bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości...

33
WARUNKI ZAKUPU tryb i podstawa prawna: Zakup prowadzony jest w trybie konkursu ofert na podstawie wewnętrznej procedury realizowania zakupów w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.” dotyczy: Wyboru Oferenta wykonania robót pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Zamawiający: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa Nr sprawy: 2015/ 11 /OML Miejsce i data sporządzenia Mielec, czerwiec 2015 r.

Transcript of bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości...

Page 1: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

WARUNKI ZAKUPU

trybi podstawa prawna:

Zakup prowadzony jest w trybie konkursu ofert na podstawie

wewnętrznej procedury realizowania zakupów w Agencji Rozwoju

Przemysłu S.A.”

dotyczy:Wyboru Oferenta wykonania robót pn. „Przebudowa

odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu

S.A. Oddział w Mielcu.

Zamawiający:Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/1200-400 Warszawa

Nr sprawy:2015/ 11 /OML

Miejsce i data sporządzenia

Mielec, czerwiec 2015 r.

Page 2: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

1. Informacje ogólne.

1.1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00–400 Warszawa, działając na podstawie wewnętrznych procedur realizowania zakupów w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jako Zamawiający, przedstawia niniejszym Warunki Zakupu, w postępowaniu zakupowym w trybie konkursu ofert.

1.2. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Zakupu mają zastosowanie przepisy w/w procedur.

1.3. Oferenci zobowiązani są do złożenia Oferty spełniającej wymogi zawarte w niniejszych Warunkach Zakupu. Na ich podstawie zostanie wybrana najkorzystniejsza Oferta i spisana Umowa o zakup objęty przedmiotowym postępowaniem. Użyte w dalszej części Warunków Zakupu terminy mają następujące znaczenie:

Zamawiający Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000037957, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 5.274.846.000,00 zł, NIP 526-030-02-04;

Oddział jednostka organizacyjna o charakterze gospodarczym, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, w której skład mogą wchodzić Zespoły i/lub samodzielne stanowiska pracy;

Oferta oznacza dokument składany przez Oferenta w trybie i na warunkach przewidzianych w WaZa, zawierający deklarację gotowości wykonania Przedmiotu zakupu;

Procedury Wewnętrzna procedura realizowania zakupów w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Umowa Wzór umowy określający ogół praw i obowiązków, które Zamawiający zamierza wprowadzić do umowy z Oferentem, na mocy której Oferent będzie zobowiązany wykonać Przedmiot zakupu. Wzór Umowy stanowi Załącznik Nr 1 do WaZA;

Warunki Zakupu/WaZa

Dokument wymagany we wszystkich postępowaniach zakupowych;

Page 3: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

Podwykonawca

Przedmiot zakupu

każda osoba lub podmiot, wskazane przez Oferenta w Ofercie jako osoba lub podmiot, której Oferent zamierza zlecić wykonanie Przedmiotu zakupu;

wykonanie robót pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu.

Page 4: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

2. Nazwa i adres Zamawiającego, tryb udzielenia zakupu

2.1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, budynek „CBF” wejście „C”.

2.2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.arp.pl2.3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z Procedurami.

3. Opis przedmiotu zakupu

3.1. Przedmiotem zakupu jest wykonanie robót dla zadania pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez EURO EKO MEDIA Sp. z o.o. – Panią Edytę Czekaj, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec – w zakresie odwodnienia, oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Pana Andrzeja Grądalskiego, Podleszany 240g, 39-300 Mielec w zakresie remontu chodnika, stanowiącymi Załącznik Nr 4 do WaZa.

Przeznaczeniem inwestycji jest uregulowanie gospodarki deszczowej w rejonie ul. Wojska Polskiego będącym w użytkowaniu wieczystym Zamawiającego, przy równoczesnym gruntownym remoncie chodnika w tym obszarze.

3.2. Szczegółowy opis zamówienia określają dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumenty te stanowią Załącznik nr 4 do WaZa.

Dokumentacja projektowa w zakresie odwodnienia obejmuje:1. Dokumentację techniczną 2. Projekt wykonawczy.3. Przedmiar robót.Dokumentacja projektowa w zakresie remontu chodnika obejmuje:1. Dokumentację techniczną 2. Przedmiar robót.

3.3. Wszyscy Oferenci mają możliwość dokonania wizji lokalnej terenu objętego robotami polegającymi na przebudowie odwodnienia drogi i remontu chodnika na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, po wcześniejszym skontaktowaniu się z osobami wymienionymi w pkt. 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3 WaZa.

4. Termin i miejsce wykonania zakupu

4.1. Zamawiający określa termin wykonania Przedmiotu zakupu dwa miesiące od podpisania umowy.

Page 5: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

4.2. Zamawiający wskazuje miejsce wykonania Przedmiotu zakupu: Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie Podkarpackim w mieście Mielec na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na działkach: 80/18, 80/19 zlokalizowanych w obrębie nr 3 Przemysłowy.

5. Oferty wariantowe i Oferty częściowe

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert wariantowych.5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert częściowych.5.3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zakupu

podwykonawcom.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

6.1. O udzielenie zakupu mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:6.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,6.1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zakupu,

6.1.3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu.

6.2. w zakresie warunku - „posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania” – Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 5 do WaZa.

6.3. w zakresie warunku - „posiadania wiedzy i doświadczenia” – Oferent zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch (2) robót, których przedmiotem była budowa lub przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej lub remont chodnika za kwotę 40.000,00 zł netto dla każdej z wymienionych robót.

6.4. w zakresie warunku – „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” - Oferent musi wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Page 6: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

6.5. w zakresie warunku - „sytuacji ekonomicznej i finansowej” – Oferent zobowiązany jest wykazać się posiadaniem opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł.

6.6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.

6.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Oferenta oświadczenia i dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w pkt. 6.1. WaZa.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie należy załączyć do Oferty

7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych składają odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.2. Oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu o zakup, stanowiące Załącznik Nr 5 do WaZa.

7.3. Wypełniony i spisany Formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 2 do WaZa.7.4. Wykaz wykonanych robót opisanych w pkt. 6.3. WaZa, w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu prac), daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie ze z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do WaZa.

7.5. Wypełniony i podpisany zgodnie z treścią wykaz osób, o których mowa w pkt. 6.4. WaZa. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do WaZa.

7.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

7.7 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, ze Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Page 7: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

7.8. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500.000,00 zł, zgodnie z warunkiem, o którym mowa w pkt. 6.5. WaZa.

7.9. Pełnomocnictwo, w przypadku złożenia Oferty przez pełnomocnika Oferenta.7.10. Oferenci składają oryginał lub kopie dokumentów poświadczone „za zgodność

z oryginałem” i podpisane przez Oferenta.

8. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

8.1. Oferenci mogą porozumiewać się z Zamawiającym na piśmie drogą korespondencyjną na adresy wskazane w pkt. 9 WaZa.

8.2. Dopuszczalne jest również przesyłanie korespondencji do Zamawiającego za pomocą faksu, pod warunkiem, że ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu (poniedziałek – piątek 8.00.- 15.00.) z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się uprzedniego przesyłania Ofert lub zmian do Ofert faksem. Jedynym dopuszczalnym trybem i miejscem złożenia Oferty lub zmiany Oferty jest tryb i miejsce opisane w pkt 13.1. 13.2. i 13.3.

8.3. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami9.1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zakupu:

9.1.1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcuul. Partyzantów 25, 39-300 MielecMarian Łagudza (kwestie merytoryczne i organizacyjne) Tel. (048 ) 17 788 72 36 wew. 135Faks (048) 17 788 77 699.1.2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcuul. Przemysłowa 25 , 39-300 MielecJanusz Paterak (kwestie organizacyjne i merytoryczne) Tel. (048 ) 17 788 7236 wew. 202Faks (048) 17 788 77 699.1.3. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcuul. Partyzantów 25, 39-300 MielecAdam Kokoszka (kwestie organizacyjne i merytoryczne) Tel. (048 ) 17 788 72 36 wew. 121Faks (048) 17 788 77 69

10. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Page 8: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

11. Kryteria oceny ofert

11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną brutto – 100 % (100 pkt.).

11.2. Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru:

P=CnCbx 100 pkt

gdzie:P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowane wynagrodzenie brutto.Cn – cena całkowita netto najtańszej Oferty.Cb – cena całkowita netto Oferty badanej.Liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

12. Opis sposobu przygotowania Oferty.

12.1. Oferta wraz z załącznikami powinna być przygotowana ściśle z wymogami zawartymi w niniejszej WaZa. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do WaZa. Formularze załączone do WaZa muszą być wypełnione zgodnie z ich treścią. Zaleca się, aby Oferta posiadała spis treści.

12.2. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą Ofertę.

12.3. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.12.4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem

Oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku przygotowaniem i złożeniem Oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

12.5. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta na podstawie prawa właściwego dla siedziby Oferenta lub na podstawie ważnego pełnomocnictwa złożonego do Oferty w formie oryginału. Upoważnienie do reprezentowania Oferenta powinno być udokumentowane na podstawie dokumentów rejestrowych Oferenta oraz – w przypadku złożenia Oferty przez pełnomocnika Oferenta – dokumentu pełnomocnictwa, które to dokumenty powinny być dołączone do Oferty. W przypadku, gdy Oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a Oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent zobowiązany jest dołączyć do Oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.

Page 9: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

12.6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane/podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

12.7. Zaleca się, aby wszystkie kartki Oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane albo podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

12.8. Wszystkie wymagane dokumenty można przedstawić w formie oryginału, kopii poświadczonej przez notariusza albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Wszelkie oświadczenia, pełnomocnictwa należy składać w formie oryginału, chyba, że odrębne zapisy w WaZa albo przepisy prawa dopuszczają inaczej. Przynajmniej na formularzu Ofertowym podpis (podpisy) winny być zaopatrzone w informację, która umożliwi bezproblemową identyfikację imienia i nazwiska osoby/osób, która/e podpisała/y Ofertę.

12.9. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej poniższym napisem:

„Oferta na wykonanie robót dla zadania pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu - nie otwierać przed godz.1200 dnia 012.08.2015 r.” oraz nazwą i adresem Oferenta oraz Zamawiającego.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Termin składania Ofert upływa w dniu 12.08.2015 r. o godz. 1130. Oferta złożona po tym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu Oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

13.2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Oddziału Zamawiającego na adres:Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu

ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec, Sekretariat.13.3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,

że uczyni to przed upływem terminu składania Ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie Oferty wymagają formy pisemnej. Do oświadczeń Oferenta dotyczących zmiany lub wycofania Oferty stosuje się odpowiednio rozdział 12 WaZa. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

13.4. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 12.08.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec.

14. Informacja o trybie otwarcia i badania Ofert

Page 10: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

14.1. Otwarcie Ofert jest jawne.14.2. Zamawiający odrzuca Ofertę jeżeli:

14.2.1. treść Oferty nie odpowiada treści WaZa,14.2.2. Oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można

poprawić,14.2.3. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,14.2.4. cena Oferty netto przekracza wyrażoną w złotych kwotę netto, jaką jednostka

inicjująca przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej,

14.2.5. Oferent nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. WaZa,

14.2.6. Oferent załączył do Oferty nieprawdziwe dokumenty lub oświadczenia albo informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

14.2.7. Oferent nie złożył wymaganych dokumentów i oświadczeń, lub jeżeli złożone dokumenty i oświadczenia zawierają istotne błędy albo, jeżeli nie zostały złożone zgodnie z wymogami określonymi w WaZa.

14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści WaZa w trakcie postępowania oraz zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru.

14.4. Po otwarciu ofert w przypadku braku wymaganego dokumentu lub oświadczenia albo załączenia wadliwego dokumentu lub oświadczenia można zażądać uzupełnienia złożonej przez Oferenta oferty w zakresie wszelkich dokumentów lub oświadczeń.

14.5. Zamawiający może wezwać Oferenta, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i zawartych w niej dokumentów i oświadczeń.

14.6. O wyniku postępowania każdy z Oferentów zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego.

15. Opis sposobu obliczenia ceny Oferty.

15.1. Cenę Oferty należy podać w złotych polskich, w następującym ujęciu:cena za wykonanie całego zakupu zapisana, jako cena netto i cena brutto, cyfrowo i słownie.

15.2. Do oferty nie należy dołączać kosztorysu ofertowego.15.3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu rozumianego zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz U nr 16, poz. 93 ze zm.) która ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Page 11: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

metoda wg której powinna być sporządzona kalkulacja ofertowa Oferenta: metoda uproszczona – polegająca na kalkulacji w oparciu o ceny jednostkowe robót,

formuła kalkulacyjna:Ck = Σ L * Cj + PV gdzie:Ck - oznacza cenę kosztorysową

L - oznacza liczby ustalonych jednostek przedmiarowychCj - oznacza ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych bez podatku od towarów i usług (VAT)PV - oznacza podatek od towarów i usług (VAT)

zasady obliczenia ilości robót: ilości robót każdej pozycji kosztorysu ofertowego muszą być zgodne z przedmiarami robót opracowanymi przez Oferenta. Przy czym Zamawiający zastrzega, iż przedmiar robót przekazany Oferentowi wraz z WaZa stanowi jedynie podstawę informacyjną, zaś ofertę należy przygotować w oparciu o wizję lokalna i analizę dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego

Uwaga!: Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, kosztorys ofertowy złoży wyłącznie wybrany Oferent po zakończeniu postępowania zakupowego, jako załącznik do umowy.

15.4. Wskazówki dotyczące zastosowania w cenie właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT): przy obliczaniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

15.5. Wszystkie ceny: netto i brutto, wyszczególnione w Ofercie winny zostać przez Oferenta podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.6. W cenie Oferty Oferent ujmuje wszelkie swoje koszty i wydatki związane z wykonaniem zamówienia w tym koszty zużycia wody i energii.

15.7. Cena Oferty przedstawiona Zamawiającemu musi być ceną ostateczną tzn. zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia.

15.8. Cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia przedstawiona w Ofercie do końca realizacji Umowy nie ulegnie zmianie.

16. Rozliczenia w walutach obcych.

16.1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

16.2. Podanie przez Oferenta w Ofercie ceny wyrażonej w walucie obcej lub odniesienie się do takiej waluty spowoduje odrzucenie Oferty przez Zamawiającego.

17. Termin związania ofertą

Page 12: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

17.1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia Ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia Ofert.

17.2. Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Page 13: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

18. Gwarancje i inne zobowiązania Oferenta

18.1. Oferent udzieli Zamawiającemu trzydziestosześcio (36) miesięcznej gwarancji na wszystkie prace, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

18.2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres trzydziestu sześciu (36) miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

18.3. Oferent w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest dostarczyć dokument Gwarancji Jakości sporządzony według wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 8 do Umowy.

18.4. Oferent udzieli Zamawiającemu prawa dokonania cesji uprawnień gwarancyjnych na rzecz innego podmiotu.

18.5. W ramach gwarancji Oferent podejmuje się naprawy wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia.

18.6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za

którą Oferent nie ponosi odpowiedzialności,- normalnego zużycia budowli albo jej części,- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych,

18.7. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin.

18.8. Jeśli usunięcie wady w terminach wskazanych w ust. 9 ze względów technicznych nie jest możliwe, Oferent jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

18.9. Jeśli Oferent nie usunie wady lub podjęte przez Oferenta działania nie gwarantują usunięcia wady w terminach wskazanych w pkt. 18.7 i 18.8, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Oferenta. Oferent zwróci Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i należycie udokumentowane koszty i wydatki poniesione w związku z usunięciem wady w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT lub żądania zapłaty od Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w żądaniu.

18.10. Na okoliczność usunięcia wad spisuje się protokół z udziałem Oferenta i Zamawiającego.

18.11. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Oferenta o dokonaniu naprawy.

18.12. W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu dokonania istotnej naprawy - termin gwarancji dla tego elementu lub urządzenia biegnie od nowa. W takiej sytuacji Oferent wystawi dokument wydłużający okres gwarancji dla tego elementu lub urządzenia.

Page 14: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

18.13. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

18.14. Oferent nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady, których można było uniknąć, gdyby o zaistniałej usterce zawiadomiono Oferenta w terminie.

19. Umowa na wykonanie Przedmiotu zakupu

19.1. Z Oferentem, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze Umowę na wykonanie przedmiotu zakupu.

19.2. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do WaZa uzupełnionym o informacje zawarte w Ofercie najkorzystniejszej.

19.3. W przypadku, gdy Oferent wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania odmówi zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych w złożonej przez niego ofercie, umowę można zawrzeć z Oferentem, który złożył następną lub kolejne najkorzystniejsze oferty. Czynności oceny oferty nie powtarza się.

19.4. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

19.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

20. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji WaZa

20.1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści WaZa. 20.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie zamieszczając odpowiedzi na stronie

internetowej, o której mowa w pkt. 2.2. WaZa w zakładce „Ogłoszenia”. 20.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem

terminu do składania Ofert, zmienić treść WaZa. Dokonaną w ten sposób zmianę WaZa przekazuje się wszystkim Oferentom, którym przekazano WaZa oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa w pkt. 2.2. WaZa w zakładce „Ogłoszenia”.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentowi

21.1. Oferentowi przysługuje prawo do poinformowania pisemnie lub faksem Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o rozstrzygnięciu postępowania o niezgodnej z postanowieniami Zasad ogólnych lub Zasad szczegółowych treści WaZa, ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub tez zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany.

Page 15: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

21.2. Jednostka realizująca zakup rozpatruje zasadność przekazanej informacji niezwłocznie i przekazuje decyzję wraz z uzasadnieniem Oferentowi, który przesłał informację. Brak odpowiedzi w terminie 3 dni oznacza nie uznanie zasadności informacji.

21.3. Do czasu upływu terminu na przekazanie informacji bądź do czasu zbadania jej zasadności nie można zawrzeć umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, w której w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

21.4. W przypadku uwzględnienia informacji powtarza się określoną w niej czynność. O powtórzeniu czynności informuje się Oferenta wnoszącego informację, a także pozostałych Oferentów, jeżeli powtórzona czynność miała wpływ na wynik postępowania.

22. Informacje dodatkowe Zamawiającego

22.1. W sprawach nie uregulowanych w WaZa mają zastosowanie przepisy „Procedur” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

22.2. Oferenci są zobowiązani do śledzenia strony internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami w WaZa.

Załączniki:1. Opis przedmiotu zakupu.2. Formularz ofertowy.3. Wzór umowy.4. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.5. Oświadczenie o spełnianiu przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu o zakup.6. Zgłoszenie robót budowlanych.7. Wykaz prac.8. Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom.9. Wykaz osób

Z A T W I E R D Z A M:

Page 16: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

Załącznik Nr 1 do WaZaOpis przedmiotu zakupu

1. Przedmiot zakupu – Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika.Nazwa:

„Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu.

2. Źródło finansowania: Zakup jest finansowany ze środków własnych Zamawiającego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU.

Przedmiotem zakupu jest wykonanie robót dla zadania pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu.

Page 17: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

2.1. W związku z zakresem prac oraz założeniami budżetowymi Zamawiający podzielił roboty budowlane na dwa zadania:

Przebudowa odwodnienia

Przebudowa polega na zmianie kierunku odpływu wód opadowych z terenu ulicy

Wojska Polskiego poprzez zadeklowanie istniejących przykanalików i wykonanie

nowego kolektora deszczowego DN300 i DN 200 wzdłuż istniejącego ciągu pieszego

(będącego przedmiotem remontu) z włączeniem do istniejącej studni. Przebudowę

należy zrealizować z rur PVC SN8. Studnie na nowym kolektorze należy wykonać jako

betonowe DN1000. Długość projektowanego odwodnienia: DN 315 ok. 71,0 m; DN200

ok. 75,0 m.

Remont chodnikaRemont istniejącego polega na wykonaniu nowych warstw podbudowy z kruszywa

naturalnego, odtworzeniu geometrycznych i konstrukcyjnych parametrów, wykonaniu

nawierzchni chodnika z wykorzystaniem kostki brukowej z rozbiórki, odtworzeniu

zieleni w obrębie remontowanego chodnika. Parametry remontowanego chodnika

długość ok.164,0 m, szerokość 3,10 m.

Lokalizacja sieci na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Mielcu.

Całość robót w szczególności materiały oraz technologia wykonania poszczególnych zadań zostały szczegółowo przedstawione w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Dokumenty te stanowią Załącznik nr 4 do WaZa.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z:

Dokumentacjami projektowymi,

Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za:

jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla

przedmiotu zamówienia,

pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą

obowiązek porozumienia się z EURO EKO MEDIA Sp. z o.o. i uzgodnienie z nimi

zakresu i terminów wyłączania do istniejących sieci oraz udostępnienia placu

budowy.

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania właściciela działki oraz inwestora

o faktycznym terminie zajęcia działki i planowanym zakresie prac na minimum 7 dni przed

przewidywanym terminem rozpoczęcia robót.

Page 18: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

Po zakończonych pracach wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu

zajętego podczas wykonywania robót. W przypadku uszkodzeń lub awarii w istniejących

sieciach uzbrojenia podziemnego i nadziemnego powstałych na wskutek prowadzenia prac

budowlanych wykonawca jest zobligowany do natychmiastowego ich usunięcia.

Wykonawca tak będzie prowadził prace, aby czasowe zajęcie nieruchomości było jak

najmniej uciążliwe dla Użytkownika.

3. Termin wykonania usługi:

Zamawiający określa termin wykonania Przedmiotu zakupu dwa miesiące od podpisania umowy.

4. Każdy z Oferentów może dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków w miejscu wykonania usługi i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zakupu. Koszt wizji lokalnej

Page 19: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

Załącznik Nr 2 do WaZaFORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.ul. Nowy Świat 6/1200-400 Warszawa

OFERTA

1. Nazwa Oferenta:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. REGON: _______________________ NIP:______________________________

3. kod, miejscowość, województwo, powiat:

__ - ___ , _______________________ , _____________________ ,

__________________

4. ulica, nr domu, nr lokalu:

_____________________________________________ , _______ , ___________

5. internet: http:// _____________________ e-mail: ______________________

6. numer kierunkowy _____ tel._________________ faks_________________

Dane, o których mowa wyżej w pkt. 5 i 6 należy uzupełnić, jeśli Oferent posiada.

W przypadku Oferty składanej przez grupę podmiotów należy podać adres i siedzibę

podmiotu wiodącego.

1. Oferujemy wykonanie prac polegających na wykonaniu robót dla zadania pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, zgodnie z wymogami określonymi w  Warunkach Zamówienia za wynagrodzeniem zryczałtowanym w wysokości netto: ………………..…………… zł (słownie: ……………………………….), brutto ……………………..………………… zł (słownie:…………………………………..………………..……….............).

Page 20: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

2. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zakupu i warunki płatności zgodne z zawartymi w projekcie umowy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z WaZa wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

4. Oświadczamy, że akceptujemy przeprowadzenie wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z Zasadami ogólnymi i Zasadami szczegółowymi.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. W przypadku wyboru naszej Oferty, zobowiązujemy się do zawarcia Umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do WaZa, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

9. Przedmiot zakupu zamierzamy wykonać samodzielnie/przewidujemy powierzyć podwykonawcom* w zakresie opisanym w Załączniku Nr 8 do WaZa.

10. Do Oferty załączono następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część:1) .......................................................................................2) …………………………………………………………3) …………………………………………………………4) …………………………………………………………11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

Page 21: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

............................................................. (miejsce i data)

Ofertę podpisały** …………………………………………………………………………………… (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Oferenta)

* niepotrzebne skreślić** prosimy podać czytelnie w sposób umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby/osób podpisujących ofertę

Załącznik Nr 5 do WaZa

Nazwa i adres Oferenta

………………………………

………………………………

OŚWIADCZENIEo spełnianiu przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu o zakup

Składając ofertę w postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert na wybór Oferenta wykonania robót dla zadania pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;b. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;c. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu.

Page 22: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

.............................................................................. (miejsce i data) Podpis/y:*

…………………………………………………………………………………… (*podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Oferenta)

Załącznik Nr 7 do WaZa

WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ OFERENTA ROBÓT

………………………………………… (Nazwa i adres Oferenta)

WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ OFERENTA ROBÓT BUDOWLANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

Składając ofertę w postępowaniu zakupowym na wybór Oferenta wykonania robót dla zadania pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) następujące roboty:

Lp. Nazwa i zakres robót zgodnie

z pkt. 6.3. WaZa

Data wykonania(od – do)

Nazwa Zamawiającego

Page 23: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

z podaniem wartości netto

1.

2.

Page 24: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

Uwaga: w odniesieniu do każdej wykazanej wykonanej roboty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona.

.............................................................................. (miejsce i data) Podpis/y:*…………………………………………………………………………………… (*podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Oferenta)

Załącznik Nr 8 do WaZa

…………………………………………………….…… (Nazwa i adres Oferenta)

WYKAZczęści zakupu, których wykonanie zamierza Oferent powierzyć podwykonawcom

Składając ofertę w postępowaniu zakupowym na wybór Oferenta wykonania robót dla zadania pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom części zakupu opisane w poniższej tabeli:

Lp. Określenie części zakupu powierzanej podwykonawcom z zakresu prac objętych umową

1.

2.

3.

4.

5.

Page 25: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

W przypadku niewypełnienia powyższej tabeli Zamawiający winien przyjąć, że w treści niniejszego dokumentu zostało złożone oświadczenie, że Oferent przystąpi do realizacji zakupu samodzielnie.

.............................................................................. (miejsce i data) Podpis/y:*

…………………………………………………………………………………… (*podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Oferenta)

Załącznik Nr 8 do wzoru Umowy – Wzór dokumentu Gwarancji Jakości

[pieczęć firmowa Wykonawcy]………………….., dnia ………

GWARANCJA JAKOŚCI

wykonania robót dla zadania pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu Firma .....................................................z siedzibą w ....................... zwana dalej Wykonawcą oświadcza, że wykonała roboty pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu w oparciu o umowę nr ..../..../15 z dnia ......2015 r. dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400), ul. Nowy Świat 6/12, zwanej dalej Zamawiającym.Prace zostały wykonane zgodnie z:- Warunkami Zakupu,- dokumentacjami projektowymi,- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa

budowlanego,- wymogami sztuki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej i BHP,

1. Wykonawca oświadcza, że:1.1. W ramach gwarancji podejmuje się naprawy lub wymiany elementów objętych

zakresem umowy.

Page 26: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

1.2. Powyższe czynności zostaną wykonane nieodpłatnie w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin liczonych od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

1.3. Jeśli usunięcie wady w terminach wskazanych w pkt 1.2 ze względów technicznych nie będzie możliwe, powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego celem wyznaczenia nowego terminu z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odmowa usunięcia wady.

1.5. W przypadku nie usunięcia wady lub działań niegwarantujących usunięcia wady w terminach wskazanych w pkt 1.2 i 1.3 wyraża zgodę na zlecenie przez Zamawiającego usunięcia wady innemu podmiotowi oraz zwrot Zamawiającemu wszelkich uzasadnionych i należycie udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z usunięciem wady. Zwrot kosztów nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT lub żądania zapłaty od Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w żądaniu zapłaty.

1.6. W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu z zakresu objętego usługą lub dokonania istotnej naprawy - termin gwarancji dla tego elementu biegnie od nowa. W takiej sytuacji Wykonawca wystawi dokument wydłużający okres gwarancji dla tego elementu lub urządzenia.

1.7. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu dla którego okres gwarancji już upłynął Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

1.8. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady, których można było uniknąć gdyby o zaistniałej usterce został zawiadomiony w terminie.

2. Wykonawca zastrzega, że nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

2.1. Działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

2.2. Normalnego zużycia,2.3. Winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych,2.4. Eksploatacji i konserwacji budowli w sposób niezgodny z zasadami

eksploatacji i konserwacji.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu trzydziestosześcio (36) miesięcznej

gwarancji na wszystkie prace, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa dokonania cesji uprawnień gwarancyjnych na rzecz innego podmiotu.

Page 27: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

5. Gwarancja wygasa w przypadku, gdy Zamawiający dokona zmian konstrukcyjnych w budowli bez zgody Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się nie odmawiać wyrażenia zgody na dokonanie zmian bez ważnej, obiektywnie uzasadnionej przyczyny.

.............................................................................. (miejsce i data) s/y:*

…………………………………………………………………………………… (*s/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

Page 28: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

Załącznik Nr 9 do WaZa

……………………………………………………. (Firma i adres Oferenta)

WYKAZosób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zakupu

(zgodnie z warunkiem, o którym mowa w pkt. 6.4. WaZa)

Składając Ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na wybór Oferenta wykonania robót dla zadania pn. „Przebudowa odwodnienia wraz z remontem chodnika - na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu” dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu oświadczamy, że będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

Lp.

Imię i nazwisko Opis doświadczenia zawodowego zgodnie z pkt

6.4 WaZa

Data i miejsce wydania dokumentu

potwierdzającego posiadanie

wymaganych kwalifikacji

1.………………………… ………………………… ………………………

Page 29: bip.arp.pl  · Web viewZamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Oferenta wyznaczonego terminu

1. Dysponujemy osobami/osobą wymienionymi/wymienioną w poz. ……………. wykazu,2. Nie dysponujemy osobami/osobą wymienionymi/wymienioną w poz. …………. wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie, czego załączamy pisemne zobowiązanie tej osoby lub podmiotu/ów do udostępnienia ww. osoby.*

Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela Oferenta ..................................................

Miejscowość, Data: ................................... Podpis

(*) niepotrzebne skreślić