Zasady zwrotu towaru do e-sklepu

download Zasady zwrotu towaru do e-sklepu

If you can't read please download the document

 • date post

  18-Feb-2015
 • Category

  Documents

 • view

  107
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Kupiłem towar w sklepie internetowym, ale nie spełnia on moich oczekiwań. Czy mogę go zwrócić? Jakie są moje prawa i obowiązki?

Transcript of Zasady zwrotu towaru do e-sklepu

ZWROT TOWARU DO E SKLEPUKUPIEM TOWAR W SKLEPIE INTERNETOWYM, ALE NIE SPENIA ON MOICH OCZEKIWA. CZY MOG GO ZWRCI? JAKIE S MOJE PRAWA I OBOWIZKI?

TERMINY10 DNI ma konsument na rezygnacj z zakupionego towaru. Termin ten liczy si od dnia dostarczenia towaru, a nie od dnia jego wysyki. Stanowi tak art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny. Ustawa ta wdraa dyrektyw 97/7/WE.

PRAWO DO ZWROTUZwrotu towaru konsument nie musi uzasadnia. Nie ponosi te kosztw zwrotu, z wyjtkiem kosztw przesyki zwrotnej. Niektrzy sprzedawcy prbuj jednak ogranicza prawo klienta do zwrotu towaru. Warto wiedzie, e przepisy nie pozwalaj sprzedawcy na ograniczanie prawa do zwrotu ze wzgldu na:

3 MIESICE ma konsument na zwrot towaru, jeli sprzedawca nie dostarczy klientowi wymaganych prawem informacji. S to m.in.: imi i nazwisko lub nazwa rmy, adres siedziby, informacje o organie rejestrujcym dziaalno gospodarcz istotne waciwoci przedmiotu cena, w tym podatki i ca, zasady uiszczenia opaty termin wanoci ceny koszty, sposb i termin dostawy informacja o prawie odstpienia od umowy koszty porozumiewania si ze sprzedawc (np. telefonicznie), jeeli s one skalkulowane inaczej ni wedle normalnej taryfy miejsce i sposb skadania reklamacji Jeli sprzedawca dostarczy konsumentowi powysze informacje, termin wynosi 10 dni, liczc od dnia wywizania si z obowizku.

otwarte opakowanie

Sprzedawca ma obowizek przyj zwrot towaru take w otwartym opakowaniu. Wyjtek stanowi pyty z muzyk, oprogramowaniem oraz lmami.

uywanie produktu

Czsto spotykanym bdem w regulaminach e-sklepw jest zapis rzeczy posiadajce znamiona uywania nie podlegaj zwrotowi. 10 dni na zwrot towaru to wanie czas na to, by konsument mg przetestowa swj zakup.

Co, jeli uszkodz towar?Konsument zachowuje prawo zwrotu towaru take w tym przypadku, jednak sprzedawca ma prawo domaga si od niego odszkodowania.

Co, jeli zniszcz towar?W tym przypadku prawo do zwrotu nie przysuguje.

Konsument, ktry zawar umow na odlego, moe od niej odstpi bez podania przyczyny, skadajc owiadczenie na pimie w terminie 10 dni. Stanowi tak art. 7 ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny. Po odstpieniu od umowy, zostaje ona uznana za niezawart, za konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiza. Zwrot towaru powinien nastpi niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni. Uwaga! Jeli zakup odby si na aukcji internetowej, w ramach licytacji, to nie mona odstpi od umowy. Odstpienie jest moliwe tylko w przypadku zakupu za pomoc opcji Kup teraz, jeli sprzedawc jest przedsibiorca, a nabywc konsument.

zapisy w regulaminie, jeli s one niezgodne z prawemSprzedawca nie moe wprowadzi do regulaminu e-sklepu zapisw niezgodnych z przepisami chronicymi konsumentw. Zapisy takie z mocy prawa s niewane.

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wi go, jeeli ksztatuj jego prawa i obowizki w sposb sprzeczny z dobrymi obyczajami, raco naruszajc jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowie okrelajcych gwne wiadczenia stron, w tym cen lub wynagrodzenie, jeeli zostay sformuowane w sposb jednoznaczny - Art. 3851 Kodeksu cywilnego

poniesione przez sprzedawc koszty

Sprzedawca nie moe obcia kupujcego kosztami zwrotu towaru, pobiera opat manipulacyjnych czy odlicza kosztw transportu do klienta. Konsument paci jedynie za przesyk zwrotn.

NIEDOZWOLONE KLAUZULEGdy zdecydujemy si na zakup towaru w e-sklepie, warto uwanie przeczyta jego regulamin. Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw publikuje list niedozwolonych klauzul ich umieszczanie w regulaminie jest niezgodne z prawem, tym samym nie obowizuj one konsumenta. Przykady najczciej spotykanych klauzul niedozwolonych:

POMOCKonsumenta kupujcego w e-sklepie chroni liczne przepisy, w tym Kodeks cywilny. Art. 3853. wymienia postanowienia, ktre nie mog by stosowane w umowach z konsumentami. Oto wybrane z nich: wyczenie lub ograniczenie odpowiedzialnoci za szkody na osobie, za niewykonanielub nienaleyte wykonanie zobowizania postanowienia, z ktrymi konsument nie mg zapozna si przed zawarciem umowy przeniesienie praw i obowizkw wynikajcych z umowy bez zgody konsumenta uzalenienie zawarcia umowy od zobowizania si konsumenta do zawierania w przyszoci dalszych umw podobnego rodzaju uzaleenienie spenienia wiadczenia od okolicznoci zalenych wycznie od woli sprzedawcy przyznanie sprzedawcy prawa do dokonywania wicej interpretacji umowy uprawnienie sprzedawcy do jednostronnej zmiany umowy bez wanej przyczyny pozbawienie wycznie konsumenta prawa do rozwizania umowy lub odstpienia od niej naoenie wycznie na konsumenta obowizku zapaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy naoenie na konsumenta raco wygrowanej kary umownej lub odstpnego uprawnienie sprzedawcy do podwyszenia ceny bez prawa konsumenta do odstpienia od umowy wyczenie jurysdykcji sdw polskich, oddanie sprawy do rozstrzygnicia przez sd polubowny polski lub zagraniczny oraz narzucenie rozpoznania sprawy przez sd, ktry nie jest miejscowo waciwy wedug ustawy

Waciwo sdu rozstrzygajcego spory z konsumentem

- Wszelkie spory wynikajce z interpretacji postanowie niniejszej umowy rozstrzyga bdzie Sd Rejonowy w Chorzowie. - Wszelkie kwestie sporne bdzie rozpatrywa Sd waciwy dla siedziby rmy.

Dostawa towaru i zwrot

- Sklep nie przyjmuje zwrotu towaru. - Firma nie bierze na siebie odpowiedzialnoci nansowej za przesyki zagubione z winy poczty lub rmy kurierskiej. - Firma nie ponosi odpowiedzialnoci za opnienia w dostarczeniu paczki wynikajcej z pracy rmy spedycyjnej. - Warunkiem przyjcia zwrotu jest poprawne wypenienie formularza i przesanie go na wskazany adres e-mail. - Warunkiem przyjcia zwrotu jest odesanie towaru na adres sklepu w stanie nienaruszonym oraz odesany w nienaruszonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (faktura, paragon).

Inne klauzule niedozwolone

Punktu Kontaktowego dla Usugodawcw i Usugobiorcw e-PUNKT www.e-punkt.gov.pl Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw www.uokik.gov.pl Federacji Konsumentw www.federacja-konsumentow.org.pl

Infograka opracowana w ramach Punktu Kontaktowego dla Usugodawcw i Usugobiorcw e-PUNKT (www.e-punkt.gov.pl).Niniejsze opracowanie nie stanowi informacji prawnej w zakresie dokonywania zakupw w sklepach internetowych. Porady prawne mona otrzyma u prawnika lub w odpowiedniej instytucji.

Realizacja: Garski Multimedia/Marcin Pokoski

- Spka zastrzega sobie moliwo bdw w opisie. - Opisy pochodz ze stron producentw oraz dystrybutorw i mimo starannoci przy ich dodawaniu mog zawiera bdy. Opisy nie s wic podstaw do roszcze wobec sklepu. - Nie ponosimy odpowiedzialnoci za bdne podanie parametrw i waciwoci towaru, lub nag ich zmian przez jego producenta. - Uytkownicy sklepu internetowego zobowizuj si do nieprzekazywania osobom trzecim informacji dotyczcych oferowanych przez sprzedajcego towarw (). - Sprzedajcy zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu (). - Regulamin moe zosta zmieniony. Zmienione zapisy Regulaminu s wice od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu. - Gwarancja nie obejmuje skutkw normalnego uywania wyrobu.

W przypadku wtpliwoci zwizanych ze stosowaniem prawa przez sklep internetowy, konsument moe zwrci si z pytaniem do: