecenia

podmiotowi trzeciemu, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. i).

5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż przeniesienie

praw zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład

Dokumentacji, jak i jej poszczególnych części składowych, które w związku z powyższym

Page 22: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

Zamawiający będzie mógł wykorzystywać także w innych utworach tworzonych przez

Zamawiającego lub zlecanych przez niego do stworzenia innym podmiotom.

6. Przeniesienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje bez ograniczenia co do

terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

7. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu,

o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 666) względem Zamawiającego i jego

następców prawnych, na których przeniesione zostaną prawa majątkowe do utworu,

będącego Przedmiotem Umowy, co nie dotyczy sprawowania przez Wykonawcę nadzoru

autorskiego.

8. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwaloną Dokumentację jedynie do celów

własnej dokumentacji i prezentacji własnych dokonań.

9. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania

przez Zamawiającego z Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój

koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę

Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca

zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości

przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko

Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu

wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w

związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia

zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z Dokumentacji.

10. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są

autorami/współautorami dokumentacji objętej przedmiotem Umowy, z których będzie

wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na

Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji)

określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw

autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe

dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej

w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Wzór

oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do Umowy.

11. Zamawiający ma prawo wykorzystywania Dokumentacji projektowej w innych

postępowaniach związanych z wykonywaniem projektowanego przedsięwzięcia

inwestycyjnego, w szczególności poprzez włączenie Dokumentacji lub jej części do

specyfikacji istotnych warunków umowy oraz udostępnienia dokumentacji projektowej lub

jej części wszystkim zainteresowanym wykonaniem przedmiotowej inwestycji.

Page 23: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

§ 12(Kary umowne)

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

1) rozwiązania przez Zamawiającego zawartej Umowy z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% Wynagrodzenia brutto,

2) zaistnienia każdego przypadku niezachowania należytej staranności przy

wykonywaniu Umowy w wysokości 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy

złotych netto),

3) niedotrzymania, terminu, określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy w wysokości

0,3 % kwoty Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

4) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Dokumentacji

w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od

dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,

5) nie przedłożenia przez Wykonawcę ważnej polisy ubezpieczeniowej OC (wraz

z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej), o której mowa w § 16 Umowy,

w terminach wskazanych w tym paragrafie w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia

brutto, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach

ogólnych w przypadku gdy powstała szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kumulowania kar umownych.

4. Kary będą potrącane na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez

Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie

usunięte w wyznaczonym terminie.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji Umowy, kara umowna będzie

liczona od nowego terminu.

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie

zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia Przedmiotu Umowy lub

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

1) rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego, w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto,

2) opóźnienia w przeprowadzeniu odbioru Dokumentacji w wysokości 0,3%

Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

9. Zapłata kary umownej zostanie dokonana na podstawie noty obciążeniowej

wystawionej przez Wykonawcę. Płatność nastąpi przelewem, na wskazane na nocie

konto bankowe, w terminie 14 dni od otrzymania noty przez Zamawiającego.

10. Wykonawca ma prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych,

Page 24: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

w przypadku gdy powstała szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

§ 13(Rozwiązanie Umowy)

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym

z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności, gdy:

1) Wykonawca zaniechał realizacji Umowy, bez uzasadnionej przyczyny i w sposób

nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 15 dni,

2) Wykonawca realizuje prace projektowe w sposób wadliwy albo sprzeczny

z Umową, WaZa, obowiązującymi przepisami prawa po uprzednim wyznaczeniu

odpowiedniego terminu do zmiany sposobu wykonywania,

3) Wykonawca realizuje prace w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania

Przedmiotu Umowy,

4) Wykonawca nie zrealizował obowiązków określonych w § 16 Umowy oraz

w § 17 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy

Zamawiający:

1) nie wypłaca Wykonawcy Wynagrodzenia za odebrane prace w ciągu 14 dni od

dnia odebrania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie

mógł pokryć zobowiązania, o których mowa w treści § 3 ust. 7 ppkt. 2) i § 7 ust.

1 Umowy

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę:

1) w terminie 5 dni od rozwiązania Umowy Wykonawca sporządza na rzecz

Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacyjny wykonanych prac

projektowych na dzień rozwiązania,

2) zabezpieczenie prac projektowych przerwanych następuje na koszt Strony,

z powodu której nastąpiło rozwiązanie Umowy,

3) udzielona zostaje gwarancja i rękojmia na prace projektowe wykonane do chwili

rozwiązania Umowy na zasadach określonych Umową.

§ 14(Zmiany Umowy)

1. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w formie aneksu, jeżeli na skutek zmiany

obowiązujących przepisów, konieczne będzie dostosowanie treści Umowy

do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu

14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana

ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jak również

zmiany Wynagrodzenia. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub

Wykonawca.

Page 25: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

2. Zamawiający dopuszcza zmianę każdej z osób, o której mowa w § 5 ust. 1 i ust.

3 Umowy, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji

z zastrzeżeniem, że każda osoba zastępująca posiada uprawnienia nie mniejsze niż

osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Inicjatorem tej zmiany może być

Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni

od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie

wpłynie na termin wykonania Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zmiany

Wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w § 5 ust.

4 i ust. 5 Umowy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania Przedmiotu Umowy oraz

nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy, w sytuacji rezygnacji z wykonania części

prac projektowych. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni

od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie

spowoduje wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy i spowoduje obniżenie

Wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca lub

Zamawiający. Obniżenie Wynagrodzenia nastąpi na zasadach określonych w ust. 7

poniżej.

5. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy, o których mowa w Rozdziale XV. SIWZ.

6. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:

1) stawki podatku od towarów i usług;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 oraz z

2016 r. poz. 1265);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 7-13 poniżej.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu.

8. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany

Umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o

których mowa w ust. 6 powyżej. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany

Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz

dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w

ust. 6 powyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez

Page 26: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy

oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów

wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych

założeń - takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie

pracowników do ubezpieczeń;

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 powyżej, na wysokość kosztów

wykonania umowy przez Wykonawcę;

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów

wykonania Umowy przez Wykonawcę;

4) wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą

wynagrodzenia.

9. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8 powyżej,

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez

przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do

wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

10. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1

miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień

przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla

doręczeń pism dla Wykonawcy.

11. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony

podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania.

Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu

Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

12. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany

Umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w

ust. 6 powyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w

zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

13. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający może

zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub

dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z

oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których

mowa w ust. 6 powyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości

wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia

ust. 9-11 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w

Page 27: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia

otrzymania wniosku od Zamawiającego.

14. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 7 Umowy, która zacznie

obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w

ujęciu z podatkiem VAT, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania

zmienionej stawki podatku od towarów i usług - bez sporządzania aneksu do Umowy.

Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie

umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym

zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której

zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

15. Do zmian Umowy mają także zastosowanie postanowienia Rozdziały XV. SIWZ.

§ 15(Gwarancja jakości i rękojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 120 (stu dwudziesto) miesięcznej gwarancji

jakości na przygotowaną Dokumentację, liczonej od daty dokonania odbioru

Dokumentacji przez Zamawiającego tj. od dnia podpisania Protokołu z końcowego odbioru Dokumentacji.

2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 120 miesięcy

(stu dwudziestu), licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych na podstawie

Dokumentacji.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Wykonawca w dniu podpisania Protokołu z końcowego odbioru Dokumentacji zobowiązany jest dostarczyć dokument Gwarancji Jakości na wykonaną

Dokumentację, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do Umowy.5. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa dokonania cesji uprawnień gwarancyjnych

na rzecz innego podmiotu.

6. W ramach gwarancji Wykonawca podejmuje się naprawy lub wymiany elementów

Dokumentacji niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i użytkowania budynków

będących przedmiotem Dokumentacji.

7. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia

na własny koszt zgłoszonych przez Zamawiającego wad wynikających z opracowanej

przez Wykonawcę Dokumentacji w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie

uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin, liczonych od dnia

zgłoszenia.

Page 28: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

8. Jeśli usunięcie wady w terminach wskazanych w ust. 7 ze względów technicznych nie

jest możliwe, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości

technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie

zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

9. Jeśli Wykonawca nie usunie wady lub podjęte przez Wykonawcę działania nie

gwarantują usunięcia wady w terminach wskazanych w ust. 7 i/lub ust. 8, Zamawiający

zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty i wydatki

poniesione w związku z usunięciem wady w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania

faktury lub żądania zapłaty od Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy

wskazany na fakturze lub w żądaniu.

10. Na okoliczność usunięcia wad spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy

i Zamawiającego.

11. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 16(Ubezpieczenie)

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu kopię

poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentu

potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu

prowadzonej działalności objętej Przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż

5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów). Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 8 do Umowy.

2. Jeżeli termin ważności polisy, o której mowa w ust. 1 upływa przed terminem

wykonania Przedmiotu Umowy, określonym w § 6 pkt 5) Umowy, Wykonawca

zobowiązuje się odnowić polisę na czas realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Brak przedłużonej polisy może skutkować rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego

ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej

w § 12 ust. 1 pkt 1) i 5) Umowy.

4. Wykonawca odpowiada zarówno względem Zamawiającego, jak i osób trzecich,

za wszelkie wyrządzone szkody w związku z realizacją Umowy.

§ 17(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

Page 29: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego

wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej oferty tj. w

wysokości ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, złotych (słownie złotych: ……………………), zgodnie z

Rozdziałem VIII. ust. 1 SIWZ.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego…………………………………….. .

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2

powyżej. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym jest dokonywana z zachowaniem

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni

od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za wykonaną należycie.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

9. Kwota, o której mowa w ust. 8 powyżej, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po

upływie okresu rękojmi za wady.

§ 18(Postanowienia końcowe)

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie

obowiązującego prawa polskiego w szczególności Pzp.

Page 30: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji

wierzytelności, wynikających z tytułu realizacji Umowy. Dokonanie takiego

przeniesienia bez pisemnej zgody Zamawiającego jest bezskuteczne wobec

Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków określonych Umową.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności, chyba że co innego wynika z treści Umowy.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, wynikających z Umowy jest Sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla każdej ze Stron.

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

7. Integralną część Umowy stanowią Załączniki:

1) Załącznik Nr 1 - odpis aktualny z KRS Zamawiającego,

2) Załącznik Nr 2 - odpis aktualny z KRS Wykonawcy,

3) Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy,

4) Załącznik Nr 4 – SIWZ,

5) Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Oferenta o powiązaniach ze Skarbem Państwa,

6) Załącznik Nr 6 - Oświadczenia podwykonawcy,

7) Załącznik Nr 7 – Gwarancja Jakości,

8) Załącznik Nr 8 - Kopia polisy OC Wykonawcy,

9) Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych dla

Autora (w przypadku Podwykonawców).

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

……………………. ……………………..

Page 31: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

Załącznik Nr 5 do Umowy

Oświadczeniea) Zważywszy, że Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie (dalej „ARP”) zawarła umowę z [***] z siedzibą w [***], adres: [***], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [***], nr KRS: [***], NIP [***], REGON [***] (dalej „Kontrahent”) w dniu [***] w przedmiocie [***];

b) Zważywszy, że jedynym akcjonariuszem ARP jest Skarb Państwa;c) Zważywszy, że ARP zgodnie z art. 9a w zw. z art. 11 Ustawy o podatku

dochodowym z dnia 15 lutego 1992 r. (dalej „Ustawa o CIT”) zobowiązana jest w określonych przypadkach do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonanych z podmiotami powiązanymi zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni;

d) Zważywszy, że w ślad za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2016 r. o sygn. II FSK 4000/13 za transakcje z podmiotami powiązanymi mogą zostać uznane przez władze skarbowe transakcje ze Skarbem Państwa lub podmiotami, w których Skarb Państwa posiada pośrednio lub bezpośrednio udział kapitałowy,

e) Zważywszy, że ARP pragnie dochować obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych wynikających z Ustawy o CIT.

Kontrahent niniejszym oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy na moment składania niniejszego oświadczenia Skarb Państwa nie posiada pośrednio lub bezpośrednio udziału w kapitale Kontrahenta.)*Kontrahent niniejszym oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy na moment składania niniejszego oświadczenia Skarb Państwa posiada bezpośredni udział w kapitale Kontrahenta w wysokości ….%.)*Kontrahent niniejszym oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy na moment składania niniejszego oświadczenia Skarb Państwa posiada pośredni udział w kapitale Kontrahenta poprzez posiadanie udziału w kapitale podmiotu ………….w wysokości ….%, który to podmiot posiada udział w kapitale Kontrahenta w wysokości ….%)*Odpowiedzialność Kontrahenta za nieprawdziwe oświadczenieKontrahent ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ARP w wyniku złożenia przez Kontrahenta nieprawdziwego oświadczenia co do jego powiązań kapitałowych ze Skarbem Państwa i niniejszym zobowiązuje się wobec ARP do jej naprawienia

(miejscowość i data) (podpis w imieniu Kontrahenta)* Należy pozostawić brzmienie tylko jednego z trzech oświadczeń oraz uzupełnić je o stosowne informacje. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z ARP S.A. pod numerem (22) 695 36 96.

Page 32: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

Załącznik Nr 6 do UmowyOświadczenie składane

przez Podwykonawcę Wykonawcy

………………………, dnia ………………

-----------------------------------------------

ul. -------------------------------------------

-----------------------------------------------

1. Niniejszym w imieniu …………………… (Podwykonawca) oświadczamy,

iż Podwykonawcy nie przysługują i nie będą przysługiwać w przyszłości jakiekolwiek

roszczenia w stosunku do …………… (Wykonawcy) z tytułu umowy zawartej w dniu

…………………………. (Umowy), za wyjątkiem zwrotu kaucji zatrzymanej na okres

rękojmi i gwarancji, w kwocie …………… .

2. W przypadku gdyby niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, należy je

rozumieć jako zwolnienie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z długu ciążącego na niej

jako Zamawiającym z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy

względem Podwykonawcy wynikające z Umowy.

…………………………………….

Page 33: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

Załącznik Nr 7 do Umowy

[pieczęć firmowa Wykonawcy]

Tarnobrzeg, dnia ……… 2017 r.

GWARANCJA JAKOŚCI

Wykonania prac projektowych dla zadania pn. „Przebudowa Hali Nr 9 posadowionej na działkach o nr 247/150, 247/151 i 128 oraz wykonanie zaleceń ppoż. K.M.P.S.P. w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej” oraz dla zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką Budynku Nr 9B i budową nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ewidencyjnych o nr 247/68, 247/69 i 136/6 w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego”, zwaną dalej „Dokumentacją”.

Firma .......................... z siedzibą w ....................... zwana dalej „Wykonawcą” oświadcza,

że wykonała Dokumentację w oparciu o Umowę nr ..../….../…… z dnia ...... 2017 r. dla

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400), ul. Nowy Świat 6/12,

zwaną dalej „Zamawiającym”.

Gwarancja obejmuje całość Dokumentacji.

Prace Projektowe zostały wykonane zgodnie z:

1) SIWZ,

2) Ofertą,

3) Decyzją K.M.P.S.P. w Radomiu w sprawie wykonania zaleceń ppoż.,

4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa

budowlanego,

5) wymogami sztuki projektowej , zasadami wiedzy technicznej i BHP.

Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu 120 (studwudziesto) miesięcznej

(gwarancji jakości na przygotowaną Dokumentację, liczonej od daty dokonania odbioru

Dokumentacji przez Zamawiającego tj. od dnia podpisania Protokołu z końcowego odbioru Dokumentacji.i w tym okresie Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:

1) podjęcia (w ramach gwarancji) naprawy lub wymiany elementów Dokumentacji

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i użytkowania budynków będących

przedmiotem Dokumentacji,

Page 34: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

2) usunięcia (w okresie trwania gwarancji i rękojmi) na własny koszt zgłoszonych przez

Zamawiającego wad wynikających z opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii

urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin,

3) usunięcia wady w terminach wskazanych w pkt. 2), a jeżeli ze względów technicznych

nie jest możliwe, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości

technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie

zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady,

4) jeśli Wykonawca nie usunie wady lub podjęte przez Wykonawcę działania nie

gwarantują usunięcia wady w terminach wskazanych w pkt.2) i/lub pkt. 3),

Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami

Wykonawcę. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty

i wydatki poniesione w związku z usunięciem wady w terminie 14 dni, licząc od daty

otrzymania faktury lub żądania zapłaty od Zamawiającego, przelewem na rachunek

bankowy wskazany na fakturze lub w żądaniu,

5) na okoliczność usunięcia wad spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy

i Zamawiającego,

6) stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

…………………………………………………………………………………

(miejsce i data)

Podpis/y:*

……………………………………………………………………………………

(*podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

Page 35: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

Załącznik Nr 9 do Umowy

OŚWIADCZENIEO PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

....................................................................................................................................................

(adres zamieszkania)

oświadczam, że napisałem(am) opracowanie pt.: ......................................................................

oraz przenoszę na Wykonawcę tj…………………….. autorskie prawa majątkowe do tego opracowania na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie całości lub części (fragmentów) opracowania

dowolną techniką i w dowolnej formie oraz w dowolnej liczbie egzemplarzy,

a także rozpowszechnianie w dowolnej formie egzemplarzy utrwalonych lub

zwielokrotnionych, jak też utrwalonych lub zwielokrotnionych fragmentów

opracowania; w szczególności tworzenie egzemplarzy opracowania przy pomocy

dowolnych technik, w tym drukowania, reprografii, zapisu magnetycznego, nagrań

magnetofonowych, technik cyfrowych, na dowolnych nośnikach, w szczególności

CD-Romach, DVD, USB;

b) wprowadzanie opracowania lub jego fragmentów do pamięci dowolnej liczby

komputerów;

c) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,

rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie

opracowania, stworzonych przez Autora lub przez inne podmioty, na wszelkich

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, w szczególności wymienionych w niniejszym paragrafie;

d) dokonywanie skrótów i tłumaczeń całości lub części (fragmentów) opracowania i

jego utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie skrótów lub

tłumaczeń, jak też ich udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej

techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w zgodnie z lit a) i b) powyżej;

Page 36: bip.arp.pl  · Web viewOferujemy wykonanie zamówienia publicznego na usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy Hali Nr 9 posadowionej na działkach

e) modyfikowanie całości opracowania oraz jego pojedynczych fragmentów, przez

co Strony rozumieją m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian

i adaptacji, i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie,

i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej

liczbie egzemplarzy, w tym zgodnie z lit a) i b) powyżej;

f) łączenie opracowania oraz jego fragmentów z innymi utworami, także takimi,

które nie powstały w wyniku działań Autora i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie

oraz rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej

techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zgodnie z lit a) i b) powyżej;

g) odtwarzanie opracowania lub jego fragmentów oraz skrótów lub tłumaczeń, o

których mowa w lit d) bądź modyfikacji lub łączeń, o których mowa w lit e) lub f);

h) wykorzystanie opracowania do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji,

Ponadto zapewniam, że utwór jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wykonawcy, oraz że prawa autorskie Autora do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

....................................................(podpis Autora opracowania)