BEAUTY INSPIRACJE ROKU 2015 KATALOG KONKURSOWY · PDF file mentu Wellness & SPA 2015;...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BEAUTY INSPIRACJE ROKU 2015 KATALOG KONKURSOWY · PDF file mentu Wellness & SPA 2015;...

 • Najlepsze produkty do obiektów spa & beauty

  INSPIRATION BEAUTY

  I N S P I R A C J E R O K U 2 0 1 5 • K A T A L O G K O N K U R S O W Y

 • 1

  Szanowni

  Państwo, And the winner is …., czyli mamy przyjemno�� przedstawi� Pa�stwu laureatów tegorocznej edycji konkur- su Inspiracje Roku 2015 Beauty In- spiration. To 9 produktów, które uzy- ska�y nagrod� g�ówn� i�10 rozwi�za�, którym jury przyzna�o wyró nienie. Tytu�y te przyznali�my w�pi�ciu ka- tegoriach: kosmetyki profesjonalne, urz�dzenia kosmetyczne, medycyna estetyczna, suplementy diety oraz produkty nowatorskie i� unikatowe. Podobnie jak w� roku ubieg�ym wy- bór w�ród zg�oszonych do konkursu produktów nie by� �atwy. Wspó�czesne rozwi�zania, czy to w�kosmetykach, czy urz�dzaniach do zabiegów s� na bardzo wysokim poziomie zaawan- sowania, co powoduje, e niejedno- krotnie musieli�my wybiera� „lepsze z�lepszego”. Mimo trudno�ci, jakich przysparza ta „urodzajna” sytuacja, konkursowemu jury, jest to bardzo dobry znak potwierdzaj�cy, i polskie obiekty spa i�beauty stoj� na solidnym fundamencie wyposa enia i�produk- tów zabiegowych. Cieszy nas te fakt, i tytu� Inspiracje Roku Beauty Inspiration zosta� bar- dzo dobrze przyj�ty w�naszej bran y i�funkcjonuje szeroko jako oznacze- nie produktów wyró niaj�cych si� na rynku dobr� jako�ci� i nowatorskimi rozwi�zaniami. Z�satysfakcj� obser- wujemy jak logo naszego konkursu „pracuje” w�wielu materia�ach pro- mocyjnych rm, które w� ubieg�ym roku uzyska�y te nagrod�. Mamy te wiele dowodów na to, e god�o Inspira- cje Roku Beauty Inspiration znacznie „zwi�ksza warto�� rynkowych akcji” oznaczonego nim produktu. Podnosi te jego atrakcyjno�� w�oczach poten- cjalnych klientów, czyli w�a�cicieli i�managerów obiektów spa i�beauty. Laureatom tegorocznej edycji kon- kursu yczymy przede wszystkim, aby nagroda ta w�wymierny sposób przy- czyni�a si� do sukcesu odznaczonego ni� produktu.

  Mariusz Nie�cior

  redaktor naczelny Beauty Inspiration

  spis treści

  2 Jury konkursu

  4 Relacja z gali wręczenia

  nagród w konkursie Inspiracje

  Roku 2015 Beauty Inspiration

  6 prezentacja laureatów

  – nagrody główne konkursu

  Inspiracje Roku 2015 Beauty

  Inspiration

  11 prezentacja laureatów

  – wyróżnienia konkursu

  Inspiracje Roku 2015 Beauty

  Inspiration

  19 Prezentacja produktów

  i urządzeń zgłoszonych do

  konkursu

 • 2

  BEATA ADAMCZYK Doświadczony menadżer obiektów spa,   szkoleniowiec, trener personelu,

  wykładowca, twórczyni wielu autorskich masaży na potrzeby ośrodków

  spa. Absolwentka Wyższej Szkoły Kosmetycznej w Wielkiej Brytanii. Od

  kilku lat niezależny konsultant spa & wellness. Obecnie  dyrektor  Instytutu

  Zdrowia i Urody Feniks w Warszawie.

  KALINA BEN SIRA Założycielka i prezes sieci klinik La Perla, które wiodą prym w kosmetyce,

  medycynie estetycznej i hi-tech. Z pasją i zaangażowaniem szuka najlep-

  szych rozwiązań na całym świecie, które przenosi na rynek polski. Fina-

  listka drugiej edycji konkursu „Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku

  2009” oraz laureatka nagrody „Kobieta z pasją… która potrafi ” przyznanej przez Europejską Unię

  Kobiet.  W  2012 roku jako jedna ze 100 kobiet z  całej Polski została Ambasadorem Przedsię-

  biorczości Kobiet Polskiej Sieci Współpracy Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Regularnie

  występuje w mediach jako ekspert. Prowadzi własny program “Beauty Inspektor”.

  WOJCIECH CACKOWSKI Fizjoterapeuta i  terapeuta manualny. Pionier metody Integracji Strukturalnej

  KMI i koncepcji Anatomy Trains (Taśm Powięziowo–Mięśniowych) stworzo-

  nej przez Thomasa Myersa. Certyfi kację w KMI uzyskał w Wielkiej Brytanii,

  a następnie po kilku latach dalszego rozwoju i  nauki w  wielu miejscach w 

  Europie i  Stanach Zjednoczonych został jednym z zaledwie 15 w świecie certyfi kowanych nauczy-

  cieli Anatomy Trains. Prowadzi szkolenia dla terapeutów manualnych i ruchowych w Polsce i za gra-

  nicą. Przygodę z rynkiem spa rozpoczął ok. 8 lat temu w hotelu Villa Park Med&SPA. Doświadczanie

  zdobył pracując w wielu spa, m.in. dla grupy Marriott w  Irlandii. Po powrocie do Polski zajął się

  tworzeniem i kierowaniem pierwszego w Polsce Vine SPA w Hotelu Głęboczek Vine Resort & SPA. W 

  trakcie budowania spa w  Głęboczku rozwijał się również jako terapeuta manualny, aby z czasem od-

  dać zarządzanie spa, stając się specjalistą ds. medycznych dla grupy MPM Hotele SPA, w której skład

  wchodzi zarówno Hotel Głęboczek Vine Resort & SPA, jak i Hotel Villa Park Med. & SPA w Ciechocinku

  HANNA DOLECKA Kosmetolog, wizażystka i  pedagog. Wykształciła niemałą grupę kosme-

  tyczek i kosmetologów, ucząc w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Byd-

  goszczy. Współpracuje z  lekarzami specjalistami: dermatologii, chirurgii

  plastycznej, endokrynologii, alergologii, medycyny estetycznej. Zapewnia

  szerokie i indywidualne podejście do problemów klientów.

  MARTA FIŁOŃ Trener biznesu spa & beauty. Specjalistka ds. sprzedaży, komunikacji i ob-

  sługi klienta. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wie-

  dzę na temat pracy z klientem i  sprzedaży zdobyła między innymi podczas

  studiów Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Nauczania

  w  SGH, na kursie NLP w  Instytucie Neurolingwistyki i  na wielu szkoleniach o  tematyce ko-

  munikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, motywowania pracowników.

  Ukończyła szkołę trenerów we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest praktykiem pracy

  z klientem z ponad 9-letnim doświadczeniem, w tym 7-letnim jako manager zespołu sprzeda-

  żowego. Prowadzi szkolenia otwarte we współpracy z Polskim Instytutem Spa i Wellness i na

  zamówienie dla ośrodków spa i salonów urody od 2009 roku.

  MARCIN GERYK Założyciel i kanclerz dwóch uczelni niepublicznych: Wyższej Szkoły In-

  frastruktury i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania

  w  Gdańsku. Członek Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM

  i  Business Ethics Society, reprezentuje Wyższą Szkołę Zarządzania

  w European Foundation for Management Development (EFMD) w Brukseli, a także w Central

  and East European Management Development Association (CEEMAN) w  Bled na Słowenii

  oraz Baltic Management Development Association (BMDA) w  Kownie na Litwie. Zajmuje

  się również działalnością naukową. Od 2001 roku prowadzi badania rynku niepublicznego

  szkolnictwa wyższego w Polsce, zajmuje się zagadnieniami zarządzania oraz społecznej od-

  powiedzialności uczelni. Jest autorem wielu prac naukowych publikowanych w kraju i za gra-

  nicą. Współpracuje z The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and

  Cybernetics (IIAS) University of Windsor w Kanadzie. Opublikował wiele artykułów w mono-

  grafi ach wydawanych przez IIAS. W 2010 roku otrzymał prestiżowe wyróżnienie “Excellence

  in Education” przyznane przez ten instytut. W 2004 roku był nominowany do tytułu Top Me-

  nedżer Roku Województwa Pomorskiego.

  BARBARA JERSCHINA Ekspert medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej (anti-aging). Członek

  lekarskich towarzystw krajowych, europejskich i  światowych medycyny

  estetycznej i  przeciwstarzeniowej, Polskiego Towarzystwa Kardiologicz-

  nego i  Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Lekarz szkoleniowiec

  w  fi rmach: Fenice, Croma Pharma, Beautymed. Odbyła liczne szkolenia z  zakresu medycyny

  estetycznej.

  JOANNA KLONOWSKA Kosmetolog, absolwentka Akademii Medycznej w  Łodzi, pedagog

  z  13-letnim doświadczeniem w  pracy dydaktycznej w  zawodowych

  szkołach kosmetycznych i na studiach kosmetologicznych, dyplomo-

  wany ratownik medyczny oraz absolwentka podyplomowych studiów

  z  zarządzania służbą zdrowia. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje

  rozprawę doktorską z pogranicza kosmetologii, estetologii medycznej oraz edukacji zdro-

  wotnej. Od kilku lat związana z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

  jako nauczyciel akademicki na kierunku kosmetologia, prowadzi zajęcia z  wiodących

  przedmiotów kierunkowych. Aktualnie sprawuje funkcję Prodziekana na Wydziale Nauk

  o Zdrowiu.

  MATYLDA KRASKOWSKA Manager SPA Hotelu **** Arłamów –  wielokrotnie nagradzanego SPA

  m.in. tytułem Inspirującego SPA 2014, Najpiękniejszego SPA 2014 czy Dia-

  mentu Wellness & SPA 2015; absolwentka Dyplomacji i PR, dyplomowany

  manager. Z branżą wellness związana od 2 lat.

  MONIKA KRZYŻOSTAN Mgr chemii kosmetycznej, kosmetolog. Od 4 lat związana z  sekto-

  rem badawczo-rozwojowym przemysłu kosmetycznego. Prowadziła

  badania nad skutecznością działania kwasu hialuronowego na skórę

  oraz nad uwalnianiem peptydów z różnych formulacji kosmetycznych.

  Doświad